Dyusqa chay hinatapunim khuyawarqan

Nicodemopa Jesuswan rimasqanmanta — Huwan (Juan) 3:1-21 — ancha achka hina t'ikrasqakuna

Kay p'anqapiqa tukuy qillqakuna kimsantin hanllalli allin qillqaypim qillqasqa (mana wakinchasqa) - 3 vocales/vowels a/i/u, k/q/w (en las variantes regionales).

Liwru/T'ikraqSuyuK'iti rimayHuwanpa qillqasqan iwanhilyu 3:16
Gybbon-Spilsbury 1880Quechua clásico del Cuzco, PerúKlasiku Runasimi (Piruw) Chay Pachakamaqqa chiqatami runakunata munarqa, chay Sapallay-Churinta qukurqa, tukuy paypi iñiq mana wañunanpaq, wiñay kawsaytari apinanpaq.
Enrique Pélach, Demetrio Molloy 1974Quechua (sureño), PerúRunasimi (urin Piruw) Arí, ancha-anchatapuni Tayta Dyus kuyarqa mundu runakunata hasta sapallan Churintapas paykunaman qunankama, pipas Paypi kriyispa mana wañunampaq, aswan Wiñay Kawsayniyuq kanampaq.
Florencio Segura 1954Ayacucho, PerúAyakuchu/Chanka Dyusqa runakunatam kuyarqa, sapallan Churinta qumunankama, pipas paypi iñiq mana puchukanampaq, aswan wiñay kawsayniyuq kanampaq.
Chuya Qellqa 1987Ayacucho, PerúAyakuchu/Chanka Dyusqa ancha-anchatam kuyarqa runakunata, chaymi sapallan Churinta qumurqa pipas paypi iñiqqa manaña puchukaspa wiñay kawsananpaq.
Chuya Qellqa 2012Ayacucho, PerúAyakuchu/Chanka Dyusqa ancha-anchatam runakunata kuyarqa, chaymi sapallan Churinta qumurqa, pipas paypi iñiqqa mana wañunanpaq, aswanqa wiñay kawsayniyuq kananpaq.
Clorinda Matto de Turner 1901Cuzco, PerúQusqu (Qosqo) Imaynataraqsi Dyus tiksimuyuta khuyarqan, Phiwi Churinta qurqan, tukuy saqay paypi iñiqpa mana muchuspa wiñay kawsayniyuq kananpaq.
Apunchis Jesukristoq Mosoq Rimanakuynin 1947Cuzco, PerúQusqu (Qosqo) Imarayku Dyusqa chay hinatapunin kaypachata munakurqan, sapan Churinta qurqan, tukuy haqay paypi iñiqqa, ama wañunampaq, yallinraq wiñay kawsayniyuq kanampaq.
Diospa Simin Qelqa 2004Cuzco, PerúQusqu (Qosqo) Dyusqa anchatapunin runakunata munakurqan, chaymi sapan Churinta kachamurqan, pipas paypi iñiqqa ama wañunanpaq, aswanpas wiñay kawsayniyuq kananpaq.
Wycliffe Mosoq Testamento 2013Este de Apurímac, PerúApurimaq Dyusqa ancha-anchatan kay pachapi runakunata munakuran. Chaymi sapallan Wawanta kay pachaman mandamuran, pipas paypi kriyiqqa ama wañunanpaq, aswanpas wiñay kawsayniyuq kananpaq.
Hilario Huanca, Hermann Wendling 2007Puno, PerúPunu (Qullaw) Imaraykuchus Dyusqa kay pachata sinchita munakuspa kachamurqan ch'ulla churinta, llapan paypi iñiqkuna ama chinkanankupaq, ashwanpis wiñay kawsayta tarinankupaq.
Sumaj notisias Juanpa eskribisqanman jina 1948Centro/Sur de BoliviaQullasuyu (Buliwya) Imaraykuchus Dyus chay jinatapuni munduta munakurqa, k'ata Churinta qurqa, pillapis paypi kriyiqqa, ama wiñaypaq pirdikunanpaq, antis wiñay kawsayniyuq kananpaq.
Diosmanta Qhelqa 1993Centro/Sur de BoliviaQullasuyu (Buliwya) Dyusqa chay jinatapuni kay pachapi kaq chhikata munakusqanrayku, juk k'ata Churinta qurqa. Ajinamanta pillapis Paypi kriyiqqa mana chinkayman rinqachu, astawanqa wiñay kawsayniyuq kanqa.
Wycliffe Mosoj Testamento 1985Norte de BoliviaApulu (Buliwya) Dyusqa tukuy runakunata maytapuni munakun. Chayrayku ch'ulla Churinta kachamurqan, paypi kriyiq mana infirnupi wiñaypaq sufrinanpaq, manachayri wiñaypaq salvasqa kananpaq.
Dios Tatanchispaq Musuq Rimanayninkuna 2006Norte de BoliviaApulu (Buliwya) Imaraykuchus tukuy kaypachapi kawsakuqkunatam Dyusqa anchata munakurqan, chayraykum sapa ch'ulla wawanta tukuy payman iyaw niqkuna ama chinkanankupaq, manachayqa wiñay kawsayniyuq kanankupaq kachamurqan.
Apunchic Jesucristopac Mushuc Testamento 1954Quichua del EcuadorKichwa shimi Dyus ari kasnami kay pachata kuyarka, paypak sapalla Churita kurka, pillapish paypi krishpa ama chinkarichun, yallinrak wiñay kawsayta charichun.
Leonidas Proaño, Jesucristopaj Alli Huillai 1972Quichua del EcuadorKichwa shimi Chayka Tayta Dyuska kay pacha gentekunata achkata kuyashkamanta paypak kikin sapalla Churita kurka, tukuy Paypi krikkuna ama chinkarichun, ashumpish mana tukuri kawsayta charichun.
Pachacamacpac Quillcashca Shimi 1997Quichua del EcuadorKichwa shimi ¡Chashnami Pachakamakka allpa-pachata achka achkata kuyarka! Paypak Shuklla Churita kurkami, maykan Paypi iñikka ama chinkarichun, kaypak rantika Wiñay wiñay Kawsayta charichun.
Dios Rimashca Shimicunami 1989Chimborazo, EcuadorChimpurasu Kichwa Dyuska kay pachapi kawsakkunataka achkata k'uyashpami, paypak shuklla Churitaka pipish payta krikka ama chinkarishpa, ashtawanpish wiñay kawsayta charichun kay pachamanka kacharka.
Dios Rimashca Shimicunami 2004Chimborazo, EcuadorChimpurasu Kichwa Tayta Dyuska, kay pachapi kawsakkunataka yallitak k'uyashpami, paypak shuklla Churita kacharka. Pipish payta krikka ama chinkarishpa, ashtawanpish wiñay kawsayta charichunmi kacharka.
Mushuj Testamento Diospaj Shimi 2010Chimborazo, EcuadorChimpurasu Kichwa Tayta Dyuska kay pachapi kawsakkunata yallitak k'uyashpami, Paypak shuklla Churita kurka. Pipish Payta krikka ama chinkarichun, ashtawanpish wiñay kawsayta charichunmi Payta kurka.
Diospaj Shimi 1994Imbabura, EcuadorImpapura Kichwa Tayta Dyuska, kay pachapi kawsakkunata ninanta khuyashpami, paypak shuklla Churita karamurka. Pipash payta krishpaka, mana chinkayta chinkakrinkachu, ashtawankarin kawsaytami kawsakrinka.
Diospaj Shimi 2010Imbabura, EcuadorImpapura Kichwa Tayta Dyuska, kay pachapi kawsakkunata ninanta khuyashpami, paypak shuklla Churikuta karamurka. Pipash payta krishpaka, mana chinkayta chinkakrinkachu, ashtawankarin kawsaytami kawsakrinka.
Mushuc Testamento 1996Cañar, EcuadorKañari Kichwa Tayta Dyuska, kay pachapi kawsakkunata may k'uyashpami, paypa shuklla Churita kay pachaman kacharka. Pipish payta krikka ama chinkarishpa, wiñay kawsayta charichunmi, chashnaka kacharka.
Dios Rimashcata Quillcashcami 2010Cañar, EcuadorKañari Kichwa Dyuska kay pachapi kawsakkunata yallita kuyashpami, paypak shuklla Churita kay pachaman kacharka. Pipish payta krikka ama chinkarichun, ashtawanpish wiñay kawsayta charichunmi, chashnaka kacharka.
