Kusikuyniyuqmi

Matiyu (Mateo) 5:1-13 - ancha achka hina t'ikrasqakuna

Kay p'anqapiqa tukuy qillqakuna kimsantin hanllalli allin qillqaypim qillqasqa: "Urin Runasimi / Urin Qhichwa simi", "Shukyachishka Kichwa simi" ñisqapi ("standard": 3 vocales/vowels a/i/u, k/q/w, Quechua sureño, Kichwa unificado).

Liwru/T'ikraqSuyuK'iti rimayMatiyup qillqasqan iwanhilyu 5:3
Enrique Pélach, Demetrio Molloy 1974Quechua (sureño), PerúRunasimi (urin Piruw) Kusikuyniyuqmi kankichik qamkuna, maypacham ñuqarayku kamisuptiykichik, qatikachasuptiykichik, mana kaqkunata tumpasuptiykichikpas.
Kay Pacha Salvaq 1954Ayacucho, PerúAyakuchu/Chanka Kusikuyniyuqmi kankichik ñuqarayku kamisuptiykichik, pirsigisuptiykichikpas, hinaspa llullakustin tukuy mana allinkunata kuntraykichikpi nisuptiykichikpas.
Chuya Qellqa 1987Ayacucho, PerúAyakuchu/Chanka Mayna kusisqam kankichik ñuqarayku runakuna kamispa ñakarichisuptiykichikqa hinaspa kuntraykichikpi llullakuspa tukuy imatapas nisuptiykichikqa.
Chuya Qellqa 2012Ayacucho, PerúAyakuchu/Chanka Mayna kusisqam kankichik ñuqarayku kamisuptiykichik, ñakarichisuptiykichik hinaspa kuntraykichikpi llullakunata rimaptinkuqa.
Apunchis Jesukristoq Mosoq Rimanakuynin 1947Cuzco, PerúQusqu (Qosqo) Kusisamiyuqmi kankichik maypacha ñuqarayku, k'amisqa qatiykachasqa kawaqchik, tukuy mana allin kaqtataq qamkunamanta, llullakuspa, ninkuman.
Diospa Simin Qelqa 2004Cuzco, PerúQusqu (Qosqo) Kusisamiyuqmi kankichik, ñuqarayku k'amisuptiykichikpas qatiykachasuptiykichikpas, hinallataq tukuy mana allinkunata llullakuspa qamkunamanta rimaptinkupas.
Wycliffe Mosoq Testamento 2013Este de Apurímac, PerúApurimaq Ancha kusisqam kankichik ñuqapi kriyisqaykichisrayku runakuna k'amisuptiykichik, chiqnisuptiykichik, hinallataq llulla-llullarikusparaq kuntraykichikpi tukuy imatapas rimaptinkuqa.
Hilario Huanca, Hermann Wendling 2007Puno, PerúPunu (Qullaw) Kusisqam kankichik, sichus ñuqarayku wahach'asunkichik, qatiykachasunkichik, imaymana mana allinkunata qamkunamanta rimanqaku hina.
Dios parlapawanchej 1976Centro/Sur de BoliviaQullasuyu (Buliwya) May kusisqas kankichik runas llullakuspa saqrata rimasuptiykichik, muchuchisuptiykichik qhasimanta k'amisuptiykichikpis, ñuqata kasuwasqaykichikrayku.
Diosmanta Qhelqa 1993Centro/Sur de BoliviaQullasuyu (Buliwya) Kusikuyniyuqmin kankichik runas Ñuqarayku qamkunapaq rimaptinku, chiqnispa ñak'arichisuptiykichik, tukuy imatataq llullakuspa kuntraykichikpi niptinku ima.
Dios Tatanchispaq Musuq Rimanayninkuna 1985Norte de BoliviaApulu (Buliwya) Kusikuyniyuqmi kankichik, qamkuna insultasqa, chiqnisqa, qamkuna kuntra tukuy imata llullakuspa parlaptinku.
Dios Tatanchispaq Musuq Rimanayninkuna 2006Norte de BoliviaApulu (Buliwya) Kusikuyniyuqmi qamkuna kankichik, jayk'apchus ñuqarayku mana allin rimaykunawan sutichasqa, qatiykachasqa, jinallataq imaymana llulla rimaykunawan tumpaykusqa kankichik chhikaqa.
Apunchic Jesucristopac Mushuc Testamento 1954Quichua del EcuadorKichwa shimi Kushiyukmi kankichik kankunata ñukarayku kamikpi, katikachakpi, kankunamanta tukuy mana allita ñukarayku rimakpi, llullashpa.
Leonidas Proaño, Jesucristopaj Alli Huillai 1972Quichua del EcuadorKichwa shimi Ñukamanta kankunata kamikpi, llakichikpi, kankuna mana rurashkata juchachikpipish, kankunaka kushiyukkunami kankichik.
Pachacamacpac Quillcashca Shimi 1997Quichua del EcuadorKichwa shimi Ñuka ruraymanta kankunata kamikpi, katiriyakpi, llullashpaka tukuy millaykunata kankunamanta nikpika, kushikushka kankichik.
Dios Rimashca Shimicunami 1989Chimborazo, EcuadorChimpurasu Kichwa Kankuna ñukata krishpa katishkamanta piñashpa millayta rimashpa, imatapish llullashpa llakichikpipish kushikuychik.
Dios Rimashca Shimicunami 2004Chimborazo, EcuadorChimpurasu Kichwa Ñukata katikushkamanta tukuy laya millay shimikunata rimashpa, llullashpa, kamishpa, llakichina yuyaylla llakichikpi llakita apakkunaka kushichishkami.
Mushuj Testamento Diospaj Shimi 2010Chimborazo, EcuadorChimpurasu Kichwa Ñukata katishkamanta kankunata piñashpa, kamishpa, imatapish llullashpa llakichikpipish, kushikuychik.
Diospaj Shimi 2010Imbabura, EcuadorImpapura Kichwa Ñukata katinakukpi kankunata mana rikunayachishpa katiriyashpa llakichikpi, imatapash llullashpa mana allikachikpika, ninanta kushikunkichi.
Dios Rimashcata Quillcashcami 2010Cañar, EcuadorKañari Kichwa Ñukata katikushkamanta piñashka, pipish llullashpa rimashka, llakichishka kakkuna, ¡kushikuychik!
Diosbuj Shimi: Mushuj Testamento 2013Salasaca, EcuadorSalasaka Kichwa Ñukata katishkamanta rimakpish, imatatakpish nishpa llakmushpa kankunata katikuychakpish, kushiyachishka kankichik.
Colegio Don Bosco 1988Napo, EcuadorNapu Kichwa Kushikuna kankichik ñukarayku kankunata chikninukpi, piñanukpi, mana allita kankunamanta llullashpa rimanukpi.
Hermanos Libres del Ecuador 1982Tena, EcuadorTena Kichwa Kushikunami kankichik ima uras chiknishka turmintachishka kashpa, ima mana allitas kankunamanta llullashpa rimakukpis.
Ñucanchi Señor Jesucristomanda Shimi 1992Oriente, EcuadorKichwa shimi Kushikunami kankichik ima uras ñukamanda chiknishka turmintachishka kashpa, ima mana allitas kankunamanta llullashpa rimanakukpi.
Diospa Shimi 1992Pastaza, EcuadorPastasa Kichwa Chashnallata ñukamanta kankunata kaminakukpis, turmintachinakukpis, ima mana allitas kankunamanta llullashpa rimanakukpipas kushi runa kankichik.

Quechua sureño - Runasimipi (Enrique Pélach, Demetrio Molloy 1974)

 1. Hisus, kay achka runakunata rikuspanmi, siqarqa qichqa urqu pataman. Chaypi tiyaykuptin, disipulunkuna huñunakurqaku paypa muyuriqninman.
 2. Hinaptinmi Hisus kaynata rimarispa pridikayta qallarirqa:
 3. Kusikuyniyuqmi waqcha sunquyuq kaqkuna, paykunapaqmi Dyuspa Hanaqpachan.
 4. Kusikuyniyuqmi kunan waqaqkuna, paykunam kunsuylasqa kanqaku.
 5. Kusikuyniyuqmi pasinsyayuq kaqkuna, paykunam chaskinqaku irinsya allpata.
 6. Kusikuyniyuqmi yarqachikuywan, yakunayachikuywan hustisya maskaqkuna, paykunam saksasqa kanqaku.
 7. Kusikuyniyuqmi runamasinkuta kuyapayaqkuna, paykunam Dyuspa kuyapayakuyninta tarinqaku (aypanqaku).
 8. Kusikuyniyuqmi limpyu chuya sunquyuqkuna, paykunam Tayta Dyuspa uyanta rikunqaku.
 9. Kusikuyniyuqmi hawka kaypaq llamkaqkuna, mana pitapas inimigakuqkuna, paykunam Dyuspa churinkuna hina riqsisqa kanqaku.
 10. Kusikuyniyuqmi pirsigisqa (qatikachasqa) kaqkuna, allin kayta huntachisqankurayku, paykunapaqmi Dyuspa Hanaqpachan.
 11. Kusikuyniyuqmi kankichis qamkuna, maypacham ñuqa-rayku kamisuptikichis, qatikachasuptikichis, mana kaqkunata tumpasuptikichispas.
 12. Kusikuychis, kuntintu kaychis, Hanaqpachapi chaskinkichis ancha sumaq primyuta.
 13. Chaynallatataqmi muchuchirqaku ñawpaqnikichis Dyuspa rantimpi rimaq prufitakunata.
 14. Qamkuna kankichis kay pachapa kachin. Ichaqa kachi qaymaruptinri, ¿imawantaq kutichichwan gustunta? Manam imapaqpas walinñachu, aswan wanuman wischunallapaqñam utaq runakunapa sarunallampaqñam.
 15. Qamkuna kankichis kay mundupa kanchaynin. Urqu patapi rurasqa llaqtaqa manam pakayta atikunmanchu.
 16. Manam pakanapaqchu ratachikun huk kanchaq michirutaqa, sinuqa misa patapi churana llapallan wasipi kaqkunata kanchanampaqmi.

Santos Evangelios y Hechos de los Apóstoles: Primera versión católica en quechua y castellano. Editorial Andina, Lima 1974. 494 pp. Uyaychaqkuna: Enrique Pélach y Feliu, Demetrio Molloy MacDermott. Taytanchis Jesucristopa Santo Evangelion San Mateopa Qellqasqan: Diospa Rimaynin (Palabran) Runaman Tukurqa, p. 301.

Quechua de Ayacucho, Perú - Ayakuchu / Chanka (Kay Pacha Salvaq 1954).

