Dyusqa chay hinatapunim khuyawarqan

Nicodemopa Jesuswan rimasqanmanta — Huwan (Juan) 3:1-21 — ancha achka hina t'ikrasqakuna

Kay p'anqapiqa tukuy qillqakuna qallariy qillqaypi hinam qillqasqa (textos en su ortografía original).

Liwru/T'ikraqSuyuK'iti rimayHuwanpa qillqasqan iwanhilyu 3:16
Gybbon-Spilsbury 1880Quechua clásico del Cuzco, PerúKlasiku Runasimi (Piruw) Chay Pachakamaqqa chiqatami runakunata munarqa, chay Sapallay-Churinta qukurqa, tukuy paypi iñiq mana wañunanpaq, wiñay kawsaytari apinanpaq.
Enrique Pélach, Demetrio Molloy 1974Quechua (sureño), PerúRunasimi (urin Piruw) Arí, ancha-anchatapuni Tayta Dyus kuyarqa mundu runakunata hasta sapallan Churintapas paykunaman qunankama, pipas Paypi kriyispa mana wañunampaq, aswan Wiñay Kawsayniyuq kanampaq.
Florencio Segura 1954Ayacucho, PerúAyakuchu/Chanka Dyusqa runakunatam kuyarqa, sapallan Churinta qumunankama, pipas paypi iñiq mana puchukanampaq, aswan wiñay kawsayniyuq kanampaq.
Chuya Qellqa 1987Ayacucho, PerúAyakuchu/Chanka Dyusqa ancha-anchatam kuyarqa runakunata, chaymi sapallan Churinta qumurqa pipas paypi iñiqqa manaña puchukaspa wiñay kawsananpaq.
Chuya Qellqa 2012Ayacucho, PerúAyakuchu/Chanka Dyusqa ancha-anchatam runakunata kuyarqa, chaymi sapallan Churinta qumurqa, pipas paypi iñiqqa mana wañunanpaq, aswanqa wiñay kawsayniyuq kananpaq.
Clorinda Matto de Turner 1901Cuzco, PerúQusqu (Qosqo) Imaynataraqsi Dyus tiksimuyuta khuyarqan, Phiwi Churinta qurqan, tukuy saqay paypi iñiqpa mana muchuspa wiñay kawsayniyuq kananpaq.
Apunchis Jesukristoq Mosoq Rimanakuynin 1947Cuzco, PerúQusqu (Qosqo) Imarayku Dyusqa chay hinatapunin kaypachata munakurqan, sapan Churinta qurqan, tukuy haqay paypi iñiqqa, ama wañunampaq, yallinraq wiñay kawsayniyuq kanampaq.
Diospa Simin Qelqa 2004Cuzco, PerúQusqu (Qosqo) Dyusqa anchatapunin runakunata munakurqan, chaymi sapan Churinta kachamurqan, pipas paypi iñiqqa ama wañunanpaq, aswanpas wiñay kawsayniyuq kananpaq.
Wycliffe Mosoq Testamento 2013Este de Apurímac, PerúApurimaq Dyusqa ancha-anchatan kay pachapi runakunata munakuran. Chaymi sapallan Wawanta kay pachaman mandamuran, pipas paypi kriyiqqa ama wañunanpaq, aswanpas wiñay kawsayniyuq kananpaq.
Hilario Huanca, Hermann Wendling 2007Puno, PerúPunu (Qullaw) Imaraykuchus Dyusqa kay pachata sinchita munakuspa kachamurqan ch'ulla churinta, llapan paypi iñiqkuna ama chinkanankupaq, ashwanpis wiñay kawsayta tarinankupaq.
Sumaj notisias Juanpa eskribisqanman jina 1948Centro/Sur de BoliviaQullasuyu (Buliwya) Imaraykuchus Dyus chay jinatapuni munduta munakurqa, k'ata Churinta qurqa, pillapis paypi kriyiqqa, ama wiñaypaq pirdikunanpaq, antis wiñay kawsayniyuq kananpaq.
Diosmanta Qhelqa 1993Centro/Sur de BoliviaQullasuyu (Buliwya) Dyusqa chay jinatapuni kay pachapi kaq chhikata munakusqanrayku, juk k'ata Churinta qurqa. Ajinamanta pillapis Paypi kriyiqqa mana chinkayman rinqachu, astawanqa wiñay kawsayniyuq kanqa.
Wycliffe Mosoj Testamento 1985Norte de BoliviaApulu (Buliwya) Dyusqa tukuy runakunata maytapuni munakun. Chayrayku ch'ulla Churinta kachamurqan, paypi kriyiq mana infirnupi wiñaypaq sufrinanpaq, manachayri wiñaypaq salvasqa kananpaq.
Dios Tatanchispaq Musuq Rimanayninkuna 2006Norte de BoliviaApulu (Buliwya) Imaraykuchus tukuy kaypachapi kawsakuqkunatam Dyusqa anchata munakurqan, chayraykum sapa ch'ulla wawanta tukuy payman iyaw niqkuna ama chinkanankupaq, manachayqa wiñay kawsayniyuq kanankupaq kachamurqan.
Apunchic Jesucristopac Mushuc Testamento 1954Quichua del EcuadorKichwa shimi Dyus ari kasnami kay pachata kuyarka, paypak sapalla Churita kurka, pillapish paypi krishpa ama chinkarichun, yallinrak wiñay kawsayta charichun.
Leonidas Proaño, Jesucristopaj Alli Huillai 1972Quichua del EcuadorKichwa shimi Chayka Tayta Dyuska kay pacha gentekunata achkata kuyashkamanta paypak kikin sapalla Churita kurka, tukuy Paypi krikkuna ama chinkarichun, ashumpish mana tukuri kawsayta charichun.
Pachacamacpac Quillcashca Shimi 1997Quichua del EcuadorKichwa shimi ¡Chashnami Pachakamakka allpa-pachata achka achkata kuyarka! Paypak Shuklla Churita kurkami, maykan Paypi iñikka ama chinkarichun, kaypak rantika Wiñay wiñay Kawsayta charichun.
Dios Rimashca Shimicunami 1989Chimborazo, EcuadorChimpurasu Kichwa Dyuska kay pachapi kawsakkunataka achkata k'uyashpami, paypak shuklla Churitaka pipish payta krikka ama chinkarishpa, ashtawanpish wiñay kawsayta charichun kay pachamanka kacharka.
Dios Rimashca Shimicunami 2004Chimborazo, EcuadorChimpurasu Kichwa Tayta Dyuska, kay pachapi kawsakkunataka yallitak k'uyashpami, paypak shuklla Churita kacharka. Pipish payta krikka ama chinkarishpa, ashtawanpish wiñay kawsayta charichunmi kacharka.
Mushuj Testamento Diospaj Shimi 2010Chimborazo, EcuadorChimpurasu Kichwa Tayta Dyuska kay pachapi kawsakkunata yallitak k'uyashpami, Paypak shuklla Churita kurka. Pipish Payta krikka ama chinkarichun, ashtawanpish wiñay kawsayta charichunmi Payta kurka.
Diospaj Shimi 1994Imbabura, EcuadorImpapura Kichwa Tayta Dyuska, kay pachapi kawsakkunata ninanta khuyashpami, paypak shuklla Churita karamurka. Pipash payta krishpaka, mana chinkayta chinkakrinkachu, ashtawankarin kawsaytami kawsakrinka.
Diospaj Shimi 2010Imbabura, EcuadorImpapura Kichwa Tayta Dyuska, kay pachapi kawsakkunata ninanta khuyashpami, paypak shuklla Churikuta karamurka. Pipash payta krishpaka, mana chinkayta chinkakrinkachu, ashtawankarin kawsaytami kawsakrinka.
Mushuc Testamento 1996Cañar, EcuadorKañari Kichwa Tayta Dyuska, kay pachapi kawsakkunata may k'uyashpami, paypa shuklla Churita kay pachaman kacharka. Pipish payta krikka ama chinkarishpa, wiñay kawsayta charichunmi, chashnaka kacharka.
Dios Rimashcata Quillcashcami 2010Cañar, EcuadorKañari Kichwa Dyuska kay pachapi kawsakkunata yallita kuyashpami, paypak shuklla Churita kay pachaman kacharka. Pipish payta krikka ama chinkarichun, ashtawanpish wiñay kawsayta charichunmi, chashnaka kacharka.
Jesucristo Imashna Causashcada Imada Yachachishcada 1973Salasaca, EcuadorSalasaka Kichwa Tayta Dyuska kay pachabi kawsakunada achkadami k'uyashpa paybuj shujlla Churidaga pibish payda krijka ama chingarishpa, ashtanbish mana tukurij kawsida charichun kay pachamun kacharga.
Diosbuj Shimi: Mushuj Testamento 2013Salasaca, EcuadorSalasaka Kichwa Tayta Dyus kay pachabi kawsujkunada manchanaydi k'uyushami, Paybuj shujlla Churida kachuga, mayjinsh Payda krijka ama chingarishalla, ashtangarin na tukurij kawsida charichun.
Colegio Don Bosco 1988Napo, EcuadorNapu Kichwa Dios runakunata yapa llakishpa, paypak shuklla churita paykunaman kuyarka, payta inikkuna ama chinkarinuchun nishpa, ranti wiñay kawsayta charinuchun.
Hermanos Libres del Ecuador 1982Tena, EcuadorTena Kichwa Kasnami Dyus kay pachara llakika, paywa sapalla Churira kuka, maykans paywajpi kirisha ama chingarichu, astaumbas wiñay kawsayra charichu.
Ñucanchi Señor Jesucristomanda Shimi 1992Oriente, EcuadorKichwa shimi Kasnami Dyus kay pachata llakirka, paywan sapalla Churita kurka, maykans paypakpi kirishpa ama chinkarichun, astawampas wiñay kawsayta charichun.
Diospa Shimi 1992Pastaza, EcuadorPastasa Kichwa Yaya Dyuska kay pachai kawsak runagunata yapa llakishkamandami paywa sapalla churita kayma kachamushka tukui payta kirik runaguna ama ukupachama chingarinauchun, astawanbas wiñay kawsayta charinauchun nisha.
Wycliffe 1996Inga, ColombiaInka (Kulumbya) Taita Dius, kai alpamanda tukui runakunata ña iapa kuiaspa, kikinpa suglla wambratami kachamurka; chasaka, paimanda tukui suma iuiagkuna, puchukaringataka, mana puchukaridiru kaugsaita iukangapakuna.
Yaya Dyuspa Mushu Killkachishkan Shimi 1997Pastaza, PerúInka (Pastasa) Yaya Dyuska ñukanchi runakunata yapa yuyashpan shuklla Wawanta payshina Yaya Dyusllatata kay allpama kacharka uchanchikunarayku wañunanpa. Chasna Wawanta kachashpanmi tukuy paypi sinchikukkunaka manana anchurishka paymanta wiñaypa parisishunchichu, ashwan paywana wiñaypa kawsashunchi.
Tata Diospa Mushuk Rimanan 1992San Martín, PerúLamas Kichwa Tata Dyuska tukuy runakunata sukaman kuyawashpanchikuna kay allpaman chaylla wambranta kachmurkan uchanchikunarayku wañunanpa. Chashna wañushpa tukuy payta kreyik runakunata wañunanchikunamanta salvawanchisapa Tata Dyuswan mana tukuyniyukta kawsananchikunapa.
Mushuq Tistamintu 2004Cajamarca, PerúKashamarka Chaqa Tayta Dyusqam kay mundupi yumbay tiyaqkunata ancha kuyashpa, sapalan Churinda kaçhamurqan wañunambaq, paypi yumbay kriyiqkuna ama chingananllapa; ashwan tukuy tyimpu kawsananllapa.
Mushuq Testamento 2004Lambayeque, PerúInkawasi-Kañaris Tayta Dyusqami tukuy runakunata kusalata munashanrayku uklayla Wamranmatapis kaçhamuran. Chayna tukuyla paypi kriyiqkunaqa amana wanurchu tukuy tyimpupaqna washakar kawsananllapapaq.
Apunchic Jesucristoc Chuscu Evangeliocuna 1923Huallaga, PerúWallaqa Wanuku Hina kaynawpam kuyarqan Diosninchik pachata (runakunata), huknaylla churinta quykurqan, llapan taqaychaw yarakuqkunata mana chinkanampaq, astaw mana ushyay kawayta charananpaq.
Tayta Diosninchi isquirbichishan 2010Huallaga, PerúWallaqa Wanuku Tayta Diosqa runakunata fiyupa kuyarmi hapallan kuyay wamranta kachamuran Payman pipis yaarakuq kaaqa mana wañunanpaq chaypa rukinqa imaykamapis kawananpaq.
Wycliffe Mushog testamento 2009Panao, PerúPanaw Wanuku Tayta Diosninchi llapan runata llakipashpan kay pachaman japallan Wawanta kaçhamuran. Pipis Wawanman yupachikur, ushyakayman mana çhayanqapaachu. Manchaaqa imaykamanpis kawanqa.
Wycliffe Mushog testamento 2003Huamalíes, PerúWamali Wanuku Runakunata kuyashpanmi Tayta Dios kachamurqan kuyay surinta. Saynawpami pipis Tayta Diospa surinta chaskikur payman yaarakuq kaaqa in ernuman qaykushqanasu kayanqa, sinooqa gloriamanmi chaayanqa imayyaqpis saychaw kawayaananpaa.
Wycliffe Mushog testamento 2003Margos-Yarovilca-Lauricocha, PerúMarqus-Yaruwillka-Lawriqucha Runakunata kuyashpanmi Tayta Dios kachamurqan kuyay tsurinta. Tsaynuqpami pipis Tayta Diospa tsurinta chaskikur payman yaarakuq kaaqa infiernuman manana qaykushqatsu kanqa, sinooqa gloriamanmi chayanqa imayyaqpis tsaychaw kawananpaq.
Wycliffe Mushü Limalikuy 2006Huaylla Huanca, PerúWaylla Wanka Hunin Tayta Diosñatakmari jinantin pachaaçhaw lluy nunakta sumaa-sumaa kuyal, japallan kuyay chulinta kaçhamula payman chalapakuukunaka juchançhaw manaña wañunanpaa, a?hwanpa wiña-wiñaypaa allin kawsaykaaçhawña kawsananpaamá.
Wycliffe Guepacag Testamentu 1997Norte Junín, PerúTarma Hunin Chaura Tayta Diosqa aliska kuyakuqla karmi, kuyasha kay pachaçhaw lapan runata. Chaymi kaçhamusha chay japalaylan Dios-mayinta lapan pi maysi “Payqa razonpa Diospitam shamusha” nir, yupachikuqkuna mana juchalançhaw wanupaakunanpaq, antis Dioswan imaykamas kawapaakunanpaq.
Juanpa alli willakininkuna 1946Ancash, PerúAnkash nunashimi Tsaylaayapam munduta Dyus kuyarqan, japallan Tsurintam qumushqa, taqay llapan payman kriyinkuq kaq, mana uqrakananpaq, sinuqa wiñay kawayyuq kananpaq.
Wycliffe Alli Willakuy 2002Norte Conchucos, PerúHanan Kunchuku Ankash Dyus Yaya llapan runakunata allaapa kuyarmi, kay patsaman hapallan kuyay Tsurinta kachamurqan. Tsaymi payman llapan kriyikuqkunaqa, infiernuman manana aywayanqanatsu, sinuqa mana ushakaq kawaytam tariyanqa, sieluchaw imayyaqpis shumaq kawakuyaananpaq.
Wycliffe Mushog testamento 2002Sur Conchucos, PerúUrin Kunchuku Ankash Kuyakuq Tayta Dyusllantsik runakunata allaapa kuyaparninmi kay patsaman kachamurqan kuyay hapallan tsurinta. Pipis payman yaarakuq kaqkuna infiernuman manam aywayanqanatsu, sinuqa gloriamanmi aywayanqa imayyaqpis tsaychaw kawayaananpaq.
Wycliffe Mushoq Testamentu 2007Huaylas, PerúWaylas Ankash Porki kay patsachaw nunakunata allapa kuyarninmi, Dyus hukllaylla tsurinta kachamurqan, payman markaakuqkuna mana kondenashqa kayaananpaq sinuqa wiñaypa kawayaananpaq.

Quechua clásico del Cuzco, Perú - Qusqu / Qosqo (Gybbon-Spilsbury 1880).

Capitulu Quimza

 1. Phariseocunamanta huk kcari tiarca, Nicodemus sutiyasca, huk Yudiorunacuna apun.
 2. Caykca Yesusman tutapi hamuspa ñipurca: Apu, yachaycu kcankca Pachacamacmanta huk yachachic hamusca cascayquita; chay mana-pipas hatinchu rurayta cay mana-ricusaccunata kcan rurascayquitakca, Pachacamac mana payhuan captinkca.
 3. Yesuskca hayñispa ñipurca: Chekcamanta, chekcamantami ñiyqui, Chacay zapallanlla pichus mosucmanta pakcaric, hatinta Pachacamacpa kcapacayninta kcahuaytakca.
 4. Nicodemuskca ñipun: Ymahinatac huk kcarikca hatin mosucmanta pakcariyta, machu caspakca? Hatinkcachus mamanpa uicsanman ticracuspa mosucmanta pakcariytakca?
 5. Yesuskca hayñirca: Chekcamanta, chekcamantami ñiyqui, Chacay zapallanlla yakumantapas Santu-Nununmantapas mosucmanta pakcarisca cac, hatinkca Pachacamacpa kcapacayninman raycuyta.
 6. Aychamanta pakcarisca cacka, aychallami; nunumantapas pakcarisca cakca, nunullami.
 7. Ama hahuanchaychu, chay ñisuscayraycukca, Kcancunatakca pishisunquichismi mosucmanta pakcariykca.
 8. Huayrakca maymunascampimi pukun; rimaynintapas huyarinqui, manari yachaquichu maymantachus hamun, cayri maymanchus rin: chayhinami can tucuy nunumanta pakcarisca cackca.
 9. Nicodemuskca hayñispa ñipurca: Ymahinatac caykca ruracuyta hatin?
 10. Yesuskca hayñispa ñipurca: Yachachic cac caspa Ysraelpi, cayta mana yachanquichu?
 11. Chekcamanta, chekcamantami ñiyqui, Rimanchis yachascanchistakca, kcahuascanchistapaskca chekcata ariñiinchis; manapas kcancunakca ñiscanchista chasquinquichischu.
 12. Allpa ymamanta rimaptiyquichiskca mana yñiinquichis, ymahinatac yñiinquichis anacpacha ymamanta rimaptiyquichiskca?
 13. Karip Churinmi anacpachapi tiac, anacpachamantapas uraycucmi, can zapallan anacpachaman huicharickqa.
 14. Ymahinachus Moyseskca machaquayta purum-pampapi sokcarirca, chayhinapasmi kcarip Churin sokcarisqa cananta:
 15. Zapa huk paypi yñiic, mana huañunanpac, uiñay cauzaytari apinanpac.
 16. Chay Pachacamackca chicatami runacunata munarca, chay Zapallay-Churinta kokcurca, tucuy paypi yñiic, mana huañunanpac, uiñay cauzaytari apinanpac.
 17. Chay Pachacamackca manami cacharcachu pachaman Churinta runacunata taripananpac, runacunatari payraycu kquespichinanpac.
 18. Pichus paypi yñiic, mana taripasca canchu; pichusri mana yñiickca, ñami taripasca carca: chay Pachacamacpa Zapallan-Churinpa sutinpi mana yñiiscanraycu.
 19. Caypas taripaykca can, pachaman kanchaykca hamurca, kcaricunapas hastaanmanta tutata kcanchaymanta munarcancu, chay rurascancunakca mana-allin carcancu.
 20. Chay tucuy kcari mana-allita rurackca kcanchayta checnispa, kcanchaymankca mana hamunchu, ruraynincunakca mana ricurichisca canancunapac.
 21. Chekcatari rurackca kcanchaymanmi hamun, ruraynincunata ricurinancunapac, chay Pachacamacraycu rurasca caspa.

Sanampa s: kawsay, sapay: kawzay, zapay (s ñisqa), wakin rimasqakunapi: s (sh/š ñisqa).

Apunchis Yesus-Kiristup, Santu Yoancama ehuangeliun: quichua cayri ynca siminpi quillkcasca = El santo evangelio de nuestro Señor Jesu-Cristo según San Juan: traducido del original á la lengua quichua, ó del ynca. Traducido por el Rev. J.H. Gybbon-Spilsbury. Buenos Aires : Sociedad Bíblica, Británica y Estrangera, 1880. Harvard hatunyachaywasip llika tiyayninpi ñawinchay.

Quechua sureño - Runasimipi (Enrique Pélach, Demetrio Molloy 1974)

Nicodemomanta

 1. Jesusmi contestarqa: Kaqllatam niyki: Pipas yakumanta Espíritu Santomantawan musuqmanta mana naciqqa manam Diospa Hanaqpachanman yaykuyta atinmanchu.
 2. Runapa churiyasqanmanta paqarimuqqa, aychallam; Espiritumanta nacimuqqa ichaqa espiritum.
 3. Ama admirakuychu "musuqmanta nacinaykichis kanqa" nisqaywan.
 4. Puriq wayra may munasqanmanmi wayramun, qamqa uyarinki qaparispa pukumusqantam, chaywampas manan yachankichu maylawmanta hamusqanta ni maylawman risqantapas. Chaynallataqmi sucedin Espíritu Santomanta naciqtapas, nispam nirqa Jesús.
 5. Chaymi Nicodemo yapamanta Jesusta tapurqa: Chayri, ¿imaynataq kanman? nispa.
 6. Jesusmi contestarqa: Qam, Israel llaqtapi yachachiq Maestro kachkaspayki ¿manachu kaytaqa entendinki?
 7. Kaqllatam niyki: Ñoqaykuqa yachasqaykumantam rimayku, willakuqtaq hamuyku tukuy ima rikusqaykumanta, ichaqa qamkuna mana kasunkichischu ñoqaykupa nisqaykuta.
 8. Kunan, kay mundupa cosaskunallamanta rimapayachkaykichis, hinaptin mana creiwankichischu, chayna kaptinqa ¿imaynataq creiwaqchis sichum Hanaqpachamanta rimapayaptiy?
 9. Manam pipas Hanaqpachaman wicharirqachu sinoqa Hanaqpachamanta uraykamuqllam: Runapa Churin, (Jesucristom).
 10. Imaynam Moisés uqarirqa piña machaqwayta chinniq purun pampapi, chaynallataq Runapa Churinpas (Jesucristopas) urqarisqa kanan yachakun,
 11. llapan Paypi creiq Wiñay Kawsayniyuq kanampaq.
 12. Arí, ancha-anchatapuni Tayta Dios kuyarqa mundo runakunata hasta sapallan Churintapas paykunaman qonankama, pipas Paypi creispa mana wañunampaq, aswan Wiñay Kawsayniyuq kanampaq.
 13. Dios Yaya kachamurqa sapallan Churinta kay pachaman mana kay pacha runakunata condenanampaqchu aswanqa qespichinampaqmi.
 14. Pipas Paypi creiqqa mana condenakunchu; pero Paypi mana iñiqtaqmi ña condenasqaña, Diospa sapallan Churinpi mana creisqanmanta.
 15. Kanchaymi (Jesucristo) kay pachaman hamurqa, pero runakunañataqmi Kanchayta kuyanankumantaqa, chakniq-tutayayta aswän masta kuyarqaku, porque mana allin ruwasqankunawan huchallapim kawsarqaku; anchaypim kachkan condenación.
 16. Pipas hucha ruwaqqa Kanchaytam cheqnin manataqmi Kanchayman asuykunchu, hucha ruwasqankunapa millay kaynin, Kanchaypi, mana reqsisqa kanampaq.
 17. Imam kaqlla Verdadpi puriqmi ichaqa Kanchayta maskan, Diospa munayninta huntachispa ruwasqankuna claruta rikuchisqa kanampaq, nispa nirqa Jesús.

Santos Evangelios y Hechos de los Apóstoles: Primera versión católica en quechua y castellano. Editorial Andina, Lima 1974. 494 pp. Uyaychaqkuna: Enrique Pélach y Feliu, Demetrio Molloy MacDermott. Taytanchis Jesucristopa Santo Evangelion San Juanpa Qellqasqan: Diospa Rimaynin (Palabran) Runaman Tukurqa, p. 301.

Quechua de Ayacucho, Perú - Ayakuchu / Chanka (Florencio Segura 1954).

Nicodemomanta

 1. Ichaqa huk runam karqa fariseokunamanta, Nicodemo sutiyuq, judiokunapi kamachikuq.
 2. Kaymi tutalla Jesusman hamuspa nirqa: Rabiy, pipas, mana paywan Dios kaptin, kay señalkuna rurasqayki mana ruray atisqanraykum, yachaniku Diosmanta yachachikuqpaq hamusqaykita.
 3. Chaymi Jesus contestarqa: Chiqapta, chiqaptam niyki, pipas mana musuqmanta nacemuqqa, manam Diospa reinonta rikunmanchu, nispa.
 4. Nicodemom nirqa: ¿Imaynataq runaqa nacemunman yuyaq kachkaspan? ¿Icha atinmanchum mamampa wiksanman kasqallan kutiykuspa naceyta?
 5. Jesusmi contestarqa: Chiqapta, chiqaptam niyki, mana yakumanta Espiritumantawan nacemuqqa, manam Diospa reinonman yaykunmanchu.
 6. Aychamanta nacemuqqa aychallam, Espiritumanta nacemuqqa espiritutaqmi.
 7. Ama admirakuychu, musuqmantapunim nacenaykichik, nisqaymanta.
 8. Wayraqa munasqanmantam pukumun, chaymi qaparisqanta uyarinki; ichaqa manam yachankichu maymantam hamusqanta, nitaq mayman risqantapas; chaynam llapallan Espiritumanta nacemuqqa.
 9. Nicodemom contestarqa: ¿Imaynataq kayqa kanman? nispa.
 10. Hinaptinmi Jesus nirqa: ¿Qam Israelpa yachachiqnin kachkaspaykichum mana kayta yachanki?
 11. Chiqapta, chiqaptam niyki, yachasqaykumantam rimaniku, rikusqaykumantataqmi testificaniku, hinaptinmi testificasqaykuta mana chaskinkichikchu.
 12. Kay pacha kaqkunamanta qamkunaman nichkaptiy, mana iñichkaspaykichikqa, ¿imaynataq iñiwaqchik hanaq pacha kaqkunamanta niptiyqa?
 13. Manam pipas wicharirqachu hanaq pachamanqa, ichaqa hanaq pachamanta uraykamuq Runamanta Naceq hanaq pachapi kaqllam.
 14. Imaynam chunniqpi Moises huqarirqa machaqwayta, chaynataqmi Runamanta Naceqpas huqarisqa kanan,
 15. pipas paypi iñiq mana puchukanampaq, aswan wiñay kawsayniyuq kanampaq.
 16. Diosqa runakunatam kuyarqa, sapallan Churinta qumunankama, pipas paypi iñiq mana puchukanampaq, aswan wiñay kawsayniyuq kanampaq.
 17. Diosqa kay pachaman sapallan Churinta kachamurqa, manam runakuna juzganampaqchu, aswan runakuna paywan salvo kanampaqmi.
 18. Paypi iñiqqa manam juzgasqachu, mana paypi iñiqmi ichaqa juzgasqaña, mana Diospa sapallan Churimpa sutimpi iñisqanrayku.
 19. Kaymi kay juicio, kay pachamanmi kanchay hamurqa, hinaptinmi runakuna, rurasqanku mana allin kasqanrayku, kanchaymanta astawan tutayayta kuyarurqaku.
 20. Llapallan mana allin ruraqqa kanchaytam chiqnin, hinaspam kanchaymanqa mana hamunchu, rurasqankuna mana riqsichikunampaq;
 21. Chiqap ruraqmi ichaqa hamun kanchayman, rurasqankuna Diospi rurasqa kasqanta rikurichinampaq.

