Kusikuyniyuqmi

Matiyu (Mateo) 5:1-13 - ancha achka hina t'ikrasqakuna

Kay p'anqapiqa tukuy qillqakuna kimsantin hanllalli allin qillqaypim qillqasqa (mana wakinchasqa) - 3 vocales/vowels a/i/u, k/q/w (en las variantes regionales).

Liwru/T'ikraqSuyuK'iti rimayMatiyup qillqasqan iwanhilyu 5:3
Enrique Pélach, Demetrio Molloy 1974Quechua (sureño), PerúRunasimi (urin Piruw) Kusikuyniyuqmi kankichik qamkuna, maypacham ñuqarayku kamisuptiykichik, qatikachasuptiykichik, mana kaqkunata tumpasuptiykichikpas.
Kay Pacha Salvaq 1954Ayacucho, PerúAyakuchu/Chanka Kusikuyniyuqmi kankichik ñuqarayku kamisuptiykichik, pirsigisuptiykichikpas, hinaspa llullakustin tukuy mana allinkunata kuntraykichikpi nisuptiykichikpas.
Chuya Qellqa 1987Ayacucho, PerúAyakuchu/Chanka Mayna kusisqam kankichik ñuqarayku runakuna kamispa ñakarichisuptiykichikqa hinaspa kuntraykichikpi llullakuspa tukuy imatapas nisuptiykichikqa.
Chuya Qellqa 2012Ayacucho, PerúAyakuchu/Chanka Mayna kusisqam kankichik ñuqarayku kamisuptiykichik, ñakarichisuptiykichik hinaspa kuntraykichikpi llullakunata rimaptinkuqa.
Apunchis Jesukristoq Mosoq Rimanakuynin 1947Cuzco, PerúQusqu (Qosqo) Kusisamiyuqmi kankichik maypacha ñuqarayku, k'amisqa qatiykachasqa kawaqchik, tukuy mana allin kaqtataq qamkunamanta, llullakuspa, ninkuman.
Diospa Simin Qelqa 2004Cuzco, PerúQusqu (Qosqo) Kusisamiyuqmi kankichik, ñuqarayku k'amisuptiykichikpas qatiykachasuptiykichikpas, hinallataq tukuy mana allinkunata llullakuspa qamkunamanta rimaptinkupas.
Wycliffe Mosoq Testamento 2013Este de Apurímac, PerúApurimaq Ancha kusisqam kankichik ñuqapi kriyisqaykichisrayku runakuna k'amisuptiykichik, chiqnisuptiykichik, hinallataq llulla-llullarikusparaq kuntraykichikpi tukuy imatapas rimaptinkuqa.
Hilario Huanca, Hermann Wendling 2007Puno, PerúPunu (Qullaw) Kusisqam kankichik, sichus ñuqarayku wahach'asunkichik, qatiykachasunkichik, imaymana mana allinkunata qamkunamanta rimanqaku hina.
Dios parlapawanchej 1976Centro/Sur de BoliviaQullasuyu (Buliwya) May kusisqas kankichik runas llullakuspa saqrata rimasuptiykichik, muchuchisuptiykichik qhasimanta k'amisuptiykichikpis, ñuqata kasuwasqaykichikrayku.
Diosmanta Qhelqa 1993Centro/Sur de BoliviaQullasuyu (Buliwya) Kusikuyniyuqmin kankichik runas Ñuqarayku qamkunapaq rimaptinku, chiqnispa ñak'arichisuptiykichik, tukuy imatataq llullakuspa kuntraykichikpi niptinku ima.
Dios Tatanchispaq Musuq Rimanayninkuna 1985Norte de BoliviaApulu (Buliwya) Kusikuyniyuqmi kankichik, qamkuna insultasqa, chiqnisqa, qamkuna kuntra tukuy imata llullakuspa parlaptinku.
Dios Tatanchispaq Musuq Rimanayninkuna 2006Norte de BoliviaApulu (Buliwya) Kusikuyniyuqmi qamkuna kankichik, jayk'apchus ñuqarayku mana allin rimaykunawan sutichasqa, qatiykachasqa, jinallataq imaymana llulla rimaykunawan tumpaykusqa kankichik chhikaqa.
Apunchic Jesucristopac Mushuc Testamento 1954Quichua del EcuadorKichwa shimi Kushiyukmi kankichik kankunata ñukarayku kamikpi, katikachakpi, kankunamanta tukuy mana allita ñukarayku rimakpi, llullashpa.
Leonidas Proaño, Jesucristopaj Alli Huillai 1972Quichua del EcuadorKichwa shimi Ñukamanta kankunata kamikpi, llakichikpi, kankuna mana rurashkata juchachikpipish, kankunaka kushiyukkunami kankichik.
Pachacamacpac Quillcashca Shimi 1997Quichua del EcuadorKichwa shimi Ñuka ruraymanta kankunata kamikpi, katiriyakpi, llullashpaka tukuy millaykunata kankunamanta nikpika, kushikushka kankichik.
Dios Rimashca Shimicunami 1989Chimborazo, EcuadorChimpurasu Kichwa Kankuna ñukata krishpa katishkamanta piñashpa millayta rimashpa, imatapish llullashpa llakichikpipish kushikuychik.
Dios Rimashca Shimicunami 2004Chimborazo, EcuadorChimpurasu Kichwa Ñukata katikushkamanta tukuy laya millay shimikunata rimashpa, llullashpa, kamishpa, llakichina yuyaylla llakichikpi llakita apakkunaka kushichishkami.
Mushuj Testamento Diospaj Shimi 2010Chimborazo, EcuadorChimpurasu Kichwa Ñukata katishkamanta kankunata piñashpa, kamishpa, imatapish llullashpa llakichikpipish, kushikuychik.
Diospaj Shimi 2010Imbabura, EcuadorImpapura Kichwa Ñukata katinakukpi kankunata mana rikunayachishpa katiriyashpa llakichikpi, imatapash llullashpa mana allikachikpika, ninanta kushikunkichi.
Dios Rimashcata Quillcashcami 2010Cañar, EcuadorKañari Kichwa Ñukata katikushkamanta piñashka, pipish llullashpa rimashka, llakichishka kakkuna, ¡kushikuychik!
Diosbuj Shimi: Mushuj Testamento 2013Salasaca, EcuadorSalasaka Kichwa Ñukata katishkamanta rimakpish, imatatakpish nishpa llakmushpa kankunata katikuychakpish, kushiyachishka kankichik.
Colegio Don Bosco 1988Napo, EcuadorNapu Kichwa Kushikuna kankichik ñukarayku kankunata chikninukpi, piñanukpi, mana allita kankunamanta llullashpa rimanukpi.
Hermanos Libres del Ecuador 1982Tena, EcuadorTena Kichwa Kushikunami kankichik ima uras chiknishka turmintachishka kashpa, ima mana allitas kankunamanta llullashpa rimakukpis.
Ñucanchi Señor Jesucristomanda Shimi 1992Oriente, EcuadorKichwa shimi Kushikunami kankichik ima uras ñukamanda chiknishka turmintachishka kashpa, ima mana allitas kankunamanta llullashpa rimanakukpi.
Diospa Shimi 1992Pastaza, EcuadorPastasa Kichwa Chashnallata ñukamanta kankunata kaminakukpis, turmintachinakukpis, ima mana allitas kankunamanta llullashpa rimanakukpipas kushi runa kankichik.

Quechua sureño - Runasimipi (Enrique Pélach, Demetrio Molloy 1974)

 1. Jesús, kay achka runakunata rikuspanmi, siqarqa qichqa urqu pataman. Chaypi tiyaykuptin, disipulunkuna huñunakurqaku paypa muyuriqninman.
 2. Hinaptinmi Jesús kaynata rimarispa pridikayta qallarirqa:
 3. Kusikuyniyuqmi waqcha sunquyuq kaqkuna, paykunapaqmi Diospa Hanaqpachan.
 4. Kusikuyniyuqmi kunan waqaqkuna, paykunam kunsuylasqa kanqaku.
 5. Kusikuyniyuqmi pasinsyayuq kaqkuna, paykunam chaskinqaku irinsya allpata.
 6. Kusikuyniyuqmi yarqachikuywan, yakunayachikuywan hustisya maskaqkuna, paykunam saksasqa kanqaku.
 7. Kusikuyniyuqmi runamasinkuta kuyapayaqkuna, paykunam Diospa kuyapayakuyninta tarinqaku (aypanqaku).
 8. Kusikuyniyuqmi limpyu chuya sunquyuqkuna, paykunam Tayta Diospa uyanta rikunqaku.
 9. Kusikuyniyuqmi hawka kaypaq llamkaqkuna, mana pitapas inimigakuqkuna, paykunam Diospa churinkuna hina riqsisqa kanqaku.
 10. Kusikuyniyuqmi pirsigisqa (qatikachasqa) kaqkuna, allin kayta huntachisqankurayku, paykunapaqmi Diospa Hanaqpachan.
 11. Kusikuyniyuqmi kankichis qamkuna, maypacham ñuqa-rayku kamisuptikichis, qatikachasuptikichis, mana kaqkunata tumpasuptikichispas.
 12. Kusikuychis, kuntintu kaychis, Hanaqpachapi chaskinkichis ancha sumaq primyuta.
 13. Chaynallatataqmi muchuchirqaku ñawpaqnikichis Diospa rantimpi rimaq prufitakunata.
 14. Qamkuna kankichis kay pachapa kachin. Ichaqa kachi qaymaruptinri, ¿imawantaq kutichichwan gustunta? Manam imapaqpas walinñachu, aswan wanuman wischunallapaqñam utaq runakunapa sarunallampaqñam.
 15. Qamkuna kankichis kay mundupa kanchaynin. Urqu patapi rurasqa llaqtaqa manam pakayta atikunmanchu.
 16. Manam pakanapaqchu ratachikun huk kanchaq michirutaqa, sinuqa misa patapi churana llapallan wasipi kaqkunata kanchanampaqmi.

Santos Evangelios y Hechos de los Apóstoles: Primera versión católica en quechua y castellano. Editorial Andina, Lima 1974. 494 pp. Uyaychaqkuna: Enrique Pélach y Feliu, Demetrio Molloy MacDermott. Taytanchis Jesucristopa Santo Evangelion San Mateopa Qellqasqan: Diospa Rimaynin (Palabran) Runaman Tukurqa, p. 301.

Quechua de Ayacucho, Perú - Ayakuchu / Chanka (Kay Pacha Salvaq 1954).