Jesucristo Imashna Causashcada Imada Yachachishcada 1973Salasaca, EcuadorSalasaka Kichwa Tayta Dyuska kay pachabi kawsakunada achkadami k'uyashpa paybuj shujlla Churidaga pibish payda krijka ama chingarishpa, ashtanbish mana tukurij kawsida charichun kay pachamun kacharga.
Diosbuj Shimi: Mushuj Testamento 2013Salasaca, EcuadorSalasaka Kichwa Tayta Dyus kay pachabi kawsujkunada manchanaydi k'uyushami, Paybuj shujlla Churida kachuga, mayjinsh Payda krijka ama chingarishalla, ashtangarin na tukurij kawsida charichun.
Colegio Don Bosco 1988Napo, EcuadorNapu Kichwa Dios runakunata yapa llakishpa, paypak shuklla churita paykunaman kuyarka, payta inikkuna ama chinkarinuchun nishpa, ranti wiñay kawsayta charinuchun.
Hermanos Libres del Ecuador 1982Tena, EcuadorTena Kichwa Kasnami Dyus kay pachara llakika, paywa sapalla Churira kuka, maykans paywajpi kirisha ama chingarichu, astaumbas wiñay kawsayra charichu.
Ñucanchi Señor Jesucristomanda Shimi 1992Oriente, EcuadorKichwa shimi Kasnami Dyus kay pachata llakirka, paywan sapalla Churita kurka, maykans paypakpi kirishpa ama chinkarichun, astawampas wiñay kawsayta charichun.
Diospa Shimi 1992Pastaza, EcuadorPastasa Kichwa Yaya Dyuska kay pachai kawsak runagunata yapa llakishkamandami paywa sapalla churita kayma kachamushka tukui payta kirik runaguna ama ukupachama chingarinauchun, astawanbas wiñay kawsayta charinauchun nisha.
Wycliffe 1996Inga, ColombiaInka (Kulumbya) Taita Dius, kai alpamanda tukui runakunata ña iapa kuiaspa, kikinpa suglla wambratami kachamurka; chasaka, paimanda tukui suma iuiagkuna, puchukaringataka, mana puchukaridiru kaugsaita iukangapakuna.
Yaya Dyuspa Mushu Killkachishkan Shimi 1997Pastaza, PerúInka (Pastasa) Yaya Dyuska ñukanchi runakunata yapa yuyashpan shuklla Wawanta payshina Yaya Dyusllatata kay allpama kacharka uchanchikunarayku wañunanpa. Chasna Wawanta kachashpanmi tukuy paypi sinchikukkunaka manana anchurishka paymanta wiñaypa parisishunchichu, ashwan paywana wiñaypa kawsashunchi.
Tata Diospa Mushuk Rimanan 1992San Martín, PerúLamas Kichwa Tata Dyuska tukuy runakunata sukaman kuyawashpanchikuna kay allpaman chaylla wambranta kachmurkan uchanchikunarayku wañunanpa. Chashna wañushpa tukuy payta kreyik runakunata wañunanchikunamanta salvawanchisapa Tata Dyuswan mana tukuyniyukta kawsananchikunapa.
Mushuq Tistamintu 2004Cajamarca, PerúKashamarka Chaqa Tayta Dyusqam kay mundupi yumbay tiyaqkunata ancha kuyashpa, sapalan Churinda kaçhamurqan wañunambaq, paypi yumbay kriyiqkuna ama chingananllapa; ashwan tukuy tyimpu kawsananllapa.
Mushuq Testamento 2004Lambayeque, PerúInkawasi-Kañaris Tayta Dyusqami tukuy runakunata kusalata munashanrayku uklayla Wamranmatapis kaçhamuran. Chayna tukuyla paypi kriyiqkunaqa amana wanurchu tukuy tyimpupaqna washakar kawsananllapapaq.
Apunchic Jesucristoc Chuscu Evangeliocuna 1923Huallaga, PerúWallaqa Wanuku Hina kaynawpam kuyarqan Diosninchik pachata (runakunata), huknaylla churinta quykurqan, llapan taqaychaw yarakuqkunata mana chinkanampaq, astaw mana ushyay kawayta charananpaq.
Tayta Diosninchi isquirbichishan 2010Huallaga, PerúWallaqa Wanuku Tayta Diosqa runakunata fiyupa kuyarmi hapallan kuyay wamranta kachamuran Payman pipis yaarakuq kaaqa mana wañunanpaq chaypa rukinqa imaykamapis kawananpaq.
Wycliffe Mushog testamento 2009Panao, PerúPanaw Wanuku Tayta Diosninchi llapan runata llakipashpan kay pachaman japallan Wawanta kaçhamuran. Pipis Wawanman yupachikur, ushyakayman mana çhayanqapaachu. Manchaaqa imaykamanpis kawanqa.
Wycliffe Mushog testamento 2003Huamalíes, PerúWamali Wanuku Runakunata kuyashpanmi Tayta Dios kachamurqan kuyay surinta. Saynawpami pipis Tayta Diospa surinta chaskikur payman yaarakuq kaaqa in ernuman qaykushqanasu kayanqa, sinooqa gloriamanmi chaayanqa imayyaqpis saychaw kawayaananpaa.
Wycliffe Mushog testamento 2003Margos-Yarovilca-Lauricocha, PerúMarqus-Yaruwillka-Lawriqucha Runakunata kuyashpanmi Tayta Dios kachamurqan kuyay tsurinta. Tsaynuqpami pipis Tayta Diospa tsurinta chaskikur payman yaarakuq kaaqa infiernuman manana qaykushqatsu kanqa, sinooqa gloriamanmi chayanqa imayyaqpis tsaychaw kawananpaq.
Wycliffe Mushü Limalikuy 2006Huaylla Huanca, PerúWaylla Wanka Hunin Tayta Diosñatakmari jinantin pachaaçhaw lluy nunakta sumaa-sumaa kuyal, japallan kuyay chulinta kaçhamula payman chalapakuukunaka juchançhaw manaña wañunanpaa, a?hwanpa wiña-wiñaypaa allin kawsaykaaçhawña kawsananpaamá.
Wycliffe Guepacag Testamentu 1997Norte Junín, PerúTarma Hunin Chaura Tayta Diosqa aliska kuyakuqla karmi, kuyasha kay pachaçhaw lapan runata. Chaymi kaçhamusha chay japalaylan Dios-mayinta lapan pi maysi “Payqa razonpa Diospitam shamusha” nir, yupachikuqkuna mana juchalançhaw wanupaakunanpaq, antis Dioswan imaykamas kawapaakunanpaq.
Juanpa alli willakininkuna 1946Ancash, PerúAnkash nunashimi Tsaylaayapam munduta Dyus kuyarqan, japallan Tsurintam qumushqa, taqay llapan payman kriyinkuq kaq, mana uqrakananpaq, sinuqa wiñay kawayyuq kananpaq.
Wycliffe Alli Willakuy 2002Norte Conchucos, PerúHanan Kunchuku Ankash Dyus Yaya llapan runakunata allaapa kuyarmi, kay patsaman hapallan kuyay Tsurinta kachamurqan. Tsaymi payman llapan kriyikuqkunaqa, infiernuman manana aywayanqanatsu, sinuqa mana ushakaq kawaytam tariyanqa, sieluchaw imayyaqpis shumaq kawakuyaananpaq.
Wycliffe Mushog testamento 2002Sur Conchucos, PerúUrin Kunchuku Ankash Kuyakuq Tayta Dyusllantsik runakunata allaapa kuyaparninmi kay patsaman kachamurqan kuyay hapallan tsurinta. Pipis payman yaarakuq kaqkuna infiernuman manam aywayanqanatsu, sinuqa gloriamanmi aywayanqa imayyaqpis tsaychaw kawayaananpaq.
Wycliffe Mushoq Testamentu 2007Huaylas, PerúWaylas Ankash Porki kay patsachaw nunakunata allapa kuyarninmi, Dyus hukllaylla tsurinta kachamurqan, payman markaakuqkuna mana kondenashqa kayaananpaq sinuqa wiñaypa kawayaananpaq.