Juampa qillqasqan Evangelio. Sociedades bíblicas unidas (United Bible Societies), 1954. 68 pp. T'ikraqnin: Florencio Segura.

Quechua de Ayacucho, Perú - Ayakuchu / Chanka (Chuya Qillqa 1987).

Nicodemopa Jesuswan rimasqanmanta

 1. Nicodemo sutiyoq fariseom karqa judiokuna kamachikuq.
 2. Paymi tutallan Jesusman nirqa: —Yachachikuq, yachanikum yachachiwanaykikupaq Dios kachamususqaykita, manam pipas atinmanchu qam hina kay milagrokuna ruraytaqa Dios paywan mana kaptinqa —nispa.
 3. Jesusmi nirqa: —Cheqaptapunim niki, pipas mana mosoqmanta nacespaqa manam rikunqachu Diospa munaychakusqanta —nispa.
 4. Chaymi Nicodemo tapurqa: —¿Imaynataq runaqa machuña kachkaspaqa mosoqmantaqa nacemunman? ¿Icha atinmanchu mamanpa wiksanman kutiykuspa kasqallan nacemuyta? —nispa.
 5. Jesusñataqmi nirqa: —Cheqaptapunim niki, yakumantawan Espiritumanta pipas mana naceqqa Diospa munaychakusqanmanqa manam yaykunmanchu.
 6. Runamanta nacemuqqa hina runallam, Espiritumanta nacemuqñataqmi espirituña.
 7. Amayá admirakuychu “Mosoqmantam nacenayki” nisqaywanqa.
 8. Wayraqa maylawmantapas wayramunmi chaymi uyarinki qaparisqanta, ichaqa manam yachankichu maymanta hamusqantapas nitaq mayman risqantapas, chaynam Espiritumanta llapallan nacemuqkunaqa.
 9. Chaymi Nicodemo mosoqmanta nirqa: —¿Imaynataqcha chaykunaqa kanman? —nispa.
 10. Jesusñataqmi nirqa: —Qamqa kanki Israel casta runakuna yachachiqmi ¿hinachkaspachum kaykunata mana yachanki?
 11. Cheqaptapunim rimaniku yachasqaykumanta, willakunikuñataqmi rikusqaykumanta hinaptinmi qamkuna mana creenkichikchu nisqaykuta.
 12. Kay pachapi kaqkunallamanta niptiymi mana creenkichikchu, chaynaqa ¿imaynataq creewaqchik hanaq pachapi kaqkunamanta willaptiyqa?
 13. —Manam pipas rirqachu hanaq pachataqa, ichaqa hanaq pachamanta uraykamuq Diosmanta Hamuq Runallam.
 14. Chunniqpim broncemanta culebrata ruraspa Moises sayarichirqa, chaynam Diosmanta Hamuq Runapas chakatasqa kanqa
 15. chaynapi pipas payman iñiqqa wiñay kawsananpaq.
 16. —Diosqa ancha-anchatam kuyarqa runakunata, chaymi sapallan Churinta qomurqa pipas paypi iñiqqa manaña puchukaspa wiñay kawsananpaq.
 17. Diosqa kay pachamanqa kachamurqa sapallan Churintaqa manam runakunata juzgananpaqchu aswanqa salvananpaqmi.
 18. —Diospa Churinpi iñiqqa manam juzgasqachu kanqa, mana iñiqmi ichaqa juzgasqaña Diospa sapallan Churinpi mana iñisqanrayku.
 19. Juzgasqaqa kachkanku, kay pachaman achkiy hamuptinpas tutayaytaraq gustarusqankuraykum. Tutayaytaqa gustarurqaku pakasqallapi tukuy ima rurasqanku mana allinlla kasqanraykum.
 20. Llapa mana allin ruraqkunaqa cheqninmi achkiytaqa chay mana allin rurasqankuta mana rikuchikunankupaq.
 21. Cheqapman hina ruraqkunam ichaqa asuykamunku achkiyman rurasqankunaqa Diospa yanapakuyninwan rurasqa kasqanta qawachikunanpaq.

Chuya Qellqa: Jesucristomanta Juanpa Qellqasqan. Sociedades bíblicas unidas (United Bible Societies), 1987. T'ikraqninkuna: Homer Emerson, Rafael Yupanqui, Simon Izarra, Rómulo Sauñe Quicaña, Saturnino Gavilán, Fernando Quicaña. Bible.is ñisqapi ñawinchay, Romulop rimasqantapas uyariy. Gospelgo.com ñisqapi ñawinchay.

Quechua de Ayacucho, Perú - Ayakuchu / Chanka (Chuya Qillqa 2012).

Nicodemopa Jesuswan rimasqanmanta

 1. Karqam huk fariseo Nicodemo sutiyuq runa, payqa judiokunamanta ancha reqsisqam karqa.
 2. Paymi tutallan hamuspan Jesusta nirqa: Yachachikuq, yachanikum yachachiwanaykikupaq Dios kachamususqaykita, milagrokunataqa manam pipas qam hinaqa ruwayta atinmanchu, sichum mana paywan Dios kaptinqa, nispa.
 3. Chaymi Jesusñataq nirqa: Cheqaptapunim niki, pipas mana musoqmanta nacespaqa manam rikunqachu Diospa munaychakusqantaqa, nispa.
 4. Hinaptinmi Nicodemo tapurqa: ¿Imaynataq huk runa machuña kachkaspanqa musoqmanta nacemunman? ¿Icha atinmanchu mamanpa wiksanman kutiykuspa musoqmanta nacemuyta? nispa.
 5. Jesusñataqmi nirqa: Cheqaptapunim niki, pipas yakumantawan Espiritumanta mana naceqqa Diospa munaychakuyninmanqa manam yaykunqachu.
 6. Aychamanta nacemuqqa aychallam, Espiritumanta nacemuqmi ichaqa espíritu.
 7. Amayá admirakuychu “musoqmantam nacenanku” nisqaywanqa.
 8. Wayraqa munasqanmantam pukumun, chaymi qaparisqanta uyarinki, ichaqa manam yachankichu maymantam hamusqanta nitaq maymanmi risqantapas. Chaynam Espiritumanta nacemuqkunapas, nispa.
 9. Chaymi Nicodemo huktawan tapurqa: ¿Imaynataq chaykunaqa kanman? nispa.
 10. Jesusñataqmi nirqa: Qamqa Israelpi runakuna yachachiqmi kanki ¿hinachkaspachu kaykunata mana yachanki?
 11. Cheqaptapunim niki, yachasqayku kaqtam rimaniku, rikusqayku kaqtataqmi willakunikupas, qamkunam ichaqa willasqaykuta mana creenkichikchu.
 12. Kay pachapi kaqkunamanta willachkaptiy mana creespaykichikqa ¿imaynataq creewaqchik hanaq pachapi kaqkunamanta willaptiyqa?
 13. Manam pipas hanaq pachataqa rirqachu, aswanqa runapa Churillanmi, paymi hanaq pachamanta uraykamurqa.
 14. Imaynam Moisespas maqta uruta broncemanta ruwaspa chunniqpi hoqarirqa, chaynam runapa Churinpas hoqarisqa kanqa
 15. chaynapi pipas paypi iñiqqa wiñay kawsayniyuqña kananpaq.
 16. Diosqa ancha-anchatam runakunata kuyarqa, chaymi sapallan Churinta qomurqa, pipas paypi iñiqqa mana wañunanpaq, aswanqa wiñay kawsayniyuq kananpaq.
 17. Diosqa manam churintaqa kay pachamanqa kachamurqa runakunata condenananpaqchu, aswanqa salvananpaqmi.
 18. Diospa Churinpi iñiqqa manam condenasqachu kanqa, mana iñiqmi ichaqa Diospa sapallan Churinpi mana iñisqanrayku condenasqaña kachkan.
 19. Condenasqaqa kachkanku, kay pachaman achkiy hamuchkaptin, tukuy mana allinkunata ruwaspanku tutayaytaraq kuyasqankuraykum.
 20. Mana allinkunata ruwaq runakunaqa achkiytaqa cheqninkum, mana allinkuna ruwasqankuta mana qawachikunankurayku.
 21. Cheqap kaqman hina kawsaqkunam ichaqa, achkiyman asuykamunku, Diospa munasqanman hina ruwasqankuta qawachikunankupaq.

Chuya Qellqa: Jesucristomanta Juanpa Qellqasqan. Sociedad bíblica peruana, 2012. Youversion.com ñisqapi ñawinchay.

Quechua de Cuzco, Perú - Qusqu / Qosqo Runasimipi (Clorinda Matto de Turner 1901).

 1. Imaynatac Moisés machacchuayta purumpampapi occarircan, inallatatacmi canan occariscca Ccaric Churin,
 2. Paypi iñic huiñay causayniyoc canampac.
 3. Imaynataracsi Dios tecsimuyuta ccuyarcan, phihui Churinta ccorccan tucuy saccay paypi iñicpa mana muchuspa huiñay causayniyoc canampac.
 4. Manasha Dioscca Churinta tecsimuyuman cachamurcanchu tecsimuyuta muchuchinanpacchu, ashuansi tecsimuyoc quespinanpac payraycu.
 5. Pin paypi iñic manan muchuyman urmanchu; ichacca mana iñic, ñan muchunña; imaraycun mana iñircanchu Diospa Phihui Churinpa sutinpi.

Apunchis Jesucristoc Evangelion San Juanpa qquelkascan, Pananchis Clorinda Matto de Turnerpa castellanomanta runa simiman thicraskan. Sociedad Bíblica Americana (American Bible Society), Buenos Aires 1901. David Brantley-pa llika tiyaninpi ñawinchay (¡Viva el Perú! 27 Jun 1995).

Quechua de Cuzco, Perú - Qusqu / Qosqo Runasimipi (Apunchis Jesukristoq Mosoq Rimanakuynin 1947)

 1. Fariseokunamantataq juj runa Nikodemo sutichasqa karqan, Judiokunaq kurakan.
 2. Kaymi Jesusman juj tuta jamurqan, nirqantaq: Rabbí, yachacheqpaq Diosmanta jamusqaykita yachayku; imarayku manan pipas kay ruasqayki unanchakunata ruayta atinchu, manachus paywan Dios kanman chayqa, nispa.
 3. Jesustaq kutichispa payman nirqan: Cheqaqta, cheqaqta niyki, manan pipas Diospa qhapaqsuyunta rikuyta atinchu, manachus wajmanta paqarimunman chayqa, nispa.
 4. Nikodemoqa payta nin: ¿Imaynatan runaqa machuña kashaspa paqarimuyta atin? ¿mamampa wijsanman wajmanta jaykuyta atinchu, paqarimuytataq? nispa.
 5. Jesusqa kutichirqan: Cheqaqta, cheqaqta niyki, pipas manan unumanta Espiritumantawan paqarimunmanchu chayqa, manan Diospa qhapaqsuyunman jaykuyta atinchu.
 6. Aychamanta paqarimujqa, aycha; Espiritumanta paqarimuqtaq, espíritu.
 7. Ama utikayaychu kay nisqaymanta: Wajmanta paqarimunaykichispunin.
 8. Wayraqa may munasqanmanta phukumun, uyarinkitaq phukumusqanta; manataq maymanta jamusqanta mayman risqantapas yachankichu; chay jinallataqmi Espiritumanta tukuy jaqay paqarimujqa, nispa.
 9. Nikodemotaq payman kutichirqan: ¿Imaynatan kay ruakuyta atikun? nispa.
 10. Jesustaq kutichispa payman nirqan: ¿Qan kanki Israel llaqtapi yachacheq, manataqchu kayta yachanki?
 11. Cheqaqta, cheqaqta niyki, ima yachasqaykutan rimayku, ima rikusqayku Diospa qokuynin tataq reqsichiyku; kay reqsichisqaykutataq mana chaskinkichischu.
 12. Kaypacha imakunatachus nirqaykichis, manataq iñinkichischu chayqa, ¿imaynatataq janaqpacha imakunata niykichisman chayqa iñiwaqchis?
 13. Manataq pipas janaqpachamanqa wicharqanchu, yallinraq pi janaqpachamanta uraykamurqan chaylla, runaq Churin, pin janaqpachapi kashan.
 14. Imaynatan Moisés ch'in pampapi mach'aqwayta oqarirqan, chay jinallatataqmi runaq Churinqa oqarisqa kanan.
 15. Tukuy jaqay paypi iñejqa ama wañunampaq, yallinraq wiñay kausayniyoq kanampaq.
 16. Imarayku Diosqa chay jinatapunin kaypachata munakurqan, sapan Churinta qorqan, tukuy jaqay paypi iñejqa, ama wañunampaq, yallinraq wiñay kausayniyoq kanampaq.
 17. Imarayku Diosqa kaypachaman Churinta kachamurqan, manan kaypachata juchachanampaqchu, yallinraq payrayku kaypacha qespisqa kanampaq.
 18. Paypi iñejqa manan juchachasqachu; yallinraq paypi mana iñejqa, juchachasqaña, imarayku manan iñirqanchu Diospa sapan Churimpa sutimpi.
 19. Kaytaqmi juchachayqa, imarayku k'anchayqa kaypachaman jamurqan, runakunataq laqhakunata astawan munarqanku k'anchaymantaqa, ruayninkuq mana allin kasqanrayku.
 20. Imanaqtin tukuy jaqay mana allin kaqta ruajqa, k'anchayta cheqnikun manataq k'anchayman jamunchu, ruayninkuna mana uyanchasqa kanampaq.
 21. Yallinraq cheqaq ruajqa, k'anchaymanmi jamun, ruayninkuna sut'inchasqa kanampaq, Diospi kasqanta.

Apunchis Jesukristoq mosoq rimanakuynin. El Nuevo Testamento en quechua (Cuzco) con el Nuevo Testamento en español según la antigua versión de Cipriano de Valera rev. con arreglo al original griego. Uyaychaq: Len Herniman. Sociedades bíblicas unidas (United Bible Societies), 1947. 620 pp. Juanman jina ajllasqa Allinwillaykuna, 1 raki.

Quechua de Cuzco, Perú - Qusqu / Qosqo (Diospa Simin Qelqa 2004).

 1. Huk runan karqan fariseokunamanta Nicodemo sutiyoq, judío runakunaq umallin.
 2. Paymi Jesusman tutalla rispa nirqan: –Yachachikuq, yachaykun yachachinaykipaq Diospa kachamusqasuykita. Manan pipas ruwasqayki milagrokunataqa ruwayta atinmanchu manachus Dios paywan kanman chayqa, nispa.
 3. Jesustaq payta nirqan: –Cheqaqtapunin niyki, pipas Diospa qhapaqsuyunpi kananpaqqa wakmantan nacenan, nispa.
 4. Nicodemotaq kutichirqan: –¿Imaynataq runari machuña kashaspa wakmanta nacenman? Icha, ¿mamanpa wiksanman kutiykuspachu wakmanta nacemunman? nispa.
 5. Jesustaq nirqan: –Cheqaqtapunin niyki, pipas Diospa qhapaqsuyunpi kananpaqqa unumantawan Diospa Espiritunmantawanmi nacenan.
 6. Runamanta naceqqa runallan, Espiritumanta naceqpas espiritun.
 7. Ama musphaychu: “Wakmantan nacenaykichispuni” nisqaymantaqa.
 8. Wayraqa may munasqanmantan wayramun, suenasqallantan uyarinki, manataqmi yachankichu maymanta hamusqantapas, maymanchus risqantapas, chay hinallataqmi Espiritumanta pipas naceqqa, nispa.
 9. Nicodemotaq payta tapurqan: –¿Imaynataq kayri kanman? nispa.
 10. Chaymi Jesusqa kutichirqan: –¿Israel runakunata yachachiq kashaspachu qanqa chayta mana yachanki?
 11. Cheqaqtapunin niyki, ima yachasqaykutan rimayku, ima rikusqaykutataqmi willaykupas, willasqaykutataqmi mana chaskinkichischu.
 12. Kay pacha kaqkunamanta qankunaman nishaqtiy mana iñinkichischu chayqa, ¿imaynatataq iñiwaqchis hanaq pacha kaqkunamanta niykichisman chayqa?
 13. Manan pipas hanaq pachamanqa wicharqanchu, aswanpas hanaq pachamanta uraykamuq Runaq Churillanmi.
 14. Imaynan Moisesqa ch'inneqpi broncemanta mach'aqwayta warkurqan, chay hinallataqmi Runaq Churinpas warkusqa kanqa,
 15. pipas paypi iñiqqa wiñay kawsayniyoq kananpaq.
 16. Diosqa anchatapunin runakunata munakurqan, chaymi sapan Churinta kachamurqan, pipas paypi iñiqqa ama wañunanpaq, aswanpas wiñay kawsayniyoq kananpaq.
 17. Diosqa kay pachaman Churinta kachamurqan, manan runakunata huchachananpaqchu, aswanmi runakunata qespichinanpaq.
 18. Diospa Churinpi iñiqqa manan huchachasqachu, paypi mana iñiqmi ichaqa huchachasqaña, Diospa sapan Churinpi mana iñisqanrayku.
 19. Kaykunamantan Diosqa huchachanqa: K'anchaymi kay pachaman hamurqan, runakunataq laqhayaqta aswanta munakurqanku k'anchaymantaqa, ruwasqanku mana allin kasqanrayku.
 20. Pipas mana allinkaqta ruwaqqa k'anchaytan cheqnikun, manataq k'anchayman hamunchu, ruwasqankuna mana sut'inchasqa kananpaq.
 21. Cheqaqkaqta ruwaqmi ichaqa k'anchayman hamun, ahinapin ruwasqankunata k'anchay sut'inchanqa Diospa yanapasqan kasqanta yachakunanpaq, nispa.

Diospa Simin Qelqa: Jesucristomanta Allin Willakuykunata Juanpa Qelqasqan. Sociedad bíblica peruana, 2004. Bible.is ñisqapi ñawinchay, rimasqatapas uyariy. Gospelgo.com ñisqapi ñawinchay.

Quechua del Este de Apurímac - Apurimaq runasimi (Wycliffe, Mosoq Testamento 2013).

 1. Huk runan karan Nicodemo sutiyoq. Payqa fariseo religionniyoq, hinallataq Israel nación llaqtata kamachiq runakunamanta huknin kaq importante runan karan.
 2. Paymi huk tuta Jesuspa kasqanman hamuspa, khaynata niran: —Yachachikuq, noqaykuqa yachaykun qanqa yachachiwanaykikupaq Diosmanta hamusqaykita. Qanpa ruwasqayki milagrokunataqa manan ni pipas ruwaytaqa atinmanchu, sichus paywan Dios mana kaqtinqa, nispa.
 3. Hinaqtinmi Jesusqa Nicodemota niran: —Cheqaqtapunin niyki, sichus pipas kaqmanta mana nacenqachu chayqa, manan Diospa gobiernasqan sumaq glorianmanqa haykunqachu, nispa.
 4. Chaymi Nicodemoqa Jesusta tapuran: —¿Imaynataq runari machuña kashaspan, kaqmantari naceramunman? Icha, ¿mamitanpa wiksanman kutiyuspanchu kaqmantari naceramunman? nispa.
 5. Hinaqtinmi Jesusqa contestaran: —Cheqaqtapunin niyki, pipas unumanta hinallataq Diospa Santo Espiritunmantawan mana nacenqachu chayqa, Diospa gobiernasqan sumaq glorianmanqa manan haykunqachu.
 6. Runamanta nacemuqqa runallan. Santo Espiritumanta nacemuqmi ichaqa, Santo Espiritupa hunt'asqan runa.
 7. Amayá qanqa “kaqmantan nacenayki” nisqaywanchu admirakuy.
 8. Wayraqa wayramun tukuy lawmantan; chaymi qanqa uyarinki qaparispa hamusqallanta. Ichaqa manataqmi yachankichu maymantas hamun, maymantaqsi rin chaytapas. Saynallataqmi pasan Santo Espiritumanta llapallan nacemuqkunawanpas, nispa.
 9. Chaymi Nicodemoqa kaqmanta Jesusta tapuran: —¿Imaynataq kaykunari kanman? nispa.
 10. Hinaqtinmi Jesusqa contestaspa niran: —Israel nación llaqtapi yachachiq kashaspachu, ¿kaykunata mana yachankí?
 11. Cheqaqtapunin niyki, noqaykuqa yachasqaykutan rimayku; rikusqaykutataqmi willaykupas. Ichaqa qankunaqa manan creenkichishchu noqaykupa nisqaykutaqa.
 12. Nitaqmi kay pachapi kaqkunamanta willashaqtiypas, creenkichishchu. Chayri, ¿imaynataq creewaqchis hanaq pachapi kaqkunamanta willaqtiyrí?
 13. Manan ni pipas hanaq pachamanqa wicharanchu. Aswanqa noqa Diosmanta Hamuq Runallan hanaq pachamanta urayamurani.
 14. Imaynan Moisespas ch'inñeq lugarpi broncemanta mach'aqwayta ruwaspa k'aspipi altoman oqariran, saynallatataqmi noqa Diosmanta Hamuq Runatapas, cruzpi chakatawaspa altoman oqariwanqaku,
 15. saynapi pipas noqapi creeqqa, mana chinkasqa kananpaq, aswanqa wiñay kawsayniyoq kananpaq, nispa.
 16. Diosqa ancha-anchatan kay pachapi runakunata munakuran. Chaymi sapallan Wawanta kay pachaman mandamuran, pipas paypi creeqqa ama wañunanpaq, aswanpas wiñay kawsayniyoq kananpaq.
 17. Diosqa kay pachamanqa sapallan Wawantaqa mandamuran, manan runakunata sentenciaspa ñak'arichinanpaqchu, aswanqa runakunata huchanmanta perdonaspa salvananpaqmi.
 18. Pipas Diospa Wawanpi creeq runaqa, manan sentenciasqachu kanqa. Ichaqa pipas Diospa Wawanpi mana creeq runaqa, ñak'arinanpaqmi ña sentenciasqaña kashan, paypi mana creesqanrayku.
 19. Payqa kay pachamanqa hamuran, tutayaqpi hina huchallapi puriq runakunata k'anchayunanpaqmi. Ichaqa kay pachapi runakunaqa, huchallankupi kawsaytan akllakuranku, mana allinkunata ruwaspa kawsasqankurayku.
 20. Chaymi huchallapi llapallan kawsaq runakunaqa, k'anchaypi kawsayta cheqnikuspanku, k'anchaymanqa mana ashuyamunkuchu. Sichus k'anchayman ashuyamunkuman chayqa, tukuy mana allinkuna ruwasqankun rikusqa kanman.
 21. Allin kaqkunata ruwaq runakunan ichaqa, k'anchayman ashuyamunku, saynapi Diospa kamachikuyninta kasukuspanku, allin kawsasqankuta llapallan runakuna rikunankupaq.

Mosoq Testamento: Juanpa escribisqan. Wycliffe, Liga Bíblica 2013. Bible.is ñisqapi ñawinchay, rimasqatapas uyariy.

Quechua de Puno - Punu runasimi (Hilario Huanca, Hermann Wendling 2007).

Jesús Nicodemowan rimanakun

 1. Karqan huk runa Fariseokunamanta, Nicodemo sutiyoq, Judiokunaq umalliqnin.
 2. Pay hamurqan tuta Jesusman hina payta nirqan: "Rabí, yachaykun qan Diosmanta hamusqaykita amawt'a hina. Imaraykuchus manan pipas atinmanchu chay ch'ikukuna ruwasqayki ruwayta, Dios mana paywan kaqtin".
 3. Jesús kutichirqan payta nispa: "Cheqaqta niyki, mana wakmanta paqariqqa manan Diospaq kamachiyninta atinmanchu rikuyta".
 4. Nicodemoqa payta nirqan: "¿Imaynatan atinman huk runa paqariyta machuña kaspa? ¿Icha atinmanchu mamanpaq wiksanman wakmanta waykuspa paqariyta?"
 5. Jesustaq kutichirqan: "Cheqaqtan niyki: Mana unumanta hinallataq Espíritumanta paqariqqa manan atinmanchu waykuyta Diospaq kamachiyninman.
 6. Aychamanta paqariqqa aychan kan hinallataq espiritumanta paqariqpas espiritullataq kan.
 7. Ama musphaychu kay nisqaymanta: 'Wakmantan paqarinaykichis'.
 8. Espirituqa phukumun may munasqanpi; uyarinki kunkanta ichaqa manan yachankichu maymanta hamusqanta nitaq mayman risqanta; ahinan sapanka Espiritumanta paqariqqa".
 9. Nicodemoqa kutichirqan payta nispa: "¿Imaynan chay kanman?"
 10. Jesusqa kutichirqan payta nispa: "Qan Israel llaqtaq amawt'an kashaspachu, ¿Mana yachankichu chayta?
 11. Cheqaqta niyki, rimayku yachasqaykuta hinallataq willakuyku rikusqaykuta; ichaqa qankuna manan chaskinkichischu noqaykuq willakuyniykuta.
 12. Sichus kay pachamanta rimasqayta mana iñinkichischu chayri, ¿Imaynatan iñiwaqchis hanaq pachamanta rimasqaytari?
 13. Manan pipas wichanchu hanaq pachaman, ichaqa hanaq pachamanta uraykamuqllan, Runaq Churin.
 14. Imaynatan Moisés oqarirqan mach'aqwata waqt'a pampapi ahinallatataqmi oqarikunan Runaq Churinqa,
 15. llapan paypi iñiqkuna wiñay kawsayta tarinanpaq.
 16. Imaraykuchus Diosqa kay pachata sinchita munakuspa kachamurqan ch'ulla churinta, llapan paypi iñiqkuna ama chinkanankupaq, ashwanpis wiñay kawsayta tarinankupaq.
 17. Imaraykuchus Diosqa mana kachamurqanchu Churita kay pachaman huchachananpaq, ashwanpis kay pacha qespikunanpaq paypi.
 18. Paypi iñiqqa manan huchachasqachu kanqa; ichaqa mana paypi iñiqqa ñan huchachasqaña, mana Diospaq ch'ulla Churinpaq sutinpi iñisqanmanta.
 19. Kaymi huchachakun: K'anchay kay pachaman chayamuqtin runakunaqa k'anchaymanta ashwanta munarqanku tutayaqta, ruwasqanku mana allin kaqtin.
 20. Imaraykuchus sapanka mana allin ruwaqqa cheqninmi k'anchayta, hinallataq mana k'anchayman hamunchu hina ruwasqan ama sut'inchakunanpaq.
 21. Ichaqa cheqaq ruwaqqa hamun k'anchayman ruwasqankuna rikukunanpaq imaynan Diospaq munasqanman hina.

