Saqra Jesusta watiqan waqt'a pampapi

Lukas (Lucas) 4:1-13 - ancha achka hina t'ikrasqakuna

Kay p'anqapiqa tukuy qillqakuna kimsantin hanllalli allin qillqaypim qillqasqa: "Urin Runasimi / Urin Qhichwa simi", "Shukyachishka Kichwa simi" ñisqapi ("standard": 3 vocales/vowels a/i/u, k/q/w, Quechua sureño, Kichwa unificado).

Liwru/T'ikraqSuyuK'iti rimayLukaspa qillqasqan iwanhilyu 4:3-4 (S: Saqra/Supay, J: Jesus)
Enrique Pélach, Demetrio Molloy 1974Quechua (sureño), PerúRunasimi (urin Piruw) Diablo: Qam Dyuspa Churin kaspaykiqa, kamachiy kay rumita tantaman tikramunanpaq.
J: Dyuspa Librumpi qillqasqa kachkan: Runaqa manam tantallawanchu kawsan.
Homer P. Emerson 1954Ayacucho, PerúAyakuchu/Chanka Supay: Dyuspa Churin kaspaykiqa, niy kay rumita tantaman tukukunanpaq.
J: Qillqasqam kachkan: Manam tantallawanchu runaqa kawsanqa.
Chuya Qellqa 1987Ayacucho, PerúAyakuchu/Chanka Diablo: Dyuspa Churin kaspaykiqa kay rumitayá kamachiy tantayarunanpaq.
J: Bibliyam nin: “Runaqa kawsanqa manam mikuyllawanchu”.
Chuya Qellqa 2012Ayacucho, PerúAyakuchu/Chanka Diablo: Dyuspa Churin kaspaykiqa kay rumitayá kamachiy tantayarunanpaq.
J: Qillqasqam kachkan: “Runaqa manam tantallawanchu kawsanqa”.
Clorinda Matto de Turner 1901Cuzco, PerúQusqu (Qosqo) Supay: Sichus Pachakamaqpa churin kanki, t'antaman tukuy, ñiy kay rumita.
J: Qillqasqam, manam qhari t'antallamantachu kawsanqa ña, tukuy Pachakamaqpa siminmanta.
Apunchis Jesukristoq Mosoq Rimanakuynin 1947Cuzco, PerúQusqu (Qosqo) Supay: Dyuspa Churinchus kanki chayqa, niy kay rumita t'antaman tukunanta.
J: Qillqasqa kachkan: Manam t'antallawanchu runaqa kawsanqa, yallinraq Dyuspa tukuy siminwanmi.
Diospa Simin Qelqa 2004Cuzco, PerúQusqu (Qosqo) Saqra: Dyuspa Churinchus kanki chayqa, niy kay rumita t'antaman tukunanpaq.
J: Dyuspa Simin Qillqam nin: “Manam runaqa t'antallawanchu kawsanqa”.
Wycliffe Mosoq Testamento 2013Este de Apurímac, PerúApurimaq Diablo: Chiqaptapuni Dyuspa Wawan kaspaykiqa, kay rumikunatayá niy t'antaman tukunanpaq.
J: Bibliyapim nichkan: “Runaqa manam t'antallawanchu kawsanqa, aswanqa Dyuspa palabranta kasukuspan kawsanqa”.
Hilario Huanca, Hermann Wendling 2007Puno, PerúPunu (Qullaw) Saqra: Sichus Dyuspaq churinpuni kanki chayqa, kamachiy kay rumita t'antaman kutinanpaq.
J: Qillqasqam kachkan: Manam t'antallawanchu kawsan runaqa.
Sumaj noticias Lucaspa escribiskanman jina 1951Centro/Sur de BoliviaQullasuyu (Buliwya) Supay: Sichus Dyuspa Churin kanki chayqa, niy kay rumita t'antaman tukunanta.
J: Iskribisqamin: Mana t'antallawanchu runaqa kawsanqa, antis tukuy Dyuspa palawrasninwan kawsanqa.
Dios parlapawanchej 1976Centro/Sur de BoliviaQullasuyu (Buliwya) Supay Satanás: Sichus Dyuspa Wawan kanki chayqa, kamachiy kay rumita t'antaman kutinanta.
J: Dyuspa palawranpi nin: “Runaqa mana mikhunallawanchu kawsanan. Manachayrí Dyuspa tukuy palawranwan kawsanan”.
Diosmanta Qhelqa 1993Centro/Sur de BoliviaQullasuyu (Buliwya) Kuraq Supay: Sichus Dyuspa Churin kanki chayqa, niy kay rumiqa t'antaman tukunanta.
J: Dyusmanta Qhillqasqapi nin: Mana t'antallawanchu runaqa kawsanqa.
Dios Tatanchispaq Musuq Rimanayninkuna 1985Norte de BoliviaApulu (Buliwya) Supay: Sichus Dyuspaq Churinpuni kanki chayqa, kay rumita t'antaman tukuchiy.
J: Iskrituraqa nin: ‘Mana mikhunallawanchu runaqa kawsanqa, manachayri Dyuspaq tukuy palabrankunawan.’
Dios Tatanchispaq Musuq Rimanayninkuna 2006Norte de BoliviaApulu (Buliwya) Supay: Chiqachus Dyuspaq Churin kanki chhikaqa, kay rumita t'antaman tukuchun niy.
J: Qilqasqakunapiqa ajinatam nin: ‘Runaqa manam t'ant'allawanchu kawsanman.’
Apunchic Jesucristopac Mushuc Testamento 1954Quichua del EcuadorKichwa shimi Diablo: Kan Dyuspak Churi kakpi, kay rumita tanta tukuchun kachay.
J: Killkashka tiyakun: Runaka mana tantallawanchu kawsanka, ashwan Dyuspak tukuy shimiwan.
Pachacamacpac Quillcashca Shimi 1997Quichua del EcuadorKichwa shimi Supay: Pachakamakpak Churi kashpaka, kay rumita tantaman tikrarichun kachay.
J: Killkashkami kan: Runaka, mana tantawanlla kawsanchu.
Dios Rimashca Shimicunami 1989Chimborazo, EcuadorChimpurasu Kichwa Diablo: Kanka Dyuspak Churi kashpaka kay rumita tanta tukuchun nillariy.
J: Dyus Killkachishkapika: “Runakunaka tantallawan mana kawsanchu. Tayta Dyus rimashka tukuy shimikunawanmi kawsan.
Dios Rimashca Shimicunami 2004Chimborazo, EcuadorChimpurasu Kichwa Diablo: Dyuspak Churitak kashpaka, kay rumita tanta tukuchun niyari.
J: Runaka mana tantallawan kawsankachu. Ashtawanpish Dyus rimashka tukuy shimikunawanmi kawsanka” ninmi.
Mushuj Testamento Diospaj Shimi 2010Chimborazo, EcuadorChimpurasu Kichwa Diablo: Kan Dyuspak Churitak kashpaka, kay rumitaka tanta tukuchun niyari.
J: Dyus Killkachishkapika: “Runakunaka mana tantallawanchu kawsan, ashtawanpish Tayta Dyus rimashka tukuy shimikunawanpishmi kawsan” ninmi.
Diospaj Shimi 2010Imbabura, EcuadorImpapura Kichwa Diablo: Tayta Dyuspak Churipacha kashpaka, kay rumita tantaman tikrachiy.
J: Eskribishkapika kashnami nikun: ‘Gentekunaka, na tantawanlla kawsankachu. Ashtawankarin Tayta Dyuspak tukuy Shimiwanmi kawsanka’ nikunmi.
Dios Rimashcata Quillcashcami 2010Cañar, EcuadorKañari Kichwa Satanás: Kan Dyuspak Churi kashpaka, kay rumita tanta tukuchun niyari.
J: Dyus killkachishkapika: “Runaka mana tantallawanchu kawsanka” ninmi.
Diosbuj Shimi: Mushuj Testamento 2013Salasaca, EcuadorSalasaka Kichwa Diablo: Kan Dyuspak churitak kashpaka, kay rumita, ‘Tanta tukuy,’ niriy.
J: Dyuspak shimipika ninmi, ‘Gentekunaka mana tantallanka kawsankachu. Ashtanpish tukuy Dyuspak shiminpishmi kawsan.’
Colegio Don Bosco 1988Napo, EcuadorNapu Kichwa Supay: Kan Dyuspak churi kashpa, kay rumita "tanta tukuy" nishpa rimay.
J: Killkara tiyan: "Runa mana tantallawanchu kawsan".
Hermanos Libres del Ecuador 1982Tena, EcuadorTena Kichwa Supay apu: Kan Dyuspak Churi kashpa, kay rumita rimay, tanta tukuchun.
J: Killkashka tiyanmi,” nirka, “mana tantallawan runa kawsankachu, astawan tukuy Dyus rimashka shimikunawan.
Diospa Shimi 1992Pastaza, EcuadorPastasa Kichwa Supay apu: Kan Dyuspak Churi kashpaka, kay rumita rimay tanta tukuchun.
J: Killkashka tiyanmi, nirka, Mana tantallawan runa kausankachu, astawan tukuy Dyus rimashka shimikunawan.
Ñucanchi Señor Jesucristomanda Shimi 1992Oriente, EcuadorKichwa shimi Supay: Kan Dyuspak churi kashpa kay rumita panta rurashpa mikuy.
J: Dyuspak shimi ninmi: Runa mana mikushpallachu kawsakchan, astawanpas Yaya Dyus tukuy rimashkata kasushpa kawsana kanchik.

Quechua sureño - Runasimipi (Enrique Pélach, Demetrio Molloy 1974)

Hatun Chinniq Pampapi Hisus Ayunan. Dimuniupa Tintasqan Kachkan.