Urqupa hawampi hatarichisqa: Kusikuyniyuq kay Ñanmanta

 1. Hisusmi runakunata qawariykuspan, wicharirqa urquman, tiyaykuptinñataqmi asuykamurqa disipulunkuna.
 2. Chaymi siminta kichariykuspa yachachispa, nirqa:
 3. Kusikuyniyuqmi ispiritupi wakchakuna; paykunapaq hanaq pacha riynu kasqanrayku.
 4. Kusikuyniyuqmi lamintakuqkuna; paykuna kunsuylasqa kanankurayku.
 5. Kusikuyniyuqmi mansukuna; paykuna kay pacha irinsya chaskinankurayku.
 6. Kusikuyniyuqmi hustu kaymanta yarqasqakuna, yakunayasqakunapas; paykuna saksachisqa kanankurayku.
 7. Kusikuyniyuqmi kuyapayakuqkuna; paykuna kuyapayasqa kanankurayku.
 8. Kusikuyniyuqmi limpyu sunquyuqkuna; paykuna Dyusta rikunankurayku.
 9. Kusikuyniyuqmi hawkayachiqkuna; paykuna Dyuspa churinwan sutichasqa kanankurayku.
 10. Kusikuyniyuqmi hustu kayrayku pirsigisqakuna; paykunapaq hanaq pacha riynu kasqanrayku.
 11. Kusikuyniyuqmi kankichik ñuqarayku kamisuptikichik, pirsigisuptikichikpas, hinaspa llullakustin tukuy mana allinkunata kuntraykichikpi nisuptikichikpas.
 12. Kusikuychik, quchukuychik hanaq pachapi hatun primyuykichik kasqanrayku.
 13. (Qamkunam kankichik allpa kachi. Kachi qamyayaruspaqa ¿imapaqtaq walinman? Manam imapaqpas sirwinñachu aswanqa wischusqa kaptin runakuna sarutyanallanpaqñam.)
 14. Qamkunam kankichik runakuna kanchaq. Urqupa hawampi hatarichisqa llaqtaqa manam pakakunmanchu.
 15. Lamparata rupachispaqa manataqmi almupa ukunmanchu churan, aswan kandilirupa hawanmanmi, hinaptinmi llapallan wasipi kaqkunata kancharin.
 16. Chay hinata kancharichun kanchaynikichik runakunapa qayllampi, allin rurasqaykichikta rikuspanku, hanaq pachapi kaq Taytaykichikta qapaqchanankupaq.

Juampa qillqasqan Evangelio. Sociedades bíblicas unidas (United Bible Societies), 1954. 68 pp. T'ikraqnin: Florencio Segura.

Quechua de Ayacucho, Perú - Ayakuchu / Chanka (Chuya Qillqa 1987).

 1. Hisusmi llapa runakunata qawaykuspan rirqa urqupa waqtaman hinaptinmi chaypi tiyaykuptin puriqmasinkuna asuykurqa.
 2. Hinaptinmi Hisus yachachiyta qallaykurqa kaynata:
 3. —Mayna kusisqam “Dyustam nisisitani” niqkunaqa, paykunapamiki Dyuspa munaychakusqanqa.
 4. —Mayna kusisqam llakisqakunaqa, paykunataqariki Dyusmi kunsuylanqa.
 5. —Mayna kusisqam llampu sunquyuqkunaqa, paykunaqariki irinsyapaqmi kay pachata chaskinqa.
 6. —Mayna kusisqam yarqachikuchkaq hina hinaspa yakunayachikuchkaq hina Dyuspa munasqan ruray munaqkunaqa, paykunaqa saksaykuchkaq hinam kanqaku.
 7. —Mayna kusisqam llakipayakuqkunaqa, paykunapas llakipayasqam kanqaku.
 8. —Mayna kusisqam limpyu sunquyuqkunaqa, paykunaqariki Dyustam rikunqa.
 9. —Mayna kusisqam amachakuqkunaqa, paykunaqariki Dyuspa churinwan sutichasqam kanqaku.
 10. —Mayna kusisqam Dyuspa munasqanman hina rurasqankumanta ñakarichisqakunaqa, paykunapamriki Dyuspa munaychaykusqanqa.
 11. —Mayna kusisqam kankichik ñuqarayku runakuna kamispa ñakarichisuptikichikqa hinaspa kuntraykichikpi llullakuspa tukuy imatapas nisuptikichikqa.
 12. Anchatayá kusikuychik, hatun primyutam chaskinkichik hanaq pachapi. Chaynatam ñakarichirqaku qamkunamanta ñawpaq kaq Dyusmanta willakuqkunatapas.
 13. —Qamkunaqa kay pachapi runakunapaqmi kachi hina kankichik. Kachi qamyayaruspaqa ¿imapaqtaq walinman? Manam imapaqpas sirwinñachu aswanqa wischusqa kaptin runakuna sarutyanallanpaqñam.
 14. —Qamkunaqa runakunapaqmi achkiy hina kankichik, urqupa puntanpi llaqtaqa manam pakasqachu.
 15. Michirutaqa ratachina manam kajunpa ukunman churarunapaqchu, aswanqa altumanmi churana wasipi llapallan kaqkunata achkinanpaq.
 16. Chaynayá qamkunapas achkichkaq michiru hina kaychik runakunapa qayllanpi chaynapi allin rurasqaykichikta qawaspanku hanaq pachapi kaq Taytaykichikta paykunapas alabanankupaq.

Chuya Qellqa: Jesucristomanta Mateopa Qellqasqan. Sociedades bíblicas unidas (United Bible Societies), 1987. T'ikraqninkuna: Homer Emerson, Rafael Yupanqui, Simon Izarra, Rómulo Sauñe Quicaña, Saturnino Gavilán, Fernando Quicaña. Bible.is ñisqapi ñawinchay, Romulop rimasqantapas uyariy. Gospelgo.com ñisqapi ñawinchay.

Quechua de Ayacucho, Perú - Ayakuchu / Chanka (Chuya Qillqa 2012).

Hisuspa yachachisqanmanta

 1. Hisusmi llapa runakunata qawaykuspan urquman qispispan chaypi tiyaykurqa. Hinaspanmi disipulunkuna asuykuptinku,
 2. kaynata yachachirqa:
 3. Mayna kusisqam “Dyusmantam nisisitani” niq wakchakunaqa, Dyuspa munaychakuyninpas paykunapam.
 4. Mayna kusisqam waqaqkunaqa, paykunataqa Dyusmi kunsuylanqa.
 5. Mayna kusisqam llampu sunquyuqkunaqa, paykunam kay pachata irinsyankupaq chaskinqaku.
 6. Mayna kusisqam Dyuspa allin arriglu ruwayninmanta yarqachikuqkunawan yakunayachikuqkunaqa, paykunaqa saksachisqam kanqaku.
 7. Mayna kusisqam llakipayakuqkunaqa, paykunamantapas Dyusmi llakipayarikunqa.
 8. Mayna kusisqam chuya sunquyuqkunaqa, paykunam Dyusta rikunqaku.
 9. Mayna kusisqam hawkayayta maskaqkunaqa, paykunam Dyuspa churinwan sutichasqa kanqaku.
 10. Mayna kusisqam allin kaqta ruwasqankurayku qatikachasqakunaqa, paykunapam Dyuspa munaychakuyninpas.
 11. Mayna kusisqam kankichik ñuqarayku kamisuptikichik, ñakarichisuptikichik hinaspa kuntraykichikpi llullakunata rimaptinkuqa.
 12. Anchatayá kusikuychik, hanaq pachapim hatun primyuta chaskinkichik. Chaynatam qatikacharqaku qamkunamanta ñawpaq kaq prufitakunatapas.
 13. Qamkunaqa kay pachapi runakunapaqmi kachi hina kankichik. Kachi qamyayaruspaqa ¿imapaqtaq walinman? Manam imapaqpas sirwinñachu, aswanqa wischusqa kaptin runakuna sarutyanallanpaqñam.
 14. Qamkunaqa kay pachapi runakunapaqmi achkiy hina kankichik, urqupa puntanpi llaqtaqa manam pakasqachu.
 15. Manataqmi achkitapas ratachinaqa kajunpa ukunman churanapaqchu, aswanqa altuman churanapaqmi, chaynapi wasipi kaqkunata achkinanpaq.
 16. Chaynayá qamkunapas runakunapa qayllanpi achkiychik, chaynapi allin ruwasqaykichikta qawaspanku hanaq pachapi kaq Taytaykichikta yupaychanankupaq.

Chuya Qellqa: Jesucristomanta Mateopa Qellqasqan. Sociedad bíblica peruana, 2012. Youversion.com ñisqapi ñawinchay.

Quechua de Cuzco, Perú - Qusqu / Qosqo Runasimipi (Apunchis Jesukristoq Mosoq Rimanakuynin 1947)

Urqupi yachachisqan

 1. Runakunata rikuspataq, urquman wicharirqan; tiyaykukuqtintaq, yachachisqankuna payman hamurqanku.
 2. Siminta kicharispataq paykunata yachachirqan, nispa:
 3. Kusisamiyuqmi ispiritupi wakchakuna; imarayku paykunaqmi hanaqpachakunaq qhapaqsuyun.
 4. Kusisamiyuqmi waqaqkunaqa; imarayku paykunaqa kusichisqa kanqaku.
 5. Kusisamiyuqmi llamp'u sunqukunaqa; imarayku paykunan kay hallp'apachata chayaqimanta chaskinqaku.
 6. Kusisamiyuqmi chaninkaymanta yarqasqa ch'akisqa kaqkunaqa; imarayku paykunan saksachisqa kanqaku.
 7. Kusisamiyuqmi khuyakuqkunaqa; imarayku paykunan khuyakuyta tarinqaku.
 8. Kusisamiyuqmi ch'uya sunquyuq kaqkunaqa; imarayku paykunan Dyusta rikunqaku.
 9. Kusisamiyuqmi allin kawsayman churaqkunaqa; imarayku paykunan Dyuspa wawankuna sutichasqa kanqaku.
 10. Kusisamiyuqmi chaninkayrayku qatiykachasqa kaqkunaqa; imarayku paykunaqmi hanaqpachakunaq qhapaqsuyunqa.
 11. Kusisamiyuqmi kankichis maypacha ñuqarayku, k'amisqa qatiykachasqa kawaqchis, tukuy mana allin kaqtataq qankunamanta, llullakuspa, ninkuman.
 12. Kusikuychis q'uchukuychistaq; imarayku hanaqpachakunapi hatunmi saminchaykichis; chay hinatan qankunamanta ñawpaq kaq unanchawillaqkunata qatiykacharqanku.
 13. Qankunan hallp'apachaq kachin kankichis; kachitaqchus q'aymayapunman chayqa, ¿imawan kachichakunmanri? manan imapaqpas allinñachu, yallinraq hawaman wikch'usqa kanampaq, runakunaq saruykachanampaqtaq.
 14. Qankunan kaypachaq k'anchaynin kankichis; urqupatapi sayachisqa huk llaqtaqa manan pakakuyta atinchu.
 15. Manataqmi huk k'anchaytapas hap'ichispa, huk manka urapi churakunchu, yallinraq k'anchanapatapi, wasipi tukuy kashaqkunata k'anchanampaq.
 16. Chay hina tan k'anchayniykichis runakunaq ñawpaqimpi k'anchachun, allin ruasqaykichista rikuspa, hanaqpachakunapi kaq Yayaykichista hatunchanankupaq.

