Saqra Jesusta watiqan waqt'a pampapi

Lukas (Lucas) 4:1-13 - ancha achka hina t'ikrasqakuna

Kay p'anqapiqa tukuy qillqakuna qallariy qillqaypi hinam qillqasqa (textos en su ortografía original).

Liwru/T'ikraqSuyuK'iti rimayLukaspa qillqasqan iwanhilyu 4:3-4 (S: Saqra/Supay, J: Jesus)
Enrique Pélach, Demetrio Molloy 1974Quechua (sureño), PerúRunasimi (urin Piruw) Diablo: Qam Dyuspa Churin kaspaykiqa, kamachiy kay rumita tantaman tikramunanpaq.
J: Dyuspa Librumpi qillqasqa kachkan: Runaqa manam tantallawanchu kawsan.
Homer P. Emerson 1954Ayacucho, PerúAyakuchu/Chanka Supay: Dyuspa Churin kaspaykiqa, niy kay rumita tantaman tukukunanpaq.
J: Qillqasqam kachkan: Manam tantallawanchu runaqa kawsanqa.
Chuya Qellqa 1987Ayacucho, PerúAyakuchu/Chanka Diablo: Dyuspa Churin kaspaykiqa kay rumitayá kamachiy tantayarunanpaq.
J: Bibliyam nin: “Runaqa kawsanqa manam mikuyllawanchu”.
Chuya Qellqa 2012Ayacucho, PerúAyakuchu/Chanka Diablo: Dyuspa Churin kaspaykiqa kay rumitayá kamachiy tantayarunanpaq.
J: Qillqasqam kachkan: “Runaqa manam tantallawanchu kawsanqa”.
Clorinda Matto de Turner 1901Cuzco, PerúQusqu (Qosqo) Supay: Sichus Pachakamaqpa churin kanki, t'antaman tukuy, ñiy kay rumita.
J: Qillqasqam, manam qhari t'antallamantachu kawsanqa ña, tukuy Pachakamaqpa siminmanta.
Apunchis Jesukristoq Mosoq Rimanakuynin 1947Cuzco, PerúQusqu (Qosqo) Supay: Dyuspa Churinchus kanki chayqa, niy kay rumita t'antaman tukunanta.
J: Qillqasqa kachkan: Manam t'antallawanchu runaqa kawsanqa, yallinraq Dyuspa tukuy siminwanmi.
Diospa Simin Qelqa 2004Cuzco, PerúQusqu (Qosqo) Saqra: Dyuspa Churinchus kanki chayqa, niy kay rumita t'antaman tukunanpaq.
J: Dyuspa Simin Qillqam nin: “Manam runaqa t'antallawanchu kawsanqa”.
Wycliffe Mosoq Testamento 2013Este de Apurímac, PerúApurimaq Diablo: Chiqaptapuni Dyuspa Wawan kaspaykiqa, kay rumikunatayá niy t'antaman tukunanpaq.
J: Bibliyapim nichkan: “Runaqa manam t'antallawanchu kawsanqa, aswanqa Dyuspa palabranta kasukuspan kawsanqa”.
Hilario Huanca, Hermann Wendling 2007Puno, PerúPunu (Qullaw) Saqra: Sichus Dyuspaq churinpuni kanki chayqa, kamachiy kay rumita t'antaman kutinanpaq.
J: Qillqasqam kachkan: Manam t'antallawanchu kawsan runaqa.
Sumaj noticias Lucaspa escribiskanman jina 1951Centro/Sur de BoliviaQullasuyu (Buliwya) Supay: Sichus Dyuspa Churin kanki chayqa, niy kay rumita t'antaman tukunanta.
J: Iskribisqamin: Mana t'antallawanchu runaqa kawsanqa, antis tukuy Dyuspa palawrasninwan kawsanqa.
Dios parlapawanchej 1976Centro/Sur de BoliviaQullasuyu (Buliwya) Supay Satanás: Sichus Dyuspa Wawan kanki chayqa, kamachiy kay rumita t'antaman kutinanta.
J: Dyuspa palawranpi nin: “Runaqa mana mikhunallawanchu kawsanan. Manachayrí Dyuspa tukuy palawranwan kawsanan”.
Diosmanta Qhelqa 1993Centro/Sur de BoliviaQullasuyu (Buliwya) Kuraq Supay: Sichus Dyuspa Churin kanki chayqa, niy kay rumiqa t'antaman tukunanta.
J: Dyusmanta Qhillqasqapi nin: Mana t'antallawanchu runaqa kawsanqa.
Dios Tatanchispaq Musuq Rimanayninkuna 1985Norte de BoliviaApulu (Buliwya) Supay: Sichus Dyuspaq Churinpuni kanki chayqa, kay rumita t'antaman tukuchiy.
J: Iskrituraqa nin: ‘Mana mikhunallawanchu runaqa kawsanqa, manachayri Dyuspaq tukuy palabrankunawan.’
Dios Tatanchispaq Musuq Rimanayninkuna 2006Norte de BoliviaApulu (Buliwya) Supay: Chiqachus Dyuspaq Churin kanki chhikaqa, kay rumita t'antaman tukuchun niy.
J: Qilqasqakunapiqa ajinatam nin: ‘Runaqa manam t'ant'allawanchu kawsanman.’
Apunchic Jesucristopac Mushuc Testamento 1954Quichua del EcuadorKichwa shimi Diablo: Kan Dyuspak Churi kakpi, kay rumita tanta tukuchun kachay.
J: Killkashka tiyakun: Runaka mana tantallawanchu kawsanka, ashwan Dyuspak tukuy shimiwan.
Pachacamacpac Quillcashca Shimi 1997Quichua del EcuadorKichwa shimi Supay: Pachakamakpak Churi kashpaka, kay rumita tantaman tikrarichun kachay.
J: Killkashkami kan: Runaka, mana tantawanlla kawsanchu.
Dios Rimashca Shimicunami 1989Chimborazo, EcuadorChimpurasu Kichwa Diablo: Kanka Dyuspak Churi kashpaka kay rumita tanta tukuchun nillariy.
J: Dyus Killkachishkapika: “Runakunaka tantallawan mana kawsanchu. Tayta Dyus rimashka tukuy shimikunawanmi kawsan.
Dios Rimashca Shimicunami 2004Chimborazo, EcuadorChimpurasu Kichwa Diablo: Dyuspak Churitak kashpaka, kay rumita tanta tukuchun niyari.
J: Runaka mana tantallawan kawsankachu. Ashtawanpish Dyus rimashka tukuy shimikunawanmi kawsanka” ninmi.
Mushuj Testamento Diospaj Shimi 2010Chimborazo, EcuadorChimpurasu Kichwa Diablo: Kan Dyuspak Churitak kashpaka, kay rumitaka tanta tukuchun niyari.
J: Dyus Killkachishkapika: “Runakunaka mana tantallawanchu kawsan, ashtawanpish Tayta Dyus rimashka tukuy shimikunawanpishmi kawsan” ninmi.
Diospaj Shimi 2010Imbabura, EcuadorImpapura Kichwa Diablo: Tayta Dyuspak Churipacha kashpaka, kay rumita tantaman tikrachiy.
J: Eskribishkapika kashnami nikun: ‘Gentekunaka, na tantawanlla kawsankachu. Ashtawankarin Tayta Dyuspak tukuy Shimiwanmi kawsanka’ nikunmi.
Dios Rimashcata Quillcashcami 2010Cañar, EcuadorKañari Kichwa Satanás: Kan Dyuspak Churi kashpaka, kay rumita tanta tukuchun niyari.
J: Dyus killkachishkapika: “Runaka mana tantallawanchu kawsanka” ninmi.
Diosbuj Shimi: Mushuj Testamento 2013Salasaca, EcuadorSalasaka Kichwa Diablo: Kan Dyuspak churitak kashpaka, kay rumita, ‘Tanta tukuy,’ niriy.
J: Dyuspak shimipika ninmi, ‘Gentekunaka mana tantallanka kawsankachu. Ashtanpish tukuy Dyuspak shiminpishmi kawsan.’
Colegio Don Bosco 1988Napo, EcuadorNapu Kichwa Supay: Kan Dyuspak churi kashpa, kay rumita "tanta tukuy" nishpa rimay.
J: Killkara tiyan: "Runa mana tantallawanchu kawsan".
Hermanos Libres del Ecuador 1982Tena, EcuadorTena Kichwa Supay apu: Kan Dyuspak Churi kashpa, kay rumita rimay, tanta tukuchun.
J: Killkashka tiyanmi,” nirka, “mana tantallawan runa kawsankachu, astawan tukuy Dyus rimashka shimikunawan.
Diospa Shimi 1992Pastaza, EcuadorPastasa Kichwa Supay apu: Kan Dyuspak Churi kashpaka, kay rumita rimay tanta tukuchun.
J: Killkashka tiyanmi, nirka, Mana tantallawan runa kausankachu, astawan tukuy Dyus rimashka shimikunawan.
Ñucanchi Señor Jesucristomanda Shimi 1992Oriente, EcuadorKichwa shimi Supay: Kan Dyuspak churi kashpa kay rumita panta rurashpa mikuy.
J: Dyuspak shimi ninmi: Runa mana mikushpallachu kawsakchan, astawanpas Yaya Dyus tukuy rimashkata kasushpa kawsana kanchik.

Quechua sureño - Runasimipi (Enrique Pélach, Demetrio Molloy 1974)

Hatun Chinniq Pampapi Jesús Ayunan. Demoniopa Tentasqan Kachkan.