Urqupa hawampi hatarichisqa: Kusikuyniyuq kay Ñanmanta

 1. Jesusmi runakunata qawariykuspan, wicharirqa urquman, tiyaykuptinñataqmi asuykamurqa disipulunkuna.
 2. Chaymi siminta kichariykuspa yachachispa, nirqa:
 3. Kusikuyniyuqmi ispiritupi wakchakuna; paykunapaq hanaq pacha riynu kasqanrayku.
 4. Kusikuyniyuqmi lamintakuqkuna; paykuna kunsuylasqa kanankurayku.
 5. Kusikuyniyuqmi mansukuna; paykuna kay pacha irinsya chaskinankurayku.
 6. Kusikuyniyuqmi hustu kaymanta yarqasqakuna, yakunayasqakunapas; paykuna saksachisqa kanankurayku.
 7. Kusikuyniyuqmi kuyapayakuqkuna; paykuna kuyapayasqa kanankurayku.
 8. Kusikuyniyuqmi limpyu sunquyuqkuna; paykuna Diosta rikunankurayku.
 9. Kusikuyniyuqmi hawkayachiqkuna; paykuna Diospa churinwan sutichasqa kanankurayku.
 10. Kusikuyniyuqmi hustu kayrayku pirsigisqakuna; paykunapaq hanaq pacha riynu kasqanrayku.
 11. Kusikuyniyuqmi kankichik ñuqarayku kamisuptikichik, pirsigisuptikichikpas, hinaspa llullakustin tukuy mana allinkunata kuntraykichikpi nisuptikichikpas.
 12. Kusikuychik, quchukuychik hanaq pachapi hatun primyuykichik kasqanrayku.
 13. (Qamkunam kankichik allpa kachi. Kachi qamyayaruspaqa ¿imapaqtaq walinman? Manam imapaqpas sirwinñachu aswanqa wischusqa kaptin runakuna sarutyanallanpaqñam.)
 14. Qamkunam kankichik runakuna kanchaq. Urqupa hawampi hatarichisqa llaqtaqa manam pakakunmanchu.
 15. Lamparata rupachispaqa manataqmi almupa ukunmanchu churan, aswan kandilirupa hawanmanmi, hinaptinmi llapallan wasipi kaqkunata kancharin.
 16. Chay hinata kancharichun kanchaynikichik runakunapa qayllampi, allin rurasqaykichikta rikuspanku, hanaq pachapi kaq Taytaykichikta qapaqchanankupaq.

Juampa qillqasqan Evangelio. Sociedades bíblicas unidas (United Bible Societies), 1954. 68 pp. T'ikraqnin: Florencio Segura.

Quechua de Ayacucho, Perú - Ayakuchu / Chanka (Chuya Qillqa 1987).

 1. Jesusmi llapa runakunata qawaykuspan rirqa urqupa waqtaman hinaptinmi chaypi tiyaykuptin puriqmasinkuna asuykurqa.
 2. Hinaptinmi Jesus yachachiyta qallaykurqa kaynata:
 3. —Mayna kusisqam “Diostam nisisitani” niqkunaqa, paykunapamiki Diospa munaychakusqanqa.
 4. —Mayna kusisqam llakisqakunaqa, paykunataqariki Diosmi kunsuylanqa.
 5. —Mayna kusisqam llampu sunquyuqkunaqa, paykunaqariki irinsyapaqmi kay pachata chaskinqa.
 6. —Mayna kusisqam yarqachikuchkaq hina hinaspa yakunayachikuchkaq hina Diospa munasqan ruray munaqkunaqa, paykunaqa saksaykuchkaq hinam kanqaku.
 7. —Mayna kusisqam llakipayakuqkunaqa, paykunapas llakipayasqam kanqaku.
 8. —Mayna kusisqam limpyu sunquyuqkunaqa, paykunaqariki Diostam rikunqa.
 9. —Mayna kusisqam amachakuqkunaqa, paykunaqariki Diospa churinwan sutichasqam kanqaku.
 10. —Mayna kusisqam Diospa munasqanman hina rurasqankumanta ñakarichisqakunaqa, paykunapamriki Diospa munaychaykusqanqa.
 11. —Mayna kusisqam kankichik ñuqarayku runakuna kamispa ñakarichisuptikichikqa hinaspa kuntraykichikpi llullakuspa tukuy imatapas nisuptikichikqa.
 12. Anchatayá kusikuychik, hatun primyutam chaskinkichik hanaq pachapi. Chaynatam ñakarichirqaku qamkunamanta ñawpaq kaq Diosmanta willakuqkunatapas.
 13. —Qamkunaqa kay pachapi runakunapaqmi kachi hina kankichik. Kachi qamyayaruspaqa ¿imapaqtaq walinman? Manam imapaqpas sirwinñachu aswanqa wischusqa kaptin runakuna sarutyanallanpaqñam.
 14. —Qamkunaqa runakunapaqmi achkiy hina kankichik, urqupa puntanpi llaqtaqa manam pakasqachu.
 15. Michirutaqa ratachina manam kajunpa ukunman churarunapaqchu, aswanqa altumanmi churana wasipi llapallan kaqkunata achkinanpaq.
 16. Chaynayá qamkunapas achkichkaq michiru hina kaychik runakunapa qayllanpi chaynapi allin rurasqaykichikta qawaspanku hanaq pachapi kaq Taytaykichikta paykunapas alabanankupaq.

Chuya Qellqa: Jesucristomanta Mateopa Qellqasqan. Sociedades bíblicas unidas (United Bible Societies), 1987. T'ikraqninkuna: Homer Emerson, Rafael Yupanqui, Simon Izarra, Rómulo Sauñe Quicaña, Saturnino Gavilán, Fernando Quicaña. Bible.is ñisqapi ñawinchay, Romulop rimasqantapas uyariy. Gospelgo.com ñisqapi ñawinchay.

Quechua de Ayacucho, Perú - Ayakuchu / Chanka (Chuya Qillqa 2012).

Jesuspa yachachisqanmanta

 1. Jesusmi llapa runakunata qawaykuspan urquman qispispan chaypi tiyaykurqa. Hinaspanmi disipulunkuna asuykuptinku,
 2. kaynata yachachirqa:
 3. Mayna kusisqam “Diosmantam nisisitani” niq wakchakunaqa, Diospa munaychakuyninpas paykunapam.
 4. Mayna kusisqam waqaqkunaqa, paykunataqa Diosmi kunsuylanqa.
 5. Mayna kusisqam llampu sunquyuqkunaqa, paykunam kay pachata irinsyankupaq chaskinqaku.
 6. Mayna kusisqam Diospa allin arriglu ruwayninmanta yarqachikuqkunawan yakunayachikuqkunaqa, paykunaqa saksachisqam kanqaku.
 7. Mayna kusisqam llakipayakuqkunaqa, paykunamantapas Diosmi llakipayarikunqa.
 8. Mayna kusisqam chuya sunquyuqkunaqa, paykunam Diosta rikunqaku.
 9. Mayna kusisqam hawkayayta maskaqkunaqa, paykunam Diospa churinwan sutichasqa kanqaku.
 10. Mayna kusisqam allin kaqta ruwasqankurayku qatikachasqakunaqa, paykunapam Diospa munaychakuyninpas.
 11. Mayna kusisqam kankichik ñuqarayku kamisuptikichik, ñakarichisuptikichik hinaspa kuntraykichikpi llullakunata rimaptinkuqa.
 12. Anchatayá kusikuychik, hanaq pachapim hatun primyuta chaskinkichik. Chaynatam qatikacharqaku qamkunamanta ñawpaq kaq prufitakunatapas.
 13. Qamkunaqa kay pachapi runakunapaqmi kachi hina kankichik. Kachi qamyayaruspaqa ¿imapaqtaq walinman? Manam imapaqpas sirwinñachu, aswanqa wischusqa kaptin runakuna sarutyanallanpaqñam.
 14. Qamkunaqa kay pachapi runakunapaqmi achkiy hina kankichik, urqupa puntanpi llaqtaqa manam pakasqachu.
 15. Manataqmi achkitapas ratachinaqa kajunpa ukunman churanapaqchu, aswanqa altuman churanapaqmi, chaynapi wasipi kaqkunata achkinanpaq.
 16. Chaynayá qamkunapas runakunapa qayllanpi achkiychik, chaynapi allin ruwasqaykichikta qawaspanku hanaq pachapi kaq Taytaykichikta yupaychanankupaq.

Chuya Qellqa: Jesucristomanta Mateopa Qellqasqan. Sociedad bíblica peruana, 2012. Youversion.com ñisqapi ñawinchay.

Quechua de Cuzco, Perú - Qusqu / Qosqo Runasimipi (Apunchis Jesukristoq Mosoq Rimanakuynin 1947)

Urqupi yachachisqan

 1. Runakunata rikuspataq, urquman wicharirqan; tiyaykukuqtintaq, yachachisqankuna payman hamurqanku.
 2. Siminta kicharispataq paykunata yachachirqan, nispa:
 3. Kusisamiyuqmi ispiritupi wakchakuna; imarayku paykunaqmi hanaqpachakunaq qhapaqsuyun.
 4. Kusisamiyuqmi waqaqkunaqa; imarayku paykunaqa kusichisqa kanqaku.
 5. Kusisamiyuqmi llamp'u sunqukunaqa; imarayku paykunan kay hallp'apachata chayaqimanta chaskinqaku.
 6. Kusisamiyuqmi chaninkaymanta yarqasqa ch'akisqa kaqkunaqa; imarayku paykunan saksachisqa kanqaku.
 7. Kusisamiyuqmi khuyakuqkunaqa; imarayku paykunan khuyakuyta tarinqaku.
 8. Kusisamiyuqmi ch'uya sunquyuq kaqkunaqa; imarayku paykunan Diosta rikunqaku.
 9. Kusisamiyuqmi allin kawsayman churaqkunaqa; imarayku paykunan Diospa wawankuna sutichasqa kanqaku.
 10. Kusisamiyuqmi chaninkayrayku qatiykachasqa kaqkunaqa; imarayku paykunaqmi hanaqpachakunaq qhapaqsuyunqa.
 11. Kusisamiyuqmi kankichis maypacha ñuqarayku, k'amisqa qatiykachasqa kawaqchis, tukuy mana allin kaqtataq qankunamanta, llullakuspa, ninkuman.
 12. Kusikuychis q'uchukuychistaq; imarayku hanaqpachakunapi hatunmi saminchaykichis; chay hinatan qankunamanta ñawpaq kaq unanchawillaqkunata qatiykacharqanku.
 13. Qankunan hallp'apachaq kachin kankichis; kachitaqchus q'aymayapunman chayqa, ¿imawan kachichakunmanri? manan imapaqpas allinñachu, yallinraq hawaman wikch'usqa kanampaq, runakunaq saruykachanampaqtaq.
 14. Qankunan kaypachaq k'anchaynin kankichis; urqupatapi sayachisqa huk llaqtaqa manan pakakuyta atinchu.
 15. Manataqmi huk k'anchaytapas hap'ichispa, huk manka urapi churakunchu, yallinraq k'anchanapatapi, wasipi tukuy kashaqkunata k'anchanampaq.
 16. Chay hina tan k'anchayniykichis runakunaq ñawpaqimpi k'anchachun, allin ruasqaykichista rikuspa, hanaqpachakunapi kaq Yayaykichista hatunchanankupaq.