Apunchis Jesukristoq mosoq rimanakuynin. El Nuevo Testamento en quechua (Cuzco) con el Nuevo Testamento en español según la antigua versión de Cipriano de Valera rev. con arreglo al original griego. Uyaychaq: Len Herniman. Sociedades bíblicas unidas (United Bible Societies), 1947. 620 pp. Mateoman jina ajllasqa Allinwillaykuna, 1 raki.

Quechua de Cuzco, Perú - Qusqu / Qosqo (Diospa Simin Qelqa 2004).

 1. Runakunata rikuspanmi Hisusqa urquman wicharqan. Chaypi tiyaykuqtintaq yachachisqankunaqa payman asuykurqanku.
 2. Paykunata yachachispataq nirqan:
 3. Kusisamiyuqmi huch'uyyaykukuspa Dyusta maskhaqkunaqa, paykunapaqmi hanaq pacha qhapaqsuyuqa.
 4. Kusisamiyuqmi llakisqa sunquyuqkunaqa, paykunataqa Dyusmi sunquchanqa.
 5. Kusisamiyuqmi llamp'u sunquyuqkunaqa, paykunaqa kay pacha hallp'atan irinsyapaq chaskinqaku.
 6. Kusisamiyuqmi chanin-kaymanta yarqachikuqkunaqa, ch'akichikuqkunaqa, paykunaqa saksachisqan kanqaku.
 7. Kusisamiyuqmi khuyapayakuqkunaqa, paykunatapas Dyusmi khuyapayallanqataq.
 8. Kusisamiyuqmi ch'uya sunquyuqkunaqa, paykunan Dyusta rikunqaku.
 9. Kusisamiyuqmi thak-kaypi kawsanapaq allipunachiqkunaqa, paykunaqa Dyuspa wawankunan kanku.
 10. Kusisamiyuqmi chaninkaqta ruwasqamanta qatiykachasqakunaqa, paykunapaqmi hanaq pacha qhapaqsuyuqa.
 11. Kusisamiyuqmi kankichis, ñuqarayku k'amisuqtiykichispas qatiykachasuqtiykichispas, hinallataq tukuy mana allinkunata llullakuspa qankunamanta rimaqtinkupas.
 12. Kusikuychis q'uchukuychis, hanaq pachapi primyuykichisqa hatunmi, chay hinatapunin qankunamanta ñawpaq prufitakunatapas qatiykacharqanku, nispa.
 13. Hisusqa nillarqantaqmi: –Qankunan kay pachapi runakunapaq kachi kankichis, kachitaqchus q'aymayapunman chayri, ¿imapaqñataq walinman? Manan imapaqpas walinmanñachu, aswanpas hawaman wikch'unallapaqñan, hinaspa runakunaq sarusqan kananpaq.
 14. Qankunan runakunapaq k'anchay kankichis. Orqu patapi llaqtataqa manan imapas pakanmanchu.
 15. Lamparata hap'ichispaqa manan raki ukhumanchu churanku, aswanpas k'anchana patamanmi, wasipi kaqkunata llapanta k'anchananpaq.
 16. Chay hinata k'anchayniykichis runakunaq ñawpaqinpi k'anchachun, allin ruwasqaykichista rikuspa, hanaq pachapi kaq Yayaykichista yupaychanankupaq, nispa.

Diospa Simin Qelqa: Jesucristomanta Allin Willakuykunata Mateopa Qelqasqan. Sociedad bíblica peruana, 2004. Bible.is ñisqapi ñawinchay, rimasqatapas uyariy. Gospelgo.com ñisqapi ñawinchay.

Quechua del Este de Apurímac - Apurimaq runasimi (Wycliffe, Mosoq Testamento 2013).

 1. Hisusqa ashka runakunata ladunpi rikuspanmi, huk muquman wicharan. Hinaspan chaypi yachachinanpaq tiyayuran. Chayta rikuspankun disipulunkunaqa payman ashuyuranku.
 2. Hinaqtinmi Hisusqa yachachiyta qallariran khaynata:
 3. —Ancha kusisqan kanqaku Dyusta nisisitaq runakunaqa; paykunapaqmi Dyuspa sumaq gubirnasqanqa.
 4. Ancha kusisqan kanqaku waqaspa kawsaq runakunaqa; paykunatan Dyusqa sumaqta kunsuylanqa.
 5. Ancha kusisqan kanqaku llamp'u sunquyuq runakunaqa; paykunan allpa pachata huk irinsyata hina chashkinqaku.
 6. Ancha kusisqan kanqaku hustisyata mana tariq runakunaqa. Paykunan anchata kusikunqaku paykunapa fawurninpi hustisyata Dyus ruwasqanrayku. Saynataqa kusikunqaku, paykuna yarqachikuq hinaraq, hinallataq ch'akichikuq hinaraq chay hustisyata suyasqankuraykun.
 7. Ancha kusisqan kanqaku khuyapayakuq runakunaqa; paykunatan Dyusqa sumaqta khuyapayanqa.
 8. Ancha kusisqan kanqaku limpyu sunquyuq runakunaqa; paykunan Dyustaqa rikunqaku.
 9. Ancha kusisqan kanqaku hawkalla kawsanankupaq runamasinkuta allinpanachiq runakunaqa; paykunan Dyuspa wawankuna kanqaku.
 10. Ancha kusisqan kanqaku Dyuspa nisqankunata kasukusqankurayku ñak'ariq runakunaqa; paykunan Dyuspa gubirnasqan suma-sumaq gluryanpiqa kanqaku.
 11. Ancha kusisqan kankichis nuqapi kriyisqaykichisrayku runakuna k'amisuqtiykichis, chiqnisuqtiykichis, hinallataq llulla-llullarikusparaq kuntraykichispi tukuy imatapas rimaqtinkuqa.
 12. Anchatayá kusikuychis; hanaq pachapin hatun primyuta chashkinkichis. Saynatan ñak'arichiranku qankunapa ñawpaqniykichista Dyusmanta willakuq ñawpaq prufitakunatapas, nispa.
 13. Hisusqa nillarantaqmi khaynata: —Qankunaqa kay pachapin kachi hina kankichis. Kachi q'aymayaruqtinqa, ¿imapaqñataq chay kachiri walinman? Manan ni imapaqpas walinmanñachu. Aswanqa wikapanallapaqñan walin. Hinaqtinmi runakunapas saruchakunku, nispa.
 14. Hisusqa nillarantaqmi khaynata: —Qankunaqa kay pachapi runakunapaqmi huk k'anchay hina kankichis, imaynan muqu patapi ruwasqa llaqtapas, llapallan runakunapa rikunanpaq alayri kashan chay hina.
 15. Saynallataqmi michiruta ratachispapas, manan kajunpa ukhunmanchu churanku. Aswanqa altu patamanmi churanku, chaymanta wasipi llapallan kaqkunata allinta k'anchamunanpaq.
 16. Saynayá qankunapas Dyusta kasukuspa huk k'anchay hina kaychis llapallan runakunapaq; saynapin allin ruwasqaykichista runakuna rikuspanku, hanaq pachapi Dyus Taytaykichista paykunapas alabanqaku, nispa.

Mosoq Testamento: Mateopa escribisqan. Wycliffe, Liga Bíblica 2013. Bible.is ñisqapi ñawinchay, rimasqatapas uyariy.

Quechua de Puno - Punu runasimi (Hilario Huanca, Hermann Wendling 2007).

Hisuspaq Ñawpaq Rimasqan: Urqu Patapi - Kusisqa Kaqkunamanta

 1. Hisus, ashkha runakunata rikuspa siqahatarqan urqu pataman. Chaypi tiyaykuqtintaq yachaqaqninkuna payman qayllaykurqan.
 2. Hinaspataq rimayta qallarispa, yachachirqan nispa:
 3. Kusisqan kanku Dyusllaman mak'allikuq wakchakuna, imaraykuchus paykunaqtan hanaq pachaq kamachiynin.
 4. Kusisqan kanku waqaypi puriqkuna, imaraykuchus paykunan sunquchasqa kanqaku.
 5. Kusisqan kanku llamp'u sunqukuna, imaraykuchus paykunan chaskinqa kay hallp'ata.
 6. Kusisqan kanku chanin kay rayku yaraqasqa hinallataq ch'akisqa puriqkuna, imaraykuchus paykuna saksachisqan kanqa.
 7. Kusisqan kanku khuyapayakuqkuna, imaraykuchus paykuna tarinqakun khuyapayakuyta.
 8. Kusisqan kanku ch'uya sunquyuqkuna, imaraykuchus paykuna rikunqakun Dyusta.
 9. Kusisqan kanku allin kawsaypaq llank'aqkuna, imaraykuchus paykuna Dyuspaq churinkuna sutichasqa kanqa.
 10. Kusisqan kanku chanin kay rayku qatiykachasqa kaqkuna, imaraykuchus paykunaqtan hanaq pachaq kamachiynin.
 11. Kusisqan kankichis, sichus nuqa rayku wahach'asunkichis, qatiykachasunkichis, imaymana mana allinkunata qankunamanta rimanqaku hina.
 12. Kusikuychis hinallataq q'uchukuychis, imaraykuchus qankuna ancha riqsisqan kankichis hanaq pachapi imaraykuchus kaqllatataqmi qatiykacharqanku qankunamanta ñawpaq prufitakunatapis.
 13. Qankunan kankichis kay pachapaq kachi; ichaqa sichus kachi q'aymayapunqa hinari ¿imawantaq kachichakunqa? Manañan imapaqpis allinñachu, ashwanpas hawaman wikch'una kapun runakunaq sarupunanpaq.
 14. Qankunan kankichis kay pachapaq k'anchay. Manan pakakunmanchu huk urqu patapi sayaq llaqta.
 15. Manan pipas hap'ichinmanchu huk k'anchayta huk k'anallawan pakaykunanpaq, ashwanpis huk k'anchana pataman churaykun, llapan wasipi kaqkunata k'anchananpaq.
 16. Hinata k'anchachun k'anchayniykichis runakunaq ñawpaqinpi, allin ruwasqaykichista qhawarispa, yupaychanankupaq hanaq pachapi kaq Taytaykichista.