 1. Jesús Espíritu Santopa huntasqan, kutimurqa Jordán mayu patamanta, chaymanta-pacha Espíritu Jesusta pusarqa chinniq campuman;
 2. chaypim karqa tawa chunka punchaw chaypitaqmi millay demoniopa tentasqan karqa. Tukuy chay punchawkunapim mana imatapas mikurqachu hinaspanmi qepallataña yarqachikurqa.
 3. Jesustam diablo nirqa: "Qam Diospa Churin kaspaykiqqa, kamachiy kay rumita tantaman cambiakunampaq, (tikramunampaq)." nispa.
 4. Chayman Jesús contestarqa diablota: "Diospa Librumpi qellqasqa kachkan: Runaqa manam tantallawanchu kawsan," nispa.
 5. Chaymantam diablo (supay) pusarqa Jesusta huk altollaña urqu puntaman; huk ñawi chillmiyllapi Jesusman qawarichirqa entero munduntimpa qapaq kayninkunata llaqtankunatapas kaynata nispan:
 6. "Qanman qosqayki kay llaqtakunamanta kamachikuyta hinaspa entregasqayki mayna allin qapaq kayninkuta, kaykuna ñoqaman entregasqaña kaptinku, ñoqañataqmi qoni pim munasqayman.
 7. Kay tukuymi qampa kanqa sichum ñawpaqniypi qonqorikuspa yupaychawaptikiqa," nispa.
 8. Pero Jesús diablota contestarqa: "Diospa Santo Librunpi qellqasqam kachkan: "Yupaychanki Dios Taytaykita, Pay sapallantataqmi qonqorikuspa yupaychanki," nispa.
 9. Kaypa qepallantan, Jesusta pusarqa diablo Jerusalén llaqtaman, chaypim templupa aswan mas alton kaqman seqarachispan nirqa:
 10. "Qam Diospa Churin kaspaykiqa, pawaykuy kaymanta pampaman imayna Diospa Librunpi kaynata nin:
 11. "Dios kamachinqa angelninkunata cuidasunaykipaq; paykunataqmi chaskisunki makinkupa plantampi chakiki mana ima rumipipas mitkanampaq," nispa.
 12. Jesusñataqmi diablota contestarqa: "Qellqasqam kachkan Santa Bibliapi: "Ama Dios Taytaykita tentankichu," nispa.
 13. Mana imaynatapas urmachiyta atispanmi diablo anchurikapurqa Jesusmanta, yapamanta huk ocasiunpi tentanampaq.

Santos Evangelios y Hechos de los Apóstoles: Primera versión católica en quechua y castellano. Editorial Andina, Lima 1974. 494 pp. Uyaychaqkuna: Enrique Pélach y Feliu, Demetrio Molloy MacDermott. Taytanchis Jesucristopa Santo Evangelion San Lucaspa Qellqasqan: Diospa Rimaynin (Palabran) Runaman Tukurqa, p. 301.

Quechua de Ayacucho, Perú - Ayakuchu / Chanka (Homer P. Emerson 1954).

 1. Hisusmi Chuya Ispirituwan huntasqa kutimurqa Hurdan mayumanta; chunniqman Ispiritupa pusasqan kaspañataqmi,
 2. tawa chunka punchaw supaypa tintasqan karqa. Hinaspam chay punchawkunapi mana imatapas mikuspa, chayraq yarqachikurqa.
 3. Chaymi supay nirqa: Dyuspa Churin kaspaykiqa, niy kay rumita tantaman tukukunampaq.
 4. Hisusñataqmi kuntistarqa: Qillqasqam kachkan: Manam tantallawanchu runaqa kawsanqa.
 5. Hatun urquman pusaruspa, huk ñawi chimqiylla kay pachapi llapan rriynukunata qawarichispañataqmi,
 6. supay nirqa: Qanmanmi qusqayki tukuy kaykunapi munaychakuyta, paykunapa qapaq kaynintawan, ñuqaman quwasqa kasqanrayku, ñuqataqmi quni pipas munasqayman;
 7. qayllaypi adurawaptikiqa, qampaqmi lliwchan kanqa.
 8. Hisusñataqmi kuntistarqa: Kamaq Dyusnikitam aduranki, payllatataqmi sirbinki, niqmi qillqasqa kachkan, nispa.
 9. Hinaptinmi Hirusalinman pusaspa, timplupa alampi sayaykachispa nirqa: Dyuspa Churin kaspaykiqa, kaymanta ukuman wischukuykuy,
 10. kayna qillqasqa kasqanrayku: Qanmantam angilninkunata kamachinqa waqaychasunaykipaq;
 11. hinaspa: Makinkunapa hawampitaqmi huqarisunki; mayqin rumipipas mana chakikiwan mitkanaykipaq.
 12. Hisusmi kuntistarqa: Nisqam kachkan: Amam pruybankichu Kamaq Dyusnikita.
 13. Tukuy tintaywan tukuspanñataqmi, paymanta supay anchurirqa huk tyimpukama.

Lukaspa qillqasqan Ibangilyu. Sociedades bíblicas unidas (United Bible Societies), 1954. 138 pp. Uyaychaqnin: Homer P. Emerson.

Quechua de Ayacucho, Perú - Ayakuchu / Chanka (Chuya Qillqa 1987).

 1. Chuya Espiritupa huntasqan Jordan Mayumanta Jesus kutichkaptinmi payta Chuya Espiritu pusarurqa purunman.
 2. Chaypim tawa chunka punchawpuni diablopa tentasqan karqa, chay punchawkuna mana imatapas mallisqanraykum chaymantañam yarqachikurqa.
 3. Chaymi diablo nirqa: —Diospa Churin kaspaykiqa kay rumitayá kamachiy tantayarunanpaq —nispa.
 4. Hinaptinmi Jesus nirqa: —Bibliam nin: “Runaqa kawsanqa manam mikuyllawanchu” nispa.
 5. Chaymi alto orqoman diablo pusaruspan ratochalla qawariykachirqa kay pachapi llapallan nacionkunata.
 6. Hinaspam nirqa: —Ñoqam qosqayki atiyta kay nacionkunata gobiernanaykipaq chaynataq sumaqllaña kaynintapas. Ñoqam chaskirqani kay atiytaqa, munasqaymantaqmi pimanpas ñoqaqa qoyman.
 7. Tukuy kaykunaqa qampam kanqa ñawpaqniypi qonqorakuptikiqa —nispa.
 8. Chaymi Jesusñataq nirqa: —Bibliam nin: “Señor Diosllaykitam adoranki, payllatataqmi servinkipas” nispa.
 9. Jerusalenman diablo pusaruspanñataqmi templopa hawanpi sayaykachispan nirqa: —Diospa Churin kaspaykiqa kaymanta pawaykuy.
 10. Bibliam nin: “Qamraykum Dios kamachinqa angelninkunata waqaychaykusunaykipaq.
 11. Paykunam hapisunki rumiman chakikita mana takakunaykipaq” nispa.
 12. Jesusñataqmi nirqa: —Bibliam nin: “Amam pruebaman churankichu Señor Diosnikitaqa” nispa.
 13. Chaykunawan tentaruspanmi diablo asurikurqa huk punchawkama.

Chuya Qellqa: Jesucristomanta Lucaspa Qellqasqan. Sociedades bíblicas unidas (United Bible Societies), 1987. T'ikraqninkuna: Homer Emerson, Rafael Yupanqui, Simon Izarra, Rómulo Sauñe Quicaña, Saturnino Gavilán, Fernando Quicaña. Bible.is ñisqapi ñawinchay, Romulop rimasqantapas uyariy. Gospelgo.com ñisqapi ñawinchay.

Quechua de Ayacucho, Perú - Ayakuchu / Chanka (Chuya Qillqa 2012).

 1. Jesusmi Jordán mayumanta Chuya Espiritupa huntasqan kutimuchkarqa, hinaptinmi Chuya Espíritu purunman aparurqa.
 2. Chaypim tawa chunka punchaw kamurqa, hinaptinmi diabloñataq tentarqa. Jesusqa manam chay punchawkunapiqa imatapas mikurqachu, chayraykum yarqarachikurqa.
 3. Chaymi diabloñataq nirqa: Diospa Churin kaspaykiqa kay rumitayá kamachiy tantayarunanpaq, nispa.
 4. Hinaptinmi Jesús nirqa: Qellqasqam kachkan: “Runaqa manam tantallawanchu kawsanqa”, nispa.
 5. Chaymantam diabloqa alto orqoman pusaruspan, huk ñawi qemchiykuyllapi, kay pachapi llapallan nacionkunata qawachispan
 6. nirqa: Kay pachapi munaychakuykunatawan suma-sumaq kaynintam qosqayki. Chaykunaqa ñoqaman qosqam karqa, chayraykum pimanpas munasqayman qosaq.
 7. Kaykunam qampaq kanqa sichum qonqorakuykuspa yupaychawaptikiqa, nispa.
 8. Chaymi Jesusñataq nirqa: Qellqasqam kachkan: “Señor Diosllaykitam yupaychankiqa, payllatataqmi servinkipas” nispa.
 9. Chaymantam Jerusalenman pusaruspan templopa hawanpi sayaykachispan nirqa: Diospa Churin kaspaykiqa kaymanta pawaykuy.
 10. Chuya Qellqam nin: “Diosmi angelninkunata waqaychasunaykipaq kamachimunqa,
 11. Paykunam makinkupi chaskiykusunki rumiman mana takakunaykipaq”, nispa.
 12. Jesusñataqmi nirqa: Qellqasqam kachkan: “Señor Diosnikitaqa amam pruebaman churankichu”, nispa.
 13. Chaymi diabloqa mañana imawanpas wichichiyta atispan huk punchawkama asurikurqa.

Chuya Qellqa: Jesucristomanta Lucaspa Qellqasqan. Sociedad bíblica peruana, 2012. Youversion.com ñisqapi ñawinchay.

Quechua de Cuzco, Perú - Qusqu / Qosqo Runasimipi (Clorinda Matto de Turner 1901).

 1. Jesustac Espiritu Santomanta hunttaska Jordanmanta cutimuspa, chay espirituc pusaskan purumpampata rerkan.
 2. Chaypi tahuachunca ppunchay carkan supaypa huatecaskan, mana imata miccuspa; cay ppunchaycuna llallictin yarkachicurkan.
 3. Supaytac nerkan: Sichus Pachacamacpa churin canqui, ttantaman tucuy, ñiy cay rumita.
 4. Jesustac cutichirkan: Quelkascan, manan ccary ttantallamantachu causanka ña, tucuy Pachacamacpa siminmanta.
 5. Supay uc orkoman huichachispa tocquerkan ricuchispa tucuy uc ñahuillapi, lliu llactacuna runac tiaskanta.
 6. Nerkar supay: Canman ccoskayqui tucuy atun caycunac camachinta, ñokaman ccoska cacta pin munaskaiman cconaypac;
 7. sichus concorchaqui muchahuanqui, lliu campa canta. [→ *canca.]
 8. Jesús cutichispa ñerkan: Qquelkasccan Apuiqui Pachacamacta muchacunqui, pay sapallanta camanqui!
 9. Pusarcan, chaypacha, Jerusalemta, muchacuy huasic pharpampi huichachispa nerkan: Pachacamacpa churin caspaka wicchuycucuy caymanta pacha urayman,
 10. quelkasccatac, angelnincuna camachiskan kan huaccaychanampac
 11. maquincunapi apasunqui mana chaquiqui rumihuan mitccanampac.
 12. Jesustac cutichispa nerkan Neskañan: Apuiqui Pachacamacta ama huateccamquichu.
 13. Ña imayna huateccaycunata ruractintac Supay paymanta ayqquerirccan ppunchay cunapac.