Quechua clásico del Cuzco, Perú - Qusqu / Qosqo (Gybbon-Spilsbury 1880).

Capitulu Quimza

 1. Pharisiyukunamanta huk qari tiyarqa, Nikudimus sutiyasqa, huk Yudiyurunakuna apun.
 2. Kayqa Yisusman tutapi hamuspa ñipurqa: Apu, yachayku qanqa Pachakamaqmanta huk yachachiq hamusqa kasqaykita; chay mana-pipas hatinchu rurayta kay mana-rikusaqkunata qan rurasqaykitaqa, Pachakamaq mana paywan kaptinqa.
 3. Yisusqa hayñispa ñipurqa: Chiqamanta, chiqamantami ñiyki, Chakay çapallanlla pichus musuqmanta paqariq, hatinta Pachakamaqpa qapakayninta qawaytaqa.
 4. Nikudimusqa ñipun: Imahinataq huk qariqa hatin musuqmanta paqariyta, machu kaspaqa? Atinqachus mamanpa wiksanman tikrakuspa musuqmanta paqariytaqa?
 5. Yisusqa hayñirqa: Chiqamanta, chiqamantami ñiyki, Chaqay çapallanlla yakumantapas Santu-Nununmantapas musuqmanta paqarisqa kaq, hatinqa Pachakamaqpa qapakayninman raykuyta.
 6. Aychamanta paqarisqa kaqqa, aychallami; nunumantapas paqarisqa kaqqa, nunullami.
 7. Ama hawanchaychu, chay ñisusqayraykuqa, Qankunataqa pisisunkichismi musuqmanta paqariyqa.
 8. Wayraqa maymunasqampimi pukun; rimaynintapas huyarinki, manari yachakichu maymantachus hamun, kayri maymanchus rin: chayhinami kan tukuy nunumanta paqarisqa kaqqa.
 9. Nikudimusqa hayñispa ñipurqa: Imahinataq kayqa rurakuyta hatin?
 10. Yisusqa hayñispa ñipurqa: Yachachiq kaq kaspa Ysraelpi, kayta mana yachankichu?
 11. Chiqamanta, chiqamantami ñiyki, Rimanchis yachasqanchistaqa, qawasqanchistapasqa chiqata ariñinchis; manapas qankunaqa ñisqanchista chaskinkichischu.
 12. Allpa ymamanta rimaptiykichisqa mana iñinkichis, imahinataq iñinkichis anaqpacha imamanta rimaptiykichisqa?
 13. Karip Churinmi anaqpachapi tiyaq, anaqpachamantapas uraykuqmi, kan çapallan anaqpachaman wichariqqa.
 14. Imahinachus Muysisqa machaqwayta purum-pampapi suqarirqa, chayhinapasmi qarip Churin suqarisqa kananta:
 15. Çapa huk paypi iñiq, mana wañunanpaq, wiñay kawçaytari apinanpaq.
 16. Chay Pachakamaqqa chikatami runakunata munarqa, chay Çapallay-Churinta qukurqa, tukuy paypi iñiq, mana wañunanpaq, wiñay kawçaytari apinanpaq.
 17. Chay Pachakamaqqa manami kacharqachu pachaman Churinta runakunata taripananpaq, runakunatari payrayku qispichinanpaq.
 18. Pichus paypi iñiq, mana taripasqa kanchu; pichusri mana iñiqqa, ñami taripasqa karqa: chay Pachakamaqpa Çapallan-Churinpa sutinpi mana iñisqanrayku.
 19. Kaypas taripayqa kan, pachaman k'anchayqa hamurqa, qarikunapas hastawanmanta tutata k'anchaymanta munarqanku, chay rurasqankunaqa mana-allin karqanku.
 20. Chay tukuy qari mana-allita ruraqqa k'anchayta chiqnispa, k'anchaymanqa mana hamunchu, rurayninkunaqa mana rikurichisqa kanankunapaq.
 21. Chiqatari ruraqqa k'anchaymanmi hamun, rurayninkunata rikurinankunapaq, chay Pachakamaqrayku rurasqa kaspa.

Sanampa s: kawsay, sapay: kawzay, zapay (s ñisqa), wakin rimasqakunapi: s (sh/š ñisqa).