Lucaspaq Qelqasqan Evangelio. Griego simimanta runa simiman t'ikrasqa Puno hap'iypi tiyaq runamasikunapaq. T'ikraqninkuna: Hilario Huanca Mamani ss.cc., Hermann Wendling ss.cc., 2007, ad experimentum. Congregación de los Sagrados Corazones, Provincia del Perú.

Quechua de Bolivia - Qullasuyu runasimi (Dios parlapawanchej 1976).

Kusikuyniyuqkuna

 1. Jisustaq may ashkha runasta rikuspa urquman wicharirqa. Chaypi tiyaykukuqtintaq yachakuqkunan payman qayllaykurqanku.
 2. Paykunatataq jatuchiq yachachinasta yachachisharqa:
 3. —May kusisqas kanku sunqunkupi Dyusmanta pisisqas kasqankuta qhawakuqkunaqa. Imaraykuchus Dyus paykunataqa munakuywan kamachin.
 4. May kusisqas kanku jucharayku llakikuqkunaqa. Dyusmin paykunataqa sunqunkupi kallpachaspa yanapanqa.
 5. May kusisqas kanku llamp'u sunquwan Dyusta kasuqkuna. Paykunaqa kay pachapi Dyuspa nisqanmanjina jap'inqanku.
 6. May kusisqas kanku Dyuspaq chiqa kawsayta munaqkunaqa. Imaynatachus yarqhachikuqkuna mikhunata munanku chayrí ch'akichikuqkuna yakuta munanku ajinata. Munasqankumanjina paykuna saqsasqas kanku.
 7. May kusisqas kanku Dyusmanjina k'acha sunquwan khuyakuqkunaqa. Paykunata Dyusqa khuyallanqataq.
 8. May kusisqas kanku llimphu sunquwan Dyusllapaq kawsaqkunaqa. Paykunalla Dyuswan kuska wiñaypaq kawsakunqanku.
 9. May kusisqas kanku runasta allinyachiqkunaqa. Paykunalla Dyuspa chiqa wawasnin kanqanku, paypa nisqanmanjina.
 10. May kusisqas kanku Dyuspa ñawpaqinpi chiqanta kawsasqankurayku muchuqkunaqa. Dyus kamachishaqtin, paywan kuska kanqanku.
 11. May kusisqas kankichiq runas llullakuspa saqrata rimasuqtiykichiq, muchuchisuqtiykichiq qhasimanta k'amisuqtiykichiqpis, nuqata kasuwasqaykichiqrayku.
 12. Kusikuychiq may jatun kusiywan. Imaraykuchus muchusqaykichiqmanta Dyus janaq pachapi qhapaqyachisunqachiq sunquykichiqpi. Ajinallatataq Dyuspa unay willaqkunatapis runas mayta muchuchirqanku manaraq qankuna kashaqtiykichiq.
 13. [Runas aycha ama ismuykunanpaq kachita churanku.] Ajinallatataq qankunatapis Dyus churasurqachiq runas saqra kawsayman ama tukuchisqas kanankupaq. Chay kachi laq'ayapunman chayqa ¿imaynatataq sumaq kachiman kutirinman? Manaña sirwinchu, astawanpis wikch'unallapaqña puriqkuna sarunankupaqpis kashan.
 14. Qankunamin Dyusta mana riqsiqkunapaq k'anchayjina kankichiq. Urqu patapi uk llaqtaqa manapuni pakasqachu.
 15. Nillataq runas k'anchayta jap'ichispa wich'i uraman churankuchu. Manachayrí pataman churanku wasipi tukuy tiyakuqkunata k'anchamunanpaq.
 16. Qankunapis ajinallataq k'anchayjina kankichiq kay pacha runaspaq. Ñawpaqinkupi k'acha kaqta ruwaspa kawsakuychiq. Ajina kachun paykunaqa janaq pachapi tiyakuq Tataykichiq Dyusta jatunchanankupaq.

Dios parlapawanchej. El Nuevo testamento de Nuestro Señor Jesucristo en Quechua (Central de Bolivia), 1976, Liga Bíblica Internacional. 2a ed., 2011, Wycliffe Inc. (scriptureearth.org, pdf 6,3 MB).

Quechua de Bolivia - Qullasuyu runasimi (Diosmanta Qhelqa 1993).

 1. Jisus ashkha runasta rikuspa, urquman wicharirqa. Chaypi tiyaykukuqtintaq, yachachisqasnin Payman qayllaykurqanku.
 2. Chantá Jisus yachachiyta qallarispa, nirqa:
 3. Kusikuyniyuqmin kanku waqcha sunquyuq kasqankuta riparakuqkunaqa, imaraykuchus paykunaqta janaq pacha riynuqa.
 4. Kusikuyniyuqmin kanku waqaqkunaqa, imaraykuchus paykunataqa Dyus sunquchanqa.
 5. Kusikuyniyuqmin kanku llamp'u sunquyuqkunaqa, imaraykuchus paykuna kay pachata hirinsyankupaq jap'inqanku.
 6. Kusikuyniyuqmin kanku chiqan kawsaymanta yarqhachikuqkunaqa, ch'akichikuqkunapis, imaraykuchus paykuna saqsachisqa kanqanku.
 7. Kusikuyniyuqmin kanku khuyakuqkunapis, imaraykuchus paykunaqa khuyakuyta tarinqanku.
 8. Kusikuyniyuqmin kanku llimphu sunquyuqkunaqa, imaraykuchus paykunaqa Dyusta rikunqanku.
 9. Kusikuyniyuqmin kanku allinyachiqkunaqa, imaraykuchus paykunaqa Dyuspa wawasnin nisqa kanqanku.
 10. Kusikuyniyuqmin kanku chiqan kawsayrayku ñak'ariqkunaqa, imaraykuchus janaq pacha riynuqa paykunaqta.
 11. Kusikuyniyuqmin kankichiq runas Nuqarayku qankunapaq rimaqtinku, chiqnispa ñak'arichisuqtiykichiq, tukuy imatataq llullakuspa kuntraykichiqpi niqtinku ima.
 12. Kusikuychiq jatun kusiywan, imaraykuchus jatunmin janaq pachapi t'inkaykichiqqa. Ajinallatataq qankunamanta ñawpaqta jamuq prufitastapis chiqnispa ñak'arichirqanku.
 13. Qankunaqa kay pachapaq kachi kankichiq. Kachichus laq'ayanman chayqa, imawantaq kachichakunqari? Mana imapaq waliqñachu, manachayqa jawaman wikch'unallapaqña, runa sarunampaqtaq.
 14. Qankunaqa kay pachapaq k'anchay kankichiq. Urqu patapi llaqtaqa mana pakasqa kayta atinchu.
 15. Nillataq pipis k'anchayta jap'ichinchu wich'iwan k'umpuykunampaq. Pillapis k'anchata jap'ichispaqa, pataman churan wasipi tukuy kaqkunata k'anchanampaq.
 16. Ajinallatataq k'anchayniykichiqqa k'anchachun runaspa ñawpaqimpi, paykuna allin ruwasqasniykichiqta rikuspa, janaq pachapi kashaq Tataykichiqta jatunchanankupaq.

Diosmanta Qhelqa: Mateopa Qhelqasqan. Sociedad bíblica boliviana, 1993. Bible.is ñisqapi ñawinchay, rimasqatapas uyariy.

Quechua de Bolivia del Norte - Apulu runasimi (Mosoj Testamento 1985).

Jisus lumaman lluqsispa yachachin

 1. Jisus achkha runata rikuspa lumaman lluqsirqan. Tiyaykuqtin, disipulunkuna payman chimpaykurqanku.
 2. Jisustaq yachachiyta qallarirqan nispa:
 3. Kusikuyniyuqmi ‘Dyusta nisisitani, juchayuq kani’ niqkunaqa. Paykunapaq Dyuspaq gubirnun kanqa.
 4. Kusikuyniyuqmi juchankunamanta llakisqa kaqkunaqa. Dyus paykunata kusichinqa.
 5. Kusikuyniyuqmi humildi sunquyuqkunaqa. Dyus paykunaman prumitikusqan jallp'ata qunqa.
 6. Kusikuyniyuqmi Dyuspaq nisqanta ruwayta munaqkunaqa, yariqasqa unumanta ch'akisqa jina. Dyus yanapanqa munasqankuta ruwanankupaq.
 7. Kusikuyniyuqmi ukkunata khuyapayaqkunaqa. Dyus paykunata khuyapayanqa.
 8. Kusikuyniyuqmi limpyu sunquyuqkunaqa. Paykuna Dyusta rikunqaku.
 9. Kusikuyniyuqmi sunqu tiyaykuchiqkunaqa. Paykuna Dyuspaq wawan kanqaku.
 10. Kusikuyniyuqmi Dyuspaq nisqanman jina ruwasqankumanta ñak'arichisqakunaqa. Paykunapaq Dyuspaq gubirnun kanqa.
 11. Kusikuyniyuqmi kankichis, qankuna insultasqa, chiqnisqa, qankuna kuntra tukuy imata llullakuspa parlaqtinku.
 12. Kusikuychis, kuntintu kaychis; janaq pachapi athun primyuta jap'iqankichis. Ajinallatataq Dyusmanta willaq ñawpaq prufitakunata chiqnispa ñak'arichirqanku.
 13. Qankuna runakunapaq kachi jina kankichis. Ch'apaqyawaqchis chayri, ¿imaynatataq kachinchawaqchis? Manaña sirwiwaqchischu; kalliman wikch'usqa kawaqchis runakuna sarunanpaq.
 14. Qankuna runakunapaq k'anchaynin kankichis. Luma patapi ruwasqa llaqtaqa mana pakasqa kayta atinchu.
 15. Nillataq lamparata jap'ichispaqa, kajunwan k'umpiykunkuchu; manachayri altu patapi churanku, wasipi tukuy kaqkunata k'anchananpaq.
 16. Ajinallatataq qankunapas runakunapaq ñawpaqinpi lámpara jina k'anchaychis. Paykunapas allin ruwasqaykichista rikuspa, janaq pachapi kaq Tataykichista alabanankupaq.

Mosoj Testamento: San Mateo Sumaj Evangeliota Willan. Wycliffe, Wrisley, Liga Biblica Mundial del Hogar, 1993 (scriptureearth.org, pdf 3,7 MB). Bibles.org ñisqapi ñawiriy. Worldscriptures.org ñisqapi ñawiriy.

