Tarpuq runamanta

Lukas (Lucas) 8:4-15 - ancha achka hina t'ikrasqakuna

Kay p'anqapiqa tukuy qillqakuna kimsantin hanllalli allin qillqaypim qillqasqa: "Urin Runasimi / Urin Qhichwa simi", "Shukyachishka Kichwa simi" ñisqapi ("standard": 3 vocales/vowels a/i/u, k/q/w, Quechua sureño, Kichwa unificado).

Liwru/T'ikraqSuyuK'iti rimayLukaspa qillqasqan iwanhilyu 8:8 b
Enrique Pélach, Demetrio Molloy 1974Quechua (sureño), PerúRunasimi (urin Piruw) Pim uyariq ninriyuq kaqqa uyarichun.
Homer P. Emerson 1954Ayacucho, PerúAyakuchu/Chanka Uyarinanpaq rinriyuq kaqqa uyarikuchun.
Chuya Qellqa 1987Ayacucho, PerúAyakuchu/Chanka Uyariwaqniykunaqa kasukuychikyá.
Chuya Qellqa 2012Ayacucho, PerúAyakuchu/Chanka Haykam uyarikuqkunaqa, uyarichun.
Clorinda Matto de Turner 1901Cuzco, PerúQusqu (Qosqo) ¡Pi uyariypaq rinriyuq, uyarichun!
Apunchis Jesukristoq Mosoq Rimanakuynin 1947Cuzco, PerúQusqu (Qosqo) Pichus ninriyuq uyarinanpaq chayqa uyarichun.
Diospa Simin Qelqa 2004Cuzco, PerúQusqu (Qosqo) ¡Uyarinanpaq ninriyuqqa uyarichun!
Wycliffe Mosoq Testamento 2013Este de Apurímac, PerúApurimaq ¡Sichus chiqaptapuni ninriyuq kankichik chayqa, allintayá uyariychik kay nisqaykunata!
Hilario Huanca, Hermann Wendling 2007Puno, PerúPunu (Qullaw) Hayk'an uyariq ninriyuq uyarichun.
Sumaj noticias Lucaspa escribiskanman jina 1951Centro/Sur de BoliviaQullasuyu (Buliwya) Ninriyuq uyarinanpaq kaq, uyarichun.
Dios parlapawanchej 1976Centro/Sur de BoliviaQullasuyu (Buliwya) ¡Ninriyuq kaqqa sumaqta uyarichun!
Diosmanta Qhelqa 1993Centro/Sur de BoliviaQullasuyu (Buliwya) Pillapis ninriyuqqa uyarichun.
Dios Tatanchispaq Musuq Rimanayninkuna 1985Norte de BoliviaApulu (Buliwya) ¡Uyariqkunaqa, intindiychik!
Dios Tatanchispaq Musuq Rimanayninkuna 2006Norte de BoliviaApulu (Buliwya) ¡Pikunachus ninriyuq kankichik chaykunaqa, uyariychis!
Apunchic Jesucristopac Mushuc Testamento 1954Quichua del EcuadorKichwa shimi Uyana rinrinta charik, uyachun.
Leonidas Proaño, Jesucristopaj Alli Huillai 1972Quichua del EcuadorKichwa shimi Pi rinrinta uyankapak charishpaka uyachun.
Pachacamacpac Quillcashca Shimi 1997Quichua del EcuadorKichwa shimi Maykan rinrita charikka uyaychik.
Dios Rimashca Shimicunami 1989Chimborazo, EcuadorChimpurasu Kichwa Rinrinta charikka kay nishkakunata uyaychik.
Dios Rimashca Shimicunami 2004Chimborazo, EcuadorChimpurasu Kichwa Mayjanpish uyanapak rinrinta charikka, tukuy yuyaywan uyachun.
Mushuj Testamento Diospaj Shimi 2010Chimborazo, EcuadorChimpurasu Kichwa Uyankapak rinrinta charikka, uyaychikari.
Diospaj Shimi 2010Imbabura, EcuadorImpapura Kichwa Uyankapak rinrita charishpaka, allikuta uyaychi.
Dios Rimashcata Quillcashcami 2010Cañar, EcuadorKañari Kichwa Mayjanpish rinkrita charikkunaka, kay ñuka willashkata alli uyaychik.
Diosbuj Shimi: Mushuj Testamento 2013Salasaca, EcuadorSalasaka Kichwa ¡Mayjinpish rinrinta uyunku charikka uyaychik!
Colegio Don Bosco 1988Napo, EcuadorNapu Kichwa ¡Rinriyuk runa uyachun!
Hermanos Libres del Ecuador 1982Tena, EcuadorTena Kichwa Uyak rinriyuk uyachun.
Ñucanchi Señor Jesucristomanda Shimi 1992Oriente, EcuadorKichwa shimi Uyak rinriyuk uyachun.
Diosta rigsingapac 1967Oriente, EcuadorKichwa shimi Rinriyuk uyankak, ñuka nishkata alli intindichun.
Diospa Shimi 1992Pastaza, EcuadorPastasa Kichwa Rinriyuk runakuna kashpaka ñuka rimashkata allita yuyariychik.

Quechua sureño - Runasimipi (Enrique Pélach, Demetrio Molloy 1974)

Dyusman Sunqu Warmikuna Taytanchis Hisusta Sirwispa Kumpañanku.

 1. Hisus llaqtan-llaqtan purirqa yachachispa Dyuspa Kayninmanta Iwanhilyunta pridikastin.
 2. Puriysirqaku chunka iskayniyuq apustulninkuna; diyablukunamanta, unquykunamantapas Hisuspa sanuyachisqan warmikunapas Payta sirwispa kumpañarqaku: Mariya Magdalina sutiwan sutichasqa, paymanta Hisus lluqsichirqa qanchis diyablukunata;
 3. Huwana, Irudispa mayurdumun Kusa sutiyuqpa warmin, Susana, huk warmikunapiwanpas Hisusta atindiqku paykunapa kapuqninkunawan.

Chakra Tarpuqmanta Ihimpluta Taytanchis Hisusmi Yachachin

 1. Hinaptinmi rikchanachiykunawan utaq yachachiq ihimplukunata churaspa Hisus yachachirqa paykunata kaynata nispa:
 2. Huk tarpuqmi lluqsirqa muhu tarpuq; muhuta wisñiptinmi (tarpuptinmi), wakin muhu ñan pataman wichirqa, hinaptin puriqkuna sarutiyarqaku, altun pawaq pichinkukunañataq lliwta pallarurqaku.
 3. Wakin muhuñataq rumikuna hawaman wichirqa hinaptinmi tuqyaramuptin hina (lluqsiramuptin hina) chakirurqa allpa mana apiy kaptin.
 4. Wakin muhuñataq kichkakichka allpaman wichirqa. Chay kichkakunawan wiñarimuptinku kichkakuna lliwta taparapurqaku.
 5. Wakin muhuñataqmi wichirqa allin allpaman, chaymi wiñamuspan huk muhullamanta pachak-pachakta rururqa," nispa. Kayta willayta tukuruspanmi, Hisus qaparispa nirqa: "Pim uyariq ninriyuq kaqqa uyarichun," nispa.
 6. Disipulunkuna Hisusta tapurqaku chay ihimpluwan imata yachachiyta munasqanta.
 7. Hisus paykunata kuntistarqa: "Qamkunamanqa Tayta Dyusmi riqsichisunkichis qapaq Kaynimpa pakasqa sikritunkunata; huk-kunam ichaqa yachachiq ihimplukunallawan riqsinqaku, qawachkaspanku mana rikunankupaq, uyarichkaspanku mana intindinankupaq.
 8. Willasqay tarpuqmanta ihimpluqa kay ninantam nin: Muhuqa Taytachapa Siminmi.
 9. Ñanpa patanman urmaq muhum kanku Taytachapa Simin uyariqkuna, piru dimunyu hamuruspan Taytachapa Siminta sunqunkumanta qichurparin, mana iñinankupaq nitaq salwakunankupaqpas.
 10. Rumikunapa hawanman wichikamuq muhum kanku Taytachapa Simin kusikuywan uyarispa chaskiqkuna, piru paykuna mana sapiyuqchu kanku. Kriyinku huk ratullapaq, hinaptin imapas sasa punchawkuna chayaramuptin qullupunku.
 11. Kichka-kichkaman wichikuq muhum kanku Taytachapa Siminta uyarispanku ñawpaq kawsayninkuta mana kachariqkuna; chayna kay mundu afanakuykuna, qullqi maskaykuna, kay wida kusikuykuna, (Dyuspa Siminta) sunqunkupi wañuchinku; chaykuna maskaywan mana allin ruruyta atinchu (mana imatapas ruruchkaspa).
 12. Allin allpaman wichikuq muhutaqmi kanku Taytachapa Simin ancha kuyakuq sunquwan uyariqkuna; paykuna Dyuspa Siminta allinta uyarispa, sunqunkupi takyachinku tukuy kawsayninkupi, sumaq rurukunata ruruchispanku," (Dyusta sirwispanku wiñay wiñaypaq).

Santos Evangelios y Hechos de los Apóstoles: Primera versión católica en quechua y castellano. Editorial Andina, Lima 1974. 494 pp. Uyaychaqkuna: Enrique Pélach y Feliu, Demetrio Molloy MacDermott. Taytanchis Jesucristopa Santo Evangelion San Lucaspa Qellqasqan: Diospa Rimaynin (Palabran) Runaman Tukurqa, p. 301.

Quechua de Ayacucho, Perú - Ayakuchu / Chanka (Homer Emerson 1954).

Hisus sirbiq warmikuna

 1. Kaypa qipallanmanmi Hisus purirqa llaqtankunanta, llaqtachankunantawan, Dyuspa rriynunmanta ibanhilyuta yachachispa, willastin; paywantaqmi rirqaku chunka iskayniyuqnintin,
 2. mana allin ispiritumanta, unquykunamantawan sanuyachisqa kaq warmikunapas. Kaykunam karqa: qanchis saqramanta librasqa, Magalinawan sutichasqa Marya:
 3. Irudispa mayurdumun Chusapa warmin Hwana; Susana, chaymanta huk achkaq kapuqninkunamanta sirbiq warmikunapiwan.

Tarpuymanta

 1. Nana-nanaq runakunaman huñunakurqa, wakin llaqtakunamanta Hisusman hamuqkunapiwan, chaymi pay rimarirqa huk rikchanachiywan:
 2. Huk tarpukuqmi lluqsirqa muhun tarpuq; tarpuptinñataqmi, ñanman wakin wichiptin, sarurqarirqaku, hinaptinmi syilupi pisqukuna pallarurqa.
 3. Wakinmi ranraman wichirqa; wiñarimuspanñataqmi, mana uqupi kasqanrayku, chakirurqa.
 4. Wakinmi kichkakuna ukuman wichirqa; hinaptinmi kichkakuna paywan kuska wiñarimuspan, hiqiparachirqa.
 5. Wakinñataqmi sumaq allpaman wichirqa; wiñariykuspantaqmi chullallamanta pachakta rururqa. Kaykunata nispanmi qaparirqa: Uyarinampaq rinriyuq kaqqa uyarikuchun, nispa.
 6. Hinaptinmi disipulunkuna imam kay rikchanachiy kasqanta tapuptinku,
 7. pay nirqa: Qamkunamanmi qusqa Dyuspa rriynunmanta pakasqakuna riqsiy, hukkunamanñataqmi rikchanachiykunallapi, rikuchkaspan mana rikunankupaq, uyarichkaspantaq mana yachanankupaq.
 8. Chay rikchanachiyqa kaymi: Muhum Dyuspa simin.
 9. Ñampi kaqkunaqa simi uyariykuqkunam, ichaqa supay hamuruspanmi sunqunkunamanta simita qichurun, salbasqa kayninkupaq mana iñinankurayku.
 10. Ranrapi kaqkunaqa simita uyariykuspa kusikuywan chaskiqkunam, ichaqa mana sapichakusqanraykum, huk tyimpulla iñispan, pruybasqa kaypiñataq kutirunku.
 11. Kichkakunapa ukunman wichiqqa uyariykuruspa ñannin riqkunam, ichaqa kaypi kawsaypa afanakuyninkunawan, quri qullqinkunawan, kusichikuyninkunawan hiqipasqa kaspankum, manaña ruruta qispirichinkuchu.
 12. Sumaq allpapi kaqmi ichaqa uyarisqan simi chiqap allin sunquwan waqaychaqkuna, hinaspa pasyinsyawan ruruq.

Lukaspa qillqasqan Ibangilyu. Sociedades bíblicas unidas (United Bible Societies), 1954. 138 pp. Uyaychaqnin: Homer P. Emerson.

Quechua de Ayacucho, Perú - Ayakuchu / Chanka (Chuya Qillqa 1987).

