IMAYMANATA BENDESINANCHISPAQ

Dius Yayaq, Dius Chureq, Dius Espiritu Santoq sutinpi, Hinataq Kachun Jesus.

S/. Kunan mañakusunchis Dius Taytanchismanta bendisionninta, sumaq kausakunanchispaq, familianchiskunapaq, munaqninchiskunapaq, chaqranchiskunapaq, uywanchiskunapaq, wasinchiskunapaqpas.

Diusmanta pampachayninta mañakusunchis, noqanchispa auqanchiskunapaq, huchanchiskunamantapas, tukuy mana allinkunamanta qhespichiwananchispaq.

Tukuy qowasqanchiskunamanta grasiasta qosunchis.

Kunantaq mañakusunchis bendisionninta kay . . . (wasipaq, chaqrapaq, etc.)

LL. Yayayku, hanaq pachakunapi kaq . . .

S/. (Unuta bendisisun)

Taytallay, bendisiy kay unuta kachitawan, rurusqanmanta kausasqanmantapas allin unanchay, noqaykupaq kanku. Qanpa wiñay kausayniyki allin unanchaypis noqayku sonqoykupi kallachuntaq. Dius Yaya, Dius Churi, Dius Espiritu Santo. Hinataq kachun Jesus.

S/. (Chay unuwan imatapas bendisiy)

Llapan ch'eqmikuna lloqsichun kaymanta, hinallataq lliu supaykunapas anchurichun.

Noqan bendisisaq kay ( . . . ta) llapa atipaqpa Diusninchispa sutinpi, Dius Yayaq, Dius Chureq, Dius Espiritu Santoq sutinpi. Hinataq kachun Jesus.

- (Unuwan cosaskunata ch'aqchuy).

- (Chaymanta runakuna qonqorikuspa, runakunata ch'aqchuy).

S/. Diuspa bendisionninta chaskikuychis, Dius Yayaq ,Dius Chureq, Dius Espiritu Santoq sutinpi. Hinataq kachun Jesus.

QALLARINANPAQ

"Tukuy qallutaq rimarenqa Jesucristo Taytanchismi kasqanta, Dius Yayanchispaq glorianpaq, (Filipenses 2,11).

Noqanchispa qallunchis sumaqmi Eucaristiata Jesuswan kuska celebrananchispaq. Noqanchis munayta rimarinchis iñiyninchista Bautismupi. Sumaqta Jesuspa sutinpi pampachanakunchis. Allinmi Jesuspa naupaqenpi wawqenkunaqpipas kasarakuspanchis munanakuyninchista mosoq sacerdotekunata ayllukunamanta aqllakunanpaq.

Manaraqmi misk’i rimayninchis cristiano huñunakuyninchiskunapi sut'inchasqaraqchu. Pisi pisillamanta puririsunchis hoq p'unchay sut’inchasqa kanankama. Hoq llaqta wawqenchiskunawan huñu puririshanchis hinallataq wawqenchis sacerdotekunawanpas, hasta Jesucristo Taytanchismi kasqanta, tukuy qallu rimarinankama.

QANCHIS SACRAMENTOKUNA KANKU

BAUTISMO

CONFIRMACION

PENITENCIA

EUCARISTIA

MATRIMONIO

UNCION DE LOS ENFERMOS

ORDEN SACERDOTAL

 

SACRAMENTO DEL BAUTISMO

Taytanchis Jesucristo manaraq hanaqpachaman wicharipushaspa, hoq kamachikuyta Apostolninkunaman saqerqan: Riychis tukuy teqsimuyuntinman, llapallanku kachunku Ñoqaq discipuloykuna, bautisamuychistaq Yayaq, Churiq, Espiritu Santoq sutinpi, nispa.

Bautismowanmi qallarinchis cristiano kayta. Bautisakusqanchis p'unchaymantapachan tukupunchis Jesucristoq wauqen, Dios Yayanchispa wawan. Wawaqa hallpa t'uru hina paqarimun, kunanmanta huq sonqoyoqmi. Taytanchis Jesucristotaq sonqonpi tiakun. Sumaqmi Jesuspa wasinqa. Imaynatan ruwasunchis chay wasin ch'uya wiñay kananpaq.

Wawaq taytamaman compadrentin yachachisunchis Jesucristupi iniyta, sumaq kausayta qospa, munakuywan uywaspa wiñachisun.

Bautismowanmi Jesucristoq wauqen tukupunchis, haykupunchistaq cristianokunaq huñunakuyninman. Runañan kanchis Diospa llaqtanpi. Chaytan wawanchisman yachachisunchis. Noqanchista rikuspa yachanqa wawanchis allin cristiano kayta. Yachallanqataq allin runa kayta.

Sichus tuta lluqsishaqta rikuwasunchis, kutiyapusuntaq hoq ovejachata aparikuspa chayqa, yachallanqataqchá suwakuyta. Chay hinaqa runamasinkunata respitayta munakuyta manañachá yachanqachu. Diospa wasin thuniytan yachachishanchis.

Waqchakunata viudakunatapas yanapaqta rikuwasunchis tukuy ima hayk'a ruwayninkupi chayqa, yachallanqataqchá runa kayta. Yachanqa runamasin munakuyta kusikunqa waqanqapas paykunawan kuskachá. Diospa llaqtanpaq llank'ayta yachanqachá, luchanqataq Diospa llaqtanwan kuska mana allinkuna hawa. Yachallanqataq huq ch'ulla Dios Yayaq wawan hina kayta.

Chay hinaqa maskhasunchisyá allin cristiano compadrekunata. Maychika kutin maskhanchis qolqenrayku qhapaq wapo kaqtin. Mana qhawarinchischu allin runachus manachus chaytaqa. Chaymantataq sut'inta suwaykunqaku ahijadonkuta, mana allintan yachachinku chaypi, mana chaninkuna ruwayta. Maskhay allin cristianota compadripaq manañá qolqen kaqtinpas. Munakuyninwan k'anchaykunqa, wawaq sonqonpitaq k'ancharinqa, yachachinqataq runa kayta.

 

BAUTISMO DE EMERGENCIA - "AGUA DE SOCO-RRO" – UNUCHAKUY.

Wawa wañunayashaqtin manaraq bautisasqaraqchu, imachata ruasunchis, pipas maypis bautisayta atinmi.

Chay hina kaqtin llapa cristiano runakuna bautisayta atinku. Chayraqchá mana chaypin sacerdote kanchu, ¿pin bautisayata atin?, llapa cristiano runakuna atinku. Qharipas warmipas bautisayta atinmi. Kikin taytama-manpis atinmi.

Catequista kaqtinqa payta phawaylla wahamuy, mana kaqtinqa qan kikiyki bautisay.

Chayta sutin BAUTISMO EMERGENCIA, hinallapis su-tinmi UNUCHAKUY, hinallapis sutinmi AGUA DE SO-CORRO, chaykuna CHEQAQ BAUSTISMO KASHAN.

Bautismunchispi hina, sacerdote hina, ch’uya unuwan hich’aykuy wawachaq umanman, kayta rimaspa:

NOQA BAUTISAYKI, DIUS YAYAQ,

DIUS CHUREQ, DIUS ESPIRITU SANTOQ

SUTINPI, HINATAQ KACHUN JESUS.

Ch’uya unuwan bautisay, mana bendesisqa unuwachu. Hoq p’unchau bautiso ruwasqanta parrocoykiman willa-muy. Chaymanta wawa qhaliyaqtin wawaykita apay Pa-rroquiaman. ¿Imapaq?. Padrino icha madrina libro bau-tismupi qelqasqa kananpaq, chaymanta ceremonia bautismo hunt’ananpaq.

 

RITO DEL BAUTISMO

(Iglesia punkupi chaskinanpaq).

S/. Dius Yayaq, Dius Chureq, Dius Espiritu Santoq sutinpi, Hinataq kachun Jesus.

S/. Wawqeypanaykuna kusikuyniyoqmi kay wawakunata Diosninchis qosqasunkichista chaskikorqankichis. Kusikuyniyoqllataq kay Santa lglesiaman paykunata pusamunkichis, Tayta Diosninchisman grasiasta qospa kay wawakuna paqarimusqankumanta. Kay wawakunata pusamunkichismi cristiano runakunaman tukunankupaq. Kay wawakuna Santa lglesiaman haykusqankumanta llapanchis qankunawan kuska kusikullanchistaq.

S/. Kunanqa llapallaykichista tapusaykichis. Kay wawakuna bautisakuyta atikunkuchu.

P/ Ari, atinku

S/. Ima sutiwantaq kay wawakunata bautisasunchis.

R/. N.N............ wan

S/. Imata Santa lglesiamanta mañakunkichisri wawakunapaq.

R/. Bautismuta (wiñay kausayta).

S/. Taytamamakuna bautismuta mañakuspaqa wawaykichiskunapaq, yachankichischu Diospi iñinankuta yachachinaykichis kasqanta, Diosninchis kamachikusqantataq hunt'anankuta, Diustapas runamasinkunatapas munakunankuta Cristo Jesus evangeliunpi yachachiwanchis hinachu.

R/. Arí yachayku.

S/. Qankunarí padrinokuna, madrinakuna, yachankichischu kay wawakunaq taytamamankunata yanapanaykichis kasqanta, kay wawakuna cristiano runakuna hina allinta kausanankupaq yachankichischu.

R/. Arí, yachayku.

S/. NN. NN......... (bautisakoqkunapa sutinta ninki).

Santa Iglesia kusikuspa chaskisunkichis. Noqa, Santa lglesiaq sutinpi santa crusta churaykichis (wawaq mat'inpi santa crusta ruakun), qankunapas taytamamakuna padrinokuna madrinakunapas, paykunaman santa crusta churaykuychistaq.

(Iglesia ukhuman haykumunku) (Sichus Santa Misa kashan chayqa, homilia ruaspa, bautisakusun).

Diuspa Llaqtanpa mañakunan

Wawqeypanaykuna kunan Diusmanta mañakusunchis kay wawakunapaq, taytamamankunapaqpas, padrinonkunapaqpas, llapa cristiano masinchiskunapaqpas:

S/. Kay wawakuna kausaywan kausanankupaq, cristiano runakunaman tukunankupaqpas. Diusmanta mañakuna.

R/. Dius Taytayku, uyariwayku.

S/. Kay wawakuna cristiano runakuna hina kausaspa, allin ejempluta llapa runakunaman sapa p'unchau qonankupaq. Diusmanta mañakuna.

R/. Dius Taytayku, uyariwayku.

S/. Kay wawakuna allinta kausaspa, hanaqpachaman chayanankupaq. Diusmanta mañakuna.

R/. Dius Taytayku, uyariwayku.

S/. Kay wawakunaq taytamamankuna padrinonkunapas allin ejempluta tukuy imapi kay wawakunaman qonankupaq. Diusmanta mañakuna.

R/. Dius Taytayku, uyariwayku.

S/. Diusninchis munakuyninpi kay familiakunata waqaychananpaq. Diusmanta mañakuna.

R/ Dius Taytayku, uyariwayku.

S/. Dius Taytayku, qan Jesucristo Churiykita kay pachaman kachamorqanki llapa runakunata huchankunamanta panpachananpaq, kay wawakunata panpachapuwayku. Hinataq kachun Jesus.

RENOVACION PROMESAS BAUTISMALES

S/. Padrinokuna, madrinakuna, kunanqa ahijadoykichispa sutinpi tapusaykichis.

S/. Wiqch'unkichischu saqrata, llapan mana allin ruayninkunatawan.

R/. Arí, wiqch'usaqku.

S/. Saqenkichischu huchakunata, Diuspa wawan hina kausanaykichispaq.

R/. Arí, saqesaqku

S/. Iñinkichischu Dius Yayanchispi, hanaq pacha kay pacha kamaqpi

R/. Arí, iñiyku.

S/. Iñinkichischu Taytanchis Jesucristo sapallan wawanpi, noqanchispaq qespicheqpi.

R/. Arí, iñiyku

S/. Iñinkichischu Taytanchis Jesucristopa Maman Virgen Maria kasqanta, wañupusqanta, p'anpasqa kasqanta, wañusqakunamanta kausaripusqanta, Dius Yayaman kuska kasqantataq.

R/. Arí, iñiyku.

S/. Iñinkichischu, Santo Espiritu kasqanta.

R/.Arí, iñiyku.

S/. Iñinkichischu Santa Iglesia Catolicapi, huchakunaq panpachakuyninpi, wañoqkunaq kausarinpuyninpi, wiñay kausaypipas.

R/. Arí, iñiyku.

S/. Kayta iñinanchis kashan. Kaymi Santa Iglesia mamanchispa iñiynin.

S/. Kay iñiyninchispi munankichischu kay wawakunata bautisanayta.

R/. Arí, munakuyku.

S/. (Unuta bendisichiy) Yayallay bendisiy kay unuta, ch'uyanchakunaykupaq kausanaykupaqpas,Yayaq, Chureq, Espiritu Santoq sutinpi.Hinataq kachun Jesus.

NOQA BAUTISAYKI, DIUS YAYAQ,

DIUS CHUREQ, DIUS ESPIRITU SANTOQ

SUTINPI, HINATAQ KACHUN JESUS.

Santo crismawan.

S/. Mañakusunchis. Dius Yaya, llapa atipaq Taytanchis, Jesucristoq Taytan, qanmi huchakunamanta qespichiwankiku; mosoq kausaytataq unuwan Espiritu Santuwan qowankiku. Kay santo crismawantaq llunch'isunkichis qespinaykichispaq, tukupunkichistaq Diuspa llaqtanman, Jesucristo hina wiñaypaq kaychis, Hinataq kachun Jesus.

Yuraq p'achawan.

S/. Wauqeypanaykuna NN.... cristiano runakunaman tukunkichisña, kay yuraq p'achaqa (churakun) cristiano kasqaykichista niyta munanmi. Hinataq ch'uya sonqoyoq kanaykichis, kashan wiñay kausayniyoq kanaykichispaq.

Cristoq k'anchayninwan.

S/. Cristoq k'anchayninta chaskiychis. Qankuna taytamamakuna, padrinomadrinakuna Cristoq k'anchaynintaqa ama wañuchiychischu. Wawaykichiskuna Cristoq k'anchayniyoq purichunkupuni. Taytanchis Jesucristuwan kuska wiñaypa wiñayninpaq kausanankupaq. Hinataq kachun Jesus.

Bendicionta chaskinanpaq.

S/. Wauqeypanaykuna, kay wawakuna Diuspa wawankuna kankuña. Wiñaqtinku confirmacion sacramentuta chaskikonqaku. Cristoq ukhunta yawarnintawan chaskikonqaku.

Kunan, kay wawakunaq sutinkupi, yayaykuta resakusunchis.

S.P/. Yayayku, hanaq pachakunapi kaq...

S/. Diuspa bendicionninta chaskikuychis: Dius Yayaq, Dius Chureq, Dius Espiritu Santoq su'tinpi, hinataq kachun Jesús.

MATRIMONIO

Dius Yayanchis noqanchis kamaq, kamawarqanchis qharita warmitawan. Mana kamarqan hoq sapallantachu, iskaymi karqanku. Iskay kaspapas ch'ullallaman tukupurqanku munanakuyninkupi. Chay hinatan willawanchis Sagrada Biblia: Génesis 1,26-27 y 2,24-25.

"Nerqantaq Dius Yayanchis: Runata kamasun. Noqanchis kikinta noqanchisman riqchakoqta, qocha challwakunata, altun phawaq pichinqokunata llapan kay pachapi kausaq uywakunatawan, qharita kamarqan. Chayrayku, qhariqa taytantapas mamantapas saqepunqa, hinaspan warminman hoqllachaykakapunqa, hoq aychallataq kapunqaku. Iskayninkutaq q'alalla karqanku, qharipas warmipas, manataq p'enqanakurqankuchu".

Kasarakuyqa munanakuy sacramenton. Pay kikin Diosmi bendicen qhari warmiq huñunakuyninkuta. Dios kikinmi bendicen qhari warmiq munanakuyninkuta. Munanakuyninkumanta wawanku paqarimunqa wiñanqapis. Munanakuyllaykichistaqmi wasiykichispa teqsin. Qhari munakunan respitanantaq warminta. Hinallataq warmipas.

Wawanchiskunata yanapananchis, sumaq kausaytataq runamasinchiskunaman qhawarichinanchis. Llaqtamasinchiskunawantaq allinta kay hallp'a pachata ruwananchis, Ch'ulla ayllulla kanchis wauqenchiskunaq chaupinpi. Qhari warmiqa Diospa llaqtanpa chaupinpi kashan. Qhawarisunchis noqanchispa sonqonchispi wakin misk'i rimaykunata Sagrada Bibliamanta:

QHARI WARMIPAQ

Pro. 10,5 Mikhuy huñuna tiempupi huñukoq, runaqa allin umayoqmi. Chutarayaq runaqa mana yuyayniyoqmi.

Pro. 1 5,17 Aswan allinmi munakuywan lawallatapas haywarinayki, hoq q'aspataraq cheqnikuywan qoykunaykitaqa.

Pro. 1 6,8 Aswan allinmi pisillapipas chanin kay, askha suakunamantaqa.

Pro, 22,22 Waqchakunata mana kallpayoqchu kanku, ama tanqarpariychu, kuskachay wasikunapi amataq saruychu, Dius Yayanchismi yanapanqa, ñit'iqkunatataq kausayninta qechunqa.

Pro. 23,10 Ama apaykuychu ñaupaq churunninta, waqchaq chakrantataq ama qechuychu, Dius Yayanchismi sayarinqa qanpa auqayki.

Eclo. 4,1 Waqchakunaq mikhunanta ama qechuychu, nitaq yarqhay ñawiyoqta suyachikunkichu, waqcha runata ama llakichiychischu, waqchamanta ama uyaykita kutirichiychu. Mana piniyoqkunapaq taytan kay, ñit'iqkunamanta ñit'isqakunata kacharichiy. Ama llauqch'i makichu kay chaskinaykipaq, qanta maqlla kanki hoqkunapaq.

Eclo. 13,6 Qhapaq qanmanta maskhan kausananpaq, nisunki qaqopayasunkitaq, misk'i siminkunawan rimaykusunki, imachatan munashanki, nispa nisunki. Chaymantataqchá iskay, kimsa kutita qechusunki, tanqarparisunkitaq ch'usaq pampaman, qanmanta qheparparikusunki.

QHARILLAPAQ

Pro. 24,30 Qhella runaq chakranta qhawarirqani, qora tukuykapusqa, wiñaykushan kiskallaña, perqankunapas thuni thunillaña. Chayta rikuspa sonqoypi yuyaykuni, ¡imataq kayqa, atacallau!, kay runa puñukuspalla, machakuspalla, chutarayaspapas kausan, chaymanta sua hina thantallaña, auqa hinallapas yarqhallaña, nispa nini.

Pro. 6,6 Yau, qhella runa, qhawariy sisita, rikuy Ilank'asqanta, yachaysapachá kanki.

Eclo. 11,7 Mana allinta yachaspa ama kunaychu, mana allinta uyarispa ama kutichiychu. Wakin millayta qapariqtinqa mana uyarinkuchu. Rimaysapakunallan qaparkachanku, rimaysapa runaqa aqomantapas aswan llasan.

Pro.15,27 Pichus suakun wasinpaq qhellichanmi, sichus qosqallata chaskikoqtin,allinta kausanqa.

Pro. 6,24 Ayqerikuy qhariyoq warmimanta, misk'i siminwanmi q'otusunkiman. Puriyta atiwaqchu q'ala chaki ninaq ruphasqan patanta, manan chakiykita ruphaqtin, chay hinan hoq casada warmiwan pantaqqa.

Pro. 18,22 Pichus allin warmita tarikun, sumaq umiñata tarikullantaq, Diuspa yanapaynintan tarin.

Eclo.32,1 Presidentipaq aqllarqasunkiku, ama sonqoykita poqochiychu, runamasiykipaq runa hina kay, ñaupaqta haywariy, chaymantaña tiaykunki.

WARMILLAPAQ

Pro. 31,31 Pichá sumaq warmita tarikunqa, qorimantapas astawan k'anchareqmi, qosanmi tukuy sonqonta paypi churaykun, sapa p'unchay tukuy allinllata ruan, mana allintaqa manan, millmata maskhakun, makinkunawan t'isakun, karumanta mikhunata maskhakamun, hunt'a wasinpi kananpaq. Tutallamanta sayarin, qosanta wawankunatawan mikhuchinanpaq, qolqenta huñukun chakra rantikunanpaq, yawar hump’inwan tarikusqanwan tarpuchikun. Pisi kallpakunata yanapan, waqchakunapaq makinta haywarin, wasinpipas mana chirichu, qosanpas wawankunapas p'achasapa, paypaqpas p'achata ruakun, t'asqasqa p'achankunapas k'ancharishaqraq. Utispa qhawarinku chanin pureq warmi, asiykuntaq paqarin p'unchaupaq. Wawankunata munakuy siminkunawan yachachin, wasinpas sumaq chaninchasqa, mana hayk'aqpas qhella t'antata mikhunchu. Huñukuykunapipas qosan rimarin, warmiyqa kusa allinllaña, nispa, wawankunataq sayarinku, sinchi q'ochukuywan, nispa. Askha warmikuna chanin kanku, paykunamantapas qanmi aswan allinllaraq kanki.

WAWAKUNAPAQ

Eclo.3,1-16 Pichus taytanta yupaychan chaytaqa, huchankuna pampachasqan. Pin taytanta yupaychan chaytaqa wawankunamanta kusisqa chaskinqa. Pichus taytanchista kasukun chaytaqa, mamanta samachinqa. Taytaykita yupaychay rimaywan ruaywanpas, haywarenqa bendicionninta. Taytanpa bendicionninqa wawankunaq wasinpi samaykunqa, mamanpa ñakayninqa teqsinkuta thuninmi. Ama kusikuychu taytaykeq p'enqaychasqa kasqanmanta. Wawallay, taytamamaykita machupaya kaqtinku, allintapuni rikunki, kallpayoq kashaspa, ama tanqarparichu, taytamamaykita yanapasqaykitaqa, mana qonqakunqachu. Yuyariy paykunamanta paqarimusqaykita. ¿Imaynatan kutichinki paykuna uywasqasunkimanta?

Pro. 28,24 Taytamama suaqqa, rimanraqtaq mana huchachu, nispa, runa wañucheq hina kashan.

Pro. 15,19 Qhellaq ñanninqa kiskaq hunt'aykusqanmi, llank'aqpa ñanninqa munay pampa.

Pro. 15,20 Yuyayniyoq wawanqa taytanpa kusikuyninmi, purun pureq wawantaq mamanta cheqnikun.

Eclo. 9,10 Ñaupaq amigoykita ama wiqch'uychu, mosoqqa mana chay hinachu.

CELEBRACION DEL MATRIMONIO

S/. Wauqeypanay, kayman hamorqankichis kasarakunaykichispaq, Diuspa qhapaq grasianta mañakunaykichispaq. Taytanchis Jesucristo Santo Bautismopi grasianta qorasunkichisña. Paypa wawan-kuna kankichis. Kunanqa bendisionninta qosunki-chis qankunapura munanakunaykichispaq, allintataq kasaru kaypi kausakunaykichispaq. Diuspa sutinpi paypa sacerdote hina cristiano runakunaq ñaupaqenkupi tapusaykichis:

S/. N.N., Qankunaq munayniykichismantachu kasarakunaykichispaq hamushankichis.

R/. Arí, munayniykumanta

S/. Qankunapura hoq munakuyllapi wañunaykichis-kama kausayta munankichischu.

R/. Arí, munakuyku.

S/. Kasarakuyta munasqaykichisrayku, makiykichista hap'inakuychis. (paña maki).

S/. Kunanqa asamblea cristiano runakunata tapusaykichis. Kay qhariwarmi mana impedimento kashan chayqa kasarakuyta munakunku. Atikunkuchu chayta.

R/. Arí, atikunku.

S/. N.N., niychistaq Diuspa ñaupaqenpi, Santa Igiesiaq ñaupaqenpitaq, cristiano runakunaq ñaupaqenpipas, munayniykichismanta kasarakusqaykichista:

Qosa: Noqa N. qanta N. warmiypaq chaskiyki, prometeykitaq cheqaqta kausanayta allin kaypi, mana allin kaypipas; qhali kaypipas, onqoypipas; munakusqayki, respetasqayki sapa kausayniy p’unchaupi.

Warmi: Noqa N. qanta N. qosaypaq chaskiyki prometeykitaq cheqaqta kausanayta allin kaypi mana allin kaypipas; qhali kaypipas, onqoypipas; munakusqayki, respetasqayki sapa kausayniy p'unchaupi.

S/. Kay consientimientuykichista Taytanchis khuyakuyninpi kallpachachun. Paypa bendicionnin qankunaman uraykamuchun. Diuspa huñusqanta ama runa t'aqachunchu. Bendisiykichis Dius Yayaq, Dios Chureq, Dius Espiritu Santoq sutinpi.

Anilluta arrakunatapas bendisikun.

S/. Taytallay, kay anillokunata arrakunatawan bendisichun munakusqaykichispa unanchaynin kachunku.Hinataq kachun Jesus.

 

 

AROS

Qosa: N., warmiy kay anilluta chaskiway munakusqay unanchaypi qoyki, (churakun) Dius Yayaq, Dius Chureq, Dius, Espiritu Santoq sutinpi.