Juanpaq Qelqasqan Evangelio. Griego simimanta runa simiman t'ikrasqa Puno hap'iypi tiyaq runamasikunapaq. T'ikraqninkuna: Hilario Huanca Mamani ss.cc., Hermann Wendling ss.cc., 2007, ad experimentum. Congregación de los Sagrados Corazones, Provincia del Perú.

Quechua de Bolivia - Qullasuyu runasimi (Sumaj notisias Juanpa eskribisqanman jina 1948)

 1. Karqataj uj runa Fariseosmanta, Nikodemo sutiyoj, Judiospa kuraj runanku.
 2. Kaymin Jesusman tutapi jamurqa, nerqataj: Rabí, yachayku Diosmanta maestropaj jamusqaykita, imaraykuchus ni pipis kay señalkuna ruwasqaykita ruwasqaykita ruwayta atinchu, mana Dios paywan kanman chayqa,
 3. Jesustaj payman kutichispa nerqa: Cheqamanta, cheqamanta niyki, sichus pipis mana patamanta nasenmanchu chayqa, Diospa gobiernonta mana rikuyta atinchu.
 4. Nikodemo payta nin: ¿Imaynatataj runa viejoña kaspa nasenmanrí? ¿Yaykuyta atillanmantajchu mamanpa wijsanman, naseytataj?
 5. Jesús kuticherqa: Cheqamanta, cheqamanta niyki, sichus pipus yakumanta Santo Espiritumantawan mana nasenmanchu chayqa, Diospa gobiernonmanqa mana yaykuyta atinchu.
 6. Aychamanta nasejqa, aychamin. Santo Espiritumanta nasejqa, espiritumin.
 7. Ama t'ukuychu nisusqaymanta: Patamanta nasenayki tian, nispa.
 8. Wayraqa munasqan ladomanta wayramun, suenasqanta uyarinkitaj. Pero mana yachankichu maymantachus jamusqanta, nitaj maymanchus risqanta. Ajinallatataj Santo Espiritumanta tukuy nasejqa.
 9. Nikodemo kutichispa payta nerqa: ¿Imaynataj kay kanmanrí?
 10. Kutichispataj Jesús payta nerqa: ¿Qan Israelpa maestron kaspa, manachu kayta yachanki?
 11. Cheqamanta, cheqamanta niyki, maychus yachasqaykuta parlayku. Rikusqaykuta testigos jina willayku. Manataj willasqaykuta resibinkichejchu.
 12. Sichus jallp'a imasta willarqaykichej chayqa, manataj kreenkichejchu, ¿imaynatataj kreewajchej sichus janajpacha kajmanta willaykichejman chayqa?
 13. Janajpachamanta uraykamurqa chaylla wicharerqa, runaj Churin, janajpachapi kashan, pay.
 14. Imaynatachus Moysés ch'in pampapi katarita oqharerqa, ajinallatataj runaj Churenqa oqharisqa kanan tian,
 15. pillapis paypi kreejqa ama wiñaypaj pierdekunanpaj, antes wiñay kausayniyoj kananpaj.
 16. Imaraykuchus Dios chay jinata puni mundota munakurqa, k'ata Churinta qorqa, pillapis paypi kreejqa, ama wiñaypaj pierdekunanpaj, antes wiñay kausayniyoj kananpaj.
 17. Imaraykuchus Diosqa Churinta mana mundota juchachananpajchu kachamurqa. Antes paynejta mundo salvasqa kananpaj payta kachamurqa.
 18. Paypi kreejqa mana juchachasqachu. Paypi mana kreejrí ñapis juchachasqaña, Diospa k'ata Churinpa sutinpi mana kreesqanrayku.
 19. Kaytaj chay juchachayqa: K'anchay jamurqa mundoman, runastaj laqhata astawan munakurqanku k'anchaymanta nisqaqa, ruwasqasninku sajra kasqankurayku.
 20. Imaraykuchus sajra kajta tukuy ruwajqa, k'anchayta chejnin, manataj k'anchayman jamunchu, ama ruwasqasnin qhatarasqas kanankupaj.
 21. Pero verdadta ruwaj punirí, k'anchayman jamun, ruwasqasnin rikuchisqas kanankupaj, Diospi ruwasqas kasqankurayku.

Sumaj notisias Juanpa eskribisqanman jina. Sociedades bíblicas unidas (United Bible Societies), Oruro 1948. Uyaychaq: Roger H. Brown.

Quechua de Bolivia - Qullasuyu runasimi (Dios parlapawanchej 1976).

Jesús Nicodemowan

 1. Fariseocunamanta uj runa carka Nicodemo sutiyoj. Payka israel curajcunamanta carka.
 2. Cay runaka tuta Jesusman jamuspa payta nerka: — Yachachejníy, yachaycu Diosmanta cachamuska yachachej caskayquita. Mana Dios paywan cajtenka ni pipis ruwayta atinmanchu kanpa ruwaskayquijina ricuchinastaka, — nispa.
 3. Jesusri payman nerka: — Chekatapuni niyqui: Diosta Camachejninpaj rejsinanpaj uj runa watejmanta naceska canan tiyan, — nispa.
 4. Nicodemo payta nerka: — ¿Imaynatataj uj runa machuña caspa watejmanta nacecuyta atinman? ¿Imaynataj chayrí? Ni jayc'aj atinmanchu uj runa mamanpa wijsanman ujtawan yaycuyta nacecuytatajka, — nispa.
 5. Jesusri cuticherka: — Chekatapuni niyqui: Diosta Camachejninpaj rejsinancupaj uj runaka yacunejta Santo Espiritunejtapis nacecunan tiyan. [Ajinapi juchamanta llimphuchaska cajtin, Santo Espíritu mosoj causayta kon.] c
 6. Runamanta nacecojka runalla. Santo Espiritumanta nacecojrí Diospa wawanmin.
 7. Ama t'ucuychu, “Watejmanta nacecunayquichej tiyan”, nisuskaymanta.
 8. Wayraka maymanchá munan chayman wayrallan. Wayraskanta uyarispataj wayra caskanta reparanqui. Maymanta jamuskanta mayman riskantataj mana yachanquichu. Ajinamin Santo Espiritumanta nacecojka, — nerka Jesús.
 9. Nicodemotaj payta taporka: — ¿Imaynataj cayka canmanrí?
 10. Jesustaj payman cuticherka: — Chay israelcunaj yachachejnin canqueka. ¿Manachu yachanqui cay imasmanta?
 11. Chekatapuni niyqui: Yachaskaycu chayta parlaycu, ricuskaycu chaytataj willaycu. Willaskaycutari mana jap'inquichejchu.
 12. Cay pacha imasmanta nerkayquichej manataj creerkanquichejchu. Chanta ¿imaynatataj creewajchej janaj pacha imasmanta willayquichejman chayka?
 13. ‘Ni pipis janaj pachaman wicharerkachu, manachayrí janaj pachamanta uraycamojlla, Diospa cachaska Runallan. Payka Dioswanpuni tiyacun.
 14. Moisespis unayña ch'in pampapi uj catarita c'aspipi warqhuspa okharerka onkoska runas khawanancupaj. Diospi jap'icuspa, chay catarita khawaskancuraycu, Dios paycunata thañicherka. Ajinallataj Diospa cachaska Runan okhariska canan tiyan
 15. tucuy runa paypi jap'icojka wiñay causayniyoj cananpaj.
 16. Dioska tucuy runasta maytapuni munacorka. Chayraycumin c'ata Wawanta korka. Cay pachaman payta cachamorka paypi tucuy jap'icojka ama wiñaypaj wañupunanpaj astawanrí wiñay causayniyoj cananpaj.
 17. Diosrí mana cay pacha runasta juchachananpajchu Wawanta cachamorka, manachayrí cay pacha runas paynejta juchamanta cachariskas canancupaj.
 18. Paypi jap'icojka mana juchachaskachu. Paypi mana jap'icojrí juchachaskañamin, Diospa c'ata Wawanpi mana jap'icuskanraycu.
 19. Cheka c'anchay Cristoka tucuy runasman jamorka. Runastaj sajra lakhayayta astawan munacorkancu paymanta niskaka, ruwaskasnincu sajra caskanraycu. Chayraycu Dioska paycunata juchachan.
 20. Sapa uj manacajta ruwajka cheka c'anchayta chejnin. Manataj Cristoman jamunchu ruwaskasnin sajra caskan mana ricuchiska cananpaj.
 21. Cheka cajta ruwajrí Cristoman jamun sumaj ruwaskasnin sut'i ricuchiska cananpaj, Diospa atiyninnejta ruwaska caskanraycu.

Diosmanta Qhelqa ñisqapi qillqa kamaypi hina qillqasqa:

Jesus Nikodemowan

 1. Fariseokunamanta uj runa karqa Nikodemo sutiyoj. Payqa israel kurajkunamanta karqa.
 2. Kay runaqa tuta Jesusman jamuspa payta nerqa: — Yachachejníy, yachayku Diosmanta kachamusqa yachachej kasqaykita. Mana Dios paywan kajtenqa ni pipis ruwayta atinmanchu qanpa ruwasqaykijina rikuchinastaqa, — nispa.
 3. Jesusri payman nerqa: — Cheqatapuni niyki: Diosta Kamachejninpaj rejsinanpaj uj runa watejmanta nasesqa kanan tiyan, — nispa.
 4. Nikodemo payta nerqa: — ¿Imaynatataj uj runa machuña kaspa watejmanta nasekuyta atinman? ¿Imaynataj chayrí? Ni jayk'aj atinmanchu uj runa mamanpa wijsanman ujtawan yaykuyta nasekuytatajqa, — nispa.
 5. Jesusri kuticherqa: — Cheqatapuni niyki: Diosta Kamachejninpaj rejsinankupaj uj runaqa yakunejta Santo Espiritunejtapis nasekunan tiyan. [Ajinapi juchamanta llimphuchasqa kajtin, Santo Espíritu mosoj kausayta qon.]
 6. Runamanta nasekojqa runalla. Santo Espiritumanta nasekojrí Diospa wawanmin.
 7. Ama t'ukuychu, “Watejmanta nasekunaykichej tiyan”, nisusqaymanta.
 8. Wayraqa maymanchá munan chayman wayrallan. Wayrasqanta uyarispataj wayra kasqanta reparanki. Maymanta jamusqanta mayman risqantataj mana yachankichu. Ajinamin Santo Espiritumanta nasekojqa, — nerqa Jesús.
 9. Nikodemotaj payta taporqa: — ¿Imaynataj kayqa kanmanrí?
 10. Jesustaj payman kuticherqa: — Chay israelkunaj yachachejnin kankeqa. ¿Manachu yachanki kay imasmanta?
 11. Cheqatapuni niyki: Yachasqayku chayta parlayku, rikusqayku chaytataj willayku. Willasqaykutari mana jap'inkichejchu.
 12. Kay pacha imasmanta nerqaykichej manataj kreerqankichejchu. Chanta ¿imaynatataj kreewajchej janaj pacha imasmanta willaykichejman chayqa?
 13. ‘Ni pipis janaj pachaman wicharerqachu, manachayrí janaj pachamanta uraykamojlla, Diospa kachasqa Runallan. Payqa Dioswanpuni tiyakun.
 14. Moisespis unayña ch'in pampapi uj katarita k'aspipi warkhuspa oqharerqa onqosqa runas qhawanankupaj. Diospi jap'ikuspa, chay katarita qhawasqankurayku, Dios paykunata thañicherqa. Ajinallataj Diospa kachasqa Runan oqharisqa kanan tiyan
 15. tukuy runa paypi jap'ikojqa wiñay kausayniyoj kananpaj.
 16. Diosqa tukuy runasta maytapuni munakorqa. Chayraykumin k'ata Wawanta qorqa. Kay pachaman payta kachamorqa paypi tukuy jap'ikojqa ama wiñaypaj wañupunanpaj astawanrí wiñay kausayniyoj kananpaj.
 17. Diosrí mana kay pacha runasta juchachananpajchu Wawanta kachamorqa, manachayrí kay pacha runas paynejta juchamanta kacharisqas kanankupaj.
 18. Paypi jap'ikojqa mana juchachasqachu. Paypi mana jap'ikojrí juchachasqañamin, Diospa k'ata Wawanpi mana jap'ikusqanrayku.
 19. Cheqa k'anchay Kristoqa tukuy runasman jamorqa. Runastaj sajra laqhayayta astawan munakorqanku paymanta nisqaqa, ruwasqasninku sajra kasqanrayku. Chayrayku Diosqa paykunata juchachan.
 20. Sapa uj manakajta ruwajqa cheqa k'anchayta chejnin. Manataj Kristoman jamunchu ruwasqasnin sajra kasqan mana rikuchisqa kananpaj.
 21. Cheqa kajta ruwajrí Kristoman jamun sumaj ruwasqasnin sut'i rikuchisqa kananpaj, Diospa atiyninnejta ruwasqa kasqanrayku.

Dios parlapawanchej. El Nuevo testamento de Nuestro Señor Jesucristo en Quechua (Central de Bolivia), 1976, Liga Bíblica Internacional. 2a ed., 2011, Wycliffe Inc. (scriptureearth.org, pdf 6,3 MB).

Quechua de Bolivia - Qullasuyu runasimi (Diosmanta Qhelqa 1993).

 1. Fariseosmanta uj runa karqa, Nicodemo sutiyoj. Paytaj judíos ukhupi mentasqa karqa.
 2. Uj ch'isipi payqa Jesusta watukoj jamuspa, nerqa: Yachachej Señor, yachayku Diospa kachamusqan kasqaykita yachachinawaykupaj. Mana pipis atinmanchu, Qan ruwanki, chay jina milagrosta ruwaytaqa, Dios mana paywan kajtenqa, nispa.
 3. Jesustajrí kutichispa, nerqa: Cheqatapuni niyki: Sichus pipis watejmanta mana nacen chayqa, Diospa reinonta mana rikuyta atinchu, nispa.
 4. Nicodemotaj Payman nerqa: Imaynatataj nacekunman uj machu runaña kaspari? Ujtawanchu mamampa wijsanman kutiykunman, watejmanta nacekunampaj? nispa.
 5. Jesús kutichillarqataj: Cheqatapuni niyki: Sichus pipis mana yakumanta, Espiritumantawan nacen chayqa, Diospa reinonman mana yaykuyta atinchu.
 6. Aychamanta nacejqa aychamin; Espiritumanta nacejrí espiritumin.
 7. Ama t'ukuychu nisusqaymanta: Watejmanta nacenayki tiyan, nispa.
 8. Wayraqa maymantachus munasqanmanta wayramun, sonasqantataj uyarinki, manataj yachankichu maymantachus jamusqanta, nillataj maymanchus risqantapis. Chay kikinmin Espiritumanta nacesqa kajqa.
 9. Chantá Nicodemo taporqa: Imaynataj chay kanmanri? nispa.
 10. Jesustaj nerqa: Israelpa ujnin yachachejnin kashaspa, manachu chayta yachanki?
 11. Cheqatapuni niyki: Yachasqaykuta niyku, rikusqaykutataj willayku, qankunatajrí willasqaykuta mana jap'ikunkichejchu.
 12. Sichus kay pachapi kaj imasmanta willajtiy mana creenkichej chayqa, imaynatataj creewajchej janaj pacha imasmanta willajtiyri?
 13. Mana pipis janaj pachaman wicharerqachu. Runaj Churillan janaj pachamanta urayk'amorqa.
 14. Imaynatachus ch'in pampapi Moisesqa katarita warkhuspa, oqharerqa, ajinallatataj Runaj Churintapis oqharenqanku,
 15. Paypi tukuy creejkuna ama wañunankupaj, manachayqa wiñay kawsayniyoj kanankupaj.
 16. Diosqa chay jinatapuni kay pachapi kaj chhikata munakusqanrayku, uj k'ata Churinta qorqa. Ajinamanta pillapis Paypi creejqa mana chinkayman renqachu, astawanqa wiñay kawsayniyoj kanqa.
 17. Diosqa mana kay pacha runasta juchachanampajchu Churinta kachamorqa, manachayqa Paynejta salvasqa kanankupaj.
 18. Pillapis Paypi creejqa mana juchachasqachu; mana creejrí ñapis juchachasqaña, Diospa k'ata Churimpa sutimpi mana creesqanrayku.
 19. Kaytaj chay juchachayqa: Kay pachaman k'anchay jamorqa, runastaj laqhata k'anchaymanta nisqaqa astawan munakorqanku, sajra ruwanaspi kawsasqankurayku.
 20. Sajrata tukuy ruwajqa k'anchayta chejnin, manataj k'anchayman jamunchu, sajra ruwasqasnin ama sut'inchasqa kanankupaj.
 21. Cheqan kajta ruwayman yachasqa kajtajrí k'anchayman jamun, ruwasqasnimpi Dios paywan kasqan yachakunampaj.

Diosmanta Qhelqa: Juanpa Qhelqasqan. Sociedad bíblica boliviana, 1993. Bible.is ñisqapi ñawinchay, rimasqatapas uyariy.

Quechua de Bolivia del Norte - Apulu runasimi (Mosoj Testamento 1985).

Jesús Nicodemowan

 1. Uj fariseo, Nicodemo sutiyoj, carkan, judiocuna uqhupi importante.
 2. Tutapi Jesusman jamuspa, nerkan: —Yachachej, yachaycu Dios cachamuskasunquita yachachinawayquichispaj. Mana pipas chay milagrocunata ruwayta atinmanchu kan jina, Dios paywan mana cajtenka.
 3. Jesús payta nerkan: — Segurayqui, pipas mana mosojmanta nacejka Diospaj gobiernonta mana ricunmanchu.
 4. Nicodemo taporkan: — ¿Imaynatataj uj runa mosojmanta nacinman machuña caspari? ¿Ujtawan yaycunmanchu mamanpaj wijsanman, mosojmanta nacinanpaj?
 5. Jesús contestarkan: — Segurayqui, pipas mana unumanta Espiritumantawan nacinchu chayka, mana Diospaj gobiernonman yaycuyta atenkachu.
 6. Runa tatacunamanta nacejka runa causayniyojlla. Espiritumanta nacejka espíritu causayniyoj.
 7. Ama musphaychu ‘Tucuy ujtawan nacinancu’ niskaymanta.
 8. Wayraka may munaskanta phucun, uyarinquitaj suenamojta, nitaj yachanquichu maymanta jamuskanta ni may puriskanta. Jinallataj cancu tucuy Espiritumanta nacejcunaka.
 9. Nicodemo ujtawan taporkan: — ¿Imaynataj canman chayri?
 10. Jesús contestarkan: — Kan Israelpaj yachachejnin cachcaspa, ¿manachu cayta yachanqui?
 11. Segurayqui, yachaskaycuta nokaycoka parlaycu. Ricuskaycumantataj testigo caycu. Kancunataj niskaycuta mana creenquichischu.
 12. Cay pachapi cajcunamanta willajtiypas mana creewajtiyquichisri, ¿imaynatataj creewanquichisman, janaj pachapi cajcunamanta willayquichisman chayri?
 13. Mana pipas janaj pachaman purerkanchu, manachayri janaj pachamanta jamojlla, chaytaj Tataj Churin.
 14. Imaynatachus ch'usaj pampapi Moisés broncemanta pallita ruwaspa warcorkan, ajinallatataj Tataj Churinpas chacataska canka,
 15. tucuy paypi creejcuna wiñay causayniyoj canancupaj.
 16. Dioska tucuy runacunata maytapuni munacun. Chayraycu ch'ulla Churinta cachamorkan, paypi creej mana infiernopi wiñaypaj sufrinanpaj, manachayri wiñaypaj salvaska cananpaj.
 17. Dioska cay pachaman Churinta cachamorkan, mana runacunata juchachananpajchu, manachayri salvananpaj.
 18. Diospaj Churinpi creejka mana juchachaskachu, mana creejcunataj juchachaskaña cancu, Diospaj ch'ulla Churinpi mana creeskancuraycu.
 19. Mana creejcunaka juchachaskaña cancu, imaraycuchus c'anchay cay pachaman jamojtin, paycuna c'anchaymanta nejtin tutayajta munarkancu, mana allincunata ruwaskancuraycu.
 20. Tucuy mana allin ruwajcunaka c'anchayta chejnincu; mana c'anchayman jamuncuchu, mana allin ruwaskancu mana sut'inchacunanpaj.
 21. Chaywanpas verdadman jina causajcunacajka c'anchayman jamuncu, Diospaj munaskanman jina tucuy ruwaskancu ricuchiska cananpaj.

Diosmanta Qhelqa ñisqapi qillqa kamaypi hina qillqasqa:

Jesús Nikodemowan

 1. Uj fariseo, Nikodemo sutiyoj, karqan, judiokuna uqhupi importante.
 2. Tutapi Jesusman jamuspa, nerqan: — Yachachej, yachayku Dios kachamusqasunkita yachachinawaykichispaj. Mana pipas chay milagrokunata ruwayta atinmanchu qan jina, Dios paywan mana kajtenqa.
 3. Jesús payta nerqan: — Segurayki, pipas mana mosojmanta nasejqa Diospaj gobiernonta mana rikunmanchu.
 4. Nikodemo taporqan: — ¿Imaynatataj uj runa mosojmanta nasinman machuña kaspari? ¿Ujtawan yaykunmanchu mamanpaj wijsanman, mosojmanta nasinanpaj?
 5. Jesús kontestarqan: — Segurayki, pipas mana unumanta Espiritumantawan nasinchu chayqa, mana Diospaj gobiernonman yaykuyta atenqachu.
 6. Runa tatakunamanta nasejqa runa kausayniyojlla. Espiritumanta nasejqa espíritu kausayniyoj.
 7. Ama musphaychu ‘Tukuy ujtawan nasinanku’ nisqaymanta.
 8. Wayraqa may munasqanta phukun, uyarinkitaj suenamojta, nitaj yachankichu maymanta jamusqanta ni may purisqanta. Jinallataj kanku tukuy Espiritumanta nasejkunaqa.
 9. Nikodemo ujtawan taporqan: — ¿Imaynataj kanman chayri?
 10. Jesús kontestarqan: — Qan Israelpaj yachachejnin kachkaspa, ¿manachu kayta yachanki?
 11. Segurayki, yachasqaykuta noqaykoqa parlayku. Rikusqaykumantataj testigo kayku. Qankunataj nisqaykuta mana kreenkichischu.
 12. Kay pachapi kajkunamanta willajtiypas mana kreewajtiykichisri, ¿imaynatataj kreewankichisman, janaj pachapi kajkunamanta willaykichisman chayri?
 13. Mana pipas janaj pachaman purerqanchu, manachayri janaj pachamanta jamojlla, chaytaj Tataj Churin.
 14. Imaynatachus ch'usaj pampapi Moisés bronsemanta pallita ruwaspa warkorqan, ajinallatataj Tataj Churinpas chakatasqa kanqa,
 15. tukuy paypi kreejkuna wiñay kausayniyoj kanankupaj.
 16. Diosqa tukuy runakunata maytapuni munakun. Chayrayku ch'ulla Churinta kachamorqan, paypi kreej mana infiernopi wiñaypaj sufrinanpaj, manachayri wiñaypaj salvasqa kananpaj.
 17. Diosqa kay pachaman Churinta kachamorqan, mana runakunata juchachananpajchu, manachayri salvananpaj.
 18. Diospaj Churinpi kreejqa mana juchachasqachu, mana kreejkunataj juchachasqaña kanku, Diospaj ch'ulla Churinpi mana kreesqankurayku.
 19. Mana kreejkunaqa juchachasqaña kanku, imaraykuchus k'anchay kay pachaman jamojtin, paykuna k'anchaymanta nejtin tutayajta munarqanku, mana allinkunata ruwasqankurayku.
 20. Tukuy mana allin ruwajkunaqa k'anchayta chejninku; mana k'anchayman jamunkuchu, mana allin ruwasqanku mana sut'inchakunanpaj.
 21. Chaywanpas verdadman jina kausajkunakajqa k'anchayman jamunku, Diospaj munasqanman jina tukuy ruwasqanku rikuchisqa kananpaj.

Mosoj Testamento: San Juan Sumaj Evangeliota Willan. Wycliffe, Wrisley, Liga Biblica Mundial del Hogar, 1993 (scriptureearth.org, pdf 3,7 MB). Bibles.org ñisqapi ñawiriy. Worldscriptures.org ñisqapi ñawiriy.

Quechua de Bolivia del Norte - Apulu runasimi (Dios Tatanchispaq Musuq Rimayninkuna 2006).