Apunchis Yesus-Kiristup, Santu Yoancama ehuangeliun: quichua cayri ynca siminpi quillkcasca = El santo evangelio de nuestro Señor Jesu-Cristo según San Juan: traducido del original á la lengua quichua, ó del ynca. Traducido por el Rev. J.H. Gybbon-Spilsbury. Buenos Aires : Sociedad Bíblica, Británica y Estrangera, 1880. Harvard hatunyachaywasip llika tiyayninpi ñawinchay.

Quechua sureño - Runasimipi (Enrique Pélach, Demetrio Molloy 1974)

Nikodemomanta

 1. Jesusmi kuntistarqa: Kaqllatam niyki: Pipas yakumanta Ispíritu Santumantawan musuqmanta mana nasiqqa manam Diospa Hanaqpachanman yaykuyta atinmanchu."
 2. Runapa churiyasqanmanta paqarimuqqa, aychallam; Ispiritumanta nasimuqqa ichaqa ispiritum.
 3. Ama admirakuychu "musuqmanta nasinaykichis kanqa" nisqaywan.
 4. Puriq wayra may munasqanmanmi wayramun, qamqa uyarinki qaparispa pukumusqantam, chaywampas manan yachankichu maylawmanta hamusqanta ni maylawman risqantapas. Chaynallataqmi susidin Ispíritu Santumanta nasiqtapas," nispam nirqa Jesús.
 5. Chaymi Nikodemo yapamanta Jesusta tapurqa: "Chayri, ¿imaynataq kanman?" nispa.
 6. Jesusmi kuntistarqa: Qam, Israel llaqtapi yachachiq Maistru kachkaspayki ¿manachu kaytaqa intindinki?
 7. Kaqllatam niyki: Ñuqaykuqa yachasqaykumantam rimayku, willakuqtaq hamuyku tukuy ima rikusqaykumanta, ichaqa qamkuna mana kasunkichischu ñuqaykupa nisqaykuta.
 8. Kunan, kay mundupa kusaskunallamanta rimapayachkaykichis, hinaptin mana kriyiwankichischu, chayna kaptinqa ¿imaynataq kriyiwaqchis sichum Hanaqpachamanta rimapayaptiy?
 9. Manam pipas Hanaqpachaman wicharirqachu sinuqa Hanaqpachamanta uraykamuqllam: Runapa Churin, (Jesukristum).
 10. Imaynam Moisés uqarirqa piña machaqwayta chinniq purun pampapi, chaynallataq Runapa Churinpas (Jesukristupas) urqarisqa kanan yachakun,
 11. llapan Paypi kriyiq Wiñay Kawsayniyuq kanampaq.
 12. Arí, ancha-anchatapuni Tayta Dios kuyarqa mundu runakunata hasta sapallan Churintapas paykunaman qunankama, pipas Paypi kriyispa mana wañunampaq, aswan Wiñay Kawsayniyuq kanampaq.
 13. Dios Yaya kachamurqa sapallan Churinta kay pachaman mana kay pacha runakunata kundinanampaqchu aswanqa qispichinampaqmi.
 14. Pipas Paypi kriyiqqa mana kundinakunchu; piru Paypi mana iñiqtaqmi ña kundinasqaña, Diospa sapallan Churinpi mana kriyisqanmanta.
 15. Kanchaymi (Jesukristu) kay pachaman hamurqa, piru runakunañataqmi Kanchayta kuyanankumantaqa, chakniq-tutayayta aswän masta kuyarqaku, purqui mana allin ruwasqankunawan huchallapim kawsarqaku; anchaypim kachkan kundinasyun.
 16. Pipas hucha ruwaqqa Kanchaytam chiqnin manataqmi Kanchayman asuykunchu, hucha ruwasqankunapa millay kaynin, Kanchaypi, mana riqsisqa kanampaq.
 17. Imam kaqlla Wirdadpi puriqmi ichaqa Kanchayta maskan, Diospa munayninta huntachispa ruwasqankuna claruta rikuchisqa kanampaq, nispa nirqa Jesús.

Santos Evangelios y Hechos de los Apóstoles: Primera versión católica en quechua y castellano. Editorial Andina, Lima 1974. 494 pp. Uyaychaqkuna: Enrique Pélach y Feliu, Demetrio Molloy MacDermott. Taytanchis Jesucristopa Santo Evangelion San Juanpa Qellqasqan: Diospa Rimaynin (Palabran) Runaman Tukurqa, p. 301.

Quechua de Ayacucho, Perú - Ayakuchu / Chanka (Florencio Segura 1954).

Nikodemomanta

 1. Ichaqa huk runam karqa farisiyukunamanta, Nikodemo sutiyuq, judiyukunapi kamachikuq.
 2. Kaymi tutalla Jesusman hamuspa nirqa: Rabiy, pipas, mana paywan Dios kaptin, kay siñalkuna rurasqayki mana ruray atisqanraykum, yachaniku Diosmanta yachachikuqpaq hamusqaykita.
 3. Chaymi Jesus kuntistarqa: Chiqapta, chiqaptam niyki, pipas mana musuqmanta nasimuqqa, manam Diospa riynunta rikunmanchu, nispa.
 4. Nikodemom nirqa: ¿Imaynataq runaqa nasimunman yuyaq kachkaspan? ¿Icha atinmanchum mamampa wiksanman kasqallan kutiykuspa nasiyta?
 5. Jesusmi kuntistarqa: Chiqapta, chiqaptam niyki, mana yakumanta Ispiritumantawan nasimuqqa, manam Diospa riynunman yaykunmanchu.
 6. Aychamanta nasimuqqa aychallam, Ispiritumanta nasimuqqa ispiritutaqmi.
 7. Ama admirakuychu, musuqmantapunim nasinaykichik, nisqaymanta.
 8. Wayraqa munasqanmantam pukumun, chaymi qaparisqanta uyarinki; ichaqa manam yachankichu maymantam hamusqanta, nitaq mayman risqantapas; chaynam llapallan Ispiritumanta nasimuqqa.
 9. Nikodemom kuntistarqa: ¿Imaynataq kayqa kanman? nispa.
 10. Hinaptinmi Jesus nirqa: ¿Qam Israelpa yachachiqnin kachkaspaykichum mana kayta yachanki?
 11. Chiqapta, chiqaptam niyki, yachasqaykumantam rimaniku, rikusqaykumantataqmi tistifikaniku, hinaptinmi tistifikasqaykuta mana chaskinkichikchu.
 12. Kay pacha kaqkunamanta qamkunaman nichkaptiy, mana iñichkaspaykichikqa, ¿imaynataq iñiwaqchik hanaq pacha kaqkunamanta niptiyqa?
 13. Manam pipas wicharirqachu hanaq pachamanqa, ichaqa hanaq pachamanta uraykamuq Runamanta Nasiq hanaq pachapi kaqllam.
 14. Imaynam chunniqpi Moises huqarirqa machaqwayta, chaynataqmi Runamanta Nasiqpas huqarisqa kanan,
 15. pipas paypi iñiq mana puchukanampaq, aswan wiñay kawsayniyuq kanampaq.
 16. Diosqa runakunatam kuyarqa, sapallan Churinta qumunankama, pipas paypi iñiq mana puchukanampaq, aswan wiñay kawsayniyuq kanampaq.
 17. Diosqa kay pachaman sapallan Churinta kachamurqa, manam runakuna juzganampaqchu, aswan runakuna paywan salwu kanampaqmi.
 18. Paypi iñiqqa manam juzgasqachu, mana paypi iñiqmi ichaqa juzgasqaña, mana Diospa sapallan Churimpa sutimpi iñisqanrayku.
 19. Kaymi kay juisiyu, kay pachamanmi kanchay hamurqa, hinaptinmi runakuna, rurasqanku mana allin kasqanrayku, kanchaymanta astawan tutayayta kuyarurqaku.
 20. Llapallan mana allin ruraqqa kanchaytam chiqnin, hinaspam kanchaymanqa mana hamunchu, rurasqankuna mana riqsichikunampaq;
 21. Chiqap ruraqmi ichaqa hamun kanchayman, rurasqankuna Diospi rurasqa kasqanta rikurichinampaq.