R/. Warmi: Hinataq kachun Jesus.

Warmi: N., qosay kay anilluta chaskiway munakusqay unanchaypi qoyki (churakun) Dius Yayaq, Dius Chureq, Dius Espiritu Santoq sutinpi.

R/. Qosa: Hinataq kachun Jesus.

ARRAS

Qosa: N. warmiy kay qolqe arrakunata qoyki, phoqtuykuyki kasamientonchispa unanchaypaq.

Warmi: N qosay kay kikin unanchayllapitaqmi chaskiyki.

S/. Mañakunanchis Taytanchis Jesucristo bendicinanpaq kay kasarasqakunata paykunata kallpachananpaq, tukuy imapi yanapananpaqtaq. Taytallay, qan ruarqanki qharita warmitawan. Kay qhari warmipaq mañakuykiku: kusikuypi ama qanmanta karunchakunankupaq. Llakikuypi qanta maskhasunankupaq. Wawankunawan kuska yupaychasunankupaq. Qanwan kuska wiñaypa wiñayninpaq kausanankupaq.

R/. Hinataq kachun Jesus.

MATRIMONIOKUNAPI MAÑAKUNANCHISPAQ

S/. Dios Taytanchis, qan ninki: sinchita yuyaymanaychischu; noqaqa mikhunawan uywani urpichakunata, qankunarí kankichis aswan payku-namanta hatunmi, nispa.

Hinaspa qanrí, allin Taytanchis, kay warmiqharita qhawariy: paykunata waqaychay, imayna lliqllawan hina paykunatapis p'istunayukunku, huq wasi qatasqa hina paykuna q'oñinaykipaq.

S/. Dius Taytanchis, tukuy kamaq, qan kikiyki munarqanki, qhariwarmiwan hoq familiata ruwaspanku imayna ch'ulla runa hina kachunku.

Noqayku mañakuykiku: Huñunakuynin kachun imayna hoq sinchi waskhawan wataykusqa, ichaqa chay waskha munayninkumanta, mana khuyay kananpaqchu, ama kacharinakunankupaqchu.

S/. Dius qespicheqninchis, kay qhariwarmita wawankunatawan waqchakaymanta yarqaymantapas qespichiy, paykunapaq chanin llank'ayta qospapunin.

Ichaqa noqayku mañakuykiku: paykunaqa ama yuyaymanachunkuchu qolqellapi, imayna kay Diospaq kanman; paykunaqa wakinta ama sut'inta suachunkuchu, aswanpas ama paykunallapaqchu ima hayk'atapis ruwachunku, llapan sarusqakunata kacharichichunku. Taytayku Jesucristurayku.

UNCION DE LOS ENFERMOS

Bautismowanmi qallarirqanchis cristiano kausayta. Chay punchay, sapankanchismanmi inti k'anchaykuwarqanchis.

Compadrinchiskunan noqanchispa rantinchispi rimarirqanku. Manaraqmi umanchis karqanchu rimarinanchispaq. Compadrinchispa simillanmantaraqmi nirqanchis iñiyñin Taytanchis Jesucristopi; kausasaqmi runa hina saqesaqtaqmi mana allinkunata, nispa.

Ña wiñaqtinchisña, tayta Obispo confirmacionta qowarqanchis. Chaypiqa noqanchis siminchiskunawanña nirqanchis, munakunin Jesucristota wauqeykunatapas, nispa.

Hoq p'unchaytaq kasarakuranchis. Wañuyñan t'aqawasunchis, qhali kaypi onqosqapas, nispa. Wiñaypaq kuskallapunin. Chaymantapacha hoq pisita munanakunchis, hoq pisita maqanakuspa, hoq pisita llank'aspa, wasita ruakuspapas. Wawanchiskunata qhawapayaspa wiñachispa.

Wakin kutitaq, Santa Misapi mañakuranchis Taytallay yanapawayku nispa. Carguyoqkamaraq kaspa. Maychika kutitaq confesakuranchis, maqanakusqanchismanta, suwakusqanchismanta, yanqamanta tunpaykusqanchismanta, Diospa Qhapaq sutinta qasinmanta hoqarisqanchismanta, imaymanamanta machasqanchiskunamantapas.

Wakin kutitaq huñunakuykunapi faenakunapipas. Wauqenchiskunawan kuska maskharanchis kay pachapi justicia kananpaq. Yachay wasita ruaspa. Hallp'amanta rimarispa. Iglesiata wasichaspa. Runamasinchiskunata sayarikuspa yanapaspa.

Kunantaq ichaqa wauqenchiskunaq (pananchiskunaq) kallpan pisiyaykapunña. Taytanchis Jesuspa siminkuna uyarikun: Hamuychis noqaman, llapallaykichis sayk'usqa pisipaqkuna, noqan kusichisqaykichis. Kacharparisunchis sayk'uspa wauqenchista Taytanchischá chaskinqa.

Kunantaq yanapasunchis wauqenchista kausayninmanta Dios Yayanchismanta uspalay nispa. Kunantaq yanapasun huchankunamanta pampachayta mañakuspa. Dios Yayanchisqa uyariwasunchá, Hijo Prodigota hinachá chaskiwasun sonqonpitaq waqaychaykuwasun.

Kaymi qhepa sacramento kacharpari hina. Dios Yayanchiswan tupay wiñaypaq sacramento. Jesusmanta manaña imapas pipas t'aqawasunñachu.

Mañakuspa yanapasuntaq kay wauqenchista onqoqpaq. Ama pitapas saqesunchu mana yanapaspa. Aswan millay auqanchistapas yanapasun ama wiqch'usunchu. Chaymi Dios Yayanchis pampachawasun llapallanchista. Huñuykapuwasuntaq llapanchista. Qowasuntaq munanakuy chanin mosoq kausayta. Chay mosoq kausaytan maskhanchis haqay bautisakusqanchis punchaymantapacha.

Mana sacerdote kaqtinqa waqyay catequistata otaq familiantapas onqoqpata. Dios Yayanchismanta mañakusun llapanchis huñuykukuspa kay onqoqpaq. Imaynan Apostol Santiago willawanchis hina:

Santiago 5, 13-20. "Pipas qankuna ukhupi muchusqachu. Mañakuchun. Pipas kusisqachu. Kusi takiyta takichun yupaychananpaq. Pipas qankuna ukhupi onqosqachu. Iglesia kuraq runakunata waqyachikamuchun, paypaq mañapunankupaq, Taytanchispa sutinpi aceitewan payta hawiykunankupaq ima. Chaymi iniywan mañakuyqa onqosqata qhaliyachinqa, Taytanchistaq payta hatarichinqa; huchallikunmantaqchus karqan chayqa, pampachapusqan kanqa. Huchaykichiskunata willanakuychis, hoqkuna hoqkunapaqpas mañakuychis qhaliyachisqa kanaykichispaq. Chanin runaq tukuy sonqowan mañakusqanqa ancha atiyniyoqmi. Eliaspas noqanchis hina pisi kallpayoq runan karqan, tukuy sonqotaq mañakurqan ama paramunanpaq, hinaqtinmi mana paramurqanchu kimsa wata soqta killanta. Hoqtawantaq mañakurqan, hinan paramurqan, hallp'ataq rurusqanta poqochirqan. Wauqeykuna, pipas qankuna purapi cheqaq-kaymanta pantapun, hoqtaqchus payta kutirichimun chayqa, yachachun pipas huchasapata pantay ñanninmanta kutirichimuqqa, chaypa almantan wañuymanta qespichinqa, askha huchakunatataq panpachachinqa".

 

ONQOSQA RUNAPAQ MAÑAKUNANCHISPAQ

Yayallay, kaypi wawayki onqosqa kashan, muchuspa kay pachapi. Llank'arqan, munakurqan, waqarqantaq. Ichaqa wiñaymi sonqonpi maskhaspa aparqasunki wiñaypaq. Yayallay kunachallan ama wiqch'uychu.Manachá askhachu huchankuna mana pampachaykuy atinaykipaq. Taytallay munanki chayqa qhaliyaykachiy. Sichus apakapuyta munanki chayqa, qanwan kuskachá munay wasiykipi tiyakunqa, uyariy sonqonmanta waqyakusqanta. Uyariwayku noqaykuq qaparisqaykuta. Qanllamanmi qoykiku wawaykita.

S/. Yayallay, pampachay qallunwan hucha ruwasqankunamanta, mañakuykiku Taytallay (siminpi Santa Crusta ruay).

R/. Dius Taytayku, uyariwayku.

S/. Yayallay, pampachay yuyayninwan hucha ruwasqankunamanta, mañakuykiku Taytallay (mat'inpi Santa Crusta ruay).

R/. Dius Taytayku uyariwayku.

S/. Yayallay, pampachay ñawinwan hucha ruwasqankunamanta, mañakuykiku Taytallay (ñawinpi Santa Crusta ruay).

R/. Dius Taytayku uyariwayku.

S/. Yayallay, pampachay cuerponwan hucha ruwas- qankunamanta, mañakuykiku Taytallay (sonqonpi Santa Crusta ruay).

R/. Dius Taytayku uyariwayku.

Mañakusunchis: Ay Taytay, hanaq pacha Jesucristo Taytallay, pusakapuy kay wawaykita, amaña nisiuta ñak'arichunñachu. Hanaq pacha kusi gloria wasiykiman pusakapuy. Hinataq kachun Jesus.

- (Acto de contricion ruaspaqa, Santa Comunión kaqtinqa, onqosqaman qoy).

- (Agua bendita kaqtinqa, ch'aqchuykuy) Diuspa bendicionninta chaskikuy, Dius Yayaq, Dius Chureq, Dius Espiritu Santoq sutinpi. Hinataq kachun Jesus.

ENTIERRO P'UNCHUPAQ

Wañoqpa wasinpi

Wauqeypanaykuna, imaynan cristiano runakunaq costumbrinman hina, wauqenchista (icha pananchista) p'ampamusunchis. Taytanchispaq ñaupaq inkakuna kunantaq runakuna kausashanchis, kunanqa tukuy sonqonchiswan wauqenchispaq Taytanchista mañakusunchis.

¡Taytallay!, kay ch'aran ayata p'ampamusunchis, ichaqa aqllasqaykikunawan huñuykunaykipaq, kallpachayniykiwantaq kausarichinaykipaq, tukuy sonqoykuwantaq mañakuykiku.

Wañunanmanta kacharinanpaq, Yayanchiswan tupananpaq, huchakunamantapas pampachananpaq, allin micheqninchis riqranpi apananpaq, Taytanchis wauqenchispaq khuyapayakoq kachun, wiñay kusi kausaypi Taytanchis Jesucristuwan kuska wiñaypa wiñayninkama q'ochukunanpaq. Hinataq kachun Jesus.

Llaqtamasinchiskunawan mañakunanchispaq

S/. Jesucristo Taytanchismanta mañakusunchis kay wauqenchispaq (icha pananchispaq). Paymi niwanchis: Noqan kausarinpuyqa kani, kausaypas; noqapi iñiqqa, wañusqa kashaspapas, kausanqan, nispa. Kay hinata tukuy sonqonchiswan llapanchis mañakusunchis.

S/. Taytallay, qanmi waqarqanki Lasaroq sepulturanpi, weqeyniykunata ch'akichinaykipaq mañakuykiku Taytallay.

R/. Dius Taytayku uyariwayku.

S/. Qanmi wañoqkunata kausarichirqanki, wauqenchisman wiñay kausayta qonaykipaq, mañakuykiku Taytallay.

R/. Dius Taytayku uyariwayku.

S/. Qanmi crus patapi wañuykusiaspa allin suata pampacharqanki, nerqankitaq hanaq pachaykiman pusapunaykipaq, wauqenchista hanaq pachaykiman pusapunaykipaq, mañakuykiku Taytallay.

R/. Dius Taytayku uyariwayku.

S/. Qanmi wauqenchista bautismunpi ch'uyancharanki; confirmasioninpitaq santo oleoykiwan hawikurqanki; santoykikunawan aqllasqaykikunawantaq kuskata chaskinaykipaq mañakuykiku, Taytallay.

R/. Dius Taytayku uyariwayku.

S/. Ukhuykiwan yawarniykiwantaq wauqenchisman mikhuchirqanki, hanaq pacha mesaykipi tiaykachinaykipaq mañakuykiku Taytallay.

R/. Dius Taytayku uyariwayku.

S/. Kunanqa wañupoqtin waqashayku, iñiyniykiwan suyakuyniykiwantaq sonqochawanaykikupaq mañakuykiku Taytallay.

R/. Dius Taytayku Uyariwayku.

S/. Mañakusunchis: Taytallay wawaykita khuyapayaykuy, ama huchankunanmanta muchunanpaq, munayniykita hunt'ayta munarqan. Kay pachapi cristiano runakunawan kuska puriyta munarqan, chayta qhawariyyá, aqllasqaykikunawan angelniykikunawanpas kuska kausananpaq. H.K.J.

Responsusun

Diuspa santonkuna wauqenchista hamuychis yanapaychis. Taytanchispa angelninkuna, hamuychis tinkuykuychis, chaskiychis almanta, chaskichiychis hanaqpacha Taytanchisman.

Cristo waqyamuqniyki chaskisunkichá

angelkunapis Abraham kuska waqaychasunki,

chaskichiychis hanaqpacha Taytanchisman.

Taytallay wawaykima qoy wiñay samayta

k'anchaykuytaq payman wiñay k'anchayta

chaskiy almanta, haywaychis hanaqpacha Taytanchisman.

Salmo 41 (Sichus munanki chayqa mañakuy kayta)

Imaynan hoq taruka phawashaq unuta maskhaspa,

chay hinan noqaq almay qanta maskhasunki, Diosnillay.

Kausaq Diosmanta ch'akichikuni

mayninta Diuspa uyan rikuykoq haykusaq.

Waqayniykunaqa noqaq t'antaymi, tuta punchay,

waqen runakuna p'unchaynintin ch'sisiyaq yapa yapa

tapupayawan: maymi Diosniyki, nispa.

Hoq tiempukuna yuyarini, mokisqaña almay noqawan:

muntunpa uman hina purishani Diuspa wasinman,

kusisqa takispa yupaychaspa q'ochukuspa fiestanman.

Imanaqtinmi q'ostuykachanki almallay,

imanaqtinmi q'omuykachanki,

suyakuy Diosninchispi, yapamanta yupaychanki,

"Diosnillay, noqaq qhaliyayniy kanki", nispa.

Maypachachus alma q’ostuykachaqtin

hatun mayuykimanta sagrado orqoykimantapas yuyariyki.

Hoq wayq'umanta hoq wayq'ukama,

ch'aha kunkallaña qaparkachani,

olaykiwan phawayniykiwan q'onparapuwanki.

P'unchaypi Taytallay khuyapayaykuwankichá

tutaqa Diosmi kausayniyta takisaq yupaychasaqtaq.

Diosninchista nisaqchá:

Noqaq qaqallay, imanaqtinmi qonqapuwanki,

imanaqtinmi cheqnisqa purikuni, auqaypa sarusqan.

Tulluykunata auqaypa asipayasqan phakinku,

p'unchaynintin ch’isiyaq tapupayawan,

"Maymi Diosniyki" nispa.

Imanaqtinmi q'ostuykachanki, almallay,

imanaqtinmi q'omuykachanki,

suyakuy Diosninchispi, yapamanta yupaychanki,

"Diosnillay noqaq qhaliyayniy kanki", nispa

Panteon bendisinanpaq

Bendisiy Taytallay kay sepulturata, wawqeykoq (panaykoq) wasin samaykunanpaq kachun. Kay hallp'a pachamanta yapamanta kutimuspa orqopunaykikama. Kunanmantapacha almanta kusi gloria wasiykiman pusakapuy, chaypin qanwan kuska kusikuspa tiyakunanpaq.

Paña laduykipi waqaychaykuy, Maria Mamanchiswan llapa santukunawanpas qanta yupaychanankupaq wiñaypaq wiñayninkama. H.K.J.

SACRAMENTO DE LA PENITENCIA

Taytanchis Jesucristo huchanchiskunata panpachawanchis. Kayta yachaspa kusisqa kanchis. Sonqonchistaq nisqa samaykun. Cristo Jesusta chinkapoq wawa hina maskhanchis, marqayninpi chaskiwanchis. Qhasqonpitaq waqanchis. Kusisqa yapamanta paywan kanchis. Sonqonchisqa mosoq t'ika hina llanllarin, wayna hina puririnchis. lma munaymi Jesucristoq panpachaynin tarikuy.

Yayaykuta mañakusunchis uspalay ninanchispaq. Mañakuspataq kay simikunata tarinchis. Huchaykutari panpachapuwayku imaynan noqaykupas noqaykuman huchallikoqkunata pampachayku hina. Kay hinata pay kikin Jesucristo yachachiwanchis. Naupaqtaraq noqa panpachayta maskhamunaypaqqa runamasiykunata panpachanay. Manan phiñallachu wiñay kani. Wauqeykunata panpachasaq noqapas panpachasqachá kasaq.

Wasiyman kutipusaq Jesucristoq panpachasqanchá. Jesuspa siminta sonqoypi ninriypipas aparikusaq: Manachu pipas huchachasunki, sayariy panallay, manan noqapas huchachaykichu, ripuy amataq hoqtawan huchallikuychu. Santo Evangeliopi hoq huchasapa warmita misk'i siminwan Taytanchis nerqan. Sayariyyá wayqellay, sayariyyá panallay, nispa niwanchis. Nisiuta kusikunanchis. Ichaqa, ripuy amataq hoqtawan huchallikuychu, nispa niwanchispas.

Ama hoqtawan maqanakusunñachu. Waqchamanta q'otuspa mana qolqenta tarisunñachu. Llank'aqkunaman tienpunpi chanintataq qolqeta qopusun. Sut'ita juramentupi ninanchis. Taytamamanchista yanapananchis. Warmiqhari munanakuspa kausananchis. Autoridadkuna ñit'isqakunata yanapaychis. Taytamamakuna yachaywasiman wawaykichista kachaychis. Qoncho qhelli unupi qosparqanchis, kunanqa ichaqa hatarispa puriripusunchis. Taytanchis Jesucristo suyashawanchis panpachawananchispaq. Wauqenchiskunapas suyashallawanchistaq panpachawananchispaq.

Taytanchis Jesucristo wayqenchiskunawan noqaq sonqoyta maskhanku. Mana phiñakuywan nitaq millakuywanchu kausasunchis, llapanchis chaninta munanakuywanpas tiananchispaq.

KUTIRIKAPUY

Ch’ulla kamachikuyllatan Taytanchis Jesucristo saqewanchis:

Hoq mosoq kamachikuytan qosqaykichis: Qankuna munanakunaykichispaq; imayna noqapas munakuykichis hina, chay hina qankunapas huqkuna huqkunawan munanakuychis (S. Juan 13,34).

Bautismuwan Diuspa wawanman tukupunchis. Kuskan kanchis Diuspa ñaupaqenpi. Kay pachaqa Diuspa llaqtanmi. Diuspa llaqtanpiqa mana maqanakuy, cheqninakuy, suanakuy, qechunakuy kananchu:

Sapankaykichis runamasiykichiswan cheqaqta rimaychis. Ch'ulla sonqoyoq kasqanchisrayku. Phiñakunkichischus chayqa, ama huchallikuychischu; ama chisiyaqchu phiña kaychis. Amataq supaywan wateqachikuychischu. Suwakuqqa, ama suwakuchunñachu, aswanpas llank'achun, ima allinkaqtapas makinwan ruwaspa, pisichikuqman imapas qoykunan kananpaq. Ama ima qhelli rimaytapas rimaychischu, aswanpas allinkaqllata rimaychis wiñachinapaq uyariqkunaq allinninpaq. Amataq Diospa Santo Espirituta llakichiychischu, Santo Espirituwanmi unanchasqa kankichis wiñaypaq. Ayqeriychis cheqninakuymanta, phiñakuymanta, k'aminakuymanta, llapa mana allinmantapas. Munanakuychis huqwan huqkunawanpas. Panpachanakuychis, imaynan Dius Yayanchis Taytanchis Jesucristupi panpachawanchis hina (Efesios 4, 25-32).

Sichus noqa nini k'anchaypin kani, nispa, wauqeytataq cheqnikuni chayqa tutayaqpin tiakushani. Ichaqa wauqeytataq cheqaqta munakuni chayqa, ni imapas huchakunaman urmachiwanchu. Maypachachus wauqeyta cheqnikuni chayqa, tutayaqpin purini kausaynipas, maymanchá tutallaqpi purishanipas, tutaqa ñausayachiwanmi chayrayku (1 Juan 2,9-11).

Maychika kutin Diuspa llaqtanta thunipunchis. Imakunawan. Kay hinakunata ruaspa:

Ama Cain hinachu ruaychis, paymi supaypawawan karqa, chaymi wauqen Abelta wañuchirqan. lmanaqtintaq payta wañuchirqan. Tukuy imaymanan qechunanrayku.

"Wayqeykuna sichus millay runakuna cheq-nisunkichis chayqa, ama mancharikuychischu. Noqanchisqa Diuspa wawanñan kanchis chayqa, yachanchismi wañuymanta kausayman pasasqanchista, wauqekunata munakusqanchisrayku. Lliu wauqenta cheqnikuqqa runa wañuchiq hina, kashan; paypi mana Dius kausanchu cheqnikusqanrayku. Munakuytaqa reqsinchis, Jesucristo kausayninta noqanchispaq churasqanpin noqanchispas kausayninchista churanallanchistaqmi wauqenchiskunarayku. Sichus qanpa askha mi-

khunayki kanman chayqa, wauqeykitaq yharqaymantaraq wañushan, manataq imallatapas haywarinkichu; imaynatataq sonqoykipi Diusta munakuwaq, manataq runamasiykita munakunkichu chayqa. Llullan kanki, Wawallaykuna, ama simillawanchu, amataq rimayllawanchu munakusun, aswanpas ruwasqanchispi rikuchikuq cheqaq munakuywan "(1 Juan 3, 1 2-1 8).

Confesakuspanchisqa, Diusmanta panpachayta mañakunchis, runamasinchiskunamantapas mana allin ruwasqanchiskunamanta. San Lucaspa evangeliunpi willawanchis, imaynan Zaqueo atiyniyoq runa Taytanchis Jesucristuwan tupaspa, q'otuspa suakusqankunata wauqenkunaman kutichipurqan. Kunanqa noqanchis chay Zaqueo hina huchanchiskunamantaqa kutirikapusunchis. Examen de conciencia nisqa sonqonchispi Diuspa ñaupaqenpi ruasunchis:

Pampachakuy Sacramento. Tapukusunchis

Familiapi

1 . Qhari warmi allintachu tiakunkichis. lcha maqanakunkichischu. Cheqninakapunkichischu, otaq millanakapunkichischu. K'aminakuspachu purinkichis, Q'otututuspachu.

2 . lcha qhari warmi t'aqa t'aqachu purinkichis.

3. Machaspachu hoq warmita otaq hoq qharita maskhankichis. Pantay ñanpichu purinkichis.

4. Qolqeykichista allintachu waqaychakunkichis mana wasikichispi muchuy waqay kananpaq.

5. Wawaykichista allintachu mikhuchinkichis, p'achachinkichis, escuelaman churankichischu.

6. lcha wawaykitachu negakapunki.

7. Munakunkichischu taytamamaykichista, icha wiqch'upunkichischu.

8. Wawakuna, taytamamaykichista machuyaqtin, payayaqtin, thantayapuqtinku yanapankichischu icha qonqapunkichischu.

Llank'anapi

1 . Qhari warmi allintachu chakraykichista llank'ankichis tiempunpichu, icha qhella kaqtiykichischu qora tukuykapun.

 1. lcha wasiykichischu thuniyakapun.

3. Yanapankichu runamasiykita imapipas icha maqanakunkichischu.

4. Waqchakunata viudakunatapis yanapankichischu.

5. Compadrekuna, ahijadoykikunata yanapankichischu, otaq ñit'ipunkichischu, icha kamachillapaqchu munankichis.

 1. Llank'aqniykikunaman chanintachu pagapunki, icha qolqenkutachu suakunki.

7. Patronkuna, empleadaykichiswanchu puñukunkichis.

Llaqtapi

1. Runakuna, domingokunapi fiestakunapipas misaman rinkichu santa comunionta chaskinaykichispaq.

2. Faenakunaman asambleaykiman purinkichu.

3. Runamasiykiq wasinta, chakranta, wachunkunata uywankunata, qolqenkunata suakunkichu, otaq imankunatapas qechunkichu.

4. Hoqkunatachu envidiakurqanki, calumniarqankichu, layqacherqankichu, llullakuspa cheqnikuspa ima, mana chanin juramentokunatachu ruarqanki qolqerayku mana yachaspa.

5. Autoridadkuna, llaqtaykipaq chanintachu llank'anki, icha q'otunkichu, otaq suapunkichu.

6. lcha hoq comunidadwanchu maqanakunkichis, mana chanin juisiokunamanchu haykunkichis.

7. Amautakuna, hamp’eqkuna, yachacheqkuna, waqchakunata yanaparqankichischu.

 

CONFIESAKUNANCHISPAQ.

 1. NAPAYKUY:

P/. Ave Maria Purísima. S/. Sin pecado concebida.

2- KUTIRIKAPUY: (Acto de contrición, nisqa)

- Confesakuq runa resakun: Noqa Huchasapa, icha Yayayku, icha hoqkaq.