 1. Hisus Espíritu Santupa huntasqan, kutimurqa Jurdán mayu patamanta, chaymanta-pacha Espíritu Hisusta pusarqa chinniq kampuman;
 2. chaypim karqa tawa chunka punchaw chaypitaqmi millay dimunyupa tintasqan karqa. Tukuy chay punchawkunapim mana imatapas mikurqachu hinaspanmi qipallataña yarqachikurqa.
 3. Hisustam diyablu nirqa: "Qam Dyuspa Churin kaspaykiqqa, kamachiy kay rumita tantaman kambyakunampaq, (tikramunampaq)." nispa.
 4. Chayman Hisus kuntistarqa diyabluta: "Dyuspa Librumpi qillqasqa kachkan: Runaqa manam tantallawanchu kawsan," nispa.
 5. Chaymantam diyablu (supay) pusarqa Hisusta huk altullaña urqu puntaman; huk ñawi chillmiyllapi Hisusman qawarichirqa intiru munduntimpa qapaq kayninkunata llaqtankunatapas kaynata nispan:
 6. "Qanman qusqayki kay llaqtakunamanta kamachikuyta hinaspa intrigasqayki mayna allin qapaq kayninkuta, kaykuna ñuqaman intrigasqaña kaptinku, ñuqañataqmi quni pim munasqayman.
 7. Kay tukuymi qampa kanqa sichum ñawpaqniypi qunqurikuspa yupaychawaptikiqa," nispa.
 8. Piru Hisus diyabluta kuntistarqa: "Dyuspa Santu Librunpi qillqasqam kachkan: "Yupaychanki Dyus Taytaykita, Pay sapallantataqmi qunqurikuspa yupaychanki," nispa.
 9. Kaypa qipallantan, Hisusta pusarqa diyablu Jirusalén llaqtaman, chaypim timplupa aswan mas altun kaqman siqarachispan nirqa:
 10. "Qam Dyuspa Churin kaspaykiqa, pawaykuy kaymanta pampaman imayna Dyuspa Librunpi kaynata nin:
 11. "Dyus kamachinqa angilninkunata kuydasunaykipaq; paykunataqmi chaskisunki makinkupa plantampi chakiki mana ima rumipipas mitkanampaq," nispa.
 12. Hisusñataqmi diyabluta kuntistarqa: "Qillqasqam kachkan Santa Bibliyapi: "Ama Dyus Taytaykita tintankichu," nispa.
 13. Mana imaynatapas urmachiyta atispanmi diyablu anchurikapurqa Hisusmanta, yapamanta huk ukasyunpi tintanampaq.

Santos Evangelios y Hechos de los Apóstoles: Primera versión católica en quechua y castellano. Editorial Andina, Lima 1974. 494 pp. Uyaychaqkuna: Enrique Pélach y Feliu, Demetrio Molloy MacDermott. Taytanchis Jesucristopa Santo Evangelion San Lucaspa Qellqasqan: Diospa Rimaynin (Palabran) Runaman Tukurqa, p. 301.

Quechua de Ayacucho, Perú - Ayakuchu / Chanka (Homer P. Emerson 1954).

 1. Hisusmi Chuya Ispirituwan huntasqa kutimurqa Hurdan mayumanta; chunniqman Ispiritupa pusasqan kaspañataqmi,
 2. tawa chunka punchaw supaypa tintasqan karqa. Hinaspam chay punchawkunapi mana imatapas mikuspa, chayraq yarqachikurqa.
 3. Chaymi supay nirqa: Dyuspa Churin kaspaykiqa, niy kay rumita tantaman tukukunampaq.
 4. Hisusñataqmi kuntistarqa: Qillqasqam kachkan: Manam tantallawanchu runaqa kawsanqa.
 5. Hatun urquman pusaruspa, huk ñawi chimqiylla kay pachapi llapan rriynukunata qawarichispañataqmi,
 6. supay nirqa: Qanmanmi qusqayki tukuy kaykunapi munaychakuyta, paykunapa qapaq kaynintawan, ñuqaman quwasqa kasqanrayku, ñuqataqmi quni pipas munasqayman;
 7. qayllaypi adurawaptikiqa, qampaqmi lliwchan kanqa.
 8. Hisusñataqmi kuntistarqa: Kamaq Dyusnikitam aduranki, payllatataqmi sirbinki, niqmi qillqasqa kachkan, nispa.
 9. Hinaptinmi Hirusalinman pusaspa, timplupa alampi sayaykachispa nirqa: Dyuspa Churin kaspaykiqa, kaymanta ukuman wischukuykuy,
 10. kayna qillqasqa kasqanrayku: Qanmantam angilninkunata kamachinqa waqaychasunaykipaq;
 11. hinaspa: Makinkunapa hawampitaqmi huqarisunki; mayqin rumipipas mana chakikiwan mitkanaykipaq.
 12. Hisusmi kuntistarqa: Nisqam kachkan: Amam pruybankichu Kamaq Dyusnikita.
 13. Tukuy tintaywan tukuspanñataqmi, paymanta supay anchurirqa huk tyimpukama.

Lukaspa qillqasqan Ibangilyu. Sociedades bíblicas unidas (United Bible Societies), 1954. 138 pp. Uyaychaqnin: Homer P. Emerson.

Quechua de Ayacucho, Perú - Ayakuchu / Chanka (Chuya Qillqa 1987).

 1. Chuya Espiritupa huntasqan Jurdan Mayumanta Hisus kutichkaptinmi payta Chuya Espiritu pusarurqa purunman.
 2. Chaypim tawa chunka punchawpuni diyablupa tintasqan karqa, chay punchawkuna mana imatapas mallisqanraykum chaymantañam yarqachikurqa.
 3. Chaymi diyablu nirqa: —Dyuspa Churin kaspaykiqa kay rumitayá kamachiy tantayarunanpaq —nispa.
 4. Hinaptinmi Hisus nirqa: —Bibliyam nin: “Runaqa kawsanqa manam mikuyllawanchu” nispa.
 5. Chaymi altu urquman diyablu pusaruspan ratuchalla qawariykachirqa kay pachapi llapallan nasyunkunata.
 6. Hinaspam nirqa: —Ñuqam qusqayki atiyta kay nasyunkunata gubirnanaykipaq chaynataq sumaqllaña kaynintapas. Ñuqam chaskirqani kay atiytaqa, munasqaymantaqmi pimanpas ñuqaqa quyman.
 7. Tukuy kaykunaqa qampam kanqa ñawpaqniypi qunqurakuptikiqa —nispa.
 8. Chaymi Hisusñataq nirqa: —Bibliyam nin: “Siñur Dyusllaykitam aduranki, payllatataqmi sirwinkipas” nispa.
 9. Jirusalinman diyablu pusaruspanñataqmi timplupa hawanpi sayaykachispan nirqa: —Dyuspa Churin kaspaykiqa kaymanta pawaykuy.
 10. Bibliyam nin: “Qamraykum Dyus kamachinqa angilninkunata waqaychaykusunaykipaq.
 11. Paykunam hapisunki rumiman chakikita mana takakunaykipaq” nispa.
 12. Hisusñataqmi nirqa: —Bibliyam nin: “Amam pruybaman churankichu Siñur Dyusnikitaqa” nispa.
 13. Chaykunawan tintaruspanmi diyablu asurikurqa huk punchawkama.

Chuya Qellqa: Jesucristomanta Lucaspa Qellqasqan. Sociedades bíblicas unidas (United Bible Societies), 1987. T'ikraqninkuna: Homer Emerson, Rafael Yupanqui, Simon Izarra, Rómulo Sauñe Quicaña, Saturnino Gavilán, Fernando Quicaña. Bible.is ñisqapi ñawinchay, Romulop rimasqantapas uyariy. Gospelgo.com ñisqapi ñawinchay.

Quechua de Ayacucho, Perú - Ayakuchu / Chanka (Chuya Qillqa 2012).

 1. Hisusmi Jurdán mayumanta Chuya Espiritupa huntasqan kutimuchkarqa, hinaptinmi Chuya Espíritu purunman aparurqa.
 2. Chaypim tawa chunka punchaw kamurqa, hinaptinmi diyabluñataq tintarqa. Hisusqa manam chay punchawkunapiqa imatapas mikurqachu, chayraykum yarqarachikurqa.
 3. Chaymi diyabluñataq nirqa: Dyuspa Churin kaspaykiqa kay rumitayá kamachiy tantayarunanpaq, nispa.
 4. Hinaptinmi Hisus nirqa: Qillqasqam kachkan: “Runaqa manam tantallawanchu kawsanqa”, nispa.
 5. Chaymantam diyabluqa altu urquman pusaruspan, huk ñawi qimchiykuyllapi, kay pachapi llapallan nasyunkunata qawachispan
 6. nirqa: Kay pachapi munaychakuykunatawan suma-sumaq kaynintam qusqayki. Chaykunaqa ñuqaman qusqam karqa, chayraykum pimanpas munasqayman qusaq.
 7. Kaykunam qampaq kanqa sichum qunqurakuykuspa yupaychawaptikiqa, nispa.
 8. Chaymi Hisusñataq nirqa: Qillqasqam kachkan: “Siñur Dyusllaykitam yupaychankiqa, payllatataqmi sirwinkipas” nispa.
 9. Chaymantam Jirusalinman pusaruspan timplupa hawanpi sayaykachispan nirqa: Dyuspa Churin kaspaykiqa kaymanta pawaykuy.
 10. Chuya Qillqam nin: “Dyusmi angilninkunata waqaychasunaykipaq kamachimunqa,
 11. Paykunam makinkupi chaskiykusunki rumiman mana takakunaykipaq”, nispa.
 12. Hisusñataqmi nirqa: Qillqasqam kachkan: “Siñur Dyusnikitaqa amam pruybaman churankichu”, nispa.
 13. Chaymi diyabluqa mañana imawanpas wichichiyta atispan huk punchawkama asurikurqa.