Quechua de Bolivia del Norte - Apulu runasimi (Dios Tatanchispaq Musuq Rimayninkuna 2006).

 1. Jisusqa achkha runakunata rikurqan jinaspataq urquniqman chimpaspa tiyarikurqan. Yachaqaq qatiqninkunataq payman qayllachakumurqanku,
 2. paytaq rimayninkunawan ajinata yachachiyta qallarirqan:
 3. “Kusikuyniyuqmi kanku pikunachus kaypachapi wajcha kawsayniyuq kasqankuta yuwayakunku chaykunaqa, imaraykuchus janaqpacha qhapaq suyuqa paykunapaqmi wakichasqa kachkan.”
 4. “Kusikuyniyuqmi kanku pikunachus ñak'ariypi jinallataq waqaykunapi kaqkunaqa, imaraykuchus paykunaqa sunquchasqam kanqaku.”
 5. “Kusikuyniyuqmi kanku pikunachus llamp'u sunquyuq kanku chaykunaqa, imaraykuchus paykunam munasqa jinataq suyasqa jallp'ata jap'iqanqaku.”
 6. “Kusikuyniyuqmi kanku pikunachus chiqan kawsayrayku unumanta ch'akisqajina yariqachikunku chaykunaqa. Imaraykuchus Dyusqa paykunaman imachus munasqankutam qunqa”
 7. “Kusikuyniyuqmi kanku pikunachus khuyapayakuq sunquyuq kanku chaykunaqa, imaraykuchus paykunamanta Dyusqa khuyapayarikullanqataqmi.”
 8. “Kusikuyniyuqmi kanku pikunachus ch'uwa sunquyuq kanku chaykunaqa, imaraykuchus paykunaqa Dyustam rikunqaku.”
 9. “Kusikuyniyuqmi kanku pikunachus mana ch'aqwaspa sumaqpi kawsayta munanku chaykunaqa, imaraykuchus Dyusqa wawankunamantam paykunata jap'iqanqa.”
 10. “Kusikuyniyuqmi kanku pikunachus chiqan ruway ruwasqankunarayku qatiykachasqa kanku chaykunaqa, imaraykuchus paykunapaqmi qhapaq suyuqa wakichasqa kachkan.”
 11. Kusikuyniyuqmi qankuna kankichis, jayk'aqchus nuqarayku mana allin rimaykunawan sutichjasqa, qatiykachasqa, jinallataq imaymana llulla rimaykunawan tumpaykusqa kankichis chhikaqa.
 12. Kusikuychis jinataq sunqu junt'asqa kachkaychis, imaraykuchus qankunaqa janaqpachapi uj sumaq qhapaq kaytam jap'iqankichis. Ajinaqa kikillantataqmi qankuna ñawpaqta kawsaq Dyuspaq sutimpi willaqkunata qatiykacharqanku.
 13. “Qankunaqa kaypachapaq kachinmi kankichis. Chaywampas kachichus mana k'ara kapunman chhikaqa ¿Imaynatataq k'araman wajmanta kutinmanri? Manañam imapaqpas allinchu kapun, ajina kaqtinqa jawa llaqta ñanniqman chhuqapunchis, chaypitaq runaqa q'alata sarurqupun.”
 14. “Qankunaqa kaypachapaq k'anchayninmi kankichis. Uj urqu patapi kaq athun llaqtaqa manam pakaykukuchkanmanchu.
 15. Manallataqmi pipas k'anchayta t'apiwan qhupiykunapaq jap'ichinmanchu, manachayqa wasipi kaqkunaman uj sut'i chhikamanta tukuyninkuman k'anchamunampaqmi churanchis.
 16. Ajinallatataq qankunapas runakunapaq ñawpaqimpi uj k'anchayjina k'anchariychis, ajinamanta qankunapaq allin ruwasqaykichista rikuspa, tukuyninku janaqpachapi kaq Dyus Tatanchista yupaychanankupaq.”

Dios Tatanchispaq Musuq Rimayninkuna: San Mateo Sumaq Evangeliota Willan. Sociedades Biblicas Unidas, 2006. Bible.is ñisqapi ñawinchay, rimasqatapas uyariy. Gospelgo.com ñisqapi ñawinchay.

Quichua del Ecuador - Kichwa shimi (Apunchic Jesucristopac Mushuc Testamento 1954).

Uma Jesus urkupi yachachin

 1. Runakunata rikushpa urkuman wichay rirka; tiyarishpa yachakukkuna payman shamurka.
 2. Rimay kallarishpa paykunata yachachikurka:
 3. Kushiyukmi espiritupi wakchakuna nishpa: janak pacha kapak suyu paykunapakmi ari.
 4. Kushiyukmi wakakkuna: paykuna ari kushiyachishka kanka.
 5. Kushiyukmi mansu shunkuyukkuna: paykuna kay pachata charinkakuna ari.
 6. Kushiyukmi alli kanamanta yarikakkuna yakunayakkuna: paykuna saksashka kankakuna ari.
 7. Kushiyukmi kuyapayakuk shunkukuna: paykuna kuyapakuyta chaskinkakuna ari.
 8. Kushiyukmi chuya shunkukuna: paykuna Dyusta rikunkakuna ari.
 9. Kushiyukmi piñarishkakunata allichikkuna: paykuna Dyus churikuna nishka kankakuna ari.
 10. Kushiyukmi alli ruranarayku katikachashkakuna: paykunapakmi jawa pacha kapak suyu kanmi ari.
 11. Kushiyukmi kankichik kankunata ñukarayku kamikpi, katikachakpi, kankunamanta tukuy mana allita ñukarayku rimakpi, llullashpa.
 12. Kushikuychik, mishki shunku kaychik; kankunapak pagoka ashka kanka ari janak pachapi: chasnalla ñawpa willakkunata katirkakunami.
 13. Kankunaka kay pachapak kachimi kankichik: ¿kachika paypak mishkita chinkachishpaka? ¿imawanchu kachiyachinka? ña mana imapakchu alli, shitanapakllami, runapak sarunallami.
 14. Kay pachapak lusmi kankichik: urkupi rurashka llaktaka mana pakanallachu.
 15. Runakunaka lusta tupuwan katankapak mana japichinchu, astawan nina charikpi churan, wasipi tukuykunata achikyachimpish.
 16. Kankunapak luska runa ñawpakpi punlla shinalla kachun, paykuna kankunapak alli rurashkata rikunkapak, jawa pachapi tiyakuk Yayata sumakyachinkapak.

Apunchic Jesucristopac Mushuc Testamento. El Nuevo Testamento en Quichua del Ecuador y Español. Sociedades Bíblicas Unidas, Quito 1954, 773 pp. Uyaychaq: Julia D. Woodward. Apunchic Jesucristopac Alli Huillay San Mateo Quillcashca.

Quichua del Ecuador - Kichwa shimi (Leonidas Proaño, Jesucristopaj Alli Huillai 1972).

Jesús urkupi yachachirka.

 1. Jesuska chay achka gentekunata rikushpa urkuman wichiyarka; pay chaypi tiyarikpi, paypak yachakukkuna paypakman kuchuyarkakuna.
 2. Jesuska paypak shimita paskashpa chasna nishpa paykunaman yachakrirka:
 3. Wakcha runakuna yuyaywan, shunkuwampish wakcha kashpaka kushiyukkunami: jawa pacha Reinoka paykunapakmi. (Runakuna ama kullkipi, charishkakunapi shunkuta churachun.)
 4. Wakakkunaka kushiyukkunami: paykunataka kushiyachinkakunami.
 5. Mana piña mishki shunkuyukkunaka kushiyukkunami: paykunaka kay allpa erensiyata japishpa charinkakuna. (Mishki shunku runata tukuykuna kuyanka, pay kunashkatapish tukuykuna uyankakunami.)
 6. Dyuspak munayta paktachinkapak yarikakkuna, yakunayakkunaka kushiyukkunami: paykunapak munashkaka paktachishkami kanka.
 7. Kuyak llakik shunkuyukkunaka kushiyukkunami: paykunatapish kuyak llakik shunkuwan rikunkakunami.
 8. Jucha illak chuya shunkuyukkunaka kushiyukkunami: paykunaka Dyuspak sumak ñawita rikunkakunami.
 9. Piñanakushkanata allichik runakunaka kushiyukkunami: paykunaka shutitak Dyuspak churikunami kanka.
 10. Kikin kashkata tukuykunaman kukkuna kashkamanta paykunata llakichikpika, paykunaka kushiyilkkunami: jawa pacha Reinoka paykunapakmi.
 11. Ñukamanta kankunata kamikpi, llakichikpi, kankuna mana rurashkata juchachikpipish, kankunaka kushiyukkunami kankichik;
 12. kushiyarichik, kontento kaychik: jawa pachapika jatun pagota chaskinkichikmi; ñawpa Profetakunatapish chasnallatak llakichirkakunami. Jesuspak yachakukkuna kachi shina, achikyak lus shinapish kanka.
 13. Kankunaka kay pacha gentekunapak kachimi kankichik; kachi dañarikpika ¿imawantak chayta salashun?; chay dañarishka kachitaka kanshaman shitanallami, gentekuna saruchun. (Kristiyano ranaka alli kachimi; aychapi kachita churanchik.)
 14. Kankunaka kay pacha gentekunapak lusmi kankichik; urku umapi tiyak willataka mana pakay tukunchu;
 15. japichishka lustapish mana manka ukupi churanachu, kandelera nishka jawapimi churana, wasi ukupi tiyakukkunata achikyachun.
 16. Kankunapak luspish gentekunapak ñawpakpi chasnallatak achikyachun, kankunapak alli rurashkakunata paykuna rikushpa jawa pachapi kawsak Tayta Dyusta allinichun.

Jesucristopaj Alli Huillai Evangelio Nishca. Los Evangelios en Quichua. Uyaychaq: Leonidas E. Proaño. Editorial Don Bosco, Quito 1972. 437 pp.

Quichua del Ecuador - Kichwa shimi (Pachacamacpac Quillcashca Shimi 1997).