 1. HUCHANKUNATA WILLAKUN.

P/. Huchasapan kani. Confesakuyta munani.

S/. Allinmi, huchaykikunata willaway.

 1. DIOSPA SUTINPI SACERDOTE HUCHANKUNA-MANTA PAMPACHAN.
 2. S/. NOQA HUCHAYKIKUNAMANTA PAMPACHAYKI, DIUS YAYAQ DIUS CHUREQ DIUS ESPIRITU SAN-TOQ SUTINPI.

  P/. (Crusta ruaspa). HINATAQ KACHUN JESUS.

  S/. Confesionta ruaspaqa, qonqasqa huchaykikuna-manta Diosninchis pampachasunki.

 3. CONFESION TUKUYTA SACERDOTE PENITEN-SIATA QON.

S/. Wauqey, icha papay, icha panay, icha mamay, icha churillay, huchaykikunapaq tawa Yayaykuta resakamuy.

S/. Diosninchispa bedisionninwan sumaqllaña ripuy.

 

 

SACRAMENTO DE LA EUCARISTIA

Taytanchis Jesucristo, Diospa wawan, Belenpi paqarimurqan. Maria Mamanchispa, llumpaq wiqsanpi runaman tukurqan noqanchis hina. Wawamanta llank'aspa runaman tukurqan. Chaymantataq puriyta yachachiwanchis Dius Yayanchispa ñanninpi purinanchispaq.

Tukuy sonqonwan munakuwanchis. Ichaqa wakinkunan siminta upallachiyta munarqanku. Nitaq hinacha manacha niqchu. Kausayninta llapallanchispaq churarqan, wawakunapaq, machukunapaq, sipaskunapaq, viudakunapaq, amigonkunapaq lliu millay auqankunapaqpas.

Munakuypi wiñarqan hinallataq llapanchis munanakunanchista munarqan. Llapallanchispaqpas chanin kausayta maskharqan. Munakuwarqanchistaq wauqenkunata kananchispaq, mana runa alqo wiqch'usqa hina kay pachapi kausananpaqchu.

Payta wañuchispa nerqanku: Kay runaq rimanan tukukapunña, nispa. Ichaqa Dios Yayanchis kausarichirqan. Wañuyta huchaytapas llallirqan. Chaymi cristianokunaq ñanninchis: wañuyta, huchaytapas llallinanchis.

Santa Misapi chay sumaq fiestata ruaqtinchis, kallpachakushanchis. Taytanchis Jesucristo cheqaq Dios, cheqaq runa; Taytanchis Jesucristo noqanchis ukhupi tiakushan; Taytanchis Jesucristo huchanchiskunata, llakiyninchiskunata, yarqayninchiskunata, injustisiakunata, wauqenchiskunata phiñapayasqanchiskunata, llulla kusqanchiskunata, q'epiyokuspa karqan.

Taytanchis Jesucristo wañupurqan, kausarinpurqantaq. Santa Misapi Taytanchis Jesucristowan mikhuspaqa, huchanchiskunamanta kausaripunchis allin cristiano kananchispaq.

Taytanchis Jesucristo noqanchiswan kausakushan. Mikhukushan, ukyaykushan, papanchista, aqhanchista, munanakuypi, injustisiakuna hawa rimarispa llalliypi; kusikushan llank'asqanchiskunaq rurunta qhawaykuspa, kusikushallantaq wawakunawan machu runakuna thaq kaypi kaqtinkupas.

Kunan wañusunchis Taytanchis Jesucristowan: huqwan huqkunawan panpachanakuspa. Wañusunchis llullakuypaq, q'otunakuypaq, phiñanakuypaq, injusticiapaqpas.

Kunan Taytanchis Jesucristowan kausarillasuntaq; huqwan huqkunawan munanakuspa. Kunan huq hatun wasita ruasunchis t'anta llapallanchispaq kanqa chaypaq. Ruwallasuntaq huq hatun wasita mana waqchakunaq tiyananta wiqch'upunankupaqchu. Huq wasitataq mana huq runa runamasinpa tiyananta suwananpaq.

Taytanchis Jesucristowan ch'ulla ayllulla kasunchis. Chay hina hanaqpachapi kanqa: llapallanchispaq kuskalla. Chay ruwaytan maskhanchis kay pachapi. Llapanchis mikhushanchis chay t'antallamanta, ukyasunchis chay vinollamanta. Chay kikin mikhunalla llapallanchispaq kuska kanan. Jesucristoqa llapallanpaq. Jesucristoq hanaq pachanqa haykumushaspa kay pachaman.

Maypachachus kay Diospa iglesianmanta lloqsisunchis chayqa compromisunchista apasunyá: noqanchispa compromisunchisqa t'antanchis qoykuymi wauqenchiskunaman mana t'antayoqkunaman, vinonchistaq haywarinanchis llapan mana vinoyoqkunaman.

LA EUCARISTIA

S/. Dios Yayaq, Dios Chureq, Dios Espiritu Santoq Sutinpi. Hinataq kachun Jesus.

S/. Taytanchis Jesucristoq grasian, Yayaq khuyakuynin, Santo Espirituq munakuynintaq qankunawan kachun.

P/. Qanwanpas kachuntaq.

S/. Kay Santa Misa qallarispa Diosninchismanta mañakusunchis huchanchiskunamanta panpachawananchispaq.

Mañakusun: Noqa huchasapa, llapa atipaq Diospa ñaupaqenpi confesakuni qankuna wayqepanaykunaq ñaupaqeykichispipas; anchatan huchallikurqani, yuyaywan, rimaywan, ruwaywan, mana ima hunt'ayniywanpas: huchaymi, huchaymi, ancha hatun huchaymi. Chayraykun mañakuni wiñay Virgen Santa Mariata, angelkunata, llapa santokunata, qankuna wayqepanaykunatapas, Taytanchis Diosmanta mañapuwanaykichispaq. Hinataq kachun Jesus.

S/. Mañakusunchis ancha khuyakoq Diosninchis huchanchiskunata panpachasqa wiñay kausayta qowananchispaq.

S/. Apu Taytayku, khuyapayawayku.

P/. Apu Taytayku, khuyapayawayku.

S/. Jesucristo qhespirichiwayku.

P/. Jesucristo qhespirichiwayku.

S/. Apu Taytayku, khuyapayawayku.

P/. Apu Taytayku, khuyapayawayku.

Gloria: Kusi gloria kachun, hanaqpachapi Diospaq kay pachapitaq, sonqo thaq niy kachun, Diospa ch'iqllusqan runakunapaq.

Añanchaykikun, saminchaykikun, yupaychaykikun anchata yupaychaykiku, grasiasta qoykiku hatun kusi gloriayoq kasqaykimanta; qhapaq Yaya Dios, hanaqpachapi kamacheq Dios Yaya llapa atipaq, Yaya Dios sapay churin Jesucristo, qollanan Dios Taytayku; Diospa korderon, Yayaq Churin; qanmi teqsimuyuntin runaq huchan pichaq kanki, khuyapayawayku; Teqsimuyuntin runakunaq huchan pichaq, mañakusqaykuta uyariwayku. Dios Yayaq paña ñeqenpi tiyaq khuyapayawayku, qan sapallayki Santo kanki, qan sapallayki chanin kanki, qan sapallayki ancha qollanan, Jesucristo, Espiritu Santuwan kuska, Dios Yayaq hanaqpacha kusi glorianpi kausanki. Hinataq kachun Jesus.

S/. Mañakusunchis ... P/. Hinataq kachun Jesus

Diuspa simin:

Epistola: San Pabloq Corinto (Roma, etc.) llaqtayoq runakunaman qelqasqan carta.

(tukunaypaq). S/. Kaymi Diospa simin.

P/. Dius Taytayku yupaychaykiku.

Evangelio: Sonqoyta, simiytapas ch'uyanchay, llapa atipaq Diosninchis, santo evangelioykita allinta willanaypaq.

S/. San Mateoq (Lukaspa ... ) qelqasqan evangelion.

P/. Qanman gloria kachun Taytallay.

(tukunaypaq) S/. Diospa rimaynin.

P/. Dios Taytayku yupaychaykiku.

lñiyninchista: lñini Dius Yaya llapa atipaqman. Hanaq pacha kay pacha ruraqqenman. Jesucristu paypa sapay Churin Apunchismanpas. Kaymi Espiritu Santumanta runa tukorqan. Virgen Santa Mariamanta paqarimorqan. Poncio Pilatoq siminmanta muchorqan. Kruspi chaqatasqa karqan wañorqan. P'anpasqataq karqan. Ukhu pachakunaman uraykurqan. Kimsa ñeqen p'unchaupi wañusqanmanta kausarinporqan. Dius Yaya llapa atipaqpa pañañeqenpi tiashan. Chaymantan kay pacha p'uchukayta kausaq runakunata wañoqkunatawanpas taripaq hamonqa. Espiritu Santuman iñini. Santa Iglesia katolikata. Santokunaq huqllachakuyninta. Huchakunaq panpachakuyninta. Wañuqkunaq kausarinpuyninta. Wiñay kausaytapas iñinitaqmi. Hinataq kachun Jesus.

S/. Haywamuykiku Taytayku kay t'antarayku kay vinoraykupas). Kay qowasqaykiku t'antata (vinutawan) kunan aqllamuykiku. Wiñay kausayniyoq kanaykupaq kachun.

P/. Yupaychaykikun Taytallay.

S/. Haywamuykiku Taytayku kay vinurayku. Kay qowasqaykiku vinuta kunan aqllamuykiku. Wiñay kausayniyoq kanaykupaq kachun.

P/. Yupaychaykikun Taytallay.

S/. Mañakuychis Dius Taytanchis payman haywasqanchista chaskinanpaq.

P/. Dius Taytanchis payman haywasqanchista chaskichun paypa sutin yupaychasqa kananpaq.

S/. Mañakusunchis: Dius Taytayku, tukuy sonqowan yupaychaykiku. Bendicionniykita qowayku ch'uya sonqowan Kristoq ukhunta yawarnintawan chaskinaykupaq. Paymi qanwan Espiritu Santuwanpas kuska kausantaq kamachikuntaq. Paymi Dius wiñaypa wiñayninpaq. Hinataq kachun Jesus.

SANTO:

S/. Taytanchis Jesucristo qankunawan kachun.

P/. Qanwanpas kallachuntaq.

S/. Sonqonchista oqharisun.

P/. Ña Taytanchisman oqharisqaña kashan.

S/. Dius Taytanchisman grasiasta qosun.

P/. Dius Taytanchisman grasiasta qonchis.

Dius Taytayku grasiasta qoykiku, churiyki Jesucristurayku. Payrayku tukuy imatapas ruarqanki; paymi kay pachaman hamorqan qespicheqniyku kananpaq; chaypaq kruspi chaqatasqa wañorqan; kunanpas ichaqa pana laduykipi kausaspa tiyaykushan. Chayrayku angelkunawan santukunawanpas kuska niyku kay hinata:

S.P/. Santu, Santu, Santu, Taytayku. Hanaq pacha kay pachapas payta yupaychanku. Yupaychasqataq Diuspa sutinpi hamoq.

Taytanchispa santa mikhunan.

Santon cheqaq kanki, Taytallay, tukuy Santo kaypa qallariynin.

Santuyachiy Dius Taytayku kay qokuyniykuta, hinataq noqaykupaq tukuchun Jesucristoq ukhuman yawarninmanwan.

Kikin Taytanchis Jesucristo Jueves Santo tutallanpi munayllanwan ñak'arinanpaq hap'erqonankuña kashaqtin, t'antata hap'erqan, qan Yayanman grasiasta qospataq phatmirqan, apostolkunamantaq rakiykorqan nispa:

HAP'IYKUYCHIS, MIKHUYCHISTAQ KAY T'ANTATA. KAYMI NOQAQ UKHUY. PAYMI QANKUNARAYKU ENTREGASQA KANQA.

Mikhuyta tukuspataqña grasiasta qorqan, kalista hap'erqan. Haywarqantaq apostolkunanman, nispa:

HAP'IYKUYCHIS, UKYAYCHISTAQ. KAY KALISPI YAWARNIY. QANKUNARAYKU LLAPA RUNARAYKUPAS HICH'ASQA KANQA, HUCHAKUNA PAMPACHASQA KANANPAQ.

SAPA KAYTA RUAQTIYKICHIS NOQAMANTA YUYARIYCHIS, Nispa niwarqanchis.

S/. Kaymi iñiyninchispaq sacramenton.

P/. Wañorqankitaq, kausariporqankitaq hamuy Jesucristu Taytayku.

Kunan yuyarikuspa Dius Yayayku, Churiyki Jesucristu wañupusqanmanta kausarinpusqanmantawan, haywariykiku kay kausacheq t’antata kay qespicheq kalistawan.

Sumaq sonqoykuwantaq grasiasta qoykiku. Tukuy sonqowan mañakuykiku Espiritu Santo huñuykuwanchunku huqllapi, Jesucristo ukhunta yawarnintawan chaskeqkunata.

Bendisiy Taytallay, Santa Iglesiaykita, llapa cristiano runakuna, Santu Papa (...), Obispuyku (...), llapa obispokunawanpas kuska huq sonqolla kanaykupaq.

Yuyariy (N.N. wawaykita) Yuyariytaq llapa cristiano runamasinchiskunata Kristoq iñinpi wañoqkunata; qayllaykiman pusaykuytaq wiñay kusi samipi kausanankupaq.

Khuyapayawayku llapallaykuta. Chay hinataq Diuspa mamanwan, Apostolkunawanpas, llapa Santukunawanpas, qanwan kuska kausasaqku Jesucristo Churiykirayku wiñay kusikausayta taripasaqku.

S.P/. Jesucristurayku, paywan, paypitaq, qanman Dius Yayayku, Espiritu Santuwanpas, yupaychay kachun, winaypa winayninpaq. Hinataq kachun jesus.

T'ANTA PHAQMISQA

S/. Taytanchis Jesucristo yachachiwarqanchis imaynamantachus mañakunanchis chayta, chay yachachiwasqanchis mañakuyta mañaspa mañakusunchis:

S.P/. Yayayku hanaq pachakunapi kaq, sutiyki much'asqa kachun. Qhapaq kayniyki noqaykuman hamuchun. Munayniyki ruasqa kachun imayna hanaqpachapi, hinallataq kay pachapipas. P'unchauninkuna t'antaykuta kunan qowayku. Huchaykutari panpachapuwayku imaynan noqaykupas noqaykuman huchallikoqkunata panpachayku hina. Amataq kachariwaykuchu wateqayman urmanaykupaq. Yallinraq mana allinmanta qespichiwayku. Hinataq kachun Jesus.

S/. Yayayku tukuy mana allinmanta qespichiwayku. Qowayku thaq-kayta kausayniykupi. Huchamanta karunchasqa kausanaykupaq yanapawayku, Jesucristo qespicheqniyku kutimunankama.

P/. Teqsimuyuntinpa Taytanchis llapa atipaq wiñaypaq.

S/. Taytayku Jesucristo qanmi nerqanki Apostolniykikunaman: allin kayniyta saqeykichis, allin kayniyta qoykichis; ama huchaykuyta qhawaychu, aswan Santa Iglesiakiq iñiyninta, llapayku huqllapi huñusqa kausanaykupaq.

S/. Taytanchis Jesucristoq allin kaynin qankunawan kachun.

P/. Qanwanpas kallachuntaq.

S/. Llapallanchis Diuspa wawankuna kasqanchisrayku, panpachanakusunchis, abrasanaykusunchis.

S/. Jesucristo Taytayku, runakunaq huchankunata panpachaq.

P/. Khuyapayawayku.

S/. Jesucristu Taytayku, runakunaq huchankunata panpachaq.

P/. Khuyapayawayku.

S/. Jesucristo Taytayku, runakunaq huchankunata panpachaq.

P/. Allin kausayta qowayku.

S/. Kaymi Taytanchis Jesucristo Diusyayaq korderon. Pay huchakunata panpachan.

P/. Jesucristo Taytayku, mana sonqoyman haykuykamunaykipaq hinachu kani. lchaqa huq simillata rimariy sonqoyqa qhaliyanqan.

S/. Kaymi Taytanchis Jesucristoq ukhun, yawarninpas. Hinataq kachun Jesus.

DESPUES DE LA COMUNION

Cristo Jesuspa alman, santoyachiway

Cristo Jesuspa ukhun, qespichiway

Cristo Jesuspa yawarnin, ch'uyanchayaway

Cristo Jesuspa qhasqonmantan unu, maqlliriway

Cristo Jesuspa muchuynin, kallpanchaway

Ancha allin Jesusllay, uyariway

K'iriykikunaq ukhunpi, paqariway

Ama munaychu qanmanta t'aqarikuyta

Millay auqamanta amachallaway

Wañuyniy pachapi waqyariway

Kamachiwaytaq qanman hamunaypaq

Santoykikunawan kuska yupaychanaypaq

Wiñaypaq wiñayninkama. Hinataq kachun Jesus.

Mañakusunchis: Qhawaykuway, sumaq Jesusllay, ñaupayk’ipin qonqor chaki churakuni, almayta aswan hatun munakuyninwantaqmi; sonqoypi churay llumpaq iñiyta, suyakuyta, khuyakuyta, huchaykunamanta cheqaq llakikuyta, qaqa sonqo churakuspa mana astawan qanta phiñachinaypaq, chaykamataq noqa qhawasaq hatun khuyakuywan, llakikuywanpas pisqantin k'iriykikunata, David profetaq qanmanta nisqanta yuyarispa; t'urpurqanku chakiykunata, makiykunatawan, tulluykunatapas yupakuyta atikun, nispa. Amen

 

Kacharpari

S/. Taytanchis Jesucristo qankunawan kachun.

P/. Qanwanpas kallachuntaq.

Mañakusunchis: Dius Taytayku, grasiasta qoykiku kay santu sacramentuta chaskikusqaykumanta. Taytayku Jesucristu Churikirayku. Hinataq kachun Jesus.

S/. Taytanchis Jesucristo qankunawan kachun.

P/. Qanwanpas kallachuntaq.

S/. Diuspa bendisionninta chaskikuychis Dius Yayaq, Dius Churiq, Dius Espiritu Santuq sutinpi.

P/. Hinataq kachun Jesus.

S/. Diuspa bendisionninwan kusikuspa ripuyta atinkichismi.

P/. Diosninchisman grasiasta qosunchis.

 

MISA INCAICA

 

Qallariy.

HAKU DIOS TAYTANCHISPA WASINMAN

TUKUY SONQOWAN TAKINANCHISPAQ

Paymi tukuy munduta ruwarqan.

Sapa p'unchay waqaychawanchis.

Paypa churin qhespichiwanchis.

Kausananchispaq chaskichisunchis.

Kyrie.

APU TAYTAYKU KHUYAPAYAWAYKU

JESUCRISTO QHESPlRICHIWAYK U

APU TAYTAYKU KHUYAPAYAWAYKU

 

GLORIA.

DIOSNINCHIS YUPAYCHASQA KACHUN

Yupaychasqa kachun Diosninchis hanaq pachapi.

Kay pachapipas allin sonqo runakunapaq.

Tukuy atipaq Dios Yayayku yupaychaykiku.

Yupaychaykiku qanpa churiyki Jesucristuta.

Espiritu Santo Taytayku yupaychaykiku.

 

 

Credo. DIOSNIY QANPI IÑINIÑA.

YANAPARIWAYTAQ ASTAWAN IÑINAYPAQ

lñini tukuy atipaq Dios Yayapi hanaq pacha kay pacha kamaqninpi

lñini runaman tukuqpi qhespicheqninchis Jesucristo Taytanchispi

lñini Espiritu Santupi, Santa Iglesia Catolica Mamanchispi

Ofertorio HAP'IY DIOS TAYTAYKU KAY T'ANTATA

HAYWASQAYKUTA IMAYNATACHU TRIGO T'ANTAPI TANTASQA HINALLATAQ HOQ MUNAKUYPI KAUSACHIWAYKU.

Santo.

SUMAQ, SUMAQ, SUMAQ. ANCHA SUMAQ KANKl DIOS TAYTAYKU KUSI KUSILLAN. KUSI KUSILLAN. HANAQPACHAPI. SUMAQTA KACHUN SUTIYKIPI HAMOQ. KUSI KUSILLAN KUSI KUSILLAN. HANAQPACHAPI. SUMAQ, SUMAQ, SUMAQ.

Agnus Dei.

Jesucristo Taytayku, Dios Yayaq Corderon,

Runakunaq huchankunata panpachaq, Khuyapayawayku.

Jesucristo Taytayku, Dios Yayaq Corderon,

Runakunaq huchankunata panpachaq, Khuyapayawayku.

Jesucristo Taytayku, Dios Yayaq Corderon,

Runakunaq huchankunata panpachaq, allin kausayta qowayku.

Comunion.

DIOSNIY HAMULLAY SONQOYMAN.

Diosniy waqyamusqaykita sonqoypi uyariniñan

llapamanta hamuspayki, sonqoypi waqaychanaypaq

Qanwan kuska purikuspa, manapunin chinkasaqchu

ni wañuyta reqsisaqchu, qanwan tinkukunaykama.

Sonqoypi hap'ikuspataqmi, qanwan kuska purikuspa

urmaqtiy sayachiwanki, onqoqtiy kallpachawanki.

Kacharpary.

Kusikuspa, llakikuspa,

llapallanchis hamorqanchis

ch'eqerispa ripusunchis, sonqonchis ukhupi,

bendicionninta apaspa.

Diosninchiswan kallpanchasqa,

wasinchispi kausasunchis,

payllatataq qhawasunchis, llak'aypi much'uypi

wañunanchis p'unchaykama.

SANTA MISA TAKINANCHISAQ

Qallariy. APU YAYAQ ALTARNINMAN

Q'OCHUKUSPA ACHUYKUSUN

PAYPA KAYLLANMAN CHAYASPA

MISANCHISTA CHASKICHISUN

Diosninchista waqyasunchis

kusikaypi kausanapaq

wichasuntaq santo altarman

chaypin Dios sacrificacun

Llapallanchis chaskisunchis

kay Diosninchispa cuerponta

k’anchay kausayninchisrayku

cruspataman churakushian.

Kirye.

Apu Jesucristo khuyaq sonqo Tayta

khuyapayawayku waqcha wawaykita.

Apu Jesucristo kamaqni Diosnillay

qhawarillawayku wawaykikunata

Apu Jesucristo panpachaqniy Diosllay

khuyapayawayku waqcha wawaykita,

Gloria. (tono Hamuy Jesusllay)

Gloria kachun Diosman, hanaqpachakunapi runakunamantaq allin kay pachapas

Gloria kachun Diosman, tukuy atipaqman hinallataq kachun, Churin Jesusmanpas,

Gloria kachun Diosman, ancha khuyakuqman hinallataq Espiritu Santomanpas kachun.

Ofertorio.

CHASKICHIYKIKUN YAYALLAY

CHURILLAYKI JESUSRAYKU.

Makiykipin cheqaq Diosllay

ofrendayta churaykuni

Mundontinpi mast’arisqa

Jesucristoq Iglesianpaq

Santo Taytayku Papaman

k'anchayniyki chayananpaq

Kunan Obispo Taytayku

Santo kaypi wiñananpaq

Mundontinpi ch'unchurayku

simiykita yachananpaq.

Santo. Santon Taytay kanki, santon Apuy kanki

Santon khuyaqniy kanki, khuyapayawaspa

Yupaychana kachun, hanaqpacha Diosman

sutinpi hamuqpas, yupaychasqallataq.

 

 

Agnus Dei.

Diospa Qhespicheq Corderon,

pampachay huchaykunata

mana qan kaqtiykiri

piñataq qhespichiwanqa.

Pantay ñanman thaskiykuqtiy

Taytay hina waqyariway

huchaymanta t'aqariway

qanmantaq pusaykapuway.

Kacharpary.

 

DIOSNILLAY KAYPIN KANI

QANWAN KUSKA PURINAYPAQ

RAMPARIWAY WASIYKAMA

QANWAN KUSKA KAUSANAYPAQ

Qanpas Mamay, reqsikuway

huchasapa wawaykita

mantoykiwan pakaykuway

auqamanta ayqenaypaq

Angellay, mayta rinki

noqallawan qheparikuy

qanwan kuska tiyaspataq

allin Dioswan tiyanaypaq

 

 

(Consagración) "Qanmi Dios kanki"

1. Qanmi Dios kanki, yuraq Hostia Santa,

Qonqor sayaspa chunka much'aykuyki.

Uyarillaway, Apu Jesucristo,

Dios waqcha khuyaq.

 1. Kalispi kaqri vino ñawpaq karqan,

Kunanqa manan vino chaypi kanchu,

Cristo Jesuspa kawsaq yawarninmanmi

Vino tukupun.

 1. Cheqaq Dios kaspan, runa tukurqanki,
 2. Virgen Mariaq wawan kaspataqmi,

  Wañusaq, nispa, kay Sacramentopi

  Qheparirqanki.

 3. Kay yuraq Hostia, t'antan ñawpaq karqan,
 4. kunanqa manan t'anta chaypi kanchu,

  Dios Yayanchispa kawsaq ukhunmanmi

  T'anta tukupun.

 5. Navidad tuta Jesus paqarirqa

Huchanchis-raykun, Cruspipas wañurqan,

Kawsarinpuspan Gloriaman kutirqan:

Paypunin kaypi.