Apunchis Jesucristoc Evangelion San Lucaspa qquelkascan, Pananchis Clorinda Matto de Turnerpa castellanomanta runa simiman thicraskan. Sociedad Bíblica Americana (American Bible Society), Buenos Aires 1901.

Quechua de Cuzco, Perú - Qusqu / Qosqo Runasimipi (Apunchis Jesukristoq Mosoq Rimanakuynin 1947)

Ch'in pampapi wateqay

 1. Jesustaq, Santo Espirituwan junt'a, Jordán mayumanta kutipurqan, ch'in pampaman Espirituq pusasqantaq karqan.
 2. Tawachunka p'unchaypaq, supaypa wateqasqantaq karqan. Manataq imatapas mikhurqanchu chay p'unchaykunapi; yarqachikurqantaq chay p'unchaykuna qhepataña.
 3. Chaypacha supayqa nirqan payta: Diospa Churinchus kanki chayqa, niy kay rumita t'antaman tukunanta.
 4. Jesustaq payman kutichispa nirqan: Qelqasqa kashan: Manan t'antallawanchu runaqa kausanqa, yallinraq Diospa tukuy siminwanmi.
 5. Supaytaq orqo pataman payta pusarqan, juj qhawariypitaq kaypachaq tukuy qhapaqsuyunkunata payman rikuchirqan.
 6. Supayri nirqantaq payta: Qanmanmi qosqayki kay tukuy atiyta, paykunaq qhapaqkaynintawan; imarayku ñoqamanmi qowasqa karqan, pimantaqchá munani chayman qoni;
 7. Ñoqaq ñaupaqeypichus qonqorchakimuch'anki chayqa, tukuynin qampaq kanqa.
 8. Jesustaq kutichispa payman nirqan: Anchhuriy qayllaymanta, Satanás, imarayku qelqasqa kashan: Apu Diosniykita qonqorchakimuch'anki, pay sapallampa munayninta ruankipas, nispa.
 9. Supaytaq payta Jerusalenman pusarqan, yupaychana wasipataman sayaykuchispataq, payta nirqan: Diospa Churinchus kanki chayqa, wijch'uykukuy urayman;
 10. Imarayku qelqasqa kashan: Kamachinqa anjelkunata waqaychasunaykita;
 11. Makinkupitaq jap'isunkiku ama chakiykita rumipi imanakunaykipaq.
 12. Jesustaq kutichispa, payman nirqan: Nisqa kashan: Aman Apu Diosniykita wateqankichu, nispa.
 13. Supaytaq wateqayta tukuspaña, qayllanmanta anchhurirqan juj kutinkama.

Apunchis Jesukristoq mosoq rimanakuynin. El Nuevo Testamento en quechua (Cuzco) con el Nuevo Testamento en español según la antigua versión de Cipriano de Valera rev. con arreglo al original griego. Uyaychaq: Len Herniman. Sociedades bíblicas unidas (United Bible Societies), 1947. 620 pp. Lucasman jina ajllasqa Allinwillaykuna, 1 raki.

Quechua de Cuzco, Perú - Qusqu / Qosqo (Diospa Simin Qelqa 2004).

 1. Jesusmi Santo Espirituwan hunt'a, Jordán mayumanta kutimpurqan, hinan ch'inneqman Espirituqa pusarqan, chaypitaq tawa chunka p'unchay kamurqan saqraq wateqasqan.
 2. Chay p'unchaykunapiqa manan imatapas mikhurqanchu, chaymantañan yarqachikurqan.
 3. Hinaqtinmi saqraqa Jesusta nirqan: –Diospa Churinchus kanki chayqa, niy kay rumita t'antaman tukunanpaq, nispa.
 4. Jesustaq saqraman kutichirqan: –Diospa Simin Qelqan nin: “Manan runaqa t'antallawanchu kawsanqa”, nispa.
 5. Chaymantataq saqraqa huk alto orqoman pusaspa, huk qhawariyllapi llapallan kay pacha suyukunata payman qhawarichirqan.
 6. Hinaspan saqraqa payta nirqan: –Qanmanmi qosqayki tukuy kay kamachikuyta kay suyukunaq hatun-atiynintawan. Ñoqan kay atiytaqa chaskirqani, chaymi pipas munasqayman qosaq.
 7. Qanchus qonqoriykukuspa yupaychaykuwanki chayqa, llapallanmi qanpa kanqa, nispa.
 8. Jesustaq saqraman kutichirqan: –Diospa Simin Qelqan nin: “Señor Diosniykitan yupaychanki, pay sapallantataqmi servinkipas”, nispa.
 9. Chaymantataq saqraqa Jerusalén llaqtaman Jesusta pusarqan, hinaspan Dios yupaychana wasi pataman sayaykachispa payta nirqan: –Diospa Churinchus kanki chayqa, kay ukhuman saltaykuy.
 10. Diospa Simin Qelqan nin: “Diosmi angelninkunata kamachinqa waqaychanasuykipaq”, nispa.
 11. Nillantaqmi: “Makinkupin qanta chaskisunkiku chakiykita rumipi ama k'irikunaykipaq”, nispa.
 12. Chaymi Jesusqa saqraman kutichirqan: –Diospa Simin Qelqan nin: “Aman Señor Diosniykita wateqankichu”, nispa.
 13. Manapuni wateqayta atispataq saqraqa Jesusmanta anchhuripurqan huk kutikama.

Diospa Simin Qelqa: Jesucristomanta Allin Willakuykunata Lucaspa Qelqasqan. Sociedad bíblica peruana, 2004. Bible.is ñisqapi ñawinchay, rimasqatapas uyariy. Gospelgo.com ñisqapi ñawinchay.

Quechua del Este de Apurímac - Apurimaq runasimi (Wycliffe, Mosoq Testamento 2013).

 1. Jesusqa Diospa Santo Espiritunwanmi hunt'asqa kutipusharan Jordán mayumanta. Hinaqtinmi Diospa Santo Espiritunqa ch'inñeq desierto lugarman Jesusta pusaran.
 2. Chaypin Jesusqa karan tawa chunka p'unchaw mana ni imatapas mikhuspa. Chay p'unchawkunapin diabloqa Jesusta huchaman urmachiyta munaran. Chay tawa chunka p'unchaw pasaruqtinñataqmi Jesusqa yarqachikuran.
 3. Chaymi diabloqa khaynata niran: —Cheqaqtapuni Diospa Wawan kaspaykiqa, kay rumikunatayá niy t'antaman tukunanpaq, nispa.
 4. Jesusñataqmi contestaran: —Bibliapin nishan: “Runaqa manan t'antallawanchu kawsanqa, aswanqa Diospa palabranta kasukuspan kawsanqa”, nispa
 5. Chaymantan diabloqa huk alto orqoman Jesusta pusaran. Hinaspan huk ratollapi qawarichiran kay pachapi llapallan nación llaqtakunata.
 6. Hinaspan diabloqa khaynata niran: —Qanmanmi qosqayki kay nacionkunata kamachinaykipaq, hinallataq qapaq kaynintapas. Noqamanmi qowaran; chaymi noqaqa pi munasqaymanpas qoyman.
 7. Sichus qan ñawpaqniypi qonqorikuspa adorawanki chayqa, llapallanmi qanpaq kanqa, nispa.
 8. Jesusñataqmi diablota niran: —Bibliapin khaynata nishan: “Señor Diosnillaykitan adoranki, pay sapallantataqmi servinkipas”, nispa
 9. Chaymantan diabloqa Jerusalén llaqtaman Jesusta pusaran. Chaypin Dios yupaychana templopa alton patapi sayaykachispa, khaynata niran: —Cheqaqtapuni Diospa Wawan kaspaykiqa kaymantayá saltaykuy.
 10. Bibliapin nishan khaynata: “Diosmi angelninkunata kamachinqa cuidasunaykipaq.
 11. Paykunan makinkuwan hap'isunkiku, chakiykita rumiman ama takakunaykipaq”, nispa
 12. Chaymi Jesusqa diablota niran: —Bibliapiqa nillashantaqmi: “Señor Diosniykitaqa aman ni ima pruebamanpas yanqapuniqa churankichu”, nispa
 13. Diabloqa Jesusta huchaman mana urmachiyta atispanmi, karunchakuran huk kutinkama.

Mosoq Testamento: Lucaspa escribisqan. Wycliffe, Liga Bíblica 2013. Bible.is ñisqapi ñawinchay, rimasqatapas uyariy.

Quechua de Puno - Punu runasimi (Hilario Huanca, Hermann Wendling 2007).

Saqra Jesusta wateqan waqt'a pampapi

 1. Jesus kutimurqan Jordan mayumanta Espiritu Santoq hunt'asqan. Espiritullataq pusarqan waqt'a pampata.
 2. Chaypi saqra wateqarqan tawa chunka p'unchay pacha. Llapan chay p'unchaykunapi, payqa manan mikhurqanchu imatapas, qhepañiqman yaraqachikurqan.
 3. Hina saqraqa payta nirqan: “Sichus Diospaq churinpuni kanki chayqa, kamachiy kay rumita t'antaman kutinanpaq”.
 4. Jesustaq saqrata kutichirqan: “Qelqasqan kashan: Manan t'antallawanchu kawsan runaqa”.
 5. Hinaspa saqraqa seqachirqan hatun orqo pataman , chaypitaq huk qhawarillaypi rikuchirqan llapan kay pacha qhapaq suyukunata.
 6. Hina saqra payta nirqan: “Qanmanmi qopusqayki kay suyukunaq tukuy atiyninta hinallataq glorianta; imaraykuchus noqamanmi qopuwarqanku kay atiyta hinallataq noqa qopusaq pi munasqayman.
 7. Sichus qan qonqorikunki noqaq ñawpaqeypi chayqa llapan kaykuna qanpaq kapunqa”.
 8. Jesustaq kutichirqan: “Qelqasqan kashan: Apu Diosnillaykimanmi qonqorikunki pay sapallantataq servinki”.
 9. Chaymanta, saqraqa pusarqan Jerusalen llaqtaman, chaypitaq sayaykuchirqan temploq wichay kaq cheqas patanpi hinaspataq nirqan: “Sichus Diospaq churinpuni kanki chayqa kaymanta wikch'uykukuy urayman;
 10. imaraykuchus qelqasqan kashan: Angelninkunatan kamachinqa qanta waqaychanasuykipaq.
 11. Paykunan apasunkiku makinkupi mana chakiyki ima rumikunapipis takakunanpaq”
 12. Jesusqa kutichirqan nispa: “Nisqan kashan: Aman Apu Diosniykitaqa wateqankichu”.
 13. Llipin imaymana rikch'ay wateqaykunata tukuchaspa, saqraqa paymanta ayqeripurqan, hukpi kutimunankama.