Chuya Qellqa: Jesucristomanta Lucaspa Qellqasqan. Sociedad bíblica peruana, 2012. Youversion.com ñisqapi ñawinchay.

Quechua de Cuzco, Perú - Qusqu / Qosqo Runasimipi (Clorinda Matto de Turner 1901).

 1. Hisustaq Ispiritu Santumanta hunt'asqa Jurdanmanta kutimuspa, chay ispirituq pusasqan purumpampata rirqan.
 2. Chaypi tawachunka p'unchay karqan supaypa watikasqan, mana imata mikhuspa; kay p'unchaykuna llalliqtin yarqachikurqan.
 3. Supaytaq nirqan: Sichus Pachakamakpa churin kanki, t'antaman tukuy, ñiy kay rumita.
 4. Hisustaq kutichirqan: Qilqasqan, manan qary t'antallamantachu kausanqa ña, tukuy Pachakamakpa siminmanta.
 5. Supay huk urquman wichachispa tuqirqan rikuchispa tukuy huk ñawillapi, lliw llaqtakuna runaq tiyasqanta.
 6. Nirqar supay: Qanman qusqayki tukuy hatun kaykunaq kamachinta, ñuqaman qusqa kaqta pin munasqayman qunaypaq;
 7. sichus qunqurchaki muchawanki, lliw qampa kanqa.
 8. Hisus kutichispa ñirqan: Qilqasqan Apuyki Pachakamaqta muchakunki, pay sapallanta kamanki!
 9. Pusarqan, chaypacha, Jerusalemta, muchakuy wasiq pharpampi wichachispa nirqan: Pachakamaqpa churin kaspaqa wikchuykukuy kaymanta pacha urayman,
 10. qillqasqataq, angilninkuna kamachisqan qan waqaychanampaq
 11. makinkunapi apasunki mana chakiyki rumiwan mitk'anampaq.
 12. Hisustaq kutichispa nirqan Nisqañan: Apuyki Pachakamaqta ama watiqankichu.
 13. Ña imayna watiqaykunata ruraqtintaq Supay paymanta ayqirirqan p'unchaykunapaq.

Apunchis Jesucristoc Evangelion San Lucaspa qquelkascan, Pananchis Clorinda Matto de Turnerpa castellanomanta runa simiman thicraskan. Sociedad Bíblica Americana (American Bible Society), Buenos Aires 1901.

Quechua de Cuzco, Perú - Qusqu / Qosqo Runasimipi (Apunchis Jesukristoq Mosoq Rimanakuynin 1947)

Ch'in pampapi wateqay

 1. Hisustaq, Santu Ispirituwan hunt'a, Hurdán mayumanta kutipurqan, ch'in pampaman Ispirituq pusasqantaq karqan.
 2. Tawachunka p'unchaypaq, supaypa watiqasqantaq karqan. Manataq imatapas mikhurqanchu chay p'unchaykunapi; yarqachikurqantaq chay p'unchaykuna qhipataña.
 3. Chaypacha supayqa nirqan payta: Dyuspa Churinchus kanki chayqa, niy kay rumita t'antaman tukunanta.
 4. Hisustaq payman kutichispa nirqan: Qilqasqa kashan: Manan t'antallawanchu runaqa kawsanqa, yallinraq Dyuspa tukuy siminwanmi.
 5. Supaytaq urqu pataman payta pusarqan, huk qhawariypitaq kaypachaq tukuy qhapaqsuyunkunata payman rikuchirqan.
 6. Supayri nirqantaq payta: Qanmanmi qusqayki kay tukuy atiyta, paykunaq qhapaqkaynintawan; imarayku ñuqamanmi quwasqa karqan, pimantaqchá munani chayman quni;
 7. Ñuqaq ñawpaqiypichus qunqurchakimuch'anki chayqa, tukuynin qampaq kanqa.
 8. Hisustaq kutichispa payman nirqan: Anchhuriy qayllaymanta, Satanás, imarayku qilqasqa kashan: Apu Dyusniykita qunqurchakimuch'anki, pay sapallampa munayninta ruankipas, nispa.
 9. Supaytaq payta Hirusalinman pusarqan, yupaychana wasipataman sayaykuchispataq, payta nirqan: Dyuspa Churinchus kanki chayqa, wikch'uykukuy urayman;
 10. Imarayku qilqasqa kashan: Kamachinqa anhilkunata waqaychasunaykita;
 11. Makinkupitaq hap'isunkiku ama chakiykita rumipi imanakunaykipaq.
 12. Hisustaq kutichispa, payman nirqan: Nisqa kashan: Aman Apu Dyusniykita watiqankichu, nispa.
 13. Supaytaq watiqayta tukuspaña, qayllanmanta anchhurirqan huk kutinkama.

Apunchis Jesukristoq mosoq rimanakuynin. El Nuevo Testamento en quechua (Cuzco) con el Nuevo Testamento en español según la antigua versión de Cipriano de Valera rev. con arreglo al original griego. Uyaychaq: Len Herniman. Sociedades bíblicas unidas (United Bible Societies), 1947. 620 pp. Lucasman jina ajllasqa Allinwillaykuna, 1 raki.

Quechua de Cuzco, Perú - Qusqu / Qosqo (Diospa Simin Qelqa 2004).

 1. Hisusmi Santu Espirituwan hunt'a, Jurdán mayumanta kutimpurqan, hinan ch'inniqman Espirituqa pusarqan, chaypitaq tawa chunka p'unchay kamurqan saqraq watiqasqan.
 2. Chay p'unchaykunapiqa manan imatapas mikhurqanchu, chaymantañan yarqachikurqan.
 3. Hinaqtinmi saqraqa Hisusta nirqan: –Dyuspa Churinchus kanki chayqa, niy kay rumita t'antaman tukunanpaq, nispa.
 4. Hisustaq saqraman kutichirqan: –Dyuspa Simin Qilqan nin: “Manan runaqa t'antallawanchu kawsanqa”, nispa.
 5. Chaymantataq saqraqa huk altu urquman pusaspa, huk qhawariyllapi llapallan kay pacha suyukunata payman qhawarichirqan.
 6. Hinaspan saqraqa payta nirqan: –Qanmanmi qusqayki tukuy kay kamachikuyta kay suyukunaq hatun-atiynintawan. Ñuqan kay atiytaqa chaskirqani, chaymi pipas munasqayman qusaq.
 7. Qanchus qunquriykukuspa yupaychaykuwanki chayqa, llapallanmi qanpa kanqa, nispa.
 8. Hisustaq saqraman kutichirqan: –Dyuspa Simin Qilqan nin: “Siñur Dyusniykitan yupaychanki, pay sapallantataqmi sirwinkipas”, nispa.
 9. Chaymantataq saqraqa Hirusalin llaqtaman Hisusta pusarqan, hinaspan Dyus yupaychana wasi pataman sayaykachispa payta nirqan: –Dyuspa Churinchus kanki chayqa, kay ukhuman saltaykuy.
 10. Dyuspa Simin Qilqan nin: “Dyusmi angilninkunata kamachinqa waqaychanasuykipaq”, nispa.
 11. Nillantaqmi: “Makinkupin qanta chaskisunkiku chakiykita rumipi ama k'irikunaykipaq”, nispa.
 12. Chaymi Hisusqa saqraman kutichirqan: –Dyuspa Simin Qilqan nin: “Aman Siñur Dyusniykita watiqankichu”, nispa.
 13. Manapuni watiqayta atispataq saqraqa Hisusmanta anchhuripurqan huk kutikama.

Diospa Simin Qelqa: Jesucristomanta Allin Willakuykunata Lucaspa Qelqasqan. Sociedad bíblica peruana, 2004. Bible.is ñisqapi ñawinchay, rimasqatapas uyariy. Gospelgo.com ñisqapi ñawinchay.

Quechua del Este de Apurímac - Apurimaq runasimi (Wycliffe, Mosoq Testamento 2013).

 1. Hisusqa Dyuspa Santu Espiritunwanmi hunt'asqa kutipusharan Jurdán mayumanta. Hinaqtinmi Dyuspa Santu Espiritunqa ch'inñiq disiirtu lugarman Hisusta pusaran.
 2. Chaypin Hisusqa karan tawa chunka p'unchaw mana ni imatapas mikhuspa. Chay p'unchawkunapin diyabluqa Hisusta huchaman urmachiyta munaran. Chay tawa chunka p'unchaw pasaruqtinñataqmi Hisusqa yarqachikuran.
 3. Chaymi diyabluqa khaynata niran: —Chiqaqtapuni Dyuspa Wawan kaspaykiqa, kay rumikunatayá niy t'antaman tukunanpaq, nispa.
 4. Hisusñataqmi kuntistaran: —Bibliyapin nishan: “Runaqa manan t'antallawanchu kawsanqa, aswanqa Dyuspa palabranta kasukuspan kawsanqa”, nispa
 5. Chaymantan diyabluqa huk altu urquman Hisusta pusaran. Hinaspan huk ratullapi qawarichiran kay pachapi llapallan nasyun llaqtakunata.
 6. Hinaspan diyabluqa khaynata niran: —Qanmanmi qusqayki kay nasyunkunata kamachinaykipaq, hinallataq qapaq kaynintapas. Nuqamanmi quwaran; chaymi nuqaqa pi munasqaymanpas quyman.
 7. Sichus qan ñawpaqniypi qunqurikuspa adurawanki chayqa, llapallanmi qanpaq kanqa, nispa.
 8. Hisusñataqmi diyabluta niran: —Bibliyapin khaynata nishan: “Siñur Dyusnillaykitan aduranki, pay sapallantataqmi sirwinkipas”, nispa
 9. Chaymantan diyabluqa Jirusalin llaqtaman Hisusta pusaran. Chaypin Dyus yupaychana timplupa altun patapi sayaykachispa, khaynata niran: —Chiqaqtapuni Dyuspa Wawan kaspaykiqa kaymantayá saltaykuy.
 10. Bibliyapin nishan khaynata: “Dyusmi angilninkunata kamachinqa kuydasunaykipaq.
 11. Paykunan makinkuwan hap'isunkiku, chakiykita rumiman ama takakunaykipaq”, nispa
 12. Chaymi Hisusqa diyabluta niran: —Bibliyapiqa nillashantaqmi: “Siñur Dyusniykitaqa aman ni ima pruybamanpas yanqapuniqa churankichu”, nispa
 13. Diyabluqa Hisusta huchaman mana urmachiyta atispanmi, karunchakuran huk kutinkama.