 

 

 

 

 

(Comunión) "Hamuy, Jesusllay"

1 . Hamuy, Jesusllay sonqoy ukhuman,

Qan munakuypi rawrarinanaq,

 1. Mesan churasqa runakunapaq,
 2. Angelpa t'antan kamarisqañan.

 3. Llapallanchismi mikhuykusunchis,
 4. Dios Yayanchispa t'anta ruasqanta.

 5. Cordero t'antan chay aychaykiqa,
 6. yarqasqan kani mikhuykachiway.

 7. Kusi takiwan payta yupaychaspa,
 8. achuykusaqmi Diospa mesanman.

 9. Wiñay kausachiq chay unuykita,
 10. ch'akisqan kani uqyarichiway.

 11. Llapallaykichis ukyaykukuychis
 12. kaymi yawarniy nispan nirqanki

 13. Ukyaykachiway yawarniykita
 14. ch'akiyniyta thasnuykunaypaq

 15. Manan kausayta tarinkichischu
 16. Diospa aychanta mana mikhuqqa

 17. Noqaq aychayta mikhuq runaqa
 18. kusi samintan tarinqa ninkin

 19. Yachachiyniykiq kallpanchasqanmi

achuykamuyki Qollanan Diosniy

12. Qorpachaykukuy waqcha sonqoypi

kamachisqaykiq hunt'akunanpaq.

SALMOS

MAÑAKUNA - SALMOKUNAWAN

TAKlKUNAWANPAS

Imaymanawan mañakunanchis. Tukuy sonqonchiswan Jesús taytanchista wasipi, chaqrapi, ñankuna purisqanchispi, may-pipas, rimaykunanchis. "Qankuna Diuspa wasin kankichis, Espiritu Santo samaykuna", niwanchis San Pablo (I Corintios 3, 16-17). Jesús Taytanchiswan kuska purishanchis kaypipas maypipas, paytan rimaykunanchis. Chaytan munan.

Astawanranq munan huñu mañakunanchista. "Maypachachus iskay otaq kimsa, huñunakunkichis noqaq sutiypi chay-qa, noqan chaupiykichispi kashani" nispa niwarqanchis (Mateo 18,19-20). Mañakusunchisyá Yayaykuwan hoq mañakuy-kunawanpas kuska rimaspanchis. Mañakullasuntaqyá kuraq-ninchiskuna iñiy yachachiwasqanchiskunawanpas.

Sagrada Bibliapi kaq salmo mañakuykunawanpas. Chay salmokunamanta noqayku salmo hina waqinta aqllarayku mañakunanchispaq.

Takispapas mañakunchismi. Kaypin kashan waqen mañakuy-kuna, cristiano huñunakuyninchispi, rimarinachispaq. Rey David judio runakunawanpas tusurqanku Diuspa ñaupaqenpi, (II Samuel 6, 1-20), noqanchispas pay hina tususpa mañakunanchis Jesús Taytanchismanta.

Salmo 6.- Llakisqaq mañakunan

Diosnillay phiñakuyniykiwan ama phiñakuwaychu

amataq muchuchiwaychu.

Pisi kallpan kaqtiy khuyapayaykuway

tulluykuna chullmipushaqtiy hampiykuway.

Yayallay almaypas sinchi waqllisqan

qanrí hayk’aqkamachá qonqawanki.

Yayallay qhawarimuway

mosoq kausayta qowanaykipaq

munakuyniykiwantaq qespichiway.

Wañuspaqa piñataq yupaychasunki

qanta mana pipas qhawarisunkiñachu.

Sinchita waqaspa sayk’usqaña kani

puñunaypas sapa tutan

weq’eykunawan ch’aqchusqan.

Llakikuymanta ñawiykunapas pukallañan

machuyakapuni ñit’iqkunawan tiaspa.

Yau, ñit’iqkuna noqamanta ayqeriychis

Diosniy kunkayta waqasqaymantaña uyariwanmi.

Diosniy uyariwanmi waqyakusqayta

chaskiwantaq mañakusqayta.

Yayaymi waqchakunata mana wiñaypaq qonqanchu

manataq sarusqakunaq suyakusqanta

wiñaypaq chinkachinchu.

Salmo 8.- "Diospa glorian runaq ch'uya-Kayninpi"

Qollanan Dius Taytayku, Qanpa sutiyki,

teqsimuyuntinpi yupaychasqa,

Qanpa gloriayki hanaq pachamantapas

aswantaraq mast’arikun.

Awqaykikunarayku wawakunaq yupaychayninkunawan,

ñuñuqkunaq hatunchayninkunawan

ch’ila pukarata perqanki awqakunata

hatariqkunatapas hark’anaykipaq.

Qanpa kamasqayki hanaq pachata, killata,

makiykiwan churasqa qoyllurkunatapas, rikuspay nini:

Iman runaqa. lmarayku payta yuyarinki.

lman runaq churinqa. lmaraykun payta munanki.

Aswanpas Dios hina kamarqanki,

ch’uya-kaywanpas muyuykachispa.

Ruwasqaykikuna patapi kamachiyta qorqanki runaman,

runata churarqanki tukuy kaqkuna pataman, ovejakuna, wakakuna, salqakuna, lamarqochapi wayt’aq challwaku-na, tukuy imaymanakuna pataman.

Qollanan Dius Taytayku, Qanpa sutiyki

teqsimuyuntinpi yupaychasqa.

Salmo 13.- Qhawarimuway Taytay, qhawarimuway

Taytallay hayk’aqkamachá wiqch’upuwanki,

wiñaypaqchu.

Hayk’aqkamachá uyaykita pakakuwanki

Hayk’aqkamachá almay k’ustuykachanqa,

wiñaypaqchu.

Hayk’aqkamachá sonqoy khuyay khuyayllaña kanqa

Hayk’aqkamachá awqaykuna noqata llalliwanqaku

wiñaypaqchu.

Qhawarimuway uyariwaytaq ¡Taytallay!

Ñawiykunata kanchaykuway

mana wañuypi puñunaypaq,

awqaykuna noqamanta mana asiykunankupaqchu,

iskayrayashasqaypi ama kusikuchunkuchu.

Taytallay suyakuni munakuyniykipipuni,

qespichiyniykiwanpas sonqoyta phanchirichiway.

Wiñaypaqmi allin ruwasqanmanta

Taytallayman takisaq.

 

Salmo 15.- Taytay, pichá wasiykipi kausanqa.

Dius Taytayku,

Pichá wasiykiman haykuyta atinqa.

Pichá santo orqoykipi tianqa.

Pichus chaninta ruan,

kausantaq justisiaman hina,

hinaIlataq tukuy sonqowan cheqaq rimaqqa,

hinallataqmi mana pipas q’otuqqa,

mana runamasinkunata k’irichiqqa,

mana ayllumasinta wateqaqqa.

Mana allinkunata millakuqqa,

Taytanchispa munakuqnin runata allinta qhawarin.

Manataq qolqe mañasqanmanta

wachaynin mañakoqchu

nitaq imatapis chaskikunchu

chanin runata ñit’ichinanpaq.

Chay hina ruaqqa, mana hayk'aqpas pantanqachu.

 

SALMO 23.- Taytanchis Diosmi Micheqninchis.

Taytanchis Diosmi micheqninchis

mana imapipas pisichiwanchu.

Q’omer q’achukunapi samachiwan,

ch'uya unukunaman apawan.

Almayta kallpanchawan,

cheqaq ñankunata purichiwan,

Sutiykita hatunchaspay.

Aswan tuta ukhupi wayq’otan purisaq chaypas,

ni ima manchakuykunatapas mancharikusaqchu.

Qanmi, Taytallay, noqawan kashanki.

Tawanayki, varaykipas yanapawanmi.

Hatun mikhunata ruwapuwanki,

awqaykunaq chawpinpi.

Umayta q'apaywan hawiwanki,

qeruyta llinp'achinki.

Tukuy wataykunapi khuyapayawanki,,

munakuyniykipas noqaq kausayniypi kashan.

Wasiyqa, Diuspa wasinchá kanqa, Taytallay,

wiñaypa wiñayninpaq.

 

Salmo 25.- Kay ukhumantapachan Taytallay, waqyakamuyki

Qanllamanmi Taytallay ñawiykunata oqharimuni,

qanllapin suyakuni mana ñit'iqkunaq llallichunkuchu.

Pichus qanpi suyakun mana iskayrayanqachu

ichaqa pichus q'otusunki mancharikunqachá.

Yachachiwayyá ñanniykipi puriyta

cheqaqniykipipas munaspa mana munaspa

apakapuway.

P'unchaypis tutapis qanpi suyakuni

qanllan khuyapayakoq kanki.

Yuyariyá munakuwasqaykita.

Maqta kaspa huchaykunata ama yuyariychu

ichaqa waqcha huchasapa wawaykita sonqoykipi

chaskiykapuwayyá.

Chaninmi cheqaqmi Yayanchisqa

chayraykun hoqtawan huchasapakunaman

allin ñanta qhawarichiwanchis.

Nit'isqakunatapas kuskachaypi pusakapushan

waqchakunatapas sumaq q'omer q'achuman

purichinqa.

Taytanchispa ñanninqa cheqaqmi munakuymi

ayninakuynin waqaychaqkunapaqqa.

Hatun sutiykiwan Taytallay

sinchi huchasapan kasqayta pampachaway.

Maypachachus runaqa Taytanchista yupaychan chayqa

paymi allin ñanta pusan.

Kusisqa kausakun sonqonpas

wawankunapas hallp'a pachata chaskikunqaku.

Pakasqa Diuspa kausaynin yupaychaqkunapaqqa

chanin runata qonqa ayninakuqninkunaman.

Noqaq ñawiykunaqa Taytallaytan qhawan

paymi chakiykunata asnaq t'urumanta orqowanqa.

Noqamanta khuyapayaykuway

sapallaymi mana piñiyoq kasqayta.

Heq'epasqa phoqchisqa sonqoyta hamp'iykuway

k'uytuykachasqaymanta hoqariway.

Llakisqaytapas nanayniytapas qhawariy

llapan huchaykunata pichay.

Qanllapi qorpachaspaqa almayta waqaychay

Qespichiwaytaq mana qarqosqa kanaypaq.

Ch'uya munakuyniykipi waqaychaykuway

qanllapin suyakuni Taytallay.

Qespichiy llaqtaykita Taytallay

llapan muchuyninkunamantapas.

 

Salmo 32.- Pampachayniykiwan saminchawanki

 

Kusisamiyoqmi huchanmanta ch'uyanchasqa

pantasqanmantapas pampachasqataq.

Kusisamiyoqmi mana Diusninchis huchanmanta

Yuyarichinchu,

manataq almanpi q'otunchu.

Maypachachus huchayta mana reqsikuyta munanichu

tulluykunapas qhatatataranmi.

Maypachachus huchayta mana reqsikuyta munanichu

sonqoypas mana unuyoq ch'aki chaqra hina karqan.

Maypachachus huchayta mana reqsikuyta munanichu

makiyki muchuchiy hina umaypaq karqan.

Kunanmi ichaqa huchayta reqsikuni

manataq huchayta pakasqaykichu,

noqa kikiymi willakusaq Diusman llapan huchaykunata,

sonqoypi nirani:

Taytanchisman risaq confesakamusaq, nispa.

Qantaq huchayta pampachawaranki.

Qanqa Pampachakoqmi kanki

llakisqa kaspanku llapan munakoqniykikunata

qanta maskhasunki.

Maypachachus runata pampachaqtiyki

nichá suchupas apayta atenqachu.

Qanmi noqaq waqaychaqniy kanki

wateqaykunamanta waqaychawashanki

noqawan kuskan kashanki qespichiwanaykipaq.

Taytanchis kay hinatan kutichiwan:

qhawarichisqaykin ñanniyta qhatiwanaykipaq

ñawiykunatataqmi qanpi churaykusqayki

noqa kikiymi qanpaq sumaq rimaykoq kasaq.

Niwallarqantaq:

mana frenuyoq caballo hinachu kay

mana freno kaqtiy maymanchá apasunkiman, nispa.

Askhallañan qhelli runaq llakiyninkunaqa .

ichaqa noqapi suyakuwaqtiyki

munakuyniywan p'istuykusqayki, nispa.

Taytanchispi kusikuychisyá

chaninkunataq kusikuchunku

sumaq sonqoyoqkunataq takispa q'ochukuchunku.

 

Salmo 51.- Diosniy, khuyapayaykuway.

Taytallay, munakuwasqaykimanta,

khuyapayaykuway!

Llanp'u sonqo kasqaykiwan,

huchaykunata pampachaykuway!

Mana allin ruwasqaykunamanta ch'uyanchaway,

huchaykunata maqlliriway.

Huchaykunata cheqaqta reqsikuni,

pantasqayta yuyayniypi yuyayukunin.

Qan contrapi huchallikurqani,

ñawiykipaq mana allinkunatan ruarqani.

Chaymi allin kuskachayniykiqa,

chaninmi taripayniykiqa.

Qanmi rikuwanki millaymi kani

paqarimusqaymantapacha,

mamaypa wiqsanmantapachañan

qhellichasqaña karqani.

Qanqa cheqaq sonqota munanki,

paqallapi yachachiwayyá chaninta.

Ch'aqchuykuway unuwan, ch'uyachá kasaq,

maqchiway yuraq rit'i hina kanaypaq.

Yapamanta kusisqa q'ochukuypi kausachiway,

p'akisqaña tulluykuna karqan chaypis,

yapamanta tusuchunku.

Waqllisqayta ama qhawarispa,

huchaykunata qonqay.

Taytallay, noqapi cheqaq sonqota churaykuway,

hinaspa mosoq, ch'uya espirituta qoway.

Ama qanpa kayllaykimanta qarqowaychu,

santo espirituykita ama qechuwaychu.

Qoway qhespichiniykita, q'ochukunaypaq,

hatun sonqoykipi hap'iykuway.

Millay runakunaman qanpa cheqaq ñanniykita willasaq,

qanman kutirikunankupaq.

Taytallay, wañuymanta amachaway,

qalluywantaq justisiata rimarisaq.

Taytallay, simiyta kichariway,

simillaywantaq takispa yupaychasqayki.

Cargo ruasqayta mana munawaqchu,

nitaq despachutaña haywamuykiman chaypas,

chaskiwankimanchu.

lchaqa llakisqa sonqoytan haywamuyki,

manan qanqa llakisqa sonqoyoqta wiqch'unkichu.

Yanapawankin llaqtayta,

perqakunata yapamanta sayarichinki.

Chayraqchá cargo ruasqayta chaskiwanki,

cheqaq allin runa kaqtiyña.

 

Salmo 52.- Millay qhelli runataqa, Diuschá thuninqa.

Imarayku qhelli kasqaykimanta

hatunchakunki qhapaqchasqa runa hina,

wiñaypaq mana allinllata yuyaykunki.

Qalluykin llullapuni filo cuchillo hina,

mana allinkunata munakunki,

allinkunatataq cheqnikunki,

cheqaqmanta llullakuy qanpaq aswan munakuy.

Llulla qallu, waq'ayasqa simikunata

aswanta munanki.

Chayrayku Dius Taytanchis ñut'usunki,

wiñay winaypaqmi qarqosunki,

wasiykimanta qarqospasuyki sipisunki.

Kayta rikuspanku,

Dius kasukuqkuna mancharikunqaku,

ichaqa chay runamanta asikunqaku,

"Qhawariy chay mana Dius maskhaqta,

chay qhapaq-kaypi t'eqmuqta,

chay map'achay qatiqta", nispanku.

Noqa ichaqa, q'omer olivo mallki hina kashani

Diuspa wasinpi.

Diuspa munakuyninpi suyakusaqpuni.

Taytallay, ruwawasqaykimanta grasiasta qosqayki,

qanmi chanin kasqaykirayku munakuqniykikunapaq.

Salmo 67.- Llapan suyukunan yupaychasunkiku.

Taytallay, yanapawayku, saminchawayku,

k'anchayniykiwan k'anchaykamuwayku,

llapan suyukunan teqsimuyuntinpi

munayllaykita qhespichiyniykitapas yachanankupaq.

Taytallay, lliu ayllukunan yupaychasunkiku,

llapa llaqtakunan hatunchasunkiku.

Suyukuna kusikuypi takichunku,

allin taripay kamachisqaykimanta.

Qanllan kay pacha runakunata allinta taripanki.

Dius Taytayku, ayllukunan yupaychasunkiku,

llapa llaqtakunan hatunchasunkiku.

Allpaqa rurunñan.

Dius Taytanchis saminchawanchis bendisiwanchistaq.

¡Taytallay, saminchawayku!

¡Teqsimuyuntin qanta yupaychachunku!.

Salmo 82.- Diusmi taripanqa kuskachaqkunata.

Taytanchis hanaq pachapi tiakushan,

hatun atipayninwan angelkunaq chawpinpi

taripananpaq.

Hayk'aqkamachá llaqtakunata q'otunkichis.

Hayk'aqkamachá map'achaqkunawan ruwaykunata

ruwankichis, nispa.

Llamp'u sonqowan samp'akunata

waqchakunatapas kuskachaychis,

muchuypi kaq runakunata saqsaykachiychis.

Pisi kallpayoqkunata waqchakunatapas

qespichiychis atiyniyoqkunamanta,

millay runakunaq makinmanta orqoychis, nispa.

Atiyniyoqkuna tutayaqpin purinkichis,

mana imatapas yachaspa.

Llapan qankuna Dius hinaraq kankichis,

Diuspa wawan kashaspa,

ichaqa runa hinan wañunkichis,

kamachikoqkuna wauqeykichis hina urmaykunkichis,

Taytallay, sayariy, llaqtaykita taripay,

qan sapallaykin kamaq kanki.

Salmo 90.-

Kausayniykuqa wayralla, qanlla wiñay wiñaypaq

Taytallay qanmi noqaykupaq

ñaupaq runakunapaqpas

waqaychakoqmi wiñaymanta wiñaykama

kapuwankiku.

Manaraq orqokunapas

kay pachapas kamasqa kashaqtin

wiñaypa wiñayninkama karqankiñan.

Qanmi runakunata wañoqtin p'ampaqtinku

hallpaman tukuchinki, kay hinata nispa:

Adanpa wawankuna kutipuychis hallp'aman.

Huaranqa huaranqa watakunapas

qanpaqqa hoq p'unchay hinallan,

inti k'anchayqa hoq pisi wayra hina pasarapun.

Qanpaqqa runakunapas mosqokuy hinalla

hoq t'iqa hina tutachallamanta phanchirin.

Tutallamantapi wiñarin t'ikarintaq

ch'isintaq q'elluyaspa urmapun.

Phiñakuyniykiwan nina yarwaq hina tukurapuyku,

phiñakuspa ñit'irapuwankiku qanpa ñaupaqeykipi,

ñoqaykoq huchaykukunata churaykunki,

pakapi ñoqaykoq huchaykunapas

qanpa uyaykipi k'ancharichinki.

Phiñakuyniykiwanmi noqaykoq

kausayninchista tukukapunqa

pureq wayra hina kausanchis.

Qanchis chunka otaq pusaq chunka watapas

kallpanchis kaqtin kausanchis,

sonserakunapipas afankunapipas waqakuna hina

kausayninchista chinqachipunchis,

chay hina kay pachamanta phawaylla pasapunchis.

Pichá phiñakuyniykita kallpaykitapas reqsinman

phiñakuyniykiqa maykamachá chayanqa.

Yachachiwaykuyá p'unchaykunapi kausayta

sonqoykuman yachachiyniykikunata haykunanpaq.

Taytallay kutimuyyá,

hayk'aqkamachá sinchi karupi kanki,

wawaykikunata khuyapayaykuwayku.

Munakuyniykiwan tutallamanta saqsaykachiwayku

tukuy kausayniykupi q'ochukuspa takinaykupaq.

Haq’ay p'unchaykuna

noqaykuta k'umuyqachachiwasqaykikumanta,

chay watakuna khuyay qaqapasqa

purisqaykumantapas kutichimuwaykuyá,

mosoq p'unchaykunata q'ochukunaykupaq.

Wawaykikunaq ñaupaqenpi

qespichiyniyki ikhurimuchun,

k'ancharichuntaq llapa runakunaq ñaupaqenpipas.

Taytanchispa misk'i kausaynin

noqanchiswan kachun,

Taytallay makiykuwan llank'asqaykuta

wiñaypaq bendisiy.

Salmo 1OO.-

Taytanchista teqsimuyuntin yupaychasun,

Taytanchista teqsimuyuntin yupaychasun,

kusisqa payllaman haywasun,

anchuykusuntaq payman q'ochukuspa.

Yachanchismi Taytanchisqa Diosmi.

Paymi kamawarqanchis, paypan kanchis,

llaqtantaq ovejantaq kanchis.

Punkuntataq haykusunchis grasiasta qospa,

wasintataq takispa haykusun,

sutintataq yupaychasun.

Taytanchisqa cheqaqtapunin khuyapayakoq.

Wiñaymi munakuwanchis,

wiñaypa wiñayninkama.

Salmo 121.- Taytanchisqa cheqaqtapunin yanapasunki.

Qhawaykachanin orqokunata

yanapayninta maskhaspa.

Yanapayqa Taytanchismantan hamun,

hanaq pacha kay pacha kamaqmanta.

Mana hayk'aqpis urmachiwasunchu

nitaq puñunchu harq'awanchismi lliumanta.

Waqaychanmi llaqtanta

mana qonqarispa.

Taytanchisqa llanthuykusunki,

paña ladoykipi wiñaypaq tiakun.

P'unchaunintin inti mana k'irisunkichu,

hinallataq tuta qasapis mana k'irisunkichu.

Taytanchis waqaychasunki,

lliu mana allinkunamanta

kausayniykipitaq yanapasunki.

Paymi lloqsiqtiyki kutimpuqtiykipas

kunanpas wiñaypas waqaychasunki.

 

Salmo 123.- Diuspi suyakusun.

Taytallay, qanllatan qhawarayayki,

teqsimuyuntinpin tiaykunki.

lmaynan hoq wawaqa qhawarayan

Taytanpa mikhusqanta hina.

Imaynan hoq warmi erqechapas

mamanta wayk'usqanta qhawarayan

haywarinanpaq hina.

Chay hinallataqmi qhawarayayki

Taytallay qanta,

noqaykuta khuyapayawanaykikukama.

Khuyapayaway, Taytallay, khuyapayaway,

sinchitan k'amiwasqankurayku Taytallay,

sinchi sayk'usqañan kani.

Mana chanin q'epiykuna q'episqaypi,

qhapaqkunaq apusqachaqkunaq

ñit'isqan sarusqantaq.

 

Salmo 128.- Taytay wasiyta bendisiy.

Kusisqa Dius manchakoqkuna

paypa yupin katiqkunapis.

Mikhunkitaq qanpa llank'asqaykita

allin kaytaq suertitaq yanapasunki.

Warmiykitaq wasiykipi sinchi munakuq,

wawaykikunataq muyuykusunki.

Chay hinan Dius manchakoq runaqa bendesisqa.

Kausayniykipi Taytanchis yanapasunki,

hatun kusikuywanmi rikunki Diuspa llaqtanta.

Wawaykiq wawankunatapas rikunki,

thaq-kay kachun Diuspa llaqtanpi.

Salmo 130.- Wayk'o ukhumantapacha waqyakuyki

Chay ukhumantapachan waqyakuyki, Taytallay,

uyariway qaparisqayta.

Ninriykiwan uyariway

kunkaywan waqyakusqayta.

Taytallay, mana pampachawanki chayqa,

pichá qhespichiwanqa.

Qanlla pampachakuq kanki,

chayrayku yupaychaykiku.

Taytallaypin suyakuni,

simiykita sonqoypi waqaychani.

Almaypitaq taytallayta waqaychani

inqaychuta hina wata watapi.

lmaynan hoq arariwa harq'an sara chakrata hina,

chay hinan Diuspa llaqtan paypi suyakunanchis,

khuyapayakoqmi Taytanchis.

Taytanchismi llaqtanta pampachanqa,

qespichinqataq llapan mana allinkunamanta.

 

Salmo 139.- Taytallaymi tukuypi kausanki

Taytallay imayna noqaq kasqayta reqsiwanki.

Puñusqayta sayasqaytapas

yuyaymanasqaykunata

maypiña kaqtiypas reqsiwankin.

Maypipas kaqtiy qhawawanki

tukuy purisqaykunata yachankin.

Manaraq qalluywan rimashaqtiy

yachankiñan ima rimanayta.

Muyureqniypin kashanki

makiykiwanmi maymanpas apawanki.

Yachayniykiqa musphaymi noqapaq

sinchi hatunmi manan tarinkimanchu.

Chaypiña maypiña kaqtiypas

qanqa chaypi kashanki,

¡maymanchá qanmanta pakakuyman!

Hanaqpachakama wichaqtiypas

chaypin kashanki,

ukhupachaman uraykuqtiypas

chaypin tupallanchistaqmi.

Sichus tutallamanta k'anchaywan phawamuni chayqa,

ichas mamaqochaq kantukama purini chaypis,

chaypipas makiykiwan pusawanki

paña makiykiwan rampariwanki.

Sonqoy ukhupiña yuyaymanani:

tutallaña pakaykuwachun, nispa,

laqha tutapas manan qanpaqqa tutachu,

p'unchay hinan k'anchashan.

