© runasimi.de
Akllashka: k+q+w+a/i/u - kiti rimaykunapi shina Akllankapak: Kallari Killkakunapi shina killkay
Akllankapak: Shukyachisqa Alli Killkay - Urin Runasimi, Shukyachishka Kichwa

Shimikuna / Kallari

—uka Yaya (Mt 6:9-13)

Kushikuy (Mt 5:1-13)

Urmachiy (Lk 4:1-13)

Rimashka (Jn 1:1-14)

Nikudimu (Jn 3:1-21)

Kuyay (1Kor 13)

Kamachi (Ex 20:1-17)

—uka Michik (Ps 23)

MaŮaykuna

Doctrina 1584

Apunchikpak Shimi

Deutsch English
Español Français
Italiano Runasimi

© runasimi.de