 1. Judiokuna chawpimanta uj atiyniyuq ancha riqsisqa Nicodemo sutiyuq fariseo runa karqan.
 2. Kaytaq uj tuta Jesús qayllata purirqan, jinaspataq ajinata nirqan: –Yachachiq, yachayku Diosqa qanman nuqaykuman yachachinapaq kachamusqasunkimantaqa, imaraykuchus manam pipas qampaq musphay ruwasqaykikuna ruwayta atinkumanchu, manachus Diosqa paywan kuska kachkanman chhikaqa – nispa.
 3. Jesustaq payman ajinata nirqan: – Sut'intapuni niyki, pichus musuqmanta mana paqarichkanqa chayqa, manam Diospaq qhapaq suyunta rikuchkanqachu –nispa.
 4. Nicodemotaq payman ajinata tapurirqan: – ¿Imaynatataq uj runaqa machuña kapuspa wajmanta paqarinmanri? ¿Mamampaq wijsanmanchu wajmanta paqarimunapaq waykunmanri? –Nispa.
 5. Jesustaq payman ajinata jaynirqan: – Sut'intapuni niyki pichus unumanta jinataq Ajayumanta mana paqarichkanqa chayqa, manam Diospaq qhapaq suyunman waykuyta atichkanmanchu.
 6. Runamanta paqariqqa runallapunim; Ajayumanta paqariqtaq ajayullataqmi.
 7. Ama musphaychu, jayk'aqchus: ‘Tukuyninkum wajmanta paqarinanku’ – nispa nichkayki chhikaqa.
 8. Wayraqa munasqanmanjinam phukumun, khuyusqanta uyarinki chhikapas manam mayniqmanta jamusqanta jinataq mayniqman purisqantapas yachachkankichu. Tukuy pikunachus Ajayumanta paqarinku chaykunaqa, ajinallataqmi kanku –nispa.
 9. Nicodemoqa wajmanta tapurillarqantaqmi: – ¿Imaynataq kay kanmanri? – Nispa.
 10. Jesustaq payman ajinata jaynirqan: – ¿Israel llaqtapaq yachachiqnin kachkaspas, qanqa manachu kaykunata yachachkankiri?
 11. Sut'inta niyki, nuqaykuqa imatachus yachayku chaykunamantam rimayku, jinataq rikusqaykumanta willaqmi kayku; chaywampas qankunaqa manam imatachus nichkaykichis chaykunataqa iyaw nichkankichischu.
 12. Qankunachus kaypachapaq kaqninkunamanta rimapayaykichis chhika mana iyaw nichkawankichis chhikaqa, ¿imaynatataq janaqpachapi kaqninkunamanta rimapayaykichis chhika iyaw niwaqchisri?
 13. Manam pipas janaqpachaman wicharirqanchu, manachayqa pichus janaqpachamanta uraqamuchkan chayllam; chaytaq Nuqa runapaq Churinmi kani.
 14. Imaynatachus Moisesqa ch'usaq qasi pampaniqpi pallita uqharichkarqan, ajinallataqmi Nuqa runapaq Churinqa uqharisqa kasaq,
 15. ajinamanta tukuy nuqapi iyaw niqkunaqa wiñay kawsayniyuq kanankupaq.
 16. Imaraykuchus tukuy kaypachapi kawsakuqkunatam Diosqa anchata munakurqan, chayraykum sapa ch'ulla wawanta tukuy payman iyaw niqkuna ama chinkanankupaq, manachayqa wiñay kawsayniyuq kanankupaq kachamurqan.
 17. Imaraykuchus Diosqa manam kaypachaman juchanchaqtachu Churinta kaypachaman kachamuchkan, manachayqa payniqta qhispichisqa kanampaqmi kachamun.
 18. Pichus Diospaq Churimpi iyaw nichkan chayqa, manam juchanchasqachu kachkan; chaywampas mana iyaw nichkan chayqa, Diospaq sapa ch'ulla Churimpi mana iyaw nisqanraykum juchanchasqaña kapun.
 19. Mana iyaw niqkunaqa juchanchasqañam kapunku, imaraykuchus mana allinkunallatam ruwachkarqanku, jayk'aqchus kaypachaman k'anchay jamuchkarqan chhikaqa k'anchaymanta niqtimpas, laqa ch'amakakaqtam ajllikurqanku.
 20. Tukuy mana allin ruwaqkunaqa k'anchaytaqa chhiqnikunkum, jinataq manam chayman qayllachakumuchkankuchu ruwasqankuna mana sut'inchasqa kanampaqqa.
 21. Chaywampas pikunachus chiqampijina kawsakunku chaykunakaqqa, k'anchaymanmi qayllachakumunku, ajinamanta tukuy ima ruwasqankunaqa Diospaq munasqanmanjina ruwakusqanmanta rikukunampaq.

Dios Tatanchispaq Musuq Rimayninkuna: San Juan Sumaq Evangeliota Willan. Sociedades Biblicas Unidas, 2006. Bible.is ñisqapi ñawinchay, rimasqatapas uyariy. Gospelgo.com ñisqapi ñawinchay.

Quichua del Ecuador - Kichwa shimi (Apunchic Jesucristopac Mushuc Testamento 1954).

Nicodemo

 1. Shuc Nicodemo shutiyuc Fariseo runa carca, Judiocunapac chaupipi camachic apu.
 2. Paica tuta Jesusman chayarca, paiman: Rabbi, nirca, can Diosmanta yachachic shamushcata yachanchic; cambac rurashca ricsinacunata pipish mana ruraipacchu, Dios mana paihuan cacpi.
 3. Jesus cutichirca, paiman nirca: Shuti, shuti canman nini, pi mana cutin pacarimun, Diospac capac suyuta mana ricungachu.
 4. Nicodemo paiman nin: ¿Runaca imashinachu cutin pacarimunga rucu cashpa? ¿mamapac huicsapi cutin yaicungachu cutin pacarimungapac?
 5. Jesus cutichirca: Shuti, shuti canman nini, pi mana cutin pacarimun, yacuhuan Espirituhuan, mana yaicuy tucunchu Diospac capac suyupi.
 6. Aichamanta pacarimushcaca, aichami can; Espiritumanta pacarimushca, espiritumi can.
 7. Ñucaca cutin pacarimunami nishcaraicu ama manchaichu.
 8. Huairaca maimantapish pucun, huacaita uyangui; maimanta shamun, maiman rin mana yachanguichu: chasnalla Espiritumanta tucuy pacarimuc can.
 9. Nicodemo cutichirca: ¿Imashinachu cay canga?
 10. Jesus cutichirca, paiman nirca: ¿Canca Israelpac yachachic cangui, caitaca mana yachangui?
 11. Shuti, shuti canman nini, ñucanchic yachashcata rimanchic, ricushcata huillanchic; huillashcata mana chasquinguichic.
 12. Ñuca cay pachapacta rimashcata mana cringuichic, ¿imashi cringuichicchu janac pachapacta rimashpa?
 13. Pipish janac pachaman mana huichayarcachu, runapac Churilla, paimi janac pachamanta urayarca, cunanca janac pachapi tiyacun.
 14. Moisesca purumpi culebrata shayachishca shina, chasnalla runapac Churi shayachishca canami;
 15. pipish paipi crishpa, amalla chingarichun, yallinrac huiñay causaita charichun.
 16. Dios ari casnami cay pachata cuyarca, paipac sapalla Churita curca, pillapish paipi crishpa ama chingarichun, yallinrac huiñay causaita charichun.
 17. Diosca cay pachaman paipac Churita mana taripacchu cacharca cay pachata, yallinrac cay pacha pairaicu quishpirichun.
 18. Pipish paipi crin, mana taripashcachu nishca: pipish mana crinca, ñapish taripashcami nishca, Diospac sapalla Churipac shutipi mana crishcaraicu.
 19. Taripaica caimi: luzca cay pachaman shamurca, runacunaca amsata luzta yalli munarcacuna; paicunapac ruraicuna mana alli cashcaraicu.
 20. Tucuy runa mana allita rurashpa, luzta tsicnin, mana shamunchu luzman, paipac ruraicuna ama anyashca cachun.
 21. Shutita ruracca, luzman shamunlla, ruraicuna ricushca cachun, Diospi rurashca cashcaraicu.

Apunchic Jesucristopac Mushuc Testamento. El Nuevo Testamento en Quichua del Ecuador y Español. Sociedades Bíblicas Unidas, Quito 1954, 773 pp. Uyaychaq: Julia D. Woodward. Apunchic Jesucristopac Alli Huillay San Juan Quillcashca.

Quichua del Ecuador - Kichwa shimi (Leonidas Proaño, Jesucristopaj Alli Huillai 1972).

 1. Jesusca cutichirca: "¿can Israelpaj yachachij cashpa caita manachu yachangui?
 2. shutitaj canman nini: ñucanchijca yachashcamanta rimanchij, ricushcatapish huillanchij; cancunaca mana ñucanchij huillashcata chasquinguichijchu;
 3. cai pachapi tiyashcamanta ñuca cancunaman rimajpi, cancuna mana cringuichijchu; jahua pachapi tiyashcacunamanta cancunaman ñuca rimajpi, ¿ima shinataj crihuanguichij?
 4. Mana pi jahua pachaman huichiyashcachu, jahua pachamanta uriyashca runapaj Churillami (Jesucristo: chaiman huichiyanga).
 5. Ima shina shitashca pambapi Moisesca shuj culebrata huarcurca, chasnallataj runapaj Churi (Jesucristo) huarcushca canga,
 6. paipi tucui crijcuna mana tucuri causaita charichun;
 7. chaica Taita Diosca cai pacha gentecunata achcata cuyashcamanta paipaj quiquin sapalla Churita curca, tucui Paipi crijcuna ama chingarichun, ashumpish mana tucuri causaita charichun.
 8. Taita Diosca paipaj quiquin Churita caiman cacharca ama gentecunata ucu pachaman cachachun, gentecunata quishpichichun nishpa cachahuarca;
 9. Paipi crijca mana ucu pachaman ringachu, mana crijca chaiman ringapaj ña condenashcami, Diospaj sapalla Churipaj shutipi mana crishcamanta.
 10. Imamanta condenanga: Luzca (Jesucristo) cai pachaman shamurca; runacunaca ansata astahuan cuyarcacuna, Luzta yalli, paicunapaj rurashcacuna mana alli cashcamanta;
 11. millaita rurajca punsha luzta mana munanchu, luzmanca mana cuchuyanchu, ama paicunapaj juchacunata ricuchuncuna.
 12. Shuti verdadta cuyajca achijyachij luzman cuchuyanmi, tucuicunaman ricuchishpa paipaj rurashcacacuna Diosmanta rurashca cashcata.

Jesucristopaj Alli Huillai Evangelio Nishca. Los Evangelios en Quichua. Uyaychaq: Leonidas E. Proaño. Editorial Don Bosco, Quito 1972. 437 pp.

Quichua del Ecuador - Kichwa shimi (Pachacamacpac Quillcashca Shimi 1997).

Jesus-huan Nicodemohuan rimanacui: cutinpash huacharimunami

 1. Fariseocunapuramanta, shuc fariseo, Nicodemo shutiyuc tiyarca. Cai judioca tutapi Jesuspacman rishpa nirca:
 2. «Yachachic, Pachacamacmanta ñucanchicta yachachincapac shamushcanqui yachanchicmi, pipash Can shina rurashca unanchiccunata mana rurai ushanchu, Pachacamacca mana paihuan cacpica».
 3. Jesus cutichircami nishpa: «Shuti shutillami Ñucaca nini, Jahua-Pachamanta mana huacharishpaca, Pachacamacpac Sumac Pachata mana ricui ushancachu».
 4. Nicodemoca Jesusman nirca: «¿Imashinatac ña yuyac runaca cutin huachari ushanca? ¿Pitac mamapac huicsamanca cutin ticramunca?»
 5. Jesusca cutichircami nishpa: «Shuti shutillami canta nini: «Maicanpash yacumanta, Sumac Samaimantapash mana huacharishpaca Sumac-Pachaman mana yaicuita ushancachu.
 6. Aichamanta huacharishpaca aichallatacmi can; Sumac Samaimanta huacharishpaca samaillatacmi can.
 7. Shinaca Ñuca nishcamanta amatac mancharinquichu: Jahua-pachamanta cutin huacharinata mutsuncunami.
 8. Huairaca maipipash pucunllami, canca paipac huacaita uyanquimi, shinapash, maimantatac shamucta, maiman rictapash mana yachanquichu. Maicanpash Sumac Samaimanta huacharishcahuanca chashnallatacmi yallin».
 9. Nicodemo cutinpash tapurca nishpa: «¿Imashinatac chaica tucunca?»
 10. Jesusca Nicodemoman cutichirca: «Canca Israelpi yachachic cashpapash ¿caicunataca manachu yachanqui?
 11. Shuti shutilla canta nini: Ñucanchicca imatami yachanchic chaitami rimanacunchic, imatami ricushcata chaitami, ricuchinchic, shinapash, cancunaca Ñucanchic ricuchishcataca mana chasquinquichicchu.
 12. Cai allpa-pachapac imacunamantapash nicpica mana iñishpaca, ¿imashinatac iñinquichic Jahua-Pachapac imacunamantapash nicpica?
 13. Shina cashpapash, pipash Jahua-Pachamanca mana huitsayashcachu, Jahua-Pachamanta uriacushca, Runapac Churi Paillami huitsayashca.
 14. Yuyarichic, imashinami Moisesca purun-panpapi machacuita jahuayachirca: chashnallatacmi Runapac Churica jahuayachishca canca,
 15. chaimantami tucui mashnalla Paita iñiccunaca Paimanta Huiñai huiñai Causaita charincami.
 16. ¡Chashnami Pachacamacca allpa-pachata achca achcata cuyarca! Paipac Shuclla Churita curcami, maican Paipi iñicca ama chincarichun, caipac rantica Huiñai huiñai Causaita charichun.
 17. Pachacamacca paipac Churitaca cai allpa-pachata carcuncapac mana cachamushcachu, caipac rantica, Paimanta allpa-pachata quishpichincapac.
 18. Paipi iñicca mana taripashcachu canca. Caipac rantica, maicanpash mana iñicca, ña carcushcami cashca, Pachacamacpac Shuclla Churipac Shutipi mana iñishcamanta.
 19. Caica taripanata charin: Achicca cai allpa-pachaman shamurca runacunaca Achicta mana cuyashpa, amsa tutata ashtahuan cuyarca, paipac ruraicunaca millaicuna cashcamantami carca.
 20. Maican millaita ruracca, Achicta millanayachin, Achicmanpash mana rinchu, paipac millai ruraicunaca ama ricurishca ama carcushcapash cachun.
 21. Shinapash, maican shutintacta ruracca, Achicman rinmi, rinlla, paipac ruraicunaca Pachacamacpi rurashca cashca ricurichun».

Pachacamacpac Quillcashca Shimi. Edición bilingüe quichua-castellano. San Pablo, Madrid 1997. Tikrakkuna: Bernarda Ortiz, Antonio Brescuani. 901 pp. ISBN 8428520259.

Quichua Chimborazo, Ecuador - Chimpurasu Kichwa (Dios Rimashca Shimicunami 1989).

 1. Israelcunata mandajcunapuramanta Nicodemo shuti shuj runami tiyarca. Paica fariseo partemi carca.
 2. Chai runami Jesuspajman tuta shamushpa Jesustaca: — Yachachij, cantaca ñucanchijta yachachichun Taita Dios cachashca cashcata yachanchijmi. Taita Dios mana paihuan cajpica, can rurashca shinataca pi cashpapish mana rurai tucunchu — nirca.
 3. Shina nijpi Jesusca: — Pipish mana cutin huacharijca Taita Dios ima shina mandacushcataca manataj yachai tucunchu. Chashnami canga — nirca.
 4. Chashna nijpi Nicodemoca: — ¿Ima shinataj yuyaj runaca cutin huacharingari? Cutin huacharingapajca, ¿ima shinataj paipaj mamapaj huijsamanca yaicungari? — nirca.
 5. Shina nijpi Jesusca nirca: — Pipish yacuhuan, Diospaj Samai Espirituhuan mana huacharijca Dios maipi mandacunmanca manataj yaicui tucunchu. Chashnami canga.
 6. Aichayujmanta huacharishcaca aichayujllamari. Diospaj Samai Espiritumanta huacharishcaca Samai Espiritumari.
 7. "Tucuicunamari cutin huacharina" nishcamanta ama mancharichu.
 8. Huairaca maimanta p'ucusha nishpapish p'ucunllami. Huajiajta uyashpapish maimanta shamujtaca, maiman rijtaca mana yachanguichu. Chashnallatajmari Diospaj Samai Espiritumanta tucui huacharijcunapish — nirca.
 9. Chashna nijpi Nicodemoca: —¿Ima shinataj chashnaca canga? — nirca.
 10. Chashna nijpi Jesusca nirca: —¿canca Israelcunata yachachij cashca jahuachu caitaca mana yachangui?
 11. Ñucanchijca ima yachashcatami huillanchij, ima ricushcatami parlanchij. Ñucanchij cancunaman huillashcataca cancunaca mana uyashun ninguichijchu nishpaca allillatajmi nini. Chashnallatajmari canguichij.
 12. Ñuca cancunaman cai pachapi tiyajcunamanta huillajpipish cancunaca mana cringuichijchu. ¿Ima shinataj jahua pachamanta huillajpicarin ñucataca cringuichigari?
 13. Runa Aichayuj tucushca ñucallami jahua pachamanta shamurcani. Pi mana jahua pachamanca rircachu. Ñucallami jahua pachapi causajca cani.
 14. Ima shinami Moisesca shitashca pambapi culebra shinata rurashpa caspipi churarca, chashnallatajmi Runa Aichayuj tucushca ñucapish caspipi churashca cana cani.
 15. Ñucata tucui crijcunaca mana chingarishpa huiñaita causachunmi chashna churashca casha — nirca.
 16. Diosca cai pachapi causajcunataca achcata c'uyashpami, paipaj shujlla Churitaca pipish paita crijca ama chingarishpa, ashtahuanpish huiñai causaita charichun cai pachamanca cacharca.
 17. Diosca paipaj Churitaca cai pachapi causajcunata jatun llaquiman cachachunca mana cacharcachu, ashtahuanpish cai pachapi causajcunataca quishpichichunmi cacharca.
 18. Taita Diosca paipaj Churita crijtaca jatun llaquimanca mana cachangachu. Paipaj shujlla Churita mana crishcamanta, chai mana crijtami jatun llaquiman riña nishca.
 19. Mana crijcunaca paicuna rurashcacuna mana alli cajpimi, luz cai pachaman shamujpica, amsataca luzta yalli munarcacuna. Chashna munashpami paicunallataj jatun llaquiman riña cashcata ricuchin.
 20. Mana allita rurajcunaca tucuicunami luztaca p'iñan. Paicuna rurashcacuna ama mana alli ricurichunmi luzmanca mana c'uchuyamushun nincuna.
 21. Ashtahuanpish allita rurajcunaca tucui causaipi Dios munashca shina rurashca ricurichun luzmanca c'uchuyamunllacunami — nirca.

Dios Rimashca Shimicunami: San Juan. Sociedad bíblica ecuatoriana, Quito 1989.

Quichua Chimborazo, Ecuador - Chimpurasu Kichwa (Dios Rimashca Shimicunami 2004).

Jesushuan Nicodemo parlagrishcami

 1. Judiocunata mandajcunapuramanta Nicodemo shuti shuj runami tiyarca. Paica fariseomi carca.
 2. Paimi Jesuspajman tuta shamushpaca: – Rabí, canca ñucanchijta yachachichun Taita Dios cachajpi shamushcatami yachanchij. Taita Dios mana paihuan cajpica, pi cashpapish can rurashpa ricuchishca shinataca, mana rurai tucunchu– nirca.
 3. Chaimi Jesusca: – Pipish mana cutin huacharijca, Taita Dios mandacujpica mana ricungacunachu. Chashnatajmi canga – nircami.
 4. Chaimi Nicodemoca: – ¿Ima shinataj yuyaj runaca, cutin huacharingari? Cutin huacharingapajca ¿ima shinataj mamapaj huijsamanca yaicungari? – nirca.
 5. Chaimi Jesusca: – Pipish yacuhuan, Taita Diospaj Espirituhuan mana huacharijca, Taita Dios mandacujpica mana yaicui tucungachu. Chashnatajmi canga.
 6. Aichayujmanta huacharijca, aichayujmi. Pipish Espiritumanta huacharijca, espiritumi.
 7. “Cutin huacharinami cangui” nishcamantaca, ama mancharichu.
 8. Huairaca, maimantapish p'ucunllami. Huajiajta uyashpapish maimanta shamucujta, maiman ricujta mana yachanguichu. Espiritumanta maijanpish huacharijca chai shinallatajmi– nircami.
 9. Nicodemoca: – ¿Ima shinataj chashnaca canga? – nijpimi,
 10. Jesusca cashna nirca: – Canca, israelcunata yachachij cashca jahuachu ¿caitaca mana yachangui?
 11. Ñucanchijca imata yachashcataca chaitatajmi huillanchij. Imata ricushcatapish chaitatajmi parlanchij. Chashna cajpipish ñucanchij huillashcataca, mana chasquinguichijchu. Chashnatajmi canguichij.
 12. Cai pachapi tiyajcunamanta huillajpipish, mana cringuichu. Jahua pachapi tiyajcunamanta huillajpicarin ¿ima shinataj cringuiyari?
 13. Jahua pachamanca pi mana huichiyarcachu. Ashtahuanpish Runa Aichayujmi jahua pachapi cashpa uriyamurca.
 14. Ima shinami shitashca pambapi Moisesca culebratajllata rurashpa caspipi jahuaman huarcurca. Chai shinallatajmi Runa Aichayujpish caspipi huarcushcataj cana can.
 15. Pipish paita crijca ama chingarishpa, ashtahuanpish huiñai causaita charichunmi chashnaca tucunga. Cai pachapi causajcunata Taita Dios c'uyashcami
 16. Taita Diosca, cai pachapi causajcunataca yallitaj c'uyashpami, paipaj shujlla Churita cacharca. Pipish paita crijca ama chingarishpa, ashtahuanpish huiñai causaita charichunmi cacharca.
 17. Taita Diosca paipaj Churitaca, cai pachapi causajcunata jatun llaquiman cachachunca mana cacharcachu. Ashtahuanpish cai pachapi causajcunaca, paillamanta quishpirichunmi cacharca.
 18. Taita Diospaj Churita crijtaca, jatun llaquiman rina nishcaca mana cangachu. Ashtahuanpish paipaj shujlla Churita mana crijtami jatun llaquiman rinatajmi can nishca.
 19. Luzca cai pachamanmi shamurca. Cai pachapi causajcunaca paicunapaj rurashcacuna millai cashcamantami luztaca p'iñashpa amsata munarcacuna. Chashnami jatun llaquiman rina cashcata ricuchircacuna.
 20. Millaita rurajcunaca, tucuicunami luztaca p'iñancuna. Paicuna rurashcacuna ama ricurichunmi luzmanca mana c'uchuyashun nincuna.
 21. Ashtahuanpish mana llullapi causacujcunaca paicuna rurashcacuna Taita Dios munashcata ruracushca tucuicunapaj ñaupajpi alli ricurichun luzman c'uchuyanllacunami– nircami.

Dios Rimashca Shimicunami: San Juan. Sociedad bíblica ecuatoriana, Quito 2004. Youversion.com nishkapi killkakatina.

Quichua Chimborazo, Ecuador - Chimpurasu Kichwa (Mushuj Testamento Diospaj Shimi 2010).

Nicodemomi Jesushuan parlanacushca

 1. Judiocunata mandajcunapuramanta Nicodemo shuti shuj fariseomi tiyarca.
 2. Paimi Jesuspajman tuta shamushpaca, cashna nirca: -Rabí, Canca ñucanchijta yachachichun Taita Dios cachashcamari cangui. Taita Diosllataj Pai Canhuan cajpi Canca, cai señalcunata ruracushcataca yachanchijmi - nircami.
 3. Shina nijpi Jesusca: - Pipish mana cutin huacharishpaca, Taita Dios mandacuntaca manataj ricui tucunchu, chaica chashnatajmi - nircami.
 4. Chashna nijpimi, Nicodemoca: - ¿Ima shinataj shuj yuyaj runaca, cutin huacharingari? ¿Ima shinataj mamapaj huijsamanca cutin yaicungari? - nishpami tapurca.
 5. Shina nijpi Jesusca, cashnami cutichirca: - Pipish yacumanta, Diospaj Espiritumanta mana huacharishpaca, Taita Dios mandacunmanca manataj yaicui tucunchu, chaica chashnatajmari.
 6. Aichamanta huacharishcaca, aichallamari. Espiritumanta huacharishcaca, espiritumari.
 7. “Cutin huacharinatajmi canguichij” nishcamantaca, ama mancharichu.
 8. Huairaca, maimanta p'ucusha nishpapish p'ucunllami. Huajyajta uyashpapish maimanta shamucujta, maiman ricujtaca mana yachanguichu. Diospaj Espiritumanta huacharijpish, chashnallatajmi- nircami.
 9. Chashna nijpimi, Nicodemoca: - ¿Ima shinataj chashnaca tucungari? - nishpa tapurca.
 10. Chaimantami Jesusca, cashna nirca: - ¿Canca, israelcunata yachachij cashca jahuachu, caitaca mana yachangui?
 11. Ñucanchijca yachashcatami parlanchij, ñucanchij ñahuihuan ricushcatami huillanchij. Ashtahuanpish cancunamari ñucanchij huillashcataca mana chasquinguichij. Chashnatajmari canguichij.
 12. Cai pachapi tiyajcunahuan ch'imbapurashpa huillajpipish, mana cringuichijchu. Jahua pachamanta huillajpicarin, ¿ima shinataj cringuichigari?
 13. Jahua pachamanca, pi mana huichiyarcachu. Runa Aichayujmi, jahua pachapi causacushpa uriyamurcani.
 14. Ima shinami shitashca pambapi Moisesca, bronce culebrata caspipi huarcurca, Runa Aichayujpish chai shinallataj caspipi huarcushca cangatajmi.
 15. Pipish Paita crijca ama chingarichun, ashtahuanpish huiñai causaita charichunmi chashnaca tucunga.
 16. Taita Diosca cai pachapi causajcunata yallitaj c'uyashpami, Paipaj shujlla Churita curca. Pipish Paita crijca ama chingarichun, ashtahuanpish huiñai causaita charichunmi Paita curca.
 17. Taita Diosca Paipaj Churitaca, cai pachapi causajcunata jatun llaquiman cachachunca mana cacharcachu. Ashtahuanpish cai pachapi causajcunaca, Paillamanta quishpirichunmi cacharca.
 18. Pipish Paita crijca, jatun llaquimanca mana ringachu. Ashtahuanpish Taita Diospaj shujlla Churita mana crijmi, Paita mana crishcamantaca ña jatun llaquiman rinapaj tiyacun.
 19. Luz cai pachaman shamujpica, gentecunaca, mana allita rurajcuna cashpami, Luzta munanapaj randica amsataraj munarcacuna. Chaimantami jatun llaquiman rina tucuncuna.
 20. Mana allita rurajcunaca, Luztaca p'iñancunami. Paicuna rurashca mana allicuna ama ricurichunmi, Luzmanca mana c'uchuyancuna.
 21. Ashtahuanpish rurana cashcata rurajcunaca, Taita Dios munashca shina causacushca ricurichunmi, Luzmanca c'uchuyamunllacuna- nircami.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi: San Juan. Biblica Inc., 2010. Youversion.com nishkapi killkakatina. Gospelgo.com nishkapi killkakatina.