 1. Hisusmi disipulunkunapiwan llaqtakunapi chaynataq llaqtachakunapipas Dyuspa munaychakunanmanta willakustin purirqa.
 2. Dimunyukunamanta hinaspa unquykunamantawan sanuyachisqan warmikunapas paywantaqmi rirqa. Paykunamantam karqa qanchis dimunyukunamanta sanuyachisqan Magdala llaqtayuq Mariya,
 3. Hirudispa mayurdumun Chuzapa warmin Huwana hinaspa Susana, paywantaqmi rirqa achkallaña sapaq warmikunapas. Paykunam Hisustawan disipulunkunata kapuqninkuwan yanaparqaku.
 4. Llaqtakunamanta achkallaña runakuna Hisuspa kasqanman huñunakuruptinmi rikchanachispan nirqa:
 5. —Huk runam rirqa tarpukuq. Muhu maqchisqan ñanman wichiqkunatam sarutyarurqaku, chaytam kullkukuna hamuruspan mikururqa.
 6. As allpayuq rumiman wichiqñataqmi wiñaruspanpas chaki allpapi kaspan chakirurqa.
 7. Wakin muhuñataqmi wichiykurqa kichka-kichka ukuman chaymi kichkakunawan kuska wiñamurqa, chayraykum iquyarurqa. Wakin muhuñataqmi wichiykurqa
 8. allin allpaman chaymi wiñamuspan sapa muhumanta pachakta rururqa. Chaynata nispanmi qapariq hina nirqa: —Uyariwaqniykunaqa kasukuychikyá —nispa.
 9. Disipulunkunam tapurqaku rikchanachisqanpa imam ninanmanta
 10. chaymi Hisusñataq nirqa: —Qamkunamanmi Dyuspa munaychakusqanmanta ñawpaq mana yachasqaykichikkunata yachachikichik. Wakin runakunatam ichaqa rimapayani rikchanachiykunallawan chaynapi qawakuspapas mana rikukunankupaq, uyarispapas mana intindinankupaq —nispa.
 11. —Rikchanachisqaypa imam ninanqa kaymi: Muhuqa Dyuspa palabranmi.
 12. Ñanman wichiq muhuñataqmi rikchakun Dyuspa palabran uyariq runakunaman. Paykunapa sunqunmantam diyablu hurqurun uyarisqankuta chaynapi mana kriyinankupaq hinaspa mana salwakunankupaq.
 13. As allpayuq rumiman wichiq muhuñataqmi rikchakun Dyuspa palabranta kusisqallaña uyarispa chaskiqkunamam, paykunaqa chay rumi hawanpi wiñaq muhu hinam mana ancha sapiyuq kachkanku. Pisi timpullapaq kriyiruspankum sasachakuy punchawkuna chayaramuptinqa urmarunku.
 14. Kichkakunapa kasqanman wichiq muhuñataqmi rikchakun uyariylla-uyariqkunaman, paykunaqa pasakuspankum qiqiparunku tukuy ima afanakusqankupi, quri-qullqinkupi hinaspa kay pachapi kaq kusikuykunapi, chaynapim paykunaqa mana ruruyuq planta hina kanku.
 15. Allin allpaman wichiq muhuñataqmi rikchakun, chiqap sunquwan Dyuspa palabranta uyarispa mana qunqaq runakunaman, paykunaqa allimanta sumaq ruruq planta hinam kanku.

Chuya Qellqa: Jesucristomanta Lucaspa Qellqasqan. Sociedades bíblicas unidas (United Bible Societies), 1987. T'ikraqninkuna: Homer Emerson, Rafael Yupanqui, Simon Izarra, Rómulo Sauñe Quicaña, Saturnino Gavilán, Fernando Quicaña. Bible.is ñisqapi ñawinchay, Romulop rimasqantapas uyariy. Gospelgo.com ñisqapi ñawinchay.

Quechua de Ayacucho, Perú - Ayakuchu / Chanka (Chuya Qillqa 2012).

Hisuspa yanapaqnin warmikunamanta

 1. Chaykunapa qipantam, Hisusqa achka llaqtakunapi hinaspa taksa llaqtakunapipas Dyuspa munaychakuyninmanta allin nutisyata willakustin purirqa. Chunka iskayniyuq disipulunkunapas paywanmi rirqaku.
 2. Rirqakutaqmi dimunyupa huntasqanmanta chaynataq tukuy rikchaq unquykunamanta sanuyachisqan warmikunapas. Paykunamantam karqa Magdala llaqtayuq María, paymantam qanchis dimunyukunata qarqururqa;
 3. Hirudispa mayurdumun Chuzapa warmin Huwana hinaspa Susana; chaynallataq kapuqninkuwan yanapaqnin warmikunapas.

Tarpuqwan rikchanachiymanta

 1. Sapa llaqtakunamantam Hisusta qawaykunankupaq achkallaña runakuna huñunakaramurqaku, chaymi kay rikchanachiyta yachachirqa:
 2. Huk runam tarpukuq lluqsirqa. Muhuta maqchiptinmi ñanman wakin wichiykuptin sarutyarurqaku, chaymi urpikuna mikururqa.
 3. Wakinmi ranraman wichirqa, chaymi wiñaruspan mana yaku kasqanrayku chaylla chakirurqa.
 4. Wakinmi kichka-kichka ukuman wichirqa, chaymi kichkakunawan kuska wiñaramuptin kichkakuna iquyarachirqa.
 5. Wakinñataqmi allin allpaman wichirqa, chaymi wiñaruspan huk muhullamanta pachakta rururqa. Chaynata nispanmi qapariq hina nirqa: “Haykam uyarikuqkunaqa, uyarichun”, nispa.
 6. Disipulunkunam tapurqaku chay rikchanachiypa imam ninan kasqanmanta,
 7. chaymi Hisusñataq nirqa: Qamkunamanqa Dyusmi munaychakuyninpi pakasqa kaqkunata yachachisunkichik. Wakin runakunatam ichaqa rikchanachiykunawan yachachini, chaynapi qawakuchkaspapas mana rikunankupaq, uyarichkaspapas mana intindinankupaq.
 8. Rikchanachisqaypa imam ninanqa kaymi: Muhuqa Dyuspa palabranmi.
 9. Ñanman wichiq muhum rikchakun Dyuspa palabranta uyariq runakunaman, ichaqa diyablum hamuruspan sunqunkumanta hurqurun, chaynapi mana kriyinankupaq hinaspa mana salwakunankupaq.
 10. Ranraman wichiqñataqmi Dyuspa palabranta uyariykuspa kusikuyllawanña chaskiqkuna, ichaqa manam sapichakunkuchu. Paykunaqa pisi timpullapaqmi iñinku, chaynapim sasachakuykuna hamuruptin chaylla kutikunku.
 11. Kichkakunaman wichiqñataqmi haykam uyariqkuna, paykunaqa allimantam kay pachapi afanakuykunawan, quri-qullqi maskaywan hinaspa aycha kusichiykunawan pamparachikunku, chaynapim mana rurunkuchu.
 12. Allin allpaman wichiqkunam ichaqa, Dyuspa palabranta uyariykuspa chiqap sunquwan chaskikuq runakuna, paykunaqa allinta takyaspankum achkanpi rurunku.

Chuya Qellqa: Jesucristomanta Lucaspa Qellqasqan. Sociedad bíblica peruana, 2012. Youversion.com ñisqapi ñawinchay.

Quechua de Cuzco, Perú - Qusqu / Qosqo Runasimipi (Clorinda Matto de Turner 1901).

 1. Ina karqan kaymanta sispalla, pay purirqan llapa llaqtakuna llapa ayllukunapi sirmukuspa unanchakuspa Pachakamakpa anakpachan allin willakuykunata; paywantaq chunkaiskayniyuqkuna rirqan,
 2. paykunawantaq chay warmikuna paypa ampisqan layqa ispiritumanta, unquykunamanta, chaywan Mariya, Magdalina sutiyuq pimantan qanchis saqrakuna lluqsirqan chay;
 3. paykunawantaq Juana, Hirudispa mayurdumun Chuza nisqaq warmin, Susana askhawan; pikunan kaqninkumanta qurqanku.
 4. Ina askha runakuna tantakuspa llapa llaqtakunamanta payman amuqkuna, paykunata pay rimarqan parabulapi ñispa:
 5. Lluqsirqanmi tarpukuq mujun tarpuq; tarpuqtintaq, wakin muju ñan pataman urmarqan, chaypitaq sarusqa, pisqukunataq mikupurqanku,
 6. wakintaq urmarqan qaqa pataman; phutinpitaq, mana huquta tarispa chakipurqan;
 7. wakintaq urmarqan kiska ukuman; kiskataq kuskamanta paqarispa naq'ichirqan,
 8. wakintaq allin allpapi urmarqan wiñaspataq phuturqan pachakta uq rayku. Kaykunata nispataq qaparirqan: ¡Pi uyariypaq rinriyuq, uyarichun!
 9. Yachachisqankuna tapurqan mayqintaq kay parabulaq yachachiyñin.
 10. Paytaq nirqan: Kankunamanmi qusqa Pachakamaqpa anaqpachan yachaykunata riqsiy; wakinkunatataq parabulapi rimani, qhawaspa mana rikunankupaq, uyarispa mana unanchanankupaq.
 11. Kay yari parabulaqa: Mujuyá, Pachakamaqpa simin,
 12. ñan patapi kaq, saqay uyariqkuna, ña supay amuspa sunqunmanta simita chinkarichin, mana iñispa qispinankupaq.
 13. Qaqapatapi kaqkunan kanku saqay kusikuywan simi uyariq ñas mana saphiyuq kaqtin, chikalla iñispa watiqapi ayqirikunku iñisqanmanta,
 14. kiska ukuman urmaqtaqmi saqay kanku, uyarispa ñañninta puririq, ña kawsaypa quchukuyninwan, qapaq kaywan muchuchin mana puquypi phutunta,
 15. saqay allin allpapi urmaqtaqmi kanku llimpiq, allin sunquwan simita uyarispa waqaychanku phutuntataq qasilla apan.
 16. Manan pipas K'anchayta apichikuspa pakakunchu urpuwan nitaq kawitu sikipi churanchu; ñas qiwar awapis rawrachin yaykuqkuna rikunankupaq,
 17. manas imapas pakasqa kanchu mana rikhuriyniyuq; manas imapas pakapi kaq pakasqallachu, ñas riqsisqan kanqa, llapaman rikuchisqa.
 18. Qhawarikuychisyá imaynatan uyarinkichis chayta, ñas, kapuqniyuqmansi qusqa kanqa; mana kaqniyuqtaq, saqay paypaman richaqtapas qichusqa kanqa.

Apunchis Jesucristoc Evangelion San Lucaspa qquelkascan, Pananchis Clorinda Matto de Turnerpa castellanomanta runa simiman thicraskan. Sociedad Bíblica Americana (American Bible Society), Buenos Aires 1901.

Quechua de Cuzco, Perú - Qusqu / Qosqo Runasimipi (Apunchis Jesukristoq Mosoq Rimanakuynin 1947)

 1. Kay hinataq karqan chay qhipata, payqa llaqta llaqtantinta puriq, Dyuspa qhapaqsuyunmanta allinwillaykunata yachachispa willaspataq, chay chunkaiskaynintintaq paywan,
 2. Wakin warmikunapiwan pikuna supaychasqa kayninkumanta unquykunamantawan alliyachisqaña kasqanku: Magdalina sutichasqa Mariya, pimanta qanchis supaykuna lluqsisqaku,
 3. Hirudispa kuraq kamachin Chusaq warmin Juanapiwan, Susanapiwan, wak ashkha warmikunapiwan, pikuna payta haywakuq kanku kaqninkumanta.
 4. Ashkha runakuna huñukuqtinkutaq sapa llaqtapi kaqkunataq payman hamuqtinku, huk rikch'aysimita paykunaman nirqan:
 5. Huk tarpuq runa, muhutatarpuq lluqsirqan; tarpushaqtintaq, ñan pataman wakin urmarqan, sarusqataq karqan; pisqukunataq pallakapurqanku.
 6. Wakin taq rumi patapi urmarqan; lluqsimuspataq ch'akipurqan, mana huq'u kasqanrayku.
 7. Wakintaq kishka kishkapi urmarqan; kishkakunataq kushkamanta lluqsimuspa, p'ampaspa sipipurqan.
 8. Wakintaq allin hallp'api urmarqan, lluqsimuspataq hukmanta pachakman mirarqan. Kay imakunata nispataq qaparirqan: Pichus ninriyuq uyarinampaq chayqa uyarichun, nispa.
 9. Yachachisqankunataq tapurqanku payta imachus kay rikch'aysimi kasqanta.
 10. Paytaq nirqan: Qankunamanmi qusqa Dyuspa qhapaqsuyunmanta pakasqa yachaykunata riqsinaykichisqa; hukkunamantaq rikch'aysimipi, qhawaspa mana rikunankupaq, uyarispataq mana unanchanankupaq.
 11. Kaymi ari chay rikch'aysimiqa: Muhuqa Dyuspa siminmi.
 12. Ñan patapi kaqkunataq kaykunaqa uyariqkuna kanku; chaypachataq supay hamuspa simita sunqunkumanta qichun, ama qispikunankupaq iñispa.
 13. Rumi patapi kaqkunataq, kaykunaqa uyarispa, kusiywan simita hap'ikunku; yallinraq kaykunaqa mana saphichasqachu kanku: huk p'unchay iñinku, watiqay p'unchaypitaq ayqipunku.
 14. Kishka kishkapi urmarqan chaytaq, kaykunaqa uyarirqanku; ripuspataq, kay kawsaypa yuyaymanayninwan, qhapaqkayninwan, q'uchukuyninwantaq sipisqa kanku, manataq rurunkuchu.
 15. Yallinraq allin hallp'api kaqqa, kaykunan allin chiqa sunquwan uyarispa simita hap'ikunku, muchukuq-sunqu-kaywan rurunkutaq.
 16. Manan pipas k'anchayta hap'ichispa mankawan p'uqtiykunchu, manataq puñunapataq urampi churaykunchu; yallinraq k'anchanapatapin churan, haykuqkuna k'anchayta ríkunankupaq.
 17. Imarayku manan imapas pakasqaqa kanchu, mana rikuchisqa kananqa; manataq ima upallasqapas, mana yachakunanqa, k'anchaymantaq rikhurimunan.
 18. Qhawaychis ari imaynatan uyarinkichis; imarayku mayqimpas kapuqniyuqmanqa, qusqa kanqa; mana kapuqniyuqmantari, kapuqninman rikch'akuqpas qichusqa kanqa.

Apunchis Jesukristoq mosoq rimanakuynin. El Nuevo Testamento en quechua (Cuzco) con el Nuevo Testamento en español según la antigua versión de Cipriano de Valera rev. con arreglo al original griego. Uyaychaq: Len Herniman. Sociedades bíblicas unidas (United Bible Societies), 1947. 620 pp. Lucasman jina ajllasqa Allinwillaykuna, 1 raki.