Kushi willaykuna

 1. Jesuska tawka runakunata rikushpa, urkuman wichiyarka. Chaypi tiyarikpi paypak yachakukkunaka Payta muyurishpa tantanakurka.
 2. Chaymantami, Jesús rimay kallarishpa, kashna yachachirka:
 3. «Maykankuna wakchakunapak samayta charikka, kushikushka kachun, Sumak Achik Pachaka paykunapakmi kan.
 4. Maykan wakakkuna, kushikushka kachun, paykunaka kushichinata chaskinkakunami
 5. Maykankuna mishki, llanpu shunkuta charikka, kushikushka kachun, paykunaka allpata japik shina chaskinkami.
 6. Maykankuna paktan ruraymanta yarikayta yakunayaytapash shina charikkunaka, kushikushka kachun, paykuna munashkata paktachishkami kanka.
 7. Maykankuna llakirik-shunkuta charikka, kushikushka kachun paykunapash llakirikshunkuta chaskinkakunami.
 8. Maykankuna alli-chuya-shunkuta charikka, kushikushka kachun, paykunaka Pachakamakta rikunkakunami.
 9. Maykankuna kuyaylla-kawsaymanta rurakkunaka, kushikushka kachun, paykunaka Pachakamakpak wawakuna kanka.
 10. Maykankuna allita rurashkamanta katiriyashka kakka, kushikushka kachun, Sumak Achik Pachaka paykunapakmi kan.
 11. Ñuka ruraymanta kankunata kamikpi, katiriyakpi, llullashpaka tukuy millaykunata kankunamanta nikpika, kushikushka kankichik.
 12. Kusniyarichik, Sumak Achik-pachapi jatun karayta chaskikrinkichikmi; shinallatakmi ñawpa willay-kaparikkunata katiriyarkakunami.
 13. Kankunaka allpa-pachapak kachimi kankichik. Shinapash, kachika chamukyakpi, ¿imawantak kachiyachishka kanka? Imapakpash ña mana allí kashkamanta, ñankunaman shitanallami runakuna saruchun.
 14. Kankunaka allpa-pachapak achikmi kankichik. Urku jawapi shuk churashka llaktaka mana pakay tukunchu.
 15. Pipash shuk michata mana japichinchu manka-ukupi churankapak, shinapash wasipi tukuy kawsakkunata achikyachichun warkunapi churan.
 16. Kankunapak achikyayka runakunapak ñawpakpi llipiyachun ruraychik, kankunapak alli ruraykunata rikushpa, Sumak Achik-pachapi tiyakuk kankunapak Yayata kushichishka kachun.

Pachacamacpac Quillcashca Shimi. Edición bilingüe quichua-castellano. San Pablo, Madrid 1997. Tikrakkuna: Bernarda Ortiz, Antonio Brescuani. 901 pp. ISBN 8428520259.

Quichua Chimborazo, Ecuador - Chimpurasu Kichwa (Dios Rimashca Shimicunami 1989).

Urku jawapi Jesús yachachishkamanta: Mayjanlla kushi kashkata Jesús willashkamanta

 1. Jesuska chay tukuy gentekunata rikushpaka urku jawamanmi rirka. Chaypi tiyarikpi paypak yachakukkunaka paypakman tantanakumurka.
 2. Chaypi Jesuska kashna nishpa yachachi kallarirka:
 3. «Kushikuychik Dyuspakta mana yachashkamanta ashtawan yachanata munakkuna. Jawa pacha Dyusmi kankunataka mandakun.
 4. Kushikuychik llakipi kashpa wakakkuna, kankunataka Tayta Dyusmi kushichinka.
 5. Kushikuychik alli shunkuyukkuna, kay pachata kusha nishkataka kankunamanmi Tayta Dyuska kunka.
 6. Dyus munashka Shina alli kawsanata yarikaywan yakunaywan Shina munakkunaka Kushikuychik. Kankuna alli kawsasha nishkataka Tayta Dyuska paktachinkami.
 7. Kushikuychik shuktakkunata llakikkuna, kankunatapish Tayta Dyuska llakinkami.
 8. Kushikuychik shunkupi ima mapa yuyayta mana charikkuna, kankunami Dyustaka rikunkichik.
 9. Kushikuychik piñanakushkata allichikkuna. Kankunataka Tayta Dyuska: “Nuka wawakunami kankichik” ninkami.
 10. Dyus munashka Shina alli kawsakushkamanta llakichikpipish kushikuychik. Jawa pacha Dyusmi kankunataka mandakun.
 11. Kankuna ñukata krishpa katishkamanta piñashpa millayta rimashpa, imatapish llullashpa llakichikpipish Kushikuychik.
 12. Kankunata chashna rurakpipish achkata Kushikuychik. Tayta Dyuska kankunamanka jawa pachapimi allikunata achkata kunka. Ñawpa willakkunatapish shinallatakmi ñawpa yayakunaka llakichirkakuna, nirka.
 13. Kankunaka kay pachapi kawsakkunapak kachi shinami kankichik. Kachika ña mana kachiyukta rurashpaka, ña mana kachiyukta ruray tukunchu. Imapak mana walinchu, ñanpi shitakpi sarurishpallami sirinka.
 14. Kankunaka kay pachapi kawsakkunata achikyachik lus shinami kankichik. Urku jawapi tiyak wasikunaka mana pakallachu.
 15. Pipish lamparapi ninata japichishpaka, kakon ukupi urisinkashpa churankapakka mana japichinchu. Ashtawanpish wasi ukupi tukuy tiyakkunata achikyachichun lus tiyachinapimi churan.
 16. Shinallatak kankunapish shuktakkunapak ñawpakpi lus achikyachik shina alli kawsaychik.

Dios Rimashca Shimicunami: San Mateo. Sociedad bíblica ecuatoriana, Quito 1989.

Quichua Chimborazo, Ecuador - Chimpurasu Kichwa (Dios Rimashca Shimicunami 2004).

Jesuska urkupi yachachishkami: Kushichishkakunami kanka nishkami

 1. Jesuska chay tukuykunata rikushpami, urkuman wichiyashpa chaypi tiyarirka. Paypak yachakukkunapish kuchuyarkakunami.
 2. Chaypi Jesuska tukuykuna uyakta yachachishpaka:
 3. Espiritupi wakcha kakkunaka kushichishkami. Jawa pachamanta mandanaka ñami paykunapi mandakun.
 4. Wakakkunaka kushichishkami. Paykunami kushikuyta chaskinkakuna.
 5. Manso shunkukunaka, kushichishkami. Japina kashka allpataka paykunami chaskinkakuna.
 6. Kashkata rurak kanata yarikaywan, yakunaywan shina mashkakkunaka kushichishkami. Paykunaka mana niktami mikunkakuna.
 7. Llakikkunaka, kushichishkami. Paykunataka Tayta Dyusmi llakinka.
 8. Chuya shunkukunaka, kushichishkami. Paykunami Tayta Dyustaka rikunkakuna.
 9. Piñanakushkata alli tukunakuchikkunaka kushichishkami. Paykunaka Tayta Dyuspak wawakuna nishkami kankakuna.
 10. Kashkata rurak kashkamanta llakichina yuyaylla llakichishkakunaka kushichishkami. Jawa pachamanta mandanaka ñami paykunapi mandakun.
 11. Ñukata katikushkamanta tukuy laya millay shimikunata rimashpa, llullashpa, kamishpa, llakichina yuyaylla llakichikpi llakita apakkunaka kushichishkami.
 12. Chashna rurakpipish jatunta kushikushpa kontentarichik. Kankuna jawa pachapi japina kashkaka tukuyta yalli jatunmari. Kankunapak ñawpa shamuk profetakunatapish, chashnallatakmi llakichirkakuna.
 13. Kankunaka, kay pachapak kachimi kankichik. Kachika mishkiyachinata chinkachishpaka, imapak mana allichu. Kanllaman shitakpi runakuna sarushka kanapakllami.
 14. Kankunaka kay pachapak lusmi kankichik. Urku jawapi tiyak puebloka, mana pakalla kay tukunchu.
 15. Luzta japichishpaka, kakón ukupi churankapakka pi mana japichinchu. Ashtawanpish wasi ukupi tiyakkunata achikyachichunmi, lámpara tiyanapi churan.
 16. Kankunapish chay lus shinallatakmi runakunapak ñawpakpika achikyachina kankichik. Kankunapak alli rurashkakunata rikushpa, jawa pachapi kak kankunapak Yayata jatunyachichunmi chashna kana kankichik.

Dios Rimashca Shimicunami: San Mateo. Sociedad bíblica ecuatoriana, Quito 2004. Youversion.com nishkapi killkakatina.

Quichua Chimborazo, Ecuador - Chimpurasu Kichwa (Mushuj Testamento Diospaj Shimi 2010).

Ima shina kakkuna kushi kanata willashkami

 1. Jesuska, chay tukuy gentekunata rikushpaka, urku kinrimanmi wichiyarka. Chaypi tiyarikpimi, Paypak yachakukkunaka Paypakman tantanakumurka.
 2. Chaypimi Jesuska, kashna nishpa yachachi kallarirka:
 3. Kushikuychik, wakcha shunkuwan Dyusta mashkakkuna, jawa pacha Dyus mandanaka kankunapakmi.
 4. Kushikuychik, kunan wakakukkuna, kankunataka Dyusmi kushichinka.
 5. Kushikuychik, mana jatun tukushkakuna, kankunamanmi Dyuska kay pachata kunka.
 6. Kushikuychik, yarikaywan, yakunaywan kak shina allita rurana yuyaylla kakkuna, kankuna yuyakushkataka, Dyuska paktachinkatakmi.
 7. Kushikuychik, shuktakkunata llakikkuna, kankunatapish Dyuska llakinkami.
 8. Kushikuychik, chuya shunkuyukkuna. Kankunami Tayta Dyusta rikunkichik.
 9. Kushikuychik, piñanakushkata allichikkuna, kankunatami Tayta Dyuska: ‘Ñuka wawakuna’ ninka.
 10. Kushikuychik, kashkata rurak kashkamanta, llakichishka kawsakukkuna. Jawa pacha Dyus mandanaka kankunapakmi.
 11. Ñukata katishkamanta kankunata piñashpa, kamishpa, imatapish llullashpa llakichikpipish, kushikuychik.
 12. May jatunta kushikuychik, Dyusmi kankunamanka, jawa pachapi jatun allikunata kunka. Kankunapak ñawpapish, Dyus ima nishkata willakkunataka chashnallatakmi llakichirkakuna.
 13. Kankunaka kay pachapika, kachi shinami kankichik. Kachi jamllayakpika, ña imawan mana kachi kanaman tikrachipakchu. Imapak mana walinchu, purikkuna saruchun, ñanpi shitanallami.
 14. Kankunaka kay pachapika, lus shinami kankichik. Urku jawapi tiyak wasikunaka, mana pakallachu.
 15. Pipish lamparataka, kakonta urisinkashpa, chay ukupi churankapakka, mana japichinchu. Ashtawanpish wasi ukupi tukuy tiyakkunata achikyachichun, jawamanmi tiyachin.
 16. Kankunapish, chay shina tukuykunapak ñawpakpi, lus achikyachik shina alli kawsaychik. Kankuna chashna allita rurashpa kawsakta rikushpamari, jawa pachapi kak kankunapak Yayataka, pipish, ‘Allimari kanki’ ninkakuna.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi: San Mateo. Biblica Inc., 2010. Youversion.com nishkapi killkakatina. Gospelgo.com nishkapi killkakatina.