Lucaspaq Qelqasqan Evangelio. Griego simimanta runa simiman t'ikrasqa Puno hap'iypi tiyaq runamasikunapaq. T'ikraqninkuna: Hilario Huanca Mamani ss.cc., Hermann Wendling ss.cc., 2007, ad experimentum. Congregación de los Sagrados Corazones, Provincia del Perú.

Quechua de Bolivia - Qullasuyu runasimi (Sumaj noticias Lucaspa escribiskanman jina 1951)

 1. Jinataj carka, chay khepata payka llajtasta ranchostapis purej, Diospa gobiernonmanta sumaj noticiasta yachachispa willaraspataj. Chay chunca iscayniyoj paywan carkancu.
 2. Waquin warmispis supaycunamanta onkoycunamantawan thañichiskas carkancu chaycunapis paywan carkancu. María, Magdalena niska, paymanta kanchis supaycuna llojsiskancu, chay,
 3. Herodespa mayordomon Chusaj warmin Juanapiwan, Susanapiwan, waj ashqha warmispiwan paywan carkancu. Paycuna payta atiendej cancu capuynincumanta.
 4. Ashqha runas tantacujtincutaj, sapa llajtapi cajcunataj payman jamujtincu, comparana cuentota paycunaman willarka:
 5. Uj tarpujka mujuta t'acaj llojserka. Tacashajtintaj waquin muju ñan pataman t'acacurka, saruskataj carka. P'iskostaj pallacapurkancu.
 6. Waquin mujutaj rumi pataman t'acacurka. Llojsimuspataj ch'aquicapurka, mana jok'o caskanraycu.
 7. Waquin mujutaj qhishcas uqhuman t'acacurka. Qhishcastaj cusca llojsimuspa sipipurkancu.
 8. Waquin mujutaj sumaj jallp'aman t'acacurka, llojsimuspataj ujmanta pachajman mirarka. Cay imasta nispataj khaparerka: Ningriyoj uyarinanpaj caj, uyarichun, nispa.
 9. Yachachiskasnintaj payta tapurkancu imachus cay comparana cuento caskanta, chayta.
 10. Paytaj nerka: Kancunamanmin koska cashan Diospa gobiernonmanta pacaska yachaycunata yachanay quichejka. Ujcunamanrí comparana cuentospi willacun, khawaspa mana ricunancupaj uyarispataj mana entiendenancupaj.
 11. Caymin ari, chay comparana cuento: Mujuka Diospa palabranmin.
 12. Ñanpi cajcunataj, caycunaka uyarejcuna cancu. Chaypachataj Supay jamuspa palabrata sonkoncumanta khechun, ama creespa salvacunancupaj.
 13. Rumi patapi cajcunataj, caycunaka uyarispa cusiywan palabrata jap'icuncu. Pero caycunaka mana saphichaskachu cancu. Uj ratuta creencu, tentaskas cajtincutaj t'akacapuncu.
 14. Qhishcas uqhuman urmarka chaytaj, caycunaka uyarerkancu, ripuspataj cay causaypa afanninwan sipicuncu. Khapaj-cayninwan, cusiycausayninwantaj sipicuncu, manataj pokoncuchu.
 15. Pero allin jallp'api cajka, caycuna allin cheka sonkowan uyarispa palabrata sumajta jap'icuncu, pacienciawantaj pokoncu.

Diosmanta Qhelqa ñisqapi qillqa kamaypi hina qillqasqa:

 1. Jinataj karqa, chay qhepata payqa llajtasta ranchostapis purej, Diospa gobiernonmanta sumaj notisiasta yachachispa willaraspataj. Chay chunka iskayniyoj paywan karqanku.
 2. Wakin warmispis supaykunamanta onqoykunamantawan thañichisqas karqanku chaykunapis paywan karqanku. María, Magdalena nisqa, paymanta qanchis supaykuna llojsisqanku, chay,
 3. Herodespa mayordomon Chusaj warmin Juanapiwan, Susanapiwan, waj ashkha warmispiwan paywan karqanku. Paykuna payta atiendej kanku kapuyninkumanta.
 4. Ashkha runas tantakujtinkutaj, sapa llajtapi kajkunataj payman jamujtinku, komparana kuentota paykunaman willarqa:
 5. Uj tarpujqa mujuta t'akaj llojserqa. Takashajtintaj wakin muju ñan pataman t'akakurqa, sarusqataj karqa. P'isqostaj pallakapurqanku.
 6. Wakin mujutaj rumi pataman t'akakurqa. Llojsimuspataj ch'akikapurqa, mana joq'o kasqanrayku.
 7. Wakin mujutaj khishkas ukhuman t'akakurqa. Khishkastaj kuska llojsimuspa sipipurqanku.
 8. Wakin mujutaj sumaj jallp'aman t'akakurqa, llojsimuspataj ujmanta pachajman mirarqa. Kay imasta nispataj qhaparerqa: Ningriyoj uyarinanpaj kaj, uyarichun, nispa.
 9. Yachachisqasnintaj payta tapurqanku imachus kay komparana kuento kasqanta, chayta.
 10. Paytaj nerqa: Qankunamanmin qosqa kashan Diospa gobiernonmanta pakasqa yachaykunata yachanay kiche j qa. Ujkunamanrí komparana kuentospi willakun, qhawaspa mana rikunankupaj uyarispataj mana entiendenankupaj.
 11. Kaymin ari, chay komparana kuento: Mujuqa Diospa palabranmin.
 12. Ñanpi kajkunataj, kaykunaqa uyarejkuna kanku. Chaypachataj Supay jamuspa palabrata sonqonkumanta qhechun, ama kreespa salvakunankupaj.
 13. Rumi patapi kajkunataj, kaykunaqa uyarispa kusiywan palabrata jap'ikunku. Pero kaykunaqa mana saphichasqachu kanku. Uj ratuta kreenku, tentasqas kajtinkutaj t'aqakapunku.
 14. Khishkas ukhuman urmarqa chaytaj, kaykunaqa uyarerqanku, ripuspataj kay kausaypa afanninwan sipikunku. Qhapaj-kayninwan, kusiykausayninwantaj sipikunku, manataj poqonkuchu.
 15. Pero allin jallp'api kajqa, kaykuna allin cheqa sonqowan uyarispa palabrata sumajta jap'ikunku, pasiensiawantaj poqonku.

Sumaj noticias Lucaspa escribiskanman jina. Sociedades bíblicas unidas (United Bible Societies), Oruro 1951. Uyaychaq: Roger H. Brown, 105 pp.

Quechua de Bolivia - Qullasuyu runasimi (Dios parlapawanchej 1976).

Jesús supayta atipan

 1. Jesús Jordán mayumanta ripuspa Santo Espirituwan junt'a carka. Santo Espiritutaj ch'in pampapi pusaycachaspa paywan casharka.
 2. Chaypachataj tawa chunca p'unchaycunantinpi supay Satanás Jesusta juchallichiyta munasharka. Jesustaj chay p'unchaycunapi mana ni imatapis miqhorkachu. Chay khepata pay yarkhachicorka.
 3. Ajinata supay Satanás Jesusman nerka: —Sichus Diospa Wawan canqui chayka, camachiy cay rumita t'antaman cutinanta, —nispa.
 4. Jesustaj payman cuticherka: —Diospa palabranpi nin: “Runaka mana miqhunallawanchu causanan. Manachayrí Diospa tucuy palabranwan causanan”, —nispa.
 5. Chanta supay Satanás Jesusta pusarka orko pataman. Uj ratullapi cay pachapi caj tucuy camachiska llajtastataj payman ricucherka.
 6. Nerkataj: —Kanman koskayqui atiyta camachinayquipaj tucuy cay llajtasta khapaj capuynincutawan. Nokaman jaywaska carka. Chayraycu jaywani pimanchus munani.
 7. Sichus kan konkoricuspa yupaychawanquiman chayka, tucuy kanpata canka, —nispa.
 8. Jesustaj payman cuticherka: —Dios palabranpi nin: “Señor Diosnillayquita yupaychanqui. Pay sapallanman konkoricuspa casunqui”, —nispa.
 9. Chanta supay Satanás Jesusta Jerusalenman pusarka. Yupaychana-wasej patanpi sayaricherka. Jesusta nerkataj: —Sichus Diospa Wawan canqui chayka, cay patamanta chay uraman phinquiycuy pampaman.
 10. Diospa palabranpi nin: Dios camachenka angelesninta kanta wakaychasunancupaj.
 11. Nintaj: Angelesninta camachenka kanta wakaychasunancupaj. Maquisnincuwantaj kanta jap'isonkancu rumisman ama urmanayquipaj.
 12. Jesús payman cuticherka: —Dioska nin: “Ama Señor Diosniyquej atiyninta manacajpaj mañacuychu”, —nispa.
 13. Supay Satanás tucuy imaymana pantachinaswan munasharka juchallichiyta Jesusta. Mana atispari payta sakerpaspa chincaporka uj p'unchaycama.

Diosmanta Qhelqa ñisqapi qillqa kamaypi hina qillqasqa:

Jesús supayta atipan

 1. Jesús Jordán mayumanta ripuspa Santo Espirituwan junt'a karqa. Santo Espiritutaj ch'in pampapi pusaykachaspa paywan kasharqa.
 2. Chaypachataj tawa chunka p'unchaykunantinpi supay Satanás Jesusta juchallichiyta munasharqa. Jesustaj chay p'unchaykunapi mana ni imatapis mikhorqachu. Chay qhepata pay yarqhachikorqa.
 3. Ajinata supay Satanás Jesusman nerqa: —Sichus Diospa Wawan kanki chayqa, kamachiy kay rumita t'antaman kutinanta, —nispa.
 4. Jesustaj payman kuticherqa: —Diospa palabranpi nin: “Runaqa mana mikhunallawanchu kausanan. Manachayrí Diospa tukuy palabranwan kausanan”, —nispa.
 5. Chanta supay Satanás Jesusta pusarqa orqo pataman. Uj ratullapi kay pachapi kaj tukuy kamachisqa llajtastataj payman rikucherqa.
 6. Nerqataj: —Qanman qosqayki atiyta kamachinaykipaj tukuy kay llajtasta qhapaj kapuyninkutawan. Noqaman jaywasqa karqa. Chayrayku jaywani pimanchus munani.
 7. Sichus qan qonqorikuspa yupaychawankiman chayqa, tukuy qanpata kanqa, —nispa.
 8. Jesustaj payman kuticherqa: —Dios palabranpi nin: “Señor Diosnillaykita yupaychanki. Pay sapallanman qonqorikuspa kasunki”, —nispa.
 9. Chanta supay Satanás Jesusta Jerusalenman pusarqa. Yupaychana-wasej patanpi sayaricherqa. Jesusta nerqataj: —Sichus Diospa Wawan kanki chayqa, kay patamanta chay uraman phinkiykuy pampaman.
 10. Diospa palabranpi nin: Dios kamachenqa angelesninta qanta waqaychasunankupaj.
 11. Nintaj: Angelesninta kamachenqa qanta waqaychasunankupaj. Makisninkuwantaj qanta jap'isonqanku rumisman ama urmanaykipaj.
 12. Jesús payman kuticherqa: —Diosqa nin: “Ama Señor Diosniykej atiyninta manakajpaj mañakuychu”, —nispa.
 13. Supay Satanás tukuy imaymana pantachinaswan munasharqa juchallichiyta Jesusta. Mana atispari payta saqerpaspa chinkaporqa uj p'unchaykama.