Quechua de Cuzco, Perú - Qusqu / Qosqo (Diospa Simin Qelqa 2004).

 1. Chay qhipatataq Hisusqa purirqan llapa llaqtakunata huch'uy llaqtakunatawan, Dyuspa qhapaqsuyunmanta allin willakuykunata willaspa, paywantaq chunka iskayniyuq yachachisqankunapas rirqanku.
 2. Rillarqankutaqmi mana allin ispiritukunamanta unquykunamantawan qhaliyachisqa wakin warmikunapas, paykunan karqan Magdalá llaqtayuq María (paymantan qanchis supaykunata qarqurqan),
 3. Susana, Hirudispa mayurdumun Chuzaq warmin Juanapiwan. Hinallataq rirqanku askha warmikunapas, paykunan kaqninkuwan Hisusta yachachisqankunatawan yanapaspa sirwirqanku.
 4. Hinantin llaqtakunamanta hamuspa askhallaña runakuna Hisusman huñukamuqtinmi rikch'anachiy simipi paykunata Hisusqa yachachirqan:
 5. –Huk runan chakrata rirqan muhu t'akaq. T'akashaqtinmi wakin muhuqa ñan pataman chayarqan, hinan puriqkuna sarurqanku, phalaq animalkunataq pallarqapurqan.
 6. Wakin muhutaq rumi-rumiman chayarqan, wiñarimuspataq ch'akipurqan ch'akipi kasqanrayku.
 7. Wakin muhutaq khiska-khiskaman chayarqan, hinan khiskakunaqa chaywan kuska wiñamuspa p'amparqapurqan.
 8. Wakin muhutaq allin hallp'aman chayaspa wiñamurqan, hinaspa huklla pachakta rururqan, nispa. Chaykunata yachachispataq kunkayuqta nirqan: –¡Uyarinanpaq ninriyuqqa uyarichun! nispa.
 9. Chaymi yachachisqankunaqa Hisusta tapurqanku: –¿Ima ninantan nin kay rikch'anachiy simi? nispa.
 10. Hinan payqa nirqan: –Qankunamanmi Dyuspa qhapaqsuyun pakasqa yachaykunata sut'ita riqsichiykichis, wak runakunamantaq ichaqa rikch'anachiy simikunapi yachachini, qhawashaspa mana rikunankupaq, uyarishaspapas mana intindinankupaq, nispa.
 11. Kaymi chay rikch'anachiy simiq sut'inchayninqa: Muhuqa Dyuspa siminmi.
 12. Ñan pataman chayaqkunaqa Dyuspa siminta uyariqkunan kanku, saqrataq hamuspa sunqunkumanta simita aparqun, mana iñinankupaq, hinaspa mana qispichisqa kanankupaq.
 13. Rumi-rumiman chayaqkunaqa Dyuspa siminta uyarispa kusikuywan chaskiqkunan kanku, ichaqa kaykunaqa manan saphichasqachu kanku, chaymi pisi p'unchaykunallapaq iñinku, watiqay p'unchaykunapitaq t'aqarikapunku.
 14. Khiska-khiskaman chayaqkunaqa Dyuspa siminta uyariqkunan kanku, ichaqa, kay kawsaypi afanakuywan, qhapaq kaykunawan, mana allinpi kusikuykunawan atipachikuqtinku rurusqanku mana puqunchu.
 15. Allin hallp'aman chayaqkunataqmi uyarispa chiqaq allin sunquwan Dyuspa siminta waqaychaqkuna kanku, hinaspa pasinsyawan rurunku, nispa.

Diospa Simin Qelqa: Jesucristomanta Allin Willakuykunata Lucaspa Qelqasqan. Sociedad bíblica peruana, 2004. Bible.is ñisqapi ñawinchay, rimasqatapas uyariy. Gospelgo.com ñisqapi ñawinchay.

Quechua del Este de Apurímac - Apurimaq runasimi (Wycliffe, Mosoq Testamento 2013).

 1. Chaymantañataqmi Hisusqa chunka ishkayniyuq akllasqan disipulunkunapiwan riran ashka llaqtakunaman, hinallataq taksa llaqtachakunamanwan ima. Chaykunapin Hisusqa Dyuspa gubirnanan sumaq gluryanmanta willakuran.
 2. Hisuswanqa rillarankutaqmi warmikunapas. Chay warmikunamantan, Hisusqa wakinmanta dimunyukunata qarquran, wakin warmikunatataqmi unquyninkumanta sanuyachiran. Chay warmikunamanta hukninmi karan: María; paytan suticharanku Magdalinawan, Magdala llaqtamanta kasqanrayku. Paymantan Hisusqa qanchis dimunyukunata qarquran.
 3. Wakintaqmi karanku: Susana, Juana, hinallataq ashka warmikunapas. Juanaqa karan Chuza sutiyuq runapa warminmi; chay Chuza runaqa karan riy Hirudis Antipaspa kamachin ruwaq mayurdumu runan. Chay warmikunan Hisusta hinallataq disipulunkunatapas yanaparanku tukuy kaqninkuwan.
 4. Sapankama llaqtakunamantan ashka runakuna Hisuspa kasqanman huñunakamuranku. Hinaqtinmi Hisusqa paykunaman huk willakuyta willaran:
 5. —Huk runan chakranman trigu t'akaq riran. Chaypi t'akashaqtinmi wakin triguqa ñanman urmaran. Hinaqtinmi chay ñanninta puriq runakunaqa sarutamuranku; hinallataq pichinkukunapas pallakuranku.
 6. Wakin triguñataqmi ranra-ranraman urmaran. Chaylla wiñaramuspantaqmi chay triguqa mana allpa kasqanrayku ch'akipuran.
 7. Wakin triguñataqmi kishka-kishka ukhukunaman urmaran. Chaymi chay kishkakuna trigumanta masta wiñaspa taparuqtin, chay triguqa q'illuyaspa ch'akipuran.
 8. Wakin triguñataqmi ichaqa, allin wanu allpaman urmaran. Chaymi chay triguqa sumaqta wiñamuran; hinaspan sapankama mukhuqa pachaqta rururan, nispa. Chayta willaspanmi Hisusqa altumanta rimarispa niran: —¡Sichus chiqaqtapuni ninriyuq kankichis chayqa, allintayá uyariychis kay nisqaykunata! nispa.
 9. Hisus kaykunata willaqtinmi disipulunkunaqa tapuranku: —¿Ima ninantataq nin kay willakusqaykirí? nispanku.
 10. Chaymi Hisusqa kuntistaran khaynata: —Qankunallamanmi yachachishaykichis Dyuspa sumaq gubirnananmantaqa. Chaykunaqa pakasqa hinan karan. Chaymi mana ni pipas intindiytaqa atirankuchu (nuqapi mana kriyisqankurayku). Chayraykun nuqapi mana kriyiy munaq runakunamanqa yachachini ihimplukunallawan, saynapi rikushaspankupas mana rikunankupaq, hinallataq uyarishaspankupas mana intindinankupaq, nispa.
 11. Hisusmi disipulunkunaman yachachiran trigu t'akaq runamanta khaynata: —Trigu mukhuqa Dyuspa palabranmi.
 12. Ñanman urmaq mukhuqa Dyuspa palabranmi. Chay ñanpi allpañataqmi rikch'akun Dyuspa palabranta uyariq rumi sunqu runakunaman. Ichaqa diyablu hamuspanñataqmi Dyuspa palabran uyarisqankuta qunqachin, saynapi Dyuspi mana kriyinankupaq, hinallataq mana salwasqa kanankupaq ima.
 13. Ranra-ranraman urmaq mukhuqa Dyuspa palabranmi. Chay ranra-ranra ukhupi allpañataqmi rikch'akun Dyuspa palabranta kusikuywan chashkikuq runakunaman. Paykunan mana allinta intindispanku pisi timpullapaq Dyuspi kriyinku; hinaspa sasachakuy p'unchawkuna hamuqtintaq Dyusmanta karunchakunku.
 14. Kishka-kishkaman urmaq mukhuqa Dyuspa palabranmi. Chay kishka-kishka ukhupi allpañataqmi rikch'akun Dyuspa palabranta uyariq runakunaman. Paykunaqa Dyuspa palabrata uyarishaspankupas manan kasukunkuchu. Aswanmi afanasqallaña qulqi mashkaypi purinku. Saynallataqmi kay pachapipas kusikuykunallapi kawsanku. Saynata kawsaspankun chay runakunaqa mana wiñaq kanku, nitaq rurunkupashchu.
 15. Mukhuq urmasqan allin allpaqa Dyuspa palabranta allinta uyariq runakunan kanku. Paykunan ichaqa Dyuspa palabranta chashkikunku tukuy sunqunkuwan. Kasukuspankutaqmi huchamanpas mana urmaspanku kusikuy sunqunkuwan Dyusta qatikunku. Hinaspan paykunaqa allin trigu hina sumaqta rurunkupas, nispa.

Mosoq Testamento: Lucaspa escribisqan. Wycliffe, Liga Bíblica 2013. Bible.is ñisqapi ñawinchay, rimasqatapas uyariy.

Quechua de Puno - Punu runasimi (Hilario Huanca, Hermann Wendling 2007).

Hisusta sirwiq warmikuna

 1. Chay qhipamanta Hisusqa purirqan hina huch'uy hina hatun llaqtakunata, Dyuspaq kamachiyninta riqsichispa hinallataq allin willakuyta willaspa; paywantaq rirqanku chunka ishkayniyuq yachaqaqninkuna.
 2. Hinallataq wakin warmikuna, pikunatachus hampirqan mana allin ispiritukunamanta hinallataq unquykunamanta: Magdalina sutichasqa Mariya, pimantachus lluqsirqan qanchis saqrakuna;
 3. Hirudispaq mayurdumun Kuzaq warmin Juana, Susana hinallataq wak ashkha warmikuna, pikunachus sirwirqanku paykunata kaqninkunawan.

Muhu t'akaqmanta rikch'anachiy

 1. Ashkha runakuna kasharqanku huñusqa, sapanka llaqtakunamanta payman hamuqkuna, hina paykunata rimarqan huk rikch'anachiyta nispa:
 2. “Huk t'akaq lluqsirqan muhunta t'akaq; t'akashaqtintaq huk muhu halaykurqan ñan pataman hinataq sarukapurqan chaymantataq hanaqpachamanta pisqukuna hamuspa mikhupurqanku.
 3. Huk kaqtaq halaykurqan rumi rumi pataman, hinataq phuturimushaspa ch'akipurqan mana unuyuq kaspa.
 4. Huk kaqtaq halaykurqan khiskakuna ukhuman hinataq muhuwan kushka phuturimushaq khiskakuna p'amparqapurqan.
 5. Huk kaqtaq halaykurqan allin hallp'aman, hinataq wiñarispa allinta urirqan, hukllamanta pachaqta”. Chayta nispa qaparirqan: “Hayk'an uyariq ninriyuq uyarichun”.
 6. Chaymi yachaqaqninkunaqa Hisusta tapurqanku: “¿Ima ninantan nin kay rikch'anachiy?”
 7. Hinan payqa nirqan: “Qankunallamanmi qusunkichis atiyta riqsinaykichispaq Dyuspaq pakapi kaq kamachiyninta ichaqa wak runakunaqa riqsinqaku rikch'anachiy simillapi, hina qhawashaspa mana rikunankupaq, uyarishaspa mana hap'iqanankupaq.
 8. Kaytan nin chay rikch'anachiy: Muhuqa Dyuspaq siminmi.
 9. Ñan pataman halaykuq muhu hinaqa kanku uyariq runakuna, ichaqa saqra hamuspa qichurqapun sunqunkumanta rimayta hina manaña iñinankupaq hinallataq manaña qispichikunankupaq.
 10. Rumi rumiman halaykuq muhu hinaqa kanku rimayta uyarispa kusisqa chaskikuq runakuna, ichaqa mana saphin kaqtin iñinku huk ratulla, watiqay chayamuqtintaq saqirparipunku.
 11. Khiskaman halaykuq muhu hina kanku rimayta uyariq runakuna, ichaqa llakipakuywan, qhapaq kawsaykunawan hinallataq yanqa kusikuykunawan atipachikapunku hina mana rurupunkuchu.
 12. Allin hallp'aman halaykuq muhu hina kanku Dyuspaq rimayninta tukuy sunqu uyariq runakuna hinallataq siminta waqaychaspa rurunku mana thanispa.

Lucaspaq Qelqasqan Evangelio. Griego simimanta runa simiman t'ikrasqa Puno hap'iypi tiyaq runamasikunapaq. T'ikraqninkuna: Hilario Huanca Mamani ss.cc., Hermann Wendling ss.cc., 2007, ad experimentum. Congregación de los Sagrados Corazones, Provincia del Perú.