Apunchis Jesukristoq mosoq rimanakuynin. El Nuevo Testamento en quechua (Cuzco) con el Nuevo Testamento en español según la antigua versión de Cipriano de Valera rev. con arreglo al original griego. Uyaychaq: Len Herniman. Sociedades bíblicas unidas (United Bible Societies), 1947. 620 pp. Mateoman jina ajllasqa Allinwillaykuna, 1 raki.

Quechua de Cuzco, Perú - Qusqu / Qosqo (Diospa Simin Qelqa 2004).

 1. Runakunata rikuspanmi Jesusqa urquman wicharqan. Chaypi tiyaykuqtintaq yachachisqankunaqa payman asuykurqanku.
 2. Paykunata yachachispataq nirqan:
 3. Kusisamiyuqmi huch'uyyaykukuspa Diosta maskhaqkunaqa, paykunapaqmi hanaq pacha qhapaqsuyuqa.
 4. Kusisamiyuqmi llakisqa sunquyuqkunaqa, paykunataqa Diosmi sunquchanqa.
 5. Kusisamiyuqmi llamp'u sunquyuqkunaqa, paykunaqa kay pacha hallp'atan irinsyapaq chaskinqaku.
 6. Kusisamiyuqmi chanin-kaymanta yarqachikuqkunaqa, ch'akichikuqkunaqa, paykunaqa saksachisqan kanqaku.
 7. Kusisamiyuqmi khuyapayakuqkunaqa, paykunatapas Diosmi khuyapayallanqataq.
 8. Kusisamiyuqmi ch'uya sunquyuqkunaqa, paykunan Diosta rikunqaku.
 9. Kusisamiyuqmi thak-kaypi kawsanapaq allipunachiqkunaqa, paykunaqa Diospa wawankunan kanku.
 10. Kusisamiyuqmi chaninkaqta ruwasqamanta qatiykachasqakunaqa, paykunapaqmi hanaq pacha qhapaqsuyuqa.
 11. Kusisamiyuqmi kankichis, ñuqarayku k'amisuqtiykichispas qatiykachasuqtiykichispas, hinallataq tukuy mana allinkunata llullakuspa qankunamanta rimaqtinkupas.
 12. Kusikuychis q'uchukuychis, hanaq pachapi primyuykichisqa hatunmi, chay hinatapunin qankunamanta ñawpaq prufitakunatapas qatiykacharqanku, nispa.
 13. Jesusqa nillarqantaqmi: –Qankunan kay pachapi runakunapaq kachi kankichis, kachitaqchus q'aymayapunman chayri, ¿imapaqñataq walinman? Manan imapaqpas walinmanñachu, aswanpas hawaman wikch'unallapaqñan, hinaspa runakunaq sarusqan kananpaq.
 14. Qankunan runakunapaq k'anchay kankichis. Urqu patapi llaqtataqa manan imapas pakanmanchu.
 15. Lamparata hap'ichispaqa manan raki ukhumanchu churanku, aswanpas k'anchana patamanmi, wasipi kaqkunata llapanta k'anchananpaq.
 16. Chay hinata k'anchayniykichis runakunaq ñawpaqinpi k'anchachun, allin ruwasqaykichista rikuspa, hanaq pachapi kaq Yayaykichista yupaychanankupaq, nispa.

Diospa Simin Qelqa: Jesucristomanta Allin Willakuykunata Mateopa Qelqasqan. Sociedad bíblica peruana, 2004. Bible.is ñisqapi ñawinchay, rimasqatapas uyariy. Gospelgo.com ñisqapi ñawinchay.

Quechua del Este de Apurímac - Apurimaq runasimi (Wycliffe, Mosoq Testamento 2013).

 1. Jesusqa ashka runakunata ladunpi rikuspanmi, huk muquman wicharan. Hinaspan chaypi yachachinanpaq tiyayuran. Chayta rikuspankun disipulunkunaqa payman ashuyuranku.
 2. Hinaqtinmi Jesusqa yachachiyta qallariran khaynata:
 3. —Ancha kusisqan kanqaku Diosta nisisitaq runakunaqa; paykunapaqmi Diospa sumaq gubirnasqanqa.
 4. Ancha kusisqan kanqaku waqaspa kawsaq runakunaqa; paykunatan Diosqa sumaqta kunsuylanqa.
 5. Ancha kusisqan kanqaku llamp'u sunquyuq runakunaqa; paykunan allpa pachata huk irinsyata hina chashkinqaku.
 6. Ancha kusisqan kanqaku hustisyata mana tariq runakunaqa. Paykunan anchata kusikunqaku paykunapa fawurninpi hustisyata Dios ruwasqanrayku. Saynataqa kusikunqaku, paykuna yarqachikuq hinaraq, hinallataq ch'akichikuq hinaraq chay hustisyata suyasqankuraykun.
 7. Ancha kusisqan kanqaku khuyapayakuq runakunaqa; paykunatan Diosqa sumaqta khuyapayanqa.
 8. Ancha kusisqan kanqaku limpyu sunquyuq runakunaqa; paykunan Diostaqa rikunqaku.
 9. Ancha kusisqan kanqaku hawkalla kawsanankupaq runamasinkuta allinpanachiq runakunaqa; paykunan Diospa wawankuna kanqaku.
 10. Ancha kusisqan kanqaku Diospa nisqankunata kasukusqankurayku ñak'ariq runakunaqa; paykunan Diospa gubirnasqan suma-sumaq gluryanpiqa kanqaku.
 11. Ancha kusisqan kankichis nuqapi kriyisqaykichisrayku runakuna k'amisuqtiykichis, chiqnisuqtiykichis, hinallataq llulla-llullarikusparaq kuntraykichispi tukuy imatapas rimaqtinkuqa.
 12. Anchatayá kusikuychis; hanaq pachapin hatun primyuta chashkinkichis. Saynatan ñak'arichiranku qankunapa ñawpaqniykichista Diosmanta willakuq ñawpaq prufitakunatapas, nispa.
 13. Jesusqa nillarantaqmi khaynata: —Qankunaqa kay pachapin kachi hina kankichis. Kachi q'aymayaruqtinqa, ¿imapaqñataq chay kachiri walinman? Manan ni imapaqpas walinmanñachu. Aswanqa wikapanallapaqñan walin. Hinaqtinmi runakunapas saruchakunku, nispa.
 14. Jesusqa nillarantaqmi khaynata: —Qankunaqa kay pachapi runakunapaqmi huk k'anchay hina kankichis, imaynan muqu patapi ruwasqa llaqtapas, llapallan runakunapa rikunanpaq alayri kashan chay hina.
 15. Saynallataqmi michiruta ratachispapas, manan kajunpa ukhunmanchu churanku. Aswanqa altu patamanmi churanku, chaymanta wasipi llapallan kaqkunata allinta k'anchamunanpaq.
 16. Saynayá qankunapas Diosta kasukuspa huk k'anchay hina kaychis llapallan runakunapaq; saynapin allin ruwasqaykichista runakuna rikuspanku, hanaq pachapi Dios Taytaykichista paykunapas alabanqaku, nispa.

Mosoq Testamento: Mateopa escribisqan. Wycliffe, Liga Bíblica 2013. Bible.is ñisqapi ñawinchay, rimasqatapas uyariy.

Quechua de Puno - Punu runasimi (Hilario Huanca, Hermann Wendling 2007).

Jesuspaq Ñawpaq Rimasqan: Urqu Patapi - Kusisqa Kaqkunamanta

 1. Jesús, ashkha runakunata rikuspa siqahatarqan urqu pataman. Chaypi tiyaykuqtintaq yachaqaqninkuna payman qayllaykurqan.
 2. Hinaspataq rimayta qallarispa, yachachirqan nispa:
 3. Kusisqan kanku Diosllaman mak'allikuq wakchakuna, imaraykuchus paykunaqtan hanaq pachaq kamachiynin.
 4. Kusisqan kanku waqaypi puriqkuna, imaraykuchus paykunan sunquchasqa kanqaku.
 5. Kusisqan kanku llamp'u sunqukuna, imaraykuchus paykunan chaskinqa kay hallp'ata.
 6. Kusisqan kanku chanin kay rayku yaraqasqa hinallataq ch'akisqa puriqkuna, imaraykuchus paykuna saksachisqan kanqa.
 7. Kusisqan kanku khuyapayakuqkuna, imaraykuchus paykuna tarinqakun khuyapayakuyta.
 8. Kusisqan kanku ch'uya sunquyuqkuna, imaraykuchus paykuna rikunqakun Diosta.
 9. Kusisqan kanku allin kawsaypaq llank'aqkuna, imaraykuchus paykuna Diospaq churinkuna sutichasqa kanqa.
 10. Kusisqan kanku chanin kay rayku qatiykachasqa kaqkuna, imaraykuchus paykunaqtan hanaq pachaq kamachiynin.
 11. Kusisqan kankichis, sichus nuqa rayku wahach'asunkichis, qatiykachasunkichis, imaymana mana allinkunata qankunamanta rimanqaku hina.
 12. Kusikuychis hinallataq q'uchukuychis, imaraykuchus qankuna ancha riqsisqan kankichis hanaq pachapi imaraykuchus kaqllatataqmi qatiykacharqanku qankunamanta ñawpaq prufitakunatapis.
 13. Qankunan kankichis kay pachapaq kachi; ichaqa sichus kachi q'aymayapunqa hinari ¿imawantaq kachichakunqa? Manañan imapaqpis allinñachu, ashwanpas hawaman wikch'una kapun runakunaq sarupunanpaq.
 14. Qankunan kankichis kay pachapaq k'anchay. Manan pakakunmanchu huk urqu patapi sayaq llaqta.
 15. Manan pipas hap'ichinmanchu huk k'anchayta huk k'anallawan pakaykunanpaq, ashwanpis huk k'anchana pataman churaykun, llapan wasipi kaqkunata k'anchananpaq.
 16. Hinata k'anchachun k'anchayniykichis runakunaq ñawpaqinpi, allin ruwasqaykichista qhawarispa, yupaychanankupaq hanaq pachapi kaq Taytaykichista.