Mosoq Testamento: Lucaspa escribisqan. Wycliffe, Liga Bíblica 2013. Bible.is ñisqapi ñawinchay, rimasqatapas uyariy.

Quechua de Puno - Punu runasimi (Hilario Huanca, Hermann Wendling 2007).

Saqra Hisusta watiqan waqt'a pampapi

 1. Hisus kutimurqan Jurdan mayumanta Espiritu Santuq hunt'asqan. Espiritullataq pusarqan waqt'a pampata.
 2. Chaypi saqra watiqarqan tawa chunka p'unchay pacha. Llapan chay p'unchaykunapi, payqa manan mikhurqanchu imatapas, qhipañiqman yaraqachikurqan.
 3. Hina saqraqa payta nirqan: “Sichus Dyuspaq churinpuni kanki chayqa, kamachiy kay rumita t'antaman kutinanpaq”.
 4. Hisustaq saqrata kutichirqan: “Qilqasqan kashan: Manan t'antallawanchu kawsan runaqa”.
 5. Hinaspa saqraqa siqachirqan hatun urqu pataman , chaypitaq huk qhawarillaypi rikuchirqan llapan kay pacha qhapaq suyukunata.
 6. Hina saqra payta nirqan: “Qanmanmi qupusqayki kay suyukunaq tukuy atiyninta hinallataq gluryanta; imaraykuchus nuqamanmi qupuwarqanku kay atiyta hinallataq nuqa qupusaq pi munasqayman.
 7. Sichus qan qunqurikunki nuqaq ñawpaqiypi chayqa llapan kaykuna qanpaq kapunqa”.
 8. Hisustaq kutichirqan: “Qilqasqan kashan: Apu Dyusnillaykimanmi qunqurikunki pay sapallantataq sirwinki”.
 9. Chaymanta, saqraqa pusarqan Jirusalin llaqtaman, chaypitaq sayaykuchirqan timpluq wichay kaq chiqas patanpi hinaspataq nirqan: “Sichus Dyuspaq churinpuni kanki chayqa kaymanta wikch'uykukuy urayman;
 10. imaraykuchus qilqasqan kashan: Angilninkunatan kamachinqa qanta waqaychanasuykipaq.
 11. Paykunan apasunkiku makinkupi mana chakiyki ima rumikunapipis takakunanpaq”
 12. Hisusqa kutichirqan nispa: “Nisqan kashan: Aman Apu Dyusniykitaqa watiqankichu”.
 13. Llipin imaymana rikch'ay watiqaykunata tukuchaspa, saqraqa paymanta ayqiripurqan, hukpi kutimunankama.

Lucaspaq Qelqasqan Evangelio. Griego simimanta runa simiman t'ikrasqa Puno hap'iypi tiyaq runamasikunapaq. T'ikraqninkuna: Hilario Huanca Mamani ss.cc., Hermann Wendling ss.cc., 2007, ad experimentum. Congregación de los Sagrados Corazones, Provincia del Perú.

Quechua de Bolivia - Qullasuyu runasimi (Sumaj noticias Lucaspa escribiskanman jina 1951)

 1. Jisustaq Santu Espirituwan junt'a Jurdán mayumanta kutipurqa, Espiritutaq payta ch'in pampaman pusarqa.
 2. Tawa chunka p'unchayta Supay payta tintarqa. Manataq ni imatapis mikhurqachu chay p'unchaykunapi. Yarqachikurqataq chay p'unchaykuna qhipata.
 3. Chaypacha Supayqa nirqa payta: Sichus Dyuspa Churin kanki chayqa, niy kay rumita t'antaman tukunanta.
 4. Jisustaq payman kutichispa nirqa: Eskribisqamin: Mana t'antallawanchu runaqa kawsanqa, antis tukuy Dyuspa palabrasninwan kawsanqa.
 5. Supaytaq altu urquman payta pusarqa, uk ratupitaq munduq tukuy gubirnusninta rikuchirqa.
 6. Supayrí nirqataq: Qanmanmin qusqayki tukuy kay atiyta chaykunaq gluryantawan, imaraykuchus ñuqamanmin quwasqa karqa, pimantaqchus munani chayman quni.
 7. Ñuqaq ñawpaqiypichus aduranki chayqa, tukuynin qanpata kanqa.
 8. Jisustaq kutichispa payta nirqa: Anchhuriy ñuqamanta, Satanás, imaraykuchus iskribisqamin: Siñur Dyusniykita aduranki, pay sapallantataq sirvinkipis.
 9. Supaytaq payta Jirusalimman pusarqa, yupaychana-wasi turri patapi payta sayachispataq nirqa: Sichus Dyuspa churin kanki chayqa, wikch'uykukuy kaymanta uraman.
 10. Imaraykuchus iskribisqamin: Kamachinqa angilisninta kuidasunankuta.
 11. Makinkupi jap'isunqanku, Ama chakiykita rumipi takakunaykipaq.
 12. Jisustaq kutichispa payta nirqa: Nisqamin: Ama Siñur Dyusniykitaqa tintankichu.
 13. Supaytaq tintayta tukuspaña paymanta ripurqa uk timpupaq.

Sumaj noticias Lucaspa escribiskanman jina. Sociedades bíblicas unidas (United Bible Societies), Oruro 1951. Uyaychaq: Roger H. Brown, 105 pp.

Quechua de Bolivia - Qullasuyu runasimi (Dios parlapawanchej 1976).

Jisus supayta atipan

 1. Jisus Jurdán mayumanta ripuspa Santu Ispirituwan junt'a karqa. Santu Ispiritutaq ch'in pampapi pusaykachaspa paywan kasharqa.
 2. Chaypachataq tawa chunka p'unchaykunantinpi supay Satanás Jisusta juchallichiyta munasharqa. Jisustaq chay p'unchaykunapi mana ni imatapis mikhurqachu. Chay qhipata pay yarqhachikurqa.
 3. Ajinata supay Satanás Jisusman nirqa: —Sichus Dyuspa Wawan kanki chayqa, kamachiy kay rumita t'antaman kutinanta, —nispa.
 4. Jisustaq payman kutichirqa: —Dyuspa palabranpi nin: “Runaqa mana mikhunallawanchu kawsanan. Manachayrí Dyuspa tukuy palabranwan kawsanan”, —nispa.
 5. Chanta supay Satanás Jisusta pusarqa urqu pataman. Uj ratullapi kay pachapi kaq tukuy kamachisqa llaqtastataq payman rikuchirqa.
 6. Nirqataq: —Qanman qusqayki atiyta kamachinaykipaq tukuy kay llaqtasta qhapaq kapuyninkutawan. Nuqaman jaywasqa karqa. Chayrayku jaywani pimanchus munani.
 7. Sichus qan qunqurikuspa yupaychawankiman chayqa, tukuy qanpata kanqa, —nispa.
 8. Jisustaq payman kutichirqa: —Dyus palabranpi nin: “Siñur Dyusnillaykita yupaychanki. Pay sapallanman qunqurikuspa kasunki”, —nispa.
 9. Chanta supay Satanás Jisusta Jirusalinman pusarqa. Yupaychana-wasiq patanpi sayarichirqa. Jisusta nirqataq: —Sichus Dyuspa Wawan kanki chayqa, kay patamanta chay uraman phinkiykuy pampaman.
 10. Dyuspa palabranpi nin: Dyus kamachinqa angilisninta qanta waqaychasunankupaq.
 11. Nintaq: Angilisninta kamachinqa qanta waqaychasunankupaq. Makisninkuwantaq qanta jap'isunqanku rumisman ama urmanaykipaq.
 12. Jisus payman kutichirqa: —Dyusqa nin: “Ama Siñur Dyusniykiq atiyninta manakaqpaq mañakuychu”, —nispa.
 13. Supay Satanás tukuy imaymana pantachinaswan munasharqa juchallichiyta Jisusta. Mana atispari payta saqirpaspa chinkapurqa uk p'unchaykama.

Dios parlapawanchej. El Nuevo testamento de Nuestro Señor Jesucristo en Quechua (Central de Bolivia), 1976, Liga Bíblica Internacional. 2a ed., 2011, Wycliffe Inc. (scriptureearth.org, pdf 6,3 MB).

Quechua de Bolivia - Qullasuyu runasimi (Diosmanta Qhelqa 1993).