Quechua de Bolivia - Qullasuyu runasimi (Sumaj noticias Lucaspa escribiskanman jina 1951)

 1. Jinataq karqa, chay qhipata payqa llaqtasta ranchustapis puriq, Dyuspa gubirnunmanta sumaq nutisyasta yachachispa willaraspataq. Chay chunka iskayniyuq paywan karqanku.
 2. Wakin warmispis supaykunamanta unquykunamantawan thañichisqas karqanku chaykunapis paywan karqanku. María, Magdalina nisqa, paymanta qanchis supaykuna lluqsisqanku, chay,
 3. Hirudispa mayurdumun Chusaq warmin Juanapiwan, Susanapiwan, waq ashkha warmispiwan paywan karqanku. Paykuna payta atindiq kanku kapuyninkumanta.
 4. Ashkha runas tantakuktinkutaq, sapa llaqtapi kaqkunataq payman jamuktinku, kumparana kuintuta paykunaman willarqa:
 5. Uj tarpukqa mujuta t'akaq lluqsirqa. Takashaqtintaq wakin muju ñan pataman t'akakurqa, sarusqataq karqa. P'isqustaq pallakapurqanku.
 6. Wakin mujutaq rumi pataman t'akakurqa. Lluqsimuspataq ch'akikapurqa, mana juq'u kasqanrayku.
 7. Wakin mujutaq khishkas ukhuman t'akakurqa. Khishkastaq kuska lluqsimuspa sipipurqanku.
 8. Wakin mujutaq sumaq jallp'aman t'akakurqa, lluqsimuspataq ukmanta pachaqman mirarqa. Kay imasta nispataq qhaparirqa: Ningriyuq uyarinanpaq kaq, uyarichun, nispa.
 9. Yachachisqasnintaq payta tapurqanku imachus kay kumparana kuintu kasqanta, chayta.
 10. Paytaq nirqa: Qankunamanmin qusqa kashan Dyuspa gubirnunmanta pakasqa yachaykunata yachanay kichiqqa. Ujkunamanrí kumparana kuintuspi willakun, qhawaspa mana rikunankupaq uyarispataq mana intindinankupaq.
 11. Kaymin ari, chay kumparana kuintu: Mujuqa Dyuspa palabranmin.
 12. Ñanpi kaqkunataq, kaykunaqa uyariqkuna kanku. Chaypachataq Supay jamuspa palabrata sunqunkumanta qhichun, ama kriyispa salvakunankupaq.
 13. Rumi patapi kaqkunataq, kaykunaqa uyarispa kusiywan palabrata jap'ikunku. Piru kaykunaqa mana saphichasqachu kanku. Uj ratuta kriyinku, tintasqas kaqtinkutaq t'aqakapunku.
 14. Khishkas ukhuman urmarqa chaytaq, kaykunaqa uyarirqanku, ripuspataq kay kawsaypa afanninwan sipikunku. Qhapaq-kayninwan, kusiykawsayninwantaq sipikunku, manataq puqunkuchu.
 15. Piru allin jallp'api kaqqa, kaykuna allin chiqa sunquwan uyarispa palabrata sumaqta jap'ikunku, pasinsyawantaq puqunku.

Sumaj noticias Lucaspa escribiskanman jina. Sociedades bíblicas unidas (United Bible Societies), Oruro 1951. Uyaychaq: Roger H. Brown, 105 pp.

Quechua de Bolivia - Qullasuyu runasimi (Dios parlapawanchej 1976).

Warmis Jisusta yanapanku

 1. Chanta Jisusqa puriq llaqtamanta llaqta, ranchumanta ranchu. Purirqa sumaq willanasta willaraspa: “Dyus kaypiña munakuywan kamachinanpaq”, nispa. Chay chunka iskayniyuq kachasnintaq paywan purirqanku.
 2. Wakin warmistaq paykunawan rirqanku yanapanankupaq. Kay warmista unquyninkumanta Jisus unayña thañichirqa. Wakinmanta supaykunata qharqurqa. Ujpis Magdala llaqtayuq Mariya karqa. Paymanta Jisus qanchis saqra supaykunata qharqusqa.
 3. Ujtaq Juana karqa, Chuza sutiyuqpa warmin. Chuzaqa Hirudispa uk qhawapuqnin karqa. Chay warmismanta uknintaq Susana karqa. Waq ashkha warmispiwan Jisusta yachakuqkunantawan yanapaspa churapurqanku kapuyninkumanta.

Uj kikinchana tarpuqmanta

 1. Runas ashkha llaqtasmanta Jisusman jamurqanku. Ashkha runas tantakuqtinkutaq Jisus kayjinata kikincharqa:
 2. —Uj runa mujuta t'akaq lluqsirqa. T'akashaqtin wakin mujuqa ñan pataman urmarqa. Chay muju sarusqa karqa. P'isqustaq pallakapurqanku.
 3. Wakin mujutaq pisi jallp'ayuq rumi pataman urmarqa. Lluqsispataq ch'akikapurqa mana juq'u kasqanrayku.
 4. Wakin mujuqa khishkas chawpiman urmarqa. Kuska lluqsimuspa khishkasqa triguta sipiykapurqa.
 5. Wakin mujutaq sumaq jallp'aman urmarqa. Chay mujuri wachaspa sapa ukmanta pachaqman puqurqa, —nispa. Chayta niytawan Jisus sinch'ita nirqa: —¡Ningriyuq kaqqa sumaqta uyarichun! —nispa. Yachakuqkunan kay kikinchanamanta tapunku
 6. Jisuspa yachakuqkunan payta tapurqanku: —¿Ima ninayantaq kay kikinchanarí?
 7. Jisustaq nirqa: —Imaynatachus Dyus runasta kamachin, chay yachachinasqa pakasqa karqa. Kunanrí qankunallaman Dyus chay imasta sut'inchashasunkichiq. Waq runasmantaq kikinchanaswan yachachisqa kashan. Chayrayku rikunku manataq rikusqankuta intindinkuchu. Uyarinku manataq uyarisqankuta riparankuchu. Jisus kikinchanata sut'inchan
 8. Chay kikinchana kayta ninayan: Mujuqa Dyuspa nisqanmin.
 9. Wakin mujus ñan qayllaman urmarqanku. Ajinallatataq runas Dyuspa nisqanta uyarinku. Chay kikinpachataq supay Satanás jamuspa Dyuspa nisqanta sunqunkumanta urqhupun. Manataq saqinchu runas Dyuspa nisqanta jap'ikunankuta kacharisqas kanankupaq.
 10. Wakin mujustaq pisi jallp'ayuq rumi pataman urmarqanku. Ajinallatataq wakinpis Dyuspa nisqanta uyarispa kusiywan kriyillanku. Sunqunkumanrí mana sumaqta yaykunchu. Pisi saphiyuqjina kanku. Chayrayku pisi ratullapaq Dyuspa nisqanta jap'ikunku. Llakiykuna jamuqtinrí chay runas sumaq ñanmanta pantapunku.
 11. Wakin mujustaq khishka chawpiman urmarqanku. Ajinallatataq wakinpis Dyuspa nisqanta uyarinku. Chay runasrí anchataraq yuyashanku kay pacha imasmanta. Munashanku ancha qhapaq kapuyta kawsayninkupi yanqha kusiytawan. Tukuy kay imas Dyuspa nisqanta sipiykapuspa kawsayninkupi mana saqinkuchu wiñananta. Nitaq puquyninqa kanchu.
 12. Wakin mujustaq allin jallp'aman urmarqanku. Ajinallatataq wakin runaspis k'acha sunqunkuwan Dyuspa nisqanta sumaqta kasullankupuni. Paykunaqa puquyniyuq kanku Dyusta kusichinkutaq, —nispa.

Dios parlapawanchej. El Nuevo testamento de Nuestro Señor Jesucristo en Quechua (Central de Bolivia), 1976, Liga Bíblica Internacional. 2a ed., 2011, Wycliffe Inc. (scriptureearth.org, pdf 6,3 MB).

Quechua de Bolivia - Qullasuyu runasimi (Diosmanta Qhelqa 1993).

 1. Chaymanta, Jisus rirqa tukuy llaqtasman, ranchusman ima, willaraspa, yachachispataq Dyuspa riynun iwangilyumanta. Chunka iskayniyuq apustulisnintaq,
 2. wakin warmiswan ima Paywan khuska karqanku. Kay warmisqa saqra ispiritusmanta kacharichisqa kasqanku, unquykunamanta ima sanuyachisqa: Mariya Magdalina, pimantachus qanchis saqra ispíritus lluqsisqanku, chay;
 3. Juana, Kuzaq warmin. Chay Kuza sutiyuqqa Hirudispa mayurdumun karqa. Chantá Susana, ashkha warmis ima, pikunachus kapuyninkuwan Jisusta yanapaq kanku, chaykuna.
 4. Ashkha runas Jisusman jamurqanku sapa llaqtamanta; tantakuqtinkutaq, Jisus uk rikch'anachinata yachachirqa.
 5. Pay nirqa: Uj tarpuq runa mujuta tarpuq lluqsisqa. Tarpushaqtintaq, wakin muju ñanniqman urmasqa, chaypitaq puriqkuna sarurasqanku; p'isqus jamuspataq, mikhukapusqanku.
 6. Wakin mujuqa urmasqa rumiraraman, p'utumuspataq, ch'akipusqa jallp'a ch'aki kasqanrayku.
 7. Wakin mujuqa khishkas chawpiman urmasqa, khishkastaq chaqrawan khuska wiñaspa, p'ampaykusqanku.
 8. Wakin mujutaqrí urmasqa sumaq jallp'aman, p'utumuspataq, puqusqa pachaqta sapa mujumanta, nispa. Jisus chayta niytawantaq, aswan jatunmanta nirqa: Pillapis ninriyuqqa uyarichun, nispa.
 9. Chantá yachachisqasnin Jisusta tapurqanku: Ima niytataq munan chay rikch'anachinari? nispa.
 10. Paytaq nirqa: Qankunamanqa Dyus riqsichisunkichiq riynumpa pakasqa yachayninta; waqkunamanrí rikch'anachinaswan parlan, qhawashaspa ama rikunankupaq, uyarishaspapis ama intindinankupaq.
 11. Chay rikch'anachinaqa kayta niyta munan: Mujuqa Dyuspa Simi Nisqanwan ninakun.
 12. Wakin runasqa kanku ñan pata jina, maymanchus muju t'akakurqa, chay jina. Paykunaqa Dyuspa Simi Nisqanta uyarinku; chantá Kuraq Supayqa jamuspa, sunqunkumanta Dyuspa Simi Nisqanta urqhun ama kriyinankupaq, nitaq salwasqa kanankupaq.
 13. Rumirara jallp'aqa uyariqkunawan ninakun, chaykunataq Dyuspa Simi Nisqanta kusiywan jap'inku. Chaywampis paykuna mana allin saphichasqa kasqankurayku, pisi timpullata kriyinku; phutiy jamuqtintaq, urmapunku.
 14. Khishkarara jallp'aqa Dyuspa Simi Nisqanta uyariqkunawan ninakun; paykunaqa kay pacha imaswan, qhapaq kaykunawan, aychankuq munayninwan ima atipachikunku, chayraykutaq Dyuspa Simi Nisqampi mana wiñankuchu.
 15. Sumaq jallp'arí ninakun pikunachus sumaq sunquwan, chiqan yuyaywantaq Dyuspa Simi Nisqanta uyarinku, chaykunawan. Sunqunkupi Dyuspa Simi Nisqanta jap'ikuspataq, pasinsyawan kawsayninkupi sumaq puquyta rikuchinku.

Diosmanta Qhelqa: Lucaspa Qhelqasqan. Sociedad bíblica boliviana, 1993. Bible.is ñisqapi ñawinchay, rimasqatapas uyariy.

Quechua de Bolivia del Norte - Apulu runasimi (Mosoj Testamento 1985).

Jisusta yanapaq warmikuna

 1. Chaymanta Jisus chunka iskayniyuq apustulninkunawan Dyuspaq gubirnunmanta iwangilyuta willaspa, achkha llaqtaman istansyakunamanpiwan purirqan.
 2. Paywan kuska purillarqankutaq saqra ispiritukunamanta unquykunamanta alliyachisqa warmikuna: Mariya Magdalina, paymanta Jisus qanchis saqra ispirituta qatirqusqa;
 3. Juana, Kuzapaq warmin, (chay Kuzataq Hirudispaq mayurdumun karqan); Susanapiwan. Chaykuna achkha warmikunapiwan Jisusta yanaparqanku kaqninkuwan.

Tarpuqmanta ijimplu

 1. Llaqtakunamanta Jisusman achkhayuq jamurqanku. Achkha runa tantaykukuqtinku, Jisus kay ijimpluwan parlaspa nirqan:
 2. “Uj runa tarpuq lluqsirqan. Tarpuchkaqtintaq, wakin muju ñan pataman t'akakurqan. Saruwasisqa karqan, pisqitukunataq pallakapurqanku.
 3. Wakintaq rumi ukhuman t'akakurqan. Wiñarimuspataq, wañupurqan ch'aki jallp'a kasqanrayku.
 4. Wakintaq khichka ukhuman t'akakurqan. Khichkakunataq wiñarispa sipiykurqanku.
 5. Wakintaq sumaq jallp'aman t'akakurqan. Wiñarqan, sumaqtataq urirqan, pachaqkama uk mujumanta.” Tukuchaspataq, altu buswan nirqan: “¡Uyariqkunaqa, intindiychis!” nispa. ¿Imaraykutaq ijimpluwan parlasqari?
 6. Jisuspaq disipulunkuna tapurqanku: “¿Ima niytataq munan kay ijimpluri?”
 7. Jisustaq nirqan: “Qankunamanqa Dyus gubirnunmanta mana yachasqakunata sut'inchasunkichis. Waqkunamantaq tukuy imata ijimplukunallawan parlachkani, qhawachkaspa mana rikunankupaq, uyarichkaspapas mana intindinankupaq.” Jisus sut'inchan tarpuq ijimplumanta
 8. “Chay ijimpluqa kayta niyta munan: Mujuqa Dyuspaq palabran.
 9. Ñan patapi t'akasqa mujutaq Dyuspaq palabranta uyariq runakuna. Chaypacha supay jamuspa, sunqunkumanta uyarisqankuta urqhukapun, mana kriyinankupaq nitaq salwasqa kanankupaq.
 10. Rumi pampapi t'akasqa mujutaq Dyuspaq palabranta uyarispa kusikuywan jap'iqaqkuna. Chaywanpas mana saphiyuq kasqankurayku, pisi ratullapaq Dyuspaq palabranta kriyinku. Pruybakuna jamuqtintaq, urmapunku.
 11. Khichka ukhupi t'akasqa mujutaq Dyuspaq palabranta uyariqkuna. Kay pachapi kaq imaymanakunamanta llakisqa kaspa, qhapaqyayta munaspa, mundupaq kusikuyninpi purispa, juch'uymanta juch'uy atipachikunku, nitaq sumaqta urinkuchu.
 12. Sumaq jallp'api t'akasqa mujutaq Dyuspaq palabranta uyarispa sumaqta jap'iqaqkuna, kasukuqkunataq. Kriyisqankupi firmi kidakuspataq, sumaq kawsayta apanku, sumaq urita jina.”