Lucaspaq Qelqasqan Evangelio. Griego simimanta runa simiman t'ikrasqa Puno hap'iypi tiyaq runamasikunapaq. T'ikraqninkuna: Hilario Huanca Mamani ss.cc., Hermann Wendling ss.cc., 2007, ad experimentum. Congregación de los Sagrados Corazones, Provincia del Perú.

Quechua de Bolivia - Qullasuyu runasimi (Dios parlapawanchej 1976).

Kusikuyniyuqkuna

 1. Jesustaq may ashkha runasta rikuspa urquman wicharirqa. Chaypi tiyaykukuqtintaq yachakuqkunan payman qayllaykurqanku.
 2. Paykunatataq jatuchiq yachachinasta yachachisharqa:
 3. —May kusisqas kanku sunqunkupi Diosmanta pisisqas kasqankuta qhawakuqkunaqa. Imaraykuchus Dios paykunataqa munakuywan kamachin.
 4. May kusisqas kanku jucharayku llakikuqkunaqa. Diosmin paykunataqa sunqunkupi kallpachaspa yanapanqa.
 5. May kusisqas kanku llamp'u sunquwan Diosta kasuqkuna. Paykunaqa kay pachapi Diospa nisqanmanjina jap'inqanku.
 6. May kusisqas kanku Diospaq chiqa kawsayta munaqkunaqa. Imaynatachus yarqhachikuqkuna mikhunata munanku chayrí ch'akichikuqkuna yakuta munanku ajinata. Munasqankumanjina paykuna saqsasqas kanku.
 7. May kusisqas kanku Diosmanjina k'acha sunquwan khuyakuqkunaqa. Paykunata Diosqa khuyallanqataq.
 8. May kusisqas kanku llimphu sunquwan Diosllapaq kawsaqkunaqa. Paykunalla Dioswan kuska wiñaypaq kawsakunqanku.
 9. May kusisqas kanku runasta allinyachiqkunaqa. Paykunalla Diospa chiqa wawasnin kanqanku, paypa nisqanmanjina.
 10. May kusisqas kanku Diospa ñawpaqinpi chiqanta kawsasqankurayku muchuqkunaqa. Dios kamachishaqtin, paywan kuska kanqanku.
 11. May kusisqas kankichiq runas llullakuspa saqrata rimasuqtiykichiq, muchuchisuqtiykichiq qhasimanta k'amisuqtiykichiqpis, nuqata kasuwasqaykichiqrayku.
 12. Kusikuychiq may jatun kusiywan. Imaraykuchus muchusqaykichiqmanta Dios janaq pachapi qhapaqyachisunqachiq sunquykichiqpi. Ajinallatataq Diospa unay willaqkunatapis runas mayta muchuchirqanku manaraq qankuna kashaqtiykichiq.
 13. [Runas aycha ama ismuykunanpaq kachita churanku.] Ajinallatataq qankunatapis Dios churasurqachiq runas saqra kawsayman ama tukuchisqas kanankupaq. Chay kachi laq'ayapunman chayqa ¿imaynatataq sumaq kachiman kutirinman? Manaña sirwinchu, astawanpis wikch'unallapaqña puriqkuna sarunankupaqpis kashan.
 14. Qankunamin Diosta mana riqsiqkunapaq k'anchayjina kankichiq. Urqu patapi uk llaqtaqa manapuni pakasqachu.
 15. Nillataq runas k'anchayta jap'ichispa wich'i uraman churankuchu. Manachayrí pataman churanku wasipi tukuy tiyakuqkunata k'anchamunanpaq.
 16. Qankunapis ajinallataq k'anchayjina kankichiq kay pacha runaspaq. Ñawpaqinkupi k'acha kaqta ruwaspa kawsakuychiq. Ajina kachun paykunaqa janaq pachapi tiyakuq Tataykichiq Diosta jatunchanankupaq.

Dios parlapawanchej. El Nuevo testamento de Nuestro Señor Jesucristo en Quechua (Central de Bolivia), 1976, Liga Bíblica Internacional. 2a ed., 2011, Wycliffe Inc. (scriptureearth.org, pdf 6,3 MB).

Quechua de Bolivia - Qullasuyu runasimi (Diosmanta Qhelqa 1993).

 1. Jesús ashkha runasta rikuspa, urquman wicharirqa. Chaypi tiyaykukuqtintaq, yachachisqasnin Payman qayllaykurqanku.
 2. Chantá Jesús yachachiyta qallarispa, nirqa:
 3. Kusikuyniyuqmin kanku waqcha sunquyuq kasqankuta riparakuqkunaqa, imaraykuchus paykunaqta janaq pacha riynuqa.
 4. Kusikuyniyuqmin kanku waqaqkunaqa, imaraykuchus paykunataqa Dios sunquchanqa.
 5. Kusikuyniyuqmin kanku llamp'u sunquyuqkunaqa, imaraykuchus paykuna kay pachata hirinsyankupaq jap'inqanku.
 6. Kusikuyniyuqmin kanku chiqan kawsaymanta yarqhachikuqkunaqa, ch'akichikuqkunapis, imaraykuchus paykuna saqsachisqa kanqanku.
 7. Kusikuyniyuqmin kanku khuyakuqkunapis, imaraykuchus paykunaqa khuyakuyta tarinqanku.
 8. Kusikuyniyuqmin kanku llimphu sunquyuqkunaqa, imaraykuchus paykunaqa Diosta rikunqanku.
 9. Kusikuyniyuqmin kanku allinyachiqkunaqa, imaraykuchus paykunaqa Diospa wawasnin nisqa kanqanku.
 10. Kusikuyniyuqmin kanku chiqan kawsayrayku ñak'ariqkunaqa, imaraykuchus janaq pacha riynuqa paykunaqta.
 11. Kusikuyniyuqmin kankichiq runas Nuqarayku qankunapaq rimaqtinku, chiqnispa ñak'arichisuqtiykichiq, tukuy imatataq llullakuspa kuntraykichiqpi niqtinku ima.
 12. Kusikuychiq jatun kusiywan, imaraykuchus jatunmin janaq pachapi t'inkaykichiqqa. Ajinallatataq qankunamanta ñawpaqta jamuq prufitastapis chiqnispa ñak'arichirqanku.
 13. Qankunaqa kay pachapaq kachi kankichiq. Kachichus laq'ayanman chayqa, imawantaq kachichakunqari? Mana imapaq waliqñachu, manachayqa jawaman wikch'unallapaqña, runa sarunampaqtaq.
 14. Qankunaqa kay pachapaq k'anchay kankichiq. Urqu patapi llaqtaqa mana pakasqa kayta atinchu.
 15. Nillataq pipis k'anchayta jap'ichinchu wich'iwan k'umpuykunampaq. Pillapis k'anchata jap'ichispaqa, pataman churan wasipi tukuy kaqkunata k'anchanampaq.
 16. Ajinallatataq k'anchayniykichiqqa k'anchachun runaspa ñawpaqimpi, paykuna allin ruwasqasniykichiqta rikuspa, janaq pachapi kashaq Tataykichiqta jatunchanankupaq.

Diosmanta Qhelqa: Mateopa Qhelqasqan. Sociedad bíblica boliviana, 1993. Bible.is ñisqapi ñawinchay, rimasqatapas uyariy.

Quechua de Bolivia del Norte - Apulu runasimi (Mosoj Testamento 1985).

Jesús lumaman lluqsispa yachachin

 1. Jesús achkha runata rikuspa lumaman lluqsirqan. Tiyaykuqtin, disipulunkuna payman chimpaykurqanku.
 2. Jesustaq yachachiyta qallarirqan nispa:
 3. Kusikuyniyuqmi ‘Diosta nisisitani, juchayuq kani’ niqkunaqa. Paykunapaq Diospaq gubirnun kanqa.
 4. Kusikuyniyuqmi juchankunamanta llakisqa kaqkunaqa. Dios paykunata kusichinqa.
 5. Kusikuyniyuqmi umildi sunquyuqkunaqa. Dios paykunaman prumitikusqan jallp'ata qunqa.
 6. Kusikuyniyuqmi Diospaq nisqanta ruwayta munaqkunaqa, yariqasqa unumanta ch'akisqa jina. Dios yanapanqa munasqankuta ruwanankupaq.
 7. Kusikuyniyuqmi ukkunata khuyapayaqkunaqa. Dios paykunata khuyapayanqa.
 8. Kusikuyniyuqmi limpyu sunquyuqkunaqa. Paykuna Diosta rikunqaku.
 9. Kusikuyniyuqmi sunqu tiyaykuchiqkunaqa. Paykuna Diospaq wawan kanqaku.
 10. Kusikuyniyuqmi Diospaq nisqanman jina ruwasqankumanta ñak'arichisqakunaqa. Paykunapaq Diospaq gubirnun kanqa.
 11. Kusikuyniyuqmi kankichis, qankuna insultasqa, chiqnisqa, qankuna kuntra tukuy imata llullakuspa parlaqtinku.
 12. Kusikuychis, kuntintu kaychis; janaq pachapi athun primyuta jap'iqankichis. Ajinallatataq Diosmanta willaq ñawpaq prufitakunata chiqnispa ñak'arichirqanku.
 13. Qankuna runakunapaq kachi jina kankichis. Ch'apaqyawaqchis chayri, ¿imaynatataq kachinchawaqchis? Manaña sirwiwaqchischu; kalliman wikch'usqa kawaqchis runakuna sarunanpaq.
 14. Qankuna runakunapaq k'anchaynin kankichis. Luma patapi ruwasqa llaqtaqa mana pakasqa kayta atinchu.
 15. Nillataq lamparata jap'ichispaqa, kajunwan k'umpiykunkuchu; manachayri altu patapi churanku, wasipi tukuy kaqkunata k'anchananpaq.
 16. Ajinallatataq qankunapas runakunapaq ñawpaqinpi lámpara jina k'anchaychis. Paykunapas allin ruwasqaykichista rikuspa, janaq pachapi kaq Tataykichista alabanankupaq.

Mosoj Testamento: San Mateo Sumaj Evangeliota Willan. Wycliffe, Wrisley, Liga Biblica Mundial del Hogar, 1993 (scriptureearth.org, pdf 3,7 MB). Bibles.org ñisqapi ñawiriy. Worldscriptures.org ñisqapi ñawiriy.