 1. Jisusqa kutirqa Jurdán Mayumanta Ispíritu Santuwan junt'asqa, chay Ispiritutaq Payta pusarqa ch'in pampaman.
 2. Chaypiqa tawa chunka p'unchayninman Kuraq Supayqa Jisusta juchaman urmachiyta munarqa. Chay tawa chunka p'unchaypi mana imata mikhusqanraykutaq Jisusqa yarqhachikurqa.
 3. Chantá Kuraq Supayqa nirqa Jisusta: Sichus Dyuspa Churin kanki chayqa, niy kay rumiqa t'antaman tukunanta, nispa.
 4. Jisustaqrí kutichirqa: Dyusmanta Qhilqasqapi nin: Mana t'antallawanchu runaqa kawsanqa, nispa.
 5. Chantá Kuraq Supayqa urqu pataman Jisusta pusaspa, uk ñawi ch'irmiypi rikuchirqa tukuy kay pachapi riynusta,
 6. nirqataq: Kay tukuy atiyta qusqayki, tukuy kapuynintawan, imaraykuchus nuqaman qusqa karqa; chayrayku pimanchus munani, chayman quyta atini.
 7. Sichus ñawpaqiypi qunquriykukuspa, yupaychawanki chayqa, kay tukuynin Qampata kanqa, nispa.
 8. Jisustaqrí kutichirqa: Dyusmanta Qhilqasqapi nin: Siñur Dyusniykita yupaychanki, Pay sapallantataq sirwinki, nispa.
 9. Chaymanta Kuraq Supayqa Jirusalén llaqtaman Jisusta pusarqa, Timplu patapi sayaykuchispataq, nirqa: Dyuspa Churinchus kanki chayqa, wikch'uykukuy pampaman.
 10. Dyusmanta Qhilqasqapi nin: Angilisninta kachamunqa waqaychasunankupaq, nispa.
 11. Chantá nillantaq: Makisninkupi jap'isunqanku, ama chakiykita rumipi takakunaykipaq, nispa.
 12. Jisustaqrí kutichirqa: Dyusmanta Qhilqasqapi nillantaq: Siñur Dyusniykita ama pruybata ruwankichu, nispa.
 13. Chantá Kuraq Supayqa Jisusta chaypacha juchaman urmachiyta munaspa tukuytawan, pachampi saqispa, pisi timputa chinkarirqa.

Diosmanta Qhelqa: Lucaspa Qhelqasqan. Sociedad bíblica boliviana, 1993. Bible.is ñisqapi ñawinchay, rimasqatapas uyariy.

Quechua de Bolivia del Norte - Apulu runasimi (Mosoj Testamento 1985).

Jisus pruybaman churasqa

 1. Jisus Jurdán mayumanta puripurqan Santu Ispirituwan junt'a. Santu Ispiritutaq Jisusta ch'usaq lugarman pusarqan.
 2. Chaypitaq tawa chunka p'unchayta supay Jisusta pruybaman churarqan. Jisus chay p'unchaykuna ni imata mikhusqanrayku yariqachikapurqan.
 3. Supaytaq nirqan: —Sichus Dyuspaq Churinpuni kanki chayqa, kay rumita t'antaman tukuchiy.
 4. Jisustaq kuntistarqan: —Iskrituraqa nin: ‘Mana mikhunallawanchu runaqa kawsanqa, manachayri Dyuspaq tukuy palabrankunawan.’
 5. Chaymanta supay Jisusta athun luma pataman pusarqan. Uj ratupi tukuy kay pachapi kaq nasyunkunata rikuchispa,
 6. nirqan: —Qanman awturidadta qusqayki tukuy kay nasyunkunata mandanaykipaq, tukuy kay nasyunkunapaq qhapaq kaynintawan. Kaykunaqa nuqapaqta, chayrayku pimanchus munani chayman quyta atini.
 7. Ñawpaqiypi qunquriykukuspa adurawanki chayqa, kay tukuy ima qanpaqta kanqa.
 8. Jisustaq kuntistarqan: —Iskrituraqa nin: ‘Siñur Dyusnillaykita aduranki. Pay sapallanta sirwinki.’
 9. Chaymanta supay Jisusta Jirusalinman pusarqan. Timplu patapi astawan altu kaqman lluqsichispa, nirqan: —Sichus Dyuspaq Churinpuni kanki chayqa, kaymanta pampaman wikch'uykukuy,
 10. imaraykuchus Iskrituraqa nin: ‘Dyus angilninkunata kachamunqa kuydanasunkipaq mana nanachikunaykipaq.
 11. Makinkuwan jap'isunkichis rumikunaman mana takakunaykipaq.’
 12. Jisus kuntistarqan: —Iskrituraqa nillantaq: ‘Ama Siñur Dyusniykita pruybaman churankichu’ nispa.
 13. Supay ni imaynamanta Jisusta juchallichiyta atispa, karunchakapurqan pisi tiimpupaq.

Mosoj Testamento: San Lucas Sumaj Evangeliota Willan. Wycliffe, Wrisley, Liga Biblica Mundial del Hogar, 1993 (scriptureearth.org, pdf 3,7 MB). Bibles.org ñisqapi ñawiriy. Worldscriptures.org ñisqapi ñawiriy.

Quechua de Bolivia del Norte - Apulu runasimi (Dios Tatanchispaq Musuq Rimayninkuna 2006).

 1. Jisusqa Ch'uwa Ajayu junt'am Jordán mayuniqmanta kutimpurqan, Ajayutaq ch'usaq qasi pampaniqman payta pusapurqan.
 2. Chaypitaq tawachunka p'unchay qaynachkaqtin Supayqa payman yanarirqan. Chay p'unchaykunapiqa manam imatapas mikhusqachu, chhikamantataq yariqachikupurqanmi.
 3. Chhikataq Supayqa payman ajinata nirqan: –Chiqachus Dyuspaq Churin kanki chhikaqa, kay rumita t'ant'aman tukuchun niy –nispa.
 4. Jisustaq payman ajinata jaynirqan: –Qilqasqakunapiqa ajinatam nin: ‘Runaqa manam t'ant'allawanchu kawsanman,’ nispa.
 5. Chhikamantataq, Supayqa uj athun pata chhikaman pusarqurqan, jinaspataq tukuy kaypacha qhapaq suyukunata rikuchispa,
 6. payman ajinata nirqan: –Nuqa tukuy atiyta jinataq kay suyukunapaq qhapaq kayninta qusqayki. Imaraykuchus chayqa nuqaman qusqam, jinataq nuqam pimanchus quyta munani chayman qupusaq.
 7. Nuqamanchus killpiykukuspa yupaychawankiman chhikaqa, tukuy kaykunaqa qampaqmi kanqa –nispa.
 8. Jisustaq payman ajinata jaynirqan: –Qilqasqakunapiqa ajinatam nin: ‘Tata Dyusniykita yupaychay, jinataq pay sapallaman jayway,’ –nispa.
 9. Chay chhikamantataq, Supayqa Jerusalén llaqtaman pusarqan, chaypitaq Dyuspaq wasimpi janaqkaq pataman pusarqurqan, jinaspataq payman ajinata nirqan: –Chiqachu Dyuspaq Churin kanki chhikaqa, kay patamantapacha pampaniqman t'alaqakuy;
 10. imaraykuchus Qilqasqakunapiqa ajinatam nin: ‘Dyusmi angelninkunata qan pakanapaq kachamunqa.
 11. Makinkunawan uqharisunkichis, chakiykikunata rumikunaman chayaspa ama nanjachikunaykipaq,’ –nispa.
 12. Jisustaq payman ajinata jaynirqan: –Qilqasqakunapiqa nillantaqmi: “Tata Dyusniykitaqa ama yanariychu,” –nispa.
 13. Jayk'aqchus Supayqa manaña imaynamantapas Jisusman yanariyta atipurqan chhikaqa, paymantaqa uj chhika p'unchaykuna jithiqapurqan.

Dios Tatanchispaq Musuq Rimayninkuna: San Lucas Sumaq Evangeliota Willan. Sociedades Biblicas Unidas, 2006. Bible.is ñisqapi ñawinchay, rimasqatapas uyariy. Gospelgo.com ñisqapi ñawinchay.

Quichua del Ecuador - Kichwa shimi (Apunchic Jesucristopac Mushuc Testamento 1954).

Jesus tentashka

 1. Jesuska, Espiritu Santowan junta, Jordanmanta tikramurka, purunman Espiritupak pushashka karka.
 2. chusku chunka punlla, diyablomanta tentashka karka. Chay punllakunapi imata mana mikurkachu: chay kipa yarkacharka.
 3. Chaypi diyabloka payman nirka: Kan Dyuspak Churi kakpi, kay rumita tanta tukuchun kachay.
 4. Jesus kutichishpa, payman nirka: Killkashka tiyakun: Runaka mana tantallawanchu kawsanka, ashun Dyuspak tukuy shimiwan.
 5. Diyabloka payta shuk jawa urkuman pusharka, kay pachapak tukuy kapak suyuta utka payman rikuchirka.
 6. Diyabloka payman nirka: Kanman kaytukuy pudita kushami, paypak sumaytapish, ñukaman kushka kashka ari, ñukaka piman munashpa kunimi:
 7. Kan ari ñukapak ñawpakpi yupaychashpa, tukuymi kampak kanka.
 8. Jesus kutinishpa, payman: Ri, Satanas, nirka, ñukapak ñawpamanta, killkashka kashka ari: Kampak Apu Dyusta yupaychankimi payllaman sirwinkimi.
 9. Jerusalenman payta pusharka, yupaychana wasi jawapi payta churarka, nirka: Kan Dyuspak Churi kakpi, kaymanta uraman shitari:
 10. Killkashkami ari: Paypak angelkunata kanta rikukuchun kachanka;
 11. Paykunapak makipi kanta pushankakuna, Chakita rumipi ama chukrinkapak.
 12. Jesus payman kutinirka: Nishkami: Kampak Apu Dyusta ama tentaychu:
 13. Tukuyta tentashka kashpa, diyablo ashakama payta sakirka.

Apunchic Jesucristopac Mushuc Testamento. El Nuevo Testamento en Quichua del Ecuador y Español. Sociedades Bíblicas Unidas, Quito 1954, 773 pp. Uyaychaq: Julia D. Woodward. Apunchic Jesucristopac Alli Huillay San Lucas Quillcashca.

