Yuspa Siminmanta Takikuna

Florencio Segura: Diospa Siminmanta Takikuna (1944-1946)

Yuspa Siminmanta Haylli Takikuna

Haylli taki 1

Ñuqa huchasapam purirqani,
Mana Yusnillayta riqsikuspay;
Maypim sarusqaypim mitkarqani,
Salbakuqta mana chaskillaspay.
Taytalláy ¿imataq kay rupayri?
Yusnilláy ¿imataq kay nanayri?
Rapuchkaspa mana tukuy atiq,
Nanachkaspa mana haykap taniq.
Simillanta uyarichkaspaymi
Mana kasuytachu munarqani;
Salbakuqta rikuykuchkaspaymi
Ñawillayta chimqiykullarqani.
"Sunquykita kichariykullaway
Yaykumuptiy kawsakunanchikpaq";
Niwachkaptin mana kasukuspay
Ayqirqani kaypi muchunaypaq.

Haylli taki 2

¿Maytam richkanki
Rumi sunqu churi,
Qunqariwaspayki
Qunqay sunqu churi?
Hina rispaqa,
Wañuymanmi rinki;
Huchallaykiwanqa
Imbirnupim kanki.
Qawarimuway,
Kaypim kallachkani,
Kutiriykamuway,
Salbaqnikim kani.
Iñiwaspayki
Sunquykita quway,
Quykullawaspayki
Ñannillayta qaway.
Quwaptikiqa
Kallpanchallasqaykim,
Mañawaptikiqa
Chuyayachisqaykim.
Kutimuspaymi
Uqarikusqayki,
Wiña-wiñaypaqmi
Kawsachikuspaqyki.

Haylli taki 3

Ancha sumaq Hisusnillayqa
Utqaymanñam kutipamunqa;
Inti killam hamullaptinqa
Silumanta urmaykamunqa.
¿Imaninkim puriqmasilláy
Kaypachapi qiqaykuspayki?
¿Imaninkim tiyaqmasilláy
Hisus mana pusasuptiki?
Kamaqnillay kutimuptinqa
Urqukunam tuñirimunqa,
Qaqakunam rakirikunqa,
Llapa sacham chitqarikunqa.
Kamaqnillay kutimuptinqa
Chaskakunam wichirimunqa,
Rumikunam takanakunqa,
Allpakunam kicharikunqa.
Kamaqnillay kutimuptinqa
Tukuy runam waqaykullanqa,
Llapallanmi ayqiykullanqa,
Qaqatapas pakaway, ninqa.
Uyariykuy runamasilláy,
Iñiykullay chaskikusunkim
Hisusniyqa kuyakusqalláy,
Kaymantaqa salbakusunkim.

Haylli taki 4

¿Munankichum huchakuna binsiyta?
Hisukristuwanqa binsinkim;
¿Atiwaqchum bisyukuna millayta?
Salbasuptikiqa millankim.
Hisukristum wañurqa
Rantikipipuni;
Payman iñiptikiqa.
Salbakullasunkim.
¿Huchaykiwan watasqachum
kachkanki?
Paskasunki kikin Hisusllam;
¿Llakikiwan chaqnasqachum
kachkanki?
Paskasunki kikin Hisusllam.
¿Rumirayaq sunquyuqchum
kachkanki?
Llampuyachisunki Hisusmi;
¿Kay pachapi urmallaqchum
kachkanki?
Sayarichisunki Hisusmi.
¿Yumpaq millay huchayuqchum
kachkanki?
Pampachanqam sumaq Hisusqa;
Yawarnillanwanmi mayllakusunki
Sumaq kuyay sunqu Hisusqa.

Haylli taki 5

¿Haykapkamam huchapi kawsanki
Yus Taytata qunqarispayki?
¿Haykapkamam Hisusta niganki
Sunquykita wichqaykuspayki?
Wawqilláy, wawqilláy,
Qawariykuy pampakuqta,
Puncha-punchaw wañuqta,
Hamuchkanmi wañuyniki,
Yusman winta qunayki,
Qawarikuy wawqilláy.
¿Haykapkamam upyaypi kallanki
Aychaykita kusichispayki?
¿Kaypi chaypi manulla purinki
Wasikita qunqarispayki?
¿Hinallachum sunquyki kallanqa
Rumi hina mana llampuyaq?
¿Hinallachum ñawiki chakninqa
Imbirnuman ripunaykipaq?
¿Haykapkamam qunqanki Hisusta
Supayllaman takipuspayki,
Hatu-hatun kuyakuq Salbaqta
Yanqa kaqwan pantaykuspayki?

Haylli taki 6

Salbakuqniymi pusakuwachkan
Lliwpi yanapawaspan,
Tuta punchawpas kay sunqullaypim;
Hamuy, yanapasunkim.
Mañakuchkanim qampaq,
Sunquymantam mañakuchkani,
Wiqiywanmi mañakuchkani,
Mañakuchkanim qampaq.
Sumaq Taytaymi kuyakuwaspan
Silupiqa rurachkan,
Churawanampaq huk kurunata.
Sumaq kancharichkaqta.
Kapuwachkanmi pachakunaypaq
Yuraq pacha ñuqapaq,
Ñawpaqnikipi qanwan kuskañam
Churakuyta munayman.
Salbu kasqayki sumaq punchawqa,
Kusiyllañam kawanqa,
Chuyakunapas kusikuykunqam,
Lliw angilpas takinqam.

Haylli taki 7

Kaypachapi paytukuqqa
Manam wiñaypaqchu,
Huchallapi purikuqqa
Manam kawsanqachu.
Runamasin waqachiqqa
Kawsanankamallam,
Puncha-punchaw kusikuqqa
Wañunankamallam.
Rawraq nina quchamanmi
Huchayuqta wischunqa,
Mana salbu kaqqa liwmi
Wiñaypaqña rupanqa.
¿Qullqillayki karuptinchum
Yusta qunqarinki?
¿Yachaysapa tukuspachum
Kayta rurachkanki?
Qullqitapas quykusparaq,
"Kaymi Yusniy", nispa,
Mana uyariqman ninki,
"Salbaykuway", nispa.
Huchallata rurachkaspam,
"Huchachuqa", ninki,
Salbakuqta rikuchkaspam,
"Yanqam chayqa", ninki.
¿Sunquykichum rumiyarqun
Mana musyanampaq?
¿Ñawikichum tutayarqun
Mana rikunampaq?

Haylli taki 8 (Hinisis 6)

Runakuna huchallapi
Kawsaptinmi,
Yusnintapas kaypachapi
Qunqaptinmi,
Anchallatapuni piñakuspan,
Yusnillanchik kaypachapi
Llapan kawsaqtapas parallanwan
Timpuykachinampaq nirqa.
Nuwi Yusman sunqu kaqta
Rikuspanmi,
Rurachirqa huk arkata,
Bamilyantin
Yaykuspanku salbu kanankupaq;
Chaymantaqmi churachirqa
Iska-iskay animalkunata,
Mana lliwchan tukunampaq.
Para chayaykamuptinmi,
Runakuna
Yakup qucharparisqanwan,
Lliw wañurqa.
Nuwiñataq qanchis bamilyantin,
Yuspa kuyakusqan kaspan,
Arkallaman yaykuykullaspanku,
Llapan salbakullarqaku.
Chaynataqmi kaypachata
Yus tukunqa;
Ninawanñam huchanmanta
Kañaykunqa;
Tukuy sunqun Yusman quqñataqmi
Arkallapi Nuwi hina,
Hisusllapi iñiq kaspankuqa
Rupaymanta salbu kanqa.
Igiptumanta urqukamusqan,
Churinkunam rimarqa,
Yusninkumanta kaynatapuni:
"¿Imapaqmi chunniqman
Pusamuwarqankiku yarqasqa,
Yakumanta kaspayku
Ñakariykustin purillaspayku
Kaypi wañunaykupaq?"
Chaymi Yusñataq piñakuykuspan
Machaqwayta qumurqa;
Rawrachkaqtaraq rikurichispam
Lliwta kachuykachirqa;
Huknin hukninraq wañuykuptinmi
Sunqunmanta llakisqa,
Huchankunata riqsikuspanku
Yusta qayakurqaku.
Machaqwaypa ayrinta;
Sayaq kaspipim churaykapurqa
Sumaq llipipichkaqta;
Tukuy sunquwan iñiykuspanku
Yuspa qusqan qawaqmi,
Wañunayaykuchkasqankumanta
Chaylla sanuyarqaku.
Chayman kunampas yumpaq
Runakuna kallachkan;
Wañuy pachapi ñakariykuspan,
Yusñataqmi llapallan
Iñiqkunapaq kuyay churinta
Kruspi uqarichirqa,
Tukuy sunquwan qawarispanku
Salbu kanallankupaq.
Nikudimu sutiyuq siñurmi
Watukurqa tutalla Hisusman;
Runamanta yumpaqta manchasqam,
Allillalla punkuta takarqa.
Yaykuspanmi niykurqa kaynata:
"Yachanikum Qampuni Yusmanta
Yachachikuq hamullasqaykita,
Sumaq milagrullaykikunawan".
Hisusñataq riqsispan niykurqa:
"Qamtam niyki chiqallapipuni,
Musuqmanta nasispankupunim,
Runakuna yaykunqa siluman".
Nikudimum Paytataq tapurqa:
"¿Imaynataq huk yuyaq runari
Nasimunman kaq
mamanmantachum?"
Chaymi Hisus nillarqa kaynata:
"Aychamanta nasiqqa aychallam;
Ispiritu kaqmanta nasiqqa
Ispiritu runañam, chaynaqa
Ama admirakuychu kaymanta".
Kay hinatam kunampas nisunki:
Kikin Hisusmampuni iñispa,
Huchaykita Payllaman willaspa,
Musuqmanta qam nasinaykipaq.

Haylli taki 11 (Lukas 15)

Ancha kuyakuq allin taytapam
Iskay churin kapurqa;
Sullkan kaqñataq riyta
munaspan,
Kay hinata niykurqa:
"Taytáy qupuway tupawaqniyta
Llapan irinsallayta".
Quykapuptinmi qullqicharquspan
Ripukurqa karuman,
Munay llaqtaman chayaykullaspam
Kaypi chaypi qullqinwan,
Huchapi amiguwan purispan
Lliwta tukurparirqa.
Muchuy kasqanman chayaykuptinmi
Wasin-wasin purirqa,
Qullqin tukuysiq masinkunapas
Mana qawariptinmi,
Llakiywan kuchi michiq yaykuspa
Yarqayllapi kallarqa.
Yuyaynillanman kutirispanmi
Chayraq nirqa kaynata:
"Kunan taytaypa runankunaqa
Saksaykusqam kachkanku,
Ñuqallayñataq muchuykuchkani
Yumpaq yarqayllamanta".
Utqayllamanña hatariykuspam
Chaylla kutiripurqa,
Taytan churinta riqsiykullaspam
Kallpayllaraq ayparqa,
Brasullantapas kichariykuspam
Abrasaspa mucharqa.
Hatun huchanta riqsikuspanmi
Nirqa: "Huchallikunim,
Manam churíy niwanaykitaqa
Mirisillaniñachu".
Niptimpas pisiqninta quykuspam
Kusikuywan chaskirqa.
Sakyu sutiyuq siñurmi
Huchallapiña kawsaspan,
Mana samayta tarispan
Hisus rikuykuyta munarqa;
Qawaykuyta mana atispam
Hatun sachaman siqarqa.
Hisus sunqunta yachaspam
Qawariykuspan nillarqa:
"Sakyu uraykuy utqayman,
Wasikipi samaykunaypaq".
Chaylla, chaylla uraykuykuspam
Kusikuyllawan chaskirqa.
Tukuy sunqunwan iñispam
Nirqa kaynata Hisusman,
"Kapuwaqniypa wakintam
Llapa wakcha kaqman rakisaq,
Ingañasqay kaqmanñataqmi
Tawa kutita qupusaq".
Lliw qupusqanta qawaspam,
Hisus rimarqa llapanman:
Kay salbu kaymi chayamun
Kunampacha paypa wasinman;
Chinkay ñampi puriqkunata
Ñuqa maskamusqayrayku".

Haylli taki 13

Hisukristuman hamuy kunan,
Ñuqaykuwanmi kaypi kachkan,
Qayachkasunkim kuyakuywan,
Hamuy, yaykumuy.
Yuspa kanchaq wasimpim kanqa
Sumaqllaña qampiwan kayqa,
Qampas, paypas, ñuqapas kuskam
Kusikusunchik.
Yuyay, Paypunim
salbakuqqa,
Llakiq sunqupas samachiqqa,
Allinnikita munaspaqa;
Qam yaykuykamuy.
Hamuy uyariy
simillanta,
Kichariykullay sunquykita,
Chaskiy wiñaypaq kawsakuyta,
Asuykuykamuy.