Mosoj Testamento: San Lucas Sumaj Evangeliota Willan. Wycliffe, Wrisley, Liga Biblica Mundial del Hogar, 1993 (scriptureearth.org, pdf 3,7 MB). Bibles.org ñisqapi ñawiriy. Worldscriptures.org ñisqapi ñawiriy.

Quechua de Bolivia del Norte - Apulu runasimi (Dios Tatanchispaq Musuq Rimayninkuna 2006).

 1. Jisusqa, tukuyniq llaqtakunapi jinataq ayllukunapi Dyuspaq qhapaq suyumpaq sumaq willayninkunata willaspa puriykacharqan.
 2. Chunka iskayniyuq kachasqankuna, jinallataq pikunachus paywan unquyninkunamanta, millay saqra supayninkunamanta jampichikurqanku chay warmikuna ima paywan kuska puriykurqanku. Chay warmikuna chawpipitaq Magdalena nispa sutiyarqanku chay Mariya ima puriykuchkarqan, pimantachus qanchis supaykuna lluqsisqaku;
 3. Pichus Herodespaq yanapaqnin kachkarqan, chay Kuza sutiyuq runapaq warmin Juana; Susana; jinallataq achkha wakin warmikuna, imachus kaqninkunawan yanaparqanku chaykuna ima.
 4. Achkhayuq runakuna llaqtakunamanta Jisusman rikunapaq lluqsimuspa tantaykukumurqanku. Chhikataq kay rijch'anachiyta paykunaman willarirqan:
 5. “Uj chajra ruwaq runa mujukuna tarpuq lluqsirqan. Tarpuchkaspataq wakin mujukunaqa ñanjawaman t'akaqakurqanku, chaytataq runakuna sarurqupurqanku, jinataq pisqukunapas pallarqupullarqankutaqmi.
 6. Wakinkunataq rumi chawpiman t'akaykukurqan; jayk'aqchus chay mujukuna ch'ijch'irimpurqan chhikataq, mana unuyuq jallp'a kasqanraykuqa ch'akirqupurqankum.
 7. Wakin mujukunataq khichkha chawpiman jalaykusqaku; chaykunawan kuska lluqsiramuchkarqanku chhikataq chay khichkhakunaqa mikirqupurqankum.
 8. Chaywampas wakinkaq mujukunaqa sumaq jallp'amanmi chayarqanku; wiñatataspataq ujmanta pachajkama may sumaqta urirqanku.” Kayta nispataq Jisusqa athun kunkanwan wajmanta ajinata nirqan: “¡Pikunachus ninriyuq kankichis chaykunaqa, uyariychis! –Nispa.”
 9. Yachaqaq qatiqninkunataq ¿Chay rijch'anachiy imaniytataq munanri? –Nispam Jisusman tapurirqanku.
 10. Paytaq paykunaman ajinata nirqan: “Qankunaman Dyusqa imachus janaqpacha qhapaq suyupi pakasqa kachkan chaytam riqsichisunkichis; chaywampas wakinkunamanqa, rijch'anachiykunata churaspam yachachini, qhawachkaqtinkupas mana rikunankupaq, uyarichkaspas ama yuwaywan yachaqanankupaq.”
 11. Chay rijch'anachiyqa kaytam niyta munan: Mujukunaqa Dyuspaq willayninkunam;
 12. runa ñanman t'akaqakuq mujukunaqa, pikunachus Dyuspaq willayninkunata sumaqta uyarinku, chaywampas Supay jamuspa sunqunkumanta qichuqapun, ajinamanta mana iyaw ninankupaq jinataq mana qhispisqa kanankupaq, chay runakunamanmi rijch'akunku.
 13. Rumi chawpiman t'akaykukuq mujukunataq, pikunachus Dyuspaq willayninta uyarinku jinaspataq sumaq kusikuywan jap'iqanku, chaywampas manam sumaq saphiykusqachu kanku; uj chhika pachallata iyaw nirinku chhikamantataq ima yanariykunapas kan chhikaqa usqhayllatam pantakupunku, chay runakunamanmi rijch'akunku.
 14. Khichkha ukhupi t'akaykukuq mujukunataq, pikunachus uyarinku, chaywampas juch'uymanta juch'uy kaypacha llakikuykunawan, qhapaqkaywan, jinataq imaymana yanjakuspa kawsaywan, ajinamanta mana uriyuq kanankama mikirqukupunku, chay runakunamanmi rijch'akunku.
 15. Chaywampas sumaq jallp'api tarpusqa mujukunakaqqa, pikunachus Dyuspaq willayninkunata sumaq sunquwan jinataq usqhayllata uyarinku jinaspa chay willaykunamanjina uyart'akunku, jinaspataq thuruta sayarikuspa sumaq urikunata qunku, chay runakunamanmi rijch'akunku.

Dios Tatanchispaq Musuq Rimayninkuna: San Lucas Sumaq Evangeliota Willan. Sociedades Biblicas Unidas, 2006. Bible.is ñisqapi ñawinchay, rimasqatapas uyariy. Gospelgo.com ñisqapi ñawinchay.

Quichua del Ecuador - Kichwa shimi (Apunchic Jesucristopac Mushuc Testamento 1954).

Uma Mayjan warmikuna Aputa sirwiyu

 1. Karkami chaypak kipa, Jesus tukuy llaktata muyurka, kunashpa, Dyus kapak suyupak alli willayta willashpa, chunka ishkaykuna paywan karka,
 2. mayjan millay espiritumanta, unkuymanta, alliyachishka warmikunapish: María, Magdalena shutishka, paymanta kanchis supay llukshishka karka,
 3. Herodespak jatun kipu Chuzapak warmi Juwanapish, Susanapish, tawka shuktakkunapish, paykuna payta sirwishka karka paykunapak charishkawan.

Tarpuk runa jawa

 1. Tawka runa tantanakushpa, tukuy llaktamanta payman shamushpa, shuk rikuchina shimita paykunaman rimarka:
 2. Shuk tarpuk runa, tarpunkapak llukshirka, nishpa, tarpushpaka, asha muyu ñan kuchu urmarka, sarushka karka; pishkukuna payta mikurka.
 3. Shukka rumipi urmarka; wiñarishpa, chakirirka, nuyu illashpa.
 4. Shukka kashapi urmarka; kashakuna muyuwan wiñashpa, payta sipirkakuna.
 5. Shukka alli allpapi urmarka, wiñashpa muyurka, shukmanta patsakta. Kaykunata nishpa kaparirka: Uyana rinrinta charik, uyachun.
 6. Paypak yachakukkuna payta tapurkakuna, ¿imami kay rikuchina shimi? nishpa.
 7. Pay nirka: Kankunaman kushka kashka Dyus kapak suyupak mana riksinata riksina; chayshukkunamanka rikuchina shimipi, rikushpa ama rikuchunkuna, uyashpa ama uyachunkuna.
 8. Rikuchina shimika kaymi: Muyuka Dyuspak shimimi.
 9. Ñan kuchukuna, kaykuna uyan; ñapish diyablo shamun, shunkumanta chay shimita anchuchin, paykuna amalla krichun, kishpirichun.
 10. Rumipi urmashkakunaka, uyashka kakpi, kushikuywan shimita chaskinkuna; kaykunaka sapi illakmi; utka krinkuna, tentashka kashpa anchurinkuna.
 11. Kashapi urmakkunaka uyarkakuna; rishpa, kay kawsaypak ruraykunawan, kullkiwan, kushikunawan, sipirishka kankuna, muyu mana pukunchu.
 12. Alli allpapika, kaykuna alli, kushka shunkuwan uyashka shimita charinkuna, shuyashpapish muyuta apankunami.

Apunchic Jesucristopac Mushuc Testamento. El Nuevo Testamento en Quichua del Ecuador y Español. Sociedades Bíblicas Unidas, Quito 1954, 773 pp. Uyaychaq: Julia D. Woodward. Apunchic Jesucristopac Alli Huillay San Lucas Quillcashca.

Quichua del Ecuador - Kichwa shimi (Leonidas Proaño, Jesucristopaj Alli Huillai 1972).

Tawka alli warmikuna Jesusta sirwishpa purin.

 1. Chay kati Jesuska willakunapi, anekokunapipish (Dyuspak shimita) yachachishpa, Dyuspak Reinomanta alli willayta kushpa purikurka, chunka ishki Apostolkunata katichishpa;
 2. tawka warmikuna Jesuspak makiwan unkuykunamanta jampishka, millay supaykunamanta kishpichishka Jesusta sirwishpa purirkakuna:
 3. Chayka María Magdalena, paymantaka kanchis supaykuna llukshirkakuna; Kusapak warmi Juwana; chay Kuzaka Rei Herodespak mayordomomi karka; Susana, shuktak tanka warmikunapish paykunapak kullkiwan Jesusta sirwirkakuna.

Tarpuk runapak intindinalla parlu

 1. Achka tantanakushka gentekunaman, tukuy willakunamanta paypakman shamushkakunamampish, Jesuska kay intindinalla parluta nirka:
 2. "tarpukka paypak muyuta tarpunaman rirka; pay muyuta jichakukpi, asha muyu ñan kuchupi urmaka; kay muyuka sarushka karka, kipaka urpikuna mikurkakuna.
 3. Shuk asha muyuka rumilla allpa jawapi urmarka; kunanlla wiñarishkaka chakirirka mana jukushka allpa tiyashkamanta.
 4. shuktak asha muyu kasha chawpipi urmarka; muyu wiñarikukpi, kashapish wiñarishpa chay muyu wiñarishkata wañuchirka.
 5. shuktak asha muyuka alli allpapi urmaka; wiñarishka kipa shuk kintal tarpushkamanta patsak kintal muyuta shitarka". Kayta nishka kipa Jesuska kaparishpa nirka: "pi rinrinta uyankapak charishpaka uyachun".
 6. Paypak yachakukkuna: kay parluwan imatatak nisha ninki Jesusman tapukpi,
 7. payka kutichirka: Dyuspak Reinopak pakallakunata kankunaman rikuchisha, chayshukkunamanka intindinalla parlukunawan rimani, paykuna rikushpapish mana rikunkunachu, uyashpapish mana intindinkunachu.
 8. Kay parluka kaytami nisha nin: muyuka Dyuspak yachachishka shimimi;
 9. ñan kuchupi urmashkaka (Dyuspak shimita) uyakkunami; kipaka supay shamushpa paykunapak shunkumanta Dyuspak shimita kichushpa rin, ama krichun, ama kishpirichumpish.
 10. Rumilla pampapi urmashkaka: kushilla uyashpa Dyuspak shimita chaskikkunami; kaykunaka mana sapita charinkunachu; shuk asha punshakuna kama krinkuna, ima llaki shamushka ratupika karuyankunami.
 11. Kasha chawpipi urmashkaka (Dyuspak shimita) uyakkunami; kaykuna achka ruranakunamanta, kullki munaymanta, kushiyarishpalla kawsana munaymanta, (Dyuspak shimita) wañuchinkuna, mana ima frutata kuna tukushpa.
 12. Alli allpapi urmashkaka alli kuyak shunkuwan Dyuspak shimita chaskikkunami; paykunaka Dyuspak shimita alli yuyarishpa, mana shaykushpa Dyusta sirwishpa achka muyuta kunkunami.

Jesucristopaj Alli Huillai Evangelio Nishca. Los Evangelios en Quichua. Uyaychaq: Leonidas E. Proaño. Editorial Don Bosco, Quito 1972. 437 pp.

Quichua del Ecuador - Kichwa shimi (Pachacamacpac Quillcashca Shimi 1997).

Jesusta yanapak warmikuna

 1. Chaypak katika Jesuska jatun llaktakunata, uchilla llaktakunatapash purikurka, Pachakamakpak Sumak-Pachata willashpa kaparirka. Chunka-lshkay runakunaka pakta purinakurka.
 2. Wakin warmikunapash millay supaymanta, unkuymantapash janpishkakuna, Mariya, Magdalena nishpa shutichishka, paymantaka kanchis supayta kallpachishkapash Paywan pakta purinakurka.
 3. Juwana, Kuzapak warmi, kayka, Herodespak jipu karka; Susanapash, shuk warmikunapash, paykunapak charishkakunawan Jesusta yanaparkakuna.