Juampa qillqasqan Evangelio. Sociedades bíblicas unidas (United Bible Societies), 1954. 68 pp. T'ikraqnin: Florencio Segura.

Quechua de Ayacucho, Perú - Ayakuchu / Chanka (Chuya Qillqa 1987).

Nikodemopa Jesuswan rimasqanmanta

 1. Nikodemo sutiyuq farisiyum karqa judiyukuna kamachikuq.
 2. Paymi tutallan Jesusman nirqa: —Yachachikuq, yachanikum yachachiwanaykikupaq Dios kachamususqaykita, manam pipas atinmanchu qam hina kay milagrukuna ruraytaqa Dios paywan mana kaptinqa —nispa.
 3. Jesusmi nirqa: —Chiqaptapunim niki, pipas mana musuqmanta nasispaqa manam rikunqachu Diospa munaychakusqanta —nispa.
 4. Chaymi Nikodemo tapurqa: —¿Imaynataq runaqa machuña kachkaspaqa musuqmantaqa nasimunman? ¿Icha atinmanchu mamanpa wiksanman kutiykuspa kasqallan nasimuyta? —nispa.
 5. Jesusñataqmi nirqa: —Chiqaptapunim niki, yakumantawan Ispiritumanta pipas mana nasiqqa Diospa munaychakusqanmanqa manam yaykunmanchu.
 6. Runamanta nasimuqqa hina runallam, Ispiritumanta nasimuqñataqmi ispirituña.
 7. Amayá admirakuychu “Musuqmantam nasinayki” nisqaywanqa.
 8. Wayraqa maylawmantapas wayramunmi chaymi uyarinki qaparisqanta, ichaqa manam yachankichu maymanta hamusqantapas nitaq mayman risqantapas, chaynam Ispiritumanta llapallan nasimuqkunaqa.
 9. Chaymi Nikodemo musuqmanta nirqa: —¿Imaynataqcha chaykunaqa kanman? —nispa.
 10. Jesusñataqmi nirqa: —Qamqa kanki Israel kasta runakuna yachachiqmi ¿hinachkaspachum kaykunata mana yachanki?
 11. Chiqaptapunim rimaniku yachasqaykumanta, willakunikuñataqmi rikusqaykumanta hinaptinmi qamkuna mana kriyinkichikchu nisqaykuta.
 12. Kay pachapi kaqkunallamanta niptiymi mana kriyinkichikchu, chaynaqa ¿imaynataq kriyiwaqchik hanaq pachapi kaqkunamanta willaptiyqa?
 13. —Manam pipas rirqachu hanaq pachataqa, ichaqa hanaq pachamanta uraykamuq Diosmanta Hamuq Runallam.
 14. Chunniqpim brunsimanta kulibrata ruraspa Moisis sayarichirqa, chaynam Diosmanta Hamuq Runapas chakatasqa kanqa
 15. chaynapi pipas payman iñiqqa wiñay kawsananpaq.
 16. —Diosqa ancha-anchatam kuyarqa runakunata, chaymi sapallan Churinta qumurqa pipas paypi iñiqqa manaña puchukaspa wiñay kawsananpaq.
 17. Diosqa kay pachamanqa kachamurqa sapallan Churintaqa manam runakunata juzgananpaqchu aswanqa salwananpaqmi.
 18. —Diospa Churinpi iñiqqa manam juzgasqachu kanqa, mana iñiqmi ichaqa juzgasqaña Diospa sapallan Churinpi mana iñisqanrayku.
 19. Juzgasqaqa kachkanku, kay pachaman achkiy hamuptinpas tutayaytaraq gustarusqankuraykum. Tutayaytaqa gustarurqaku pakasqallapi tukuy ima rurasqanku mana allinlla kasqanraykum.
 20. Llapa mana allin ruraqkunaqa chiqninmi achkiytaqa chay mana allin rurasqankuta mana rikuchikunankupaq.
 21. Chiqapman hina ruraqkunam ichaqa asuykamunku achkiyman rurasqankunaqa Diospa yanapakuyninwan rurasqa kasqanta qawachikunanpaq.

Chuya Qellqa: Jesucristomanta Juanpa Qellqasqan. Sociedades bíblicas unidas (United Bible Societies), 1987. T'ikraqninkuna: Homer Emerson, Rafael Yupanqui, Simon Izarra, Rómulo Sauñe Quicaña, Saturnino Gavilán, Fernando Quicaña. Bible.is ñisqapi ñawinchay, Romulop rimasqantapas uyariy. Gospelgo.com ñisqapi ñawinchay.

Quechua de Ayacucho, Perú - Ayakuchu / Chanka (Chuya Qillqa 2012).