Quechua de Bolivia del Norte - Apulu runasimi (Dios Tatanchispaq Musuq Rimayninkuna 2006).

 1. Jesusqa achkha runakunata rikurqan jinaspataq urquniqman chimpaspa tiyarikurqan. Yachaqaq qatiqninkunataq payman qayllachakumurqanku,
 2. paytaq rimayninkunawan ajinata yachachiyta qallarirqan:
 3. “Kusikuyniyuqmi kanku pikunachus kaypachapi wajcha kawsayniyuq kasqankuta yuwayakunku chaykunaqa, imaraykuchus janaqpacha qhapaq suyuqa paykunapaqmi wakichasqa kachkan.”
 4. “Kusikuyniyuqmi kanku pikunachus ñak'ariypi jinallataq waqaykunapi kaqkunaqa, imaraykuchus paykunaqa sunquchasqam kanqaku.”
 5. “Kusikuyniyuqmi kanku pikunachus llamp'u sunquyuq kanku chaykunaqa, imaraykuchus paykunam munasqa jinataq suyasqa jallp'ata jap'iqanqaku.”
 6. “Kusikuyniyuqmi kanku pikunachus chiqan kawsayrayku unumanta ch'akisqajina yariqachikunku chaykunaqa. Imaraykuchus Diosqa paykunaman imachus munasqankutam qunqa”
 7. “Kusikuyniyuqmi kanku pikunachus khuyapayakuq sunquyuq kanku chaykunaqa, imaraykuchus paykunamanta Diosqa khuyapayarikullanqataqmi.”
 8. “Kusikuyniyuqmi kanku pikunachus ch'uwa sunquyuq kanku chaykunaqa, imaraykuchus paykunaqa Diostam rikunqaku.”
 9. “Kusikuyniyuqmi kanku pikunachus mana ch'aqwaspa sumaqpi kawsayta munanku chaykunaqa, imaraykuchus Diosqa wawankunamantam paykunata jap'iqanqa.”
 10. “Kusikuyniyuqmi kanku pikunachus chiqan ruway ruwasqankunarayku qatiykachasqa kanku chaykunaqa, imaraykuchus paykunapaqmi qhapaq suyuqa wakichasqa kachkan.”
 11. Kusikuyniyuqmi qankuna kankichis, jayk'aqchus nuqarayku mana allin rimaykunawan sutichjasqa, qatiykachasqa, jinallataq imaymana llulla rimaykunawan tumpaykusqa kankichis chhikaqa.
 12. Kusikuychis jinataq sunqu junt'asqa kachkaychis, imaraykuchus qankunaqa janaqpachapi uj sumaq qhapaq kaytam jap'iqankichis. Ajinaqa kikillantataqmi qankuna ñawpaqta kawsaq Diospaq sutimpi willaqkunata qatiykacharqanku.
 13. “Qankunaqa kaypachapaq kachinmi kankichis. Chaywampas kachichus mana k'ara kapunman chhikaqa ¿Imaynatataq k'araman wajmanta kutinmanri? Manañam imapaqpas allinchu kapun, ajina kaqtinqa jawa llaqta ñanniqman chhuqapunchis, chaypitaq runaqa q'alata sarurqupun.”
 14. “Qankunaqa kaypachapaq k'anchayninmi kankichis. Uj urqu patapi kaq athun llaqtaqa manam pakaykukuchkanmanchu.
 15. Manallataqmi pipas k'anchayta t'apiwan qhupiykunapaq jap'ichinmanchu, manachayqa wasipi kaqkunaman uj sut'i chhikamanta tukuyninkuman k'anchamunampaqmi churanchis.
 16. Ajinallatataq qankunapas runakunapaq ñawpaqimpi uj k'anchayjina k'anchariychis, ajinamanta qankunapaq allin ruwasqaykichista rikuspa, tukuyninku janaqpachapi kaq Dios Tatanchista yupaychanankupaq.”

Dios Tatanchispaq Musuq Rimayninkuna: San Mateo Sumaq Evangeliota Willan. Sociedades Biblicas Unidas, 2006. Bible.is ñisqapi ñawinchay, rimasqatapas uyariy. Gospelgo.com ñisqapi ñawinchay.

Quichua del Ecuador - Kichwa shimi (Apunchic Jesucristopac Mushuc Testamento 1954).

Uma Jesus urkupi yachachin

 1. Runakunata rikushpa urkuman wichay rirka; tiyarishpa yachakukkuna payman shamurka.
 2. Rimay kallarishpa paykunata yachachikurka:
 3. Kushiyukmi espiritupi wakchakuna nishpa: janak pacha kapak suyu paykunapakmi ari.
 4. Kushiyukmi wakakkuna: paykuna ari kushiyachishka kanga.
 5. Kushiyukmi mansu shunguyukkuna: paykuna kay pachata charingakuna ari.
 6. Kushiyukmi alli kanamanta yarikakkuna yakunayakkuna: paykuna saksashka kangakuna ari.
 7. Kushiyukmi kuyapayakuk shungukuna: paykuna kuyapakuyta chaskingakuna ari.
 8. Kushiyukmi chuya shungukuna: paykuna Diosta rikungakuna ari.
 9. Kushiyukmi piñarishkakunata allichikkuna: paykuna Dios churikuna nishka kangakuna ari.
 10. Kushiyukmi alli ruranarayku katikachashkakuna: paykunapakmi jawa pacha kapak suyu kanmi ari.
 11. Kushiyukmi kangichik kankunata ñukarayku kamikpi, katikachakpi, kankunamanta tukuy mana allita ñukarayku rimakpi, llullashpa.
 12. Kushikuychik, mishki shungu kaychik; kankunapak pagoka ashka kanga ari janak pachapi: chasnalla ñawpa willakkunata katirkakunami.
 13. Kankunaka kay pachapak kachimi kangichik: ¿kachika paypak mishkita chingachishpaka? ¿imawanchu kachiyachinga? ña mana imapakchu alli, shitanapakllami, runapak sarunallami.
 14. Kay pachapak luzmi kangichik: urkupi rurashka llaktaka mana pakanallachu.
 15. Runakunaka luzta tupuwan katangapak mana japichinchu, astawan nina charikpi churan, wasipi tukuykunata achikyachimpish.
 16. Kankunapak luzka runa ñawpakpi punlla shinalla kachun, paykuna kankunapak alli rurashkata rikungapak, jawa pachapi tiyakuk Yayata sumakyachingapak.

Apunchic Jesucristopac Mushuc Testamento. El Nuevo Testamento en Quichua del Ecuador y Español. Sociedades Bíblicas Unidas, Quito 1954, 773 pp. Uyaychaq: Julia D. Woodward. Apunchic Jesucristopac Alli Huillay San Mateo Quillcashca.

Quichua del Ecuador - Kichwa shimi (Leonidas Proaño, Jesucristopaj Alli Huillai 1972).

Jesús urkupi yachachirka.

 1. Jesuska chay achka gentekunata rikushpa urkuman wichiyarka; pay chaypi tiyarijpi, paypaj yachakujkuna paypajman kuchuyarkakuna.
 2. Jesuska paypaj shimita paskashpa chasna nishpa paykunaman yachakrirka:
 3. Wajcha runakuna yuyaywan, shunguwampish wajcha kashpaka kushiyujkunami: jawa pacha Reinoka paykunapajmi. (Runakuna ama kullkipi, charishkakunapi shunguta churachun.)
 4. Wakajkunaka kushiyujkunami: paykunataka kushiyachingakunami.
 5. Mana piña mishki shunguyujkunaka kushiyujkunami: paykunaka kay allpa herensiyata japishpa charingakuna. (Mishki shungu runata tukuykuna kuyanga, pay kunashkatapish tukuykuna uyangakunami.)
 6. Diospaj munayta pajtachingapaj yarikajkuna, yakunayajkunaka kushiyujkunami: paykunapaj munashkaka pajtachishkami kanga.
 7. Kuyaj llakij shunguyujkunaka kushiyujkunami: paykunatapish kuyaj llakij shunguwan rikungakunami.
 8. Jucha illaj chuya shunguyujkunaka kushiyujkunami: paykunaka Diospaj sumaj ñawita rikungakunami.
 9. Piñanakushkanata allichij runakunaka kushiyujkunami: paykunaka shutitaj Diospaj churikunami kanga.
 10. Kikin kashkata tukuykunaman kujkuna kashkamanta paykunata llakichijpika, paykunaka kushiyiljkunami: jawa pacha Reinoka paykunapajmi.
 11. Ñukamanta kankunata kamijpi, llakichijpi, kankuna mana rurashkata juchachijpipish, kankunaka kushiyujkunami kangichij;
 12. kushiyarichij, kontento kaychij: jawa pachapika jatun pagota chaskingichijmi; ñawpa Profetakunatapish chasnallataj llakichirkakunami. Jesuspaj yachakujkuna kachi shina, achijyaj luz shinapish kanga.
 13. Kankunaka kay pacha gentekunapaj kachimi kangichij; kachi dañarijpika ¿imawantaj chayta salashun?; chay dañarishka kachitaka kanshaman shitanallami, gentekuna saruchun. (Kristiyano ranaka alli kachimi; aychapi kachita churanchij.)
 14. Kankunaka kay pacha gentekunapaj luzmi kangichij; urku umapi tiyaj villataka mana pakay tukunchu;
 15. japichishka luztapish mana manga ukupi churanachu, kandelera nishka jawapimi churana, wasi ukupi tiyakujkunata achijyachun.
 16. Kankunapaj luzpish gentekunapaj ñawpajpi chasnallataj achijyachun, kankunapaj alli rurashkakunata paykuna rikushpa jawa pachapi kawsaj Tayta Diosta allinichun.

Jesucristopaj Alli Huillai Evangelio Nishca. Los Evangelios en Quichua. Uyaychaq: Leonidas E. Proaño. Editorial Don Bosco, Quito 1972. 437 pp.

Quichua del Ecuador - Kichwa shimi (Pachacamacpac Quillcashca Shimi 1997).