Qanmi churiyawanki

mamaypa wiqsanpi pisi pisimanta awawanki

grasiastan qoyki hatun ruwawasqaykimanta

noqapas hatun ruwawasqaykin kani.

Maypachachus pakallapiraq churiyarqani

hallpamantapas orqospa awarqani,

ña sonqoyta reqsirqankiña

tulluykunapas mana pakakurqanchu, nispa niwarqanmi.

Mamaypa wiqsanpi kausakusqay

ñawiykipiñan karqan,

libruykipi qelqasqañan karqan p'unchayniykikuna,

manaraq paqarimushaqtiy kausayniyta

imayna kanay unanchasqañan karqan.

Sinchi sasan yuyayniykikuna,

reqsiyqa pichá yupayta atikunman.

Qanpa yuyaymanayniykikunaqa

aqo hina mana yupayta atiynan,

ichaqa mana yupayta atiqtiypas

qanwanmi wiñaypaq kashani.

Taytallay sonqoyta reqsikuway,

sasakunapi churaykuwanki,

llank'asqaykunata reqsinkin,

sinchi nanay puriykunata ama qowankichu,

pusaway ñanniykipi

wiñay kausayman chayanaypaq.

 

Salmo 146.- Taytanchismi ñit'isqakunata qhespichinqa.

iQ'ochukuywan!

Taytanchiswan sonqoywanmi takini

Tukuy kausayniypin Taytanchista yupaychasaq,

kausanaykama misk'ita takisaq.

Ama atiyniyoqkunapi suyakunkichu,

manataq runakunapipas,

lluimi hallpa ukhupi pampasqa kanqaku

chay p'unchaumantapacha

mana ima ruayta atinqakuñachu.

Kusisamiyoqmi kanku Diuspa yanapasqankuna

paypi suyakuqkuna.

Taytanchis kamawasqanchisrayku,

mana hayk'aqpis qonqawanchischu,

ñit'isqakunata yanapanqan,

yarqasqakunata saqsaykachinqa,

kacharerqan watay wasipi qasinmanta tiaqkunata.

Taytanchis ñausakunaq ñawinta kicharinqa,

q'omusqakunata sayarichinqa,

purikuqkunata p'istuykunqa,

waqchakunata viudakunatapas yanapanqa.

Taytanchis allin runakunata sinchitan munakun,

mana allinkunatataq musphachin.

Taytanchispa qhapaq suyunqa wiñaymi,

wiñaypa wiñayninpaqmi.

 

Salmo 150.- Teqsimuyuntin takisun, tokasun.

¡Qochukuywan!

Yupaychasun Taytanchista Diuspa wasinpi,

Yupaychasun teqsimuyuntin.

Yupaychasun lliu ruasqanmanta

Yupaychasun paymi hatun.

Yupaychasun pututukunawan

Yupaychasun arpakunawan qenakunawanpas.

Yupaychasun tususpa kajakunawan

Yupaychasun mandolinawan pitokunawanpas.

Yupaychasun sampoñawan,

Yupaychasun violinkunawan,

Yupaychasun Taytanchista llapan kausaqkuna.

iQ'ochukuywan!

MANDAMIENTOS DE LA LEY DE DIOS

Diospa kamachikusqan simi chunkan:

* Ñaupaq simi ninmi: Diosman sonqo kanki, tukuy ima hayk'ata yallispa.

* lsqay ñeqen: Ama Diospa qhapaq Sutinta qasinmanta jurankichu.

* Kimsa ñeqen: Domingokunapi, fiestakunapipas Diosta much'akuspa samakunki.

* Tawa ñeqen: Tayta mamaykita yupaychanki.

* Pisqa ñeqen: Ama pitapas wañuchinkichu.

* Soqta ñeqen: Ama wachoqchu kanki.

* Qanchis ñeqen: Ama suwakunkichu.

* Pusaq ñeqen: Ama pitapas qasinmanta tumpankichu, amataq llullakunkichu.

* lsqon ñeqen: Ama runamasiykiq qhari warminta munapayankichu.

* Chunka ñeqen: Ama hoqpa ima hayk'antapas munapayankichu.

Diospa kay chunka kamachikusqan simi iskaymanmi tukun: Diosman sonqo kanki, tukuy ima hayk'ata yallispa, runamasiykitari qan kikiykita hina munanki.

 

ÑAUPAQ SIMI NINMI: DIOSMAN SONQO KANKI

TUKUY IMA HAYK'ATA YALLISPA

Eclo, 15,15: Diospa kamachiskuspan simikunata hunt'ay munaspaqa. Diusmi ñaupaqniykiman churaykun ninata unutawan may munasqaykiman makiykita haywariy.

Pro. 1,7. Dios Yayanchista ñaupaqta yupaychay, allinta reqsinaykipaq, apusqachaqkunaqa sumaq amau-ta yachachikuyninta, wiqch'uyukunku.

Pro. 3,5. Yayanchispi tukuy sonqoykita churaykuy, ama qanpa yachaysapa kayniykipi hapipakuychu. Dius Yayanchista reqsiy tukuy puriniykipi, paymi cheqaqta pusasunki.

Pro, 14,2. Dius Yayanchista munakunmi cheqaq pureqqa, Dius Yayanchista cheqnikunmi q'ewi-q'ewi pureqqe.

Pro. 1 5,3. Dius Yayanchispa ñawin teqsimuyuntintan qhawan, allinta mana allintapas rikunmi.

Pro. 29,26. Llaqta umallikoqmanta yanapayninta askha

runakuna q'omuykuspa maskhanku, lchaqa

Taytanchismi cheqaq kuskachay llapallanchispaq.

Lc. 10,27.Dios Taytaykita munakunki tukuy sonqoykiwan, tukuy almaykiwan, tukuy kallpaykiwan, tukuy yuyayniykipiwan; runamasiykitataq qan kikiykita hina.

ISKAY ÑEQEN: AMA DIOSPA QHAPAQ SUTINTA

QASINMANTA JURANKICHU

Pro. 4,24. Ayqeriy llullakuymanta, ama hoqkunaman simikunata astaychu, rimaykipaq ñaupaqeykita chaninta qhawariy.

Pro. 14,25 Cheqaq Diospa sutinta hoqareqqa qespichinmi yanqanmanta Diospa sutinta hoqareqqa llullakuspa, supay hina tukupun.

Pro.19,5 Diospa sutinta qasinmanta hoqareqqa wiñaypaqmi muchunqa, yuyakuspa rimasqanmanta mana maytapas ayqenqachu.

Mt. 5,33-37 Uyarirqankichistaqmi ñaupakunaman: aman qasinmanta Diospa sutinta hoqarinkichu, aswanmi Diospa sutinta nisqaykita hunt'anki. Noqataq (Jesus Taytanchis) ichaqa niykichis:

Ama imapipas Diospa sutinta hoqarinkichu ama hanaq pacharaykupas, Diospa tiyanan kasqanrayku; ama kay pacharaykupas, chakinpa samanan kasqanrayku; ama Jerusalenraykupas, ancha hatun Reypa llaqtan kasqanrayku. Aman umaykiraykupas hoqarinkichu, manan hoq chukchallatapas yuraqyachiyta otaq yanayachiytapas atiwaqchu. Aswanqa chaninta rimaychis: kaqtaqa "ari" niychis, manan kaqtaqa "mana" niychis; llapan chaykuna rimasqaykichistaqa, supaymi rimachisasunkichis.

KIMSA ÑEQEN: DOMINGOKUNAPI, FIESTAKUNAPIPAS DIOSTA MUCH'AKUSPA SAMAKUNKI

Pro. 20,9 Pitaq ninman sonqoyta maqlliway nispa, huchamanta ch'uyan kani, ninmanchu.

Pro. 21,3 Cheqaqta rimaqtinkichisqa chaninta ruaqtinkichispas chayqa, astawan munaycha Yayanchispaq askha mañakunamantaqa.

l. Cor. 11,20-26 Ahinaqa, qankunaq hoqneqllaman huñukusqaykichisqa, manan Taytanchispa cenanta mikhunapaqñachu; mikhuypiqa sapanka arí pay kikinpa mikhunanta ñaupaqtaraq mikhun; hoqtaq yarqasqa kashan, hoqtaq machasqa. Imayari ¿manachu wasiyoq kankichis, chaypi mikhunaykichispaq uqyanaykichispaq? ¿lcha Diospa iglesiantachu pisipaq hap'inkichis, hinaspachu mana imayoqkunata p'enqachinkichis? ¿lma nisqaykichistaq? ¿Allin nisqaykichischu? Kaytaqa manan allin niykichismi. Ñoqaqa Taytanchismanta chaskirqani imatachus yachachillarqaykichistaq chayta: Taytanchis Jesuspa hap'iykuchisqa karqan chay tuta, t'antata hap'irqan; grasiasta qospataq phatmirqan, hinaspan nirqan:

Hap'iychis, mikhuychis; kayqa cuerpoymi qankunarayku phatmisqa kaytan ruankichis yuyariwanaykichispaq, nispa. Chay hinallataq vasotapas, mikhusqanmantaña hap'irqan:

Kay vasoqa yawarniypi mosoq rimanakuymi; kaytan sapa kuti uqyaspa, yuyariwanaykichispaq ruankichis, nispa. Sapa kuti kay t'antata mi-khuspaykichisqa kay vasomantapas uqyaspaykichisqa, Taytanchispa wañusqantan willankichis pay hamunankama.

 

TAWA ÑEQEN: TAYTA MAMAYKITA

YUPAYCHANKI

Eclo. 8,5 Ama kutiriqanpoq runata tankarpariychu. Yuyariy llapanchismi huchasapa kanchis. Machu runata ama asipayaychu, noqanchispas machuyasunmi, paypa yachachisqankunata ama wiqch'uyukuychu.

Pro. 13,1 Yachaysapa wawaqa munakunmi yachachisqankunata, musphasqaqa mana chaskiyta munanchu kunasqankunata.

Pro. 20,20 Pichus taytamanta ñakan, wañusqan k'anchaynin tutayaqpin purin.

Ef. 6,1-4 Wawakuna tayta mamaykichista Taytanchis pi iñiqkuna hinapuni kasuychis, allinmi chayqa. Taytaykita mamaykitapas allinta rikuy kaymi nisqaña karqan ñaupa kamachikuypi allin kusisqa kausakunaykipaq, kay pachapipas unayta kausakunaykipaq. Qankunataq tayta mamakuna, ama wawaykichista phiñachiychischu, aswanpas kasuchiskuspa uywaychis, Taytanchispi iñinankupaq yachachispa.

 

PISQA ÑEQEN: AMA PITAPAS WANUCHINKICHU

Eclo. 10,18 Manan apuskachananpaqchu runata kamarqan, warmimantataq paqarimorqanchis, amataq auqa sayariychu.

Eclo. 11,2 Ama yupaychankichu mosoq p'achayoq-ta nitaq thanta p'achayoq kaqtin thuqaykunkichu. Huch'uyllan abejakuna ichaqa misk'ita llank'anku.

Eclo. 34,22 Runamasinpa mikhunan suaqqa, wañuchinmi, llank'aqninpa llank'asqan suaqqa, yawartan ch'aqchun.

Pro. 11, 17 Pichus khuyapayaqqa pay kikinta khuyapayakun, sichus mana allin ruaqqa, payllatataq mana allinta ruakun.

Pro. 14,21 Runamasin cheqnikuqqa huchatan ruan, kusisamiyoqmi waqchakunata khuyapayaqqa.

Pro. 28,15 Leon ukukupas yarqhaymantaraq khamupakuspa, chay hinan millay runa llaqtanta yarqhaymanta ñak'arichin.

Mat. 5,21-24 Uyarirqankichismi ñaupa runakunaman:

Aman wañuchinkichu; pipas wañuchiqqa taripasqan kanqa, nisqa kasqanta. Noqataq ichaqa niykichis, pipas wauqenpaq phiñakuqqa taripasqan kanqa. Pipas wauqenta: Usuri, niqqa, taripasqan kanqa. Pipas wauqenta: Upa, niqtaq, supay wasiman qarqosqan kanqa. Chay hinaqa altarman qokuyniykita apamuspa, chaypi qanpa contraykipi wauqeykiq imapas kasqanta yuyarispaqa, chaypi saqeykuy qokuyniykita altar qayllapi, hinaspa kutiy, ,ayqeykiwanraq ñaupaqtaqa allipunakamuy, kutimuspataq qokuyniykita haywariy.

 

SOQTA ÑEQEN: AMA WACHOQCHU KANKI

Pro. 5, 20 lmanaqtin wawallay, k'askakunki hoq mana reqsisqayki warmiman, maq'allikunkitaq qhasqonman, maskhakuy hoq reqsisqayki allin warmita.

Pro. 22, 6 Wawaykita yachachiy allin ñan purinanpaq wiñaqtenqa manañan alchayta atiwaqchu.

Lc. 11, 34-41 Rimashaqtintaqmi hoq fariseo iskay uya runaqa wasinman pusaykurqan paywan mikhunanpaq, hinan Jesusqa wasita haykuspa mikhuq tiyaykurqan. Fariseotaq mikhunanpaq ñaupaqta mana mayllikusqanta rikuspa, utirayarqan.Taytanchistaq payta nirqan. Chaynan qankuna, fariseokunaqa pichankichis vasoq, phokoq hawallanta, ukhuykichistaq ichaqa suwakuywam, mana allinkunawan hunt'aykusqa kashan. Mana yuyayniyoqkuna, ¿manachu hawanta ruaqqa, ukhuntapas ruallarqantaq? Aswanqa ukhupi kaqniykichismanta limosnata qoychis kayqa qankunapaqmi tukuypas pichasqa kanqa. ¡Ay qankunamanta, fariseokuna! asnapamanta rudamanta, llapa yuyukunamantawantaq diezmota qonkichis; lchaqa chaninkay ruayta Diusta munakuytawan qonqapunkichis.

Mt. 6,22-23 Ñawin cuerpoq k'anchayninqa; chaymi, ñawiyki allin kaqtinqa lliu cuerpoykipas k'anchayniyoq kanqa; ñawiyki mana allin kaqtintaq ichaqa, lliu cuerpoykipipas tutayaq kanqa. Chay hinaqa, qanpi kaq k'anchaychus tutayaq kan chayqa, ¡may hinaraqtaq kikin tutayaqqa kanqa! Manan pipas iskay señortaqa serviyta atinman-chu; hoqnintan cheqnikunman hoqnintataq muna-kunman, hoqninmanmi k'askakunman hoqninta-taq pisipaq hap'inman. Manan Diosta qhapaqkay-tawanqa serviyta atiwaqchischu.

 

QANCHIS ÑEQEN: AMA SUAKUNKICHU

Eclo. 14,3 Maqllapaqqa mana allinchu kaqninkuna, cheqnikuqpaqqa mana allinchu qolqe.

Pro. 11,26 Llaqtaqa ñakanmi trigo pakaqtaqa, bendecintaq vendeqta.

Pro. 19,24 Qhellaqa makinwan llauqch'in pukumanta, manataq siminmanpas apakuyta atinchu.

Pro. 20,23 lskay romanayoqqa Diosta phiñachin, sua balanzata hap'eqqa mana allinchu.

Pro. 16, 19 Aswan allinmi waqchakunawan q'umuykukuspa kausay, q'otuspa qhapaqkunawan purinamantaqa.

Sant. 2,1-4 Wauqeykuna, qhapaq Taytanchis Jesucristopi iñiyniykichistaqa, ama runakunaq riqch'akuyninta qhawaspachu hap'iychis. Qankunaq huñukuyniykichismanchus hoq qori sortejayoq runa, sumaq p'achayoqtaq haykunman, hoq thanta p'achayoq waqchapas haykumullanmantaq, hinaq-tintaq sumaq p'achayoqta allinpaq qhawaspaykichis, niwaqchis: Qanpa kay allinneqpi tiyaykuy, nispa; waqchatañataq niwaqchis: Qanpa chaypi sayay, otaq chakiy samana sikipi tiyaykuy, nispa chayqa; ¿manachu qankuna kikiykichis runakunaq riqch'akuyninta qhawankichis, hinaspa millay yuyayniyoq jueskuna rikhurinkichis?

PUSAQ ÑEQEN: AMA PITAPAS QASINMANTA

TUMPANKICHU, AMATAQ LLULLAKUNKICHU

Pro. 4,14 Ama puriychu mana allinkunaq qhepanta, mana chaninkunaq ñanninta ama qatikuychu. lmanaqtin. Mana allinta ruaspankuqa mana puñunkuchu. T'antankuqa haya sonqomanta lloqsimun, aqhankunapas qhelli qonchu unuwan ruaspa asnarishaqllaña.

Pro. 7,18 Qolqerayku ama amigoykita tiqraychu, nitaq hoq chanin runata qorirayku.

Pro. 12, 28 Chanin runaqpa puriyninqa kausachinmi, cheqnikoqpa puriyninqa wañuchinmi.

Pro. 20,19 Qhella runaqa runamasinmanta rimakuspa purishan, ama puriychu runawan wachaq wallpa hina tharatataspa.

Sant. 3, 5-11 Hinallataq qallupas, huch'uy qallulla, hatunchaqkunatataq riman. Qhawariy, huch'uy ninalla, ¡may chikan sach'a-sach'atapas ruphaykun!. Qallupas nina hinan, hoq hinantinpacha mana allin-kaymi. Chay hinan qalluqa siminchis ukhupi churasqa, kaymi tukuy cuerpunchista millaychan, tukuy kausayninchistataq raurarichin, infiernoq raurarichisqantaq kanpas. Tukuy imaymana uywakuna, pichinqokuna, mach'aqwaykuna, lamar-qochapi kausaqkunapas sanp'ayanmi, runataq sanp'ayachinpas. Qallutan ichaqa, mana pi runapas sanp'ayachiyta atinchu, hoq mana sanp'ayachikoq mana allinmi, wañucheq venenollañan. Chay qalluwanmi Dios Yayata saminchanchis, chayllawantaqmi Diospa riqch'ayninman hina ruasqa runakunatapas ñakanchis. Hoq simillamantan saminchaypas ñakaypas lloqsimun. Wauqeykuna manan allinchu kay hina kananqa. ¿Hoq puqyuqa hoq t'oqollanta phullpuchimunchu misk’i unutapas p'osqo unutapas?

 

ISQON ÑEQEN: AMA RUNAMASIYKIQ QHARI

WARMINTA MUNAPAYANKICHU .

Pro. 9,1 Ama warmiykitawan tumpakuychu, qan kikiyki mana allin ñanta yachachiwaq. Ama sipas p'asñata munapayaychu, mana allinmanmi urmaykuwaq. Ama hoq casada warmiwan uqyaychu, mana sonqoykiwan aysayachikunaykipaq, puqllasqaykiwan qaqapawaqmi.

Pro. 19,14 Wasin chaqranpas taytamamanpa saqesqanmi, sumaq urpiqa Diuspa qosqanmi.

Pro, 27,8 Pichinqo chinkapun karuman q'esanta wiqch'uspa, runa chay hinallataq chinkapun wasinmanta.

Mt. 5,27-28 Uyarirqankichismi: Ama wachoqchu kanki, nisqa kasqanta. Noqataq ichaqa niykichis, pipas warmita munapayaspan qhawaqqa, ñan paywan sonqonpi wachoq huchataña ruan.

 

CHUNKA ÑEQEN: AMA HOQPA IMA

HAYK'ANTAPAS MUNAPAYANKICHU

Eclo. 11,11 Pichus qhapaqllan q'otuspa, kunanqa sinchi askhallaña kapuwan, samakusaq, nispa nin. Qonqaylla wañuy chayamun, piraqchá mikhuykapunqa.

Eclo. 31,21 Ama kausayniykipi llakikuychu, sonqoykipi kusisqaqa runa hinan kausanki. Llakikuyta wiqch'uy, askha runakunata chinkachin. Cheqninakuy phiñasqalla kayqa, kausayninchistan pisillachin. Ñaupaqtata machullaytan apayuwanchis.

Pro. 20,17 Suasqa t'antaqa misk'illaña, chaymanta ichaqa siminpi aqoman tukupun.

Pro. 22,9 Sumaq sonqoyoq runataqa Yayanchis bendisin, pisi kallpaman t'antata qoykun chayraykun.

Pro. 28,3 Ñit'eq runa lloqlla hina haykuspa, kausayninchista ñit'in, mana imayoqta saqepun.

Sant. 5,4-6 ¡Uyariychis qhapaqkuna! Waqaychis qapariychistaq ñak'ariykunapi rikukunaykichismanta. Qhapaq-kayniykichisqa ismusqan kashan, p’achaykichispas thutaq thutasqanmi kashan. Qoriykichispas qolqeykichispas qhoqayasqan kashan, qhoqayasqantaq ch’atasunkichis, nina hinataq aychaykichistapas mikhunqa. Qhepa p’unchaykunapaqmi qhapaq-kayta taqerqankichis. Chakraykichista rutuqkunaq q'otuywan hap'ikapusqaykichis pagonmi waqyakamushan; rutuqkunaq waqyakusqantataq ejersitokunayoq Taytanchis uyarin. Kay pachapin kausarqankichis q'ochukuykunapi, aycha misk’ichiykunapiwan; uywa hina wirayarqankichis ñak'ana p'unchaypaq. Chanin runatan huchachaspaykichis wañuchirqankichis, paytaq mana sinchichakusunkichischu.

ORACIONES

SANTA CRUSPA

Dios Yayaq, Dios Chureq, Dios Espiritu Santoq sutinpi. Hinataq kachun.

YAYAYKU

Yayayku, hanaq pachakunapi kaq, sutiyki much'asqa kachun, qhapaq kayniyki noqaykuman hamuchun, munayniyki rurasqa kachun, imaynan hanaqpachapi, hinallataq kay pachapipas.

P'unchayninkuna t'antaykuta kunan qowayku, huchaykutari pampachapuwayku, imaynan noqaykupas noqaykuman huchallikoqkunata panpachayku hina. Amataq kachariwaykuchu, wateqayman urmanaykupaq. Yallinraq mana allinmanta qespichiwayku. Hinataq kachun Jesus.

MUCH'AYKUSQAYKI MARIA

Much'aykusqayki Maria, Diospa gracianwan hunt'asqan kanki. Apunchis Diosmi qanwan, warmikunamanta qollananmi kanki, wiqsaykimanta paqarimoq Jesus wawaykiri qollanantaqmi.

Ah, Santa Maria Diospa Maman, noqayku huchasapakunapaq much'apuwayku, kunan wañuyniyku pachapipas. Hinataq kachun Jesus.

GLORIA YAYAPAQ

Gloria Yayapaq, Churipaq Espiritu Santupaqpas kachun.

Imaynan ñaupaq karqan, kunanpas, wiñaypas mana puchukayniyoq pachakamapas. Hinataq kachun Jesus.

INININ DIOS YAYA

lñinin Dios Yaya llapa atipaqman, hanaqpacha kaypacha ruraqqenman. Jesucristo Paypa Churin Apunchismanpas; kaymi Espiritu Santomanta runa tukurqan; Virgen Santa Mariamanta paqarimorqan; Poncio Pilatoq siminmanta muchurqan; cruspi chaqatasqa wañurqan; p'anpasqataq karqan; ukhu-pachakunaman uraykurqan; kimsa ñeqen p'unchaypi wañoqkunamanta kausarinpurqan; hanaq pachaman wicharipurqan; chaypin Dios Yaya llapa atipaqpa paña ñeqenpi tiyasqan; chaymanta kay pacha p'uchukayta, kausaq runakunata wañoqkunatawanpas taripaq hamunqa. Espiritu Santuman iñinin; Santa Iglesia Catolicata, Santukunaq huqllachakuyninta, huchakunaq panpachakuyninta, wañoq-kunaq kausarinpuyninta, wiñay kausaytapas iñinitaqmi. Hinataq kachun Jesus.

 

MUCH'AYKUSQAYKI

Much'aykusqayki sapay Qoya, waqcha khuyaq Mama; kausay, ñuqñu, suyanayku, much'aykusqaykitaq. Qantan waqyamuyku, Evaq qarqosqa wawankuna. Qanta yuyamuyku waqaspa, anchispa kay hueq'e pachapi. Chay ari, markayku noqaykuman chay khuyapayaq ñawiykita kutirichimuy. Chaymantarí kay qarqoypacha p'uchukaqtin, qollanan Jesusta, wiqsaykimanta paqarimoqta, rikuchiwayku. Ah, llakipayaq; ah, khuyapayaq, ah, ñuqñu Virgen Maria, ñoqaykupaq much'apuwayku, Jesucristoq qosqaykichismi nisqanpa kaman kaykupaq. Hinataq kachun Jesus.

APU YAYA JESUCRISTO

Apu Yaya Jesucristo, cheqaq Dios, cheqaq runa, ru- raqqey, qhespicheqqey. Pin qan chika khuyakoq, tukuy ima hayk'ata yallispa munaypaqkama kasqaykiraykulla; huchaymi, Yaya, huchaymi, ancha hatun huchaymi. Qanta qesachasqaymanta. Kunanmantaqa, qolllanan yanapayniykiwan wanasaqmi manañan astawan qesachasqaykichu. Tukuy huchaman urmasqaymantari anchurisaqmi, allintan confesakusaq. Padreq penitencianta llapa huchaykunamanta qowasqantari p'uchukasaqtaqmi. Kunan ari, Yaya, kausayniyta rurayniyta, ñak'ariyniytawanpas, tukuy huchaykunamanta chaskichikuyki; imaynan mañakuyki hinataq chika hatun khuyapayakuyniykimanta suyakuni panpachapuwanaykita, Cruspi noqarayku, muchusqayki wañusqaykirayku; qhapaq grasiaykitari qowankitaqmi wananaypaq, mana astawan huchaman urmaspa. Qanpa servicioykipi wañuyniy pachakama tiyanapaq, Hinataq kachun Jesus.