Nikodemopa Jesuswan rimasqanmanta

 1. Karqam huk farisiyu Nikodemo sutiyuq runa, payqa judiyukunamanta ancha riqsisqam karqa.
 2. Paymi tutallan hamuspan Jesusta nirqa: Yachachikuq, yachanikum yachachiwanaykikupaq Dios kachamususqaykita, milagrukunataqa manam pipas qam hinaqa ruwayta atinmanchu, sichum mana paywan Dios kaptinqa, nispa.
 3. Chaymi Jesusñataq nirqa: Chiqaptapunim niki, pipas mana musuqmanta nasispaqa manam rikunqachu Diospa munaychakusqantaqa, nispa.
 4. Hinaptinmi Nikodemo tapurqa: ¿Imaynataq huk runa machuña kachkaspanqa musuqmanta nasimunman? ¿Icha atinmanchu mamanpa wiksanman kutiykuspa musuqmanta nasimuyta? nispa.
 5. Jesusñataqmi nirqa: Chiqaptapunim niki, pipas yakumantawan Ispiritumanta mana nasiqqa Diospa munaychakuyninmanqa manam yaykunqachu.
 6. Aychamanta nasimuqqa aychallam, Ispiritumanta nasimuqmi ichaqa ispíritu.
 7. Amayá admirakuychu “musuqmantam nasinanku” nisqaywanqa.
 8. Wayraqa munasqanmantam pukumun, chaymi qaparisqanta uyarinki, ichaqa manam yachankichu maymantam hamusqanta nitaq maymanmi risqantapas. Chaynam Ispiritumanta nasimuqkunapas, nispa.
 9. Chaymi Nikodemo huktawan tapurqa: ¿Imaynataq chaykunaqa kanman? nispa.
 10. Jesusñataqmi nirqa: Qamqa Israelpi runakuna yachachiqmi kanki ¿hinachkaspachu kaykunata mana yachanki?
 11. Chiqaptapunim niki, yachasqayku kaqtam rimaniku, rikusqayku kaqtataqmi willakunikupas, qamkunam ichaqa willasqaykuta mana kriyinkichikchu.
 12. Kay pachapi kaqkunamanta willachkaptiy mana kriyispaykichikqa ¿imaynataq kriyiwaqchik hanaq pachapi kaqkunamanta willaptiyqa?
 13. Manam pipas hanaq pachataqa rirqachu, aswanqa runapa Churillanmi, paymi hanaq pachamanta uraykamurqa.
 14. Imaynam Moisispas maqta uruta brunsimanta ruwaspa chunniqpi huqarirqa, chaynam runapa Churinpas huqarisqa kanqa
 15. chaynapi pipas paypi iñiqqa wiñay kawsayniyuqña kananpaq.
 16. Diosqa ancha-anchatam runakunata kuyarqa, chaymi sapallan Churinta qumurqa, pipas paypi iñiqqa mana wañunanpaq, aswanqa wiñay kawsayniyuq kananpaq.
 17. Diosqa manam churintaqa kay pachamanqa kachamurqa runakunata kundinananpaqchu, aswanqa salwananpaqmi.
 18. Diospa Churinpi iñiqqa manam kundinasqachu kanqa, mana iñiqmi ichaqa Diospa sapallan Churinpi mana iñisqanrayku kundinasqaña kachkan.
 19. Cundinasqaqa kachkanku, kay pachaman achkiy hamuchkaptin, tukuy mana allinkunata ruwaspanku tutayaytaraq kuyasqankuraykum.
 20. Mana allinkunata ruwaq runakunaqa achkiytaqa chiqninkum, mana allinkuna ruwasqankuta mana qawachikunankurayku.
 21. Chiqap kaqman hina kawsaqkunam ichaqa, achkiyman asuykamunku, Diospa munasqanman hina ruwasqankuta qawachikunankupaq.

Chuya Qellqa: Jesucristomanta Juanpa Qellqasqan. Sociedad bíblica peruana, 2012. Youversion.com ñisqapi ñawinchay.

Quechua de Cuzco, Perú - Qusqu / Qosqo Runasimipi (Clorinda Matto de Turner 1901).

 1. Imaynataq Moisés machaqwayta purunpampapi uqharirqan, hinallatataqmi kanan uqharisqa Qariq Churin,
 2. Paypi iñiq wiñay kawsayniyuq kananpaq.
 3. Imaynataraqsi Dios tiksimuyta khuyarqan Phiwi Churinta qurqan tukuy saqay paypi iñiqpa mana muchuspa wiñay kawsayniyuq kananpaq.
 4. Manasha Diosqa Churinta tiksimuyuman kachamuranchu tiksimuyuta muchuchinanpaqchu, aswansi tiksimuyuq qispinanpaq payrayku.
 5. Pin paypi iñiq manan muchuyman urmanchu; ichaqa mana iñiq, ñan muchunña; imaraykun mana iñirqanchu Diospa Phiwi Churinpa sutinpi.

Apunchis Jesucristoc Evangelion San Juanpa qquelkascan, Pananchis Clorinda Matto de Turnerpa castellanomanta runa simiman thicraskan. Sociedad Bíblica Americana (American Bible Society), Buenos Aires 1901. David Brantley-pa llika tiyaninpi ñawinchay (¡Viva el Perú! 27 Jun 1995).

Quechua de Cuzco, Perú - Qusqu / Qosqo Runasimipi (Apunchis Jesukristoq Mosoq Rimanakuynin 1947)

 1. Farisiyukunamantataq huk runa Nikodemo sutichasqa karqan, Judiyukunaq kurakan.
 2. Kaymi Jesusman huk tuta hamurqan, nirqantaq: Rabbí, yachachiqpaq Diosmanta hamusqaykita yachayku; imarayku manan pipas kay ruwasqayki unanchakunata ruwayta atinchu, manachus paywan Dios kanman chayqa, nispa.
 3. Jesustaq kutichispa payman nirqan: Chiqaqta, chiqaqta niyki, manan pipas Diospa qhapaqsuyunta rikuyta atinchu, manachus wakmanta paqarimunman chayqa, nispa.
 4. Nikodemoqa payta nin: ¿Imaynatan runaqa machuña kashaspa paqarimuyta atin? ¿mamampa wiksanman wakmanta haykuyta atinchu, paqarimuytataq? nispa.
 5. Jesusqa kutichirqan: Chiqaqta, chiqaqta niyki, pipas manan unumanta Ispiritumantawan paqarimunmanchu chayqa, manan Diospa qhapaqsuyunman haykuyta atinchu.
 6. Aychamanta paqarimuqqa, aycha; Ispiritumanta paqarimuqtaq, ispíritu.
 7. Ama utikayaychu kay nisqaymanta: Wakmanta paqarimunaykichispunin.
 8. Wayraqa may munasqanmanta phukumun, uyarinkitaq phukumusqanta; manataq maymanta hamusqanta mayman risqantapas yachankichu; chay hinallataqmi Ispiritumanta tukuy haqay paqarimuqqa, nispa.
 9. Nikodemotaq payman kutichirqan: ¿Imaynatan kay ruwakuyta atikun? nispa.
 10. Jesustaq kutichispa payman nirqan: ¿Qan kanki Israel llaqtapi yachachiq, manataqchu kayta yachanki?
 11. Chiqaqta, chiqaqta niyki, ima yachasqaykutan rimayku, ima rikusqayku Diospa qukuynin tataq riqsichiyku; kay riqsichisqaykutataq mana chaskinkichischu.
 12. Kaypacha imakunatachus nirqaykichis, manataq iñinkichischu chayqa, ¿imaynatataq hanaqpacha imakunata niykichisman chayqa iñiwaqchis?
 13. Manataq pipas hanaqpachamanqa wicharqanchu, yallinraq pi hanaqpachamanta uraykamurqan chaylla, runaq Churin, pin hanaqpachapi kashan.
 14. Imaynatan Moisés ch'in pampapi mach'aqwayta uqarirqan, chay hinallatataqmi runaq Churinqa uqarisqa kanan.
 15. Tukuy haqay paypi iñiqqa ama wañunampaq, yallinraq wiñay kawsayniyuq kanampaq.
 16. Imarayku Diosqa chay hinatapunin kaypachata munakurqan, sapan Churinta qurqan, tukuy haqay paypi iñiqqa, ama wañunampaq, yallinraq wiñay kawsayniyuq kanampaq.
 17. Imarayku Diosqa kaypachaman Churinta kachamurqan, manan kaypachata huchachanampaqchu, yallinraq payrayku kaypacha qispisqa kanampaq.
 18. Paypi iñiqqa manan huchachasqachu; yallinraq paypi mana iñiqqa, huchachasqaña, imarayku manan iñirqanchu Diospa sapan Churimpa sutimpi.
 19. Kaytaqmi huchachayqa, imarayku k'anchayqa kaypachaman hamurqan, runakunataq laqhakunata astawan munarqanku k'anchaymantaqa, ruwayninkuq mana allin kasqanrayku.
 20. Imanaqtin tukuy haqay mana allin kaqta ruwaqqa, k'anchayta chiqnikun manataq k'anchayman hamunchu, ruwayninkuna mana uyanchasqa kanampaq.
 21. Yallinraq chiqaq ruwaqqa, k'anchaymanmi hamun, ruwayninkuna sut'inchasqa kanampaq, Diospi kasqanta.