Dios parlapawanchej. El Nuevo testamento de Nuestro Señor Jesucristo en Quechua (Central de Bolivia), 1976, Liga Bíblica Internacional. 2a ed., 2011, Wycliffe Inc. (scriptureearth.org, pdf 6,3 MB).

Quechua de Bolivia - Qullasuyu runasimi (Diosmanta Qhelqa 1993).

 1. Jesusqa kuterqa Jordán Mayumanta Espíritu Santowan junt'asqa, chay Espiritutaj Payta pusarqa ch'in pampaman.
 2. Chaypeqa tawa chunka p'unchayninman Kuraj Supayqa Jesusta juchaman urmachiyta munarqa. Chay tawa chunka p'unchaypi mana imata mikhusqanraykutaj Jesusqa yarqhachikorqa.
 3. Chantá Kuraj Supayqa nerqa Jesusta: Sichus Diospa Churin kanki chayqa, niy kay rumeqa t'antaman tukunanta, nispa.
 4. Jesustajrí kuticherqa: Diosmanta Qhelqasqapi nin: Mana t'antallawanchu runaqa kawsanqa, nispa.
 5. Chantá Kuraj Supayqa orqo pataman Jesusta pusaspa, uj ñawi ch'irmiypi rikucherqa tukuy kay pachapi reinosta,
 6. nerqataj: Kay tukuy atiyta qosqayki, tukuy kapuynintawan, imaraykuchus noqaman qosqa karqa; chayrayku pimanchus munani, chayman qoyta atini.
 7. Sichus ñawpaqeypi qonqoriykukuspa, yupaychawanki chayqa, kay tukuynin Qampata kanqa, nispa.
 8. Jesustajrí kuticherqa: Diosmanta Qhelqasqapi nin: Señor Diosniykita yupaychanki, Pay sapallantataj sirvinki, nispa.
 9. Chaymanta Kuraj Supayqa Jerusalén llajtaman Jesusta pusarqa, Templo patapi sayaykuchispataj, nerqa: Diospa Churinchus kanki chayqa, wijch'uykukuy pampaman.
 10. Diosmanta Qhelqasqapi nin: Angelesninta kachamonqa waqaychasunankupaj, nispa.
 11. Chantá nillantaj: Makisninkupi jap'isonqanku, ama chakiykita rumipi takakunaykipaj, nispa.
 12. Jesustajrí kuticherqa: Diosmanta Qhelqasqapi nillantaj: Señor Diosniykita ama pruebata ruwankichu, nispa.
 13. Chantá Kuraj Supayqa Jesusta chaypacha juchaman urmachiyta munaspa tukuytawan, pachampi saqespa, pisi tiempota chinkarerqa.

Diosmanta Qhelqa: Lucaspa Qhelqasqan. Sociedad bíblica boliviana, 1993. Bible.is ñisqapi ñawinchay, rimasqatapas uyariy.

Quechua de Bolivia del Norte - Apulu runasimi (Mosoj Testamento 1985).

Jesús pruebaman churaska

 1. Jesús Jordán mayumanta puriporkan Santo Espirituwan junt'a. Santo Espiritutaj Jesusta ch'usaj lugarman pusarkan.
 2. Chaypitaj tawa chunca p'unchayta supay Jesusta pruebaman churarkan. Jesús chay p'unchaycuna ni imata miqhuskanraycu yarekachicaporkan.
 3. Supaytaj nerkan: —Sichus Diospaj Churinpuni canqui chayka, cay rumita t'antaman tucuchiy.
 4. Jesustaj contestarkan: —Escrituraka nin: ‘Mana miqhunallawanchu runaka causanka, manachayri Diospaj tucuy palabrancunawan.’
 5. Chaymanta supay Jesusta athun loma pataman pusarkan. Uj ratopi tucuy cay pachapi caj nacioncunata ricuchispa,
 6. nerkan: —Kanman autoridadta koskayqui tucuy cay nacioncunata mandanayquipaj, tucuy cay nacioncunapaj khapaj caynintawan. Caycunaka nokapajta, chayraycu pimanchus munani chayman koyta atini.
 7. Ñaupakeypi konkoriycucuspa adorawanqui chayka, cay tucuy ima kanpajta canka.
 8. Jesustaj contestarkan: —Escrituraka nin: ‘Señor Diosnillayquita adoranqui. Pay sapallanta sirvinqui.’
 9. Chaymanta supay Jesusta Jerusalenman pusarkan. Templo patapi astawan alto cajman llojsichispa, nerkan: —Sichus Diospaj Churinpuni canqui chayka, caymanta pampaman wijch'uycucuy,
 10. imaraycuchus Escrituraka nin: ‘Dios angelnincunata cachamonka cuidanasunquipaj mana nanachicunayquipaj.
 11. Maquincuwan jap'isunquichis rumicunaman mana tacacunayquipaj.’
 12. Jesús contestarkan: —Escrituraka nillantaj: ‘Ama Señor Diosniyquita pruebaman churanquichu’ nispa.
 13. Supay ni imaynamanta Jesusta juchallichiyta atispa, carunchacaporkan pisi tiempopaj.

Diosmanta Qhelqa ñisqapi qillqa kamaypi hina qillqasqa:

Jesús pruebaman churasqa

 1. Jesús Jordán mayumanta puriporqan Santo Espirituwan junt'a. Santo Espiritutaj Jesusta ch'usaj lugarman pusarqan.
 2. Chaypitaj tawa chunka p'unchayta supay Jesusta pruebaman churarqan. Jesús chay p'unchaykuna ni imata mikhusqanrayku yareqachikaporqan.
 3. Supaytaj nerqan: —Sichus Diospaj Churinpuni kanki chayqa, kay rumita t'antaman tukuchiy.
 4. Jesustaj kontestarqan: —Eskrituraqa nin: ‘Mana mikhunallawanchu runaqa kausanqa, manachayri Diospaj tukuy palabrankunawan.’
 5. Chaymanta supay Jesusta athun loma pataman pusarqan. Uj ratopi tukuy kay pachapi kaj nasyonkunata rikuchispa,
 6. nerqan: —Qanman autoridadta qosqayki tukuy kay nasyonkunata mandanaykipaj, tukuy kay nasyonkunapaj qhapaj kaynintawan. Kaykunaqa noqapajta, chayrayku pimanchus munani chayman qoyta atini.
 7. Ñaupaqeypi qonqoriykukuspa adorawanki chayqa, kay tukuy ima qanpajta kanqa.
 8. Jesustaj kontestarqan: —Eskrituraqa nin: ‘Señor Diosnillaykita adoranki. Pay sapallanta sirvinki.’
 9. Chaymanta supay Jesusta Jerusalenman pusarqan. Templo patapi astawan alto kajman llojsichispa, nerqan: —Sichus Diospaj Churinpuni kanki chayqa, kaymanta pampaman wijch'uykukuy,
 10. imaraykuchus Eskrituraqa nin: ‘Dios angelninkunata kachamonqa kuidanasunkipaj mana nanachikunaykipaj.
 11. Makinkuwan jap'isunkichis rumikunaman mana takakunaykipaj.’
 12. Jesús kontestarqan: —Eskrituraqa nillantaj: ‘Ama Señor Diosniykita pruebaman churankichu’ nispa.
 13. Supay ni imaynamanta Jesusta juchallichiyta atispa, karunchakaporqan pisi tiempopaj.

Mosoj Testamento: San Lucas Sumaj Evangeliota Willan. Wycliffe, Wrisley, Liga Biblica Mundial del Hogar, 1993 (scriptureearth.org, pdf 3,7 MB). Bibles.org ñisqapi ñawiriy. Worldscriptures.org ñisqapi ñawiriy.

Quechua de Bolivia del Norte - Apulu runasimi (Dios Tatanchispaq Musuq Rimayninkuna 2006).

 1. Jesusqa Ch'uwa Ajayu junt'am Jordán mayuniqmanta kutimpurqan, Ajayutaq ch'usaq qasi pampaniqman payta pusapurqan.
 2. Chaypitaq tawachunka p'unchay qaynachkaqtin Supayqa payman yanarirqan. Chay p'unchaykunapiqa manam imatapas mikhusqachu, chhikamantataq yariqachikupurqanmi.
 3. Chhikataq Supayqa payman ajinata nirqan: –Chiqachus Diospaq Churin kanki chhikaqa, kay rumita t'ant'aman tukuchun niy –nispa.
 4. Jesustaq payman ajinata jaynirqan: –Qilqasqakunapiqa ajinatam nin: ‘Runaqa manam t'ant'allawanchu kawsanman,’ nispa.
 5. Chhikamantataq, Supayqa uj athun pata chhikaman pusarqurqan, jinaspataq tukuy kaypacha qhapaq suyukunata rikuchispa,
 6. payman ajinata nirqan: –Nuqa tukuy atiyta jinataq kay suyukunapaq qhapaq kayninta qusqayki. Imaraykuchus chayqa nuqaman qusqam, jinataq nuqam pimanchus quyta munani chayman qupusaq.
 7. Nuqamanchus killpiykukuspa yupaychawankiman chhikaqa, tukuy kaykunaqa qampaqmi kanqa –nispa.
 8. Jesustaq payman ajinata jaynirqan: –Qilqasqakunapiqa ajinatam nin: ‘Tata Diosniykita yupaychay, jinataq pay sapallaman jayway,’ –nispa.
 9. Chay chhikamantataq, Supayqa Jerusalén llaqtaman pusarqan, chaypitaq Diospaq wasimpi janaqkaq pataman pusarqurqan, jinaspataq payman ajinata nirqan: –Chiqachu Diospaq Churin kanki chhikaqa, kay patamantapacha pampaniqman t'alaqakuy;
 10. imaraykuchus Qilqasqakunapiqa ajinatam nin: ‘Diosmi angelninkunata qan pakanapaq kachamunqa.
 11. Makinkunawan uqharisunkichis, chakiykikunata rumikunaman chayaspa ama nanjachikunaykipaq,’ –nispa.
 12. Jesustaq payman ajinata jaynirqan: –Qilqasqakunapiqa nillantaqmi: “Tata Diosniykitaqa ama yanariychu,” –nispa.
 13. Jayk'aqchus Supayqa manaña imaynamantapas Jesusman yanariyta atipurqan chhikaqa, paymantaqa uj chhika p'unchaykuna jithiqapurqan.