Quichua Imbabura, Ecuador - Imbabura Kichwa (Diospaj Shimi, 1994)

 1. Moisesca jirru culebrata rurashpami, jichushca pambapi caspipi huarcurca. Shinallatami Runa Aichayu tucushca ñucapash, caspipi huarcui tucunapacha cani.
 2. Shina huarcui tucujpimi, pipash ñucata crishpaca, na chingaita chingagringa. Ashtahuangarin causaitami causagringa.
 3. Taita Diosca, cai pachapi causajcunata ninanda juyashpami, paipaj shujlla Churita cararca. Pipash paita crishpaca, na chingaita chingagringachu, ashtahuangarin causaitami causagringa.

Diospaj Shimi: San Juan. Sociedad bíblica ecuatoriana, Quito 1994.

Quichua Imbabura, Ecuador - Imbabura Kichwa (Diospaj Shimi, 2010)

Nicodemo shuti runahuan, Jesushuanmi parlashca

 1. Fariseo puramanda Nicodemo shuti shuj runami tiarca. Paica, judiocunata mandaj puramandami carca.
 2. Chai runami, Jesuspajman tuta shamushpa, cashna nijurca: — Rabí, quiquin yachachijuchunga Taita Dios cachamushcatami yachanchi. Taita Dios quiquinhuan cajpillami, cashna imagutapash juyaillata rurashpa ricuchijungui. Shina ruranataca, pipash na ushanllu — nijurcami.
 3. Shina nijpimi Jesusca, cashna nishpa tigrachirca: — Napacha llullashpami, quiquindaca cashna nijuni: Pipash cutin na huacharishpaca, Taita Dios mandajujtaca napacha ricuita ushangachu — nircami.
 4. Shina nijpimi Nicodemoca, cashna nirca: — Shuj rucu runaca, ¿imashnata cutin huacharita ushanga? ¿Cutin huacharingapaca, mamapaj vijsamanllu cutin yaicuita ushanga? — nircami.
 5. Shina nijpimi Jesusca, cashna nishpa tigrachirca: — Napacha llullashpami, quiquindaca cashna nijuni: Maijambash yacumanda, Diospaj Espiritumanda na cutin huacharishpaca, Taita Dios mandajujman napacha yaicuita ushangachu.
 6. Aichamanda huacharishpaca, aichallatami can. Ashtahuangarin Diospaj Espiritumanda huacharishpaca, Diospaj Espiritutami charin.
 7. “Cutin huacharinapachami canguichi” nishcamandaca, na manllarinachu cangui.
 8. Huaira shamushpaca, maita munashcata huairamunllami. Maimanda shamujujta, maiman yalijujtapash na yachanguichu. Huairataca, huacashpa yalijujtallami uyangui. Diospaj Espiritumanda tucuilla huacharijcunapash, shinallatami— nijurcami.
 9. Shina nijpimi, Nicodemoca: — ¿Imashnata chashnaca tucungayari? — nishpa tigrachirca.
 10. Shina nijpimi Jesusca, cashna nishpa tigrachirca: — Quiquinga, Israel llactapi jatun yachachij cashpapash, ¿caitaca nachu yachangui?
 11. Napacha llullashpami, quiquindaca cashna nijuni: Imatapash yachashcatami, ñucanchica villachinajunchi. Imatapash ricushcatami, chashnapachami nishpa villachinajunchi. Ashtahuangarin ñucanchi villachishcataca, na uyangapaj munashpami causanguichi.
 12. Cai pachapi imapash tiajmandami quiquingunaman villachijurcani. Chaitapash na cringapaj munashpaca, jahua pachapi imalla tiajcunamanda villachijpicarin, ¿imashnata cringuichiyari?
 13. Pipash na jahua pachaman rishcachu. Ashtahuangarin Runa Aichayu tucushca ñucallami, jahua pachamanda shamurcani. Shina cashpami, jahua pachapi causajuni.
 14. Moisesca, jirru culebrata rurashpami, jichushca pambapi caspipi huarcurca. Shinallatami, Runa Aichayu tucushca ñucapash, caspipi huarcui tucunapacha cani.
 15. Shina huarcui tucujpimi, pipash ñucata crishpaca, na chingaita chingagringa. Ashtahuangarin causaitami causagringa.
 16. Taita Diosca, cai pachapi causajcunata ninanda juyashpami, paipaj shujlla Churiguta caramurca. Pipash paita crishpaca, na chingaita chingagringachu, ashtahuangarin causaitami causagringa.
 17. Taita Diosca, cai pachapi causajcunata ninan llaquiman cachangapaca, na paipaj Churita cachamurcachu. Ashtahuangarin cai pachapi causajcunaca, paimandalla quishpirichunmi cachamurca.
 18. Paipaj Churita crijtaca, na llaquichi tucunapachami nishcachu canga. Ashtahuangarin na crijtaca, Taita Diospaj shujlla Churita na crishcamandami, llaquichi tucunapachami nishcami canga.
 19. Michami, cai pachaman shamurca. Gentecunaca, paicunapaj ruraicuna nali cajpimi, michata juyangapaj randica, yana yana tutapishna causanatara ashtahuan juyarca. Chashna causajuimandaca, llaquichi tucunapachami nishcami canga.
 20. Nalitalla rurashpa tucuilla causajcunaca, michataca na ricunayachishpami causanajun. Paicuna nalita ruranajujpi ama jarcashpa rimanajuchunmi, michaman na quimirinajun.
 21. Ashtahuangarin na llullashpa villachijuj Shimita catishpa causajcunaca, michaman quimirinajunmi. Taita Dios munashcata rurashpa causanajushca ricurichunmi, chashna quimirinajun — nijurcami.

Diospaj Shimi: San Juan. Sociedad bíblica ecuatoriana, Quito 2010. Youversion.com nishkapi killkakatina.

Quichua Cañar, Ecuador - Kañari Kichwa (Dios Rimashcata Quillcashcami 2010).

Nicodemo Jesus-huan parlashcamanta

 1. Fariseocunapuramanta Nicodemo shuti runami tiyarca. Paica israelcunapurapica mandacmi carca.
 2. Pai Jesuspacman tuta rishpaca: — Yachachic, canca Dios cachashca yachanchicmi. Pipish can ruhuacuc shina, milagrocunataca mana Dios-huan cashpaca, mana ruhuanmanchu— nirca.
 3. Shina nicpimi Jesusca: — Maijanpish mana cutin huacharicca, Dios mandacuctaca mana ricungachu. Chaica chashnatacmi canga — nirca.
 4. Shina nicpimi Nicodemoca: — ¿Ima shinatac runaca cutin huacharingayari? ¿Maitatac cutin mamapac huicsapi yaicushpa huacharingayari? — nirca.
 5. Shina nicpimi Jesusca: — Maijanpish yacumanta, Diospac Espiritumanta mana huacharicca, Dios mandacucmanca manatac yaicungachu. Chaica chashnatacmi canga.
 6. Aichamanta huacharicca, aichami can. Ashtahuanpish Espiritumanta huacharicca, Espiritumi can.
 7. Ama ñuca: “Cutin huacharinami can” nishcamanta mancharichu.
 8. Huairaca maimanta cashpapish pucunllami. Shina pucucpi uyashpapish, maimanta shamuctapish, maiman rictapish mana yachanguichu. Shinallatacmi Diospac Espiritumanta huachariccunaca — nirca.
 9. Shina nicpimi Nicodemoca: — ¿Ima shinatac chashnaca tucunyari? — nirca.
 10. Shina nicpimi Jesusca: — Canca israelcunata yachachicmi cangui. ¿Chashna cashca jahuachu caita mana yachangui?
 11. Ñucanchicca imatapish yachashcatami ninchic, imata ricushcatami huillanchic. Ñucanchic huillashcataca mana cringuichicchu. Chaica chashnatacmi can.
 12. Cai pachapi ima tiyashcamanta huillacpi mana crishpaca, ¿ima shinatac jahua pachamanta huillacpica cringuichicyari?
 13. Jahua pachamanca pi mana rishcachu, ashtahuanpish Runa Tucungapac shamushca ñucallami jahua pachamanta shamurcani. Ñucami jahua pachapi causacca cani.
 14. Ima shinami Moisés shitashca pambapi broncemanta ruhuashca culebrata caspipi huarcushpa ricuchirca, shinallatacmi Runa Tucungapac shamushca ñucapish, caspipi huarcushca cana cani.
 15. Chaica, maijanpish ñucata cricca huiñai causaita charichunmi, chashnaca cana cani.
 16. Diosca cai pachapi causaccunata yallita cuyashpami, paipac shuclla Churita cai pachaman cacharca. Pipish paita cricca ama chingarichun, ashtahuanpish huiñai causaita charichunmi, chashnaca cacharca.
 17. Diosca mana cai pachapi causaccunata llaquiman cachachunchu paipac churitaca cacharcachu, ashtahuanpish cai pachapi causaccunata quishpichichunmi cacharca.
 18. Maijanpish Diospac Churita cricca mana llaqui pachaman ringachu, ashtahuanpish paipac shuclla Churita mana cricmi, pai mana crishcamanta llaqui pachaman ringa.
 19. Paicunapac mana alli ruhuacushcacuna ama ricurichunmi Achicyachic shamucpica, mana munashpa amsapi causanallata ashtahuan munarca. Chaimantami juchanchishca canga.
 20. Tucui mana allita ruhuaccunaca, paicunapac mana allita ruhuashcacuna ama achicman ricurichunmi, Achicyachictaca piñancuna.
 21. Cashcata ruhuashpa causaccunaca, Diosllatac ruhuachicushcata yachachunmi, achicman cuchuyancunalla — nirca.

Dios Rimashcata Quillcashcami: San Juan. Sociedades bíblicas unidas, Quito 2010. Youversion.com nishkapi killkakatina.

Quichua Salasaca, Ecuador - Salasaka Kichwa (Jesucristo Imashna Causashcada Imada Yachachishcada Parlaj-Libromi 1973).

Jesushuan Nicodemo parlashcamunda

 1. Israelgunada mandacunapuramunda Nicodemo shutiyuj shuj runami tiyarga. Paiga fariseo partemirga.
 2. Chi runami Jesusbujmun ruta shamusha Jesustaga: — Yachachij, candaga ñucuchida yachachichun Taita Dios cachashcadaga yachanimi. Taita Dios mana paiyun gaquiga, can rurashca shinadaga pi gashabish mana ruri pudinchu — nirga.
 3. Shina niquiga Jesusca: — Pibish mana cutin huacharishaga, Taita Dios ima shina mandagushcadaga mana yachi pudinchu. Cai nishcaga shinalayaldijmi — nirga.
 4. Shina niquiga Nicodemoga
 5. Shina niquiga Jesusca nirga: — Pibish yacún, Diosbuj Sami Espiritún mana huacharishaga, Dios maibi mandagushcamun mana huaigui pudinchu. Cai nishcaga shinalayaldijmi.
 6. Aichamunda huacharishcaga aichalladijmi. Diosbuj Sami Espiritumunda huacharishcaga sami espiritumi.
 7. Tuquigunami cutin huacharina gan" nishcamunda ama mancharichu.
 8. Huairaga maimunda p'ucusha nishabish p'ucunllami. Juas nicta uyashabish maimunda shamuctaga, maimun rictaga mana yachanguichu. Shinalayaldijmi Diosbuj Sami Espiritumunda tuqui huacharishcagunabish gan — nirga.
 9. Shina niquiga Nicodemoga: — ¿Imashtij shina gangari? — nirga.
 10. Shina niquiga Jesusca nirga: — Canga, Israelgunada yachachij gashabish, caidaga ¿manachu yachangui?
 11. Ñucuchiga ima yachashcadami parlanchi, ima ricushcadami shinamigan ninchi. Ñucuchij cangunamun parlashcadaga cangunaga mana uyasha ninguichichu nishaga, shinalayaldijmi ganguichi ninimi.
 12. Ñuca cangunamun cai pachabi tiyajcunamunda parlaquibish, cangunaga mana cringuichichu. ¿Ima shinadij jahua pachamunda parlaquigarin, ñucadaga cringuichiri?
 13. Runa Aichayuj tucushca ñucallami jahua pachamunda shamurgani. Jahua pachamunga pibish mana ñirgachu. Ñucallami jahua pachabi causaguni.
 14. Ima shinami Moisesca shitashca pambabi culebrada shinalla rurasha caspibi churarga, shinalayaldijmi Runa Aichayuj tucushca ñucabish caspibi churashca gana gani.
 15. Ñucada tuqui crijcunaga mana chingasha, ashtanbish mana tucurij causida charichunmi shina churashca gasha — nirga. Cai pachabi causacunada Taita Dios c'uyashcamunda.
 16. Taita Diosca cai pachabi causacunada achcadami c'uyasha paibuj shujlla Churidaga pibish paida crijca ama chingarisha, ashtanbish mana tucurij causida charichun cai pachamun cacharga.
 17. Taita Diosca paibuj Churidaga cai pachabi causacunada jatun llaquimun cachachun mana cachargachu, ashtanbish cai pachabi causacunada quishpichichunmi cacharga.
 18. Taita Diosca paibuj Churida crictaga jatun llaquimunga mana cachangachu. Ashtanbish paibuj shujlla Churida mana crishcamunda chi mana crijmi jatun llaquimun riña tucun.
 19. Mana crijcunaga paiguna rurashcaguna mana alli gaquimi, luz cai pachamun shamuquiga ansadaga luzta yalli munargaguna.
 20. Mana allida ruracunaga tuquigunami luztaga p'iñan. Paiguna rurashcaguna ama mana alli ricurichunmi luzmunga mana cuchuyamusha ninguna.
 21. Ashtanbish allida ruracunaga tuqui causibi Dios munashca shina rurashca ricurichunmi luzmunga cuchuyamun — nirga.

Jesucristo imashna causashcada imada yachachishcada parlaj libromi. Quichua del Ecuador dialecto de Salasaca Provincia de Tungurahua. Uyaychaq: Günter Schulze, Sociedades Bíblicas Unidas (United Bible Societies), 1973. 160 pp.

Quichua Salasaca, Ecuador - Salasaka Kichwa (Diosbuj Shimi: Mushuj Testamento 2013).

Jesusca Nicodemon parlanucushcamunda

 1. Israelgunapuramunda shuj pushaj Nicodemo shuti fariseo tiyaga.
 2. Paiga Jesusta tuta ricungu rishaga, “Yachachij, ñucuchimu yachachichun Dios canda cachushcadaga yachanchimi; maijinbish, Dios paigun na igulda gaquiga, pish na ruri pudishca ricuchinagunada can ruragushca layaga, pish na ruri pudinmuchu,” niga.
 3. Shina niqui Jesusca, “Cabishcadadimi nini: maijin na cutinlladi huacharishaga, Dios ima laya mandashcadaga rijsiidash na rijsi pudingachu,” niga.
 4. Chimunda Nicodemoga, “Shuj c'ari ña rucu gashaga, ¿ima layadi cutin huacharingari? ¿Mamaj icsa ucubi cutin huaigusha huachari pudingacha?” niga.
 5. Shina tapuqui Jesusca cashnami niga: “Cabishcadadimi nini: maijinbish yacumunda shinaidi Diosbuj Espiritumunda na huacharijca, Diosbuj mandanamunga na huaigui pudingachu.
 6. Gentemunda huacharijca, gentemi gan; Diosbuj Espiritumunda huacharijca espiritumi gan.
 7. Shinushaga, ‘Cutinmi huacharina ganguichi,’ nisha Ñuca nishcadaga, ama mancharichu.
 8. Huairaga maimundash shitanllami; chi huaira shitashcada uyushash, maimunda shamushcada, maimu rigushcadash na yachunguichu; Diosbuj Espiritumunda maijin huacharishcaga shinami gan.”
 9. Shina niqui Nicodemoga, “¿Caiga ima layadi ganga?” nisha tapuga.
 10. Chimunda Jesusca cashna niga: “Can, Israelgunada yachachij gashash ¿caigunada nachu yachuganguiri?
 11. Cabishcadadimi nini: Ñucuchiga ima yachushcadami parlanchi, shinaidi ima ricushcadami yachi chayachinchi; shinash ñucuchi yachi chayachishcadaga cangunaga na cringuichichu.
 12. Cai pachabi ima laya gashcada Ñuca parlaquish na crishadijca, jahua pachabi ima laya gashcada parluquigarin, ¿ima layadi cringuichiri?
 13. Jahua pachamunga pish na ichiyashcachu, ashtanbish jahua pachamunda uriyamuj, Aichayuj tucushca Churillami ichiyaj gani.
 14. Ima layami Moisés shitushca pushtubi culebrada shuj caspibi alzuga, shina layaidimi Ñuca Aichayuj tucushca Churish alzushca ganani,
 15. mashnalla Ñucabi crijcuna na tucurij causida charichun. Cai pachabi causujcunada Dios c'uyushcamunda
 16. Taita Dios cai pachabi causujcunada manchanaidi c'uyushami, Paibuj shujlla Churida cachuga, maijinsh Paida crijca ama chingarishalla, ashtangarin na tucurij causida charichun.
 17. Taita Diosca Paibuj Churidaga cai pacha gentegunada juchachisha llaquichingujca na cachugachu, ashtangarin paigunada llaquichinamunda quishpichingajmi Paidaga cachuga.
 18. Maijin Paida crijca, na juchachisha llaquichishcachu gan. Ashtanbish maijin na crijca, shujlla Diosbuj Churida na crishcamundaga ña juchachishcami gashca.
 19. Luz cai pachamu shamuquish, gentegunaga na alligunada rurushcamundaga, Luzbuj randiga tutadami yalliga munugaguna; shinushaga ña juchachishcagunami gashca.
 20. Tuqui na allida rurujcunaga, Luztaga na ricunachijcunami; chimunda paiguna ima rurashcagunash ama yacharichunmi Luzmunga na cuchuyanguna.
 21. Ashtanbish maijin cabishcada rurusha causujca, Dios munushca shina ruragushca ricurichunmi Luzmunga shamun.

Diosbuj Shimi: Mushuj Testamento. Caibi Mushuj Testamentomunda escribichishcagunada liyi pudingui. Jesusmunda escribichishcagunaga: San Juan.

Quichua del Napo, Ecuador - Napuruna Kichwa (Colegio Don Bosco 1988).

 1. Tiyarca shuc runa fariseo bulamanta, Nicodemo shutiyuc, judiocunapacpi jatun runa.
 2. Chai runa Jesus-huan rimarincapac tuta rishpa, paita nirca: — Yachachiccama, canta Dios cachashcata ñucanchicta yachachincapac yachanchic; manapipash can rashcacunata rana ushanman, Dios mana paihuan tiyashcapi.
 3. Jesus paita nirca: — Shuti pacha canta nini: Maicanpash mana cuti pacarishpa, Diospac pachata mana ricuna ushancachu.
 4. Nicodemo paita tapurca: — ¿Imashna shuc runa pacarina ushanca rucu cashpa? ¿Mamapac huicsapi yaicuna ushancachu cutillata pacarincapac?
 5. Jesus cutiparca: — Shuti canta nini: Shuc runa yacumanta Samaimantapash mana pacarishpa, Diospac pachapi mana yaicuna ushancachu.
 6. Aichamanta aichalla pacarin; Samaimanta samai pacarin.
 7. Ama mancharichu "cutillata pacarina canquichic" nishpa nuca nishcamanta.
 8. Huaira maipipash huairan; huairashcata uyanqui; ranti, huaira maimanta shamushcata, maiman rirashcata mana yachaipac can. Chashnallata tucun Samaimanta pacarishcacunata.
 9. Chashha nicpi uyashpa; Nicodemo tapurca: — ¿Imashnata can rimashca tucunca?
 10. Jesus paita cutiparca: — Can Israelpi yachachiccama cashpa, ¿manachu chaicunata yachanqui?
 11. Shuti nini, ñucanchic yachashcata rimanchic, ricushcata huillanchic chashnapash, ñucanchic huillashcata mana ininquichic.
 12. Ñuca cai pachamanta rimashcata cancuna mana inishpa, jahuapachamanta rimacpi pishi inihuanquichic.
 13. Manapi? jahua pachaman sicarcachu; shuc runalla sicarca, jahua pachamanta uraicushca runa, paimi cai RUNA.
 14. Moises chunlla allpapi shuc machacuita caspipi shayachishca shina, cai RUNApash shayachishcami canca,
 15. paita iniccuna huiñai causaita charincapac.
 16. Dios runacunata yapa llaquishpa, paipac shuclla churita paicunaman cuyarca, paita iniccuna ama chincarinuchun nishpa, ranti huiñai causaita charinuchun.
 17. Dios paipac Churita mana cachamurcachu cai pachata cautsayachincapac, cai pachata quishpichincapac paita cachamurca.
 18. Diospac churita inic runa mana taripashcachu, canca; ranti, mana iniccuna ña taripashca canun, Diospac shuclla churita mana inishcamanta.
 19. Mana iniccuna cautsayachishca canun cairaicu: Puncha cai pachaman shamurca; runacunaca tutata punchamanta ashtahuan munanurca, paicuna rashcacuna mana alli cashcaraicu.
 20. Mana allita ruraccuna punchata chicninun, punchaman mana shamunun, ama paicuna rurashca ricurincapac.
 21. Ranti, allita ruraccuna punchaman shamunun paicuna rashcacuna Dios munashca shina cashcata ricuchincapac.

Colegio Don Bosco nishkapaq tikrashka (Diospak mushu kushka shimi). Colegio Don Bosco, 1988. Bible.is nishkapi killkakatina, rimashkatapash uyarina. Gospelgo.com nishkapi killkakatina.

Quichua del Tena, Ecuador - Tena Kichwa (Hermanos Libres del Ecuador 1982).

 1. Shu Nicodemo nishca fariseo runa tiaca; judiuguna atun apu aca.
 2. Nicodemo Jesusma tuta shamuca: “Rabí, Yachachij,” nica, “can Diosmanda shamuj yachachij ajta ricsinchi. Manapihuas can rashcasna munanaita ricurinaunara rangaj ushanma Dios mana paihua tiajpi.”
 3. Jesús cutipasha paita nica: “Sirtu pacha canda nini: maicambas mana cuti pagarisha, Dios mandana pachara ricunara mana ushangachu.”
 4. Nicodemo nica: “Shu runa, ¿imasna rasha cuti pagaringachu rucu ashcai? ¿Paihua mama icsai cuti icunara ushangachu pagaringaj?”
 5. Jesús cutipaca: “Sirtu pacha canda nini, maicans yacumandas Ispiritumandas mana pagarisha, Dios mandana pachai icunara mana ushangachu.
 6. Aichamanda pagarij aichami; Ispiritumanda pagarij ispiritumi.
 7. Ama manzharichu ñuca canda nishcamanda: ‘Cutillara pagarina anguichi. ’
 8. Huaira maimandas huairamun, pai uyarishcara uyangui. Astaun huaira maimanda shamushcaras, maima rishcaras mana yachanguichu. Shinallarami tucui Ispiritumanda pagarishcauna.”
 9. Nicodemo paita cutipasha nica: “¿Imasna rasha casna tucungai?”
 10. Jesús paita cutipaca: “¿Can Israel Yachachij Apu ashallara, caita mana yachangui?”
 11. Sirtu pacha canda nini, ñucanchi yachashcara rimanchi, ñucanchi ricushcara ricuchinchi; canguna ñucanchi rimashcaunara mana chasquinguichi.
 12. Canguna ñuca cai pachamanda cuintashcaunara mana quirisha, ¿imasna rashara ñuca ahua pachamanda cuintashcaunara quiringuichi?
 13. Pihuas ahua pachama mana sicacachu, astaun ahua pachamanda irgumujlla; pai ahua pachai tiaj Runa Churimi.
 14. Imasna Moisés chaquishca allpa partii machacuira atarichica caspi ahuai, shinallarami Runa Churi atarichishca anga,
 15. maicambas paihuajpi quirisha ama chingarichu, astaumbas huiñai causaira charichu.
 16. ”Casnami Dios cai pachara llaquica, paihua sapalla Churira cuca, maicans paihuajpi quirisha ama chingarichu, astaumbas huiñai causaira charichu.
 17. Dios paihua Churira mana cachamucachu cai pachara cauçayachingaj, astaun paimanda cai pachara quishpichingaj.
 18. Maicans paihuajpi quirijta mana cauçayachishcachu, astaun maicans mana quirijta ña cauçayachishcami, Diospa sapalla Churi shutii mana quirishcamanda.
 19. Caimi cauçayana: punzha cai pachama shamuca, runauna punzhamanda yalira tutara llaquinauca, paiguna rashcauna manali ashcamanda.
 20. Tucui manalira rajcuna punzhara chijninaun, punzhama mana shamunaun, paiguna rashcaunamanda ama piñai tucungaj.
 21. Alira rajca punzhama shamun pai rashcauna Diosmanda rashcaunami nisha ricuchingaj.”

Hermanos Libres del Ecuador nishkapa tikrashka (Diospa mushuk paktachina shimi). Hermanos Libres del Ecuador, 1982. Bible.is nishkapi killkakatina, rimashkatapash uyarina. Gospelgo.com nishkapi killkakatina.

Quichua del Oriente, Ecuador - Kichwa shimipi (Ñucanchi Señor Jesucristomanda Shimi 1992).