Apunchis Jesukristoq mosoq rimanakuynin. El Nuevo Testamento en quechua (Cuzco) con el Nuevo Testamento en español según la antigua versión de Cipriano de Valera rev. con arreglo al original griego. Uyaychaq: Len Herniman. Sociedades bíblicas unidas (United Bible Societies), 1947. 620 pp. Juanman jina ajllasqa Allinwillaykuna, 1 raki.

Quechua de Cuzco, Perú - Qusqu / Qosqo (Diospa Simin Qelqa 2004).

 1. Huk runan karqan farisiyukunamanta Nikodemo sutiyuq, judiyu runakunaq umallin.
 2. Paymi Jesusman tutalla rispa nirqan: –Yachachikuq, yachaykun yachachinaykipaq Diospa kachamusqasuykita. Manan pipas ruwasqayki milagrukunataqa ruwayta atinmanchu manachus Dios paywan kanman chayqa, nispa.
 3. Jesustaq payta nirqan: –Chiqaqtapunin niyki, pipas Diospa qhapaqsuyunpi kananpaqqa wakmantan nasinan, nispa.
 4. Nikodemotaq kutichirqan: –¿Imaynataq runari machuña kashaspa wakmanta nasinman? Icha, ¿mamanpa wiksanman kutiykuspachu wakmanta nasimunman? nispa.
 5. Jesustaq nirqan: –Chiqaqtapunin niyki, pipas Diospa qhapaqsuyunpi kananpaqqa unumantawan Diospa Ispiritunmantawanmi nasinan.
 6. Runamanta nasiqqa runallan, Ispiritumanta nasiqpas ispiritun.
 7. Ama musphaychu: “Wakmantan nasinaykichispuni” nisqaymantaqa.
 8. Wayraqa may munasqanmantan wayramun, suinasqallantan uyarinki, manataqmi yachankichu maymanta hamusqantapas, maymanchus risqantapas, chay hinallataqmi Ispiritumanta pipas nasiqqa, nispa.
 9. Nikodemotaq payta tapurqan: –¿Imaynataq kayri kanman? nispa.
 10. Chaymi Jesusqa kutichirqan: –¿Israel runakunata yachachiq kashaspachu qanqa chayta mana yachanki?
 11. Chiqaqtapunin niyki, ima yachasqaykutan rimayku, ima rikusqaykutataqmi willaykupas, willasqaykutataqmi mana chaskinkichischu.
 12. Kay pacha kaqkunamanta qankunaman nishaqtiy mana iñinkichischu chayqa, ¿imaynatataq iñiwaqchis hanaq pacha kaqkunamanta niykichisman chayqa?
 13. Manan pipas hanaq pachamanqa wicharqanchu, aswanpas hanaq pachamanta uraykamuq Runaq Churillanmi.
 14. Imaynan Moisisqa ch'inniqpi brunsimanta mach'aqwayta warkurqan, chay hinallataqmi Runaq Churinpas warkusqa kanqa,
 15. pipas paypi iñiqqa wiñay kawsayniyuq kananpaq.
 16. Diosqa anchatapunin runakunata munakurqan, chaymi sapan Churinta kachamurqan, pipas paypi iñiqqa ama wañunanpaq, aswanpas wiñay kawsayniyuq kananpaq.
 17. Diosqa kay pachaman Churinta kachamurqan, manan runakunata huchachananpaqchu, aswanmi runakunata qispichinanpaq.
 18. Diospa Churinpi iñiqqa manan huchachasqachu, paypi mana iñiqmi ichaqa huchachasqaña, Diospa sapan Churinpi mana iñisqanrayku.
 19. Kaykunamantan Diosqa huchachanqa: K'anchaymi kay pachaman hamurqan, runakunataq laqhayaqta aswanta munakurqanku k'anchaymantaqa, ruwasqanku mana allin kasqanrayku.
 20. Pipas mana allinkaqta ruwaqqa k'anchaytan chiqnikun, manataq k'anchayman hamunchu, ruwasqankuna mana sut'inchasqa kananpaq.
 21. Chiqaqkaqta ruwaqmi ichaqa k'anchayman hamun, ahinapin ruwasqankunata k'anchay sut'inchanqa Diospa yanapasqan kasqanta yachakunanpaq, nispa.

Diospa Simin Qelqa: Jesucristomanta Allin Willakuykunata Juanpa Qelqasqan. Sociedad bíblica peruana, 2004. Bible.is ñisqapi ñawinchay, rimasqatapas uyariy. Gospelgo.com ñisqapi ñawinchay.

Quechua del Este de Apurímac - Apurimaq runasimi (Wycliffe, Mosoq Testamento 2013).