Haylli taki 14

Haku hikin Hisusman,
Kruspi wañuqman,
Yawarninta chaqchuspan
Hucha mayllaqman.
Huchaykikunata riqsikuspa,
Tukuy sunquykiwan iñispa,
Hisusllaman hamullanki chayqa,
Huchaykitam kikin mayllanqa.
Haku hikin Hisusman,
Wiñay kawsaqman,
Almallanchik kuyaqman,
"Hamuy" nikuqman.
Haku hikin Hisusman,
Waqaychakuman
Sunqutapas mayllaspan,
Chuyayachiqman.

Haylli taki 15

Kruspim Salbaqnillay wañurqa,
Kawsaynintam qurqa,
Salbawaspam kirichikurqa
Sumaq Hisusniyqa.
Hamuy Salbaqnillayman
Hamuy Salbaqnillayman,
Pampachaqniy Hisusman,
Kawsay quwaqnillayman.
Wañuspanmi pampachakuwan
Kikin yawarninwan,
Sunquytapas chuyayachiwan,
Kusikuytam quwan.
Hisuspunim salbasunkichik,
Munaq hamullaychik;
Kikimpunim qayasunkichik,
Utqaykamullaychik.

Haylli taki 16

Huchayuqkuna hamullawaychik
Salbakuykunallaypaq,
Kuyakuspaymi qayachkaykichik
Wiñay kawsay qunaypaq.
Ama suyaychu utqayman hamuy
Ispirituy qunaypaq,
Ñuqallamanña chimpakaykamuy
Kallpa tarinaykipaq.
Ñuqamampuni hamuykuwaychik,
Qusqaykichik samaytam;
Llakisqakuna asuykamuychik,
Qusqaykichik kusiytam.
Hamuy ñuqallam punku kallani,
Ñuqallanta yaykuychik;
Yana sunqutam ñuqa kanchani,
Kancharisqaykichikmi.
Ñuqallapunim ñanqa kallani,
Ñuqallanta puriychik;
Huchaykichikta pampachaspaymi
Chuyayachisqaykichik.

Haylli taki 17

Huchayuq hamukuy Hisusman,
Wiñay kusiytam tarinki;
Utqamuy, utqamuy,
kikinman
Sumaq salbaqtam chaskinki.
Hamukuy, hamukuy,
Hisusmi qayachkasunki;
Hamukuy, hamukuy,
Hisusmi salballasunki.
Huchawan intusqam kachkanki,
Maskay almayki salbayta;
Kuyakuq Hisustam tarinki,
Paymi qusunki kawsayta.
Huchaman kutiriq wawqillay
Kaypim kallachkan Taytayki;
"Chaskikusqaykim, hamuway".

Haylli taki 18

Llakisqa sunquyuq chimpamuy,
Uyariy Yuspa nisqanta,
Huchapa ñitisqan hamukuy,
Yachankim Paypa nisqanta.
Hamukuy, hamukuy,
Samaytam qusunki qanman;
Hamukuy, hamukuy,
Kawsaytam tarinki Hisuswan.
Ninapaq sitasqam kachkanki
Huchapi kasqaykirayku;
Yusmanta wischusqam kachkanki
Supaywan kasqaykirayku.
Hisuspa chaqchusqan yawarmi
Mayllanqa sunqullaykita;
Wañuspa pampasqa kasqanmi
Pampanqa huchallaykita.
Iñispa Hisusman chimpamuy,
Manaña manchakuykuspa,
Huchantin sunquyuq asuykuy,
Krusninta qawariykuspa.

Haylli taki 19

¿Imanasqam llakillayki,
Uyayki pakiy-paki,
Tuytuy-tuytuy wiqillayki?
¿Millakuy huchawanchum?
Huchaykiwan hamuy,
Huchaykita apamuy;
Hisusllaymi mayllasunki,
Paypunim salbasunki.
Imamantam waqallanki,
Kaynata muchullanki,
Ancha nanachikuspayki?
¿Wañuyta manchaspachum?
Hamuy, ama waqallaychu,
Yumpaqta llakillaychu,
Sunquykita tukukuychu;
Hatariy anchuykamuy.

Haylli taki 20

Kayman Hisus hamuspanmi,
Qampaq ñakarirqa;
Yawarninta chaqchuspanmi,
Qampaq wañullarqa.
Wischukuykuy Salbakuqman,
Qayakuqnikiman;
Willakuykuy kikillanman,
Salbuyanaykipaq.
Hisukristum maskaykuchkan
Llapan chinkasqata;
Sunqunmantam qayaykuchkan
Huchayuqkunata.
Hisukristum qayaykuchkan
Pipas munaqninta,
Chaskiqninta kallpanchaspan,
Kawsachikunampaq.
Sunquykita quykuptikim,
Chuyayachisunki;
Kutipamuspanmi kikin
Pusakapusunki.

Haylli taki 21

Hisusmi ñuqarayku wañurqa,
Manaña imbirnuman rinaypaq;
Wañurqam salbu kanaypaq
Hisusnillayqa.
Salbaqnillaymi nisunki:
"Churilláy, churilláy hamuway
Wiñay kawsaytam qusqayki;
Iñiykamuway".
Huchaytam Hisusnillay aparqa,
Ñuqapaq chakatasqa wañuspa;
Chayraykum kawsachiwaspa,
Akllakuwarqa.
Huchaytam Hisusnillay mayllanña,
Sunquytam kikin yuraqyachiwan,
Rawrachkaq imbirnumantam
Salbakuwanña.
Hisusmi kuyan runakunata,
Payllaman iñiy, chaskikusunkim,
Hamuyña salballasunkim.
¿Munallawaqchum?

Haylli taki 22

Chuya Ispiritum maskachkan
Kay pachapi runakunata,
Llapan huchasapata,
Wiñay kawsay qunampaq;
Yusmi sunqunmanta kuyaspan
Kachamurqa sapan churinta,
Kuyakusqan Hisusta,
Kruspi wañupunampaq.
Uyariychik, uyariychik,
Huchayki pampachaytam munan;
Chaskiykuychik, chaskiykuychik
Hisusta sunquykiwan.
Chuya Ispiritum salbachkan
Imbirnuman rinankumanta,
Millay huchankumanta,
Silumanña rinampaq;
Hisus sapallanmi ñan kachkan,
Payllam wiñay kawsay qukuqpas,
Kuyakuywan pusaqpas,
Yusman chayanaykipaq.
Chuya Ispiritum ruygachkan
Llapan iskayrayaqkunata,
Sunqun quykuy munaqta,
Huklla chaskiykunampaq.
Ama manchakuychu runata,
Diyablupa kachankunata,
Lliwpas siminkamallam
Ama manchakuyñachu.

Haylli taki 23

Hisuslláy kay milla-millay
Qanra sunqu huchasapapaq
Qapaq chuya yawarllaykita
Chaqchuykuspam, nillawanki:
"Hamuy, hamuy", churilláy.
Imam kaqmi hamullani,
Sunqullayta hapikuykuy
Suma-sumaq Hisuslláy.
Almallaymi yanayasqa,
Huchallawan tutayaykusqa;
Chaqchuykuway yawarllaykiwan,
Chiqa-chiqap mayllakuqwan,
Kuyay sunqu Hisuslláy.
Sunqullaymi intuykusqa
Llakikuywan iskayrayaywan,
Manchakuywan rumirayaywan;
Sansariykachipullaway
Atiyniyuq Kamaqlláy.
Hina wakcham, ñawsam, qillam,
Tarillasaq Qampi tukuyta,
Apuyayta, yachaykunata,
Tukiyayta, sanuyayta,
Kawsaytapas Hisuslláy.
Almay wirpum iñimuyki;
Chaskiykuway, pampachaykuway,
Mayllaykuway, chuyayachiway,
Hampiykuway, kallpanchaway
Kuyayniyuq Kamaqlláy.

Haylli taki 24

Llutan ñanta purispaymi,
Kamaqlláy urmani;
Hucha ñanta qatispaymi,
Kaypi muchuchkani;
Pantayllapi purispaymi,
Hisuslláy hamuni;
Qawariykullawaspayki,
Uqariykullaway.
Wañuymanta manchaspaymi,
Qayakamullayki;
Salbaqllayta maskaspaymi,
Asuykamullayki;
Pantayllapi purispaymi,
Hisuslláy hamuyki;
Uyariykullawaspayki,
Sayariykachiway.
Kruspi wañullasqaykiwan
Hukllampaykachiway;
Yawar chaqchullasqaykiwan
Pampachaykullaway;
Pantayllapi purispaymi
Hisuslláy hamuni;
Qawariykullawaspayki,
Hisus chaskiykuway.

Haylli taki 25

Urqun-urqunmi Kamaq Hisuslláy,
Purillachkani waqay-waqaylla;
Chaskiykullaway sumaq Maskaqlláy,
Marqaynikipi kuyay sunqulla.
Qamllam kasqanki Salbakuqnilláy,
Huchallaykuna pampachapuwaq;
Sunqullaymantam Kamaq Hisuslláy,
Chaskikullayki wiña-wiñaypaq.
Ima sumaqmi allin Kamaqlláy
Simillaykiqa chiri sunquypaq;
Uyariykuptiy Yachachiqnilláy,
Yaykuykullawan kawsarinaypaq.
Quykullawayña Kuyakuqnilláy,
Kallpanchakuqta sayarinaypaq;
Kikillaykitaq Hisukristulláy,
Waqaychakuway Hanaq pachapaq.

Haylli taki 26

Ñuqa wakcham purichkani
Huchallapi kawsastin;
Salbaqllaytam maskachkani
Kay pachapi muspastin;
¿Imakunamanraq chayallasaq
Salbu kayta munaspay?
Ñawillaypas tutayaykuchkanñam
Tuta punchaw waqaptiy.
Sapa ratum rinrillaypi
Yuspa simin niwachkan:
"Huchasapa runam kanqa
Imbirnuman wischusqa".
¿Maypiñataq ñuqa tarillasaq
Hawkayayta almaypaq?
Yuspa simillanmi niykullawan:
"Hisusllapim tarinki".
Hisus chakillaykimanmi
Huchallaywan hamuni;
Qamllamanmi iñimuyki,
Lliw sunquytam qumuyki;
Kuyakuqnilláy Qam chaskiykuway
Kuyay marqayllaykipi;
Yawarllaykiwanña mayllaykuway
Qanwan salbu kanaypaq.

Haylli taki 27

Michiqniymi rikuwarqa
Ñampi wischusqata;
Asuykaykamuwaspanmi,
Uqarikuwarqa;
Kikin qipimuwaspanmi,
Apakamuwarqa.
Huchayrayku wañuspanmi
Kuyakuwaspanmi,
Yawarninta chaqchullarqa
Pampachawanampaq.
Rikuy yawarniyta,
Qamta salbakunayraykum
Ñuqa muchurqani,
Wiñay kawsachinayraykum
Qampaq wañurqani".
Huchasapa kallasqayta
Yuyariykuspaymi,
"Imaraykupunim" nini
"Wañupullawarqa".
Siminñataq niwan: "Qamta
Kuyakullaspaymi".
Hisusniyqa kutimunqam,
Paytam suyachkani;
Salbaqllayqa hamullanqam,
Chaymi kusikuni;
Kaypi kanaykamataqmi
Paypaq kawsapuni.

Haylli taki 28

Allin kawsayta maskaspam,
Almallay mitkarqa;
Llulla michiqwan pusasqam,
Huchapi tuyturqa.
Kawsachkaq Yusmi niwan:
"Qusqaykim samayta".
Ñuqataq nini Yusta:
"Quykuway Hisuswan".
Muspayllapiñam karqani,
Wañuywan manchasqa,
Kusikuypipas llakisqa,
Muchuqllam karqani.
Mana samayta tarispam,
Wañuypi rirqani;
Hisus siminwan niwaspam,
Kawsankim niwarqa.
Kikiy atiyta wischuspam,
Hisusman iñispam,
Kruspi wañuqta chaskispam,
Samayta tarini.

Haylli taki 29

Ñuqallaymi kallarqani
Yumpa-yumpaq huchasapa,
Llapallantam qawarqani
Ñawillaywan chiqnikuspa.
Salbawankiñam Hisusnilláy,
Wañuymantapas kawsachiwaspa,
Waqaymantapas Kuyakuqlláy,
Huchaykunata pampachawaspa.
Huchaywanmi purirqani
Llakiy-llaki ñankunapi,
Kay hinallam kawsarqani
Puncha-punchaw muchuyllapi.
Sunqullaymi tukukurqa
Pampakuqta qawariptiy,
Almallaypas chinkarirqa
Wañuymanta yuyariptiy.
Tuta punchaw waqaspaymi
Salbaqniyta maskarqani,
Simillanta chaskispaymi
Hisusllayta tarirqani.