Nicodemo Jesusma shamun

 1. Shu Nicodemo nishca fariseo runa tiaca; judioguna atun apu maca.
 2. Nicodemo Jesusma tuta shamuca: Rabí, Yachachij, nica, can Diosmanda shamushca yachachij ajta ricsinchi. Manapihuas can rashcasna munanaita ricurinaunara rangaj ushanma Dios mana paihua tiajpi.
 3. Jesús cutipasha paita nica: Cierto pacha canda nini: Maicambas mana cuti pagarisha, Dios mandana pachara ricunara mana ushangachu.
 4. Nicodemo nica: Runaga ¿imasna rasha cuti pagaringachu rucu asha? ¿Paiga mama icsai cuti icunara ushangachu pagaringaj?
 5. Jesús cutipaca: Cierto pacha canda nini, maicans yacumandas Espiritumandas mana pagarisha, Dios mandana pachai icunara mana ushangachu.
 6. Aichamanda pagarij aichami; Espiritumandas pagarij espiritumi.
 7. Ama manzharichu ñuca canda nisha: Cutillara pagarina anguichi.
 8. Huaira maimandas huairamun, pai tulupushcara uyarin. Astaun huaira maimandas shamun, maimas rin, can mana yachanguichu. Shinallarami tucui Espiritumanda pagarishcauna.
 9. Nicodemo paita cutipasha: ¿Imasna rasha casna tucungai? nica.
 10. Jesús paita nica: ¿Can Israel Yachachij Apu ashallarachu, caita mana yachangui?
 11. Cierto pacha, canda nini, ñucanchi yachashcara rimanchi, ñucanchi ricushcaras ricuchinchi; cangunaga ñucanchi rimashcaunara mana chasquinguichi.
 12. Canguna ñuca cai pachamanda cuentashcaunara mana quirisha, ¿imasna rashara ñuca ahua pachamanda cuentashcaunara quiringuichi?
 13. Pihuas ahua pachama mana sicacachu, astaun ahua pachamanda irgumujlla; pai ahua pachai tiaj Runa Churimi.
 14. Imasna Moisés chaquishca allpa partii machacuira atarichica caspi ahuai, shinallara Runa Churi atarichishca anga,
 15. tucui maicambas paihuajpi quirisha ama chingarichu, astaumbas huiñai causaira charichu.
 16. Casnami Dios cai pachara llaquica, paihua sapalla Churira cuca, maicans paihuajpi quirisha ama chingarichu, astaumbas huiñai causaira charichu.
 17. Diosga paihua Churira mana cachamucachu cai pachara causayachingaj, astaun paimanda cai pachara quishpichingaj.
 18. Maicans paihuajpi quirijga mana causayachishcachu, astaun maicans mana quirijta ña causayachishcami, Diospa sapalla Churi shutii mana quirishcamanda.
 19. Caimi causayana: Punzha cai pachama shamuca, runaunaga punzhamanda yali tutara llaquinauca, paiguna rashcauna manali ashcamanda.
 20. Tucui manalira rajguna punzhara chijninaun, punzhama mana shamunaun, paiguna rashcaunai ama piñai tucungaj.
 21. Alira rajga punzhama shamun pai rashcauna Dios rashcaunami ricuchingaj.

Nuevo Testamento Nishca. Ñucanchi Señor Jesucristomanda Shimi. Sociedades Bíblicas Unidas, Quito 1972. Gospelgo.com nishkapi killkakatina.

Quichua del Pastaza, Ecuador - Pastasa Kichwa (Diospa Shimi 1992).

 1. Chi uras Nicodemo nishca shuc fariseo runa tiyara, israel runagunahua amuguna mandac muntunmanda ara.
 2. Cai Nicodemo shuc tuta Jesushuan cuintanacungahua rira. Pactasha paita nira, Yaya Dios ñucanchita yachachingahua canda cachashcataga yachanchimi señor. Can rashcagunata pi runahuas ranata mana ushanzhu Yaya Dios chi runahuan mana aupiga.
 3. Nicpi Jesusca casna nira, Sirtupacha canda nini pihuas mana llullucucuinta cutillata pagarishaga Diospa ali mandanama yaicunatas mana ushangachu.
 4. Casna Jesus nicpi Nicodemo tapura, Imasata shuc runa ña rucu asha cutillata pagarinataga ushan. Ushanzhu cuti paihua mamahua huicsa ucuibi yaicunata cutillata pagaringahuaca.
 5. Tapucpi Jesus cutipara, Sirtupacha canda nini, pihuas yacumandas, chasnallata Diospa Samaimandas mana pagarishaga Diospa ali mandanama yaicunataga mana ushangachu.
 6. Runa mamamanda pagaricca runallata man, randi Diospa Samaimanda pagaricca Diospa Samaitami charin.
 7. Tucuimi cutillata pagarina anaun ñuca chasna nicpi ama manzharinguichu.
 8. Huairaga maican partimahuas huairanllami. Randi huairashcata uyashahuas maimanda shamuctas, maita riutas mana yachaibacchan. Chasnallatami Diospa Samaimanda cuti pagariccunataga mana asirtanguichi nira.
 9. Chasna nicpi Nicodemo cutillata tapura, Imasata casnaga angaya.
 10. Tapucpi Jesus cutipara, Canga israelgunata Diospa shimita yachachic runa ashallata caigunataga manachu yachangui.
 11. Sirtupacha canda nini, ñucanchi yachashcatami rimanchi, chasnallata ñucanchi quiquin ricushcatahuas cuintanchi. Chasna acpihuas ñucanchi cuintashcata quirinatas mana munanguichichu.
 12. Cai pachaibi tiyaccunamanda ñucanchi cangunata cuintacpi mana quirishcanguichi. Chasna acpi ñuca jahuapachamanda cuintacpiga imasata quiringuichiya.
 13. Mana pihuas jahuapachamaga sicashcachu, randi ñuca Runa Tucuc nishcallami chimandallata uraicumuc ashami ushani.
 14. Ñáaupa uras huañuc Moisesca chi chaquishca pambai shuc paelamanda palutashina rasha, shuc suni caspi jahuaibi huarcushca. Chasnallatami ñuca Runa Tucuc ashami huarcuitucuna ani.
 15. Chasna tucuna ani tucui ñucata quiric runaguna huiñai causaita charinauchun nisha.
 16. Yaya Diosca cai pachai causac runagunata yapa llaquishcamandami paihua sapalla churita caima cachamushca tucui paita quiric runaguna ama ucupachama chingarinauchun, astahuanbas huiñai causaita charinauchun nisha.
 17. Yaya Dios mana runagunata caudsayachingahuachu paihua churita cachara, randi quishpichichun nishami cachara.
 18. Tucui Diospa churita quiric runaguna huañushcahuashaga ña mana caudsayachishca tucungauna, randi mana quiric runagunaga ña caudsayuc manaun Diospa sapalla churita mana quirishcamanda.
 19. Caimandami chi mana quiric runaguna caudsayachishca aunguna, paiguna mana ali rashcamanda. Diospagmanda shamusha ac punzha nishcaga cai pachama shamugllaita, runagunaga chi punzharandimanda tutai purishcashina juchaibi causanata mas yali munanaura. Chimandami caudsayachishca aungunami.
 20. Tucui mana alita rasha causac runagunaga Diosmanda shamuc punzhataga mana llaquinaunzhu, chasnallata chi punzhama mana caillayanaunzhu paiguna mana alita rashcaguna ama pagllai ricurichun nisha.
 21. Randi Dios sirtu rimashcata caticcunaga punzhayachigma caillayanaunmi paiguna Dios munashcatashina rashcagunaga pagllai alita ricuringahua.

Diospa Shimi (mushuk paktachina shimi.). Diospa Shimi. El nuevo testamento en el idioma Quichua de Pastaza en Ecuador. Primera edición, 1992. Segunda edición, 2009. Wycliffe Bible Translators, 2009. Bible.is nishkapi killkakatina, rimashkatapash uyarina. Gospelgo.com nishkapi killkakatina.

Inga rimaypi, Colombia (Kaipimi Taita Dius Rimaku 1996)

 1. Sug judíu taita fariseo runami karka, Nikodemo suti.
 2. Chi runaka, sug tuta Jesuspagma chaiagrispa, nirka: — Iachanchimi, kam iachachig taita, Taita Dius kachamuska iachachig kangapa kagta. Taita Dius mana kamwa kagpika, manachar pudintrangi, chi mana imaurapas kawaskasinata kam rurangapa.
 3. Jesuska ainirka: — Kasami nuka niiki: mana ikuti llullu wawasina tiagsamugpika, ñi maikanpas mana pudingapa kanchu, Taita Dius suma mandakuskapi kawarigringapa.
 4. Chiura, Nikodemo tapurka: — Ña ruku runa kaspa, ¿imasatak ikuti pudiringa tiagsamungapa? Nigpi, ¿ikutichu mamandipa wigsa ukuma iaikurispa, pudirí tiagsamungapa; chasachu pudirí?
 5. Chiura, Jesuska ainirka: — Kasami nuka niiki: mana iakuwa i Santu Ispiritumanda tiagsamugpika, ñi maikanpas mana pudingapa kanchu, Taita Dius suma mandakuskapi iaikugringapa.
 6. Mamapa wigsamanda tiagsamug, aichallami ka. Ikuti Santu Ispiritumanda tiagsamugka, alli ispiritumi ka.
 7. “Chaiakumi, kamkuna ikuti tiagsamungapa”; nuka kamta chasa niskata mana ujnarikui.
 8. Wairaka, maima munaskamami pukunlla. Waira pukukuskata uiaspaka, mana iachangichichu, mainigmanda pukumukugta ñi masama rikugta. Chasallatami Santu Ispiritumanda tukui tiagsamugkuna tukugsamunkuna.
 9. Chiura, Nikodemo tapurka: — ¿Imasatak chasa kanga?
 10. Jesuska nirka: — Kam, Israelmanda runakunata iachachig taitami kangi. Ikuti chasataka, ¿imawantak mana iachangi?
 11. Kasami nuka niiki: nukanchika, iachaspami rimanchi; kawaspami willanchi. Nukanchi chasa willaskata, kamkunaka mana munangichichu uiangapa.
 12. Nuka kai alpapi tiaskamanda willakuskata kamkuna mana uiawagpika, ¿imasatak suma luarpi tiaskamanda willakuskataka uiawankangichi?
 13. — Ñi pipas mana suma luarma sikaska kanchu. Kai Runa Tukuska suma luarmanda uraikumuska, paillami ikuti suma luarma sikangapa ka.
 14. Imasami Moisés, chusa sitaska alpapi sug kulibrasina rigchata atarichirka: chasallatami kai Runa Tukuskatapas chaiaku, atarichii tukungapa;
 15. chasaka, paimanda tukui suma iuiagkuna mana puchukaridiru kaugsaita iukangapa.
 16. Taita Dius, kai alpamanda tukui runakunata ña iapa kuiaspa, kikinpa suglla wambratami kachamurka; chasaka, paimanda tukui suma iuiagkuna, puchukaringataka, mana puchukaridiru kaugsaita iukangapakuna.
 17. Taita Dius, kikinpa wambrata kai alpama mana kachamurka, kaimanda runakunata justisiai rurangapa. Nukanchita kispichingapami paita kachamurka.
 18. Maikanpas Taita Diuspa wambrata suma iuiagkuna mana justisiai tukungapa kankunachu. Ikuti maikan paita mana uiagkunaka, Taita Diuspa suglla wambrata mana uiagmanda, timpumi justisiai tukuska kankuna.
 19. Kasami justisiai tukurkakuna: paikunapa iuiaikunata punchaiachig runa kai alpama samuura, paikuna, mana alli rurag runakuna kaspa, chi punchaiachigta mana munarkakuna. Munarkakunami, tutaiachiska iuiaikunallawa kaugsanakungapa.
 20. Maikan mana alli ruragkuna, punchaiachigta mana munankunachu. Chiwanka, chi punchaiachigpagma mana kaillaiai munankunachu. Kaillaiagpikunaka, mana allilla ruraskamandami piñai tukuntrakuna.
 21. Ikuti maikanpas sutipa alli ruragkunaka, punchaiachigpagmami samunkuna; chasaka, paikuna ima alli ruranakuskata Taita Dius imasa munaskasina kagta kawachingapa.

Pukyu: "Kaipimi Taita Dius Rimaku", Colombia Inga rimaipi. Wycliffe Bible Translators niskapa killkaska 1996 watapi. Bible.is nishkapi killkakatina, rimashkatapash uyarina.

Quechua de Pastaza, Perú - Inka shimi / Pastasa Kichwa, Yaya Dyuspa Mushu Killkachishkan Shimi 1997).

 1. Tiyarka shuk runa Nikodemo shutiyu. Payka karka fariseo. Fariseokuna atipashkankunata ruranahun Moisés wañupa killkashkan kamachishkakunata alita paktachinankunapa. Chaymantapas Nikodemoka karka ñukanchi israel runakunapa apunchikunawa pakta apullatata.
 2. Chay runaka shuk tuta pakalla Jesusta pasyak rirka. Chaypi paktashpan rimarka: Yachachik, yachanchi Yaya Diospa kachashkan ñukanchita yachachik kanaykita. Yaya Dios kanta yanapashpanllami atipanki tukuy chay nima ima uras rikushkanchita ruranata.
 3. Chaypi Jesuska aynirka: Alita uyaway. Maykanmi mana mushumanta wawayarinchu, chayka manami Yaya Diospa kamachishkan tukushpa paypa ali kamachihushkanpi kawsankachu.
 4. Chayta uyashpan Nikodemoka tapurka: ¿Imashnataya shuk ruku runaka atipama mushumanta wawayarinata? Manami atipanchu mamanpa wiksanpi kutikashka yaykunata wawayarinanpa.
 5. Jesuska aynirka: Alita uyaway. Maykanmi runamanta wawayarishpan mana chasnallatata Yaya Diospa Espiritunmanta mushu runa tukushpanka payka manami Yaya Diospa kamachishkan tukushpa paypa ali kamachihushkanpi kawsankachu.
 6. Maykanmi runamanta wawa tukushka chayka runallatatami kan. Chasnallatata maykanmi Yaya Diospa Espiritunmanta mushu runa tukushka, chayka Yaya Diospa Espiritunpa kushkan kawsayyumi kan.
 7. Tukuymi mushumanta wawayarinaykichi tiyan nishpa rimashkaynita uyashpayki ama yuyarishpalla kipariychu.
 8. Wayrata yuyariy. Kunkaymanta maymantapas wayran. Mana yachanchichu maypimi kallarishka chaymantapas maypimi pasarinka nishpa. Mana wayrata asirtashpanchipas wayrashkanta uyanchimi. Chasnashinami runakunaka mana asirtashpankunapas imashnami Yaya Diospa Espíritun shuk runata mushuyachishkanta, chay runa mushu tukushkantaka yachanahunmi.
 9. Chaypi Nikodemoka kutikashka tapurka: ¿Imashnataya chayka?
 10. Jesuska aynirka: ¿Kanka ñukanchi israel runakunata yachachik kashpaykitatachu mana yachanki imamantami rimahuni?
 11. Alita uyaway. Ñuka runaynikunawa pakta yachashkanchitami rikushkanchitami yachachinchi. Chasna shutipa kashkata yachachishpanchipas kankuna apunchikuna mana munankichichu kirinata.
 12. Ñuka kankunata kay allpapi pasahushkanmanta rimashpayni mana kiriwankichichu. ¿Imashnataya kiriwankichima silupi pasahushkanmanta yachachinimaka? Manami kirinkichimachu.
 13. Nima maykan runa siluma sikashkachu chaypi kawsashpan silupi pasahushkanmanta yachakunanpa. Ñuka Yaya Diospa Kachashkan Runallami silupi kawsashpayni kay allpama shamushkani. Ñukallami kankunata atipani tukuy chaykunamanta yachachinata.
 14. Ñawpa Moisés wañuka chunlla chakishka allpapi bronsemanta machakuyata kaspipi watashpan shayachirka. Yaya rukunchi wañukunaka chay warkurihushkata rikushpankuna wañunankuna kashkankunamanta kishpirkakuna. Chasnashinami ñuka Yaya Diospa Kachashkan Runatapas alsawankakuna.
 15. Runakunaka ñuka alsashkankuna runapi sinchikushpankunaka wiñayparayku chinkarinankuna kashkankunamanta kishpinkakuna wiñaypa Yaya Dioswa kawsanankunapa.
 16. Yaya Dioska ñukanchi runakunata yapa yuyashpan shuklla Wawanta payshina Yaya Diosllatata kay allpama kacharka uchanchikunarayku wañunanpa. Chasna Wawanta kachashpanmi tukuy paypi sinchikukkunaka manana anchurishka paymanta wiñaypa parisishunchichu, ashwan paywana wiñaypa kawsashunchi.
 17. Yaya Dioska manami Wawantaka kay allpama kacharkachu ñukanchi runakunata kastigananpa. Ashwan paytaka kacharkami uchanchikunarayku wiñaypa kastigarina kashkanchimanta kishpichinanpa.
 18. Maykan runami Yaya Diospa Wawanpi sinchikun payka manami kastigarinkachu. Maykan runami mana sinchikunchu paypa Wawanpi, payka ñami kastigarishka kan, shuklla Wawanpi payshina Yaya Diosllatata kashkapi mana sinchikushkanrayku.
 19. Kasna kan imashnami runakuna kastigarishka tukurkakuna: Chay punchashina ali ruranakunata riksichik runami kay allpama shamushpan payta mana kasunayashpankuna chiknirkakuna. Amsapishina kawsashpankuna uchata rurashpalla katirkakuna. Rurashkankunaka millaypa kashkanrayku chay mana ali kawsanata ashwan munarkakuna chay ali kawsanamanta.
 20. Tukuy millaypata rurak runakunaka mana munanahunchu uchankunata riksinata. Chayrayku chay punchashina ali ruranakunata riksichik Kristuta chikninahun. Mana munanahunchu paypi sinchikunata pay mana riksichinanpa imashna millaypami rurashkankunaka.
 21. Tukuy ñukanchi Yaya Diospa munashkanta rurak runakunaka mana manchanchichu runa masinchikuna rurahushkanchikunata rikunankunapa. Ñukanchika punchata munanchi runa masinchikuna Yaya Diosta kasushpa kawsahushkanchikunata riksinankunapa.

Yaya Dyuspa Mushu Killkachishkan Shimi. Kay killkapi riman inka shimipi Yaya Diospa Wawan Jesukristu runakunata kishpichinanmanta. El Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo en el idioma quechua de Pastaza. La Liga Bíblica. Primera edición, 1997. Segunda edición, 2008. Bible.is nishkapi ñawinchay, rimashkatapas uyariy. Gospelgo.com nishkapi ñawinchay.

Quechua de San Martín, Perú - Lamas Kichwa (Tata Diospa Mushuk Rimanan 1992).

 1. Jerusalen llaktapi tiyarkan suk runa Nikodemo. Payka judiyu awtoridar fariseo runa karkan.
 2. Suk tuta Nikodemoka Jesusta rirkan tarik. Chaypina willarkan: —Maestru, yachanisapa Tata Dios kanta kachamushushkanta ñukaykunata yachachiwanaykipasapa. Mana Tata Dios kachamushushka kaptinka mana atipankimanchu nima milagrukunata rurayta.
 3. Chashna Nikodemo willaptinna Jesuska willarkan: —Mash allita uyariway. Suk runa mana kashkan nasishpaka manami atipanchu Tata Diospa mandunpi kawsayta.
 4. Chaypina Nikodemoka sukaman almirashpa Jesustaka willarkan: —¿Imashnatí atun runa atipanman kashkan nasiyta? Manami ni pi atipanmanchu mamanpa wiksanpi yaykuyta kashkan nasinanpa.
 5. Chashna willaptinna Jesuska willarkan: —Allita willayki: Suk runa yakumanta Tata Diospa Espiritunmanta mana nasishpaka manami Tata Diospa mandunpi kawsankachu.
 6. Tukuy runakuna tatanmanta mamanmanta nasishpa paykuna layallami kawsansapa. Tata Diospa Espiritunmanta nasishpankunara atipansapa mushuk layata kawsayta Tata Diospa munananta rurashpa.
 7. Ama almiraychu kashkan nasinaykichipa willaptini.
 8. Wayra maymantapish kaptin shamun. Ruyduwan shamuptin uyarishpanchi mana yachanchichu maymantami shamun nishpa. Mana yachanchichu maypimi rinka sinchikuk nishpa. Chashnallami Tata Diospa Espiritunmanta nasishpayki mana payta kawashpaykipish yachanki yanapashunaykita.
 9. Chashna Jesus willaptinna Nikodemoka kashkan tapurkan: —¿Imashnatí Tata Diospa Espiritunmanta nasiyman?
 10. Chaypina Jesuska willarkan: —Israel runakunapa alli yachachikukninkuna kaykashpayki ¿manachu yachanki?
 11. Mash allita uyariway. Ñukaykuna yachanaynikunata kawashkaynikunata yachachiykichi. Chashna yachachiptinikunapish mana kreyiwankichichu.
 12. Kay allpallapi wayrata yakuta nasinata mana kreyiwashpaykichika ¿imashnatí kreyiwankichiman sielupi kawsanaykichita yachachiptini?
 13. Mana ni pi sieluman rishpa kashkan shamurkanchu yachachikuk ima layami sieluka nishpa. Ñukallami sielumanta shamushkani yachachiknikichi.
 14. Ñawpa tiempu chunlla chakidu pampapi Moises fierrumanta ruradu machakuyta suk kaspipi timbishpa atarichirkan. Ñuka sielumanta shamudu runa kaptini chay machakuytashina ñukatapish suk kaspipi chakatawashpa atarichiwankasapa.
 15. Chashna atarichiwaptinkuna tukuy ñukata kreyiwak runakuna sieluman rinkasapa Tata Dioswan mana tukuyniyukta kawsak. Chashna Jesuska Nikodemowan parlarkan.
 16. Tata Dioska tukuy runakunata sukaman kuyawashpanchikuna kay allpaman chaylla wambranta kachamurkan uchanchikunarayku wañunanpa. Chashna wañushpa tukuy payta kreyik runakunata wañunanchikunamanta salvawanchisapa Tata Dioswan mana tukuyniyukta kawsananchikunapa.
 17. Uchasapa kaptinchikuna Tata Dios kastigawananchikuna tiyan. Payka chaylla wambranta kay allpaman kachamurkan chay kastigunchikunamanta salvawananchikunapa. Mana paytaka kachamurkanchu kastigawananchikunapa.
 18. Tata Diospa chaylla wambranta kreyishpa kawsaptinchikuna manana kastigawashunchisapanachu. Mana payta kreyishpa kawsak runakunata Tata Dios kastigankasapa.
 19. Tata Dios tukuy paykunata kastiganankuna tiyan mana allikunata rurashpalla kawsaptinkuna. Jesukristu kay allpaman shamurkan Tata Diospa yuyayninta yachachiwananchikunapa. Chashna yachachikuk shamushpa lusshina karkan. Mana Jesukristuta kreyik runakuna uchankunata mana sakinayashpankuna mana munarkansapachu luspishina kawsayta. Munarkansapa tutapishina kawsayllata.
 20. Mana alli rurak runakuna mana munansapachu uchankunata riksiyta. Mana uchankunata sakinayashpankuna mana munansapachu luspishina kawsayta ama Jesukristu uchankunata kawachinankunapa.
 21. Ñukanchikuna Tata Diospa rimananta kasushpa kawsashpanchikuna luspishina kawsanchisapa tukuy runakuna yachanankunapa Tata Diospa munananta rurananchikunata.

Tata Diospa Mushuk Rimanan. Señorninchi Jesukristu salvawananchikunapa alli rimanan San Martin kechwapi killkadu. La Liga Bíblica. Primera edición, 1992. Segunda edición, 2008. Bible.is nishkapi ñawinchay, rimashkatapas uyariy.

Quechua de Cajamarca, Perú - Kashamarka Kichwa (Mushuq tistamintu 2004).