Tarpuk-runapak chinpapuray

 1. Shuk punllapi achka runakuna tantanakushkarka, tukuy llaktakunamanta, Jesuska chinpapuraykunawan yachachinkapak kallarirka:
 2. «Shuk tarpuk-runaka muyuta tarpunkapak llukshirka. Tarpushpa rikukpi wakin muyukunaka ñanman urmarka, sarurirkakuna, jawamanta urpikuna mikurkami.
 3. Shuk muyukunaka rumi-panpapimi urmarka; ñawiyashka kipa, yaku illashkamanta chakirirkami.
 4. Shuk muyukunapash kashakunapi urmarka, kashakunantin wiñarka, kashakunaka killpashpa muyukunata chinkachirkami.
 5. Kutin shuk muyukunaka alli allpapi urmarka, allita wiñarishpa shuk murumanta patsak murukunami pukurka». Kay rimayta tukuchishpa, Jesuska kaparirka: «maykan rinrita charikka uyaychik».
 6. Yachakukkunaka Jesusta tapurka, chay chinpapurayka imatak nisha nin.
 7. Jesuska paykunaman nirka: «Kankunamanka Pachakamakpak-Sumak-Pachapak-shunku-yachayta riksichishkami kashka, shukkunamanka chinpapurayllawan riksichishka kashka. Chaymanta, rikushpa mana rikunkuna, uyashpapash ama uyankunachu.
 8. Kay chinpapurayka kaytami nisha nin: Muyuka Pachakamakpak Shimimi kan.
 9. Ñanpi urmashka muyukunaka Pachakamakpak Shimita uyak runakunami kan, shina kipaka supay shamushpa Pachakamakpak Shimita shunkupi tarpushkata pitishpa saquín ama iñichun, ama kishpirichun.
 10. Rumi-panpapi urmashka muyuka, kaykunami kan, maykanpash Shimita uyashpa kushikuywan chaskin, shinapash, kaykunaka sapi illashkamanta wakin punllakunapaklla iñinmi, llaki shamukpi ña mana katinchu.
 11. Kashakunapi urmashka muyuka, kaykunami kan, Shimitaka uyashkakunami, shinapash ñanta purishpa llankaymanta kullkimanta, kawsaypak juchanayaymantapash killpaytukushpa sipishka shina tukun, chaymantami muyuka mana pukun.
 12. Alli allpapi urmashka muyuka, kaykunami kan, maykan Pachakamakpak Shimita uyashka kipa, paykunapak alli kuyak shunkupi wakaychishpa kawsakukpika wiñaypak alli murukunata kunka.
 13. Pipash michata mana japichinchu manka-ukupi, kawitu-ukupi churankapakka, kaypak rantika jawapimi warkun maykan yaykukkuna michata rikuchun.
 14. Mana imapash pakallaka tiyanchu, tukuymi rikurinka, mana imapash pakalla shunku-yachaypilla tiyankachu, tukuyman riksichishka achikyachishkapash kanka.
 15. Chaymantami, uyaychik, imashinami uyankichik. Maykan charikmanmi kunka, ashtawankarin mana charikmanka charishka yuyashkatapash kichunkami».

Pachacamacpac Quillcashca Shimi. Edición bilingüe quichua-castellano. San Pablo, Madrid 1997. Tikrakkuna: Bernarda Ortiz, Antonio Brescuani. 901 pp. ISBN 8428520259.

Quichua Chimborazo, Ecuador - Chimpurasu Kichwa (Dios Rimashca Shimicunami 1989).

Warmikuna Jesusman imalla charishkakunata kushkamanta

 1. Chay kipami Jesuska Dyus mandakun alli willayta willashpa tukuy pueblokunapipish, mana pueblokunapipish paypak chunka ishki yachakukkunantin purikurka.
 2. Millay supay japishkakunata Shuktak unkuywan kakkunatapish alliyachishka warmikunapishmi Jesuswanka purikurka. Chay warmikunapuraka Magdalena nishka Mariyapishmi karka. Chay Mariyamantami kanchis supaykunata Jesuska llukshichishka karka.
 3. Mandak Herodespak wasipi mandak Chuza Shuti runapak Juwana Shuti warmipish, Susana Shuti warmipish, Shuktak achka warmikunapish imalla charishkakunata kurkakunami.

Tarpuk runata Jesús parlashkamanta

 1. May pueblokunamantapish achkakuna Jesuspakman tantanakukpimi Jesuska yuyayta japina kay parlota parlashpa nirka:
 2. – Shuk runa tarpunaman rishpa muyuta shitakpi, mayjan muyuka ñanpi urmakpi sarurkakunami. Mayjankunataka paja' rokuna Shamushpa pallarkakunami.
 3. Kutin mayjankunaka rumikunapi urmashpa wiñashpapish mana achka allpa kakpi chakirirkallami.
 4. Kutin mayjan muyukunaka kasha chawpipi urmashpa wiñakpi kashaka mana wiñakta rurashpa chinkachirkallami.
 5. Kutin mayjan muyuka alli allpapi urmashpaka wiñashpa alli pukushpa, Shuk muyumanta wakin kaspaka patsakkamami aparirkaenirka. Jesús kashna nishpaka kaparishpami: – Rinrinta charikka kay nishkakunata uyaychik – nirka.
 6. Jesús chashna nishka kipami paypak yachakukkunaka: ¿Imatatak kashna parlashpaka nisha ninkiyari? – nishpa tapurkakuna.
 7. Chashna tapukpi: – Kankunamanka Tayta Dyusmari pay ima shina mandakun pi mana yachashkataka yachana yuyayta kushka. Kutin Shuktakkunamanka yuyayta japina parlokunallawanmi willani. Paykunaka rikushpapish mana rikushka shina sakirichun, uyashpapish ama alli yuyayta japichun- nirka.
 8. Kay ñuka parlashkaka kashnami nisha nin: Muyu shinaka Dyuspak shimimi.
 9. Ñanpi urmak muyu shinaka uyakkunami. Paykuna uyashkata ama krichun ama kishpirichun diyablo shamushpa paykunata kunkachin.
 10. Rumikunapi urmak muyu shinaka Dyuspak Shimita willakpi alli kushiklla uyashpapish mana ukukta sapiyashka shina kashpa ashakarnalla krikkunami. Llaki shamukpika ña mana katishun nishpa Sakirikkunarni.
 11. Kasha chawpipi urmak muyu shinaka willashkata uyashpapish ñawpa kawsak kashka Shinallatak achkata charik tukuna yuyaykuna, aychata kushichina yuyaykunapish kunkachikpimi ima allita mana rikuchinkuna.
 12. Alli allpapi urmak muyukuna shinaka tukuy shunkuwan alli uyashpa willashkata mana kunkarikkunami. Paykunaka willashkata alli katishpa allita rikuchikkunami nirka.

Dios Rimashca Shimicunami: San Lucas. Sociedad bíblica ecuatoriana, Quito 1989.

Quichua Chimborazo, Ecuador - Chimpurasu Kichwa (Dios Rimashca Shimicunami 2004).

Jesuspakta rurak warmikunami

 1. Chay kipami Jesuska tukuy pueblokunapi, muyuntin llaktakunapipish, Dyus mandakrin alli willayta willashpa purirka. Chunka ishki yachakukkunapish,
 2. millay espiritukuna japishkakunata, ima unkuywan kakkunatapish alliyachishka mayjan warmikunapishmi Jesuswanka rirka. Chay warmikunapurapika, kanchis supaykunata llukshichishka Magdalamanta Mariyapish,
 3. Mandak Herodespak mayordomo Chuza runapak warmi Juwanapish, Susanapish, shuktak achka warmikunapishmi paykuna imalla charishkakunawan ayudarkakuna.

Tarpukmanta yuyachik parlomi

 1. May pueblokunamantapish achkakuna Jesuspakman tantanakumukpimi, yuyachik parlota parlashpa kashna nirka:
 2. “Tarpuk runa muyuta tarpunaman llukshishpa muyuta shitakukpika, asha muyuka ñanpi urmakpi sarurkakunami, pajarokunapish shamushpa mikurkakunami.
 3. Asha muyuka rumipimi urmarka. Wiñashka kipaka nuyu illashkamanta chakirirkallami.
 4. Asha muyuka kasha chawpipimi urmarka. Kashakunantin wiñashpa kashakuna llapikpimi mana granorka.
 5. Asha muyuka alli allpapimi urmarka. Chaypika alli wiñashpami, shuk muyullamanta patsakta pukurka” nishpaka: “Mayjanpish uyanapak rinrinta charikka, tukuy yuyaywan uyachun” nishpami sinchita rimarka.
 6. Chaymi Jesuspak yachakukkunaka: –Kay yuyachik parloka ¿imatatak nisha nin?– nishpa tapukpi,
 7. Jesuska kashna nirka: –Tayta Dyus mandakrin pi mana yachashka pakalla kaktaka, payllatakmari kankunamanka yachachishka. Ashtawanpish shuktakkunamanka yuyachik parlokunallawanmi imatapish yachachikuni. Paykunaka rikushpapish mana rikushka shinami tukun. Uyashpapish mana uyashka shinallatakmi tukun.
 8. Yuyachik parloka kaytami nisha nin: Muyuka Tayta Dyuspak Shimimi.
 9. Lluchu ñan shinaka willashka Shimita uyakkunami. Paykuna uyashka shimita ama krishpa, ama kishpirichunmi diyablo shamushpa paykunapak shunkumanta anchuchin.
 10. Rumi shinaka willashka Shimita uyashkawan kushikushpa chaskikkunami. Shina kashpapish sapi mana ukukta kashkamanta paykuna krishkataka ashakamallami katin. Krik kashkamanta llakikuna shamukpika sakirinllakunami.
 11. Kashalla allpa shinaka willashka Shimita uyakkunami. Ashtawanpish uyashpa rishka kipaka, kay pachapak munaykuna, charikyana munaykuna, aychata kushichina munaykuna tapakpimi, paykunapak kawsaypika imata mana granon.
 12. Ashtawanpish alli allpa shinaka, tukuy shunkuwan, tukuy munaywan willashka Shimita uyashpa, mana kunkarishpa chaytatak rurashpa granoshkata rikuchikkunami.

Dios Rimashca Shimicunami: San Lucas. Sociedad bíblica ecuatoriana, Quito 2004. Youversion.com nishkapi killkakatina.

Quichua Chimborazo, Ecuador - Chimpurasu Kichwa (Mushuj Testamento Diospaj Shimi 2010).

Tarpuk runawan chimpapurashpa yuyachishka parlomi

 1. Chay kipami, Jesuska Paypak chunka ishki yachakukkunantin tukuy pueblokunatapish, muyuntin llaktakunatapish, Dyus mandakun alli willayta willashpa purikurka.
 2. Shinallatak millay espiritukunata Jesús llukshichishka warmikunapish, unkuykunamanta alliyachishka warmikunapish kaykunami Paywan purikurkakuna: Kanchis supaykunata llukshichishka, Magdalamanta María,
 3. Herodespak wasipi mandak Chuzapak warmi Juwana, Susana, shuktak achka warmikunapishmi, imalla charishkakunawan Jesusta serwirkakuna.
 4. Jesuska, tukuy pueblokunamanta Paypakman shamushpa tantanakuk achka gentekunamanmi, yuyachik kay parlokunawan kashna yachachirka:
 5. Tarpuk runami muyuta tarpunaman llukshirka. Muyuta pay shitakukpika, wakin muyuka ñanpimi urmarka. Ñanpi urmashka muyukunaka mayjanka sarurirkami, mayjantaka jawata purik pajarokunami pallarka.
 6. Kutin mayjan muyuka, rumilla allpapi urmashpami, utka wiñarka. Utka wiñashpapish, nuyushka allpa illakpi chakirirkallami.
 7. Kutin mayjan muyuka, kasha chawpipimi urmarka. Chay muyu wiñakpika, kashapish tantalla wiñashpa llapishpa wañuchirkallami.
 8. Kutin mayjan muyuka, alli allpapimi urmarka. Chayka alli wiñashpami, kada muyumanta patsakta pukurka nirkami. Chaykunata nishka kipaka, Jesuska kaparishpami: Uyankapak rinrinta charikka, uyaychikari nirka.
 9. Chashna niipika, Jesuspak yachakukkunami: -Yuyachik kay parloka, ¿imatatak nisha nin?- nishpa tapurkakuna.
 10. Chaymantami kashna nirka: Kankunamanka jawa pacha Dyusmi, Pay mandakun ima shina kashkata rikuchishka. Ashtawanpish kayshukkunamanka rikushpapish mana rikushka shinallatak sakirichun, mashnata uyashpapish ama yuyayta japichunmi yuyachik parlokunallawan willani.
 11. Kay yuyachik parloka, kaytami nisha nin: Muyuka Dyuspak Shimimi.
 12. Ñanpi urmak muyuka, uyakkunami. Paykuna uyashka washa ama kishpirichunmi, diyablo shamushpaka, uyashkata ama krichun kunkachin.
 13. Rumilla allpapi urmak muyuka, Dyuspak Shimita kushiklla chaskikkunami. Chashna chaskishpapish uchilla sapiyuk yura shina kashpami, ashakama katikushpapish, llakikuna shamukpika sakirinllakuna.
 14. Kasha chawpipi urmak muyuka, alli willayta uyakkunami. Uyashpa rishka washaka, imata paktana yuyaykuna, achkata charikyana munaykunapish, kay kawsayllapi aychata kushichinapish atikpika, ima granota mana pukuk shinallatakmi sakirinkuna.
 15. Ashtawanpish alli allpapi urmak muyukunaka, Dyuspak Shimita alli shunkuwan, ka?usha nishpatak uyashpa wakichikkunami. Paykunaka ima shamukpipish manatak sakirishpami, alli granota pukunkuna.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi: San Lucas. Biblica Inc., 2010. Youversion.com nishkapi killkakatina. Gospelgo.com nishkapi killkakatina.

Quichua Imbabura, Ecuador - Imbabura Kichwa (Diospaj Shimi, 2010)

Jesusta sirwik warmikunamantami willakun

 1. Chay jipami, Tayta Dyus mandakukmanta ali willayta willashpa, tukuy pueblokunapipash, uchilla llaktakunapipash Jesuska purikurka. Paytaka, paypak chunka ishkay yachakukkunapash, kumpashpami purinakurka.
 2. Shinallata mana alli ayakunata Jesús llukchishka warmikuna, shuk nanaykunamantapash alichi tukushka warmikunapashmi kumpanakurka. Magdalena ni tukushka Mariyapashmi purikurka. Jesuska, chay Mariyamantami, kanchis ayakunata llukchishka karka.
 3. Shinallata mandak Herodespak wasipi tukuyta rikushpa tiyakuk, Chuza shuti runapak warmi Juwanapashmi purikurka. Shinallata Susana shuti warmipash, ashtawan shuk ashtaka warmikunapashmi, Jesustaka imakuwanllapash serwishpa purinakurka.