Haylli taki 30

Tutayaypi purichkaqtam,
Hisus kanchawarqa;
Huchap ñitiykusqan kaqtam,
Samachikuwarqa.
Sunquywanmi kusikuchkani,
Salbu kaspam takikuchkani;
Hisus riqsisqaymantam,
Payman hamusqaymantam,
Kuyakuyninmanta sunquchakuni.
Ñanniytapas, sunquytapas
Hisuspunim kanchan;
Wañunayaq almaytas
Payllam kawsachiwan.
Yuswan kaypi purispaymi,
Kanchaypiña kani;
Huchatapas millaspaymi,
Samaypiña kani.
Chayllam Payta rikumusaq
Kanchaq wasillampi;
Wiñaypaqñam kawsamusaq
Yuswan wak silupi.

Haylli taki 31

Yus Taytaymanta karunchasqatam
Hisus tarillawarqa;
Yumpa-yumpaqta kuyakuwaspam,
Kikin salballawarqa.
Ancha kuyakuq Hisusnillaymi
Wiñay kusikunaypaq;
Kruspi wañuspa salbawasqanmi
Wiñay kuyanallaypaq.
Hisusnillaymi salbakuqniyqa
Chiqap kuyawaqniyqa;
Tukuy imaña pisiwaptimpas
Huntachipuwaqniyqa.
Michikuqniypa ñawpaqnillampim
Sapa punchaw kawsani.
Kay almaypaqpas Paymantapunim
Mikunampaq chaskini.
Hisusnilláy Qam waqaychakuway
Ama urmanallaypaq;
Kallman kawsachiq sacha hinataq
Qampas kawsachikuway.

Haylli taki 32

Kruspim Hisus wañupuwarqa,
Mana wañunallaypaq;
Wañuspanmi niwarqa:
"Qampaqpunim wañupullayki".
Hisusniymi kawsaripuwan,
Wañuytapas binsispan
Wiñay kawsakunaypaq,
"Kawsay ñuqallawan", niwaspan.
Kamaqniymi wicharipuwan
Yusman kutipullaspan;
Ñuqaraykum ripullan
Taytaymanta mañapuwaqniy.
Hisusnillay kutimuptinmi,
Puyu ukupi tinkusaq;
"Haku" nimuwaptinmi,
Silumanña pawarikusaq.
Sunqullaypas kusikuymanta
Llimparisqam ripusaq,
Mana iñiqkunata
Saqispaymi chinkaripusaq.

Haylli taki 33

¿Imamantach llakikuyman
Kay pachapi muchuspay,
Wañuq hina waqachkayman
Nanayllapi kawsaspay,
Sapay hina rikukuyman
Sunquytapas tukuspay?
Hisusniymi kawsapuwan,
Manam muchullasaqchu.
Sunquymanta kusikullasaq,
Aswan aswan takispay
Urpitapas uywachkaspaqa,
Uywakullawanqam.
Hisusniymi simillanwan
Qillqallanta qawaptiy,
"Ama llakikuychu", niwan.
Niwasqanta kasuptiy
Nanayniypas chinkariwan,
Hisusllayta qawaspam
Qipallanta qatillani,
Urmastimpas Payllatam.
Hucha muyullawaptinmi
Payman hapipakuni,
Ñakariypas kawaptinmi
Payman asuykullani;
Iñiynillay pisiptinmi
Wañuq hina kaptinmi,
Hisusnillay kuyawaspan
Chaylla uqarikuwan.

Haylli taki 34

Llapan librumanta aswan allinqa
Bibliyam;
Qawaptiymi rimapayawan,
Hisusmantam yuyarichiwan.
Llapan librumanta aswan allinqa
Bibliyam.
Kuyaqniymantapas aswan allinqa
Hisusllam;
Mañaptiymi uyarillawan,
Kawsaynipim yanapallawan.
Kuyaqniymantapas aswan allinqa
Hisusllam.
Ruraykunamanta aswan allinqa
iñiyllam;
Hisusllaypi iñillaptiyqa
Wiñaypaqmi waqaychawanqa.
Ruraykunamanta aswan allinqa
iñiyllam.

Haylli taki 35

Sunquypi llakikuy kaptinqa
¿Imataq qichunman?
Sunquypi tiyakuq Hisusllam
Nillaptiy urqunqa.
Sunquypi manchakuy kaptinqa,
¿Imataq urqunman?
Sunquypi kawsakuq Hisusllam
Mañaptiy qichunqa.
Sunquypi huchapas kaptinqa,
¿Imataq mayllanman?
Sunquypi tiyakuq Hisusllam
Willaptiy mayllanqa.
Sunquypi Hisusniy kaqtaqa,
¿Imataq wischunman?
Llakiypas muchuypas manañam,
Wiñaymi tiyanqa.

Haylli taki 36

Yuyaychik huk sumaq llaqtapi
Hisuswan kuskalla kawsayta;
Chaymanmi wiñaypaq ripunqa
Llapallan Hisuspi iñiqqa.
Silupi, silupi,
Manaña wañuypa kasqampi
Silupi, silupi,
Hisuswan wiñaypaq kawsayta.
Yuyaychik siluman chayayta,
Chayllapi sunquwan takiyta,
Lliw angilkunapa kasqampi,
Kusisqa Hisuspa qayllampi.
Yuyaychik kanchaypi tiyayta,
Hisuspa kanchasqan puriyta,
Quriwan llipnichkaq llaqtapi,
Munakuy chipnichkaq wasipi.
Yuyaychik kuyakuy silupi,
Manaña llakikuy kasqampi,
Waqaypas, muchuypas, wiñaypaq
Kusiyman lliw tikrakusqampi.

Haylli taki 37

Ripukuchkanim hanaq pachaman
Wiña-wiñaypaq Hisuswan kawsamuq;
Hisusnillaymi kicharipuwan
Ñannillaytapas krusnimpi wañuspan.
Ripukuchkanim hanaq pachaman
Wiña-wiñaypaq Hisuswan kawsamuq.
Manam wañuyta tarisaqñachu,
Waqay, llakiypas, nanaypas kanqachu
Wiña-wiñaypaq kusikuyllatam
Almay tarinqa kuyaqniy Hisuswan.
Kanchaq llaqtaman yaykuykuspaymi
Llipipichkaqpi ñuqallay kamusaq;
Santakunawan kuska kaspaymi
Hisusnillaypaq wiñayña takisaq.

Haylli taki 38

Wañuyniywan Hisus
qayamuwaptinmi risaq,
Kusiywanmi uyallanta rikumusaq,
Salbu kasqayraykum
hanaqpachamanqa risaq,
Wiñaypaqmi Hisusniywan
kawsamusaq.
Sutillayta qayawaptinmi,
"Hamuy churi", nillawaptinmi,
Ripullasaq Yusniypaman
Kuyaqnillaypaman.
Sumaq Yuspa wasimpiqa manam
wañuy kanchu,
Nitaq nanay, waqay, llakikuypas
kanchu;
Salbu kaqkunapa kawsariynin
punchawpiqa
Kawsarispam Hisusniyman tinkuq
risaq.
Runamasillayman Hisusmanta
willaspaqa
Kusiytaraq, llakiytaraq tarillani;
Hanaq pachamanña
qayallawaptinmi ichaqa,
Hisusniypa qayllallampi kusikusaq.

Haylli taki 39

Hisuspa llampu siminqa
Niwanchik kuyakuywanmi:
"Uyariykuspaqa chaskiway,
Sunqullaykitapas quykuway".
Manam runa tarinchu,
Hukta manam riqsinchu,
Sunquwan rimaqninta
Kuyakuq Hisusllatam.
Llasachkaq huchallanchiktam
Rikrampi Hisus aparqa;
Kuyawaspanchikmi qipirqa
Wiñay kawsay quwananchikpaq.
"Mayllanñam huchallaykita",
Nispanmi simin niwanchik;
Aswan-aswan hapipakusun
Salbaqninchik Hisusllamanta.
Kamaqqa kutimuspanmi,
Silupi wasinmampuni;
Kuyakuywan pusakuwasun,
Wiñaypaqmi kawsachiwasun.

Haylli taki 40

Hisuspaqmi munani
Tukuy sunqu takiyta,
Mana samaspaña sirbiyta;
Kallpanchawan Paypunim
Hucha millanallaypaq,
Wiñay hapipakunallaypaq.
Hisusllaman nispaymi,
Kusikuyta tarini,
Chaymi kunan kusikuchkani;
Kuyaywanmi niwachkan:
"Ñuqam qanwan kachkani,
Maypi kaptikipas qanwanmi",
Hisusniymi qillqanwan
Sapa punchaw rimawan,
Aswan aswan sunquy qunaypaq,
Paytapunim sirbisaq,
Kikinmantam willasaq
"Hamuy" niykamuwanankama.

Haylli taki 41

Chuya Qillqam ñuqapaq,
Yuspa simillampuni,
Payllam allin pusakuwaqniy;
Pantay ñanta riptiypas,
Chaylla kanchariwaspan,
Yusnillayman kutirichiqniy.
Sapa qawaykuptiymi,
Yusllamanta willawan;
Almay kaypi manchakullaspan,
"Manam atiymanñachu
Kutikusaq", niptimpas;
"Ama riychu" niykullawaqniy.
Tukuy rikchaq huchawan
Supay muyuwaptinmi,
Sumaq simillampas rimawan:
"Hisusllaman asuykuy
Paymampuni willakuy
Salbasunaykipaq", niwaspan.
Lliw qillqasqa kaqkunam
Kuyakuywan willawan,
Yuyaywanña kawsanallaypaq;
Salbu kasqayraykullam
Silumanña richkani
Salbakuqnillaywan tiyamuq.

Haylli taki 42

Kristu hinaqa manam kanchu,
Hukllapas, hukllapas;
Payna sumaqqa manam kanchu,
Chullapas, chullapas.
Llakillanchikta yachaspam,
Samachiwanchik;
Taytallanmanta mañaspam,
Kallpanchawanchik.
Pay hinataqa tarichwanchu
Maypipas, maypipas;
Sunqunchiktapas riqsinmanchu
Maynaña yachaqpas.
Kutiriqtaqa wischunmanchu,
Haykappas, haykappas;
Kuyaqnintaqa qarqunmanchu
Maymampas, maymampas.
Pay hinapuni salbakuqta,
¿Maypitaq tarichwan?
Pay hinapuni kuyakuqta
Runapi riqsichwan.

Haylli taki 43

¿Llakikuypichum kachkanki
Mana allimpa intusqan?
¿Sunquykichum rumirayachkan
Mana Yusman willakuptiki?
Kuyay amigum Hisusqa,
Ñuqanchikrayku wañuqqa;
Payman asuykuspa willakuy,
Qunquriykukuspa mañakuy.
¿Wichiq hinachum kawsanki
"Urmasaqpascha" nispayki?
¿Icha runa chiqnisuptiki
Llaki sunquntinraq purinki?
¿Wawqikikuna huchampi
Purillaptinchum waqanki?
¿Niyta mana atispaykichum
Llakikunki sunqullaykipi?
Hisusninchikmi qusunki
Yachaykunata niptiki;
Kikimpunim huntachisunki
Tukuy sunqu mañakuptiki.

Haylli taki 44

Sumaq kanchaq Taytayku
Ñuqaykum munallaniku,
Qamllapaqña llamkayta;
Kallpata quykullawayku.
Kusikusunchik ama manchaspa,
Takipusunchik Hisuspaq;
Rimarisunchik ama manchaspa
Llapan salbu kanampaq.
Sumaq sunqu kawsasun,
Hisusta kasustimpuni,
Huk sunqulla rurasun,
Kuyaypa huntasqampuni.
Kallpayuqmi Hisusqa,
Paywanqa ama manchaychu,
Tukuy mana allinqa
Manañam unallanqachu.
Ñuqam kani Allin Michiq,
Lliw ubigay riqsiq,
Ubigaykunaqa riqsiwanmi;
Taytallaymi riqsikuwan,
Ñuqañataq Payta;
Ubigapaq quni kawsayniyta.
Kapuwanmi ubigaykuna
Huk kaq kanchamanta,
Pusakamusaqmi kaykunata;
Simillaytam paykunapas
Uyariykullanqa;
Huk huñuypas, huk Michiqpas kanqa.
Chaymi Taytay kuyakuwan,
Kawsayniyta quspay
Kaqlla hapikuykullasqayrayku;
Manam pipas qichuwanchu,
Munayllaypim kachkan
Quspay kutichikunallaypaqpas.
Kuyay ubigaykunaqa
Simillaytapuni
Uyarispam qatikuykullawan;
Makillaymantaqa manam
Qichuwanqakuchu,
Yus Taytaywan huklla kasqayrayku.
Yuspa kuyakusqan churinkuna
Diyablupa runankunawan
Chimpa-chimpapura kachkaptinkum,
Lluqsimurqa hatun Hulyat
Diyablupa kaqninkunamanta,
Qanchis kuchus sayayniyuq,
Lliwta sapa punchaw disabyastin
Qarin kaqwan pilyanampaq.
Rikuspanmi Dabiy nirqa Riyman,
"Ama llakikuychu kaywanqa,
Ñuqam risaq wañuchiqnin", nispan.
"Qam warmaqa atiwaqchus",
Niptinñataq sunqunmanta nirqa.
"Hina warmam michiq kaspay
Liyuntapas wañuykachirqani,
Yuspa yanapasqan kaspay".
Ispadantin mana riyta atispam,
Pichqa ruyru rumichallata
Michimunan warakachantawan,
Aparistin asuykurqa.
Hulyatñataq disprisyaspan nirqa:
"Wañuchispam aychaykita
Kunan qusaq ullaskunamanraq
Allqukunamampas", nispan.
"Yuspa sutillanwampunim",
nispam
Dabiy huklla kallpaykurqa,
Utqayllaman warakachanmampas
Rumichata churaykuspam,
Urkumpiraq warakarparirqa;
Kirisqaña urmaptinmi
Chaylla ispadanta qichuykuspa
Kunkantapas kuchuykurqa.