 1. Karqanmi suq farisiyu duktrinayuq runa Nikudimu shutiq. Payqam isrraylinukunapa kamachikuqnin karqan.
 2. Chay Nikudimuqam suq tuta Jisusta rishpa watukuq, kayshina nirqan: —Yach'achikuq Taytitu, yach'anillapam qambaq: Tayta Dyusmi kach'amushushqa, noqaykunata yach'achiwanayki, nishpa. Chaqa Taytanchiq Dyus kach'amushushqa kaptinqam, atingi chay achka milagrukunata rurayta. Manaqa manam atingimanchu, nishpa.
 3. Chayshina Nikudimu niptinmi, Jisusqa nirqan: —Alliptam niyki, suq runa mushuqmanda nasishpam, atin Tayta Dyuswan syilupi kawsaytaqa. Manaqa manam atinchu, nishpa.
 4. Chaymi Nikudimuqa Jisusta kayshina tapurqan: —¿Imashinataq suq runaqa atinman mushuqmanda nasiriytaqa? Manam ni pipis atinmanchu mamamba pach'anman yaykuriyta, mushuqmanda nasinambaqqa, nishpa.
 5. Nikudimu chayshina niptinmi, Jisusqa nirqan: —Alliptam niyki, Tayta Dyuswan tukuy tyimpu pullan kawsanayki, puntata munan yakumanda, ispiritumanda nasinayki.
 6. Chaqa yumbay runakuna mamanmanda nasishpaqam, kwirpunda ch'askinllapa. Piru Dyuspa Santu Ispiritunmi wakingunata yanapan, mushuqmanda nasirinambaq, chay Santu Ispirituta kasushpa kawsananllapa.
 7. Chayri ama ispantaychu: “Mushuqmanda nasiriy”, nishuptiyqa.
 8. Chaqa wayraqam tukuy ladumanda wayran. Piru qamkuna uyashpaqam, mana yach'angillapachu: ¿Maymandam shamun? ni ¿maymanmi rin? nishpaqa. Chayshinallam Dyuspa Santu Ispiritunmanda nasiqkunapis. (Chay Santu Ispirituta mana rikashpapis, yach'anllapa: Paymi yanapawaykan, nishpa.)
 9. Chayshina Jisus niptinmi, Nikudimuqa mushuqmanda tapurirqan: —¿Imashinaraq kanqa chay layakunaqa? nishpa.
 10. Chaymi Jisusqa nirqan: —Isrraylinukunapa yach'achikuqnin kashpapischu, ¿mana yach'angi chaykunata?
 11. Alliptam niyki, noqaqam yach'ashqayta, rikashqayta yach'achiykillapa. Piru qamkunaqam mana kriyiwangichu.
 12. Chayshina kay pachapi rikashqaypaq parlachishuptiy, mana kriyiwashpaqa, ¿imashinataq kriyiwangiman, syilupi rikashqaypaq parlachishuptiyqa?
 13. Manam ni pipis syiluman rishpaqa, kutimushqachu. Noqallam Dyusmanda Shamuq Runa kashpa, syilumandaqa shamushqa kani.
 14. Unay tyimpupim chuncha lugarpi Muysisqa suq kulibrata jirrumanda rurashpa, suq qerupi alsarqan. Chayshinallam noqatapis suq kruspi rinllapa alsawaq,
 15. noqapi yumbay yuyakuqkuna ama chinganambaq, ashwan syiluman rishpa, tukuy tyimpu kawsanambaqllapa, nishpa.
 16. Chaqa Tayta Dyusqam kay mundupi yumbay tiyaqkunata ancha kuyashpa, sapalan Churinda kach'amurqan wañunambaq, paypi yumbay kriyiqkuna ama chingananllapa; ashwan tukuy tyimpu kawsananllapa.
 17. Chaymi Tayta Dyus kay munduman Churinda kach'amurqan, yumbayta chay kastigumanda washanambaq. Manam kach'amurqanchu, kay mundupi tiyaqkunata jusgashpa kastigananqa.
 18. Chaymi Dyuspa Churimbi yuyakuqkunataqa Taytanchiq Dyusqa mana rinchu chingachiq. Piru paypi mana yuyakuqkunataqam rin chingachiq, sapalan Churimbi mana kriyishqanllaparayku.
 19. Chaqa payqam kay mundumanqa shamushqa, Tayta Dyuspaq yach'achikunambaq. Chaymi suq michashina kashqa. Piru paypi mana kriyiqkunaqam mana munanllapachu michapishina kawsaytaqa. Chaqa uchangunata mana munashpa dijaytaqa, tutayaqpishina munanllapa kawsayta. Chaymi Taytanchiq Dyusqa paykunata rin kastigaq.
 20. Chay mana allita ruraqkunaqam mana munanllapachu ni pipis yach'anambaq chay mana alli rurashqambaqqa. Chaymi chay michashina kaqta ch'iqnishpaqa, mana qemikanchu, ama ni pipis rikashpa yach'anambaq: “Ancha malutam ruraykan”, nishpa.
 21. Piru suqkunaqam allip kaqta kasushpa, michapishina purinllapa. Chaymi tukuy runakuna rikashpa yach'anllapa: Taytanchiq Dyus munashqandam ruraykanllapa, nishpa.

Mushuq tistamintu. El Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo en el quechua de Cajamarca. La Liga Bíblica. Primera edición, 2004. Segunda edición, 2008. Bible.is nishqapi ñawinchay, rimashqatapas uyariy. Gospelgo.com nishqapi ñawinchay.

Quechua de Lambayeque, Perú - Inkawasi-Kañaris Kichwa (Mushuq Testamento 2004).

Jesuswan Nicodemo

 1. Jerusalenpimi taq uk fariseo runa Nicodemo shutiq. Payqami Israelmanta karguyjun runakunapa masin karan.
 2. Kay runami uk tuta, Jesusta watukuq rir, kaynu niran: —Yaçhachikuq Taytituy, yaçhanillapami Tayta Dyus kaçhamushusha yaçhachimanaykillapapaq nir. Chaqa, qamlami chay milagrukunata rurashaykitaqa rurayta puytinki. Dyus mana qamwan katinqa, mana rurayankimanchu chay milagrukunataqa nir.
 3. Chaynu Nicodemo nitinmi, Jesusqa niran: —Piru chiqaptami nishayki: Mayqanpis mana mushuqmanta nasiqqa, Dyus mantakushanpi mana kayta puytinqachu nir.
 4. Chaynu Jesús nitinmi, Nicodemuqa, kaynu nir tapuran: —Chayqa, ¿imanutaq uk runa rukuna karqa qashan nasiyanqaqa? ¿Ima mamanpa shunqunman yaykurchu, qashan mushuqmanta nasimuyanqa?
 5. Chaynu taputinmi, Jesusqa niran: —Chiqaptami nishayki: Uk runa yakumanta chaynulla Dyuspa Santu Ispiritunmanta manaraq nasiyarqa, Dyus mantakuyashanmanqa mana yaykuyta puytinqachu nir.
 6. Chaqa mayqanpis taytanllapakunalamanta nasiqqami paykuna munashanlata rurar kawsanllapa. Nataq Tayta Dyuspa Santu Ispiritunmanta nasiqkuna-shuypaqami Tayta Dyus munashanlata rurar kawsanllapa.
 7. Piru ‘Tukuymi mushuqmantaraq nasiyta ministin’ nishutiyqa, amami kusalata chaypaqqa yarpupakunkichu.
 8. Chaqa imanutaq wayramaqa pay munashannulla maymantapis shamun. Chaynu shamutin waqaqta uyaparmapis manami yaçhankichu maymanta shamun chaynulla mayman rin nirmapis. Chaynumi pasan Dyuspa Santu Ispiritunwan yarpuyninpi nasiqkunawanpis.
 9. Chaynu nitinqa, qashan Nicodemuqa tapuran: —¿Imanutaq kayqa kanqa? nir.
 10. Jesusqa niran: —¿Qam Israel runakunapa yaçhachiqnin karmapis, manachu kaytaqa yaçhanki?
 11. Chiqaptami nishayki: Nuqakunaqami allita yaçhaq kar chaynulla rikashayllapata ima willashunillapa. Piru qamkunaqa mana kriyinkillapachu.
 12. Chaynu kay pachapi rikaypaqkunapaq willashutiyllapa mana kriyirqa, ¿imanuna kriyinkillapa unaq syilupi mana rikaypaqkunapaq willashutiyllapamaqa?
 13. “Chaqa manami mayqanpis unaq syilumanqa iqashachu. Ashwanmi tukuy chaykunapaqqa yaçhan Dyusmanta Shamuq Runala.
 14. “Unaymi chunllaq lugarpi runakunata largu kuru kanisha katin, Dyuspa rimaqnin Moisés, jyirrumanta largu kuruta rurar unaqman qirupi alsatin, kanikasha kaqkunaqa rikarla, alliyaranllapa. Chaynullami Dyusmanta Shamuq Runatapis qirupi klabar alsanqallapa unaqman.
 15. Chaynami tukuyla paypi kriyiqkunaqa washakar tukuy tyimpupaqna kawsanqallapa.
 16. “Tayta Dyusqami tukuy runakunata kusalata munashanrayku uklayla Wamranmatapis kaçhamuran. Chayna tukuyla paypi kriyiqkunaqa amana wanurchu tukuy tyimpupaqna washakar kawsananllapapaq.
 17. Chaqa Tayta Dyusqa Wamrantaqa manami mayqanta uchachar kastigananpaqchu kaçhamuran, ashwanmi tukuyta washananpaqna.
 18. “Chaymi mayqanpis, Tayta Dyuspa uklayla Wamranpi kriyiqqa, mana imapaqpis uchachakar kastigakanqanachu. Piru chay mana kriyiq-shuypaqa may tyimpu uchachakashana. Chaymi tukuy tyimpupaqna kastigakanqa.
 19. Chay mana kriyiqkunaqami uchachakashana. Chaqa mana allinkunata rurar tutaparaqlapi kayta munar, Dyuspa Wamran achkirachikuq shamutinqa, mana yaçhayta munaranllapachu paywanqa.
 20. Tukuy mana allinta ruraqkunaqa, chay achkirachikuqtaqa çhiqnin. Chaymi paypa naypanmanqa mana qimikayta munanllapachu, tukuy saqra rurayninllapakunaqa shutiman mana rikarinanta munar.
 21. Piru chay allinta ruraqkuna-shuypaqa chay achkirachikuqpa naypanman mas qimikanllapa. Chayna tukuyta intrachinanpaq Tayta Dyus munashannulla rurar kawsanllapa nir”.

Mushuq testamento. El Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo en el idioma Quechua de Lambayeque, Inkawasi—Kañaris, Perú. La Liga Bíblica. Primera edición, 2004. Segunda edición, 2008. Bible.is nishqapi ñawinchay, rimashqatapas uyariy. Gospelgo.com nishqapi ñawinchay.

Quechua del Huallaga, Perú - Wallaqa rimay (Apunchic Jesucristoc Chuscu Evangeliocuna 1923)

 1. Rimayninta cutichirkan Jesús y niparkan: Chekaypa, chekaypa, kamta ní, takay mana yapay yurinmanchu, mana atipanchu ricayta Diospa reinunta.
 2. Nipaycun Nicodemo: Imanauparajj runa atipanman yapay yurita auquis caycar? Atipanmanchu yaycuyta yapay mamampa pachanman?
 3. Rimayninta cutichirkan Jesús: Chekaypa, chekaypa, kamta ní,
 4. pipis mana yurinmanchu yacupita y Espíritupita, manam atipanchu yaycuyta Diosninchicpa reinunman.
 5. Aychapita yurishka cajj aycham, y Espíritupita yurishka cajj Espíritum.
 6. Ama muspapacuychu nishkápita: kamta yapay yurinayquipajj caycan.
 7. Huayra munashkanman pucamun, y huiyanqui kaparejjta; astau mana musianquichu maypita shamushkanta ni mayman hayhuashkanta: chaynu takay llapan Espíritupita yuricojj.
 8. Rimayninta cutichirkan Nicodemo, y niparkan: Imanuta atipashun cayta rurrayta?
 9. Rimayninta cutichirkan Jesús y niparkan: Kam caycanqui Israelpa yachachejjnin y mana musianquichu caycunata?
 10. Chekaypa, chekaypa, kamta ní, musiashkanchicta rimanchic, y ricaycashkanchicta huillaycanchic rimayhuan, y mana chasquinquichu huillacuyninchicta.
 11. Sichush kamta nicurká cay pachacunapita, y mana creinquichu, imanauparajj creinqui sichu nicúman janajjpachapita?
 12. Pipis huicharkanchu janajjpachaman, manachu janajjpachapita uramushka, runapa churillan, janajjpachachu caycajj.
 13. Y Moises jatarachishkannu huasca curuta chunyajjchu, chaynumi canka runapa churinta jatarishka cananta.
 14. Llapan takay yaracunman paychu mana chincanampajj, manachay mana ushiajj cahuayta charanampajj.
 15. Jina caynupam cuyarkan Diosninchic pachata (runacunata), jucnaylla churinta koycurkan llapan takaychu yaracujjcunata mana chincanampajj, astau mana ushiay cahuayta charanampajj.

Apunchic Jesucristoc Chuscu Evangeliocuna (Apunchik Jesu Christopa Chusku Evangelionkuna) o sea los cuatro Evangelios traducidos al Quechua de los departamentos de Huanuco-Ancash, junto con el correspondiente Castellano. London and New York, 1923. T'ikraqninkuna: Rev. T. Webster Smith, Lazaro Chocano, Evangelical Union of South America.

Quechua del Huallaga, Perú - Wallaqa rimay (Tayta Diosninchi isquirbichishan 2010).

 1. Juc fariseo runami caran Nicodemo jutiyoj. Payga Israelcunacho mandajmi caran.
 2. Chay runami juc chacay aywaran Jesús cajman. Chayaycur niran: «Maestru, nogacunaga musyämi yachachimänayquipaj Tayta Dios cachamushushayquita. Gam rurashayqui milagrucunataga manami pipis ruranmanchu. Chaycunataga ruranman quiquin Tayta Dios yanapaptillanmi.»
 3. Chaura Jesús niran: «Rasunpami në: Tayta Diospa maquincho cawananpäga runa yapayrämi yurinan.»
 4. Chayno niptin Nicodemo tapuran: «¿Imanöpataj juc runa rucuna caycarga yapay yurinman? ¿Mamanpa pachanman cutinmanchuraj yapay yurinanpaj?»
 5. Chaura Jesús niran «Rasunpami në: Juc runa yacupitawan Espíritu Santupa munayninwan yurir-rämi Tayta Diospa maquincho goyayta tarenga.
 6. Runapita yurej cäga runallami. Espíritu Santupa munayninwan yurej cajmi ichanga espiritulla car Tayta Dios munashanno cawan.
 7. ¿Imanirtaj yarpachacunqui ‹yapayrämi yurinan› niptë?
 8. Espíritu Santu Tayta Diospa maquincho runata imano purichishantapis pipis manami musyanchu. Imanömi wayra wayrämojta mayarpis runacuna mana musyanchu maypita wayra shamushanta ni maypa aywaycashantapis, chaynömi mana musyanchu.»
 9. Chayno niptin Nicodemo tapuran: «Tayta, nimashayquega umäman manami yaycunchu.»
 10. Chayno niptinmi Jesús niran: «Israelcunapa yachachejnin caycar ¿manachu chayta tantiyanqui?
 11. Rasunpami në: Gamtaga willapaycä musyashätami. Rasunpa cajta ricashätami niycä. Chaypis gamcunaga manami riguinquichu.
 12. Cay pachacho cajcunallapaj willapaycaptëpis mana riguiycarga ¿imanöparäshi riguinquiman syëlucho cajcunapaj willapaptëga?
 13. «Cay pachapitaga manami pipis syëluman wichashachu. Destinädu Runami ichanga janaj pachapita cay pachaman urämusha.
 14. Unayga chunyajcho Moisés runsipita culebrata rurariycur gueruman waguiran pipis ricärej cäga mana wañunanpaj. Chaynömi Destinädu Runatapis ruranga
 15. pipis payman yäracoj cäga mana ushacaj cawayta tarinanpaj.
 16. «Tayta Diosga runacunata fiyupa cuyarmi japallan cuyay wamranta cachamuran Payman pipis yäracoj cäga mana wañunanpaj chaypa ruquenga imaycamapis cawananpaj.
 17. Diosninchëga cay pachaman wamranta cachamusha payman yäracojcunata salbananpämi, manami castigasha cananpächu.
 18. «Chaymi Tayta Diospa wamranman yäracoj-cäga mana castigacangachu. Mana yäracoj cajmi ichanga Diospa japallan wamranman mana yäracushanpita castigacänanpaj distinashana caycan.
 19. Juchasapa cäga castigashami canga. Paycunaga achqui chayamusha caycaptinpis juchallancho cawayta munaywan chacajllacho cacuyta munasha.
 20. Pipis juchata ruräga achquino shamojta chiquinmi chacajchöno juchayoj cashan mana musyacänanpaj.
 21. Allita rurajcunami ichanga achquino shamojman yäracun Tayta Dios munashanno cawananpaj.»

Mushoj Testamento. Tayta Diosninchi isquirbichishan. Quechua del Huallaga, Huánuco (Pillcu Quechua), Perú. Sociedad Bíblica Peruana, A.C. Casa de la Biblia, 2010. Bible.is nishqapi ñawinchay, rimashqatapas uyariy. Gospelgo.com nishqapi ñawinchay.

Quechua de Panao, Perú - Panaw rimay (Mushog testamento 2009).

 1. Chay marcaçhu Nicodemo jutiyuj runa tiyaran. Mayur fariseu runa caycaptin, Israel-masincuna alli ñawinpa ricaran.
 2. Juc chacay Jesúsman aywaran. Çhayar, niran: Yaçhaj tayta, Tayta Diosninchipa caçhan car, shiminta willapäcuycanqui. Camacächiyninpa tucuy-jinanpa runacunatapis yanapaycanqui. Rurashayquicunata runa mana ruranmanchu. Chaymi caçhamushushayquita nuwacuna musyä.
 3. Jesúsna niran: Sumaj tantiyacunquiman. Tayta Diosninchipa maquinçhu imaypis cawanayquipaj yapayraj yurinayqui.
 4. Nicodemuna tapuran: Auquis runa caycar, ¿imanaypataj yapay yurïman? ¿Yapay yurinäpaj mamäpa paçhanman cutïmanchuraj? nir.
 5. Chaura Jesús niran: Sumaj tantiyacunquiman. Pipis Tayta Diosninchipa maquinçhu cawayta munar, yacupitapis, Espíritu Santupitapis yurinman.
 6. Maman-taytanpita yurijcuna wañucujlla. Espíritu Santupita yurijcunam ichanga Tayta Diosninchipa maquinçhu cawan.
 7. Ama yarpaçhacuychu: Yapayraj yuriy niptï.
 8. Wayrata mayarsi, maypita shamushantapis, maypa aywashantapis runacuna mana musyanchu. Chay-jina Espíritu Santu pï-pïta cawachishantapis runacuna mana musyanchu.
 9. Chaura Nicodemo niran: Tayta, shimiqui umäman mana yaycunchu.
 10. Jesúsna niran: Moiséspa shiminta Israel-masiquicunata willapaycarsi, ¿manaçhi tantiyacunquichu?
 11. Sumaj tantiyacunquiman. Musyashäta, ricashäta nuwacuna willacü. ¿Imanirtaj jamcuna shimïta mana çhasquicunquichu?
 12. Ricashallayquita willapaycaptïsi mana çhasquicur, ¿imanuyparaj çhasquicunquiman janaj pachapita willapaptï?
 13. Janaj pachaman jigarcur, pipis mana willacuj cutimunmanchu. Nuwam ichanga Tayta Diosninchipa caçhan car, janaj pachapita yarpamushcä.
 14. Unayga chaqui pachaçhu brunsipita curuta rurarcur, Moisés jugarächiran. Chay-jina nuwatapis Tayta Diosninchipa caçhan caycaptïsi, jugarachimanga.
 15. Pipis nuwaman yupachicamaptin, mana ushyacaj cawayta taringa.
 16. Tayta Diosninchi llapan runata llaquipashpan cay pachaman japallan Wawanta caçhamuran. Pipis Wawanman yupachicur, ushyacayman mana çhayangapächu. Manchäga imaycamanpis cawanga.
 17. Tayta Diosninchi Wawanta caçhamuran mana ñacayman runacunata çhayachinanpächu; manchäga llapanta jishpichinanpaj. Paylla jishpichimäshun.
 18. Chaymi Wawan Jesúsman yupachicuptinchi, Tayta Diosninchipis alli ñawinwan ricamanchi. Mana yupachicuptinmi ichanga, pitapis juyu ñawinwan rican. Ñacaymanpis mayna çhayachisha japallan Wawanman mana yupachicushanpita.
 19. Runacunapa shungunta musyapänanpaj Tayta Diosninchi Jesústa caçhamuran. Paymi achqui-jina Tayta Diosninchipa shungunta musyachicuran. Juchaçhu arujcunam ichanga chacajçhu-jina cawayllata munaran. Achquiçhu cawayta mana munashan-jina, Tayta Diosninchitapis mana wiyacuranchu. Chaymi Jesústapis wasguiparan.
 20. Llapan juchallaçhu arujcuna achquita chiquin. Ricaytapis mana munanchu jucha aparicushanta mana taripunanpaj.
 21. Tayta Diosninchipa shungun munashannuy cawajcunam ichanga achquiman witipushan-jina Jesúsman witipun. Paycuna allita rurar cawaptin, Tayta Diosninchipa maquinçhu cawaycashantapis runacuna musyanga.

Mushuj Testamento. El Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo en el idioma Quechua de Panao Huánuco, Perú. La Liga Bíblica. Primera edición, 2009. Bible.is nishqapi ñawinchay, rimashqatapas uyariy. Gospelgo.com nishqapi ñawinchay.

Quechua de Huamalíes, Perú - Wamali rimay (Mushog testamento 2003).

 1. Juc fariseo runami cargan Nicodemo jutiyog. Payga Israel runacunapa autoridäninmi cargan.
 2. Paymi sacaylapa Jesús cagman aywargan parlananpä. Chaycurmi nergan: “Milagrucunata rurashgayquita musyarmi tantyayä Tayta Dios yanapaycäshushgayquita, taytay. Saymi musyayä nogacunata yachasiyämänayquipä cachamushushgayquita.”
 3. Saymi Jesús nergan: “Runacuna Tayta Diospa naupanman chäyänanpäga yapayrämi yurinman. Yapay mana yurerga manami pipis gloriaman changapäsu.”
 4. Sayno niptinmi Nicodemo taporgan: “¿Imanöpatä runacuna yapay yuriyanman yurishgana caycarga? ¿Cutiyanmansurä mamanpa pachanman yapay yuriyänanpä?”
 5. Saymi Jesús nergan: “Manami runacuna mamanpa pachanman cutiyänanpäsu nicä, sinöga Santu Espiritupa munayninwan yapay yuriyänanpämi. Pipis yacuwan y Santu Espiritupa munayninwan yapay mana yurerga manami Tayta Diospa naupanman changapäsu.
 6. Manami pipis mamanpita yurishgalanpitasu salvash canga, sinöga Santu Espiritupa munayninwan yurishganpitarämi.
 7. Gloriaman chänanpä lapan runacuna yapayrämi yuriyänan niptë ama mansacaysu.
 8. Vientumushganta wiyarpis runacuna manami musyayansu maypita vientu shamushganta ni maypa aywashgantapis. Saynölami runacuna tantyayansu yapay yurishno cananpä Santu Espíritu imata rurashgantapis.”
 9. Sayno niptinmi Nicodemo nergan: “Nogaläpis saytaga manami tantyäsu, taytay.”
 10. Sayno niptinmi Jesús nergan: “Israel runacunapa yachasegnin caycarpis ¿manacu sayta tantyanqui?
 11. Say nishgäcunata mana tantyaptiquipis nogaga gamta wilapaycä musyashgätami. Sayno captinpis gamcuna manami criyiyanquisu nishgäta.
 12. Runacuna yapay yurishno cayänanpä nishgäta mana criyiycarga ¿imanöpatä criyiyanquiman masta niptëpis?
 13. “Manami pipis gloriaman aywarcur cutimushgasu saycho imano cashgantapis runacunata wilananpä. NOGAM I isanga gloriapita cay pasaman shamushcä. Saymi rasun cagta runacunata wilapä.
 14. Pipis nogata chasquicamagcunaga gloriacho cushishmi imayyagpis cawangapä. Sayno cawayänanpäga puntata NOGA wanushärämi. Sunyag saqui jircacho culebra picashganpita runacuna aliyäyänanpä broncipita fundish culebrata Moisés shawashgannömi nogapis cruzcho wanushä
 15. chasquicamag runacuna salvacuyänanpä.”
 16. Runacunata cuyashpanmi Tayta Dios cachamorgan cuyay surinta. Saynöpami pipis Tayta Diospa surinta chasquicur payman yäracog cäga in ernuman gaycushganasu cayanga, sinöga gloriamanmi chäyanga imayyagpis saycho cawayänanpä.
 17. Tayta Diosninsega surinta cachamorgan payman yäracogcunata salvananpämi. Saymi Tayta Diospa surinman yäracog cäga gloriaman changapä.
 18. Mana yäracog cagmi isanga in ernuman gaycush cangapä.
 19. Paycunaga sacäpacushno cawar jusalicuyashgancunata cachariyta manami munayansu.
 20. Saymi Tayta Diospa surin cay pasaman shamush captinpis payta chasquicuyansu.
 21. Tayta Diospa surinta chasquicog cagmi isanga jusalicuycunata cacharin. Sayno cacharinanpäga Tayta Diosninsimi payta yanapan.

Mushog testamento. El Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo en el idioma Quechua de Huamalíes-Dos de Mayo Huánuco, Perú. La Liga Bíblica. Primera edición, 2003. Segunda edición, 2008. Bible.is nishqapi ñawinchay, rimashqatapas uyariy. Gospelgo.com nishqapi ñawinchay.

Quechua de Margos-Yarowilca-Lauricocha, Perú - Marqus-Yaruwillka-Lawriqucha rimay (Mushog Testamento 2003).

 1. Juc fariseo runami cargan Nicodemo jutiyog. Payga Israel runacunapa autoridäninmi cargan.
 2. Paymi tsacaylapa Jesús cagman aywargan parlananpag. Chayaycurmi caynog nergan: “Milagrucunata rurashgayquita musyarmi tantyapäcö Tayta Dios yanapaycäshushgayquita, tayta. Tsaymi musyapäcö nogacunata yachatsimänayquipag cachamushushgayquita.”
 3. Tsauraga Jesús caynog nergan: “Runacuna Tayta Diospa naupanman chayananpäga yapayragmi yurinman. Yapay mana yurerga manami pipis gloriaman chayangapagtsu.”
 4. Tsauraga Nicodemo caynog taporgan: “¿Imanogpatag runacuna yapay yurinman yurishgana caycarga? ¿Cutinmantsurag mamanpa pachanman yapay yurinanpag?”
 5. Tsauraga Jesús caynog nergan: “Manami runacuna mamanpa pachanman cutinanpagtsu niycä, sinöga Santu Espiritupa munayninwan yapay yurinanpagmi. Pipis yacuwan y Santu Espiritupa munayninwan yapay mana yurerga manami Tayta Diospa naupanman chayangapagtsu.
 6. Manami pipis mamanpita yurishgalanpitatsu salvashga canga, sinöga Santu Espiritupa munayninwan yurishganpitaragmi.
 7. Gloriaman chayananpag lapan runa yapayragmi yurinman niptë ama mantsacaytsu.
 8. Wayrämogta mayarpis runacuna manami musyantsu maypita wayra shamushganta ni maypa aywashgantapis. Tsaynoglami runacuna mana tantyapäcuntsu yapay yurishganog cananpag Santu Espíritu imata rurashgantapis.”
 9. Tsaynog niptinmi Nicodemo nergan: “Nogaläpis tsaytaga manami tantyätsu, tayta.”
 10. Tsaynog niptinmi Jesús caynog nergan: “Israel runacunapa yachatsegnin caycar ¿manacu tsayta tantyanqui?
 11. Tsay nishgäcunata mana tantyaptiquipis nogaga gamta wilapaycä musyashgätami. Tsaynog captinpis gamcuna manami criyipäcunquitsu nishgäta.
 12. Runacuna yapay yurishganog cananpag nishgäta mana criyiycarga ¿imanogpatag criyipäcunquiman masta niptëpis?
 13. “Manami pipis gloriaman aywarcur cutimushgatsu tsaycho imanog cashgantapis runacunata wilananpag. Nogami itsanga gloriapita cay patsaman shamushcä. Tsaymi rasun cagta runacunata wilapä.
 14. Pipis nogata chasquicamagcunaga gloriacho cushishgami imayyagpis cawangapag. Tsaynog cawananpäga puntata noga wanushagragmi. Chunyag tsaqui jircacho culebra picashganpita runacuna aliyänanpag broncipita rurashga culebrata Moisés shawashgannogmi nogapis cruzcho wanushag
 15. chasquicamag runacuna salvacärinanpag.”
 16. Runacunata cuyashpanmi Tayta Dios cachamorgan cuyay tsurinta. Tsaynogpami pipis Tayta Diospa tsurinta chasquicur payman yäracog cäga infiernuman manana gaycushgatsu canga, sinöga gloriamanmi chayanga imayyagpis tsaycho cawananpag.
 17. Tayta Diosnintsega tsurinta cachamorgan payman yäracogcunata salvananpagmi. Tsaymi Tayta Diospa tsurinman yäracog cäga gloriaman chayangapag.
 18. Mana yäracog cagmi itsanga infiernuman gaycushga cangapag.
 19. Paycunaga jutsa rurashgancunata cachariyta manami munantsu.
 20. Tsaymi Tayta Diospa tsurin cay patsaman shamushga captinpis payta mana chasquicärintsu.
 21. Tayta Diospa tsurinta chasquicog cagmi itsanga jutsa ruraycunata cacharin. Tsaynog cacharinanpäga Tayta Diosnintsimi payta yanapan.