NOQA HUCHASAPA

Noqa huchasapa llapa atipaq Diosman confesakuni, wiñay Virgen Santa Mariaman, San Miguel Arcangelman, San Juan Bautistaman, Apostolkunaman, San Pedroman, San Pabloman, llapa Santokunaman, qan Yayaymanpas, anchata huchallikurqani, yuyaywan, ri-maywan, ruraywanpas; huchaymi, huchaymi, ancha hatun huchaymi; chayrayku much'aykuni wiñay Virgen Santa Mariata, San Miguel Arcangelta, San Juan Bautistata, Apostolkunata, San Pedrota, San Pablota, llapa Santokunata, qan yayaytawanpas, Apunchis Diosta much'apuwanaykichispaq. Hinataq kachun Jesus.

ALABADO

Much'asqa, yupaychasqa kachun, qhapaq qollanan. Santisimo Sacramento altarpi kaq; Santisima wiñay Virgen Maria Señoranchispa qallar millay huchaq mana chhankasqan, ancha llumpaq Concepcionninpas much'asqa, yupaychasqataq kachun. Amen Jesus,

Khuyapayaq Dios, allin cristianokunata rurawayku. Hanaq pacha kusi gloriaykimanri, wiñayninpaq pusapuwaykutaq. Hinataq kachun Jesus.

 

 

 

 

 

TUTAMANTA MAÑAKUNANCHIS

Santa Cruspa....

Ancha hatun Diosnillay, uywaqllay, mana pantay cheqaq, qanpin iñinin; mana pantay khuyakoq, qanpin suyakuni; mana tukukoq munay, qantan munayki; ima kaqkunatapas yallispa. Anchatan llakikuni tukuy son-qoywan, qan phiñachisqaykimanta, qan kasqaykirayku. Grasiastan qoyki kamawasqaykimanta, qespichiwasqa-ykimanta, cristiano rurawasqaykimanta, kunankama waqaychawasqaykimanta. Chaskiychiykin, Sagrado Co-razon de Jesuspa meritonkunarayku, tukuy yuyaymana-yniyta, rurayniyta, rimayniyta, kunan p’unchau nak’ariy-niykunata, oracionniykunatapas, indulgenciaku-nata chaskinaypaq, tukuy necesitaqkunapaq chas-kichispa, teqsimuyuntin runakunaq, noqaqpas huchaykunarayku. Purgatoriupi ñak’areq almakunarayku.

Munayniyki kachun, kunan p’unchau mana hu-chayoq waqaychawanaykipaq, ayqerichiwanaykipaq, kallpataq qoway huchakunamanta ayqerinaypaq, aychaypa tanqawasqanta atipanaypaq. Qanpi iñispan, kausayta, wañuytapas munani, kay pachapi qanta servispa, hanaq pacha wiñay kusi kausay tarinaypaq. H.K.J.

TUTAPAQ MAÑAKUNANCHIS

Ancha hatun Diosnillay, Apullay; yupaychaykin grasiastataqmi qoyki, kunan p’unchaupi tukuy ima allinkuna rurawasqaykikunamanta. Qanpaqmi puñuyniy, illariynintinpas, mañakuykin mana huchayoq waqay-chawanaykipaq; chayraykun santo costaduyki ukhuman churakuni; Mamay Virgen Mariaq manton ukhumanpas. Santoykikuna, Angelniykikunapiwan kayllaypi kachunku, waqaychawachunku allinpi; bendisionniykitaq noqaman hamuchun. H.K.J.

MARIA MAMANCHISPAQ: "ANGELUS" (CHAUPI P’UNCHAUPI)

D/. Angel Diosqa kachamusqan, Santisima Mariaman willarqan.

R/. Espiritu Santomantataq wiqsallikurqan (Much’aykusqayki...)

D/. Kaymi Diospa yanan.

R/. Noqapi hunt’akuchun simiykiman hina. (Much’aykusqayki...)

D/. Diospa Churin runaman tukorqan.

R/. Noqanchiswantaq tiyarqan. (Much’aykusqayki...)

D/. Santa Diospa Maman mañapuwayku.

R. Jesucristoq qosqaykichismi nisqanta Chaskinay-kupaq.

Mañakuykikun, hamuy, graciaykita almaykuman t’aqayqariy, Angel willakuqtin hina, Jesucristo Churiyki runa tukusqanta reqsispayku, Paypa ñak’arisqanrayku, crusninrayku, kusi samiman chayanaykupaq. Pay kikin Jesucristo Apuykurayku. H.K.J.

SAN JOSE (Oración)

Santísimo San José, qantan Apu Dios aqllarqasunki, María Santísima Mamaypa ancha llumpaq, ch'uya Esposon kanaykipaq, Dios Jesuspaq taytan hina kanaykipaq, chaymi qanqa paykunamanta cuentallikuspa mantenerqanki tukuy sonqo llank'aspa, imaymanata muchuspa. Chay gloria wasimantayá qhawarimuway, khuyapayakoq ñawiykiwan kay llakisqa devotoykita, muchuykunapi kallpanchawaspa, mañakusqayta chaskichiwaspa; aswan mastaqa wañuyniy horapi yanapawanki iñiyniyta sinchichaspa, auqaykunamanta amachawaspa. Dios Jesusqa, munakusqan taytachakusqantaqa uyarillasunkin, huchaykunata pampachawananpaq; chayman hina, hanaqpachapi qanwan kuska Diosninchista yupaychanaypaq. Hinataq kachun Jesús.

 

OBRAS DE MISERICORDIA

Runa khuyapayay runakuna chunkatawayoqmi

(Obras de misericordia sutiyoq).

Ñaupaq: Onqoqta rikunki.

lskay ñeqen: Yarqhasqata mikhuchinki.

Kimsa ñeqen: Ch'akiqta ukyachinki.

Tawa ñeqen: Piñasta qespichinki.

Pisqa ñeqen: Llat'an mana p'achayoqta, pachallichinki.

Soqta ñeqen: Llaqtaykiman purimuqta, wasiykipi qorpachanki.

Qanchis ñeqen: Mana yachaqta, yachachinki.

Pusaq ñeqen: Kunaypaq kaqta, kunanki.

Isqon ñeqen: Muchuchiypaq kaqta, muchuchinki.

Chunka ñeqen: Qanman huchallikuqta, panpachanki.

Chunka huqniyoq: Qesachaqniykita, qesachawachun-pas nispa, muchukunki.

Chunka iskayniyoq: Llakikoqta, phutikuqta kusichinki.

Chunka kimsayoq: Kausaqkunapaq, wañuqkunapaqpas Diosta much'apunki.

Chunka tawayoq: Ayakunata p'anpanki.

 

SANTA CRUS ÑAN

Haykuy: Kay santa Crus ñanpi, yuyaymanasunchis Jesucristoq kay pachapi muchuyninkunata, wañuy-nintawan; chaywanmi sonqonchispi miranqa Dios khuyakuynin, chaypitaqmi yachasunchis Diospi suyakuyta, huchanchiskunamanta llakikuyta.

Mañakusunchis. Apu Yaya jesucristo, qanmi chika hatun khuyakuywan, kay nanaq ñanta purirqanki, noqarayku wañuq rispayki; huchaykunawanmi kay ñanman churarqayki; anchatan llakikuni, panpachaway, Diosnillay.

Ancha nanaywan puriyta yachachiway, Virgen Dolorosa; imaynan qanpas purirqanki kay q'araq ñanta ancha nanaywan, noqapas qasqan nanaywanmi kay ñan puriyta munani, Wawaykita qatispa.

ÑAUPAQ KAQ ESTACION: Jesucristo wañuyman sentensiasqa.

- Adoraykikun yupaychaykikutaq, Apu Jesucristo.

- Santa crusniykiwan teqsimuyuntinta qhespichisqay-kimanta.

Jesucristo Apunchis hasut'isqa, kisqa pilluwan churay-kusqa, wañuyman sentensiasqa karqan.

Jesusllay, kausayta llapan runakunaman qorqanki, noqaykutaq, qhapaq kayniykita qechurqaykiku. Noqay-ku huchallikusqaykurayku wañuyman churakurqanki; chay wañuymanta qan qhespichiwanaykikupaq, hatun ñak'ariykunaman, wañuymanpas munaynillaykimanta churakunki. Chay ñak'arisqayki, wañusqaykirayku, infiernomanta, tukuy mana allinmantapas winay qhespichiwayku.

ISKAY KAQ ESTACION: Jesucristo crusninta riqrarikun.

- Adoraykikun ... Santa crusniykiwan...

Ancha hatunmi Apunchispa munakuynin, chayrayku panpachawananchista munaspa, huchanchiskunata pay hawa churaykukurqan, chaywan hanaq pacha punku kichariwananchispaq.

Apu Jesusllay, munakuyniykirayku, huchaykunata q'epirikurqanki panpachawanaykirayku; kallpanchaway, noqapas ñak'ariyniykunata, llank'ayniytapas, allin sonqolla qan munakuypi apanaypaq.

KIMSA KAQ ESTACION: Jesucristo panpaman urman cruspa ñit'isqan.

- Adoraykikun . . . Santa crusniykiwan ...

Ancha llasaq crus q'episqanpi, panpaman chayan qespicheqninchis kallpan pisiyaqtin chayna niraq waqtasiaspalla qatisqankurayku.

Apu Jesusllay, manan imachu panpaman urmachisurqanki, huchaykunaq llasayninmi. Munayniyta kallpanchay, sumaq grasiaykita haywariway, noqapas urmasqaykunamanta sayarispa qanman kutirikunaypaq.

TAWA KAQ ESTACION: Jesucristo llakisqa Mamanta tarin.

- Adoraykikun ... Santa crusniykiwan ...

lmayna hatunmi Maria Mamanpa nanaynin karqan wawanta chayna k'irisqa crus q'episqanta rikuspa, imaynataqmi Jesuspa sonqon churakurqan Mamanta waqasqata rikuspa.

Apu Jesusllay, Mamaykirayku qanman chayachiway, anchatan llakikuni, waqani, qan Taytayta phiñachisqaymanta Virgen Maria, panpachaway chay sumaq sonqoyki nanachisqanmanta.

PISQA KAQ ESTACION: Sireneo Jesucristoq crusninta apaisin.

- Adoraykikun... Santa crusniykiwan . . .

Judiokuna Calvario ñanpi, Jesusta yaqa wañusqata rikuspa kamachinku Sireneota, yanapananpaq cruspipuni wañunanta munaspa, paytaq llamp'u sonqolla purinin yapamanta.

Apu Jesusllay, imaynan mana noqachu karqani chay Sireneo, huchaykunaq llasasqanta yachanaypaq; ancha munakuqmi kanki, Diosnillay, imaynan qan muchurqanki noqarayku, hinallataqmi noqapas qanrayku muchuyta munani ima hayk'a mana allintapas.

SOQTA KAQ ESTACION: Veronica warmi, Jesuspa uyanta ch'akichin.

- Adoraykikun... Santa crusniykiwan . . .

Orqo wichay crusnin q'epiykusqa purimusqanpi yawar hump'in t'aqarisqantan chay Veronica warmi, llakikuypa atipasqan ch'akiyqachirqan yuraq lliqllanwan, Jesustaq chay rurasqanmanta, uyanta chay yuraq pañupi saqen.

Apu Jesusllay, chay yawarchasqa uyayki, mana reqsi-ynan, hinallataqmi noqapas huchaykunaq p'anpasqan mana reqsiyña kashani; chay Veronicaman khuyakuy-niyki qosqaykita haywariway ch'uyanchakunaypaq.

QANCHIS KAQ ESTACION: Jesucristo panpaman urman.

- Adoraykiku... Santa crusniykiwan...

Cruspa nit'isqanmi urmallantaq qespicheqninchis; imayna llasan chay crus karqan huchanchiskunaq llasachisqan; hina kashaqtinpas payqa yapamanta sayarispan kamaqninchisman chaskichirqan noqanchisrayku.

Apu Jesusllay, mañakuykin kutikutiñan huchaman urmasaq chaypachapas, ama saqeriwaychu urmasqata; hoqariway, yanapaway huchaymanta sayarispa qanwan kuska crusniykiwan purinaypaq.

PUSAQ KAQ ESTACION: Jesucristo llakisqa Jerusalen warmikunata thasnuykun.

- Adoraykiku ... Santa crusniykiwan . . .

Khuyaqnin warmikuna waqaspa qatirqanku, mana ima rurayta atispa: Jesucristotaq, paykunaq waqasqankuta rikuspa nin: Ama noqamantachu waqaychis, aswan qankunaq, wawaykichiskunaqpas huchankunamanta waqaychis, noqapi kay hina kashan chaypasri, ¿imay-naraq kanqa qankunawan?

Apu Jesusllay, qan manchakuyta yachachiway, hueq'etataq qoway huchaykunamanta waqaspa, qanllataq maskhanaypaq, mana chaypachari ¿maymantaq chayasaq mana qanwanri?

ISQON KAQ ESTACION: Kimsa kaq kutita Jesucristo panpaman urmallantaq.

- Adoraykiku ... Santa crusniykiwan ...

Karuraq purinanta rikuspan, kallpankunapas manaña kaqtin, cruswan ñit'ichikullantaq, qharmikunankama, manaña sayariyta atinñachu huchanchispa ñit'isqan. Soldadokuna tanqarinku wañunan orqoq mukukunman chayanankama.

Apu Jesusllay, huchaykuna chaynakama churasunki chaypachaqa, aswan hatunmi noqapaq munakuyniyki huchaq ñit'isqanña kausasaq chaypachapas, tukuy atipayniyki hoqariwachun qanwan kuska wiñay kausanay-paq.

CHUNKA KAQ ESTACION: Jesucristo p'achankunamanta llat'arisqa.

Jesucristoq cuerponta qhawaykusqa, manan paypa chay sumaq aychanñachu, manañan runamanpas riq-ch'akunñachu, chay waqtasqa k'irikunawan; yapamanta yawarnin hich'arikamun, chaymi chay huchanchiskunaq chanin.

Apu Jesusllay, imaynan p'achaykita auqaykikunaman saqerispa wañuyman churakurqanki, hinallataq noqapas kay pachapi kaqkunata saqerispa qan Taytallayta maskhanaypaq, chay munayniykita malliykachiway.

CHUNKA HUQNIYOQ KAQ ESTACION: Jesucristo cruspi chaqatasqa.

- Adoraykiku... Santa crusniykiwan ...

Q'epichisqanku crusman kumpaykuspa, makinkunata chakinkunatawan rakhu clavokunawan t'ipaykunku iskay suwakunaq chaupinpi; wañuyninwan kausay qowananchispaqtaq Yayanchis Taytanman chaskichin nanayninkunata.

Apu Jesusllay, Cruspatapiña kashanki huchaykunaq churasqan chaypachapas, Diosniymi, Apuymi, Qespicheqniymi kanki, Diosniyta hinan yupaychayki, kausaq iñiywan; Apuyta hinan, napaykuyki ima kaqniytapas chaskichiyki; Qespicheqniyta hinataq khuyayki tukuy sonqoywan.

CHUNKA ISKAYNIYOQ KAQ ESTACION: Jesucristo cruspatapi wañun.

- Adoraykiku . . . Santa crusniykiwan ...

Kimsa hora ñak'arisqan qhepata, qhespicheqninchis almanta Taytanman kutichispa, paymanta mañay-kukuspa, wañurqan; chaywan kaypachapi rurananta hunt'aspa, hanaq pacha punkuta kicharirqan.

Apu Jesusllay, noqaraykun cruspatapi wañurqanki; noqatan qanmanta astawan munawarqanki, noqarayku wañuyta munaspa, graciaykita qoway, noqapas qanray-ku kausaypaq wañunaypaqpas, qan munakuypi, qanwan kuska tiyanaypaq.

CHUNKA KIMSAYOQ KAQ ESTACION: Jesucristo crusmanta uraykachisqa.

- Adoraykiku... Santa crusniykiwan...

Jesuspa ayanta uraykachispa, Mamanpa marqayninman kumpaykunku; imayna k'irisqa qonqowanmi Mamanchis Maria chaskirqan wawanta wañusqata; pay-pas huchanchisraykun chay tukuy nanayta ñak'arirqan.

Apu Jesusllay, imaynan Mamaykiq nanaynin karqan qan wañusqata rikuspa; hinallataq noqaq mamay kachun, sapa noqarayku wañusqaykita yuyarispa, hinataq huchaymanta anchurichiway.

CHUNQA TAWAYOQ KAQ ESTACION: Jesucristoq cuerpon p'ampasqa.

- Adoraykiku ... Santa crusniykiwan ...

Jesus Yayanchispa ayanta hoq sepulturaman churarqanku, wisq'arqankutaq hatun rumiwan; chaypin kimsa p'unchay qeparirqan; chay qhepatataqmi, llumpaq cuerpontin kausarinpurqan.

Apu Jesusllay, p'anpasqa kasqaykirayku, yuyaykachiway; noqapas hoq kuti santo Bautismuykiq unuwan p'anpasqa kasqayta; wiñaypaq huchaman wañuspa, qanwan kuskataq mosoq kausayman kausarinpuspa. Wañusqayki, kausarinpusqaykipiwanrayku, qespichiway, Diosnillay.

SANTO ROSARIO

KUSICHIKUQ MISTERIOKUNA (Lunespaq, juevespaq)

- Ñaupaq ñeqen misterio:

Diospa churin Virgen llun-

paq wiqsanpi runaman tu-

kusqan

- lskay ñeqen misterio:

Virgen Maria prima ñañan

Santa lsabelman visitaq

Risqan

- Kimsa ñeqen misterio:

Niño Jesuspa Belen portalpi paqarimuynin.

- Tawa ñeqen misterio:

Virgen Maria Ch’uyancha- kuynin, Niño Jesuspaqri Jerusalen templopi reqsichikuynin,

- Pisqa ñeqen misterio:

Jesus chinqasqa santo templopi tarichikuynin

LLAKICHIKUQ MISTERIOKUNA

(Martespaq, viernespaq)

- Ñaupaq ñeqen misterio:

Getsemani huertopi Jesucristoq oracion ruasqan.

- lskay ñeqen misterio:

Jesucristoq colunnaman chaqnasqa hasut'isqan kasqan.

- Kimsa ñeqen misterio:

Jesucristoq kiska pi'lluwan churasqa kasqan.

- Tawa ñeqen misterio:

Jesucristoq orqo wichayman crusta q'episqan.

- Pisqa ñeqen misterio:

Jesucristoq cruspi chaqatasqa wañusqan.

GLORIOSO MISTERIOKUNA

(Miercolespaq, sabadopaq, demingopaqpas)

- Ñaupaq misterio:

Jesucristoq kausarinpuynin.

- lskay ñeqen misterio:

Jesucristoq hanaqpachakunaman wichapuynin.

- Kimsa ñeqen misterio:

Espiritu Santoq Apostolkunaman hamusqan.

- Tawa ñeqen misterio:

Virgen Mariaq, almantin, cuerpontin, hanaqpachakunaman wicharipuynin.

- Pisqa ñeqen misterio:

Virgen Mariaq gloria pilluwan, tukuy pachaq Sapay Qoya hina pillurichikusqan.

SANTO ROSARIO RESANANCHISPAQ: Naupaqmi hoq Yayaykuta resaykuy, chaymanta chunka Much’akusqayki Maria resaykuy, chaymanta Gloria Yayapaq, Gloria Churipaq... resaykuy. Chay hina resaykuy sapanka Santo misteriupi.

 

 

 

 

 

 

LETANIAS

Apu Jesucristo, khuyapayawayku

Cristo Jesús, khuyapayawayku

Apu Jesucristo, khuyapayawayku

Cristo Jesús, khuyapayawayku

Dios Yaya, hanaq pachapi kaq. Khuyapayawayku

Dios Churi runakunaq Qespicheq. Khuyapayawayku

Dios Espiritu Santo. Khuyapayawayku

Santisima Trinidad, huq cheqaq Dios. Khuyapayawayku

Santa Maria, mañapuwayku

Diospa Santa maman, mañapuwayku

Virgenkunaq qollanan

Jesucristoq maman

Qhapaq graciaq maman

Llumpaq llumpaq maman

Huchaq mana chanqasqan mama

Ch'uyay-ch'uyaylla mama

Purun thaski mama

Munay munaylla mama

Utiypaqkama sumaq mama

Cheqaq allin kunayniyoq mama

Kamaqqenchispa mama

Qespicheqninchispa mama

Ancha amauta Virgen

Yupaychana Virgen

Llapa runaq reqsinan Virgen

Chika hatun atipayniyoq Virgen

Ancha khuyapayakuq Virgen

Sullul sonqo Virgen

Kuskachaypa lirpun

Diospa yachayninpa puqaran

Kusikuyniyoq teqsin

Ñauray llumpaq aquilla

Yupaychana aquilla

Sumaq qhapaq rosa

Davidpa Suni puqaran

Marfil puqaran

Diospa qori wasin

Qespichiqqaykuta rampaq arca

Hanaqpacha kusi punku

Pacha paqariy ch'asqa Qoillur

Onkoqkunaq alliyaynin

Huchasapakunaq amachaqqen

Llakisqa runaq kusi samin

Cristianokunaq markayku

Angelkunaq sapay qoyan

Patriarqakunaq sapay qoyan

Profetakunaq sapay qoyan

Apostolkunaq sapay qoyan

Martirkunaq sapay qoyan

Confesorkunaq sapay qoyan

Virgenkunaq sapay qoyan

Llapa santokunaq sapay qoyan

Qallar huchaq mana chanqasqan paqariq sapay qoya

Hanaqpachaman wichachisqan sapay qoya

Qasi kaypa sapay qoya

- Panpachapuwayku, Apu

- Jesucristo, Cordero de Dios, huchakuna panpachaq

- Khuyapayawayku, Apu.

Mañakusunchis: Ah, qhapaq Dios! Jesucristo sapay churiykin kausaynin, ñak'ariynin, wañuyninwan noqaykupaq hanaqpacha kusikuyta taripapuwarqanku; mañakuykikun; kay qollanan Virgen Mariaq Santisimo Rosario Misterio yuyaymanasqaykuta sonqoykupi taq-yaykuspa; hina ari, chayta iñispa, allin kausayta usachisaqku, kusi sami qosqaykichismi niwasqaykikutataq taripasaqku. Pay kikin Jesucristo Apunchisrayku.

CANTOS

1. ALMAYKUMAN HAMUY

  1. Almaykuman hamuy,

Espiritu Santo,

Qhapaq graciaykita,

K'ancharimuwayku.

  1. Waqchakunaq Yayan,

Qhapaq qokuyniyoq,

Sonqoyku kallpanchaq,

Llumpaqlla kawsachiq.

  1. Almakunaq qorpan,

Llakikuqpa samin,

Nukñu qhapaq Apu,

Pisipaqpa kallpan.

  1. Rumi sonqo kaqta,

Llampuyachipunki,

Chiri sonqotapas,

Qanmi rawrachinki,

  1. Yupaychasqa k'anchay,
  2. Soyqoykuta kamay,

   Qhasqoykuta hunt'ay,

   Munakuyniykiwan.

  3. Wiñay samiykita,

Kusi samakuyta

Allin kawsakuyta,

Rakirimuwayku, Amén.

2. APU JESUCRISTO

1 . Apu Jesucristo, Khuyaq sonqo Tayta,

uyarillawayku mañakusqaykuta.

 1. Chay khuyaq sonqoyki kicharayashanmi;
 2. Waqyamuwashanmi hampuy waway nispa.

 3. Kaypin kani Tayta, Awqa wawallayki
 4. Sonqoyki ukhupi chaskiykapullaway.

 5. Sonqoyki k'iriqta Pampachaykullaway;

manañan kunanqa phiñachisqaykichu.

5. Ñukñu sonqo, Tayta, Khuyapayaykuway;

K'umuykukuspaymi anchhuykakampuyki.

 

3. DIOSNILLAY PAMPACHAY

1 . Diosnillay pampachay, Pampachay Diosnillay,

Khuyakuyniykita Sut'inchaykamuway

 1. Huchaypi qospasqay, ñak'arichiwanmi,
 2. Millayta waqllisqan, mancharichiwanmi.

 3. Maytataq purisaq, hinalla kawsaspa
 4. Imatan rurasaq hinalla muchuspa

 5. Uyariy Diosnillay, waqyarikusqayta,
 6. Pampachay Apullay, huchallikusqayta.

 7. Reqsinin kunanqa, huchallikusqayta,
 8. Yachanin kunanqa pantaq purisqayta.

 9. Huchapi wañuqta, kawsarichimuway,

Sonqo pisipaqta, kallpanchaykullaway.

7. Chaymi kutinpuni, Qhapaq Diosnillayman,

Hinan chayamuni, Cheqaq Yayallayman.

 

4. HUCHAYMI, DIOSNIY, HUCHAYMI

1 . Huchaymi, Diosniy, Huchaymi,

hamuy, khuyapayallaway,

Reqsikuniñan huchayta,

kunanqa wanakusaqmi,

Jesusllay, khuyapayaway,

Cruspi wañusqaykirayku.