Quichua Imbabura, Ecuador - Imbabura Kichwa (Diospaj Shimi, 2010)

Urkupi Jesús yachachishpaka: Ninanta kushikushpa kawsakkunamantami willashka

 1. Ashtaka ashtaka gentekunata rikushpami, Jesuska urkuman wichay rirka. Chaypi tiyarikpimi, paypak yachakukkunaka, paypak ladoman shamunakurka.
 2. Chaypimi Jesuska, paykunaman yachachishpa kashna nikurka:
 3. “Dyusmanta yachakunkapak, paykunapak shunkupi ninanta munakkunaka, ninantami kushikun. Jawa pachamanta shamuk mandanaka, paykunapakmi.
 4. Llakiwan wakashpa kawsakkunaka, ninantami kushikun. Paykunami kushikuyta japinka.
 5. Na ñapash piñarikllakunaka, ninantami kushikun. Paykunami, kay pachata paykunapak kachun japinka.
 6. Yarjachinshna, yakunayachinshna imatapash kashkatapacha ruranata munakkunaka, ninantami kushikun. Paykunami, imatapash kashkatapacha ruranataka, na munankakaman japinka.
 7. Shukkunata llakishpa kuyakkunaka, ninantami kushikun. Paykunami, Dyus llakinata japinakunka.
 8. Shunkupi ima mapapash illakkunaka, ninantami kushikun. Paykunami, Tayta Dyustaka rikunka.
 9. Fiñanakushpa kawsakkunata allichikkunaka, ninantami kushikun. Paykunaka: ‘Tayta Dyuspak wawakunami’ ni tukunkami.
 10. Imatapash kashkatapacha rurashkamanta llakichi tukushpa kawsakkunaka, ninantami kushikun. Jawa pachamanta shamuk mandanaka, paykunapakmi.
 11. Ñukata katinakukpi kankunata na rikunayachishpa katiriyashpa llakichikpi, imatapash llullashpa mana allikachikpika, ninanta kushikunkichi.
 12. Ninantapacha kushikunkichilla. Kankuna kuyaylla japinaka, jawa pachapimi. Profetakunatapash, chashnallatami katiriyashpa llakichinakurka. Paykunaka, kankunapak puntami kawsanakurka.
 13. Kankunami, kay pachapi kawsakkunapaka kachikushna kankichi. Kachi waklikpika, ¿imawanshi mishkilla mikunaku tukunka? Waklishpaka, imapakpash mana allichu. Ashtawankarin ñampi shitakpi gentekuna sarunkapakllami kanka.
 14. Kankunami, kay pachapi kawsakkunata punllayachikuk michakushna kankichi. Urku jawapi shayachishka pueblokuka, na pakalla tiyakunllu.
 15. Michata japichishpaka, kakón ukupika na churanllu. Ashtawankarin kandeleropimi churan. Shina churakpimi, wasi ukupi tiyakkunataka tukuyllata punllayachin.
 16. Kankunapash, gentekunapak ñawpakpika, chashnallatami michakushna punllayachina kankichi. Kankuna allikuta rurashpa kawsanakukta rikushpami, shuk gentekunapash jawa pachapi tiyakuk kankunapak Taytataka, ninanta allikachinakunka.

Diospaj Shimi: San Mateo. Sociedad bíblica ecuatoriana, Quito 2010. Youversion.com nishkapi killkakatina.

na → mana, -nchi → -nchik.

Quichua Cañar, Ecuador - Kañari Kichwa (Dios Rimashcata Quillcashcami 2010).

Urku jawapi Jesús yachachishkamanta: Kushikuychik nishkamanta

 1. Jesuska achka gentekuna payta katikukta rikushpami, urku jawaman rirka. Chaypi tiyakukpimi, paypak yachakukkunaka kuchuyarka.
 2. Chaypimi Jesuska kashna nishpa yachachi kallarirka:
 3. «Juchayuk kashkamanta Dyusta mashkakkuna, ¡kushikuychik! Jawa pacha Dyus mandakukka kankunapakmi.
 4. Shunkupi llakilla kakkuna, ¡kushikuychik! Dyusmi kankunataka kushichinka.
 5. Llakilla shunkukuna, ¡kushikuychik! Kankunami Dyus kusha nishka llaktataka japinkichik.
 6. Yarkaywan yakunayaywan shina, kashkata ruwanata munakkuna, ¡kushikuychik! Dyusmi chayta paktachichun sakinka.
 7. Llakikkuna, ¡kushikuychik! Kankunatapish Dyuska llakinkami.
 8. Shunkupi millay yuyayta mana charikkuna, ¡kushikuychik! Kankunami Dyustaka rikunkichik.
 9. Piñanakushkata allichikkuna, ¡kushikuychik! Kankunami Dyuspak wawakuna kankichik.
 10. Kashkata ruwashkamanta llakita apakkuna, ¡kushikuychik! Jawa pacha Dyus mandakukka kankunapakmi.
 11. Ñukata katikushkamanta piñashka, pipish llullashpa rimashka, llakichishka kakkuna, ¡kushikuychik!
 12. Chashna llakichikpipish, ¡kushikuychiklla! Dyuska jawa pachapimi, kankuna japina kashkata yallita kunka. Ñawpa punllapipish Dyus ima nishkata willakkunataka llakichirkakunami.
 13. Kankunaka kay pachapi kawsakkunapakka, kachi shinami kankichik. Kachi kamuyashpaka, ¿imapaktak walinka? Mana imapak walinchu. Kanchapi gentekuna saruchun shitankapakllami walin.
 14. Kankunaka kay pachapi kawsakkunapakka, lus shinami kankichik. Urku jawapi tiyak wasikunaka, mana pakallachu.
 15. Luzta japichishpaka mana kakón ukupi churanchu, ashtawanpish ukupi kakkunata achikyachichunmi, pata jawapi churan.
 16. Kankunapish, kay pachapi kawsakkunapak ñawpapika, allita ruwashpa kawsaychik. Chashnami lus shina kankichik. Kankuna chashna kakpimi, jawa pachapi tiyak kankunapak Dyustaka ‘allimari kanki’ ninkakuna.

Dios Rimashcata Quillcashcami: San Mateo. Sociedades bíblicas unidas, Quito 2010. Youversion.com nishkapi killkakatina.

Quichua Salasaca, Ecuador - Salasaka Kichwa (Diosbuj Shimi: Mushuj Testamento 2013).

Jesús “Kushiyachishka kankichik,” nishkamanta

 1. Shina tawkallatakkunata Jesús rikushpaka urkuman rishpa tiyarirka. Payta katikkuna kuchuyakpika,
 2. Payka yachachinku kallarirka kashna nishpa:
 3. Kushiyachishka kankichik, mashnalla Dyusta ministishkata yuyarikkuna; Dyuspak mandanaka kankunakmikun.
 4. Kushiyachishka kankichik, llakikunan purikkuna; Dyuska kuyushpa kushichinkami.
 5. Kushiyachishka kankichik, mana jatun tukukkuna; kankunaman Dyus kushpa nishka allpata japinkichikmi.
 6. Kushiyachishka kankichik, mashnalla Dyus munushkata yallitak paktachinku munukkunaka, yarijachik yakunachik shina; kankuna munashkata paktachishkami kanka.
 7. Kushiyachishka kankichik, mashnalla shukkunamanta llakirikkuna; shinallatak Dyuska kankunatash llakirinkami.
 8. Kushiyachishka kankichik, mashnalla linshu shunkukuna; kankunami Dyustaka rikunkichik.
 9. Kushiyachishka kankichik, mashnalla piñanukushkakunata allichikkuna; kankunami Dyuspak churi ushikuna nishka kankichik.
 10. Kushiyachishka kankichik, Dyus mandashkata paktachishkamanta llakichishpa katikichushkakuna; Dyuspak mandanaka kankunakmikun.
 11. Ñukata katishkamanta rimakpish, imatatakish nishpa llakmushpa kankunata katikichukpish, kushiyachishka kankichik.
 12. Mekor kushilla kankichik. Jawa pachapika kankunaman alli kumpitanami tiyan. Shinallatakmi ñawpa Dyus nishkata parlakkunatash katikichurkakuna.”
 13. “Kankunaka kay pachapi kawsakkunamanka kachi shinami kankichik. Kachi chamukyashpaka ¿ima layatak kutin kachik tukunka? Imakpish ña mana walinchu. Ashtankarin ñanpi shitukpi gentekuna sarunka.
 14. “Kankunaka kay pachapi kawsakkunamanka punllayachik shinami kankichik. Shuk jatun pueblo urkupi rurushkaka mana pakalla kay pudinchu.
 15. Shinallatak, pish lusta katichishpaka mankan uri sinkushpa churunkukka mana katichinchu. Ashtankarin mashnalla wasi ukupi tiyukkuna punllallapi tiyachunmi, katichishpa jawaman churun.
 16. Shinallatak, tukuykunak ñawpakpi kankunash alli kawsashpa lus shina rikuchichik, kankuna alli rurushkakunata gentekuna rikushpa jawa pachapi tiyuk Tayta Dyusta jatunyachichunkuna.”

Diosbuj Shimi: Mushuj Testamento. Caibi Mushuj Testamentomunda escribichishcagunada liyi pudingui. Jesusmunda escribichishcagunaga: San Mateo.

na → mana, -nchi → -nchik, -munda → -manta, -mu → -man, -di(j) → -tak, -sha → -shpa, -ka → -rka.

Quichua del Napo, Ecuador - Napuruna Kichwa (Colegio Don Bosco 1988).