Mushog testamento. El Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo en el idioma Quechua de Margos-Yarowilca-Lauricocha, Perú. La Liga Bíblica. Primera edición, 2003. Segunda edición, 2008. Bible.is nishqapi ñawinchay, rimashqatapas uyariy. Gospelgo.com nishqapi ñawinchay.

Quechua de Huaylla Huanca, Perú - Waylla Wanka rimay (Mushü Limalicuy 2006).

 1. Ñatac Nicodemo šhutiyu nuna fariseocunap jucnin puydïninmi Israelcunäçhu cala.
 2. Paymi tutallanpa Jesusman šhamul nin: “Yaçhachicü taytay, tantiapäcümi yaçhachipämänayquipä Dios caçhamušhušhayquita. Paywan mana cayal'a cay sumä jatun lulašhayquitanu'a manaçh pipis lulaycunmanchu” nil.
 3. Niptinmi Jesus: “Rasunpa mayanpis mušhüpi mana näsimücá, manam Diospa gubirnunçhu cawsanmanchu” nin.
 4. Niptinmi: “¿Imanuypatan cašhan näsichwan awquishña cayal'a? ¿Icha mamanchicpa patanman yapalächun cutilcuchwan?” nin.
 5. Niptinmi: “Rasu-rasunpa yacupïtawan Chuya Ispiritupïta mana näsïcá, Diospa gubirnunman manam mayanpis yaycunmanchu.
 6. Imapis cäninman-camallam näsichimun: nunapis cašhanmannüllam; Ispiritupis cašhanmannüllatacmi.
 7. Ama licapayllaman camaychu ‘Mušhüpïmi näsinayqui’ nishäcällawan'a.
 8. Chuya Ispiritup lulaynin waywa-yupaymi: waywacá may munašhanpapis linmi. Suynayninta uyaliptinchicpis, maypi šhamušhanta nï mayman lishantapis manam licanchicchu. Chaynümi Chuya Ispiritupis lulan mušhü cawsayta uycušhan nunacunäwan'a” nin.
 9. Niptinmi: “¿Chay'a imanuytá?” nin.
 10. Niptïmi: “Israelcunäpa puydï yaçhachicünin cayal-lächun mana tantianquimanpischu.
 11. Rasunpa yaçhašhäta licašhäta willaptïpis, amcuná manam pasapämanquichu.
 12. Ñatac cay pachäçhu cäcunällapïta niyaptïpis mana tantiayalchun, janay pachäçhu cäcunäpïta willaptïlä quirimanquiman ampá.
 13. Caycunapi yaçhaycunanpä manam mayanpis janay pachäman ishpilachu, sinu'a ya'a Rasun Nunap Chulincällam.
 14. Ñatac maynümi Moises chunyäninçhu brunsipi culibrayta šhalcachila, chaynümi Rasun Nunap Chulinca šhalcachisha cašhä,
 15. ya'aman chalapacamäcunäta wiñay simpri cawsayta uycunäpä.
 16. “Tayta Diosñatacmari jinantin pachäçhu lluy nunacta sumä-sumä cuyal, japallan cuyay chulinta caçhamula payman chalapacücunaca juchançhu manaña wañunanpä, ašhwanpa wiña-wiñaypä allin cawsaycäçhüña cawsananpämá.
 17. Tayta Dios cay pachäman chulinta caçhamula manam nunacunäta cäraycunanpächu, sinu'a chay mana allincäpa maquinpi julunanpämi.
 18. Chaymi payman chalapacücunaca juchanpi manaña cäraycušhañachu can'a. Mana chalapacücunämi ichá cäraycüšhaña cayan, Diospa japallan chulinman mana chalapacušhanpa.
 19. Cay rasuncäpamá: juc acchinuypis cay pachäman pay šhamula. Jinaptinpis nunacunaca chay mana allin anla lulaynincunaçhu cayalcäšhanpam tutawyäcallacta ama-pacha nipäcula.
 20. Mayanpis mana allinta luläcunacá chay acchïta çhïnipalmi chayman mana ašhuycunchu lulaynincuna mana camalaycunanpä.
 21. Ñatac rasuncämannuy cawsäcämi ichá, acchïman ašhuycamun, lluy lulaynincuna Diospa munašhanmannuy cašhan camalaycunanpä” nin.

Mushog testamento. El Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo en el idioma Quechua Wanca, Perú. La Liga Bíblica. Primera edición, 2006. Segunda edición, 2010. Bible.is nishqapi ñawinchay, rimashqatapas uyariy. Gospelgo.com nishqapi ñawinchay.

Quechua de Junín del Norte, Perú - Tarma rimay (Tayta Diospa Guepacag Testamentun 1997).

 1. Chauraga cara fariseo nipäcungan casta runam. Payga cara Israel castäcunapita, alisca alinninpag ricasha runam aliscannin yachrag runam, Nicodemo jutiyog.
 2. Paymi Jesusman pagaspa chrarur cay nin: “Yachrachig, musyarcayämi yachrachinaypag cayman Dios cachramushungayta, manam pisi ima-aygatas ruranmanchu gam rurayangaynuyga. Caycunataga ruranman pisi Dios yanapaptilanmi”.
 3. Niptin Jesusga nirun: “Mayamay shumag: Pisi mana yapay näcigga manam Dioswan cawangachu imaysi”.
 4. Niptin Nicodemoga nisha: “¿Imanaypatag runaga nä chacha cayar yapay näcimunga? Manam pisi mamanpa pachranman yaycunmanchu yapay näcimunanpag”.
 5. Niptin Jesusga cay nin: “Mayamay shumag: Mana yacupitawan Espiritupita näcigga, manam Diospa munayninman yaycungachu imaysi.
 6. Pi maysi runapita näcimugga runalam. Nätan Espiritupita näcimugga nä Diospa castanmi.
 7. Ama cay ningagpita mayacasha nirag caychu. Pi maysi näcipäcungaga yapayran.
 8. Tantiachishay caynuypa: Maypitas chaypitas walyamuptin, wagariglatam mayanchi. Nätan manam musyayanchichu maypita aywamungantas ni mayta aywayangantas. Chaynuymi mana ricapunchichu imanuypa runata chay Espíritu Diospa runanman muyuchingantas”.
 9. Niptin Nicodemoga cay ninmi: “¿Imanaypatag chaura chayga ruracan?”
 10. Niptin Jesusga nin: “Gamga cayanqui Israelchrüga aliscannin yachrachigtag. Nätan ¿manachu cay ningagta tantianqui?
 11. Mayamay shumag: Nogacunaga rimapäcü musyapäcungätam, ñawicunawan ricapäcungätam, nätan gamcunaga manam chrasquicurcanquichu nipäcungagta.
 12. Chaura cay pachachru cagcunapita rimayaptïsi, ‘Mana razonchri’ nircayarga manam gamcunaga razonchri nipäcunquichu jana pachachru cagcunapita rimapaptïsi.
 13. Nätan manam pisi jegashachu jana pachaman, chaychru cagcunapita willapäcushunaypag, antis aywarayämü chaypitaga, noga jana pachapita shamusha runalam.
 14. Moiseschu unay wac jäpag pampachru culebra rurashata gueruman chrurayur shayachira, chaynuyran noga jana pachapita shamusha runasi gueruman chrurasha cashag.
 15. Chaynuypa pi maysi razonpa chrasquimagcuna, Dioswan imaycamas ali cawapäcunanpag”.
 16. Chaura Tayta Diosga alisca cuyacugla carmi, cuyasha cay pachachru lapan runata. Chaymi cachramusha chay japalaylan Dios-mayinta lapan pi maysi “Payga razonpa Diospitam shamusha” nir, yupachicugcuna mana juchalanchru wanupäcunanpag, antis Dioswan imaycamas cawapäcunanpag.
 17. Diosga cay pachaman cachramusha Dios-mayinta manam “Cay runacuna juchanpita cunchuchun” ninanpagchu, antis lapan runata pay salvananpagmi.
 18. “Payga razonpa Diospitam” nir, pisi chrasquicugga, “Manam nä cunchunquichu” nisham cayan. Nätan pisi mana chrasquicugga cunchunanpag nä nisham cayan, Diospa chay japalan-mayinta, mana chrasquicunganpita.
 19. Imaycamas cunchunanpag nä nichicarärin juc achquinuysi Tayta Diospita shamushata mana chrasquicurcarmi. Antis juchäcuyälar cawacuylata munar ima-aygatas lutanlata cushisha rurapäcunganpitam.
 20. Pi maysi lutanlata ruragga chregninmi chay achquinuysi shamushata. Nätan manam ni ashuyärimunpishchu paymanga chay lutan rurarcayanganta ninanpita.
 21. Nätan pi maysi Dios ningannuy cawagga ashuyapäcun chay achquinuysi shamushamanmi Diospa yanapayninwan ima rurarcayangantas musyapäcunanpag.

Tayta Diospa Guepacag Testamentun. El Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo en el idioma quechua del norte de Junín y del sur de Pasco, Perú. La Liga Bíblica. Primera edición, 1997. Segunda edición, 2008. Bible.is nishqapi ñawinchay, rimashqatapas uyariy. Gospelgo.com nishqapi ñawinchay.

Quechua de Ancash, Perú - Ankash nunashimi (Juanpa alli willakininkuna 1946).

 1. Tseláayapam múnduta Dios kuyarqan, jápallan Tsurintam qomushqa, taqe llapan peeman kreyikoq kaq, mana oqrakananpaq, sinoqa wiñe kaweyoq kananpaq.

Juanpa alli willakininkuna. Biblia Ellukashqa Sociedadkuna. Lima, New York, Callao, London 1946. Uyaychaq: Howard Whittemore Cragin. 62 pp.

Quechua de Conchucos del Norte, Perú - Hanan Kunchuku rimay (Señor Jesucristopa Alli Willacuynin 2002).

 1. Juc fariseo Nicodemo shutiyog runam, Israel runacunapa autoridänincunawan mandacug cargan.
 2. Paymi Señor Jesucristoman pagasllapa aywaycur nirgan: “Maestru, musyayämi yachatsiyämänayquipag Dios Yaya cachamushungayquita. Dios Yaya mana yanapaptinga manam ni pipis gamnöga milagrucunata ruranmantsu.”
 3. Señor Jesucristonam nirgan: “Rasuncagtam nig: Pipis mamanpita yuringannö mana yapay yurirga, manam Dios Yayapa Mandacuy Reynonmanga yaycuyangatsu.”
 4. Nicodemonam nirgan: “Pero yashganaga ¿imanötagshi yapayga yurinman? ¡Acäsu pipis mamanpa pachanman cutiyta puedinmancu yapay yurinanpag!”
 5. Señor Jesucristonam contestargan: “Rasuncagtam nig: Manam mamayquipa pachanman cutinayquipagtsu nicag, sinöga Espïritu Santopa poderninwan imayca yapay yurignö yacuwan bautizacunanpagmi. Tsaynö mana yapay yurirga manam ni imaypis Dios Yayapa Mandacuy Reynonmanga yaycuyangatsu.
 6. Pipis cay patsachö mamanpita yurishga runaga, cay patsachöcagcunallatam ruran Dios Yayapa mana wamran car. Pero Espïritu Santopa poderniwan yurigcagmi sïga, Dios Yayapa rasumpa wamranna car, Espïritu Santo mandangallanta ruran.
 7. ¿Caynö niycuptigcu mantsacanqui? Imanö captinpis yapayragmi yuriyänan salvacuyta munagcagga.
 8. “Wayra gayarar wayrämugta wiyarpis manam ricäyanquitsu maypita shamunganta ni maypa aywangantapis. Tsaynöllam ricäyantsu, Espïritu Santo poderöso cayninwan juc mushog cawayman pitapis ticratsiptin.”
 9. Tsaynö Señor Jesucristo niptinmi Nicodemo yapay tapurgan: “Señor, manam musyallätsu. ¿Imanörag tsaynöga yapay yuriyanga?”
 10. Señor Jesucristonam nirgan: “Israel runacunapa yachatsicugnin caycarpis ¿manacu cay ningagcunata tantiyar entendinqui?
 11. Rasumpa musyangätawan cieluchö ricangätam, imayca juc testïgunö willacur parlä. Pero tsaynö willayangagta wiyaycarpis, gamcunaga manam criyiyämanquitsu.
 12. Si cay patsachö caycagcunapag willayangagta mana criyiycarga, ¿imanörag cieluchö caycagcunapag willayaptigpis criyiyämanquiman?
 13. “Manam ni pipis cieluman aywasquir cutimushgatsu imanö cangantapis willayäshunayquipag. Mas bienmi Dios Yaya cachamuptin cay patsaman willacunanpag shamushga runalla, cielutaga rasumpa regen.
 14. Unay Moisés tsunya jircachö broncipita rurashga culebrata tucrupa puntanman watarcur jawingannöllam, Dios Yaya Cachamungan Runatapis cruzman clävaycur jawiyanga.
 15. Tsaynö wañutsiyangan runaman criyicugcunaga llapanpis mana ushacag cawaytam tariyanga. Tsaynöllam Espïritu Santopa poderninwan yurishga carga cieluchö imayyagpis shumag cawacuyanga.
 16. “Dios Yaya llapan runacunata alläpa cuyarmi, cay patsaman japallan cuyay Tsurinta cachamurgan. Tsaymi payman llapan criyicugcunaga, infiernuman manana aywayanganatsu, sinöga mana ushacag cawaytam tariyanga, cieluchö imayyagpis shumag cawacuyänanpag.
 17. Manam Dios Yayaga runacunata infiernuman garpunanpagtsu japallan cuyay Tsurinta cachamurgan. Sinöga llapan jutsasapa runacunapa jutsancunata perdonar salvananpagmi.
 18. “Tsaymi pipis Dios Yayapa japallan Tsurinman rasumpa criyicurga, condenacar infiernuman aywangatsu. Pero Dios Yayapa japallan Tsurinman mana criyicugcunam sïga, condenacarnin infiernuchö imayyagpis sufrinanpa aywanga.
 19. Rasumpa cangantam niyag: Imayca mana alli ruraycunallachö cawayta munarmi, Dios Yayapa Tsurin cay patsaman imayca actsinö salvamänapag shamuptinpis chasquiyargantsu. Tsaynö mana allicunata rurar tutapaychönö cawayanganpitam condenashga cayanga.
 20. Tsaymi llutan mana alli rurag runacunaga Señor Jesucristo imayca actsinö car, llapan jutsancunata musyacätsinanta mantsacurnin chiquiyan.
 21. Pero Dios Yayapa Tsurinta chasquigcagmi sïga, alli ruraynincuna musyacänanpag Dios Yaya yanapaptin allish cawacuyan.”

Señor Jesucristopa Alli Willacuynin. El Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo en el idioma Quechua del Norte de Conchucos, Perú. La Liga Bíblica. Primera edición, 2002. Segunda edición, 2008. Bible.is nishqapi ñawinchay, rimashqatapas uyariy. Gospelgo.com nishqapi ñawinchay.

Quechua de Conchucos del Sur, Perú - Urin Kunchuku rimay (Mushog testamento 2002).

Tsaynömi Nicodemuwan Jesus parlayargan.

 1. Juc fariseo runam cargan Nicodemo jutiyog. Payga Israel runacunapa autoridäninmi cargan.
 2. Paymi juc tsacay Jesusman aywaycur caynö nirgan: “Taytay, nogacuna musyayämi Tayta Dios yachatsiyämänayquipä cachamushungayquita. Tayta Dios mana yanapaptinga manam pipis milagrucunata ruranmantsu gamnöga” nir.
 3. Tsaynö niptinnam Jesus nirgan: “Jau, cananmi tantiyatsishayqui. Gampis yapay mana yuricurga imaypis manam ciëluman chanquitsu” nir.
 4. Tsaynam Nicodemo espantashga nirgan: “Rucu runana caycarga ¿imanöpatä yapay yurïman? ¿Pipis mamanpa pachanman yapay cutinmantsurä?” nir.
 5. Tsaynam Jesus nirgan: “Manam mamayquipa pachanman cutinayquipätsu nicä, sinöga yacuwan y Espiritu Santupa munayninwan yacupita yapay yurinayquipämi. Tsaynö mana yuricurninga jutsayquicunapita limpiashgana mana carga imaypis manam ciëluman chanquitsu.
 6. Manam pipis mamanpita yuringanpitatsu Diospa wamrancuna cayan. Espiritu Santupa munayninwan yuricunganllapitam Diospa wamrancunaga cayan.
 7. ¿Cay niycungätacu yarpachacunqui? Ni imanö captinpis llapan runacunapis yapayran yuriyänan salvacuyänanpäga”.
 8. “Vientoga maypitapis tsaypapis vientumun munanganpam. Wallwallyagta mayarninpis runacuna manam tantiyayantsu maypita shamunganta ni maypa aywanganta. Tsay cuentanöllam runacuna tantiyayantsu Espiritu Santo munayninwan yuricatsir mushog cawayman ticratsiptinpis”.
 9. Tsaynam Nicodemo nirgan: “¿Imanörä canman ari? Manam tantiyallätsu, taytay”.
 10. Tsaynö niptinnam Jesus nirgan: “Israel runacunapa yachatsegnin caycarpis ¿cay ningäta manachi tantiyaycunquitsu?
 11. Nogam musyangäcunata y ciëluchö ricangäcunata willapaycä. Tsay ningäcunata tantiyaytaga tantiyanquim, peru itsanga manam criyimanquitsu.
 12. Espiritu Santupa munayninwan yuricuypä cagta mana criyicamarga ¿imanöparä criyimanquiman ciëluchö cagcunapita willapaptïnäga?”
 13. “Manam pipis ciëluman aywar cutimushgatsu tsaychö imanö cangantapis willamänantsicpä. Nogallam ciëluchö caycangäpita Tayta Dios cachamaptin cay patsaman shamurgö willacunäpä.
 14. Tsaypitanam Tayta Dios munanganta cumplir wanushä. Musyangayquinöpis tsunyagta aywarmi unay Moises broncipita culebratanö ruraycur tucrupa puntanman warcurcur sharcatsirgan. Tsaynöllam nogatapis cruzman clavarcurnin sharcatsiyämanga.
 15. Tsaynö wanuptï nogaman yäracamog cagcunaga ciëluman chäyangam imayyagpis cawayänanpä”.
 16. Cuyacog Tayta Diosllantsic runacunata alläpa cuyaparninmi cay patsaman cachamurgan cuyay japallan tsurinta. Pipis payman yäracog cagcuna infiernuman manam aywayanganatsu, sinöga gloriamanmi aywayanga imayyagpis tsaychö cawayänanpä.
 17. Tsurinta Tayta Dios cachamurgan runacunata jutsancunapita perdonar salvananpämi, manam infiernuman gaycunanpätsu.
 18. Tsaymi pipis tsurin Jesucristuman yäracurninga mana infiernuman aywanganatsu. Peru waquincunaga mana yäracuyanganpitam infiernuman aywayanga.
 19. Jesucristo cay patsaman shamur runacunata tantiyatsirgan jutsasapa cayangantam y rasunpa Tayta Diospa perdonninta miñishtiyangantam.
 20. Tsaynö tantiyaycätsiptinpis tsacaychönö cawar jutsancuna musyacänanta mana munarmi Jesucristuta mana chasquicuyantsu.
 21. Jesucristuta chasquicog cagcunam itsanga jutsancunata jagiriyan. Tsaynö jagiriyaptinmi allina cawayänanpä Tayta Dios yanapaycangan musyacan.

Mushog testamento. El Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo en el idioma Quechua del Sur de Conchucos, Perú. La Liga Bíblica. Primera edición, 2002. Segunda edición, 2008. Bible.is nishqapi ñawinchay, rimashqatapas uyariy. Gospelgo.com nishqapi ñawinchay.

Quechua de Huaylas, Perú - Waylas rimay (Teyta Diospa Mushoq Testamentun 2007).

 1. Fariseucunapitam carqan juc reqishqa nuna Nicodemu jutiyoq. Pemi carqan israel nunacunapa autoridanin.
 2. Tse nunam paqasllapa Jesusman ewarnin, queno nerqan: —Mayestru, noqacunam musyayä Dios yachatsiyämänequipaq cachamushonqequita, porqui manam pipis qamnoqa milagrucunata ruranmantsu, Dios mana pewan captenqa —nir.
 3. Tsenam Jesus nerqan: —Rasontam rasontam neq: Pipis yape mana yuricorqa, Diospa mandaquininman manam yeconqatsu —nir.
 4. Nicodemunam nerqan: —Juc auquis nunaqa ¿imanopataq jucpita yuriconqa? ¡Acasu mamanpa pachanman cuticur yapecu yuriconqa! —nir.
 5. Tsenam Jesus queno nerqan: —Rasontam rasontam neq: Yacupita y Santu Espiritupita mana yuricorqa, manam meqan nunapis Diospa mandaquininman yeconqatsu.
 6. Mamanpita yuricoqcunaqa nunacunanollam cayan. Peru Santu Espiritupita yuricoqcunaqa, juclaya caweyoqnam cayan.
 7. Ama mantsaquëtsu: ‘Presisanmi yape yuricuyänan’ nenqaqta.
 8. Bientoqa mepeqpis jepeqpis shamunmi, y wiyantsicmi shiushiuyaqta, peru manam musyantsictsu mepita shamonqanta ni meta ewanqanta. Tse cuentanollam Santu Espiritupita yuricoqcunaqa cayan —nir.
 9. Tsenam Nicodemu nerqan: —Tëte, ¡Tsetaqa cäyilläpistsu! —nir.
 10. Jesusnam nerqan: —Israel nunacunapa yachatseqnin mayestru quecarninpis, ¿manacu quecunata cäyinqui?
 11. Rasontam rasontam neq. Noqacunam ricayashqäcunata y musyayashqäcunata willayaq. Tseta nipteqpis, qam manam creyimanquitsu.
 12. Que fasillla caqcunata yachatsipteqpis, manataq creyimanquitsu; ¿tsetsuraq rara sielucho caqcunapaq yachatsipteqnäqa creyimanquiman?
 13. “Manam pipis sieluman ewashqatsu, sinoqa sielupita shamushqallam: tseqa Diospita Shamushqa Nunam.
 14. Imanomi culebrapa imajinninta shucshupa puntanman warcurcur, tsunyaqcho Moises sharcatserqan. Tsenollam Diospita Shamushqa Nunatapis crusman clabarcurnin, sharcaratsiyanqa.
 15. Tsemi pipis peman marcäcoqqa wiñe caweyoq cayanqa.
 16. “Porqui que patsacho nunacunata allapa cuyarninmi, Dios jucllella tsurinta cachamorqan, peman marcäcoqcuna mana condenashqa cayänanpaq sinoqa wiñepa cawayänanpaq.
 17. Teyta Diosqa tsurin Jesucristuta que patsaman cachamorqan manam nunacunata condenananpaqtsu, sinoqa salbananpaqmi.
 18. Pipis peman creyicurnenqa, manam condenadutsu. Peru mana creyicoqcunaqa condenadunam quecayan, Diospa jucllella tsurin Jesucristuman mana marcäcuyanqanrecur.
 19. Pëqa imeca actsi cuentam que patsaman shamorqan. Peru nunacunanam paqaschono mana alli ruraquillacho caquita munar, peta chasquiyarqantsu, porqui mana alli ruretam mas gustayarqan. Tsemi condenadu cayan.
 20. Porqui mana alli ruraqcunaqa paqaschono mana allita rurarninmi actsita gustayantsu, tsemi actsiman shayämuntsu, mana alli rurenincuna mana musyacashqa cananpaq.
 21. Peru alli cawacoqcunaqa, imeca alli ruraqcuna actsita gustaqnomi, Jesusman shayämun, y Dios yanapayashqanta musyayänanrecurmi alli rurenincunata ricatsicuyan.

Teyta Diospa Mushoq Testamentun. El Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo en el idioma Quechua del Callejón de Huaylas y Vertientes, Perú. La Liga Bíblica. Primera edición, 2007. Segunda edición, 2008. Bible.is nishqapi ñawinchay, rimashqatapas uyariy. Gospelgo.com nishqapi ñawinchay.


Ch'uya Qillqamanta rakikuna, achka t'ikrasqakuna, achka k'iti rimaykunapi

Mañaykuna, takikuna, hukkunapas

Kay t'ikrasqakunamantaqa huk Huwan 3:16 wirsukunata kaypipas tarinkim:
“The” gospel in many tongues: specimens of 875 languages in which the British and Foreign Bible Society has published or circulated some portion of the Bible. British and Foreign Bible Society, 1965. 209 pp., p. 131.


Kay p'anqapiqa tukuy qillqakuna qallariy qillqaypi hinam qillqasqa (textos en su ortografía original).


Last update: 5 Jan 2017. © runasimi.de.  The contents of this page may be distributed for non-commercial purposes, especially for spreading knowledge of the Runasimi language in the world and strengthening its position in its home lands. Please quote the original author (if not mentioned by name, write runasimi.de), and set a link to this page (write down URL, if texts or images of this page are used in printed version).