Haylli taki 47

Alabasun Yusnillanchikta,
Huchapi qawawaspanchik,
Anchata kuyawaspanchik,
Hatu-hatun Hisus qukuqta;
Silupi takikunawan,
Kusikuy takillanchikwan,
Yusllanchikpaq lliw
hukllawaykukuchun.
Alabasun Yusnillanchikta,
Sunqunchik llampuyachiqta,
Samakuy churaqninchikta;
Kuyay churillantam
quwanchik,
Paywanmi salballawanchik,
Paywantaq kallpanchawanchik,
Ancha suma-sumaq Hisusllanchikwan.
Alabasun Yusnillanchikta,
Paypunim huntachiwanchik
Kusiyta sunqullanchikman;
Payllataqmi uywakuwanchik
Kallpayuq Ispiritunwan
Hisuspa sutinraykulla;
Alabasun sumaq Yusnillanchikta.

Haylli taki 48

Ñuqallaykum hamuniku
Hisusniykup sutimpi
Yus Taytáy nispayku,
Salbaqniykup yawarninwan
Wañuymanta salbasqa,
Sunquykupas mayllasqa.
Churikipa sutillanwantaq,
Yus Taytáy niykiku.
Karunchasqam karqaniku
Huchaykuwan Qanmanta;
Kuyay simikita
Chaylla uyariykuspaykum,
Hisusniykup chakimpi.
Paypa muchuy krusnimpi,
Pampachayta tarillaspayku
Kutimurqaykiku.
Kaypim kunan llapallayku
Hisusniykuraykulla,
Yus Taytáy nispayku,
Sunquykupi kusikuywan,
Kuyakuywan takispa,
Simikita chaskispa,
Kumuykamuniku Qamllaman
Yus Taytáy nispayku.

Haylli taki 49

Chuyam kanki munayniyuq Yusnilláy,
Kuyaywanmi aduramuyki,
Sunquwanmi nikamullayki,
Chuyam kanki, chuyam kanki
Taytalláy.
Chuyam kanki, chuyam kanki
Yusnilláy,
Nispampunim adurasunki,
Qayllaykipi akllakusqayki,
Kimsan sutikipi sapan Kamaqlláy.
Chuyam kanki, chuyam kanki
Yusnilláy,
Nichkasunkim qunqurispanku,
Angilkuna kusikuspanku,
Wiña-wiñay munaychakuq Taytalláy.
Chuyam kanki, chuyam kanki
Yusnilláy,
Kuyaspaqa ancha kuyakuq,
Sintinsaspa huklla rimaykuq,
Astawanmi riqsikuyki
Kamaqlláy.
Chuyam kanki, chuyam kanki
Yusnilláy,
Rikullanim rurasqaykipi,
Inti killa quyllurkunapi,
Wayta, sacha, tukuy kaqpim
Taytalláy.

Haylli taki 50

Kawsaq Yusta adurasun,
Kuyaynintam huntawanchik,
Chiqapnintam qupuwanchik,
Lliwcha takipusun;
Chiqap Yusta alabasun,
Kaypachapi llapa riyqa
Wichiq wayta hinam kanqa,
Yusllata adurasun.
Kaypachatam qawamurqa
Huchap iqipaykusqanta,
Llakikurqam sunqunmanta,
Lliwcha yupaychasun;
Runakunam kawsachkarqa,
Ruraqninta qunqarispan,
Imbirnuman kundinasqa;
Yusllata yuyarisun.
Churillantam kachamurqa
Wañuytapas tukunampaq,
Kawsarispa salbanampaq,
Yusman takipusun;
Makinwanmi pusawanchik,
Payllapunim uywawanchik
Tuta punchaw kuyakuywan,
Hisuspi adurasun.

Haylli taki 51

Manam kanchu kaypi ñuqallaypaq
Hisus hina salbaqniy,
Sapa punchaw pusaqniy,
Hisusllaymi lliwman willanaypaq.
Hisuslláy, Salbaqlláy,
Qamllam kanki ñuqallaypaq,
Kallpanchaqniy, waqaychaqniy,
Kuyaqlláy, Pusaqlláy,
Kuyakuykim
wiña-wiñaypaq.
Hisusllaymi sunquy kuyanampaq,
Tukuy ima quqniymi,
Sumaq yanapaqniymi,
Payllapunim kuyakuykunaypaq.
Hisusllaymi sunquy huntaykachiq
Tantam almallaypaqpas,
Payllam mikuchiqniypas,
Llakiypipas sunquy kusirichiq.
Ancha kuyakuqmi Hisusniyqa,
Paytapunim kuyasaq,
Payllamantam willasaq,
Yanapallawanqam Hisusniyqa.

Haylli taki 52

¿Pitaq kayman uraykamurqa?
Hisus salbaqllanchikmi.
¿Pitaq wakcha nasimullarqa?
Salbaqllanchik Hisusmi.
Kuyakuymanta takisun
Huk sunqulla llapanchik,
Salbaqninchikta niykusun:
"Grasyas, grasyas Hisuslláy".
¿Pitaq wañupullawarqanchik?
Kikin salbaqllanchikmi.
¿Pitaq kawsay quwaqnillanchik?
Hisus rantiqninchikmi.
¿Pitaq kiriykusqa kallarqa?
Rantinchikikpi wañuqmi
¿Pitaq huchanchikta mayllarqa?
Yawarnillan chaqchuqmi.
¿Pitaq kayman kutimullanqa?
Kawsarispa ripuqllam.
¿Pitaq salbu kaqta pusanqa?
Kuyaqninchik Hisusllam.

Haylli taki 53

Hisusllanchikta yupaychasun,
Payllam ñuqallanchikpaq,
Salbu kanallanchikpaq,
Payllatapuni adurasun.
Paypa sutinqa kuyakuyllam,
Kunan kawsayninchikpas,
Tukuy kapuqninchikpas,
Ñuqallanchikpaq Payraykullam.
Salbaqllanchikman asuykusun
Tukuy sunqunchikmanta,
Wañuy huklawchaqmanta
Aswan-aswanña kumbiyasun.
Hisusnillanchik hamunantam
Lliwpas suyallachkanchik,
Chaymi kusikuchkanchik
Yupaychaykuspa sunqunchikwan.

Haylli taki 54

Kuyaywan salbaqniy Hisus
Sunqullay kanchaqmi kanki,
Qamllapunim kanchawanki;
Qamtam qatisqayki Hisus.
Wañurqankim Qam Hisusníy
Huchayrayku kruspi,
Qamllapaqmi kuyakuyniy,
Yuyariykim sunqullaypi,
Wañuynikim salbakuwan,
Kuyaynikim sunquchawan.
Llapantam sunquyki kuyan,
Chaynataq ñuqallaytapas,
Kuyawanki Qamllapunim,
Chaymi quyki sunqullayta.
Almaytam kallpanchawanki
Manaña manchakunaypaq;
Tukuypitaq pusawanki
Sapa punchaw sirbinaypaq.
Silupim ñuqallay kasaq
Qamllawan wiña-wiñaypaq;
Kanchaymanmi pusawanki
Uyallayki rikunaypaq.

Haylli taki 55

¡Ima sumaqmi simillayki Yusnilláy!
Ancha kusiymi sunqullayman,
Sapa punchawmi kallpanchawan,
"Ama manchaychu", nillawaspan
Taytalláy.
Yaqa-yaqaña urmaptiypas Kamaqníy,
"Churi hatariy", nillawaspam,
Sapa paqariq rimallawan,
Mana chaynapi wichinaypaq
Uywaqníy.
Llampu-llampullam simillayki
Ruraqlláy,
Hina llampupas yaykukuqtaq,
Chiri sunqupas rupachiqtaq,
Rumi sunqupas llampuyachiq
Kuyaqlláy.
Chaymi kuyayki Qamllataña
Pusaqníy;
Tukuy ñanniypi kallpanchaway,
Wiña-wiñaypaq waqaychaway
Qamllatapuni sirbinaypaq
Kamaqníy.

Haylli taki 56

Kawsankim Hisus ñuqapaq,
Kawsankim wiña-wiñaypaq,
Kawsankim hanaqpachapi,
Kuyakunaypaq.
Sunquwan kuyawaspaykim,
Muchustin wañullarqanki,
Wañunay kaq kruspipuni
Salbu kanaypaq.
Wañupuwasqaykiwanmi
Tarini wiñay kawsayta
Sunquypaq kusikuytapas
Kusikunaypaq.
Kasaqmi hanaqpachapi
Salbasqaykikunapiwan;
Kusisqam kawsakamusaq
Wiña-wiñaypaq.

Haylli taki 57

Yuspa Churin Kristu
Salbaqniymi kanki;
Ñuqa churillaykim
Riqsikamullayki
Millay wañuymanmi
Uraykamurqanki,
Yawarnikiwanmi
Salbakuwarqanki.
Yana huchaymantam
Mayllakuwarqanki,
Yana sunqullaytam
Yuraqyachirqanki.
Salbasqaykim kani,
Qamlla kamachiway;
Makikipim kani,
Aswan yachachiway.
Kaypi urmaptiyqa
Sayarichikuway;
Wañukullaptiyqa
Hisus pusakuway.

Haylli taki 58 (Salmu 23)

Michiwankim Yus Taytalláy
Llanllay-llanllay qachukunapi;
Qamllapunim Kuyakuqlláy
Kuydawanki ñankunapi.
Hatu-hatun Michiqnilláy
Kusikunim kay sunqullaypi
Suma-sumaq Pusakuqlláy.
Pusawankim Kamaqnilláy
Upyanaypaq yakukunaman,
Qatiwankim Michikuqlláy
Sayan-sayan puñunayman.
¿Qamllawanchum Kallpanchaqlláy
Manchakuyman tutayaymanta?
Wiña-wiñay Waqaychaqlláy
Waqaychaway Supaymanta
Kuyakuykim Mikuchiqlláy,
Qamllapunim mikuchiwanki,
Wiñaypaqmi Yus Taytalláy
Wasikipi kachiwanki.
Qallariynimpim Yus unancharqa
Hanaq pachata kaytawan;
Ruyrunkamallam allpa kallarqa,
Llapa yakupa tuytusqan.
Chakniyllawanmi pakachikurqa,
Ispiritupa muyusqan.
Chawpillanmantam yakukunata
Wichay-urayman rakirqa;
Uray-pachapi achka yakutam
Huk hawaqllaman huñurqa;
Chaynaykuspanmi, sumaq allpata
Chakiy-chakiyta rurarqa.
Allpallamantam paqarimurqa
Munay llanllachkaq qachupas;
Sumaqllatañam rikurimurqa
Tukuy ruruyuq sachapas;
Inti killawan Yusmi rakirqa
Tuta punchawkunatapas.
Quyllur chaskatam Payqa churarqa
Tutayaykuptin akchiqpaq;
Tukuy challwatam rikurichirqa
Urpitutapas pawaqpaq;
Allpap hawampim paqarichirqa
Animaltapas puriqpaq.
Qipallatañam Yuspa rurarqa
Allpallamanta runata,
Warmi qaritam unanchakurqa
Kikinmampuni kaqllata.
Tukuy rurasqan kaqtam qawarqa
Sumaqsullaña kasqanta.

Haylli taki 60

Huk tutam quyllurpas
kanchaykuchkaptin,
Killapas akchiykuchkaptin,
Kanchachkaq siluta saqiykamuspan,
Bilimpi Hisus nasirqa.
Angilkunam takispan,
"Glurya kachun silupi Yusllaman,
Hawkayaypas kay pachallaman,
Runapaqtaq allin", nimurqa,
Hisusmanta willaspan.
Uywapa puñunan pisibrillapim,
Anchata kuyawaspanchik,
Wiñaypaq salbayta munawaspanchik,
Bilimpi Hisus nasirqa.
Mamanmi wawanta
waltaykullaspan
Kuyaywan marqariykuspan,
Uywapa mikunan kaqman,
churarqa
Bilimpi Hisus nasiptim.