Dios Tatanchispaq Musuq Rimayninkuna: San Lucas Sumaq Evangeliota Willan. Sociedades Biblicas Unidas, 2006. Bible.is ñisqapi ñawinchay, rimasqatapas uyariy. Gospelgo.com ñisqapi ñawinchay.

Quichua del Ecuador - Kichwa shimi (Apunchic Jesucristopac Mushuc Testamento 1954).

Jesus tentashca

 1. Jesusca, Espiritu Santohuan junda, Jordanmanta tigramurca, purunman Espiritupac pushashca carca.
 2. chuscu chunga punlla, diablomanta tentashca carca. Chay punllacunapi imata mana micurcachu: chay quipa yarcacharca.
 3. Chaipi diabloca paiman nirca: Can Diospac Churi cacpi, cay rumita tanda tucuchun cachay.
 4. Jesus cutichishpa, paiman nirca: Quillcashca tiyacun: Runaca mana tandallahuanchu causanga, ashun Diospac tucuy shimihuan.
 5. Diabloca paita shuc jahua urcuman pusharca, cay pachapac tucuy capac suyuta utca paiman ricuchirca.
 6. Diabloca paiman nirca: Canman caitucuy pudita cushami, paipac sumaitapish, ñucaman cushca cashca ari, ñucaca piman munashpa cunimi:
 7. Can ari ñucapac ñaupacpi yupaichashpa, tucuymi cambac canga.
 8. Jesus cutinishpa, paiman: Ri, Satanas, nirca, ñucapac ñaupamanta, quillcashca cashca ari: Cambac Apu Diosta yupaichanguimi paillaman sirvinguimi.
 9. Jerusalenman paita pusharca, yupaichana huasi jahuapi paita churarca, nirca: Can Diospac Churi cacpi, caimanta uraman shitari:
 10. Quillcashcami ari: Paipac angelcunata canta ricucuchun cachanga;
 11. Paicunapac maquipi canta pushangacuna, Chaquita rumipi ama chugringapac.
 12. Jesus paiman cutinirca: Nishcami: Cambac Apu Diosta ama tentaichu:
 13. Tucuyta tentashca cashpa, diablo ashacama paita saquirca.

Apunchic Jesucristopac Mushuc Testamento. El Nuevo Testamento en Quichua del Ecuador y Español. Sociedades Bíblicas Unidas, Quito 1954, 773 pp. Uyaychaq: Julia D. Woodward. Apunchic Jesucristopac Alli Huillay San Lucas Quillcashca.

Quichua del Ecuador - Kichwa shimi (Pachacamacpac Quillcashca Shimi 1997).

Supaica purun-panpapi Jesusta juchapi urmachisha nin

 1. Jesusca Sumac-Samaihuan juntarishpa Jordan-mayumanta ticrarca, Sumac-Samaica purun-panpaman pusharca,
 2. chaipica chuscu-chunca punchata tiyarca, supaica juchapi urmachisha nirca. Jesusca chai punchacunapi mana imatapash micurcachu, chai puncha quipaca yaricachirca.
 3. Chaimantami supaica Jesusta nirca: «Pachacamacpac Churi cashpaca, cai rumita tantaman ticrarichun cachai».
 4. Jesusca cashna cutichirca: «Quillcashcami can: Runaca, mana tantahuanlla causanchu».
 5. Supaica urcu-jahuaman pushashpa allpa-pachapac tucui camachinacunata Jesusman ricuchishpa,
 6. Supaica Paita nirca: «Cai camachicunapac ushaita, cushicuitapash canman cusha; ñucaman cuhuashcamanta, ñuca munashpaca maicamanpash cusha.
 7. Can cuncurishpa ñucata mañacpica, tucuimi canpac canca».
 8. Jesusca cashna cutichirca: «Quillcashcami can: Canpac Apunchic Pachacamacta muchanqui, Paitalla yupaichanqui».
 9. Supaica Jesusta Jerusalenman pushashpa Pachacamacpac-Huasi jahuapi churashpaca nirca: «Canca, Pachacamacpac Churi cashpaca caimanta uraiman shitari,
 10. Sumaimana Quillcaica ninmi: «Pachacamacca paipac chasquicunata cachanca Canta huaicanacushpa huacaichichun;
 11. Cantaca paicunapac maquipi apancacuna, canpac chaquica ima rumipipash ama nitcarichun».
 12. Jesusca cashna cutichircami: «Sumaimana-Quillcaica ninmi: canpac Apunchic Pachacamacta ama juchanayaipi urmachinquichu».
 13. Supaica tucui juchanayai urmachinacunapi tucurishcata ricushpaca, Jesusmanta caruyashpa shuc pachapi ticramuncapac caruyarcami.

Pachacamacpac Quillcashca Shimi. Edición bilingüe quichua-castellano. San Pablo, Madrid 1997. Tikrakkuna: Bernarda Ortiz, Antonio Brescuani. 901 pp. ISBN 8428520259.

Quichua Chimborazo, Ecuador - Chimpurasu Kichwa (Dios Rimashca Shimicunami 1989).

Caita chaita rurai nishpa Jesusta diablo pandachisha nishcamanta

 1. Jesusca Jordán yacumantaca Diospaj Samai Espiritu japishcarni tigrarca. Paitaca Diospaj Samai Espiritumi shitashca parnbaman pusharca.
 2. Chaipimi chuscu chunga punllacunata carca. Chaipimi diabloca paita caita chaita rurai nishpa pandachisha nirca. Chai shitashca pambapica chai tucui punllacunatami mana micurca. Chai q'uipaca yaricachircami.
 3. Chashna yaricaíhuan cajpimi diabloca Jesustaca: -Canca Diospaj Churi cashpaca cai rumita tanda tucuchun nillari- nirca.
 4. Chashna nijpi Jesusca: -Dios Quillcachishcapica: “Runacunaca tandallahuan mana causanchu. Taita Dios rimashca tucui shimicunahuanmi causan”- ninmi nirca.
 5. Chashna nishca q'uipami cutin diabloca jatun urcu jahuaman Jesusta pushashpaca cai pachapi tiyaj tucui llajtacunata shuj ricuìllapi tucuita ricuchirca.
 6. Chashna ricuchishpa diabloca: “Cai tucui sumaj llajtacunata mandanataca canman cusha. Cai tucuitaca ñucamanmari cushca. Chaimanta ñuca piman cusha nishpaca cushallami.
 7. Can ñucata cungurishpa mañajpica cai tucuitaca canmanmi cusha- nirca.
 8. Chashna nijpi Jesusca: -Anchui caimanta Satanas. Dios Quillcachishcapica: “Canta mandaj Diosllata cungurishpa mañangui. Paipajllata rurangui” ninmi- nirca.
 9. Chashna nishca q'uipaca cutin diabloca Jesusta Jerusalenman pushashpaca Diosta adorana huasi jahua puntapi churarca. Chaipi churashpaca: -Canca Diospaj Churi cashpaca caimanta ucuman huashicuiyari.
 10. Dios Quillcachishcapica: Diosca paipaj angelcunata canta ricuchun cachangami.
 11. Cambaj chaquicuna rumipi ama chugririchun paicunapaj maquicunahuan charirangallami ninmi- nirca.
 12. Shina nijpi Jesusca: -Dios Quillcachishcapica: “Canta mandaj Diosta ama yangamanta caita chaita rurai nichu” ninmi- nirca.
 13. Caita chaita rurai nishpapish mana pandachi tucushpaca diabloca shujtaj punllacama saquishpa rircallami.

Dios Rimashca Shimicunami: San Lucas. Sociedad bíblica ecuatoriana, Quito 1989.

Quichua Chimborazo, Ecuador - Chimpurasu Kichwa (Dios Rimashca Shimicunami 2004).

Jesusta diablo pandachisha nishcami

 1. Jesusca jucha illaj Espirituhuan jundami Jordán yacumantaca tigrarca. Diospaj Espirituca shitashca pambamanmi pusharca.
 2. Chaipica chuscu chunga punllacunatami carca. Chai punllacunapimi, diabloca pandachisha nirca. Chuscu chunga punllacunata imata mana micushca cashpami Jesusca yaricachirca.
 3. Yaricaihuan cajpimi diabloca: –Diospaj Churitaj cashpaca, cai rumita tanda tucuchun niyari– nirca.
 4. Chaimi Jesusca: –Quillcachishcapica: “Runaca mana tandallahuan causangachu. Ashtahuanpish Dios rimashca tucui shimicunahuanmi causanga” ninmi– nirca.
 5. Chai q'uipami diabloca, jatun urcu jahuaman Jesusta pushashpa ñahui quimllai shinallapi cai pachapi tiyaj mandana tucui llajtacunata ricuchirca.
 6. Chaita ricuchishpami diabloca: –Cai pachapi tiyaj tucui llajtacunata mandaj canata, chaipi imalla tiyaj sumajcunatapish canmanmi cusha. Tucui caicunataca ñucamanmi curca. Piman cusha nishcaman cui tucunimi.
 7. Can ñucata cungurishpa adorajpica, tucui caicunaca cambajmi canga– nirca.
 8. Chaimi Jesusca: –Anchui caimanta Satanás. Quillcachishcapica: “Mandaj cambaj Taita Diosta adorangui, paipajllata rurangui” ninmi– nirca.
 9. Chaimanta diabloca Jerusalenman pushashpa Diospaj huasi jahua puntapi Jesusta churashpaca: –Diospaj Churitaj cashpaca, caimanta ucuman huashicui.
 10. Quillcachishcapica: “Canta cuidachun Diosca paipaj angelcunata cachangami.
 11. Rumipi cambaj chaqui ama chugririchun, paicunapaj maquipi cantaca charirangami” ninmi– nircami.
 12. Chaimi Jesusca: –Quillcachishcapica: “Mandaj cambaj Taita Diostaca ama pandachinata yuyangui” ninmi– nirca.
 13. Diabloca ima shinapish pandachisha nishpa, mana pandachi tucushpaca, asha punllacama saquishpa rircallami.