Kushi willaykuna

 1. Jesuska tawka runakunata rikushpa, urkuman wichiyarka. Chaypi tiyarikpi paypak yachakukkunaka Payta muyurishpa tantanakurka.
 2. Chaymantami, Jesús rimay kallarishpa, kashna yachachirka:
 3. «Maykankuna wakchakunapak samayta charikka, kushikushka kachun, Sumak Achik Pachaka paykunapakmi kan.
 4. Maykan wakakkuna, kushikushka kachun, paykunaka kushichinata chaskinkakunami
 5. Maykankuna mishki, llanpu shunkuta charikka, kushikushka kachun, paykunaka allpata japik shina chaskinkami.
 6. Maykankuna paktan ruraymanta yarikayta yakunayaytapash shina charikkunaka, kushikushka kachun, paykuna munashkata paktachishkami kanka.
 7. Maykankuna llakirik-shunkuta charikka, kushikushka kachun paykunapash llakirikshunkuta chaskinkakunami.
 8. Maykankuna alli-chuya-shunkuta charikka, kushikushka kachun, paykunaka Pachakamakta rikunkakunami.
 9. Maykankuna kuyaylla-kawsaymanta rurakkunaka, kushikushka kachun, paykunaka Pachakamakpak wawakuna kanka.
 10. Maykankuna allita rurashkamanta katiriyashka kakka, kushikushka kachun, Sumak Achik Pachaka paykunapakmi kan.
 11. Ñuka ruraymanta kankunata kamikpi, katiriyakpi, llullashpaka tukuy millaykunata kankunamanta nikpika, kushikushka kankichik.
 12. Kusniyarichik, Sumak Achik-pachapi jatun karayta chaskikrinkichikmi; shinallatakmi ñawpa willay-kaparikkunata katiriyarkakunami.
 13. Kankunaka allpa-pachapak kachimi kankichik. Shinapash, kachika chamukyakpi, ¿imawantak kachiyachishka kanka? Imapakpash ña mana allí kashkamanta, ñankunaman shitanallami runakuna saruchun.
 14. Kankunaka allpa-pachapak achikmi kankichik. Urku jawapi shuk churashka llaktaka mana pakay tukunchu.
 15. Pipash shuk michata mana japichinchu manka-ukupi churankapak, shinapash wasipi tukuy kawsakkunata achikyachichun warkunapi churan.
 16. Kankunapak achikyayka runakunapak ñawpakpi llipiyachun ruraychik, kankunapak alli ruraykunata rikushpa, Sumak Achik-pachapi tiyakuk kankunapak Yayata kushichishka kachun.

Pachacamacpac Quillcashca Shimi. Edición bilingüe quichua-castellano. San Pablo, Madrid 1997. Tikrakkuna: Bernarda Ortiz, Antonio Brescuani. 901 pp. ISBN 8428520259.

Quichua Chimborazo, Ecuador - Chimpurasu Kichwa (Dios Rimashca Shimicunami 1989).

Urku jawapi Jesús yachachishkamanta: Mayjanlla kushi kashkata Jesús willashkamanta

 1. Jesuska chay tukuy gentekunata rikushpaka urku jawamanmi rirka. Chaypi tiyarijpi paypaj yachakujkunaka paypajman tandanakumurka.
 2. Chaypi Jesuska kashna nishpa yachachi kallarirka:
 3. «Kushikuychij Diospajta mana yachashkamanta ashtawan yachanata munajkuna. Jawa pacha Diosmi kankunataka mandakun.
 4. Kushikuychij llakipi kashpa wakajkuna, kankunataka Tayta Diosmi kushichinga.
 5. Kushikuychij alli shunguyujkuna, kay pachata kusha nishkataka kankunamanmi Tayta Dioska kunga.
 6. Dios munashka Shina alli kawsanata yarikaywan yakunaywan Shina munajkunaka Kushikuychij. Kankuna alli kawsasha nishkataka Tayta Dioska pajtachingami.
 7. Kushikuychij shujtajkunata llakijkuna, kankunatapish Tayta Dioska llakingami.
 8. Kushikuychij shungupi ima mapa yuyayta mana charijkuna, kankunami Diostaka rikungichij.
 9. Kushikuychij p'iñanakushkata allichijkuna. Kankunataka Tayta Dioska: “Nuka wawakunami kangichij” ningami.
 10. Dios munashka Shina alli kawsakushkamanta llakichijpipish kushikuychij. Jawa pacha Diosmi kankunataka mandakun.
 11. Kankuna ñukata krishpa katishkamanta p'iñashpa millayta rimashpa, imatapish llullashpa llakichijpipish Kushikuychij.
 12. Kankunata chashna rurajpipish achkata Kushikuychij. Tayta Dioska kankunamanka jawa pachapimi allikunata achkata kunga. Ñawpa willajkunatapish shinallatajmi ñawpa yayakunaka llakichirkakuna, nirka.
 13. Kankunaka kay pachapi kawsajkunapaj kachi shinami kangichij. Kachika ña mana kachiyujta rurashpaka, ña mana kachiyujta ruray tukunchu. Imapaj mana valinchu, ñanpi shitajpi sarurishpallami siringa.
 14. Kankunaka kay pachapi kawsajkunata achijyachij luz shinami kangichij. Urku jawapi tiyaj wasikunaka mana pakallachu.
 15. Pipish lamparapi ninata japichishpaka, kajon ukupi urisingashpa churangapajka mana japichinchu. Ashtawanpish wasi ukupi tukuy tiyajkunata achijyachichun luz tiyachinapimi churan.
 16. Shinallataj kankunapish shujtajkunapaj ñawpajpi luz achijyachij shina alli kawsaychij.

Dios Rimashca Shimicunami: San Mateo. Sociedad bíblica ecuatoriana, Quito 1989.

Quichua Chimborazo, Ecuador - Chimpurasu Kichwa (Dios Rimashca Shimicunami 2004).

Jesuska urkupi yachachishkami: Kushichishkakunami kanga nishkami

 1. Jesuska chay tukuykunata rikushpami, urkuman wichiyashpa chaypi tiyarirka. Paypaj yachakujkunapish k'uchuyarkakunami.
 2. Chaypi Jesuska tukuykuna uyajta yachachishpaka:
 3. Espiritupi wajcha kajkunaka kushichishkami. Jawa pachamanta mandanaka ñami paykunapi mandakun.
 4. Wakajkunaka kushichishkami. Paykunami kushikuyta chaskingakuna.
 5. Manso shungukunaka, kushichishkami. Japina kashka allpataka paykunami chaskingakuna.
 6. Kashkata ruraj kanata yarikaywan, yakunaywan shina mashkajkunaka kushichishkami. Paykunaka mana nijtami mikungakuna.
 7. Llakijkunaka, kushichishkami. Paykunataka Tayta Diosmi llakinga.
 8. Chuya shungukunaka, kushichishkami. Paykunami Tayta Diostaka rikungakuna.
 9. P'iñanakushkata alli tukunakuchijkunaka kushichishkami. Paykunaka Tayta Diospaj wawakuna nishkami kangakuna.
 10. Kashkata ruraj kashkamanta llakichina yuyaylla llakichishkakunaka kushichishkami. Jawa pachamanta mandanaka ñami paykunapi mandakun.
 11. Ñukata katikushkamanta tukuy laya millay shimikunata rimashpa, llullashpa, k'amishpa, llakichina yuyaylla llakichijpi llakita apajkunaka kushichishkami.
 12. Chashna rurajpipish jatunta kushikushpa kontentarichij. Kankuna jawa pachapi japina kashkaka tukuyta yalli jatunmari. Kankunapaj ñawpa shamuj profetakunatapish, chashnallatajmi llakichirkakuna.
 13. Kankunaka, kay pachapaj kachimi kangichij. Kachika mishkiyachinata chingachishpaka, imapaj mana allichu. Kanllaman shitajpi runakuna sarushka kanapajllami.
 14. Kankunaka kay pachapaj luzmi kangichij. Urku jawapi tiyaj puebloka, mana pakalla kay tukunchu.
 15. Luzta japichishpaka, kajón ukupi churangapajka pi mana japichinchu. Ashtawanpish wasi ukupi tiyajkunata achijyachichunmi, lámpara tiyanapi churan.
 16. Kankunapish chay luz shinallatajmi runakunapaj ñawpajpika achijyachina kangichij. Kankunapaj alli rurashkakunata rikushpa, jawa pachapi kaj kankunapaj Yayata jatunyachichunmi chashna kana kangichij.

Dios Rimashca Shimicunami: San Mateo. Sociedad bíblica ecuatoriana, Quito 2004. Youversion.com nishkapi killkakatina.

Quichua Chimborazo, Ecuador - Chimpurasu Kichwa (Mushuj Testamento Diospaj Shimi 2010).

Ima shina kajkuna kushi kanata willashkami

 1. Jesuska, chay tukuy gentekunata rikushpaka, urku kinrimanmi wichiyarka. Chaypi tiyarijpimi, Paypaj yachakujkunaka Paypajman tandanakumurka.
 2. Chaypimi Jesuska, kashna nishpa yachachi kallarirka:
 3. Kushikuychij, wajcha shunguwan Diosta mashkajkuna, jawa pacha Dios mandanaka kankunapajmi.
 4. Kushikuychij, kunan wakakujkuna, kankunataka Diosmi kushichinga.
 5. Kushikuychij, mana jatun tukushkakuna, kankunamanmi Dioska kay pachata kunga.
 6. Kushikuychij, yarikaywan, yakunaywan kaj shina allita rurana yuyaylla kajkuna, kankuna yuyakushkataka, Dioska pajtachingatajmi.
 7. Kushikuychij, shujtajkunata llakijkuna, kankunatapish Dioska llakingami.
 8. Kushikuychij, chuya shunguyujkuna. Kankunami Tayta Diosta rikungichij.
 9. Kushikuychij, p'iñanakushkata allichijkuna, kankunatami Tayta Dioska: ‘Ñuka wawakuna’ ninga.
 10. Kushikuychij, kashkata ruraj kashkamanta, llakichishka kawsakujkuna. Jawa pacha Dios mandanaka kankunapajmi.
 11. Ñukata katishkamanta kankunata p'iñashpa, k'amishpa, imatapish llullashpa llakichijpipish, kushikuychij.
 12. May jatunta kushikuychij, Diosmi kankunamanka, jawa pachapi jatun allikunata kunga. Kankunapaj ñawpapish, Dios ima nishkata willajkunataka chashnallatajmi llakichirkakuna.
 13. Kankunaka kay pachapika, kachi shinami kangichij. Kachi jamllayajpika, ña imawan mana kachi kanaman tigrachipajchu. Imapaj mana valinchu, purijkuna saruchun, ñanpi shitanallami.
 14. Kankunaka kay pachapika, luz shinami kangichij. Urku jawapi tiyaj wasikunaka, mana pakallachu.
 15. Pipish lamparataka, kajonta urisingashpa, chay ukupi churangapajka, mana japichinchu. Ashtawanpish wasi ukupi tukuy tiyajkunata achijyachichun, jawamanmi tiyachin.
 16. Kankunapish, chay shina tukuykunapaj ñawpajpi, luz achijyachij shina alli kawsaychij. Kankuna chashna allita rurashpa kawsajta rikushpamari, jawa pachapi kaj kankunapaj Yayataka, pipish, ‘Allimari kangi’ ningakuna.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi: San Mateo. Biblica Inc., 2010. Youversion.com nishkapi killkakatina. Gospelgo.com nishkapi killkakatina.