Haylli taki 61

Ñawillaymi Hisusnilláy,
Mana allin qaway munaq,
Qawaykuspa aswan munaq,
Munaykuspa ancha kuyaq.
Qamllaña Hisusnilláy,
Ñawiyta, simiytapas,
Makiyta, sunquytapas,
Chuyayachiy Salbaqlláy.
Simillaymi Kamaqnilláy,
Tukuy mana allin rimaq,
Hayaqtaraq qatqitaraq
Mirariykachispa rimaq.
Makillaymi Salbakuqlláy,
Yumpaq mana allin ruraq,
Kaylawmanraq waklawmanraq,
Allimpiqa muspaykachaq.
Sunqullaymi Pampachaqlláy,
Tukuy rikchaq hucha munaq,
Munaykuspa chaylla ruraq,
Ruraspataq ancha kuyaq.

Haylli taki 62

Hisusnilláy, Hisusnilláy,
Munasqaykipaq kawsachikuway;
Akllakusqaykim kallani,
Llampu sunquyuq kaytam munani,
Munasqaykipaq kawsachikuway.
Kamaqnilláy, Kamaqnilláy,
Kawsachikuway munasqaykipaq,
Kay sunqullayta mayllaway;
Kichkichaqninta urquykullaway
Chakillaykipi wiñay kanaypaq.
Kuyaqnilláy, Kuyaqnilláy,
Munasqaykipaq kawsachikuway;
Hampiykullaway kiriyta,
Qichuykullaway nanaynillayta,
Sirbikunaypaq waqaychakuway.
Hisusnilláy, Hisusnilláy,
Kawsachikuway munasqaykipaq,
Almallaytapas pusaspa
Ruraynillaywan lliwman kanchaspa,
Sutikimanta willanallaypaq.

Haylli taki 63

Riqsisqaymanta wiñaypaqña
Kuyakuqnilláy;
Qamllam kasqanki Pusaqllayqa
Sumaq Hisuslláy.
Kristu, Kristu,
Salbakuqnilláy,
Sunqullaymantam adurayki,
Wiñay Kuyaylláy,
Qam Salbaqllaypim tarillani
Kallpanchakuqlláy,
Samakuytaqa almallaypaq,
Kunsuylakuqlláy.
Kaypachapiqa akchiriway
Kancharikuqlláy;
Chuyallataña ruraykuway
Kawsachikuqlláy.
Kumuykuspaymi asuykuyki,
Chiqap Hisuslláy;
Aswan-aswanña takyachiway,
Sumaq Kamaqlláy.

Haylli taki 64

Qawariyway Kamaqnilláy,
Kikiy mana atillasqayta,
Aswan-aswan manchakusqayta,
Qamllamanta willakunaypaq.
Suma-sumaq Hisusnilláy,
Sunqullayta yanapaykuway;
Ñannillaypi kallpanchaykuway
Munasqayki ruranallaypaq.
Maycha nini Kuyaqnilláy,
¿Qipamanchum kutirikusaq?
Ñawpaqmanchum icha rillasaq?
Nispay sunqullayta tapuni.
Chaymi Qamta Salbakuqlláy,
Kuyakuspay qayakamuyki,
Sunquymantam mañakamuyki
Yawarnikip chanin kallaspay.

Haylli taki 65

Kawsarichiwayku Hisuslláy,
Ispirituykiwan,
Kallpanchaqniykuwan
Kay chirisqa sunquykuta.
Kawsarichiwayku
Ispirituykiwan,
Qamlla sirbikunaykupaq.
Kawsarichiwayku Hisuslláy,
Qamta suyaspaykum,
Tawillachkaniku
Para suyaq wayta hina.
Kawsarichiwayku Kamaqlláy,
Kuyakuyllaykiwan,
Sumaq simikiwan,
Sunquykuta uqarispa.

Haylli taki 66

Salbaqnilláy, Salbaqnilláy,
Chakikimanmi wischukamuni,
Qamlla kasuytam munani;
Qampim tarini kallpanchaqniyta
Almallaypaqpas pusaqnillanta.
Kamaqnilláy, Kamaqnilláy,
Sunqullaymanta huchaykunatam
Willakamuyki llapanta;
Willakusqayta uyariykuway,
Yawarnikiwan mayllaykullaway.
Kuyaqnilláy, Kuyaqnilláy,
Chakikimanmi asuykamuni,
Tukuy sunqullay qunaypaq;
Ispirituyki huntaykuwachun,
Qamllapaqñataq almay kallachun.
Hisusnilláy, Hisusnilláy
Ancha kusiytam chayraq tarini,
Hatun samaytam chaskini;
Qam Salbaqllaymi kapuwasqanki,
Sunqullaymantam kuyakullayki.

Haylli taki 67

Ancha kuyay Hisusnillayku
Kutipamuyña,
Salbasqayki churikikuna
Uqariqllayku;
Manapunim atinikuchu
Aswan qipayta,
Huchakunam intuwachkanku;
Pusallawayku.
Atiyniyuq Salbaqnillayku
Utqamullayña,
Yawarnikip chanillankuna
Huñuriykapuq;
Kay pachapim muchuchkaniku
Qamraykullaña,
Chiqnisqallam kawsachkaniku;
Uqariwayku.
Yuyarispa kutimuwayku
Churillaykiman,
Supaymanta lluptichiwayku
Hanaqpachaman;
Chuya Ispiritum niwanku:
"Kutimunqañam",
Chaymi ñuqallayku niniku:
"Hamuy utqayman".

Haylli taki 68

Salbasqaykim kallaniku
Sumaq Yus Taytayku,
Allirimaychaykapullawayku churiykita.
Hisus salbaqniykurayku
Uyariykuwayku,
Kunan mañakusqaykuta,
Sumaq Yus Taytayku.
Kay pachapi llapallanta,
Tukuy rikchaq kaqta
Pusay kuyakuyllaykiwan,
Riqsisunaykipaq.
Llampu wawa sunqullanman,
Ispirituykiwan,
Kanchariykullaspaykitaq
Salbay Siluykipaq.

Haylli taki 69

¿Manachum ñuqari willayman
Hisuspa siminmanta?
¿Paymanchum manari takiyman
Kuyakuy sutinmanta?
Urpipas takillampunim,
Pachalla llikirikuptin,
Sachapas aywikumpunim
Wayralla pukuriykuptin.
¿Chaychumya manari ñuqallay
Simiywan willakuyman?
¿Hisuswan salbasqa kachkaspay
Sunquywan kuyaykuyman?
Urpipas sumaqtam takiykun,
Ñuqapas takipusaq;
Sachapas Yusmantam willakun,
Ñuqapas willakusaq.

Haylli taki 70

Suma-sumaq kanchaq Hisusniypa
Wañusqan kruspi yuyaspaymi,
Makillaypa rurallasqantapas
Qupata hina qawallani.
Hisuslláy, Qam waqaychaykullaway
Pay tukuq runa kanaymanta;
Krusllaykiwan yuyariykachiway
Aswanraq hucha binsinayta.
Qawariykuy kuyay qasqullanta,
Chakinta, makinkunatawan,
Lansap, klabuparaq kirisqanta
Yawarllan pullpuriykamuchkan.
Qawariykuy kuyakuynillanta
Kirinta pawaykamullachkan;
¿Maypiñataq wakna kuyakuyta
Ñuqallay kaypi tarillayman?
Lliw munduntin kaqpas kapuwanman
Hisusnillayman quykunaypaq,
Chaypas mana sirbiq qupach kanman;
Chayraykum quni almallayta.

Haylli taki 71

Siluykita saqiykamuspaykim
Hamurqanki kaypi nasiq;
Wasitapas mana tarispaykim,
Pisibripi nasirqanki.
Sunqullayman yaykuykamuy
Hisusníy,
Quykim tiyakunaykipaq;
Aswan-aswan yaykuykamuy
Hisusníy,
Wiñay kawsakunanchikpaq.
Huchakunap chaqnaykusqankuna
Salbaykuqmi hamurqanki;
Kuyakusqaykita rikuchkaspam,
Aswan wañuchisurqanki.
Salbukunam kusikuykusaqku
Kayman kutimullaptiki,
Puyu ukumantam, "Hamuy, hamuy
Churilláy", nimuwankiku.

Haylli taki 72

Kichkamanta kurunata
ruraykuspankum,
Hisusniypa umallanman
churaykurqaku;
Burlakustin pachallanta
llatanaspankum,
Huk grosilla pachawanraq
churaykurqaku
Asikunankupaq.
Hisuslláy, Hisuslláy,
Riqsikuykikum Rantiqniykupaq;
Salbaqlláy, Salbaqlláy,
Chaskikuykikum Kamaqniykupaq.
"Kayqayá, Hudyupi Munaychakuq",
nispankum
Suqusmanta barampaqpas
hapichirqaku;
Huknin, huknin ñawpaqnimpi
Qunqurispankum
Tuqaspanku umallampi kiriykurqaku
Ñakarichinampaq.
Yanqa urma-urmataña
urqullaspankum,
Simun sutiyuqwan krusta
wikrichirqaku;
Chayachispan llasaq kruspi
chakataspankum,
churaykurqaku
Wañuchinankupaq.
Binagrita qatqiyuqta
chaqruykuspankum,
Yakunayawanmi nillaptimpas
qurqaku;
Rurasqañam nispa kruspi
wañusqanraykum,
Iñiqkuna salbu kayman yaykuykuniku
Kawsakunaykupaq.

Haylli taki 73

Sinaykipim kachkaniku
Huk sunqulla Kamaqlláy;
Rantiykupi wañusqayki
Yuyariykuq Salbaqlláy;
Llapaykum, llapaykum
Chakikipi Hisuslláy.
Tantawanmi yuyaykiku
Binupipas Kamaqlláy;
Wirpullayki yawarnintin
Qusqaykita Mayllaqlláy.
Ñuqaykum ñuqaykum
Yuyaniku Kuyaqlláy.
Kruspi wañusqaykiraykum
Kawsaniku Salbaqlláy;
Yawarnikiraykutaqmi
Riqsiykiku Kamaqlláy;
Quykikum, quykikum
Sunquykuta Hisuslláy.
Qamllamantam llapallayku
Mañaykiku Kamaqlláy,
Allirimaychaynikita
Almaykupaq Pusaqlláy;
Quwayku, quwayku
Llimpariqta Hisuslláy.

Haylli taki 74

Kuyakuywanmi huñuykuwanchik
Salbaqninchik sinanman,
Kawsay tantanta yawarnintawan
Quspam yuyachiwanchik.
Rantillanchikpim Hisus wañurqa
Wiñay kawsananchikpaq,
Yawarnintapas chaqchuykullarqa
Yuyariykullasunchik.
Ancha kuyakuq simillanwanmi
Kayman qayamuwanchik
Sunqunchiktapas mayllaspantaqmi
Asuykachimuwanchik.
Wiñay wañuyman richkaptinchikmi
Hisus salbawarqanchik,
Paypa qayllanman hamuspataqmi
Kunan adurachkanchik.

Haylli taki 75

Churillayki kaspam hamuniku
Sinaykiman Hisuslláy,
Salbasqayki kaspam yuyaykiku
Kaypachapi Kamaqlláy.
Qanmi rantiykupi wañurqanki
Ñakaristin Salbaqlláy,
Yawarnillaykitam chaqchurqanki
Ñuqaykupaq Hisuslláy.
Tantaykipim kunan yuyaniku
Wirpuykita Kamaqlláy,
Yawarnikitawan llapallayku
Binupipas Salbaqlláy.
Sumaq Chuya Ispirituykiwan
Quykuwayku Hisuslláy,
Allin kallpanchayta sunquykuman
Almaykupaq Kamaqlláy.

Haylli taki 76

Huchallapi kawsaspaymi,
Mana yachaq karqani;
Ñawsakunap pusasqanmi,
Imbirnuman risqani.
Wañuymantam salbakullawan,
Silumanñam pusawan,
Imbirnuman rinallaymantam
Hisusnillay urquwan.
Yakup pampawasqanwanmi,
Llapallanman willani
Hisusniyman iñisqayta,
Paylla salbawasqanta.
Huchayrayku wañuspaymi,
Kawsarqani Hisuswan;
Samaytaña tarispaymi
Kawsachkani Payllawan.
Yawarllanmi salballawan,
Qipallantam qatisaq,
Ispirituntañam quwan
Chuyayachiwanampaq.

Haylli taki 77

Kamaq Hisus chaskiykuwayku
Mañakamusqaykuta,
Qayllaykipi huñuykanakuq
Kuyay wawqillaykupaq.
Qampa allirimaychayniki
Paykunapi kallachun,
Atiyniyuq ispirituyki
Sunqunkupi takyachun.
Sapa punchaw kawsakuynimpi
Qanwampuni kallachun,
Hamunallankukama.