Tarpuk runawan chimpapurashpami, Jesuska yachachishka

 1. Tukuy pueblokunamanta shamushpami, ashtaka gentekuna Jesuspakman tantanakumurka. Chaykunamanmi Jesuska, kashna chimpapurashpa parlakurka:
 2. “Shuk tarpuk runami, muyuta tarpunkapak llukshirka. Shina tarpukpimi, wakin muyuka ñampi urmarka. Chay muyutaka, gentekunapashmi sarurka, alasyu animalkunapash mikurkami.
 3. Shinallata wakin muyukunaka, rumilla alpapimi urmarka. Chakishka alpa kakpimi, wiñashpapash ñapash chakirka.
 4. Shinallata wakin muyukunaka, kasha wiñana chawpipimi urmarka. Kashakunaka, muyuta yalishpa wiñashpami, llapishpa ismuchirka.
 5. Shinallata wakin muyukunaka, ali alpapi urmashpami, kuyaylla wiñarka. Shina wiñashpami, shukmantalla patsak patsak granushpa fukurka” nikurkami. Shina nishpallami, kashna nirka: “Uyankapak rinrita charishpaka, alikuta uyaychi” nishpa Jesuska, shinllitapacha rimarka.
 6. Chay jipami paypak yachakukkunaka, Jesusta kashna tapunakurka: “Chimpapurashpa kay parlashkakunaka, ¿imatata nikupan?” ninakurkami.
 7. Shina tapukpimi Jesuska, kashna nirka: “Tayta Dyus mandakuk llaktakumantaka, puntakunaka pipash na yachay ushashkatami kankunamanlla yachachishka. Ashtawankarin kayshuk gentekunataka, rikushpapash ama rikuchun, uyashpapash ama yuyayta japichunmi, chimpapurashpalla parlakuni.
 8. Chimpapurashpa parlashpaka, kashna yachachikuni: Muyukutaka, Tayta Dyuspak Shimikumi.
 9. Ñampi urmashka muyukunaka, kaykunami: Wakinkunaka, Dyuspak Shimita uyanmi. Shina uyakpipash, paykuna krishpa ama kishpirichunmi, diyablo shamushpaka, Dyuspak Shimita uyashkatapash shunkupi kunkachin.
 10. Rumilla alpapi urmashka muyukunaka, kaykunami: Wakinkunaka, Dyuspak Shimita willakpi kushikushpami chaskin. Shina chaskishpapash paykunaka, sapita na charik yurashna kashpami, wakin watakamanlla krishpa katinakun. Shina kashpami, ali krik kakta rikunkapak llakikuna japikpika, washaman tikranlla.
 11. Kasha chawpipi urmashka muyukunaka, kaykunami: Paykunaka, Dyuspak Shimita uyashpapash, kay kawsaypilla charikyankapak munashpami, imatapash rurashpa musparinakun. Shina kawsanakushpallatami, kay kawsaypaktalla imatapash rurashpa ninanta kushikushpa, paykunaka na fukuk granoshna tukunakun.
 12. Ashtawankarin ali alpapi tarpushka muyukunaka, kaykunami: Paykunaka, Dyuspak Shimita uyashkataka, tukuy shunkuwan alikuta katishpami, kuyaylla fukuk granoshna kawsanakun.

Diospaj Shimi: San Lucas. Sociedad bíblica ecuatoriana, Quito 2010. Youversion.com nishkapi killkakatina.

na → mana, -nchi → -nchik.

Quichua Cañar, Ecuador - Kañari Kichwa (Dios Rimashcata Quillcashcami 2010).

Jesusta sirwik warmikunamanta

 1. Chay kipami Jesuska paypak chunka ishkay yachakukkunawan pueblokunapipish, uchilla llaktakunapipish Dyus mandakukmanta alli willayta willashpa purikurka.
 2. Mayjan warmikunapish katikurkami. Mayjan paykunamantami Jesuska supaykunata llukchishka karka. Mayjankunataka unkuykunamantami alliyachishka karka. Chay warmikunapurapika, Magdala pueblomanta Mariyapishmi karka. Paymantami Jesuska kanchis supaykunata llukchishka karka.
 3. Herodespak mayordomo Chuzapak warmi Juwanapishmi karka. Shinallatak Susanapish, shuktak warmikunapishmi karka. Paykunami imalla charishkakunawan Jesusta ayudakkunami karka.

Jesús tarpuk runawan chimpapurashpa parlashkamanta

 1. Chikan pueblokunamanmi achka gentekuna Jesuspakman shamurka. Paykunata Jesús chimpapurashka parlowan yachachishpaka:
 2. «Shuk tarpuk runami tarpunkapak llukshirka. Pay tarpukukpika, asha muyuka ñanpimi urmarka. Chaypi sarurishpa sirikukpimi, zhutakuna shamushpa mururka.
 3. Kutin mayjan muyuka rumi allpapimi urmarka. Chay muyu wiñashpapish, mana achka allpa tiyashkamantami chakirka.
 4. Kutin mayjan muyuka kasha chawpipimi urmarka. Shina kashpami, kasha wiñashpa ñitikpika akuwarirka.
 5. Kutin mayjan muyuka alli allpapimi urmarka. Chay muyuka sumakta wiñashpami, shuk muyumanta patsak granota pukurka» nirka. Chaykunata yachachishpami Jesuska: «Mayjanpish rinkrita charikkunaka, kay ñuka willashkata alli uyaychik» nishpa, sinchita nirka.
 6. Yachakukkuna Jesusta tapushpaka: —¿Kay chimpapurashka parloka, imatatak nisha nin?— nishpa tapurka.
 7. Chashna tapukpika: —Kankunamanka pimanpish mana yachachishka Dyus mandakukmantami yachachini. Ashtawanpish shuktak runakunamanka paykuna rikushpapish, ama rikuchun, uyashpapish, ama uyachun, shinallatak ama entendichunmi, chimpapurashka parlokunawan yachachini.
 8. Kay chimpapurashka parloka kaytami nisha nin: Muyuka, Dyus rimashkami.
 9. Ñanpi urmashka muyuka uyakkunami. Shina uyakpipish, paykuna krishpa ama kishpirichunmi, Satanás shamushpa kunkachin.
 10. Rumi allpapi urmashka muyuka Dyus rimashkata uyashpa kushilla chaskikkunami. Shina kashpapish mana ukuta sapiyashka kashpami, ashakamanlla krinkuna. Chayka llakikuna japikpika, mana katisha nishpa sakirinkunami.
 11. Kasha chawpipi urmashka muyuka Dyus rimashkata uyakkunami. Chashna uyashpapish ima kay pacha munaykuna, chayukyana yuyaykuna, kay kawsayllapi kushikuna yuyaykuna shamukpimi, mana pukuk muyu shina tukunkuna.
 12. Ashtawanpish alli allpapi urmashka muyuka Dyus rimashkata tukuy shunkuwan uyashpa, alli kasushpa mana kunkarikkunami. Chashnami, alli pukuk shina kankuna.

Dios Rimashcata Quillcashcami: San Lucas. Sociedades bíblicas unidas, Quito 2010. Youversion.com nishkapi killkakatina.

Quichua Salasaca, Ecuador - Salasaka Kichwa (Diosbuj Shimi: Mushuj Testamento 2013).

Jesusta ayudak warmikunamanta

 1. Chay kipami Jesuska Dyuspak mandanamanta Alli Shimikunata parlashpa jatun pueblokunapish uchilla pueblokunapish chunka ishki akllashkakunantin yana katishkamantash unkimantash alliyachishka warmikunanpish rikurka.
 2. Chay warmikunapurapika kanchis yanakunata llukshichishka Magdalamanta Mariyash katishpa purirka.
 3. Herodespak wasipi mandak Chuzak warmi Juwanash, Susanash, ashtan shuk warmikunash imalla charishkakunan Jesusta ayudashpa purirka.

Tarpukmanta yuyachishpa parlashkamanta

 1. Pueblokunamanta llukshishpa Jesusta rikunku tawkallatak tantanukukpimi payka yuyachishpa parlunku kallarirka,
 2. “Shuk tarpukmi tarpunku llukshirka. Ña tarpukukpi parti muyuka ñanpi urmakpi sarurkakuna. Pishkukunash mikurkakuna.
 3. Parti muyuka rumi ukupi urmarka. Iñushpash úmedo ishkamanta chakpikallami.
 4. Shuk muyukunaka kasha ukupi urmashpa iñarka. Kashakuna makukpika chinkarkallami.
 5. Parti muyuka alli allpapi urmarka. Iñushpaka alli granutami kurka. Shuk muyullamanta patsak granutami kurka.” Chayta parlashka kipaka Jesuska jinchita kashna nirka, “¡Mayjinsh rinrinta uyunku charikka uyaychik!”
 6. Jesuspak yachakukkuna kashna tapurka, “¿Imata nishpatak kay yuyachinaka nin?”
 7. Chaymanta Jesús kashna nirka, “Kankunamunka pi mana riksishka Dyuspak mandanataka payllatakmi riksichin. Shukkunamunka rikushpash mana rikushka shina, uyushpash mana intindishka shina tukuchunmi yuyachinakunallanka parlani.”
 8. “Kay yuyachishpa parlushka muyuka Dyuspak shimitami rikuchin.
 9. Ñanpi urmak muyu shinaka Dyuspak shimita uyashpa mana krishpa ama kishpirichun diyablo shamushpaka shunkumanta uyashkata kunkachinllami.
 10. Rumi ukupi urmak muyuka Dyuspak shimita parlakpi uyashpa kushilla japikkunatami rikuchin. Asha ankukunata charishkamanta asha punlla kipa llakikuna rikurikpika sakirikllakunami.
 11. Kasha ukupi urmak muyuka Dyuspak shimita uyashka jawa, asha asha kunkarikllakunatami rikuchin. Paykunak llakikunan, ashtan charina yuyin, kikin munita rurashkamanta, llapishka shina tukushpa granutash mana kunchu.
 12. Alli allpapi urmak muyuka Dyuspak shimita uyushpa ashtan tukuy shunkun alli kasushpa mana sakikkunatami rikuchin. Shina kawsashpami alli granukunata pukuk laya kashkata rikuchin.”

Diosbuj Shimi: Mushuj Testamento. Caibi Mushuj Testamentomunda escribichishcagunada liyi pudingui. Jesusmunda escribichishcagunaga: San Lucas.

na → mana, -nchi → -nchik, -munda → -manta, -mu → -man, -di(j) → -tak, -sha → -shpa, -ka → -rka.

Quichua del Napo, Ecuador - Napuruna Kichwa (Colegio Don Bosco 1988).

 1. Chaymanta rishpa, Jesus achka llaktakunata purirka, kamachishpa, Dyuspak pachamanta yachachishpa. Chunka ishkay apostolkuna paywan rinurka.
 2. Shuk warmikunapash payta katinurka; Jesus paykunata supaymanta unkuymantapash kishpichishka karka. Shuk Mariya Magdalena karka; paymanta kanchis supaykunata jichushka karka.
 3. Shuk Juwana shutiyuk karka, Chuzapak warmi; pay Herodespak imakunata rikukkama karka; shuk Susana shutiyuk karka; achka shukkunapash Jesus-wan purikkuna karka, kullkiwan payta yanapashpa.
 4. Kamachishpa Jesus purirakpi, achka runa payta rikunkapak llaktakunamanta shamunurka; chay runakunata rikushpa, Jesus yachachishpa nirka: —
 5. Shuk runa chakraman rirka tarpunkapak. Tarpukpi, wakin muyukuna ñahpipi urmanurka; ñanpita purikkuna chayta jaytanurka, pishkukuna mikunurka.
 6. Wakin muyukuna rumiyuk allpapi urmanurka; wiñashpalla chakirinurka, yaku illakpi.
 7. Wakin muyukuna wita ukupi urmanurka; witaka alli muyukunata mana wiñachirka.
 8. Wakin muyukuna alli allpapi urmanurka; sumak wiñanurka, achkata aparinurka, karan muyu shuk patsak muyuta aparirka. Chashna rimarka Jesus; washa, sinchi shimiwan nirka: ¡"Rinriyuk runa uyachun"!
 9. Yachachishkakuna, Jesus rimashkata uyashpa, tapunurka: —¿Kan rimashka imata yachachin?
 10. Jesus nirka: —Dyus paypak pachamanta pakashka shimikunata kandunaman riksichin; ranti, shukkunaman yachaehina shimikunawan yachachini; paykuna rikushpallata, mana rikushka shina sakirinun; uyashpallata, mana atipanun.
 11. Tarpukmanta rimashka kayta yachachin: "Tarpushka muyu Dyus rimashka shimi kan.
 12. Ñanpipi urmashka muyukuna runata rikuchinun, Dyuspak shimita uyak runata; supay chay runapak yuyaymanta chay Dyuspak shimita kichun, ama inishpa kishpichi tukuchun nishpa.
 13. "Rumiyuk allpapi urmashka muyukuna, shimita uyak runata, chayta kushiwan chaskik runata rikuchin; chaykuna mana unaychu ininun; mana sinchi inishkawan inishpa, juchanayay shamukpi, juchapi urmanun.
 14. "Wita ukupi urmashka muyukuna, Dyuspak shimita uyak runata rikuchin; chay laya runakuna kullkita, kushikunallata yuyanun; chayrayku mana aparinun.
 15. "Alli allpapi urmashka muyukuna, munaywan, alli yuyaywan Dyuspak shimita chaskik runata rikuchin; wiñay inishpa katinun, achkata aparinun.

Colegio Don Bosco nishkapaq tikrashka (Diospak mushu kushka shimi). Colegio Don Bosco, 1988. Bible.is nishkapi killkakatina, rimashkatapash uyarina. Gospelgo.com nishkapi killkakatina.

Quichua del Tena, Ecuador - Tena Kichwa (Hermanos Libres del Ecuador 1982).