Quichua Imbabura, Ecuador - Imbabura Kichwa (Diospaj Shimi, 2010)

Urkupi Jesús yachachishpaka: Ninanda kushijushpa kawsajkunamandami villashka

 1. Ashtaka ashtaka gentekunata rikushpami, Jesuska urkuman vichay rirka. Chaypi tiyarijpimi, paypaj yachajujkunaka, paypaj ladoman shamunajurka.
 2. Chaypimi Jesuska, paykunaman yachachishpa kashna nijurka:
 3. “Diosmanda yachajungapaj, paykunapaj shungupi ninanda munajkunaka, ninandami kushijun. Jawa pachamanda shamuj mandanaka, paykunapajmi.
 4. Llakiwan wakashpa kawsajkunaka, ninandami kushijun. Paykunami kushijuyta japinga.
 5. Na ñapash fiñarijllakunaka, ninandami kushijun. Paykunami, kay pachata paykunapaj kachun japinga.
 6. Yarjachinshna, yakunayachinshna imatapash kashkatapacha ruranata munajkunaka, ninandami kushijun. Paykunami, imatapash kashkatapacha ruranataka, na munangakaman japinga.
 7. Shujkunata llakishpa juyajkunaka, ninandami kushijun. Paykunami, Dios llakinata japinajunga.
 8. Shungupi ima mapapash illajkunaka, ninandami kushijun. Paykunami, Tayta Diostaka rikunga.
 9. Fiñanajushpa kawsajkunata alichijkunaka, ninandami kushijun. Paykunaka: ‘Tayta Diospaj wawakunami’ ni tukungami.
 10. Imatapash kashkatapacha rurashkamanda llakichi tukushpa kawsajkunaka, ninandami kushijun. Jawa pachamanda shamuj mandanaka, paykunapajmi.
 11. Ñukata katinajujpi kangunata na rikunayachishpa katiriyashpa llakichijpi, imatapash llullashpa nalikachijpika, ninanda kushijungichi.
 12. Ninandapacha kushijungichilla. Kanguna juyaylla japinaka, jawa pachapimi. Profetakunatapash, chashnallatami katiriyashpa llakichinajurka. Paykunaka, kangunapaj pundami kawsanajurka.
 13. Kangunami, kay pachapi kawsajkunapaka kachigushna kangichi. Kachi waglijpika, ¿imawanshi mishkilla mikunagu tukunga? Waglishpaka, imapajpash nalichu. Ashtawangarin ñambi shitajpi gentekuna sarungapajllami kanga.
 14. Kangunami, kay pachapi kawsajkunata punchayachijuj michagushna kangichi. Urku jawapi shayachishka puebloguka, na pakalla tiyajunllu.
 15. Michata japichishpaka, kajón ukupika na churanllu. Ashtawangarin kandeleropimi churan. Shina churajpimi, wasi ukupi tiyajkunataka tukuyllata punchayachin.
 16. Kangunapash, gentekunapaj ñawpajpika, chashnallatami michagushna punchayachina kangichi. Kanguna aliguta rurashpa kawsanajujta rikushpami, shuj gentekunapash jawa pachapi tiyajuj kangunapaj Taytataka, ninanda alikachinajunga.

Diospaj Shimi: San Mateo. Sociedad bíblica ecuatoriana, Quito 2010. Youversion.com nishkapi killkakatina.

na → mana, -nchi → -nchik.

Quichua Cañar, Ecuador - Kañari Kichwa (Dios Rimashcata Quillcashcami 2010).

Urku jawapi Jesús yachachishkamanta: Kushikuychik nishkamanta

 1. Jesuska achka gentekuna payta katikukta rikushpami, urku jawaman rirka. Chaypi tiyakukpimi, paypak yachakukkunaka kuchuyarka.
 2. Chaypimi Jesuska kashna nishpa yachachi kallarirka:
 3. «Juchayuk kashkamanta Diosta mashkakkuna, ¡kushikuychik! Jawa pacha Dios mandakukka kankunapakmi.
 4. Shungupi llakilla kakkuna, ¡kushikuychik! Diosmi kankunataka kushichinga.
 5. Llakilla shungukuna, ¡kushikuychik! Kankunami Dios kusha nishka llaktataka japingichik.
 6. Yarkaywan yakunayaywan shina, kashkata ruwanata munakkuna, ¡kushikuychik! Diosmi chayta paktachichun sakinga.
 7. Llakikkuna, ¡kushikuychik! Kankunatapish Dioska llakingami.
 8. Shungupi millay yuyayta mana charikkuna, ¡kushikuychik! Kankunami Diostaka rikungichik.
 9. Piñanakushkata allichikkuna, ¡kushikuychik! Kankunami Diospak wawakuna kangichik.
 10. Kashkata ruwashkamanta llakita apakkuna, ¡kushikuychik! Jawa pacha Dios mandakukka kankunapakmi.
 11. Ñukata katikushkamanta piñashka, pipish llullashpa rimashka, llakichishka kakkuna, ¡kushikuychik!
 12. Chashna llakichikpipish, ¡kushikuychiklla! Dioska jawa pachapimi, kankuna japina kashkata yallita kunga. Ñawpa punzhapipish Dios ima nishkata willakkunataka llakichirkakunami.
 13. Kankunaka kay pachapi kawsakkunapakka, kachi shinami kangichik. Kachi gamuyashpaka, ¿imapaktak valinga? Mana imapak valinchu. Kanzhapi gentekuna saruchun shitangapakllami valin.
 14. Kankunaka kay pachapi kawsakkunapakka, luz shinami kangichik. Urku jawapi tiyak wasikunaka, mana pakallachu.
 15. Luzta japichishpaka mana kajón ukupi churanchu, ashtawanpish ukupi kakkunata achikyachichunmi, pata jawapi churan.
 16. Kankunapish, kay pachapi kawsakkunapak ñawpapika, allita ruwashpa kawsaychik. Chashnami luz shina kangichik. Kankuna chashna kakpimi, jawa pachapi tiyak kankunapak Diostaka ‘allimari kangi’ ningakuna.

Dios Rimashcata Quillcashcami: San Mateo. Sociedades bíblicas unidas, Quito 2010. Youversion.com nishkapi killkakatina.

Quichua Salasaca, Ecuador - Salasaka Kichwa (Diosbuj Shimi: Mushuj Testamento 2013).

Jesús “Kushiyachishka gangichi,” nishkamunda

 1. Shina tawgalladijkunada Jesús rikushaga urkumu risha tiyariga. Payda katijkuna kuchuyakiga,
 2. Payga yachachingu kallariga kashna nisha:
 3. Kushiyachishka gangichi, mashnalla Diosta ministishkada yuyarijkuna; Diosbuj mandanaga kangunajmigun.
 4. Kushiyachishka gangichi, llakigunan purijkuna; Dioska k'uyusha kushichingami.
 5. Kushiyachishka gangichi, na jatun tukujkuna; kangunamu Dios kusha nishka achpada japingichimi.
 6. Kushiyachishka gangichi, mashnalla Dios munushkada yallidij p'aktachingu munujkunaga, yarijachij yakunachij shina; kanguna munashkada p'aktachishkami ganga.
 7. Kushiyachishka gangichi, mashnalla shujkunamunda llakirijkuna; shinaydi Dioska kangunadash llakiringami.
 8. Kushiyachishka gangichi, mashnalla linshu shunguguna; kangunami Diostaga rikungichi.
 9. Kushiyachishka gangichi, mashnalla p'iñanukushkagunada allichijkuna; kangunami Diosbuj churi ushiguna nishka gangichi.
 10. Kushiyachishka gangichi, Dios mandushkada p'aktachishkamunda llakichisha katik'ichushkaguna; Diosbuj mandanaga kangunajmigun.
 11. Ñukada katishkamunda rimukish, imadadikish nisha llagmusha kangunada katik'ichukish, kushiyachishka gangichi.
 12. Mejor kushilla gangichi. Jawa pachabiga kangunamu alli kumbidanami tiyan. Shinaydimi ñawba Dios nishkada parlajkunadash katik'ichugaguna.”
 13. “Kangunaga kay pachabi kawsujkunamuga kachi shinami gangichi. Kachi chamujyashaga ¿ima layadi kutin kachij tukunga? Imakish ña na valinchu. Ashtangarin ñanbi shituki genteguna sarunga.
 14. “Kangunaga kay pachabi kawsujkunamunga p'unllayachij shinami gangichi. Shuj jatun pueblo urkubi rurushkaga na pakalla gay pudinchu.
 15. Shinaydi, pish luzta katichishaga mangan uri singusha churungujka na katichinchu. Ashtangarin mashnalla wasi ukubi tiyujkuna p'unllallabi tiyachunmi, katichisha jawamu churun.
 16. Shinalladij, tukigunaj ñawbuki kangunash alli kawsasha luz shina rikuchichi, kanguna alli rurushkagunada genteguna rikusha jawa pachabi tiyuj Tayta Diosta jatunyachichunguna.”

Diosbuj Shimi: Mushuj Testamento. Caibi Mushuj Testamentomunda escribichishcagunada liyi pudingui. Jesusmunda escribichishcagunaga: San Mateo.

Quichua del Napo, Ecuador - Napuruna Kichwa (Colegio Don Bosco 1988).