Haylli taki 78

Yusman grasyas kachun,
Hisuspa sumaq sutimpi,
Wawqillanchikkuna
Kuskanku sunqunkumanta
Kuyaykanakuspan
Huñukusqanmanta.
Yusña kunan kachun,
Kawsachkaq Ispiritunwan,
Allirimaychaspa
Kuyasqan churinkunapi,
Kuyanakuyllapi
Kawsakunankupaq.
Yuslla yuyachichun
Llakiypi kusikuypipas,
Yumpaq muchuypipas
Hisusman asuykuspanku,
Sumaq Yusllanchikta

Haylli taki 79

Huktawanmi kaypachapi
Rikuykanakunchik;
Kunan abrasaykukunchik
Huklla huñuykusqa;
Sunqunchikpas ruparisqa
Kusikuyllawanña.
Qamllamanña Yusnilláy,
Grasyasllayku kachun;
Qamllamantaq Hisuslláy,
Yupaychaynillayku.
Yusmi kutichimusunki
Kayman allinllata,
Paymi pusakamusunki
Mana allinmanta,
Sapa punchaw waqaychaspa
Kusi-kusiyllata.
Kaynallata kawsakusun
Chuya kuyakuywan,
Yusllanchikta sirbikusun
Tukuy sunqunchikwan,
Hisus qayakuwaptinchik
Ripunanchikkama.

Haylli taki 80

Yusllanchik qanwampuni kachun,
Simimpas sunqullaykipaq,
Ñannimpi purinaykipaq;
Yusllanchik qanwan kachun.
Huk sunqullam rikunakusun
Salbakuqllanchikpa chakimpi,
Wiñaypaqmi sumaq huñuypi
Llapallanchik kamusun.
Yusllanchik qanwampuni kachun,
Allimpaq yachachiynimpas,
Wiñaypaq kuyakuynimpas,
Yusllanchik qanwan kachun.
Yusllanchik qanwampuni kachun,
Urqupi qasapiñapas,
Maypiña kallaptikipas
Yusllanchik qanwan kachun.

Haylli taki 81

(1) Wawqillanchikmi ripukuchkan
Taytallanchikwan kawsaq;
Kunallampunim yaykuykuchkan
Yuspa wasimpi tiyaq.
(1) Warmi kaptinqa "Panillanchikmi" ninki.
Kay pachataña saqirispam,
Hisusllapaman ripun;
Kuyaqnintapas saqiykuspam,
Payqa chinkariykapun.
Ñuqallanchikpas qatisunmi
Yusña "Hamuway" niptin,
Salbu kaspaqa kawsasunmi
Wirpu wañuykullaptin.
Hisusnillanchik hamuptinmi,
Kuska kutipamusun;
Chuyakunaqa kayllamanmi
Munaychakuq hamusun.

Haylli taki 82

Hisuspunim kuyawan,
Siminmi nillawan;
Wawakuna hakuchik
Hisusman llapanchik.
Paymi kuyawan,
Paymi pusawan,
Paymi uywawan,
Paytaqmi salbawan.
Kristupunim rantiypi
Ñuqapaq wañurqa;
Huchaytapas aparqa
Ñakariy krusnimpi.
Kristupunim hamunqa
Ñuqallay pusaqniy;
Kaypachata saqispam
Almallay ripunqa.
Kuyampunim Hisusqa
Llapallan wawata;
Munampunim salbayta,
Utqayman hamuychik.

Haylli taki 83

Hisusmi uraykamurqa
Kay rurasqan pachaman,
Kuyasqan wawakunatam
Yawarninwan rantirqa.
Salbakusqan wawakunaqa
Rantiqnimpa chakimpim,
Kuyaqnimpa ñawpaqnillampim,
Lliw kusikullachkan.
Anchata ñakariykuspam
Hisusninchik wañurqa,
Yumpaqta kuyakullaspam
Llapallanta rantirqa.
Apupas wakchakunapas
Asuykuqnin wawaqa,
Hisuspa sumaq qayllampim
Alabastin takichkan.
Hamuychik llapallaykichik,
Iñiykuqnin salbaqman,
Hisusllam kuyasunkichik,
Qullasunkim kawsayta.

Haylli taki 84

Ancha kuyaq sunqullaykuwanmi
Qumuykiku Yusnillayku,
Kunan grasyasnillaykuta Qanman
Suma-sumaq kuyakuywan,
Tuta punchaw uywakuwaqniyku
Kuyay mamallaykumanta.
Yumpaq atiyniyuq Yusnillayku,
Aswan aswan kuyakuyta
Sunquykuman churaykullawayku,
Tukuy kaqpi mamaykuta,
Kamachikuynimpi kasuspayku
Kaypi yupaychanaykupaq.
Sapan churikipa yawarninwan,
Tukuy kuyakuynikiwan,
Mamallayku salbasqaykiraykum,
Kunan mañakamuykiku,
Sumaq allirimaychaynikita
Kuyasqayku mamaykupaq.

Haylli taki 85

Hisuspa chakimpa muyuriqnimpim
Kallachkan wawakunaqa,
Llapallan kuyaywan salbakusqanqa
Hisusman takiykuspanku.
Aduraykim Yusnilláy,
Yupaychaykim Hisusnilláy
Huk similla niykuspankum
Llapan takiykuchkanku.
Hisusmi chaqchurqa yawarnillanta
Llapallan wawakunapaq,
Huchayuq sunqumpas
Mayllaykusqañam
Wiñaypaq kusikuchkanku
Pachampas uyampas kancharichkaqmi
Kusisqa kawsakuchkanku,
Manaña tutata rikuykuspanmi
Hisuspaq takipuchkanku.

Haylli taki 86

Salbaqllanchik kutimuspanmi
Kay hinata tarimuwasun,
Wakinchiktam llamkachkaqta,
Wakintataq puñuchkaqta;
Hinaptinmi qunqayllamanta
Churillanta uqariwasun.
Yusninchikpa simillantataq
Uyarispam angilmikuna
Kaylawmanta waklawmanta
Hanaymanta uraymanta
Llapachallan runakunata
Kuyakuywan huñuykuwasun.
Hinaptinmi wawqinchikkuna
Wañuqmanta kawsarimunqa,
Utqaymantaq ñuqanchikpas
Kay pachapi kawsaqkuna
Kuskallaña uqariykusqa,
Rillasunchik puyu ukuman.
Chayananchik silu kaqpiqa
Ñakariypas tukullanqañam,
Tutayaypas lliwñam chinkan,
Hisusllañam lliwta kanchan,
Yusllanchiktam rikuykullasun,
Payllatañam yupaychallasun.
Kaykunata suyachkaspaqa,
Chuya sunqu kawsakullasun,
Supaymanta kuydakustin,
Tutatapas punchawchastin,
Taytanchikta sirbillaspataq,
Primyullanchik chaskinanchikpaq.

Haylli taki 87

Kuyakuwaqniy Hisuslláy,
Imam kaqmi hamullani
Qamllapaqña lliw kanaypaq,
Chakikipim kumuykuni,
Kawsayllaypas quykunaypaq,
Asuykamunim Kamaqlláy.
Hukpaqkamañam Salbaqlláy,
Qayllaykiman hamullani
Quwasqayki quykunaypaq;
Sunquytapas churamunim
Makillayki hapinampaq,
Wañunaymanta Urquqlláy.
Tuta punchawpas Kanchaqlláy,
Kaykunatam munallani,
Kanchayllaykipiña kayta,
Tuta punchaw llamkapuyta,
Kallpaypiraq sirbikuyta.
Huchallaykuna Mayllaqlláy.
Ñuqam munani Kuyaqlláy,
Tukuy chiqap kaqraykulla
Kay pachapi kallpay quyta,
Sutillayki altusuman
Uqarisqa kanampaqtaq,
Kawsayniytapas Kamaqlláy.
Qamraykutaqmi Hisuslláy,
Munallani suma-sumaq
Primyullayki chaskiykuyta,
Kusikuywan chaskispaytaq
Qampa chakillaykimanña
Churaykunaypaq Salbaqlláy.

Haylli taki 88

Ima sumaqmi Yusman takipuy,
Suma-sumaqmi Paywan kawsakuy;
Wañuymantam urquykullawan,
Sunqullaytam tikraykapuwan.
Paymi uqarin wakchakunata,
Tuñichinñataq millay runata;
Takipusaq Taytallaymanqa,
Hisusllawan Salbaqllaymanqa.
Quyllurkunapas yupasqallanmi,
Chaskakunapas riqsisqallanmi,
Yusnillayqa atiyniyuqmi,
Yachaynimpas wiña-wiñaymi;
Puyullanwanmi pakariykamun,
Sumaq parantam chayaykachimun,
Qachullantam llanllariykachin,
Kawsayllantam rikuriykachin.
Wikuñakunam tarin qachuta,
Urpikunapas sumaq mikuyta,
Kusisqallam puriykullanku,
Saksaykusqam pawaykachanku.
Yusmi kusikun unanchasqanwan,
Makillanmanta suyaqkunawan,
Kuyakunim Taytallaytaqa,
Sapa punchaw Uywaqllaytaqa.

Haylli taki 89

Kay pachapi tukuy kaqtam
Allin kaqta, sumaq kaqtam,
Hatun kaqta, taksa kaqtam,
Yachaqniyuqta, atiyniyuqtam,
Yusnilláy Qam rurallarqanki.
Aduraykim Yusnilláy,
Yupaychaykim Taytalláy,
Sunquymantam kuyakuyki,
Hisusniypa sutillampi.
Suma-sumaq urpichatam
Rurarqanki raprantinta,
Kayman chayman pawarispan,
Kaypi alabasunaykipaq.
Chaynataqmi rurarqanki
Yanay-yanay urqutapas,
Puririchkaq mayutapas,
Munasqaykita rurallaspanku,
Lliwpas yupaychasunaykipaq.
Intitapas, chaskatapas,
Wayratapas, qasatapas,
Chirawtapas, puquytapas,
Llapachallantam rurallarqanki,
Yuyarispay aduranaypaq.

Haylli taki 90

Aychallaymi sunqullaywan
Lliwpi hukllawakuykuspan,
Tuta punchaw huchallawan
Almallayta intuykuchkan.
¡Imañataq kay aychayri!
¡Imañataq kay sunquyri!
Huchallaman urmay munaq,
Pruyballaman almay pusaq.
Yusnillaymi qillqallanwan
Sapa punchaw rimawaspan,
"Hamuy churi" nillawaspan,
Marqaynimpi waqaychawan.
Kumuykuspa willaptiymi,
Ukuymanta nillaptiymi,
"Ama manchakuychu" niwan,
Hisuswantaq kallpanchawan.
Kuyawanmi Yusnillayqa,
Kuydawanmi Hisusllayqa,
Urmaptiymi uqariwan,
Llakiptiytaq kunsuylawan.
Llakiymi hamullawan,
Muchuymi intullawan,
Nanaymi kichkiriwan,
Unquytaq muyuriwan.
Hisusnillaypunim
Uywakullawachkan,
Marqaynimpipunim
Waqaychakuwachkan,
Makillanmantaqa
Manam wichisaqchu.
Chiqnisqam purillani,
Kamisqam kawsallani,
Sunquymi llakikuspan
Yawarta waqallachkan.
Hisusmi "hamuy" niwan,
Paypunim kunsuylawan,
Kikinmi kallpanchawan,
Paytaqmi hampikuwan.
Kuyakuqniymantaqa
Manañam ima kaqpas
Rakillawanmanñachu.

Haylli taki 92

Kay pacha hanaq pacha kuydaq
Yusmi
Ñuqallayta kuydakuwan;
Wayra qucha para kamachiqmi
Ñuqallayta kamachiwan.
Kuyakuykim Yusnilláy,
Suma-sumaq Taytalláy.
Llanllachkaq qachu, wayta,
wiñachiqmi
Ñuqallayta wiñachiwan;
Tuta punchaw rikurichiqtaqmi
Ñuqallayta kawsachiwan.
Munakuy sumaq sacha ruruchiqmi
Ñuqallayta ruruchiwan;
Altun pawaq kundur mikuchiqmi
Ñuqallayta mikuchiwan.
Qawasqay inti killa kanchachiqmi
Ñuqallayta kanchachiwan;
Tukuy rikchaq urpi waqaychaqmi
Ñuqallayta waqaychawan.
Salbaqllay Yuspa Churin
hamuptinmi
Kuyakuywan tinkumusaq;
Kasqallanman pusakuwaptinmi
Wiñaypaqña kawsamusaq.