 1. Kaypin huchasapakuna
 2. Jesusta sentensiaykunku

  Wañuchun ninkun llapanku

  qanpa kausanaykirayku;

  Perdontaya mañaykukuy

  munaqniyki Jesusmanta.

 3. Crustan Jesus riqrarikun
 4. huchayki ch'uyanchananpaq

  Paypa Cruspi wañusqanwan,

  huchayki chinqarinanpaq

  Qatiyá munaqniykita,

  Paywan kuska ñak'arispa,

 5. Ñuqñu Jesus pisipaspa
 6. mana puriyta ateqtin,

  Cireneota pusanku,

  Crusninta yanapananpaq;

  mana khuyapayaspachu

  mana wañunan-raykullan.

 7. Jerusalen warmikunan
 8. Jesusta khuyapayaspa,

  ñak'arisqanta rikuspa

  waqaspa achhuykurqanku;

  chayta rikuspa Apunchis

  huchamanta waqaychis nerqan.

 9. Calvarioman chayaqtinmi
 10. ch'ustirqanku tunicanta,

  k'irinchasqa ukhuntapas

  q'alallata kacharispa,

  Tukuy sonqowan much'aykuy

  Jesucristoq yawarninta.

 11. Chakin, makin thunkusqata
 12. cruspi chaqataykusqata

  Cruspatapi huqarinku

  Crusmanta warkuykuspanku;

  chaypin wañun Jesusninchis

  teqsimuyuq runarayku.

 13. Pero sonqo runakunan
  cruspataman chutaykunku,

Jesucristo Taytanchista

Crusman t'ipaykunankupaq;

Maman chaypi qhawashaqtin

mana khuyapayaspanku.

5. TAYTAY KHUYAPAYALLAWAY

1. Taytay khuyapayallaway

waqcha runa wawaykita

huchaykunaq millpusqanmi

tutayaqpi rikukuni.

 1. Sapallayqa manapunin
 2. allin kayta atinichuauqaykunaq chaqnasqanmi

  pisi kallpa rikukuni.

 3. Chaymi noqa waqyakuyki,
 4. tukuy sonqon mañakuyki,

  Qollanan crusniykirayku

  rampariway kausanaypaq.

 5. Manan pipas millasqachu
 6. sonqoykipin kausachinki

  MiIlay huchasapapaqpas

  Sumaq Taytan, qanqa kanki.

 7. Yanapaway, kallpanchaway,
 8. Ñanllaykita purinaypaq

  allin cristiano kaspaqa

  Qan Taytayman riqch'akusaq.

 9. TAYTAY KAYPIÑAN KANI

1. Taytay, Kaypiñan Kani,

Auqa churiyki karqani;

Waqaykuspaymi kunanqa

Ña kutikanpuykiña.

 1. Ama kaymanchu karqan,
 2. Qan saqerinaypaqqa

  Qanta waqaykachispa,

  Ñak'arichinaypaqqa.

 3. Pitaq yanapawanqa,
 4. Aychaq sayk'uchisqanta

  Huchaq onqochisqanta,

  Piñas aysariwanman.

 5. lmaraqmi kasqani,
 6. Pero sonqo wawayki,

  huchaq sisan runayki,

  Taytay, waqachinaypaq.

 7. Huchaymi, Taytay, arí,
 8. Huchaymi, munakuqllay,

  Huchaymi, Qespicheqllay,

  Saqerirqaykin, arí.

   

 9. Kaypin Kani, wawayki,

Ñan kutikanpuniña,

Ñan Kausarinpuniña,

Waqyariwasqaykiwan.

7.- PISI SONQO KAYNILLAYPIN

 1. Pisi sonqo kaynillaypin,
 2. Taytayta, phiñachirqayki;

  Qanmanta karunchaspataq,

  Astawan sentecherqayki;

  Pampachaway huchaymanta

  Munakuwasqaykirayku.

 3. Huchaypi rikukuspayri,
 4. Pimanñataq achhuykuyman,

  Qanllan Tayta kapuwanki,

  Qespicheqniy, munakuqniy;

  Jesusllay, llakipayallaway,

  Runa tukusqaykirayku.

 5. Yawarniykiq chanin kaspan,
 6. Qanta, Apuy, maskhamuyki,

  Paskakullaway huchayta

  Qanman sonqo kawsanaypaq;

  Mana paskawaqtiykiri,

  Pitaq, Yayay, paskawanman?

 7. Munaysapa kaqtillaymi,
 8. Hucha, Taytay, k'iriwarqan,

  Qanmanta t'aqariwarqan

  Pantay ñanpi purinaypaq;

  Reqsikunin pantasqayta

  Chaskipuway wawaykita.

 9. Jesusllay, wanakuniñan,

Qanllatan munakusqayki;

huchayta saqeriniñan,

Qanllatan suyakusayki;

Qespichiway wawaykita

Weqeykiq chaninmi-kani.

8. QAN TAYTAYTA

Qan Taytayta servinayta, Apu Jesusllay,

Awqaykita servirqani, ñukñu Jesusllay.

Qan Diosniyta munanayta, Apu Jesusllay,

Awqaykita munarqani, ñukñu Jesusllay.

Huchaymanta pampachaway, Apu Jesusllay.

Sonqollayta thasnuykuway, ñukñu Jesusllay.

Orqon q'asan purisqaypi, Apu Jesusllay,

Qantan wiñay waqyakuyki, ñukñu Jesusllay.

Awqaykunaq makinmanta, Apu Jesusllay,

Sutiykiwan qespichiway, ñukñu Jesusllay.

Puñuytapas wataspaymi, Apu Jesusllay,

Qayllaykiman chayamuni, ñukñu Jesusllay.

Qayna wata kunan hina, Apu Jesusllay,

Maytaq kunan kaypi kanchu, ñukñu Jesusllay.

Maychikacha k'ayamanqa, Apu Jesusllay,

Wiñayllapaq chinkarinqa, ñukñu Jesusllay.

Kayqa Yayay, ripusaqña, Apu Jesusllay,

Waqanallay ch'ukllallaman, ñukñu Jesusllay.

Bendicionta churaykuway, Apu Jesusllay,

Llaqtallayta ripunaypaq, ñukñu Jesusllay.

Onqonallay kamapiqa, Apu Jesusllay,

Saunallaypi sayaykunki, ñukñu Jesusllay.

Wañuy pacha chayamuqtin, Apu Jesusllay,

Almallayta chaskiykunki, ñukñu Jesusllay.

9. UNANCHAYKUY HUCHASAPA

 1. Unanchaykuy huchasapa
 2. Jesucristo Apuykita

  Cruspi chakataqkusqata

  Huchasapaq huchanrayku.

 3. Callen callentan purimun
 4. Jesucristo kamaqniyki,

  riqranta mast'arispataq

  hampuy waway nisqasunki.

 5. Pampachayta munaspanmin
 6. Diosniyki waqyasqasunki,

  usqhayllata asuykukuy

  amaraq phiñakusqaqtin.

 7. Diosniykiman kutikapuy,
 8. huchasapa phutikuspa;

  amaña llakichiyñachu

  Jesus Apuq sonqollanta.

 9. Munakuspan waqyasunki
 10. Diosninchis santa misaman

  uyariyña Apuykita

  kay santo p'unchaykunapi.

 11. Mamaykita waqyarikuy
 12. pisi-sonqo huchasapa,

  Diospa mamanmi mamayki

  yanapaykusunaykipaq.

 13. Llakikuspa phutikuspa
 14. huchaykita confesakuy

  wanakuyta yuyaykuspa

  Diosniykiman kutikapuy.

 15. Munakuynin sut'inchaqmi

Jesus Yaya hamusunki,

phaway, phaway chaskikamuy

almaykiq kusi saminta.

10. ÑUQÑU JESUS YAYAY

1 . Ñuqñu Jesús Yayay

Waqcha khuyaq Apu,

Khuyapayallaway

Huchasapaykita.

 1. Kunanmi Diosnillay
 2. Huchayta reqsini,

  Kunanraqtaq Qanta

  Chika allin Yayayta.

 3. Mana yuyayniyoq
 4. Noqa kawsasqani,

  Qanta mana munaq,

  Simiykita saroq.

 5. Huchayta yachanki
 6. Suyaykurkullaway;

  Sonqoyta rikunki

  Pampachaykullaway.

 7. Hanaq-pachamanta
 8. Uraykamurqanki;

  Runa chinkariqta

  maskamusaq ninki.

 9. Qanman kutimpuqta

Pampachallawayku;

Bendicionniykita

Churaykamuwayku!

 

 

 1. JERUSALEN, LLAQTA RUNA

1. Jerusalen, llaqta runa

Diosniykiman kutirikuy;

Sipiwaspa, sipiwaspa,

Manan saqerikimanchu.

 1. Runakunaq sonqonmanmi
 2. Ñukñu siminta tarpurqan;

  Chay simita yachaykuspa

  Diosniyta reqsikunanpaq.

 3. Chaqnaykusqan rikukusqa,

Carcelpitaq tiyaykurqan;

Munakuq sumaq sonqonta

Llapaman sutinchananpaq.

4. Asut'isqa Jesucristo

Nanaq yawarta hich'arispa,

Huchamanta, huchasapa,

Pampachayta tarinanpaq.

5. Kiska pilluwan pilluykusqa,

Crusninta riqrarikuspa,

Calvario patata wichan,

chaypi qanpaq wañunanpaq.

 1. Chaykiykachiy sonqoykita

Ukhuykita, almaykita;

Wañuypipas, kausaypipas,

Payllapaqña kanaykipaq.

 

 1. HIJO PRODIGO

 

1. Hijo pródigo, Maytataq rinki,

Taytallaykita, Saqeriwaspa

 1. Orqokunamanta, Qhawaykachayki
 2. Musphaq churillay, Maytataq rinki

 3. Musphaq churillay, Maytataq rinki

Kutirimuspa, Reqsiykukuway.

4. Huchallaykichu, Manchachisunki,

Taytay niwaspa, Hamunaykita.

 1. Kiska pilluwanpas, Yawar hunp'iwanpas,

Pillurikusqa, Qatiykachayki.

6. Kutirimuspa, Reqsikuykuway,Taytaykin kani, Ama manchaspa.

13. PISI SONQO OVEJA

1 . Pisi sonqo oveja,

Yawar hump'iwan rantisqay:

¡Ay! oveja wayllusqay

Yawar weqeywan maskhasqay.

 1. lma samitan tarinki
 2. Noqallamanta ayqespa;

  lma ñak'ariypin kanki

  Taytaykimanta chinkaspa.

 3. Orqon q'asanta purinki,
 4. Hucha kiskata maskhaspa;

  Salqayaspataq chinkanki;

  Qhelli unuta ukyaspa.

 5. Maytan ayqenki, oveja,
 6. Munaqllaykita cheqnispa,

  Cheqnillaykita waylluspa;

  Wañuyllaykita maskhaspa.

  5. Wañuyniyki hamuqtin

  Manan tariwankichu;

  Taripayniyki p'unchaupi,

  Reqsisqaykichu manañan.

  14. WAÑUY PACHA CHAYAMUNQA

  1 . Wañuy pacha chayamunqa

  Qonqay-qonqay tarisunki,

  Qantapunin maskhasunki, Ah,

  kawasayniykin tukukunqa.

  2. Aswan munakusqaykita

  lma hayk'a kaqniykita,

  Llapallantan saqepunki, Ah,

  Tukuytaqmi sonqasunki.

  3. lmaraykun qonqapunki

  Wañoq runa kasqaykita,

  Manachu qan manchakunki, Ah,

  Wiñay ñak'arinaykita

  4. Huchallapi kawsakuqpaq

  Manan kanchu kusikuypas,

  Hinan purin, hinan musphan, Ah,

  Anchapunin ñak'ariynin.

 7. Pantaq runa, uyarikuy,
 8. Wañuyniyki chayamunqan,

  Sonqoykita kamarikuy, Ah,

  Ñapuniñan chayamushan.

 9. Qhapaq kaqpas, waqchallapas;

Ñaraq machu, ñaraq paya,

Kaypi wayna, chaypi sipas, Ah,

Tukusunchis chiri aya.

15. HINANTIN RUNA HINANTIN

1 . Hinantin runa hinantin

Kawsarisun, hatarisun;

Chika hatun mancharina

LIaki p'unchay chayamunqa.

 1. Kay pachapas chapchikuspa

Manchayta kunununuspa

Chayamunqan llapanchispaq

Taripasqa kananchispaq.3. Mana pantaq Apunchispa,

Kawsaq Diospa taripaynin,

Chaninpuni kuskachaynin

Sut'illanmi k'ancharinqa.

 1. Hatun taripay p'unchaymi
 2. Sut'inchasqa rikhurinqa;

  lmaymana rurasqaymi

  Cheqaq chaninchasqa kanqa.

 3. Chay pachan noqa rikusaq
 4. Chika millay pantasqayta;

  Mana allin rurasqayta

  Utikayaq uyarisaq.

 5. Chaqay manchana pachapi

¿lmataq kutichisaq?

Ima hinataq rikhurisaq

Qhapaq Apuq ñawk'illampi.

7. Sapallaymi chaypi kasaq

Mana peqpa amachasqan;

P'enqaychasqa rikukusaq

K'anchayniykiq surumpisqan.

 

 

16. APU YAYA, JESUCRISTO

1 . Apu Yaya, Jesucristo,

Qespicheqniy, Diosnillay,

Rikraykita mast'arispan,

Hampuy waway niwashanki.

 1. lmaraqmi munakuyllayki,
 2. Jesusllay, wawallaykipaq:

  Cruspataman churasunki,

  Noqa awqa runarayku.

 3. Aqo t'io huchaywanmi,
 4. Diosnillay phiñachirqayki,

  Khuyapayakuqmi kanki,

  Pampachawav huchaymanta.

 5. Orqon q'asan purisqaypi,
 6. Kallpanchaway wawaykita;

  Qan, Yayayta, munakuspa,

  Munayllayki ruranaypaq.

 7. Apu, Yaya, phiñakuqtin,

Qanllan kanki noqamanta,

Taytay, phiñakunki chayqa,

Pimanñataq kutirisaq.

 

 

17. CHAKATASQA K'IRINCHASQA

 1. Chakatasqa k'irinchasqa,
 2. Apu Jesús hamusunki;

  Huchasapa wawallanta

  Tapupayakamusunki.

 3. Khuyapayaq Yayallayki
 4. Llaqtaykita purimushan;

  Wawallansi chinkaripun

  Sonqoykitan takamushan.

 5. Dios khuyakuq suyasunki,

Paymi kunan waqyasunki,

Uyarillay kunkallanta,

Qhawarillay riqch'ayninta.4. Huchaykiwan yapa-yapa

Amapuni, huchasapa,

Diosninchista phiñachiychu

Chika nanaq qesachaychu.

 1. Thampi-thampi phawamuni,
 2. Ñawykiman chayamuni;

  Qollpay weqe ñawiymanta

  Lloqllarichun kunanmanta.

 3. Manan runa qespiwaqchu,

Manataqmi kawsawaqchu,

Kusi sonqo kay pachapi

huchakunaq chawpillanpi.

18. CRISTON RANTINCHISTA MUCHUN

1 . Criston rantinchista muchun,

wañuyninwan kawsarinchi;Paymi chaskin manunchista,

Paymi pichan huchanchista.

 1. Yawarninwan maylliwanchis
 2. Qespikachikapuwarqanchis,

  Cruspi nanaq ñak'arispa

  Auqanchista atipaspa.

 3. Hanaq-pacha kusi punku
 4. Llapanchispaq kicharikun;

  Noqanchis waqcha runapaq,

  Noqanchis huchasapapaq.

 5. Dios khuyakuq suyasunki;
 6. Paymi kunan waqyasunki,

  Tukuy sonqo k'umuykukuy,

  Achuykamuy mañaykukuq.

 7. Huchasapa kaqtiykichu
 8. Millawanqa nispa ninki

  Amapuni ayqekuychu,

  Paymi kawsayta qosunki.

 9. Qonqor chaki much'aykuyki

Jesucristo Dios Apullay!

Sonqokaman mañakuyki,

Waqchaykita uyarillay.

19. NACHU TAYTAY NIWANKIÑA

Ñachu Taytay niwankiña

ripullayña waway nispa

maytan risaq qan taytaytay

qan Taytaytay saqerispa.

May punkutan ullpuykusaq

qanmantaña t'aqakuspa

pimanñataq anchuykusaq

qanman hina kusikuspa.

Sumaq Ñust'a Diosllawanña

chaskiwayña sonqollayta

llakikunan kunan p'unchau

kamallachus hampuy waway.

Qan munakuq sonqoywanmi

kayllaykiman hamurqani

chay sut'i munakuywanmi

puñuyniytapas watarqani.

Uyariway llumpaq Taytay

huchasapa wawaykita

haywariway makiykita

kutimunay p'unchaukama.

Diosllawanña Taytallay

ripusaqñan muspha muspha

ichas k'ayamanqa urpillay

tukupusaq chiri uspha.

Bendisionta churaykuway

wasillayta ripunaypaq

qan taytaytay yuyarispa

Diosniyta yupaychanaypaq.

Bendisionta churaykumuway

kutimunay p'unchaukama

Diosllawanña, Diosllawanña

Qanllas Taytay kapuwanki.

 

20. MILLAY QAQAQ

Millay qaqaq huq'illanpi

oracionta ruarqani

tukuy runaq allinninpaq

Dios Yayayta wuaqyarqani.

Noqatan apawarqanku

Getsemani muyamanta

mana khuyapayawaspa

Auqa Judas vendiwarqan.

Noqatan pusawarqanku

Manchay mayu urayllanta

mana khuyapayawaspa

nanaqta q'irinchawanku.

Noqatan chaqnaykuwarqanku

hoq millay saywa rumiman,

mana khuyapayawaspa

nanaqta waqtawarqanku.

Noqatan pusawarqanku

Monte Calvario orqota

mana khuyapayawaspa

Cruswanpas ñitichiwanku.

Calvarioman purisqaspay

ñataq-ñataq urmarqani

mana khuyapayawaspa

yapa-yapa q'irinchawanku.

 

21. JESUSQA NOQANCHISTA MICHEQ

Jesusqa ñoqanchista Micheq

Jesusqa ñoqanchista Micheq (2)

Q’omer pampallapitaq michiwayku

sumaq q’achullamantaq pusawayku

Allin mayullamantaq qatiwayku

Q’oyllur unullamantaq apawayku

Llumpaq riqraykipitaq q’epiwayku

munay makiykiwantaq rampariwayku

Misk’i mikhunatataq ruwapuwayku

auqaykunaq chaupinpi mikhuchiwayku

Tukuy wataykunapi yanapawayku

hatun sutiykiwantaq kausachiwayku

Wasiypi qanwan kuska kausasaqku

wasiy munay wasiyki wiñaypaqmi

 

22. MUCH'AYKUSQAYKI, SANTA CRUS

Much'aykusqayki, Santa Crus,

Apu Diosniypa sirinan, Santa Crus

Qanpin Jesus wañuykorqan, Santa Crus

Teqsimuyoq qespinanpaq, Santa Crus.

Sot'ototoylla sayakuy, Santa Crus

Llapaq munanan, sumaq Crus;

Makiykipin hap'erqanki , Santa Crus

Teqsimuyu qespicheqta, Santa Crus

Yupaychaykikun Santa Crus,

Jesus Apuypa pukaran, Santa Crus

Qanpin Jesus yachacherqan , Santa Crus

Teqsimuyuntin runata, Santa Crus.

Paqarisqay pachamantan, Santa Crus

Qanwan Diosmi maskhawarqan, Santa Crus

Kawsaypipas, wañuypipas, Santa Crus

Ñawkiykipi kawsanaypaq, Santa Crus

Pacha illarimuytaqa, Santa Crus

Qanwanmi hatarimuni, Santa Crus

P'unchay ch'isiyaykuqtinpas, Santa Crus

Qanwantaqmi siriykuni, Santa Crus

Altarpipas, orqopipas, Santa Crus

Dioswan kuskan sayaykunki, Santa Crus

k'umuykuspa, ullpuykuspa, Santa Crus

Wiñay yupaychanaykupaq, Santa Crus

23. ÑUQÑU JESUSLLAY

1 . Ñuqñu Jesusllay

hampullawayña

tiyakullayña

sonqoy ukhupi.

2

Waqcha almaymi

5

Auqa kaspaymi

 

Munakusunki

 

Saqererqayki,

 

Qanwan tiyaytan

 

Pantasqaywantaq

 

Yuyaykukunña.

 

Waqacherqayki.

       

3

Ama suyaychu

6

Hueqeykikunan

 

Apu Jesusllay

 

Rantikuwarqan

 

Haykuykullayña

 

Pantasqaymanta

 

Waqcha sonqoyman.

 

Kutimpunaypaq.

       

4

Munakusqayki

7

Kutimpuykiñan

 

Wawaykin kani,

 

Waqcha wawayki,

 

Waqaykukuspa

 

Chaskipullaway

 

Maskhawasqayki.

 

Usuriykita.

 

 

24. JESUS YAYANCHISTA

1 . Jesus Yayanchista

Chunka much'aykusun,

Qhasqonchispi kaqta

Chunka yupaychasun.

  1. Waqcha almanchista
  2. Chaskichikunanchis,

   Payman qopunanchis

   Tukuy sonqonchista.

  3. Khuyaq Yayan kanki
  4. Uyariykullaway

   Qhapaq kayniykita

   Rakirimullaway

  5. Noqa waqchaykita
  6. Khuyapayallaway,

   Haywarimullaway

   Qhapaq makiykita.

  7. Ñawray qhasqollaykin
  8. Noqaq maskhanayqa,

   Noqaq samanayqa

   Sumaq sonqollaykin.

  9. Ñukñu Jesusniyta

Tarikapuninan;

Cheqaq munaqkeyta

Chaskikapuniñan.

 

25. YUPAYCHASUN TUKUY SONQO

  1. Yupaychasun tukuy sonqo
  2. Hostiapi Diosninchista;

   Ch'uyay, ch'uyay paqarimuq

   Maria Mamanchistawan.

  3. Unanchaykuy cristiano,

Jesucristoq rurasqanta,

Qan munakuq sonqonwanmi

Hostiapi qhepakurqan.

3. Dios Yayaq sapay Churinmi

Runa tukun, runarayku,

Yawarninta hich'arispa

Huchanta ch'uyanchananpaq.

  1. Waqcha kaypi ñak'arispan
  2. Kay pachapi Jesusninchis,

   Unuy parata waqaspa

   Huchasapata maskharqan.

  3. Kawsaypipas, wañuypipas,
  4. Yanapaway, Jesusllay,

   Qanllataña munakuspa,

   Qanllawanña kawsanaypaq.

  5. Aychaykita mikhukuqtiy
  6. Sonqoy qanpaq raurarichun

   Yuyayniytaq k'ancharichun,

   Qanman k'asqaykukunaypaq.

  7. Hanaqpacha gloriaykipi,

Qanwan kuska q'ochuchiway,

Qan Diosniyta wiñayllapaq

Chay kuska yupaychanaypaq.

 

26. QOSQO LLAQTA

1 . Qosqo llaqta, rikch'ariyña,

Nawiykita kichariyña, (bis)

Jesús T'antata qhawariy: (bis)

lntikunaq illallanta,

K'anchaykunaq kawsayllanta.

2. Qosqo llaqta, q'ochurikuy,

Diosniykiman kutirikuy,

Raimi P'unhau qanpaq illan,

Qhapaq lnti k'ancharillan,

Tukuy sonqo kawsarillan.

  1. Tawantin suyu runakuna
  2. Q'ochuntillan sayarispa,

   Qonqor moqo ullpuykuspa

   Misk'i simita takispa

   Yupaychasun Dios T'antata.

  3. Angelkuna takiychisña
  4. Hanaq-pacha q'ochukuywan

   Llapan suyu kawsayninta,

   Waranqata añaychaychis,

   Yupaychasun rawrarispa.

  5. Kaymi qanpaq kausay p'unchau

Kay sapallay cheqaq uhun,

Kausayninchispa kawsaynin,

Chaymi t'antaqa cheqaq uhun.

27. HAKU MAMAY PURIRISUN

Haku, Mamay, puririsun,

Wawaykita maskhamusun,

Awqankunaq makinpiñas

Wawallayki ñak'arishan.

Manas pipas ialaw! ninchu

Kusi lnti Wawaykita.

Maypin kasqanki, Yayallay,

Sonqollaypa ñuqñu samin.

Hanaq-pacha qoyllorkuna,

Maypin kasqan Wawallayqa.

Teqsimuyuq k'anchaq Inti

lnti Killa, rikunkichu.

Rit'i ñawch'i orqokuna

Qankunachu pakankichis.

Mamallaykin maskhasunki

Yawar weqe qhaparispa.

Maypin urpillay, kasqanki,

Mamaykita waqachispa.

Hinantinta maskhamuni

Muspha muspha, sonqollantin.

Millay qaqaq sonqonpiña

Wawaykiqa p'anpasqaña.

 

 

28. QOLLANAN MARIA

1. Qollanan Maria,

Tuta k'anchaq qoyllur,

Ñanta chinkachispa ¡Ay!

Qhawapayanayku.

  1. Huchasapaq Maman
  2. Llapa maskhanayku,

   Qhawarimuwayku ¡Ay!