Quichua del Ecuador - Kichwa shimi (Pachacamacpac Quillcashca Shimi 1997).

Supayka purun-panpapi Jesusta juchapi urmachisha nin

 1. Jesuska Sumak-Samaywan juntarishpa Jordan-mayumanta tikrarka, Sumak-Samayka purun-panpaman pusharka,
 2. chaypika chusku-chunka punllata tiyarka, supayka juchapi urmachisha nirka. Jesuska chay punllakunapi mana imatapash mikurkachu, chay punlla kipaka yarikachirka.
 3. Chaymantami supayka Jesusta nirka: «Pachakamakpak Churi kashpaka, kay rumita tantaman tikrarichun kachay».
 4. Jesuska kashna kutichirka: «Killkashkami kan: Runaka, mana tantawanlla kawsanchu».
 5. Supayka urku-jawaman pushashpa allpa-pachapak tukuy kamachinakunata Jesusman rikuchishpa,
 6. Supayka Payta nirka: «Kay kamachikunapak ushayta, kushikuytapash kanman kusha; ñukaman kuwashkamanta, ñuka munashpaka maykamanpash kusha.
 7. Kan kunkurishpa ñukata mañakpika, tukuymi kanpak kanka».
 8. Jesuska kashna kutichirka: «Killkashkami kan: Kanpak Apunchik Pachakamakta muchanki, Paytalla yupaychanki».
 9. Supayka Jesusta Jerusalenman pushashpa Pachakamakpak-Wasi jawapi churashpaka nirka: «Kanka, Pachakamakpak Churi kashpaka kaymanta urayman shitari,
 10. Sumaymana Killkayka ninmi: «Pachakamakka paypak chaskikunata kachanka Kanta waykanakushpa wakaychichun;
 11. Kantaka paykunapak makipi apankakuna, kanpak chakika ima rumipipash ama nitkarichun».
 12. Jesuska kashna kutichirkami: «Sumaymana-Killkayka ninmi: kanpak Apunchik Pachakamakta ama juchanayaypi urmachinkichu».
 13. Supayka tukuy juchanayay urmachinakunapi tukurishkata rikushpaka, Jesusmanta karuyashpa shuk pachapi tikramunkapak karuyarkami.

Pachacamacpac Quillcashca Shimi. Edición bilingüe quichua-castellano. San Pablo, Madrid 1997. Tikrakkuna: Bernarda Ortiz, Antonio Brescuani. 901 pp. ISBN 8428520259.

Quichua Chimborazo, Ecuador - Chimpurasu Kichwa (Dios Rimashca Shimicunami 1989).

Kayta chayta ruray nishpa Jesusta diyablo pantachisha nishkamanta

 1. Jesuska Jordán yakumantaka Dyuspak Samay Espiritu japishkarni tikrarka. Paytaka Dyuspak Samay Espiritumi shitashka pampaman pusharka.
 2. Chaypimi chusku chunka punllakunata karka. Chaypimi diyabloka payta kayta chayta ruray nishpa pantachisha nirka. Chay shitashka pampapika chay tukuy punllakunatami mana mikurka. Chay kipaka yarikachirkami.
 3. Chashna yarikaíwan kakpimi diyabloka Jesustaka: -Kanka Dyuspak Churi kashpaka kay rumita tanta tukuchun nillari- nirka.
 4. Chashna nikpi Jesuska: -Dyus Killkachishkapika: “Runakunaka tantallawan mana kawsanchu. Tayta Dyus rimashka tukuy shimikunawanmi kawsan”- ninmi nirka.
 5. Chashna nishka kipami kutin diyabloka jatun urku jawaman Jesusta pushashpaka kay pachapi tiyak tukuy llaktakunata shuk rikuìllapi tukuyta rikuchirka.
 6. Chashna rikuchishpa diyabloka: “Kay tukuy sumak llaktakunata mandanataka kanman kusha. Kay tukuytaka ñukamanmari kushka. Chaymanta ñuka piman kusha nishpaka kushallami.
 7. Kan ñukata kunkurishpa mañakpika kay tukuytaka kanmanmi kusha- nirka.
 8. Chashna nikpi Jesuska: -Anchuy kaymanta Satanas. Dyus Killkachishkapika: “Kanta mandak Dyusllata kunkurishpa mañanki. Paypakllata ruranki” ninmi- nirka.
 9. Chashna nishka kipaka kutin diyabloka Jesusta Jerusalenman pushashpaka Dyusta adorana wasi jawa puntapi churarka. Chaypi churashpaka: -Kanka Dyuspak Churi kashpaka kaymanta ukuman washikuyyari.
 10. Dyus Killkachishkapika: Dyuska paypak angelkunata kanta rikuchun kachankami.
 11. Kampak chakikuna rumipi ama chukririchun paykunapak makikunawan charirankallami ninmi- nirka.
 12. Shina nikpi Jesuska: -Dyus Killkachishkapika: “Kanta mandak Dyusta ama yankamanta kayta chayta ruray nichu” ninmi- nirka.
 13. Kayta chayta ruray nishpapish mana pantachi tukushpaka diyabloka shuktak punllakama sakishpa rirkallami.

Dios Rimashca Shimicunami: San Lucas. Sociedad bíblica ecuatoriana, Quito 1989.

Quichua Chimborazo, Ecuador - Chimpurasu Kichwa (Dios Rimashca Shimicunami 2004).

Jesusta diyablo pantachisha nishkami

 1. Jesuska jucha illak Espirituwan juntami Jordán yakumantaka tikrarka. Dyuspak Espirituka shitashka pampamanmi pusharka.
 2. Chaypika chusku chunka punllakunatami karka. Chay punllakunapimi, diyabloka pantachisha nirka. Chusku chunka punllakunata imata mana mikushka kashpami Jesuska yarikachirka.
 3. Yarikaywan kakpimi diyabloka: –Dyuspak Churitak kashpaka, kay rumita tanta tukuchun niyari– nirka.
 4. Chaymi Jesuska: –Killkachishkapika: “Runaka mana tantallawan kawsankachu. Ashtawanpish Dyus rimashka tukuy shimikunawanmi kawsanka” ninmi– nirka.
 5. Chay kipami diyabloka, jatun urku jawaman Jesusta pushashpa ñawi kimllay shinallapi kay pachapi tiyak mandana tukuy llaktakunata rikuchirka.
 6. Chayta rikuchishpami diyabloka: –Kay pachapi tiyak tukuy llaktakunata mandak kanata, chaypi imalla tiyak sumakkunatapish kanmanmi kusha. Tukuy kaykunataka ñukamanmi kurka. Piman kusha nishkaman kuy tukunimi.
 7. Kan ñukata kunkurishpa adorakpika, tukuy kaykunaka kampakmi kanka– nirka.
 8. Chaymi Jesuska: –Anchuy kaymanta Satanás. Killkachishkapika: “Mandak kampak Tayta Dyusta adoranki, paypakllata ruranki” ninmi– nirka.
 9. Chaymanta diyabloka Jerusalenman pushashpa Dyuspak wasi jawa puntapi Jesusta churashpaka: –Dyuspak Churitak kashpaka, kaymanta ukuman washikuy.
 10. Killkachishkapika: “Kanta kuydachun Dyuska paypak angelkunata kachankami.
 11. Rumipi kampak chaki ama chukririchun, paykunapak makipi kantaka charirankami” ninmi– nirkami.
 12. Chaymi Jesuska: –Killkachishkapika: “Mandak kampak Tayta Dyustaka ama pantachinata yuyanki” ninmi– nirka.
 13. Diyabloka ima shinapish pantachisha nishpa, mana pantachi tukushpaka, asha punllakama sakishpa rirkallami.

Dios Rimashca Shimicunami: San Lucas. Sociedad bíblica ecuatoriana, Quito 2004. Youversion.com nishkapi killkakatina.

Quichua Chimborazo, Ecuador - Chimpurasu Kichwa (Mushuj Testamento Diospaj Shimi 2010).

Jesustaka diyablomi pantachisha nishka

 1. Jesuska Jordán yakumantaka, jucha illak Espirituwan juntami tikrarka. Paytaka, Dyuspak Espiritumi shitashka pampaman pusharka.
 2. Chusku chunka punllakunata imata mana mikushpa chaypi kashkamantami, yarikaywan karka. Chaymantami diyabloka, pantachinkapak shamurka.
 3. Diyabloka, Jesustaka: -Kan Dyuspak Churitak kashpaka, kay rumitaka tanta tukuchun niyari- nirkami.
 4. Chashna nikpi Jesuska: -Dyus Killkachishkapika: “Runakunaka mana tantallawanchu kawsan, ashtawanpish Tayta Dyus rimashka tukuy shimikunawanpishmi kawsan” ninmi- nirkami.
 5. Chay washaka diyabloka, jatun urku jawamanmi Jesusta pusharka. Chay jawamantami kay pacha tukuy llaktakunata, shuk rikuyllapi tukuyta rikuchirka.
 6. Chay washaka, kashnami nirka: -Kay tukuy sumak, jatun llaktakunata mandanataka, Kanmanmi kusha. Tukuy kaykunataka ñukamanmi kurka. Ñukapak kashkamantaka, ñuka piman kusha nishpaka kushallami.
 7. Kampak kachun nishpaka, pampakama kumurishpa ñukata adorakpika, tukuyta Kanman kushallami- nirkami.
 8. Chashna nikpimi, Jesuska: -Satanás, kaymanta anchuy. Dyus Killkachishkapika: “Kanta Mandak Dyusllata adoranki, Pay munashkallata ruranki” ninmi- nirkami.
 9. Chaymantaka diyabloka, Jesusta Jerusalenman pushashpami, Dyuspak wasi torre jawa puntapi churarka. Chaypika kashnami nirka: -Kan Dyuspak Churitak kashpaka, kaymanta ukuman washikuy.
 10. Illu Dyus Killkachishkapika: “Dyuska Kanta japichun, Paypak angelkunata kachankallami. Kampak chakikuna rumipi ama chukririchunka, paykunapak makiwan japinkallami” ninmi- nirkami.
 11. Shina nikpi, Jesuska: -Dyus Killkachishkapika, kashnapishmi nikun: “Kanta Mandak Dyustaka, ama kan munashkata rurachisha nishpa piñachinkichu” nikunmi- nirkami.
 12. Chashna tukuyta rurashpapish, manatak urmachi tukushpaka, diyabloka shuktak punllakama sakirkallami.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi: San Lucas. Biblica Inc., 2010. Youversion.com nishkapi killkakatina. Gospelgo.com nishkapi killkakatina.