Haylli taki 93

Yusnillayqa atiywanmi,
Waqaychawan;
Urqupipas, mayupipas,
Chiri wayra qaparispa
Hamuptimpas,
Makinwanmi harkaykuwan.
Kuyakunim Yusnillayta,
Aduranim Taytallayta,
Yupaychanim Salbaqniyta,
Wañuymanta Urquqniyta.
Kaypachapi llakiptiypas,
Waqaptiypas,
Yusnillaymi kunsuylawan;
Runakuna chiqniwaspa
Rimaptimpas,
Payllapunim upallachin.
Millay hucha muyuwastin
Hamuptimpas,
Yusnillaymi binsichiwan;
Iñiynillay pisiq hina
Kariptimpas,
Payllataqmi yapaykuwan.
Yusnillayqa,
Wiñaypaqmi uywakuwan;
Huktawanmi sunqullayta
Quni Payman,
Munasqanta ruranampaq.

Haylli taki 94

Tukuy unanchaq Hisuslláy,
Chakikimanmi asuykamuni,
Huchallaytam qipimullayki,
Mana niytam apamullayki;
Suma-sumaq yawarllaykiwan
Chuyay-chuyayta mayllaykapuway.
Wañunaymanta Urquqlláy,
Qamllamampunim apamullayki
Mana riqsiy millay sunquyta.
Sapa punchaw iskayrayaqta;
Kallpa qukuq atillaykiwan
Chiqap sayaqta ruraykapuway.
Huchallaymanta Salbaqlláy,
Tukuy almaytam Qanman qumuyki;
Ñawiy, simiy Qampaq kallachun,
Makiy, chakiy Qampaq rurachun,
Tukuy ima quwasqaykipas
Munasqaykipi sirbikullachun.
Tukuy sunquwan Kuyaqlláy,
Kuyakuyllaykim huntaykullawan,
Kusikuytam chayraq tarini,
Sunqullaypim chaskikullani;
Aswan-aswan huntariykuway
Sutillaykita yupaychanaypaq.

Haylli taki 95

Hisuslláy, ¿maymantaq risaq?
¿Pillamantaq asuykusaq?
Tukuy sunqu willakuykuq,
Llakillaypas paskariykuq.
¿Mayumanchum, qaqamanchum?
¡Manam, manam! Qamllamanmi;
Hisus Qanmi kuyawanki,
Huchallaytam mayllawanki,
Almallaytam kallpanchanki,
Chaymi hapipakamuyki.
Hucha muyullawaptinri,
Kutichiypaq kawaptinri,
¿Imaynataq binsillayman?
Hisuslláy, ¿pimantaq niyman?
¿Santumanchum, ayrinmanchum?
Llakiy intullawaptinri,
Wañuy muyullawaptinri,
¿Imaynataq qipanchasaq?
Hisuslláy, ¿pimantaq risaq?
¿Huchasapa runamanchum?
Yachaykunam pisillawan,
Kallpallaymi chinkariwan,
¿Imaynataq tarillasaq?
Hisuslláy, ¿pimantaq nisaq?
¿Yachaqmanchum, apumanchum?

Haylli taki 96

Hisusnillayku
Huñuyniykuman
Huntariykamuy
Kawsariynikipa
Atiynillanta,
Sunquykumanta
Adurayniyku
Lliw chuya kanampaq.
Pukuriykamuy
Sunqullaykuman
Chiqap kallpayuq
Ispirituykita,
Almallaykupi
Manchakuykuna
Llakikunapas
Chinkariykunampaq.
Ñannillaykupi
Kallpanchawayku,
Aychaykutapas
Nigaykullaspayku,
Kayman kutimuy
Punchawllaykipa
Akchiriyninta
Suyanallaykupaq.

Yuspa Siminmanta Quchu Takirikuna

Quchu takiri 1

Ancha sumaqmi kay simi,
Llapan runapaq kuyaymi,
Hisusmi munduman hamurqa
Llapallan huchayuq salbaykuq.

Quchu takiri 2 (Huwan 14:7)

Ñuqam kani Ñan,
Llapan iñiqniypaq
Chuya purinampaq,
Ñuqallataq silumampas ripunampaq;
Iñiykuway qampas
Uyariykuqlláy.

Quchu takiri 3

Kanmi huk ñan, Yusman rinapaq,
Huchamanta kutirinapaq;
Kanmi huk punkupas kichasqa
Chaynillanta yaykunapaq;
Huchaykitá riqsikuspaqa
Kristup krusninmanta qallariy.

Quchu takiri 4

Yuspa kuyayllanwanmi,
Kikin Hisusllawanmi,
Salbu kanki iñispa,
Sunquykita quykuspa.

Quchu takiri 5

¿Imapas rurasqaykiwanchum
"Salbasqam kasaq" ninki?
Hisusllam salbasunki,
Rurayqa manam atinmanchu.

Quchu takiri 6

¿Imatataq rurasaq almay
salbanaypaq?
Hisukristum rurasqa.
¿Imaynataq huchallayta mayllasaq?
Hisukristum mayllanqa.
¿Imatataq chaynaqa ñuqa rurallasaq?
Payllamanmi iñisaq.

Quchu takiri 7 (Huswiy 24:15)

Kunampuni akllakuykuy
Pim sirbinaykita;
Ñuqallayqa churintinmi
Sirbisaqku chiqap Yusta.
¿Imatataq rurasaq salbu kanaypaq?
¿Imatataq rurasaq salbu kanaypaq?
Iñiy Hisukristuman,
Iñiy Hisukristuman,
Sunquykiwan iñispam salbu
Kallanki.

Quchu takiri 9

Nanachikuspa kutirikuychik
Huchaykichikmanta,
Hisusraykulla pampachaykusqa
Kanallaykichikpaq.

Quchu takiri 10 (Matiyu 11:28)

Ñuqaman hamullawaychik
Huchawan amisqakuna,
Llakiypa ñitisqankuna,
Samaytam qullasqaykichik.

Quchu takiri 11 (Apukalipsis 3:20)

Sunquykipa punkullampipunim,
Sayachkani yaykuykunallaypaq;
Suyachkaykim,
Suyachkaykim,
Kichariway kuyakusqalláy.

Quchu takiri 12

Maskay Yusta,
Maskay Yusta,
Kawsachkaspallaraq
Maskay Yusta.
"Suyasaqraq" nispaykiqa,
Punku wichqarukuptinmi
Hawallapi qiparqunki.
Maskay Yusta.

Quchu takiri 13

Kuyakusqalláy,
Qawariykamuway
Kaypim kallachkani,
Chakatasqa kruspi
Qampaq muchuchkani;
Chaskiykullawayña .
Sunquykipi

Quchu takiri 14

Ñuqam Punku kani
Unanchaykukusqalláy,
Yaykuykamuy ñuqallantapuni
Kawsay tariq qayakusqalláy.

Quchu takiri 15 (Apukalipsis 3:20)

Sunquykipa ñawpaqnimpipunim
Sayachkani kuyakusqalláy,
Kichaykuway unanchasqalláy,
Yaykumuptiy kawsakunanchikpaq.

Quchu takiri 16

Kichariykuy sunquykita
Hisus yaykunampaq;
Yaykuspaqa munaychakunqam
Wiñaypaqña lliwmanta.

Quchu takiri 17

¿Imanasqam mana chaskinkichu?
¿Imanasqam mana iñinkichu?
Hisus qayachkasuptiki,
"Hamuy" nillachkasuptiki.

Quchu takiri 18

Salbu kayta munaspaqa
Chaskiy kikin Hisusta,
Huchaykita riqsikuspa
Iñiy Payllamanña;
Hisuspunim salbakuqqa,
Salbakullasunkim.

Quchu takiri 19

Sunqullayman, sunqullayman
Yaykumuy Hisuslláy,
Ukullanman, chawpillanman
Yaykuykuy Hisuslláy.

Quchu takiri 20

Suma-sumaq Hisuslláy
Qamllam kallasqanki
Salbakuqnillayqa;
Tukuy sunquywanmi
Kumuykuspa iñimuyki;
Chaskiykullawayña.

Quchu takiri 21

Hatu-hatun Yusnilláy,
Sapan churikitam
Kachamullasqanki
Rantiypi wañunampaq;
Riqsikuykuspaymi
Kunan chaskikuni.

Quchu takiri 22

Huchasapa kallasqayta
Riqsikuykuspaymi,
Kuyay sunqu Hisuslláy
Sunqullayta quyki;
Mayllaykapullaway
Sumaq Hisuslláy.

Quchu takiri 23

Hisuswanmi kawsakuni
Sumaq kanchaynimpi;
Upyallanim yakunmanta,
Kawsay yakunmanta,
Kawsay tanta Hisusmantam
Wiñanaypaq mikullani;
Payllapunim ñuqallaywan.

Quchu takiri 24

Kuyakuwaqniy Hisusmi
Ñuqapaq hamurqa,
Kruspi ñakariykuspanmi
Ñuqapaq wañurqa.

Quchu takiri 25 (I Timutiyu 2:5)

Chullallam Yus Taytallanchik,
Chullallam Allimpaqninchik,
Yusmanta runakunapaq;
Hisusllam llapallampaq.

Quchu takiri 26 (Huwan 3:16)

Yumpa-yumpaytam kuyarqa
Yus kay pachata, hinaspam
Kuyay Churinta qumurqa,
Llapan Payllapi iñiqqa
Mana wañuspa kawsakunampaq,
Yuswan wiñayña kanampaq.

Quchu takiri 27 (II Kurinsyu 5:21)

Mana hucha riqsiq Hisustam
Huchayaykachirqa,
Ñuqanchikta kuyawaspanchikmi
Muchuykachillarqa,
Yuswan allimpasqa kananchikpaqmi
Hisus wañullarqa.

Quchu takiri 28

Yaqa-yaqañam kutimunqa
Hisusnillanchik kayman,
Churinkunatam pusakapunqa
Kikin Hanaq pachaman.

Quchu takiri 29

Hisusnillayqa wiñaymantapas
Kaqllapunim,
Kunampas wiñaykamapas
Kikimpunim.

Quchu takiri 30

Manam llaki kanchu Yuspa
wasimpi
Hanaq pachapi, sumaq pachapi,
Manam llaki kanchu Yuspa
wasimpi
Chayraykupunim kusikuchkani.

Quchu takiri 31

Kusikuchkanim, kusikuchkanim,
Hisusniypa kuyawasqanwan,
Simillampunim kunan willawan,
Aswan-aswanmi kusikuchkani.

Quchu takiri 32

Krusninta wikrispanmi
Hisus muchurqa;
Huchayta qipispanmi
Hisus wañurqa;
Kawsarispanñataqmi
Salballawarqa.

Quchu takiri 33

Ñawpaq ñawsam, kunan rikuni,
Huchakunap chaqnaykusqanmi
Paskasqaña kachkani;
Chaymi yachakullani
Sumaq Salbakuqniy kasqanta,
Huchallaypas pampachasqanta.

Quchu takiri 34

Kichki ñanta rillaspayqa,
Hisusnillaymanta
Hapipakuykullaspaymi
Mana manchasaqchu.

Quchu takiri 35

Hisusnillaymi samaykachiwan,
Sunqullaytam kusirichiwan,
Almallaytam uqarin,
Wiñaypaqmi kawsachin,
Hisusnillaymi samaykachiwan.

Quchu takiri 36

Hisusniymi sapa punchaw ñuqawan,
Llamkaptiypas, puriptiypas,
Wasiypipas, urqupipas ñuqawan;
Kuyakunim tukuy sunquywan.

Quchu takiri 37

Ancha-anchatam Hisus kuyawan,
Willakunim llapanman,
Wañupuwarqam kuyakuwaspan
Salbakuwanallampaq;
Ancha-anchatam Hisus kuyawan,
Kawsaripullawanñam,
Hanaq pachapi wiña-wiñayña
Kawsakamunallaypaq.

Quchu takiri 38

Muchuy intuwaptinmi,
Llakiy muyuwaptinmi,
Hisus ñuqawampuni
Kallpanchawanampaq.

Quchu takiri 39

Yanqapaqmi maskasqani
Huchap kallasqampi,
Kusikuyta samaytapas
Hisusllapi kallachkaptin.

Quchu takiri 40

Kruspim Hisus wañupuwarqa
Kuyayninta riqsinallaypaq,
Salbawaspam wañupuwarqa,
Chaymi kuyani tukuy sunquywan.

Quchu takiri 41

Hisus sunquyman yaykusqanmantam,
Paywan kuskalla kawsasqaymantam,
Sumaq samaypi purini,
Kusi-kusillam kawsani,
Hisusllaymanmi grasyasta qullani.

Quchu takiri 42

Manam imapas qukuwarqachu
Hisusníy riqsinallaypaq,
Manam imapas qukuwarqachu
Niwasqan ruranallaypaq;
Salbu kasqaymantam ichaqa
Tukuypi kasukullani,
Huchayuqtapas pusamullani
Hisusllay salbanallampaq.

Quchu takiri 43

Ñuqam kani Kawsay Tanta,
Kuyay churilláy,
Mikuykuway kikillayta
Salbakusqalláy,
Sapa punchawpuni hatarispa,
Mañakuypi asuykamuwaspa.