 1. Jesus, achka runakuna payta katikpi rikushpa, shuk urkuman sikarka; tiyarikpi, pay yachachishkakuna mayanyanurka.
 2. Mayanyanukpi Jesus yachachinkapak kallarirka nishpa:
 3. —Kushiyaychik Diosta mutsunchik nikkuna, jawa pacha kankunapakmi.
 4. Kushiyaychik kay kawsaypi wakakkuna, kushiyachishka kankichik.
 5. Kushiyaychik kasi shunkuyukkuna, kay pachata kuy tukunkichik.
 6. Kushiyaychik Dios munashkata rurasha nikkuna, chayta rurankapak Dios kankunata yanapankami.
 7. Kushiyaychik shukkunata llakirishpa yanapakkuna, Dios kankunata llakirishpa yanapankami.
 8. Kushiyaychik chuya shunkuyukkuna, Diosta rikunkichikmi.
 9. Kushiyaychik piñanakunata jarkakkuna, Diospak churikuna kankichikmi,
 10. Kushiyaychik allita rashkamanta ñakachi tukukkuna, jawa pacha kankunapakmi kanka,
 11. Kushikuna kankichk ñukarayku kankunata chikninukpi, piñanukpi, manallita kankunamanta llullashpa rimanukpi.
 12. Chashna tukukpi, kushiyankichik; jawa pachapi kankuna kuy tukuna yapa jatunmi kanka. Ñawpa kawsashka profetakunata chay layallata llakichinurka.
 13. Kankuna kay pachapi kachi shina kankichik. Kachi paypak mishkita chinkachikpi, ¿imawan kutillata kachiyanka? Mana imapak balin; jichununlla, runakunaka jaytanun.
 14. Kankuna inti shina kankichik runakunapak. Shuk urku jawapi tiyak llakta mana pakaypakchu.
 15. Shuk chinpusuta mana japichinchik mala ukupi churankapak; jawapi churankapak japichinchik, wasipi tiyakkunata rikuchinkapak.
 16. Kankunapak achik runakuna ñawpakpi punchaklla rikurichun, shukkuna kankuna alli rashkata rikushpa, jawa pachapi tiyak Yayata sumakyachinkapak.

Colegio Don Bosco nishkapaq tikrashka (Diospak mushu kushka shimi). Colegio Don Bosco, 1988. Bible.is nishkapi killkakatina, rimashkatapash uyarina. Gospelgo.com nishkapi killkakatina.

Quichua del Tena, Ecuador - Tena Kichwa (Hermanos Libres del Ecuador 1982).

 1. Jesús chi ashka runaunara rikusha urkuma sikaka; tiarijpi pai yachachishka runauna paiwajma shamunauka.
 2. Jesús rimasha, paigunara yachachika, kasna nisha:
 3. “Kushiunami ‘Almai pugri anchi,’ nijkuna. Paigunajmi awa pacha mandana.
 4. Kushiunami wakajkuna, paiguna kushi tukunaungami.
 5. Kushiunami mansuuna, paiguna kai pachara kui tukunaungami.
 6. Kushiunami alira rangaj yarkachijkuna, upinaichijkuna, saksachishka anaungami.
 7. Kushiunami llakij shunguyujkuna, paiguna llakishka anaungami.
 8. Kushiunami chuya shunguuna, paiguna Diosta rikunaungami.
 9. Kushiunami makanaujkunara alichijkuna, Diospa churiuna nishka anaungami.
 10. Kushiunami aliranamanda turmindachishkauna, paigunajmi awa pacha mandana.
 11. Kushiunami angichi imahuras chijnishka turmindachishka asha, ima manaliras kangunamanda llullasha rimaujpis.
 12. Kushiyaichi, kariyaichi, kangunara pagana atunmi awa pachai, Shinallarami turmindachinaushka kangunamanda ñaupa kausaj Diosmanda rimajkunara.
 13. Kanguna kai pacha kachi kwinta angichi. Kachiga paiwa mishki upa tukujpi, ¿imawara mishkiyachingairi? Imajpas mana sirvin. Kanzhama ichuna anga, runauna aitangaj.
 14. Kanguna kai pacha vila kwinta angichi. Shu urku pundai tiaj llakta mana pakariwajchu.
 15. Shinallara shu vilara mana sindichinaunzhu tasa ukui churangaj, astaun pajllai churangaj, wasii tiajkunara rikuchingaj.
 16. Shina sindichu kanguna vila kwinta runauna ñaupajpi, paiguna kan ali rashkaunara rikungaj, rikusha kamba awa pachai tiaj Yayara awayachingaj.

Hermanos Libres del Ecuador nishkapa tikrashka (Diospa mushuk paktachina shimi). Hermanos Libres del Ecuador, 1982. Bible.is nishkapi killkakatina, rimashkatapash uyarina. Gospelgo.com nishkapi killkakatina.

-aka → -arka; aka → karka; ak → kak; -una → -kuna; rashka → rurashka; -wa(k) → -pa(k).

Quichua del Oriente, Ecuador - Kichwa shimipi (Ñucanchi Señor Jesucristomanda Shimi 1992).

Jesús urkui kamachiun Kushi ajguna

 1. Jesús chi ashka runaunara rikusha, urkuma sikaka; pai tiarijpi pai yachachishka runauna paiwajma shamunauka.
 2. Jesús rimasha paigunara yachachika nisha:
 3. Kushiunami almai pugri anchi nijguna. Paigunajmi awa pacha mandana.
 4. Kushiunami wakajguna, paiguna kushi tukunaungami.
 5. Kushiunami mansouna, paiguna kai pachara kui tukunaungami.
 6. Kushiunami alirangaj yarkachijguna upinaichijguna, sajsachiska anaunga.
 7. Kushiunami llakij shunguyujguna, paiguna llakishka tukunaungami.
 8. Kushiunami chuyaj shunguuna, paiguna Diosta rikunaungami.
 9. Kushiunami makanaujpurara alichijguna, Diospa churiuna nishka anaunga.
 10. Kushiunami aliranamanda tormendachishkauna, paigunajmi awa pacha mandana.
 11. Kushiunami angichi imahoras ñukamanda chijnishka tormendachishka asha, ima manaliras kangunamanda llullasha rimanaupi.
 12. Kushiyaichi, kariyaichi, kangunara pagana atunmi awa pachai. Shinallarami tormendachinauka kangunamanda ñaupa tiaj Diosmanda rimajgunara.
 13. Kanguna kai pacha kachi kwinta angichi. Kachiga paiwa mishki upa tukujpi, ¿imawara mishkiyachingairi? Imajpas mana sirvin. Kanzhama ichuna anga, runauna aitangaj.
 14. Kaguna kai pacha vela kwinta angichi. Shu urku pundai tiaj llakta mana pakaiwajchu.
 15. Shinallara shu velara mana sindichinaunzhu tasa ukui churangaj, astaun awai churangaj, wasii tiajgunara punzhay achingaj.
 16. Shina sindichu kanguna vela kwinta runauna ñaupajpi, paiguna kan ali rashkaunara rikungaj, rikusha kamba awa pachai tiaj Yayara awayachingaj.

Nuevo Testamento Nishca. Ñucanchi Señor Jesucristomanda Shimi. Sociedades Bíblicas Unidas, Quito 1972. Gospelgo.com nishkapi killkakatina.

-aka → -arka; aka → karka; ak → kak; -una → -kuna; rashka → rurashka; -ra → -ta; -wa(k) → -pa(k).

Quichua del Pastaza, Ecuador - Pastasa Kichwa (Diospa Shimi 1992).

 1. Jesus ashka runaguna paita katiukta risha shuk urkuma pundayasha tiyarikpi pai yachachishkaguna kaillayanaura.
 2. Ñáa kaillayanaupi paigunata yachachingawa kallarira kasna nisha:
 3. Diospakta rangawa pugri mani nisha yuyarikkunaga kushi runa angichi, Diospa ali mandanaga kangunawak ashkamanda.
 4. Jucha rashkagunata yuyarisha llakirikkunaga kushi runa angichi, Yaya Dios kangunata kushiyachingaraushkamanda.
 5. Mansu shunguyukkunaga kushi runa angichi, Yaya Dios pai rimashkashina kungaraushka mushuk allpata kangunama kui tukungaraushkamanda.
 6. Raikachishkashina upinayachishkashina Yaya Diospa munashkata paktachinata yapa munakkunaga kushi runa angichi, pai munashkata rangawa pai kangunata yanapangaraushkamanda.
 7. Shuk runata yuyarisha yanapakkunaga kushi runa angichi, Yaya Dios kangunatas chasnallata yuyarisha yanapangaraushkamanda.
 8. Kanguna shungu ukui ima jiridsa yuyaitas mana charikkunaga kushi runa angichi, Yaya Diosta kanguna rikungaraushkamanda.
 9. Piñak runagunata alichikkunaga kushi runa angichi, kangunata Yaya Dios ñuka wawaguna mangichi nisha rimai tukungaraushkamanda.
 10. Dios munashkashina kausaushkamanda turmintachinaukpiwas kushi runa angichi, Yaya Diospa ali mandanaga kangunawak ashkamanda.
 11. Chasnallata ñukamanda kangunata kaminaupis, turmintachinaupis, ima mana alitas kangunamanda llullasha rimanaupiwas kushi runa angichi.
 12. Ñáaupa uras Dios rimashkata pasachik runagunatawas chasnallatami turmintachinaura. Kangunatas chasnallata raitukushawas kushiyaichi. Chasna nisha Jesus paigunata yachachiura.
 13. Jesus shukta mas yachachira: Kai pachaibiga kachikwinta mangichi. Kachi waglirisha chamuk tukushaga mana kutiwas ali tukunata ushanzhu. Chasna mana balikpi ñambibi jichuitukungami runaguna jaitasha puringawa.
 14. Kai munduibiga punzhakwinta mangichi. Shuk urku jawaibi auk llakta mana pakarinata ushanzhu.
 15. Bilata mana japichinchichu manga ukuibi churangawa, randi jawaibi churanchi tukui wasibi tiyaukunata rikuchichun nisha.
 16. Chi bilakwinta kangunawas runagunawakpi kanguna ali rashkagunata rikuchingichi. Chasna rasha kausaupimi shukkuna rikusha kanguna jawapachaibi tiyak Yayata balichinaungami, nira.

Diospa Shimi (mushuk paktachina shimi.). Diospa Shimi. El nuevo testamento en el idioma Quichua de Pastaza en Ecuador. Primera edición, 1992. Segunda edición, 2009. Wycliffe Bible Translators, 2009. Bible.is nishkapi killkakatina, rimashkatapash uyarina. Gospelgo.com nishkapi killkakatina.

-ara → -arka; ara → karka; aura → kakurka; ak → kak; -una → -kuna; rashka → rurashka; -wa(k) → -pa(k); sha → shpa.


Kay p'anqapiqa tukuy qillqakuna kimsantin hanllalli allin qillqaypim qillqasqa (mana wakinchasqa) - 3 vocales/vowels a/i/u, k/q/w (en las variantes regionales).


Ch'uya Qillqamanta rakikuna, achka t'ikrasqakuna, achka k'iti rimaykunapi

Mañaykuna, takikuna, hukkunapas


Last update: 5 Jan 2017. © runasimi.de.  The contents of this page may be distributed for non-commercial purposes, especially for spreading knowledge of the Runasimi language in the world and strengthening its position in its home lands. Please quote the original author (if not mentioned by name, write runasimi.de), and set a link to this page (write down URL, if texts or images of this page are used in printed version).