Quichua Imbabura, Ecuador - Imbabura Kichwa (Diospaj Shimi, 2010)

Jesusmanmi, diyabloka mana alli yuyayta kukushka

 1. Jesuska, Dyuspak jucha illak Espíritu juntami, Jordán yakumantaka tikrakurka. Shina tikrakukpika, Dyuspak Espiritumi jichushka pampaman pusharka.
 2. Chusku chunka punllakaman chaypi kakpimi diyabloka, Jesusman mana alli yuyayta kukurka. Chay punllakunapika, imatapash na mikushpami purikurkachu. Chay punllakuna yalishka jipami, ninanta yarjachirka.
 3. Shina yarjachikpimi diyabloka, kashna nirka: —Tayta Dyuspak Churipacha kashpaka, kay rumita tantaman tikrachi— nirkami.
 4. Shina nikpimi Jesuska, kashna nirka: —Eskribishkapika kashnami nikun: ‘Gentekunaka, na tantawanlla kawsankachu. Ashtawankarin Tayta Dyuspak tukuy Shimiwanmi kawsanka’ nikunmi— nirkami.
 5. Chay jipami diyabloka, shuk jatun urkuman, Jesustaka pusharka. Chay urkumantaka, kay pachapi tiyak tukuy llaktakunatami, ñapash rikuchirka.
 6. Shina rikuchishpami diyabloka, Jesusta kashna nirka: —Kay llaktakunata mandana ushaytapash, chay kuyaylla llaktakunatapash, ñukami kanman kusha. Chaykunata mandakuchunka, ñukamanmi sakirka. Chaytaka, piman kunkapak munashpapash kushallami.
 7. Ñukata kan kunkurishpa mañakpika, tukuyllatami kanmanlla kusha— nirkami.
 8. Shina nikpimi Jesuska, kashna nishpa tikrachirka: —Satanás, ñuka ñawpakmanta anchuri. Eskribishkapika kashnami nikun: ‘Kanta Mandak Tayta Dyustalla kunkurishpa mañanki. Paytalla serwishpa kawsanki’ nikunmi— nirkami.
 9. Chay jipami diyabloka, Jerusalenman Jesustaka pusharka. Chaypika, Dyuspak wasi jawaman witsiyachishpami, diyabloka kashna nirka: —Tayta Dyuspak Churipacha kashpaka, kaymanta ukuman urmay.
 10. Kashna nishpami eskribichishka tiyakun: ‘Kanta alikuta kuydachunka Tayta Dyuska, paypak angelkunatami kachamunka.
 11. Paykunami, rumipi kan ama nitijachunka, kantaka makipi charinakunka’ nikunmi— nirkami.
 12. Shina nikpimi Jesuska, diyablotaka kashna nishpa tikrachirka: —Kashnatapashmi nikun: ‘Kanta Mandak Tayta Dyustaka, ama kan munashkata rurachun mandankichu’ nikunmi— nirkami.
 13. Chashna mana alli yuyayta kunkapak munakushka jipami diyabloka, asha punllakunata Jesusta sakishpa rirka.

Diospaj Shimi: San Lucas. Sociedad bíblica ecuatoriana, Quito 2010. Youversion.com nishkapi killkakatina.

na → mana, -nchi → -nchik.

Quichua Cañar, Ecuador - Kañari Kichwa (Dios Rimashcata Quillcashcami 2010).

Jesusta diyablo pantachisha nishkamanta

 1. Jesuska Jordán yakumantaka Dyuspak Espíritu juntami kutirka. Dyuspak Espiritumi shitashka pampaman pusharka.
 2. Chaypi chusku chunka punllata kakpimi, Satanaska pantachisha nirka. Chay punllakunata mana mikushka kashpami, Jesuska yarkachirka.
 3. Chaypimi Satanaska Jesustaka: —Kan Dyuspak Churi kashpaka, kay rumita tanta tukuchun niyari— nirka.
 4. Chashna nikpimi Jesuska: —Dyus killkachishkapika: “Runaka mana tantallawanchu kawsanka” ninmi— nirka.
 5. Chaymanta Satanaska jatun urku jawaman Jesusta pushashpami, shuk ñawi kimllayllapi kay pacha tukuy llaktakunata rikuchirka.
 6. Chashna rikuchishpaka: —Kay tukuy sumak llaktakunata mandanataka ñukamanmi kushka. Chaymanta ñukaka piman kusha nishpaka kushallami.
 7. Kan ñukata kunkurishpa adorakpika, tukuy kaykunata kanmanmi kusha— nirka.
 8. Chashna nikpimi Jesuska: —Dyus killkachishkapika: “Kanta Mandak Dyusllata adoranki, payllata serwinki” ninmi— nirka.
 9. Chaymantaka Satanaska Jesusta Jerusalén puebloman pushashpa, Dyusta mañana wasi jawapi churashpaka: —Kan Dyuspak Churi kashpaka, kaymanta shitari.
 10. Dyus killkachishkapika: “Ama waktarichunka, Dyuska paypak angelkunatami jarkachun kachanka.
 11. Kan ama chakillatapish rumipi chukririchunka, paykunami makipi chaskinka” ninmi— nirka.
 12. Shina nikpimi Jesuska: —Dyus killkachishkapika: “Mandak Dyusta, ama pantachisha nichun” ninmi— nirka.
 13. Satanaska Jesusta pantachisha nikushpapish mana pudishpaka, asha punllakunakaman sakishpa rirkami.

Dios Rimashcata Quillcashcami: San Lucas. Sociedades bíblicas unidas, Quito 2010. Youversion.com nishkapi killkakatina.

Quichua Salasaca, Ecuador - Salasaka Kichwa (Diosbuj Shimi: Mushuj Testamento 2013).

 1. Jesuska Dyuspak Espíritu juntashka kashpami, Jordán yakumanta wueltamukpi paytaka Espíritu shitashka pushtuman pusharka.
 2. Chaypi chusku chunka punllata puriki diyablo pantachinku munarka. Chay punllakuna mana mikushkamanta Jesuska yarijachirkami.
 3. Shina purikukpi, diyabloka Jesusta kashna nirka, “Kan Dyuspak churitak kashpaka, kay rumita, ‘Tanta tukuy,’ niri.”
 4. Shina nikimi, Jesuska, “Dyuspak shimipika ninmi, ‘Gentekunaka mana tantallanka kawsankachu. Ashtanpish tukuy Dyuspak shiminpishmi kawsan,’ ” nirka.
 5. Shina nishka kipa, diyabloka urku jawaman Jesusta pushashpa rirka. Chaymanta kay pachapi tukuy imalla tiyashkata ñash rikuchishpa
 6. kashna nirka, “Tukuy llaktakunata mandachun imalla tiyashkatash kushami. Kaykunataka ñukami japishkani, ‘Ñuka kusha,’ nishkamunmi kusha.
 7. Kan ñukata kunkurishpa ‘Allimi kanki,’ nikpika, tukuy kampukmi kanka.”
 8. Shina nikpika Jesuska nirka, “Anchuy kaymanta, Satanás. Dyuspak shimipika kashnami nin, ‘Kampuk Mandak Dyusllata, ‘Kuyllatakmi kanki,’ nishpa pay nishkallata ruranki.’ ”
 9. Chay kipa diyabloka, Jesusta Jerusalén puebloman pushushpa, israelkunak Dyuspak wasi jawaman shayachishpa, kashna nirka, “Kan Dyuspak churitak kashpaka, kaymanta pampaman urmi.
 10. Dyuspak shimipika kashnami nin, ‘Dyus paypak Ankelkunata kanta chapachun kachunkami.
 11. Kampuk chaki rumipi ama takarichun, paykunak makin charirinkami.’ ”
 12. Shina niki Jesuska, “ ‘Kampuk Mandak Dyustaka kan munashkata rurachun tankuk shina ama mandankichu,’ ninmi,” nirka.
 13. Ña diyabloka ima shina mana juchata rurachinku pudishpaka, shuk punllakunak sakishpa rirkallami.

Diosbuj Shimi: Mushuj Testamento. Caibi Mushuj Testamentomunda escribichishcagunada liyi pudingui. Jesusmunda escribichishcagunaga: San Lucas.

na → mana, -nchi → -nchik, -munda → -manta, -mu → -man, -di(j) → -tak, -sha → -shpa, -ka → -rka.

Quichua del Napo, Ecuador - Napuruna Kichwa (Colegio Don Bosco 1988).