Quchu takiri 44

Kuyakusqay churilláy,
¿Qipamanchum kutiriyta
munachkanki,
Sunquykipi huchamanta yuyaspayki?
¿Aychaykichum munaykuchkan
urmaykuyta?
Hamuy ñuqam qullasqayki
kallpanchayta
Asuykamuway churilláy.

Quchu takiri 45 (Huwan 14:6)

Ñuqam kani chiqap,
Llullam kaypachapi kaq runaqa.
Ñuqallaman iñiwaspaykiqa
Chiqap rimaytañam yachallanki.

Quchu takiri 46 (Huwan 8:12)

Ñuqam kay pachap Kanchaynin kani
Pipas qatiwaqnillayqa
Sumaq kanchaypim purinqa,
Millay huchatam saqinqa;
Ñuqam tutayaq sunquta kanchani.

Quchu takiri 47 (Huwan 11:25)

Ñuqam kani Kawsay,
Ñuqataq Kawsariypas;
Iñiqniyqa kawsarinqapunim
Maypi wañuspapas.

Quchu takiri 48 (Apukalipsis 2:10)

Ama manchakuychu wawqilláy,
Llakipiña, waqaypiña kaspaykipas,
Unqusqaña, wañuypiña kaspaykipas,
Wañunaykikama qaqa hina sayay,
Wiñay kawsay kurunatam
chaskikunki
"Manam huchayuqchu kani",
nispaqa
Kikillanchikmi ingañakuchkanchik,
Yusman huchanchikta willaptinchikqa
Hisusraykum pampachawasunchik.

Quchu takiri 50 (I Huwan 2:1)

Kuyakusqáy kaytam niyki:
"Amam huchaman urmankichu;
Urmaq kaspaqa willakuykunki
Kikin Hisusman pampachanampaq".

Quchu takiri 51 (I Tisalunisinsi 4:17)

Kamaq Hisus kutipamuptinmi,
Salbu kaqkunallamanta
Kawsaqkunapas wañuqkunapiwan
Uqarisqa kallanqaku;
Hisuswanmi tinkumullanqaku
Puyu ukullapi lliwchan,
Paywan wiñay kanankupaq.

Quchu takiri 52

Asuykusun Yusninchikman
Kristup krusnillanman
Aswan iñiykuspa;
Quwasunmi kuyakuywan
Ispiritullanta,
Mañakunanchikpaq.

Quchu takiri 53

Uyariychik huchasapakunap
Qapariynillanta,
"¡Hisus rikuykuytam munaniku!"
Niykullasqankuta.
¿Imanispam kaypi maskasunchik
Salbu kanankupaq?
"Hisusllaman asuykuykuy", nisun
Qawarinankupaq,
"Tukuy sunquykiwan iñiy",
nisun
Salbu kanankupaq.

Quchu takiri 54 (Isayas 41:13)

Ñuqa Yus Taytaykim
Paña makillaykimanta
Hapiqniki kani;
Ama manchakullayñachu
Yanapallasqaykipunim.
Mañaychik qusunkichikmi,
Maskaychik tarinkichikmi,
Qayaychik kichapusunkim;
Mañaqqa chaskinmi,
Maskaqqa tarinmi,
Qáyaqmanqa kichanqam.

Quchu takiri 56 (Isayas 41:10)

Ñuqam qanwan kani,
Amapuni llakikuychu,
Yusnillaykim kani,
Kallpanchallasqaykim,
Yanapallasqaykim,
Takyachikusqaykipunim
Paña makiywan.

Quchu takiri 57

Grasyas grasyas Yusllanchikman,
Kuyay wawqilláy,
Huchallanchik pampachaqman,
Salbumasilláy.

Quchu takiri 58

Riqsikuyqa kachun Hisuspaq,
Huchasapakuna salbaqpaq,
Yawarllanwan hucha mayllaqpaq,
Millay sunqu chuyayachiqpaq;
Pay riqsiyqa ancha kuyaymi,
Pay qatiyqa hapipakuymi,
Pay kasuyqa yuyay tariymi,
Paywan kayqa wiñay kawsaymi.

Quchu takiri 59

Hisusllata adurasun
Salbaqnillanchikta,
Huchallanchik pampachaqta,
Uqariqninchikta,
Lliwpi pusakuqllanchikta,
Payta adurasun.

Quchu takiri 60

Grasyas, grasyas Yusnilláy
Churillaykimanta,
Huchallaypas mayllaqmanta,
Grasyas Taytalláy.

Quchu takiri 61

Qamllam kanki Hisuslláy,
Wañuymanta urquwaspa
Salbakullawaqniy,
Huchallayta pampachaspa
Kallpanchallawaqniy;
Aduraykim Kamaqlláy.

Quchu takiri 62

Kuyakullawaspanchik,
Huchallanchikmantapas,
Yawarnillanwanña,
Mayllawaqninchikta,
Wiña-wiñaypaq adurallasun.

Quchu takiri 63

Kusikuyqa sunqullaypim kachkan,
Kuyawankipunim Hisusníy;
Huchaytam mayllankiña,
Ripusaq silumanñam
Chayraykum sunquy kusikuchkan
Kamaqníy.

Quchu takiri 64

Salbawankiñam Yus,
Taytalláy
Salbawankiñam Yusnilláy;
Uqariqlláy, Waqaychaqlláy,
Salbawankiñam Yusnilláy.

Quchu takiri 65

Qam Hisusnillaymi kanki,
Qam sapallaykiñam kanki;
Sapa punchaw Pusaqlláy,
Wiña-wiñay Kuyaylláy,
Qam Hisusnillaymi kanki.

Quchu takiri 66

Wañupuwasqaykimanta
Grasyas Hisuslláy,
Salballawasqaykimanta
Grasyas Kamaqlláy,
Munaychakuy ñuqamanta,
Salbakuwaqlláy.

Quchu takiri 67

Grasyas Qanman kachun Yusnilláy,
Mikuy quwasqallaykikumanta,
Wirpullayku kallpanchaykuqmanta
Grasyas Qanman kachun Yusnilláy.

Quchu takiri 68

Kichariway Yusnilláy,
Yachayniypa ñawillanta,
Suma-sumaq simillaykip
Nillawasqan yachanaypaq.

Quchu takiri 69

Niykullaway Hisuslláy,
Sumaq qillqaykiwan
Qampa munasqayki kaqta,
Chaylla ruranaypaq.

Quchu takiri 70

Simillayki kachun Hisuslláy,
Huk ispigu hina ñuqallaypaq,
Huchaykuna qawanaypaq,
Rikukuspa Qanman willakuptiy,
Yawarllayki mayllaykuwanampaq.

Quchu takiri 71

Yanapaykullaway Hisuslláy,
Simillayki qawariykunaypaq,
Kawsay tantaykita mikunaypaq,
Kallpanchaykullaway,
Kamaqlláy
Yachasqaykunawan sirbinaypaq.

Quchu takiri 72

Qamllapunim salballawaranki
Huchayta mayllaspa, sumaq Hisuslláy;
Qamllapunim ñuqallaypaq kanki,
Waqaychaway lliwpi Pusaqlláy.

Quchu takiri 73

Kristup wañuyninwanmi,
Kristup yawarninwanmi,
Salballawarqanki Yusnilláy;
Kallpanchaykullaway
Kamaqlláy.

Quchu takiri 74

Kuyawaspaykim wañuynikiwan
Salballawanki Qam Hisusnilláy,
Kawsarispaykim allimpawanki,
Kutimullayña Kamaq Hisuslláy.

Quchu takiri 75

Suyachkaykim, suyachkaykim
Kay pachapi Hisuslláy,
Llakistimpas Kamaqníy,
Waqastimpas Salbaqníy,
Tuta punchaw Hisuslláy,
Suyachkaykim.

Quchu takiri 76

Akchispa, akchispa,
Hisus kanchanayta munan;
Mañaykim, mañaykim
Kallpata Kamaqnilláy.

Quchu takiri 77

Hisuslláy yanapaway
Sapa punchawpuni,
Kunampas kallpanchaway
Salbakuqnilláy.

Quchu takiri 78

Hisusnilláy mayllaway huchayta,
Sunquypi churaykuway,
kallpata
Imam kaytapuni chaskiway,
Qamllapaq wiñay kawsachikuway,
Waqaychaykuway sapa punchawpi,
Pusaway kay ñakariy pachapi,
Sunqullay kachun tiyanaykipaq,
Qamllaña munaychakunaykipaq.

Quchu takiri 79

Kancharichiway Hisusnilláy,
Kancharichiway,
Akchiqnillay
Sapa punchawña rimallasqaypi,
Puncha-punchawña rurallasqaypi,
Lliw huchallapi kawsaqkunapas,
Kikikipuni ñuqallaypiña,
Kawsasqaykita rikullaspanku
Asuykamusunaykipaq.

Quchu takiri 80

Salbakuqnilláy,
Qamllamanmi hamullani,
Mayllaykullaway,
Kallpanchaykuway,
Wañupuwasqaykirayku
Yanapaykuway,
Yachaykachiway,
Munasqayki ruranaypaq
Hisukristulláy.

Quchu takiri 81

Kawsaq Yuspa Ispiritun
Yaykuykuway sunquyman,
Aswan, aswan, astawan,
Yuspa Ispiritun.
Huntaykuway ñuqallayman,
Rikcharichiy almayta,
Kawsarichiy sunquyta.

Quchu takiri 82

Kunan pusallaway Hisuslláy,
Salbay munasqayki kaqmampuni,
Yachachiway imam niyta,
Mana manchakuspa rimariyta,
Qamllamanta willaptiytaq
Rumi sunqu kaqpas iñinampaq;
Kunan pusallaway Hisuslláy.

Quchu takiri 83

Asuykachiway Kamaqnilláy,
Wañullasqayki krusllaman,
Aswan hichpaman Salbakuqlláy,
Kirisqa kaq waqtallaykiman.

Quchu takiri 84

Sirbiqnikipaqña rurallaway,
Ispirituykiwan kallpanchaway,
Munallasqaykita ruray,
ñuqallaypi
Sirbikunallaypaq Hisuslláy.

Quchu takiri 85

Yuyarichiway Yusnilláy,
Waqaychapuway sunquypi,
Hisusnillaypa ñakariykuspan,
Huchallaykuna apallasqanta.

Quchu takiri 86

Lliw sunquymi Hisusniypaq,
Hatu-hatun Salbaqniypaq,
Imam kaqmi wiña-wiñaypaq,
Payllapaqmi kawsakuyniypas.

Quchu takiri 87

Qatisaqmi, qatisaqmi Hisusniyta,
Urqupipas, qasapipas Paytam,
Llakisqapas, kusisqapas Paytam,
Unquspapas, wañuspapas Paytam,
Qatisaqmi, qatisaqmi Hisusniyta.

Quchu takiri 88

Kuyakuqniy Hisusllamanmi
Rikchakuyta munani,
Sunquwanmi kuyani;
Sapa punchaw Payllamampuni
Hukllawakuykuspaymi29
Kawsakuyta munani.

Quchu takiri 89

Hisuswanmi kawsakullani
Wasiypipas, ñampipas;
Paywampunim purikullani
Maypi kallasqaypipas.

Quchu takiri 90

Hisuswan puriytam munani,
Hisuswan kawsaytam munani,
Hisuswan wañuytam munani,
Llapanman willaytam munani.

Quchu takiri 91

Makillayqa ruranqam,
Chakillayqa purinqam,
Simillayqa willanqam,
Qamllapaqña Hisuslláy,
Ñuqallayta kachaway,
Sirbisqaykim Kamaqlláy.

Quchu takiri 92

Yusnillayqa kawsachkaqpunim,
Chayllapunim uyariykuwan,
Kay pachapi chiqniqniykuna
Wañunaypaq maskawaptimpas,
Rapranwanmi pakaykullawan.

Quchu takiri 93

Wakllay kruspim Kristu
ñakaripullawarqa,
Kawsaq Yuspa sapay Churinmi
rantiwarqa,
Ñuqap rantiypim Kristu
wañurqa kuyakuwaspa,
Chaymi qullani tukuy sunquyta
kawsakunampaq.

(qallanaman - top)


Kay takikunataqa Florencio Seguram qillqarqan. Paymantaqa kaypim ñawiriyta atinki:

Runasimipi Kristiyanu Takikuna

Runasimipi Kristiyanu Mañaykuna

Runasimipi Willakuykuna, Qillqasqakuna

Ch'uya Qillqata, Katisismu ñisqatapas chaqnamuy

Rapip qallananman


Last update: 29 Aug 2013. © runasimi.de.  The contents of this page may be distributed for non-commercial purposes, especially for spreading knowledge of the Runasimi language in the world and strengthening its position in its home lands. Please quote the original author (if not mentioned by name, write runasimi.de), and set a link to this page (write down URL, if texts or images of this page are used in printed version).