 1. Chi washa, Jesús puriuka tukui llaktaunama, tukui ichilla llaktaunamas, Dius mandana pacha evangelio ali shimira rimasha. Paiwa chunga ishki runauna paiwa pariju anauka.
 2. Shinallara paiwa pariju tianauka wakin warmiuna, irus supaigunamanda unguigunamandas Jesús ñaupa huras alichishkauna. Magdalena nishka Marías, paimanda kanzhis supaigunara llukchishkas, chiwi tiauka,
 3. shinallara Juana, Chuza warmi, kai Chuza Herodespa wasikama aka, shinallara Susana, ashka shu warmiunandi. Kaiguna Jesusta yanapanauka paiguna kullkiwa.
 4. Ashka runauna karan llaktamanda Jesusma shamunauka, Jesús shu yachachina kwintanara kwintasha, nika:
 5. Shu tarpuj runa llukshika paiwa muyura tarpungaj. Tarpujllaira, wakin muyuuna ñambi rayai urmanauka, aitai tukunauka, pishkuuna muyuunara mikunauka.
 6. Wakin muyuuna rumi awai urmanauka. Iñasha chakirinauka, yaku illashkamanda.
 7. Wakin muyuuna kasha ukui urmanauka; kashauna pariju iñasha, itayasha wañuchinauka.
 8. Shu muyuuna ali allpai urmanauka. Iñasha, karan muyu shu patsaj muyura aparika. ” Jesús kai shimira kwintasha, kaparisha rimaka: “Uyaj rinriyuj uyachu.”
 9. Jesús yachachishka runauna paita tapunauka: “¿Imara nin kai kwintashka shimi?”
 10. Jesús paigunara nika: “Kangunama kushkami Dius mandana pacha pakashka shimira intindingaj, astaun shujkunama yachachina kwintanawa rimashka aka, rikusha ama riksingaj, uyasha ama intindingaj.
 11. Kaimi chi yachachina kwintana: Tarpushka muyu Diuspa shimimi.
 12. Ñambi rayai urmajkuna uyanauka, astaumbas supai apu shamusha, shimira kichun paiguna shungumanda, paiguna ama kirinauchu kishpingaj.
 13. Rumi awai urmajkuna uyashka washa kushiwa shimira chaskinaun, astaumbas sapi illajkuna asha shu ratulla kirinaun, tintashka ratui anzhurinaun.
 14. Kasha ukui urmajkuna, uyashallara kai kausana turmindachishkaunawa, charishkaunawas, kai kausana gustashkaunawas itayasha mana aparinaun.
 15. Astaun, ali allpai urmajkuna ali dirichu shunguwa uyashka shimira wakachinaun, aparisha katinaun.”

Hermanos Libres del Ecuador nishkapa tikrashka (Diospa mushuk paktachina shimi). Hermanos Libres del Ecuador, 1982. Bible.is nishkapi killkakatina, rimashkatapash uyarina. Gospelgo.com nishkapi killkakatina.

-aka → -arka; aka → karka; ak → kak; -una → -kuna; rashka → rurashka; -wa(k) → -pa(k).

Quichua del Oriente, Ecuador - Kichwa shimipi (Ñucanchi Señor Jesucristomanda Shimi 1992).

Jesusta sirvij warmiuna

 1. Ansalla washa, Jesús puriuka tukui llaktaunama, tukui ichilla llaktaunamas, Dius mandana pacha evangelio ali shimira rimasha. Paiwa chunga ishki runauna paiwa pariju tianauka.
 2. Shinallara paiwa pariju tianauka wakin warmiuna, irus supaigunamanda unguigunamandas Jesús ñaupa horas alichishkauna, Magdalena nishka Marías, paimanda kanzhis supaiguna llukchishkas chiwi aka,
 3. shinallara Juana nishka Chuza warmi, kai Chuza Herodespa mayordomo aka, shinallara Susana, ashka shu warmiunandi. Kaiguna Jesusta yanapanauka paiguna kullkiwa.

Tarpuj runa

 1. Ashka runauna karan llaktamanda Jesusma shamunauka, Jesús yachachingaj kwintanara kwintasha, nika:
 2. Shu tarpuj runa llukshika paiwa muyura tarpungaj. Tarpushallara, wakin muyuuna ñambi rayai urmaka, aitai tukuka, pishkuuna muyura mikunauka.
 3. Wakin muyuuna rumi awai urmanauka. Iñasha chakirika, yaku illajpi.
 4. Wakin muyuuna kasha ukui urmanauka; kashauna pariju iñasha, itayasha wañuchika.
 5. Shu muyuunaga ali allpai urmanauka. Iñasha, karan muyumanda shu patsaj muyura aparika. Jesús kai shimira kwintasha, kaparisha: Uyaj rinriyuj uyachu, nika.
 6. Jesús yachachishka runauna paita tapunauka: ¿Imara nin kai kwintashka shimi? nisha.
 7. Jesús paigunara nika: Kangunama kushkami Dius mandana pacha pakashka shimira intindingaj, astaun shujgunama yachachingaj kwintanawa rimashka aka, rikusha ama riksingaj, uyasha ama intindingaj.
 8. Kaimi chi yachachingaj kwintana: Tarpushka muyu Diuspa shimimi.
 9. Ñambi rayai urmajguna uyanauka, astaumbas uktalla supai apu shamun, shimira kichun paiguna shungumanda, ama kirisha kishpingaj.
 10. Rumi awai urmajguna, uyajgunami, kushiwa shimira chaskinaun, astaumbas sapi illajguna asha, shu ratolla kirinaun, shu rato washa tentashkawa anzhurinaun.
 11. Kasha ukui urmajguna, uyashallara, kai kausana tormendachishkaunawa, charishkaunawa, kai kausana gustashkaunawa, itayai tukunaun, mana aparinaun.
 12. Astaun, ali allpai urmajguna, kaiguna ali dirichu shunguwa uyashka shimira wakachinaun, aparisha katinaun.

Nuevo Testamento Nishca. Ñucanchi Señor Jesucristomanda Shimi. Sociedades Bíblicas Unidas, Quito 1972. Gospelgo.com nishkapi killkakatina.

-aka → -arka; aka → karka; ak → kak; -una → -kuna; rashka → rurashka; -ra → -ta; -wa(k) → -pa(k).

Quichua del Oriente, Ecuador - Kichwa shimipi (Diosta rigsingapac 1967).

 1. Ashka runakuna tantariyushkami, jatun llaktamanta payman kallpasha shamukkunaman kay shimita rimarka:
 2. Papipak muyuta tarpunkapak shuk tarpuk runa llukshirka: shitakpi, chawpi ñampipi urmarka, chaypi jaytak tukurkami, awamanta pishkukuna payta mikunakurka.
 3. Shuk parte, rumi awapi urmarka, pay llukshishpa, yaku illakmanta, chakirirka.
 4. Shuk parteka kasha awapi urmarka, parejo kashakuna paynintin wiñashpa wañuchinakurka.
 5. Shuk parte kutin alli partepi urmarka; wiñashpa shuk muyumanta patsak muyuta aparirka. Kayta nishpa sinchi kaparirka: rinriyuk uyankak, ñuka nishkata alli intindichun.
 6. Paypak yachachishka runakuna payta tapunakurka: imata nisha nin kay shimita.
 7. Paykunata kashna kutiparka: kankunaman kushkami, Dyuspak reynomanta pakashkakunata intindinkapak, shukkunamanka ranti, paykuna juchamanta, kashna yanka kwintashka shimiyunapi, rimay tukunakun: rikushpa ama rikunakuchun, uyashas ama intindinakuchun.
 8. Shinapi, kay yanka kwintashka shimi kashnami nin: muyuka, Dyuspak shimi kan.
 9. ñampi tarpushka muyukunaka, chay shimita uyak runakwinta kanmi, supay chay washa shamun, korasonmanta llukchin, ama krinakuchun, ama kishpinakuchun.
 10. Rumi awapi tarpushkaka, shimita uyakkunami, shuti kushiwan, payta chaskinakun; shinashas paykunapi sapi mana wiñan; shuk orasta krinakun, tentasyun oraspi, washaman tikranakun.
 11. Kasha ukupi urmashka muyuka payta uyakkunami; sinashas tarabashkakunawan, kullkita munaywan, kushi kawsaywan, washa payta sipisha wañuchinakun, ima oras muyuka mana aparinchu.
 12. Alli allpapi urmak rantika, alli mana juchayuk shunkuwan, Dyus shimita uyanakun, sumakta payta wakachinakun kasi shunkuwan kashka, pukushka muyuta aparin.

José Leonardi F.: Diosta rigsingapac. Auxiliar del Catequista. Tall. de Ed. Fénix, Quito 1967. Prologo del Evangelio de S. Lucas, p. 118.

Quichua del Pastaza, Ecuador - Pastasa Kichwa (Diospa Shimi 1992).

 1. Chiwashalla Jesus tukuita purisha yachachiura jatun llaktagunaibis, ichilla llaktagunaibiwas. Diuspa ali mandanamanda kwintasha yachachisha purira. Pai japishka chunga ishkai runaguna paiwan puriunaura.
 2. Chasnallata aunaura unguigunamanda alichishka warmigunas, supaita llukshichishka warmigunawas. Shukka, Magdalena nishka llaktamanda Mariata kanzhis supaita llukshichishka mara.
 3. Chasnallata Juana, Susana, mas shuk warmigunawas aunaura. Juanawa kari Chuza nishkaga mandak amu Herodespakpi tarabak runagunata mandak mara. Tukui chi warmiguna paiguna kullkitas mikunatas kusha Jesustas paiwan puriu runagunatas kuiranaura.
 4. Chasna purikpi ashka runaguna karan llaktamanda shamusha tandarimukpi Jesus kai yachachina shimita paigunata kwintara kasna nisha,
 5. Shuk tarpuk runa paiwa muyuta tarpungawa rira. Jichaupi maikan muyugunaga ñambibi urmanaura. Chasna urmakpi runa chibi purisha jaitakpi allpa ukuma taparinaura. Chasnallata maikan muyugunata pishku mikunaura nira.
 6. Shuk muyugunaga ashka rumi aushkai urmanaura. Allpa illashkamanda chakirisha wañunaura.
 7. Shuk muyugunaga wita ukui urmanaura. Chasna tukukpi sacha kiwaguna wiñasha chi muyugunata tapara.
 8. Shuk muyugunaga ali allpai urmanaura. Chibi urmasha wiñasha yapa alita aparinaura. Karan shuk muyumanda patsak muyuta aparirami nira. Jesus chi yachachina shimita tukuchishkawasha mas sinzhita rimara, Rinriyuk runaguna ashaga ñuka rimashkata alita yuyarichi nira.
 9. kwintashkawasha paiwan purikkuna paita tapunaura, Kan rimashka shimiga imamandata yachachin.
 10. Tapunaupi Jesus nira, Diuspa ali mandanamanda ñaupa mana pagllai yachachishkachara. Randi kunanga kanguna yachanauchun nisha kangunata yachachini. Chi shuk runagunaga ñuka rimashkata uyasha mana munaiwanzhu uyaunguna. Ñáuka rashkata rikushawas mana yachashachu rikunaun, ñuka yachachishkata uyashawas mana yuyarinaunzhu. Chiraiku kwintana shimigunallawan paigunata rimani nira.
 11. Kai yachachina shimiga kasna nin, chi muyuga Diuspa shimikwinta man. Allpagunaga pai kishpina shimita uyak runagunakwinta manaun.
 12. Maikan runaguna Diuspa shimita uyashallata chi ñambibi urmakta pishku mikushka muyugunakwinta manaun. Uyagllaita supai shamusha paiguna uyashkata shungumanda kichun paiguna ama kirisha kishpinauchun nisha.
 13. Shukkunaga ashka rumi tiyaushkai urmak muyukwinta manaun. Munaiwan Diuspa kishpina shimita uyasha kushiwan uyanaun, kiringawa kallarinaun. Chasna agllaita kamana llakiguna shamukpi angu illak ruya urmashkakwinta kirinata sakinaun nira.
 14. Shukkunaga wita ukui urmak muyukwinta manaun nira. Diuspa kishpina shimita uyasha kirinaun, randi paiguna kikin kausaita yuyarisha imatas rasha nisha turbarinaun. Chasnallata mas charik tukungawa paiguna kikin kausaita kushiyachingawa yuyarisha kausanaun. Chasna kausasha Diuspa munaita mana rashaga Dius munashkakwinta tukunata mana ushanaunzhu.
 15. Randi shuk runagunaga ali allpai urmasha wiñak muyukwinta manaun. Diuspa kishpina shimita tukui shunguwan uyasha kadsushami mana ansas sakingachu. Chasna asha chi ashka aparik muyugunakwinta Dius munashkashina ashka aligunata ranaun nira.

Diospa Shimi (mushuk paktachina shimi.). Diospa Shimi. El nuevo testamento en el idioma Quichua de Pastaza en Ecuador. Primera edición, 1992. Segunda edición, 2009. Wycliffe Bible Translators, 2009. Bible.is nishkapi killkakatina, rimashkatapash uyarina. Gospelgo.com nishkapi killkakatina.

-ara → -arka; ara → karka; aura → kakurka; ak → kak; -una → -kuna; rashka → rurashka; -wa(k) → -pa(k); sha → shpa.


Kay p'anqapiqa tukuy qillqakuna kimsantin hanllalli allin qillqaypim qillqasqa: "Urin Runasimi / Urin Qhichwa simi", "Shukyachishka Kichwa simi" ñisqapi ("standard": 3 vocales/vowels a/i/u, k/q/w, Quechua sureño, Kichwa unificado).


Ch'uya Qillqamanta rakikuna, achka t'ikrasqakuna, achka k'iti rimaykunapi

Mañaykuna, takikuna, hukkunapas


Last update: 5 Jan 2017. © runasimi.de.  The contents of this page may be distributed for non-commercial purposes, especially for spreading knowledge of the Runasimi language in the world and strengthening its position in its home lands. Please quote the original author (if not mentioned by name, write runasimi.de), and set a link to this page (write down URL, if texts or images of this page are used in printed version).