 1. Jesus, Dyuspak Samaywan juntashka, Jordan yakumanta tikrarka; Samay payta pushakpi, chunlla allpapi kawsarka chusku chunka punlla.
 2. Chaypi supay payta kamarka, Mikuna illakpi, mana imata mikushpa kawsarka, chayrayku yarkachirka;
 3. Yarkakpi, supay payta nirka: Kan Dyuspak churi kashpa, kay rumita "tanta tukuy" nishpa rimay.
 4. Jesus kutiparka: —Killkara tiyan: "Runa mana tantallawanchu kawsan".
 5. Washa, supay shuk jatun urkuman payta pusharka; payman tukuy llaktakunata ñawipilla rikuchishpa,
 6. nirka: —Kay llaktakunapi apu kanata kushkanki; ñukapak mari kanun; ñuka munashkaman chaykunata kusha.
 7. Kan ñukata yapaychakpi, kay tukuy kanpakmi kanka.
 8. Rimakpi uyashpa, Jesus nirka: —Killkara tiyan: "Kanpak Apu Dyusta yupaychanki, payllatata uyanki.
 9. Chay washa, supay Jerusalen llaktaman payta pusharka; Dyuspak wasi jawapi payta shayachishpa nirka: —Kan Dyuspak churi kashpa, kaymanta uraman shitari;
 10. killkara mari tiyan: "Paypak angelkunata kachanka kanta rikunkapak.
 11. Angelkuna kanta makipi japinunka, ama rumipi susurinkapak"
 12. Jesus kutipashpa nirka: —Killkarapash tiyan: "Kanpak Apu Dyusta ama kamaychu".
 13. Supay Jesusta kamashka washa, "shuk punllakama" nishpa chinkarirka.

Colegio Don Bosco nishkapaq tikrashka (Diospak mushu kushka shimi). Colegio Don Bosco, 1988. Bible.is nishkapi killkakatina, rimashkatapash uyarina. Gospelgo.com nishkapi killkakatina.

Quichua del Tena, Ecuador - Tena Kichwa (Hermanos Libres del Ecuador 1982).

 1. Jesús, Santu Ispirituwa undashka, Jordanmanda tigraka. Ispíritu pushashka aka runa illashka partima.
 2. Chiwi chusku chunga punzha tupu tiaka. Supai apu paita tintaka. Imaras mana mikukachu chi punzhaunai, chiwasha yarkachika.
 3. Shinajpi supai apu paita nika: “Kan Diuspa Churi asha, kai rumira rimai, tanda tukuchu.”
 4. Jesús paita kutipasha: “Killkashka tianmi,” nika, “mana tandallawa runa kausangachu, astaun tukui Dius rimashka shimiunawa.”
 5. Supai apu paita shu atun urku pundama pushaka, tukui mundui tiaj llaktaunara dsaslla rikuchika.
 6. Supai apu Jesusta nika: “Kai tukui ushaira kanda kusha, tukui kai llaktauna sumajta. Ñukama kushka aka, ñuka munashkama kuni.
 7. Kan tuama urmasha ñukara alabajpi, adurajpi, kai tukuira kushkangi.”
 8. Jesús kutipasha paita nika: “Anzhuri ñukajmanda, Satanás; killkashka tian: ‘Kamba Señor Diusta aduranami angi, paillara sirvinami angi,’ ”
 9. Paita pushaka Jerusalenma, templo wasi awa pundai paita churaka. Paita nika: “Kan Diuspa Churi asha, allpama saltai.
 10. Killkashka tian: ‘Paiwa angelgunara mandangami kanda kuirangaj,’ supai apu nika.
 11. Shinallara: ‘Paiguna maki awai kanda apinaungami kamba chaki rumii ama takaringaj. ’ ”
 12. Jesús kutipasha nika: “Rimashka tian, ‘Kamba Señor Diusta ama tintangichu. ’ ”
 13. Tukui tintana tukurijpi, supai apu paimanda rika ansa unaigama.

Hermanos Libres del Ecuador nishkapa tikrashka (Diospa mushuk paktachina shimi). Hermanos Libres del Ecuador, 1982. Bible.is nishkapi killkakatina, rimashkatapash uyarina. Gospelgo.com nishkapi killkakatina.

-aka → -arka; aka → karka; ak → kak; -una → -kuna; rashka → rurashka; -wa(k) → -pa(k).

Quichua del Oriente, Ecuador - Kichwa shimipi (Ñucanchi Señor Jesucristomanda Shimi 1992).

Jesusta tentana

 1. Jesús, Santo Espirituwa undarishka asha, Jordanmanda tigraka. Espíritu pushashka aka runa illashka partima.
 2. Chiwi chusku chunga punzha tupu tiaka. Supai apu paita tentaka. Imaras mana mikukachu chi punzhaunai, chiwasha yarkachika.
 3. Shinajpi supai apu paita nika: Kan Diuspa Churi ashaga, kai rumira rimai tanda tukuchu.
 4. Jesús paita kutipasha: Killkashka tianmi, nika, Mana tandallawa runa kausangachu, astaun tukui Dius rimashka shimiunawa.
 5. Supai apu paita shu atun urkuma pushaka, tukui mundui tiaj llaktaunara dsaslla rikuchika.
 6. Supai apu Jesusta nika: Kaijtukui ushaira kanda kusha, tukui kai llaktauna sumajwa. Ñukama kushka ashka, ñuka munashkama kuni.
 7. Kan tuama urmasha ñukara alabajpi, adorajpi, kushkangi tukuira.
 8. Jesús kutipasha paita nika: Anzhuri ñukajmanda, Satanás, killkashka tian: Kamba Señor Diusta adorana mangi, paulara sirvina angi.
 9. Paita pushaka Jerusalenma, templo wasi awa pundai paita churaka. Paita nika: Kan Diuspa Churi asha, allpama saltai.
 10. Killkashka tian: Paiwa angelgunara mandangami kanda kuirangaj, supai apu nika.
 11. Shinallara, Paiguna makiunai kanda apinaungami kamba chakira rumii ama nijtaringaj.
 12. Jesús kutipasha nika: Rimashka tian, Kamba Señor Diusta ama tentangichu.
 13. Tukui tentasión nishka tukuríjpi, supai apu paimanda rika shu ratogama.

Nuevo Testamento Nishca. Ñucanchi Señor Jesucristomanda Shimi. Sociedades Bíblicas Unidas, Quito 1972. Gospelgo.com nishkapi killkakatina.

-aka → -arka; aka → karka; ak → kak; -una → -kuna; rashka → rurashka; -ra → -ta; -wa(k) → -pa(k).

Quichua del Pastaza, Ecuador - Pastasa Kichwa (Diospa Shimi 1992).

 1. Jesus bautisarishkawasha Diuspa Samai jundarikpi Jordan yakumanda llukshira. Llukshikpi Diuspa Samai paita pushara chakishka partima.
 2. Chusku chunga punzhata chibi tiyaura. Chibi tiyaushkai supai paita pandachinata munara. Tukui chi punzhagunaibi Jesus imatawas mana mikushachu tiyaura. Chasna ausha yapa raikashka mara.
 3. Chasna raikakpi supai paita kasna nisha kamara, Kan Diuspa churi asha kai rumita panda rasha mikui nira.
 4. Chasna supai nikpi Jesus rimara, Diuspa shimi ninmi: Runa mana mikushallachu kausakchan, astawanbas Yaya Dius tukui rimashkata kadsusha kausana manchi.
 5. Chiwasha supai paita urkuma apasha chimanda tukui llaktagunata chi ratuwallai rikuchira.
 6. Rikuchisha, Kai tukui gustu llaktagunaga ñukawagmi nira. Ñáuka pitas kunata ushanimi. Chasna asha kan mandak tukuchun nisha tukui kai gustu rikurik llaktagunata kanda kusha nini kan chigunata mandangawa.
 7. Diustakwinta ñukata kungurisha alabasha balichikpiga kanda kushkangimi.
 8. Jesus randi rimara, Diuspa shimibi killkashka tiyaunmi: Kanda mandak Diusta alabana angi, paillata kadsusha kausana mangi nira.
 9. Chiwashaga supai paita Jerusalenma apasha Diusta alabana wasi jawaibi shayachisha rimara, Kan Diuspa churi asha kaimanda allpama saltai nira.
 10. Supaiwas Diuspa shimita japisha rimara, Diuspa shimibi killkashka tiyanmi nisha Dius paiwa angelgunata kachangami kanda japisha kuirangawa.
 11. Chasnallata killkashkami, paiguna makigunawan kanda markangaunami kamba chaki ama rumibi takarichun nisha.
 12. Jesus randi paita rimara, Chasnallatami Diuspa shimi nin: Kan munashkata rachun nisha kanda mandak Diustaga ama mandasha kamangichu nira.
 13. Supai tukui ima tunuis kamasha juchai urmachinata mana ushashami Jesusmanda anchurisha rira, washa ima uraspas tupasha urmachishami nisha yuyarira.

Diospa Shimi (mushuk paktachina shimi.). Diospa Shimi. El nuevo testamento en el idioma Quichua de Pastaza en Ecuador. Primera edición, 1992. Segunda edición, 2009. Wycliffe Bible Translators, 2009. Bible.is nishkapi killkakatina, rimashkatapash uyarina. Gospelgo.com nishkapi killkakatina.

-ara → -arka; ara → karka; aura → kakurka; ak → kak; -una → -kuna; rashka → rurashka; -wa(k) → -pa(k); sha → shpa.


Kay p'anqapiqa tukuy qillqakuna kimsantin hanllalli allin qillqaypim qillqasqa: "Urin Runasimi / Urin Qhichwa simi", "Shukyachishka Kichwa simi" ñisqapi ("standard": 3 vocales/vowels a/i/u, k/q/w, Quechua sureño, Kichwa unificado).


Ch'uya Qillqamanta rakikuna, achka t'ikrasqakuna, achka k'iti rimaykunapi

Mañaykuna, takikuna, hukkunapas


Last update: 5 Jan 2017. © runasimi.de.  The contents of this page may be distributed for non-commercial purposes, especially for spreading knowledge of the Runasimi language in the world and strengthening its position in its home lands. Please quote the original author (if not mentioned by name, write runasimi.de), and set a link to this page (write down URL, if texts or images of this page are used in printed version).