   Llakeq wawaykita.

  3. Kaytan unanchaspan
  4. Tutapas p'unchaupas

   Khuyaq Mamallaytan ¡Ay!

   Waqyapayakuyki.

  5. Qanpin suyakuni
  6. Huchasapa hina

   Diosniypa qanllanpi ¡Ay!

   panpachay tarinaypaq.

  7. Wañuyniy pachapi
  8. khuyapayawaspa

   Auqaykunamanta ¡Ay!

   Hark'aykukuwanki.

  9. Diosniy phiñakuqtin,

Mamay kayniykiwan

Sumaq mantoykiwan ¡Ay!

Pakaykukuwanki.

29. MUCH'AYKUYKIN QOCHA QOYLLOR

1. Much'aykuykin qocha qoyllor

qanmi Diospa sapay Maman,

Santa wiñay Virgen kanki

hanaq pacha kusi punku.

  1. Runaq huchanta pakaspa
  2. ñausaymanaqta k'anchariy,

   mana allin kaqta qarqospa

   tukuy allinta mast'ariy.

  3. Mama kasqaykita sut'inchay
  4. mañasqaykuta chaskichiy

   Pin qanmanta noqarayku

   paqarimuq wawaykiman.

  5. Llumpaq kausayta qowayku

ñanta kamaripuwayku

qhapaq Jesusta rikuspa

wiñay kusi kausanaypaq.

 

30. NACHU MAMAY HAMUNKINA

 

1 . Ñachu mamay hamunkiña

hanaqpacha gloriaykimanta

angelkunaq pusarisqan

wawallayki waturikuq

 1. Tiyanayki patallapin

qoripalma sayaykunki

chika hatun kusikuywan

chakiykiman chayamuni3. Wakin wawaykikunaqa

maytaq kaypi rikhurinchu

allpapicha kuru suqsin

llapallanpa qonqasqanña

 1. Wakin muru wawaykikunaqa

may runaq waqan purillasqan

chika hatun llakikuywan

mamallanta chinkachispa.

 

31. iOH MARIA! NOQAQ MAMAY

1 . Oh María, noqaq Mamay,

Llapa runa kusi samin,

Yanapaway, pusapuway,

Hanaq-pacha wasinchista.

 1. Hanaq-pacha llunpaq Ñust'a
 2. Angelkunaq yupaychanan;

  Santokunaq lirpuykunan,

  Apu Diospa cheqaq Maman.

 3. Huchasapaq suyakunan,
 4. Teqsimuyuq munay Maman;

  Wawaykita llanthuykuway,

  Weqe-pacha purisqaypi.

 5. Wiñay k'anchaq, phancheq qoyllor

Llapa runaq qhawanayku

Ñanniykuta k'ancharispa,

Llaqtaykuman pusawayku.

5. Tukuy sonqo waqyakuyki,

Mushpan, mushpan purisqaypi;

Uyariway, ñuqñu Mamay,

Pisi kallpa wawaykita.

32. CH'UYAY - CH'UYAYLLAN

1 . Ch'uyay - ch'uyayllan paqarirqanki,

Ave María, Diosniypa Maman.

 1. Mañapuwayku Dios Apuykuta;
 2. Mañasqaykiwan qespinaykupaq.

 3. Doncella Mama yanapaqniyku,
 4. Waqyakuspayku suyakunayku.

 5. Dios phiñakuqtin rimarispayki
 6. Phiñakuyninta thasnuykapuway.

 7. Hanaq pachapi Diospa qayllanpi
 8. Mañapuwayku llapallaykupaq.

 9. Mamayku hina kallpanchawayku,

Wañuy pachapi qespinaykupaq.

7. Jesús Wawayki taqyachiwachun,

Pay munakuypi wañunaykama.

33. HANAQ-PACHA SUMAQ NUSTA

1 . Hanaq-pacha sumaq Nust'a

Angelkunaq ullpuykunan.

Qanmi Diospa Maman kanki ¡Ay!

Huchasapaq waylluykunan.

 1. Kay pachata qhawarimuy
 2. Chay umiña ñawiykiwan;

  Huchasapakunatachus, ¡Ay!

  Dios phiñachiq kasqaymanta.

 3. Pitan maskhaspa, Mamallay,
 4. Kay pachaman hamurqanki;

  Huchaymanta waqaniñan, ¡Ay!

  lcha maskhaq purimunki.

 5. Imanasqataq, Mamallay,

Munakuyniyki tukukunmi;

lcha pi maskhasqaykichu, ¡Ay!

Qanmanta ayqespa purin.

34. VIRGEN SANTA DIOSPA MAMAN

1 . Virgen Santa, Diospa Maman,

Huchasapaq suyanayku,

iMaypis, Mama, yawar weqe,

Qanwan kuska waqanaypaq!

 1. Diospa aqllan, sumaq urpi,
 2. Huchasapaq sapay Maman,

  Tukuy pacha runas yachan,

  Noqarayku wañusqanta.

 3. Qhapaq Jesus wawaykita
 4. Nak'ariqtaña rikuspa,

  Qanchis awqa wach'ikuna

  Sonqoykita t'urpuykurqan.

 5. Sapaykipi rikukuspa,
 6. Piñiykimanmi asuykunki,

  ¡Nuqñu Jesus Wawaykita

  Wañusqata qhawarispa!

 7. Kunan p'unchaumi tukukun,

Mamay, Qanpaqqa kusikuy.

Llakillañas qallarimun

Mana p'uchukayniyoqta

35. REINA CONCEBIDA (Tono Reina del Carmen)

1

Reina Concebida

4

Almaykuq sonqon

 

Qosqo suyupis

 

Sonqoykuq rurun

 

Wawaykikuna

 

Ñaupaqllaykipi

 

Waqyakuykiku.

 

Purichiwanku.

       

2

Llakiyniykupi

5

Auqaykunallan

 

Mamay qanmanmi

 

Saruykachawan

 

Kutirimuyku

 

Qan mamaymanta

 

Yanapawayku

 

Chinkarinaypaq.

       

3

Sonqollaykipi

6

Maypi kaqtiypas

 

Kausachiwayku

 

Yuyariwanki

 

Dios munakuyta

 

Ima llakipas

 

Yachachiwayku

 

Musphachiwaqtin

36. HANAQ PACHAPI QORI AZUCENA

1 . Hanaq pachapi qori azucena

Dios Yayaq munaspa mallkikusqan,

Gracia phoqcheq kaynikimanta

Llapaykumanyari rakirimuy.

 1. Tukuy mañakuqniykikunari
 2. Yachansi qosqayki chaskikuyta:

  Hucha ruruq, kiska sach'aqa

  Imatas yachayman mañakuyta.

 3. Noqari, manachu wawayki kani,
 4. Cruspa chakinpi chaskisqayki;

  Huchaypichus qhepakapuyman,

  Mana kaynikiri maypis kanman.

 5. Tukuy llakiniypa chaupinpipas,
 6. Qanllan kapuwanki sayakunay,

  Huchakunaq wañuchisqanta

  Makillaymanta aysariway.

 7. lmaynas wañuyniy chayamunman
 8. Wawaykiq phiñasqa kayninpiqa

  Kunanyari panpachachiway,

  Tukuy millay huchaymanta.

 9. Tukuy mana allin kayniypipas

Mañakusqaypiqa suyakunin:

lmaynan Qan kashaqtiykichu

Awqaypa makinpi wañuykuyman.

37. ÑACHU, MAMAY, NIWANKIÑA

1 . Nachu, Mamay, niwankiña

Ripullayña waway nispa

Maytan risaq, sumaq Umiña

Qan Mamayta saqerispa.

 1. May punkutan ullpuykusaq,

Qanmantaña t'aqakuspa

Pimanñataq anchuykusaq,

Qanman hina kusikuspa.3. Sumaq Nust'a DiosIlawanña,

Chaskiwayña sonqollayta;

Llakikunaq mukisqanta,

Ancha phutiq qhasqollayta.4. Uyariway, llumpaq Mamay,

Huchasapa wawaykita

Haywariway makiykita

kutimunay p'unchaukarna.

 1. Bendicionta churaykuway

wasillayta ripunaypaq

qan Mamayta yuyarispa

Diosniyta yupaychanaypaq.

6, Qanmi Mamay sayaykunki

kay pachapi kusi mallki

huchasapa llanthukunan

tukuy runaq kusi markan.

 1. Qanwanmi Dios Jesucristo
 2. K'ancharillan yuyayniyta

  sonqoytataq munakuypi

  raurarichin kusikuypi.

 3. Pitan Urpi waqyakusaq

pantay ñanpi rikukuspa

manañachu napaykusaq

sutiykita kusikuspa.

38. REINA DEL CARMEN

1 . Reina del Carmen

Kasqaykirayku

Ñukñu María,

Qhawarimuwayku.

2

Tukuy runallan

5

Chaymi noqapas

 

Milagroykita

 

Rampariwanqa

 

Willakushanku

 

Nispa suyaspa

 

Sumaq Señora

 

Anchukamuyki

       

3

Ñoqallapaqchus

6

Manan pi maypas

 

Mana kanmanchu

 

Kutipurqanchu

 

Khuyakuyniyki

 

Llakisqallaqa

 

Waqcha kayniypi

 

Ñawiykimanta

       

4

Askha wawayoq

7

¡Ay! Mamallay

 

Maytas purinqa

 

Allin kawsaywan

 

Pitas mañanqa

 

Sumaq wañuywan

 

Kausarinanpaq

 

Taripachiway

 

39. A LA SANTISIMA VIRGEN PURIFICADA

1 . Nachu Mamay hamunkiña (ese tono)

Hanaq-pacha gloriaykimanta.

Angelkunaq pusarisqan

Wawaykikuna tapurikuq.

Purificada Mamallay Pastorayku.

Khuyapayaway, Mamallaymi

Pisi sonqo wawaykita,

Mamallayqa Pastorayku.

2. Tiyanayki patallapi

Qori palma tiyaykunki;

Chika hatun kusikuywan

Chakiykiman chayamuni.

Purificada Mamallay Pastorayku.

Khuyapayaway, Mamallaymi

Pisi sonqo wawaykita,

Mamallayqa Pastorayku.

 1. Khuyapayaq Maman kanki

Llakillaytan willasqayki

Manan kanchu tayta mamay

Sapallaymi rikukuni.

Purificada Mamallay Pastorayku.

Khuyapayaway, Mamallaymi

Pisi sonqo wawaykita

Mamallayqa Pastorayku.

40. CANCION QOLLA AL SEÑOR DE QOYLLUR-RIT'I- Qollan Qollan niwashanki

Maymantañas qollapis kayman

hatun mamaypa wawan kashaspa

hatun taytaypa churin kashaspa

maytaq qanta nishasunki

maki llaqwa qolla nispa

t'oqsina moqo qanchi nispa.

imillachayta pusakamuni

paraqay mamawan chalarikuspa.

alamanopaq cosineranpaq.

Hayk'ataraqsi challarisayman

uchuchapaqpis faltashaqtin.

tutaq tukusqan sibadachayman

pisloq tukusqan maiz mamaywan.

hayk'a nispa haykumusaq

Santo Templo wasiykita

sin pecado concebida

Qolla qaspapas

llamero qaspapas.

orqon q'asanta wasapaspa

hayay pillinta yakuykuspa

ichuq chullunta tomaykuspa

Qolla kaspapas

Llamero kaspapas.

huchallaywan chaqnasqata

paskarillay almallayta

pisqa rosas makiykiwan

sumaq t'ika makiykiwan

Qolla kaspapas

Llamero kaspapas.

wañuqpaspas kasaqpaspas

Ay Taytallay, Ay mamallay.

maytaq kunan kaypi kanchu

Ay Taytallay, Ay mamallay.

wañuqpaspas kausaqpaspas

Ay Taytallay, Ay mamallay.

waqanallay llaqtallayman

Ay Taytallay, Ay mamallay.

khuyay khuyayta waqashan

Ay Taytallay, Ay mamallay.

wañuspaqa Diusllawanña

Ay Taytallay, Ay mamallay.

hasta qallas watas kama

Ay Taytallay, Ay mamallay.

espijochallay lliph lliph chayay

amaña wauqellay mancharinkichu

yawar mayupiña rikurukuspapas

cuchilla chayay shiuq shiuq chayay

warak'achallay k'aq k'aq chayay

amaña wauqellay mancharinkichu

yawar mayupiña rikurukuspapas.

hatun qollaqa llaqtanchismanta

llapa huchanchis puririnanpaq.

huch'uyta hatunta respetakuyta

huch'uyta hatunta Ave Maria qoyta.

kheyna chhatana tusunaqa

kasqa chayanpi dale nispa

kasqa chayanpi golpe nispa.

chaynataraqchus tusunaqa

kaynachataman dale nispa

kasqa chayanpi golpe nispa.

achinga achingas chay

imas noqas ripushayman

achinga achingas chay

hanq'ara uya imillawan

achinga achingas chay

aswansi noqa ripukusaq

achinga achingas chay

Andahuayllllas niñachawan

achinga achingas chay

haku haku niwashasqa

achinga achingas chay

imas noqa ripushayman

achinga achingas chay

uma sapa pauluchawan

achinga achingas chay

aswansi noqa ripukusaqachinga achingas chay

mayunpanpa niñachawan

achinga achingas chay

Sasa Tayta wauqellay wañukusunmanpas

Ripunanchis q'asata qhawaratasunchis

cheqaq tapuni churi rit'i laqashasqa

cheqaq tapuni churi para parashanman.

41. NOVENA AL SEÑOR DE QOYLLUR-RIT'I

1 . lsqon p'unchay novenayki

Señor Qoyllur-rit'i

ñan kunanqas tukukapunña (qallarenqa)

ñuqñu Jesusllay.

 1. lma sonqoyki atinqataq
 2. Señor Qoyllur-rit'i

  ripuy churi niwanaykipaq

  ñuqñu Jesusllay.

 3. Amayari qonqawankichu
 4. Señor Qoyllur-rit'i

  huchasapaq mañakusqanta

  ñuqñu Jesusllay.

 5. Kayqa Taytay ripusaqñan
 6. Señor Qoyllur-rit'i

  waqanallay llaqtaymanqa

  ñuqñu Jesusllay.

 7. Kausaspachá kutimusaq
 8. Señor Qoyllur-rit'i

  wañuspaqa manañachá

  ñuqñu Jesusllay.

 9. Bendicionta qoykuwayku
 10. Señor Qoyllur-rit'i

  llaqtayku ripunaykupaq

  ñuqñu Jesusllay.

 11. Ripunay k'asakama
 12. Señor Qoyllur-rit'i

  samiykiwan saminchaway

  ñuqñu Jesusllay.

 13. lma samikoq runachá
 14. Señor Qoyllur-rit'i

  q'aya wataman qhawaykusunki

  ñuqñu Jesusllay.

 15. Noqa mana samiyoqqa
 16. Señor Qoyllur-rit'i

  ichas mana chayamusaqñachu

  ñuqñu Jesusllay.

 17. Novenayki tukukuqtin
 18. Señor Qoyllur-rit'i

  ripuy churi niwankiñachá

  ñuqñu Jesusllay.

 19. lma ripuy atisaqtaq
 20. Señor Qoyllur-rit'i

  kusi kausanay patamanta

  ñuqñu Jesusllay.

 21. lma sonqoy atinqataq
 22. Señor Qoyllur-rit'i

  maymi hamusqay ñan ripunaypaq

  ñuqñu Jesusllay.

 23. Qayna wata qhawakuqniyki

Señor Qoyllur-rit'i

maytaq kunan kaypiñachu

ñuqñu Jesusllay.

14. Wakin kaqchá runaq llaqtanpi

Señor Qoyllur-rit'i

wakintaqchá allpaq sonqonpi

ñuqñu Jesusllay.

 1. Ñachu Taytay qhawaykuwankiña
 2. Señor Qoyllur-rit'i

  Wañoqpaqpas kausaqpaqpas

  ñuqñu Jesusllay.

 3. Kausaspachá kutimusaq
 4. Señor Qoyllur-rit'i

  wañuspaqa Diosllawanña

  ñuqñu Jesusllay.

 5. Riqraykita mast'arispa
 6. Señor Qoyllur-rlt'i

  bendicionta qowaykuwayku

  ñuqñu Jesusllay.

 7. Diosllawanña Diosllawanña

Señor Qoyllur-rit'i

Diosllawanña Diosllawanña

ñuqñu Jesusllay.

42. DESPEDIDA QOLLA ALSEÑOR

DE QOYLLUR-RIT'I

iskay kunan kutimusaq

iskay llaqwa kutimusaq

qollas qaspapas

llamero qaspapas.

tukuy mañana wasiykipi

qolla qaspapas

llamero qaspapas.

huchasapa wawaykita

qolla qaspapas

llamero qaspapas.

kuska kuska purimusun

nispa nispa puriymuni

qolla qaspapas

llamero qaspapas.

kaqtuy llapa llaqtamanraq

Ccatca runa llaqtamanraq

Qolla qaspapas

llamero qaspapas.

noqaykuwan chaqllananpaq

qolla qaspapas

llamero qaspapas.

iskay rosas makiykiwan

iskay qollor ñawiykiwan

qolla qaspapas

llamero qaspapas.

kunan p'unchay tususayki

Ay Taytallay, Ay Taytallay.

ripuy waway niwankikuchá

pasay waway nlwankikuchá

Ay Taytallay, Ay Taytallay.

hayk'aq risun llapichakuspa

problemallay llaqtaykupaq

llakinallay llaqtaykupaq

Ay Taytallay, Ay Taytallay.

keyqa Taytay pasasaykuna

Yglesiamun haykullantaq

Ay Taytallay, Ay Taytallay.

pasanallay qasapatakamá

chakiykiwan fomentaywayku

Ay Taytallay, Ay Taytallay

waqaspapas phawaysallayku

Ay Taytallay, Ay Taytallay.

manas kunan kaypi kanchu

Ay Taytallay, Ay Taytallay

wakintaqchá hayk'aq tukunki

Ay Taytallay, Ay Taytallay.

wañuspaqa Diusllawanñachá

Ay Taytallay, Ay Taytallay.

hasta qallas wataskamá

Ay Taytallay, Ay Taytallay,

43. HAKU ANGEL PURlRISUN

1 . Haku Angel puririsun

Dios Yayanchisman

Cuentatan qomusunchis

Kawsasqanchismanta:

Hatariy ari, sayariy ari

Qanpas asnaq aycha.

 1. Kay pachapas chaskikuqtin
 2. Tukuy lloqllarinqa;

  Chayamunqan llapanchispaq

  P'unchaw manchananchis:

  Llakikuspataq, Diosta waqyari,

  Sinchi huchasapa.

 3. Wañuy taripay p'unchawmi
 4. Qonqay chayamunqa,

  lmaymana rurasqaykin,

  Kanqa chaninchasqa:

  Mañakuyari Diosniykimanta

  Pampachakuyninta.

 5. Kunanqa qhawariniñan
 6. Supay wasitapas;

  Millay runa kasqaymantan

  Pesachikuniña

  Taytay Jesusllay, crusniyki-rayku,

  Khuyapayallaway.

 7. Chaqay manchana p'unchaupi,

Nisaq imatataq,

lmaynataq rikhurisaq

Diospa qayllanpiri?

Apu Jesusllay, munakuq Diosllay,

Ama qarqowaychu.

44. OVEJALLAYTAN APAMUYKI

 1. Ovejallaytan apamuni,
 2. chitachantintan haywamuyki

  rikuchikuyniy chanillanmi

  qan Mamaypaqmi uywarqani.

 3. Qollana Mamay kapuwanki
 4. wachakiy mamay willawarqan

  hanaqpachapin cheqaq Mama

  chaypin k'anchasqan wiñaypacha

 5. Hanaq pachapin Mamanchisqa

nispa niwaqtin kusikuspa

sutiykitaqa yachachiwarqan

kayta unanchaspan kausakuni.

 

 

45. ANGELLAY

Angelllay maytas rinki

chika usqhay phawaspayki

Jesusllaywan tinkuspaqa

wawallaykin waqan ninki.

Sumaq uyanta chinqachispan

muspha muspha purisqani

hucha khuyaq sonqollaywan

tutayaqpi rikukuni.

Sonqollanqa llakisqansi

maycha wawallay niwaspa

huchaykunan karunchachiwan

pay khuyapayawananmanta.

lskay puqioq weqey qanman

huchaymanta waqanaypaq

chakiykiman ullpuykuspa

unuy parata waqanaypaq,

Ñam, Yaya, reqsikuniña

sumaq munawasqaykita

qan phiñachiqniykita

wasiykipiña wawallawanki.

 

46 NIÑO JESUSMI

1

Niño Jesusmi

8

lm'allatapas

Paqarimunña

Aparikusun

Huchasapata

Kamaqninchisman

Yanapananpaq

Qoykunanchispaq

2

Haku rispanchis

9

Maki hunt'ata

Much'aykamusun

Sapa p'unchaypas

Angelkunapas

Paypa kaqninta

Yupaychasqankus

Chaskishaspaqa

3

Belen portalpis

10

Teqsimuyuntin

Jesus paqarin

Kusirikuchun

Huchasapata

Weqe pachapi

Maskhaq hamuspa

Kausaq runaqa

4

Waqchay, waqchayllas

11

Ñan paqarinña

Paqarimunpas

Qespicheqninchis

Waqcha kayninta

Wawankunata

Qatinanchispaq

Qespichinanpaq

5

Sonqonchistapas

12

Sumaq niñucha

Saqeykampusun

Ama waqaychu

Niño jesuspa

Noqan waqani

Llumpaq makinman

Huchaymantaqa

6

Paymi kamaspa

13

Noqan Diosniyta

Qoykuwarqanchis

Phiñachirqani

Pay munakuyta

qan munakuqniy

Yachananchispaq

Waqanaykipaq.

7

Sonqoytan qoyki

14

Qanman kasqasqa

Qanpa kananpaq

Wiñay wiñaypaq

Ama hayk’aqpas

qan munakuypi

Kacharinkichu

Raurarinanpaq

47. BELEM PORTALPIS

 1. Belen portalpis - Niñucha waqashan
 2. Huchasapata - maskhawaspanchis

 3. Kirauchallanpis - Niñucha waqashan
 4. waylla ichupa - chaupichallanpi

 5. Pastoreskuna - asuykamuychis
 6. Niños Jesusmi - waqyamuwasqanchis

 7. Pastoreskuna - rimayqaysiway
 8. Niño Jesusta - kusichinaypaq

 9. Haku risunyá - llullu wawaman
 10. sonqollanchista - apaykamusun

 11. Chakichaykiman - Sumaq wawacha

churaykamuni - chay sonqollayta

 

48. PURUN UKHUPI

 1. Purun ukhupi, yuraq Pastorcha,

lchhu k'irawpi, rit'i sawnayoq,

Siriq wawacha.

 

 

 1. Ari Niñollay, chayamunkiña
 2. Ovejaykita michinaykipaq

  Reqsiykariyña.

 3. lma sumaqmi chukuchaykiwan
 4. Kusmachatawan Mamayki rurasqa

  Sumaq makiwan

 5. Waraqachata noqa qosqayki
 6. Llapa suwata, pumakunatapas,

  Qarqonaykipaq.

 7. lcharaq manchachisqan chukchallayki
 8. Rit'ipi ratasqa, intiq k'anchanqan

  Sumaqmi kanki.

 9. Qowanaypaqmi puriykachanki,
 10. ¡Ay! Wiraqocha, sumaq Niñocha

  Wawaq qepanki.

 11. Tinyachallata waqtarikuspa
 12. Pastor kikiña puririqtiyki

  Uyarisunki.

 13. Millay runata qaqakunatapas

Aswan maskhanki: qawariwaytaq

Millay churiykita.

 

 

49. MUCH'AYKUSQAYKI QOLLANAN ÑUST'A

Much'aykusqayki qollanan Ñust'a (bis)

kay waqcha wasipi sumaq chiwanwan

purun-purunpi oveja michikoq

ñawillaykiwansi qhawarimuwanki

angelniykikuna willariwaqtinsi

hatun kusikuwan maskhamuykiku.

 

50. SEÑOR MANUELITO

Señorito Manuelito

imallamantan waqanki (bis)

Calvario orqo wichaypi

hatun crusta qhawaykuspa (bis)

puka chaki wallatita

imallamantan waqanki (bis).

 

 

51. HAKU WAWQELLAY PURIRISUN

Haku wawqellay puririsun BELENTA

Kusi sonqoyoq chayaykusun PORTALTA

killaq qayllanpi rikuykusun INTITA

chaupi tutata kay pachapi K'ANCHAYTA

 

 

52. HANAQ PACHA GLORIAMANTA

Hanaq pacha gloriamanta

qhapaq Diospa churin hamun (bis)

runa munaq sonqollanwan

kay pachaman uraykamun (bis)

achachallaú sumaq Niño

ima sumaqta k'anchanki (bis)

Llama micheq samiyoq runa

hakuchun Belen portalman (bis)

Belen portalman chayaykuspa kamaqnenchispa kusichisun (bis)

achachallaú sumaq niño

ima sumaqta k'anchanki (bis).

Salqa chaki wisk'achapas

paruy-paruy ninrichantin (bis)

rikranchanta kuyuchispa

kamaqninta muyupayan (bis)

achachalaú sumaq niño

ima sumaqta k'anchanki (bis)