 1. Jesus, achka runakuna payta katikpi rikushpa, shuk urkuman sikarka; tiyarikpi, pay yachachishkakuna mayanyanurka.
 2. Mayanyanukpi Jesus yachachinkapak kallarirka nishpa:
 3. —Kushiyaychik Dyusta mutsunchik nikkuna, jawa pacha kankunapakmi.
 4. Kushiyaychik kay kawsaypi wakakkuna, kushiyachishka kankichik.
 5. Kushiyaychik kasi shunkuyukkuna, kay pachata kuy tukunkichik.
 6. Kushiyaychik Dyus munashkata rurasha nikkuna, chayta rurankapak Dyus kankunata yanapankami.
 7. Kushiyaychik shukkunata llakirishpa yanapakkuna, Dyus kankunata llakirishpa yanapankami.
 8. Kushiyaychik chuya shunkuyukkuna, Dyusta rikunkichikmi.
 9. Kushiyaychik piñanakunata jarkakkuna, Dyuspak churikuna kankichikmi,
 10. Kushiyaychik allita rashkamanta ñakachi tukukkuna, jawa pacha kankunapakmi kanka,
 11. Kushikuna kankichik ñukarayku kankunata chikninukpi, piñanukpi, manallita kankunamanta llullashpa rimanukpi.
 12. Chashna tukukpi, kushiyankichik; jawa pachapi kankuna kuy tukuna yapa jatunmi kanka. Ñawpa kawsashka profetakunata chay layallata llakichinurka.
 13. Kankuna kay pachapi kachi shina kankichik. Kachi paypak mishkita chinkachikpi, ¿imawan kutillata kachiyanka? Mana imapak balin; jichununlla, runakunaka jaytanun.
 14. Kankuna inti shina kankichik runakunapak. Shuk urku jawapi tiyak llakta mana pakaypakchu.
 15. Shuk chinpusuta mana japichinchik mala ukupi churankapak; jawapi churankapak japichinchik, wasipi tiyakkunata rikuchinkapak.
 16. Kankunapak achik runakuna ñawpakpi punllaklla rikurichun, shukkuna kankuna alli rashkata rikushpa, jawa pachapi tiyak Yayata sumakyachinkapak.

Colegio Don Bosco nishkapaq tikrashka (Diospak mushu kushka shimi). Colegio Don Bosco, 1988. Bible.is nishkapi killkakatina, rimashkatapash uyarina. Gospelgo.com nishkapi killkakatina.

Quichua del Tena, Ecuador - Tena Kichwa (Hermanos Libres del Ecuador 1982).

 1. Jesús chi ashka runaunara rikusha urkuma sikaka; tiarijpi pai yachachishka runauna paiwajma shamunauka.
 2. Jesús rimasha, paigunara yachachika, kasna nisha:
 3. “Kushiunami ‘Almai pugri anchi,’ nijkuna. Paigunajmi awa pacha mandana.
 4. Kushiunami wakajkuna, paiguna kushi tukunaungami.
 5. Kushiunami mansuuna, paiguna kai pachara kui tukunaungami.
 6. Kushiunami alira rangaj yarkachijkuna, upinaichijkuna, saksachishka anaungami.
 7. Kushiunami llakij shunguyujkuna, paiguna llakishka anaungami.
 8. Kushiunami chuya shunguuna, paiguna Diusta rikunaungami.
 9. Kushiunami makanaujkunara alichijkuna, Diuspa churiuna nishka anaungami.
 10. Kushiunami aliranamanda turmindachishkauna, paigunajmi awa pacha mandana.
 11. Kushiunami angichi imahuras chijnishka turmindachishka asha, ima manaliras kangunamanda llullasha rimaujpis.
 12. Kushiyaichi, kariyaichi, kangunara pagana atunmi awa pachai, Shinallarami turmindachinaushka kangunamanda ñaupa kausaj Diusmanda rimajkunara.
 13. Kanguna kai pacha kachi kwinta angichi. Kachiga paiwa mishki upa tukujpi, ¿imawara mishkiyachingairi? Imajpas mana sirvin. Kanzhama ichuna anga, runauna aitangaj.
 14. Kanguna kai pacha vila kwinta angichi. Shu urku pundai tiaj llakta mana pakariwajchu.
 15. Shinallara shu vilara mana sindichinaunzhu tasa ukui churangaj, astaun pajllai churangaj, wasii tiajkunara rikuchingaj.
 16. Shina sindichu kanguna vila kwinta runauna ñaupajpi, paiguna kan ali rashkaunara rikungaj, rikusha kamba awa pachai tiaj Yayara awayachingaj.

Hermanos Libres del Ecuador nishkapa tikrashka (Diospa mushuk paktachina shimi). Hermanos Libres del Ecuador, 1982. Bible.is nishkapi killkakatina, rimashkatapash uyarina. Gospelgo.com nishkapi killkakatina.

-aka → -arka; aka → karka; ak → kak; -una → -kuna; rashka → rurashka; -wa(k) → -pa(k).

Quichua del Oriente, Ecuador - Kichwa shimipi (Ñucanchi Señor Jesucristomanda Shimi 1992).

Jesús urkui kamachiun Kushi ajguna

 1. Jesús chi ashka runaunara rikusha, urkuma sikaka; pai tiarijpi pai yachachishka runauna paiwajma shamunauka.
 2. Jesús rimasha paigunara yachachika nisha:
 3. Kushiunami almai pugri anchi nijguna. Paigunajmi awa pacha mandana.
 4. Kushiunami wakajguna, paiguna kushi tukunaungami.
 5. Kushiunami mansouna, paiguna kai pachara kui tukunaungami.
 6. Kushiunami alirangaj yarkachijguna upinaichijguna, sajsachiska anaunga.
 7. Kushiunami llakij shunguyujguna, paiguna llakishka tukunaungami.
 8. Kushiunami chuyaj shunguuna, paiguna Diusta rikunaungami.
 9. Kushiunami makanaujpurara alichijguna, Diuspa churiuna nishka anaunga.
 10. Kushiunami aliranamanda tormendachishkauna, paigunajmi awa pacha mandana.
 11. Kushiunami angichi imahoras ñukamanda chijnishka tormendachishka asha, ima manaliras kangunamanda llullasha rimanaupi.
 12. Kushiyaichi, kariyaichi, kangunara pagana atunmi awa pachai. Shinallarami tormendachinauka kangunamanda ñaupa tiaj Diusmanda rimajgunara.
 13. Kanguna kai pacha kachi kwinta angichi. Kachiga paiwa mishki upa tukujpi, ¿imawara mishkiyachingairi? Imajpas mana sirvin. Kanzhama ichuna anga, runauna aitangaj.
 14. Kaguna kai pacha vela kwinta angichi. Shu urku pundai tiaj llakta mana pakaiwajchu.
 15. Shinallara shu velara mana sindichinaunzhu tasa ukui churangaj, astaun awai churangaj, wasii tiajgunara punzhay achingaj.
 16. Shina sindichu kanguna vela kwinta runauna ñaupajpi, paiguna kan ali rashkaunara rikungaj, rikusha kamba awa pachai tiaj Yayara awayachingaj.

Nuevo Testamento Nishca. Ñucanchi Señor Jesucristomanda Shimi. Sociedades Bíblicas Unidas, Quito 1972. Gospelgo.com nishkapi killkakatina.

-aka → -arka; aka → karka; ak → kak; -una → -kuna; rashka → rurashka; -ra → -ta; -wa(k) → -pa(k).

Quichua del Pastaza, Ecuador - Pastasa Kichwa (Diospa Shimi 1992).

 1. Jesus ashka runaguna paita katiukta risha shuk urkuma pundayasha tiyarikpi pai yachachishkaguna kaillayanaura.
 2. Ñáa kaillayanaupi paigunata yachachingawa kallarira kasna nisha:
 3. Diuspakta rangawa pugri mani nisha yuyarikkunaga kushi runa angichi, Diuspa ali mandanaga kangunawak ashkamanda.
 4. Jucha rashkagunata yuyarisha llakirikkunaga kushi runa angichi, Yaya Dius kangunata kushiyachingaraushkamanda.
 5. Mansu shunguyukkunaga kushi runa angichi, Yaya Dius pai rimashkashina kungaraushka mushuk allpata kangunama kui tukungaraushkamanda.
 6. Raikachishkashina upinayachishkashina Yaya Diuspa munashkata paktachinata yapa munakkunaga kushi runa angichi, pai munashkata rangawa pai kangunata yanapangaraushkamanda.
 7. Shuk runata yuyarisha yanapakkunaga kushi runa angichi, Yaya Dius kangunatas chasnallata yuyarisha yanapangaraushkamanda.
 8. Kanguna shungu ukui ima jiridsa yuyaitas mana charikkunaga kushi runa angichi, Yaya Diusta kanguna rikungaraushkamanda.
 9. Piñak runagunata alichikkunaga kushi runa angichi, kangunata Yaya Dius ñuka wawaguna mangichi nisha rimai tukungaraushkamanda.
 10. Dius munashkashina kausaushkamanda turmintachinaukpiwas kushi runa angichi, Yaya Diuspa ali mandanaga kangunawak ashkamanda.
 11. Chasnallata ñukamanda kangunata kaminaupis, turmintachinaupis, ima mana alitas kangunamanda llullasha rimanaupiwas kushi runa angichi.
 12. Ñáaupa uras Dius rimashkata pasachik runagunatawas chasnallatami turmintachinaura. Kangunatas chasnallata raitukushawas kushiyaichi. Chasna nisha Jesus paigunata yachachiura.
 13. Jesus shukta mas yachachira: Kai pachaibiga kachikwinta mangichi. Kachi waglirisha chamuk tukushaga mana kutiwas ali tukunata ushanzhu. Chasna mana balikpi ñambibi jichuitukungami runaguna jaitasha puringawa.
 14. Kai munduibiga punzhakwinta mangichi. Shuk urku jawaibi auk llakta mana pakarinata ushanzhu.
 15. Bilata mana japichinchichu manga ukuibi churangawa, randi jawaibi churanchi tukui wasibi tiyaukunata rikuchichun nisha.
 16. Chi bilakwinta kangunawas runagunawakpi kanguna ali rashkagunata rikuchingichi. Chasna rasha kausaupimi shukkuna rikusha kanguna jawapachaibi tiyak Yayata balichinaungami, nira.

Diospa Shimi (mushuk paktachina shimi.). Diospa Shimi. El nuevo testamento en el idioma Quichua de Pastaza en Ecuador. Primera edición, 1992. Segunda edición, 2009. Wycliffe Bible Translators, 2009. Bible.is nishkapi killkakatina, rimashkatapash uyarina. Gospelgo.com nishkapi killkakatina.

-ara → -arka; ara → karka; aura → kakurka; ak → kak; -una → -kuna; rashka → rurashka; -wa(k) → -pa(k); sha → shpa.


Kay p'anqapiqa tukuy qillqakuna kimsantin hanllalli allin qillqaypim qillqasqa: "Urin Runasimi / Urin Qhichwa simi", "Shukyachishka Kichwa simi" ñisqapi ("standard": 3 vocales/vowels a/i/u, k/q/w, Quechua sureño, Kichwa unificado).


Ch'uya Qillqamanta rakikuna, achka t'ikrasqakuna, achka k'iti rimaykunapi

Mañaykuna, takikuna, hukkunapas


Last update: 5 Jan 2017. © runasimi.de.  The contents of this page may be distributed for non-commercial purposes, especially for spreading knowledge of the Runasimi language in the world and strengthening its position in its home lands. Please quote the original author (if not mentioned by name, write runasimi.de), and set a link to this page (write down URL, if texts or images of this page are used in printed version).