Dios Rimashca Shimicunami: San Lucas. Sociedad bíblica ecuatoriana, Quito 2004. Youversion.com nishkapi killkakatina.

Quichua Chimborazo, Ecuador - Chimpurasu Kichwa (Mushuj Testamento Diospaj Shimi 2010).

Jesustaca diablomi pandachisha nishca

 1. Jesusca Jordán yacumantaca, jucha illaj Espirituhuan jundami tigrarca. Paitaca, Diospaj Espiritumi shitashca pambaman pusharca.
 2. Chuscu chunga punllacunata imata mana micushpa chaipi cashcamantami, yaricaihuan carca. Chaimantami diabloca, pandachingapaj shamurca.
 3. Diabloca, Jesustaca: -Can Diospaj Churitaj cashpaca, cai rumitaca tanda tucuchun niari- nircami.
 4. Chashna nijpi Jesusca: -Dios Quillcachishcapica: “Runacunaca mana tandallahuanchu causan, ashtahuanpish Taita Dios rimashca tucui shimicunahuanpishmi causan” ninmi- nircami.
 5. Chai huashaca diabloca, jatun urcu jahuamanmi Jesusta pusharca. Chai jahuamantami cai pacha tucui llajtacunata, shuj ricuillapi tucuita ricuchirca.
 6. Chai huashaca, cashnami nirca: -Cai tucui sumaj, jatun llajtacunata mandanataca, Canmanmi cusha. Tucui caicunataca ñucamanmi curca. Ñucapaj cashcamantaca, ñuca piman cusha nishpaca cushallami.
 7. Cambaj cachun nishpaca, pambacama cumurishpa ñucata adorajpica, tucuita Canman cushallami- nircami.
 8. Chashna nijpimi, Jesusca: -Satanás, caimanta anchui. Dios Quillcachishcapica: “Canta Mandaj Diosllata adorangui, Pai munashcallata rurangui” ninmi- nircami.
 9. Chaimantaca diabloca, Jesusta Jerusalenman pushashpami, Diospaj huasi torre jahua puntapi churarca. Chaipica cashnami nirca: -Can Diospaj Churitaj cashpaca, caimanta ucuman huashicui.
 10. Illu Dios Quillcachishcapica: “Diosca Canta japichun, Paipaj angelcunata cachangallami. Cambaj chaquicuna rumipi ama chugririchunca, paicunapaj maquihuan japingallami” ninmi- nircami.
 11. Shina nijpi, Jesusca: -Dios Quillcachishcapica, cashnapishmi nicun: “Canta Mandaj Diostaca, ama can munashcata rurachisha nishpa p'iñachinguichu” nicunmi- nircami.
 12. Chashna tucuita rurashpapish, manataj urmachi tucushpaca, diabloca shujtaj punllacama saquircallami.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi: San Lucas. Biblica Inc., 2010. Youversion.com nishkapi killkakatina. Gospelgo.com nishkapi killkakatina.

Quichua Imbabura, Ecuador - Imbabura Kichwa (Diospaj Shimi, 2010)

Jesusmanmi, diabloca nali yuyaita cujushca

 1. Jesusca, Diospaj jucha illaj Espíritu jundami, Jordán yacumandaca tigrajurca. Shina tigrajujpica, Diospaj Espiritumi jichushca pambaman pusharca.
 2. Chuscu chunga punllacaman chaipi cajpimi diabloca, Jesusman nali yuyaita cujurca. Chai punllacunapica, imatapash na micushpami purijurcachu. Chai punllacuna yalishca jipami, ninanda yarjachirca.
 3. Shina yarjachijpimi diabloca, cashna nirca: —Taita Diospaj Churipacha cashpaca, cai rumita tandaman tigrachi— nircami.
 4. Shina nijpimi Jesusca, cashna nirca: —Escribishcapica cashnami nijun: ‘Gentecunaca, na tandahuanlla causangachu. Ashtahuangarin Taita Diospaj tucui Shimihuanmi causanga’ nijunmi— nircami.
 5. Chai jipami diabloca, shuj jatun urcuman, Jesustaca pusharca. Chai urcumandaca, cai pachapi tiaj tucui llactacunatami, ñapash ricuchirca.
 6. Shina ricuchishpami diabloca, Jesusta cashna nirca: —Cai llactacunata mandana ushaitapash, chai juyailla llactacunatapash, ñucami canman cusha. Chaicunata mandajuchunga, ñucamanmi saquirca. Chaitaca, piman cungapaj munashpapash cushallami.
 7. Ñucata can cungurishpa mañajpica, tucuillatami canmanlla cusha— nircami.
 8. Shina nijpimi Jesusca, cashna nishpa tigrachirca: —Satanás, ñuca ñaupajmanda anchuri. Escribishcapica cashnami nijun: ‘Canda Mandaj Taita Diostalla cungurishpa mañangui. Paitalla servishpa causangui’ nijunmi— nircami.
 9. Chai jipami diabloca, Jerusalenman Jesustaca pusharca. Chaipica, Diospaj huasi jahuaman vitsiachishpami, diabloca cashna nirca: —Taita Diospaj Churipacha cashpaca, caimanda ucuman urmai.
 10. Cashna nishpami escribichishca tiajun: ‘Canda aliguta cuidachunga Taita Diosca, paipaj angelcunatami cachamunga.
 11. Paicunami, rumipi can ama nitijachunga, candaca maquipi charinajunga’ nijunmi— nircami.
 12. Shina nijpimi Jesusca, diablotaca cashna nishpa tigrachirca: —Cashnatapashmi nijun: ‘Canda Mandaj Taita Diostaca, ama can munashcata rurachun mandanguichu’ nijunmi— nircami.
 13. Chashna nali yuyaita cungapaj munajushca jipami diabloca, asha punllacunata Jesusta saquishpa rirca.

Diospaj Shimi: San Lucas. Sociedad bíblica ecuatoriana, Quito 2010. Youversion.com nishkapi killkakatina.

na → mana, -nchi → -nchik.

Quichua Cañar, Ecuador - Kañari Kichwa (Dios Rimashcata Quillcashcami 2010).

Jesusta diablo pandachisha nishcamanta

 1. Jesusca Jordán yacumantaca Diospac Espíritu jundami cutirca. Diospac Espiritumi shitashca pambaman pusharca.
 2. Chaipi chuscu chunga punzhata cacpimi, Satanasca pandachisha nirca. Chai punzhacunata mana micushca cashpami, Jesusca yarcachirca.
 3. Chaipimi Satanasca Jesustaca: —Can Diospac Churi cashpaca, cai rumita tanda tucuchun niyari— nirca.
 4. Chashna nicpimi Jesusca: —Dios quillcachishcapica: “Runaca mana tandallahuanchu causanga” ninmi— nirca.
 5. Chaimanta Satanasca jatun urcu jahuaman Jesusta pushashpami, shuc ñahui quimllaillapi cai pacha tucui llactacunata ricuchirca.
 6. Chashna ricuchishpaca: —Cai tucui sumac llactacunata mandanataca ñucamanmi cushca. Chaimanta ñucaca piman cusha nishpaca cushallami.
 7. Can ñucata cungurishpa adoracpica, tucui caicunata canmanmi cusha— nirca.
 8. Chashna nicpimi Jesusca: —Dios quillcachishcapica: “Canta Mandac Diosllata adorangui, paillata servingui” ninmi— nirca.
 9. Chaimantaca Satanasca Jesusta Jerusalén puebloman pushashpa, Diosta mañana huasi jahuapi churashpaca: —Can Diospac Churi cashpaca, caimanta shitari.
 10. Dios quillcachishcapica: “Ama huactarichunca, Diosca paipac angelcunatami jarcachun cachanga.
 11. Can ama chaquillatapish rumipi chugririchunca, paicunami maquipi chasquinga” ninmi— nirca.
 12. Shina nicpimi Jesusca: —Dios quillcachishcapica: “Mandac Diosta, ama pandachisha nichun” ninmi— nirca.
 13. Satanasca Jesusta pandachisha nicushpapish mana pudishpaca, asha punzhacunacaman saquishpa rircami.

Dios Rimashcata Quillcashcami: San Lucas. Sociedades bíblicas unidas, Quito 2010. Youversion.com nishkapi killkakatina.

Quichua Salasaca, Ecuador - Salasaka Kichwa (Diosbuj Shimi: Mushuj Testamento 2013).

 1. Jesusca Diosbuj Espíritu jundashca gashami, Jordán yacumunda vueltamuqui paidaga Espíritu shitashca pushtumu pushaga.
 2. Chibi chuscu chunga p'unllada puriqui diablo pandachingu munaga. Chi p'unllaguna na micushcamunda Jesusca yarijachigami.
 3. Shina puriguqui, diabloga Jesusta cashna niga, “Can Diosbuj churidij gashaga, cai rumida, ‘Tanda tuqui,’ niri.”
 4. Shina niquimi, Jesusca, “Diosbuj shimibiga ninmi, ‘Gentegunaga na tandallanga causangachu. Ashtanbish tuqui Diosbuj shiminbishmi causan,’ ” niga.
 5. Shina nishca q'uipa, diabloga urcu jahuamu Jesusta pushasha riga. Chimunda cai pachabi tuqui imalla tiyashcada ñash ricuchisha
 6. cashna niga, “Tuqui llactagunada mandachun imalla tiyashcadash cushami. Caigunadaga ñucami japishcani, ‘Ñuca cusha,’ nishcamunmi cusha.
 7. Can ñucada cungurisha ‘Allimi gangui,’ niquiga, tuqui cambujmi ganga.”
 8. Shina niquiga Jesusca niga, “Anchi caimunda, Satanás. Diosbuj shimibiga cashnami nin, ‘Cambuj Manduj Diosllada, ‘C'uilladimi gangui,’ nisha pai nishcallada rurangui.’ ”
 9. Chi q'uipa diabloga, Jesusta Jerusalén pueblomu pushusha, israelgunaj Diosbuj huasi jahuamu shayachisha, cashna niga, “Can Diosbuj churidij gashaga, caimunda pambamu urmi.
 10. Diosbuj shimibiga cashnami nin, ‘Dios paibuj angelgunada canda chapachun cachungami.
 11. Cambuj chaqui rumibi ama tacarichun, paigunaj maquin chariringami.’ ”
 12. Shina niqui Jesusca, “ ‘Cambuj Manduj Diostaga can munashcada rurachun t'anguj shina ama mandanguichu,’ ninmi,” niga.
 13. Ña diabloga ima shina na juchada rurachingu pudishaga, shuj p'unllagunaj saquisha rigallami.

Diosbuj Shimi: Mushuj Testamento. Caibi Mushuj Testamentomunda escribichishcagunada liyi pudingui. Jesusmunda escribichishcagunaga: San Lucas.

Quichua del Napo, Ecuador - Napuruna Kichwa (Colegio Don Bosco 1988).

 1. Jesus, Diospac Samaihuan juntashca, Jordan yacumanta ticrarca; Samai paita pushacpi, chunlla allpapi causarca chuscu chunca puncha.
 2. Chaipi supai paita camarca, Micuna illacpi, mana imata micushpa causarca, chairaicu yarcachirca;
 3. Yarcacpi, supai paita nirca: Can Diospac churi cashpa, cai rumita "tanta tucui" nishpa rimai.
 4. Jesus cutiparca: —Quillcara tiyan: "Runa mana tantallahuanchu causan".
 5. Huasha, supai shuc jatun urcuman paita pusharca; paiman tucui llactacunata ñahuipilla ricuchishpa,
 6. nirca: —Cai llactacunapi apu canata cushcanqui; ñucapac mari canun; ñuca munashcaman chaicunata cusha.
 7. Can ñucata yapaichacpi, cai tucui canpacmi canca.
 8. Rimacpi uyashpa, Jesus nirca: —Quillcara tiyan: "Canpac Apu Diosta yupaichanqui, paillatata uyanqui.
 9. Chai huasha, supai Jerusalen llactaman paita pusharca; Diospac huasi jahuapi paita shayachishpa nirca: —Can Diospac churi cashpa, caimanta uraman shitari;
 10. quillcara mari tiyan: "Paipac angelcunata cachanca canta ricuncapac.
 11. Angelcuna canta maquipi japinunca, ama rumipi susurincapac"
 12. Jesus cutipashpa nirca: —Quillcarapash tiyan: "Canpac Apu Diosta ama camaichu".
 13. Supai Jesusta camashca huasha, "shuc punchacama" nishpa chincarirca.

Colegio Don Bosco nishkapaq tikrashka (Diospak mushu kushka shimi). Colegio Don Bosco, 1988. Bible.is nishkapi killkakatina, rimashkatapash uyarina. Gospelgo.com nishkapi killkakatina.

Quichua del Tena, Ecuador - Tena Kichwa (Hermanos Libres del Ecuador 1982).

 1. Jesús, Santu Ispirituhua undashca, Jordanmanda tigraca. Ispíritu pushashca aca runa illashca partima.
 2. Chihui chuscu chunga punzha tupu tiaca. Supai apu paita tintaca. Imaras mana micucachu chi punzhaunai, chihuasha yarcachica.
 3. Shinajpi supai apu paita nica: “Can Diospa Churi asha, cai rumira rimai, tanda tucuchu.”
 4. Jesús paita cutipasha: “Quillcashca tianmi,” nica, “mana tandallahua runa causangachu, astaun tucui Dios rimashca shimiunahua.”
 5. Supai apu paita shu atun urcu pundama pushaca, tucui mundui tiaj llactaunara dsaslla ricuchica.
 6. Supai apu Jesusta nica: “Cai tucui ushaira canda cusha, tucui cai llactauna sumajta. Ñucama cushca aca, ñuca munashcama cuni.
 7. Can tuama urmasha ñucara alabajpi, adurajpi, cai tucuira cushcangui.”
 8. Jesús cutipasha paita nica: “Anzhuri ñucajmanda, Satanás; quillcashca tian: ‘Camba Señor Diosta aduranami angui, paillara sirvinami angui,’ ”
 9. Paita pushaca Jerusalenma, templo huasi ahua pundai paita churaca. Paita nica: “Can Diospa Churi asha, allpama saltai.
 10. Quillcashca tian: ‘Paihua angelgunara mandangami canda cuirangaj,’ supai apu nica.
 11. Shinallara: ‘Paiguna maqui ahuai canda apinaungami camba chaqui rumii ama tacaringaj. ’ ”
 12. Jesús cutipasha nica: “Rimashca tian, ‘Camba Señor Diosta ama tintanguichu. ’ ”
 13. Tucui tintana tucurijpi, supai apu paimanda rica ansa unaigama.

Hermanos Libres del Ecuador nishkapa tikrashka (Diospa mushuk paktachina shimi). Hermanos Libres del Ecuador, 1982. Bible.is nishkapi killkakatina, rimashkatapash uyarina. Gospelgo.com nishkapi killkakatina.

-aka → -arka; aka → karka; ak → kak; -una → -kuna; rashka → rurashka; -wa(k) → -pa(k).

Quichua del Oriente, Ecuador - Kichwa shimipi (Ñucanchi Señor Jesucristomanda Shimi 1992).

Jesusta tentana

 1. Jesús, Santo Espirituhua undarishca asha, Jordanmanda tigraca. Espíritu pushashca aca runa illashca partima.
 2. Chihui chuscu chunga punzha tupu tiaca. Supai apu paita tentaca. Imaras mana micucachu chi punzhaunai, chihuasha yarcachica.
 3. Shinajpi supai apu paita nica: Can Diospa Churi ashaga, cai rumira rimai tanda tucuchu.
 4. Jesús paita cutipasha: Quillcashca tianmi, nica, Mana tandallahua runa causangachu, astaun tucui Dios rimashca shimiunahua.
 5. Supai apu paita shu atun urcuma pushaca, tucui mundui tiaj llactaunara dsaslla ricuchica.
 6. Supai apu Jesusta nica: Caijtucui ushaira canda cusha, tucui cai llactauna sumajhua. Ñucama cushca ashca, ñuca munashcama cuni.
 7. Can tuama urmasha ñucara alabajpi, adorajpi, cushcangui tucuira.
 8. Jesús cutipasha paita nica: Anzhuri ñucajmanda, Satanás, quillcashca tian: Camba Señor Diosta adorana mangui, paulara sirvina angui.
 9. Paita pushaca Jerusalenma, templo huasi ahua pundai paita churaca. Paita nica: Can Diospa Churi asha, allpama saltai.
 10. Quillcashca tian: Paihua angelgunara mandangami canda cuirangaj, supai apu nica.
 11. Shinallara, Paiguna maquiunai canda apinaungami camba chaquira rumii ama nijtaringaj.
 12. Jesús cutipasha nica: Rimashca tian, Camba Señor Diosta ama tentanguichu.
 13. Tucui tentación nishca tucuríjpi, supai apu paimanda rica shu ratogama.

Nuevo Testamento Nishca. Ñucanchi Señor Jesucristomanda Shimi. Sociedades Bíblicas Unidas, Quito 1972. Gospelgo.com nishkapi killkakatina.

-aka → -arka; aka → karka; ak → kak; -una → -kuna; rashka → rurashka; -ra → -ta; -wa(k) → -pa(k).

Quichua del Pastaza, Ecuador - Pastasa Kichwa (Diospa Shimi 1992).

 1. Jesus bautisarishcahuasha Diospa Samai jundaricpi Jordan yacumanda llucshira. Llucshicpi Diospa Samai paita pushara chaquishca partima.
 2. Chuscu chunga punzhata chibi tiyaura. Chibi tiyaushcai supai paita pandachinata munara. Tucui chi punzhagunaibi Jesus imatahuas mana micushachu tiyaura. Chasna ausha yapa raicashca mara.
 3. Chasna raicacpi supai paita casna nisha camara, Can Diospa churi asha cai rumita panda rasha micui nira.
 4. Chasna supai nicpi Jesus rimara, Diospa shimi ninmi: Runa mana micushallachu causacchan, astahuanbas Yaya Dios tucui rimashcata cadsusha causana manchi.
 5. Chihuasha supai paita urcuma apasha chimanda tucui llactagunata chi ratuhuallai ricuchira.
 6. Ricuchisha, Cai tucui gustu llactagunaga ñucahuagmi nira. Ñáuca pitas cunata ushanimi. Chasna asha can mandac tucuchun nisha tucui cai gustu ricuric llactagunata canda cusha nini can chigunata mandangahua.
 7. Diostacuinta ñucata cungurisha alabasha balichicpiga canda cushcanguimi.
 8. Jesus randi rimara, Diospa shimibi quillcashca tiyaunmi: Canda mandac Diosta alabana angui, paillata cadsusha causana mangui nira.
 9. Chihuashaga supai paita Jerusalenma apasha Diosta alabana huasi jahuaibi shayachisha rimara, Can Diospa churi asha caimanda allpama saltai nira.
 10. Supaihuas Diospa shimita japisha rimara, Diospa shimibi quillcashca tiyanmi nisha Dios paihua angelgunata cachangami canda japisha cuirangahua.
 11. Chasnallata quillcashcami, paiguna maquigunahuan canda marcangaunami camba chaqui ama rumibi tacarichun nisha.
 12. Jesus randi paita rimara, Chasnallatami Diospa shimi nin: Can munashcata rachun nisha canda mandac Diostaga ama mandasha camanguichu nira.
 13. Supai tucui ima tunuis camasha juchai urmachinata mana ushashami Jesusmanda anchurisha rira, huasha ima uraspas tupasha urmachishami nisha yuyarira.

Diospa Shimi (mushuk paktachina shimi.). Diospa Shimi. El nuevo testamento en el idioma Quichua de Pastaza en Ecuador. Primera edición, 1992. Segunda edición, 2009. Wycliffe Bible Translators, 2009. Bible.is nishkapi killkakatina, rimashkatapash uyarina. Gospelgo.com nishkapi killkakatina.

-ara → -arka; ara → karka; aura → kakurka; ak → kak; -una → -kuna; rashka → rurashka; -wa(k) → -pa(k); sha → shpa.


Kay p'anqapiqa tukuy qillqakuna qallariy qillqaypi hinam qillqasqa (textos en su ortografía original).


Ch'uya Qillqamanta rakikuna, achka t'ikrasqakuna, achka k'iti rimaykunapi

Mañaykuna, takikuna, hukkunapas


Last update: 5 Jan 2017. © runasimi.de.  The contents of this page may be distributed for non-commercial purposes, especially for spreading knowledge of the Runasimi language in the world and strengthening its position in its home lands. Please quote the original author (if not mentioned by name, write runasimi.de), and set a link to this page (write down URL, if texts or images of this page are used in printed version).