 1. Huk runan karan Nikodemo sutiyuq. Payqa farisiyu riligiyunniyuq, hinallataq Israel nasyun llaqtata kamachiq runakunamanta huknin kaq impurtanti runan karan.
 2. Paymi huk tuta Jesuspa kasqanman hamuspa, khaynata niran: —Yachachikuq, nuqaykuqa yachaykun qanqa yachachiwanaykikupaq Diosmanta hamusqaykita. Qanpa ruwasqayki milagrukunataqa manan ni pipas ruwaytaqa atinmanchu, sichus paywan Dios mana kaqtinqa, nispa.
 3. Hinaqtinmi Jesusqa Nikodemota niran: —Chiqaqtapunin niyki, sichus pipas kaqmanta mana nasinqachu chayqa, manan Diospa gubirnasqan sumaq gluriyanmanqa haykunqachu, nispa.
 4. Chaymi Nikodemoqa Jesusta tapuran: —¿Imaynataq runari machuña kashaspan, kaqmantari nasiramunman? Icha, ¿mamitanpa wiksanman kutiyuspanchu kaqmantari nasiramunman? nispa.
 5. Hinaqtinmi Jesusqa kuntistaran: —Chiqaqtapunin niyki, pipas unumanta hinallataq Diospa Santu Ispiritunmantawan mana nasinqachu chayqa, Diospa gubirnasqan sumaq gluriyanmanqa manan haykunqachu.
 6. Runamanta nasimuqqa runallan. Santu Ispiritumanta nasimuqmi ichaqa, Santu Ispiritupa hunt'asqan runa.
 7. Amayá qanqa “kaqmantan nasinayki” nisqaywanchu admirakuy.
 8. Wayraqa wayramun tukuy lawmantan; chaymi qanqa uyarinki qaparispa hamusqallanta. Ichaqa manataqmi yachankichu maymantas hamun, maymantaqsi rin chaytapas. Saynallataqmi pasan Santu Ispiritumanta llapallan nasimuqkunawanpas, nispa.
 9. Chaymi Nikodemoqa kaqmanta Jesusta tapuran: —¿Imaynataq kaykunari kanman? nispa.
 10. Hinaqtinmi Jesusqa kuntistaspa niran: —Israel nasyun llaqtapi yachachiq kashaspachu, ¿kaykunata mana yachankí?
 11. Chiqaqtapunin niyki, nuqaykuqa yachasqaykutan rimayku; rikusqaykutataqmi willaykupas. Ichaqa qankunaqa manan kriyinkichishchu nuqaykupa nisqaykutaqa.
 12. Nitaqmi kay pachapi kaqkunamanta willashaqtiypas, kriyinkichishchu. Chayri, ¿imaynataq kriyiwaqchis hanaq pachapi kaqkunamanta willaqtiyrí?
 13. Manan ni pipas hanaq pachamanqa wicharanchu. Aswanqa nuqa Diosmanta Hamuq Runallan hanaq pachamanta urayamurani.
 14. Imaynan Moisispas ch'inñiq lugarpi brunsimanta mach'aqwayta ruwaspa k'aspipi altuman uqariran, saynallatataqmi nuqa Diosmanta Hamuq Runatapas, kruzpi chakatawaspa altuman uqariwanqaku,
 15. saynapi pipas nuqapi kriyiqqa, mana chinkasqa kananpaq, aswanqa wiñay kawsayniyuq kananpaq, nispa.
 16. Diosqa ancha-anchatan kay pachapi runakunata munakuran. Chaymi sapallan Wawanta kay pachaman mandamuran, pipas paypi kriyiqqa ama wañunanpaq, aswanpas wiñay kawsayniyuq kananpaq.
 17. Diosqa kay pachamanqa sapallan Wawantaqa mandamuran, manan runakunata sintinsiyaspa ñak'arichinanpaqchu, aswanqa runakunata huchanmanta pirdunaspa salwananpaqmi.
 18. Pipas Diospa Wawanpi kriyiq runaqa, manan sintinsiyasqachu kanqa. Ichaqa pipas Diospa Wawanpi mana kriyiq runaqa, ñak'arinanpaqmi ña sintinsiyasqaña kashan, paypi mana kriyisqanrayku.
 19. Payqa kay pachamanqa hamuran, tutayaqpi hina huchallapi puriq runakunata k'anchayunanpaqmi. Ichaqa kay pachapi runakunaqa, huchallankupi kawsaytan akllakuranku, mana allinkunata ruwaspa kawsasqankurayku.
 20. Chaymi huchallapi llapallan kawsaq runakunaqa, k'anchaypi kawsayta chiqnikuspanku, k'anchaymanqa mana ashuyamunkuchu. Sichus k'anchayman ashuyamunkuman chayqa, tukuy mana allinkuna ruwasqankun rikusqa kanman.
 21. Allin kaqkunata ruwaq runakunan ichaqa, k'anchayman ashuyamunku, saynapi Diospa kamachikuyninta kasukuspanku, allin kawsasqankuta llapallan runakuna rikunankupaq.

Mosoq Testamento: Juanpa escribisqan. Wycliffe, Liga Bíblica 2013. Bible.is ñisqapi ñawinchay, rimasqatapas uyariy.

Quechua de Puno - Punu runasimi (Hilario Huanca, Hermann Wendling 2007).

Jesús Nikodemowan rimanakun

 1. Karqan huk runa Farisiyukunamanta, Nikodemo sutiyuq, Judiyukunaq umalliqnin.
 2. Pay hamurqan tuta Jesusman hina payta nirqan: "Rabí, yachaykun qan Diosmanta hamusqaykita amawt'a hina. Imaraykuchus manan pipas atinmanchu chay ch'ikukuna ruwasqayki ruwayta, Dios mana paywan kaqtin".
 3. Jesús kutichirqan payta nispa: "Chiqaqta niyki, mana wakmanta paqariqqa manan Diospaq kamachiyninta atinmanchu rikuyta".
 4. Nikodemoqa payta nirqan: "¿Imaynatan atinman huk runa paqariyta machuña kaspa? ¿Icha atinmanchu mamanpaq wiksanman wakmanta waykuspa paqariyta?"
 5. Jesustaq kutichirqan: "Chiqaqtan niyki: Mana unumanta hinallataq Ispíritumanta paqariqqa manan atinmanchu waykuyta Diospaq kamachiyninman.
 6. Aychamanta paqariqqa aychan kan hinallataq ispiritumanta paqariqpas ispiritullataq kan.
 7. Ama musphaychu kay nisqaymanta: 'Wakmantan paqarinaykichis'.
 8. Ispirituqa phukumun may munasqanpi; uyarinki kunkanta ichaqa manan yachankichu maymanta hamusqanta nitaq mayman risqanta; ahinan sapanka Ispiritumanta paqariqqa".
 9. Nikodemoqa kutichirqan payta nispa: "¿Imaynan chay kanman?"
 10. Jesusqa kutichirqan payta nispa: "Qan Israel llaqtaq amawt'an kashaspachu, ¿Mana yachankichu chayta?
 11. Chiqaqta niyki, rimayku yachasqaykuta hinallataq willakuyku rikusqaykuta; ichaqa qankuna manan chaskinkichischu nuqaykuq willakuyniykuta.
 12. Sichus kay pachamanta rimasqayta mana iñinkichischu chayri, ¿Imaynatan iñiwaqchis hanaq pachamanta rimasqaytari?
 13. Manan pipas wichanchu hanaq pachaman, ichaqa hanaq pachamanta uraykamuqllan, Runaq Churin.
 14. Imaynatan Moisés uqarirqan mach'aqwata waqt'a pampapi ahinallatataqmi uqarikunan Runaq Churinqa,
 15. llapan paypi iñiqkuna wiñay kawsayta tarinanpaq.
 16. Imaraykuchus Diosqa kay pachata sinchita munakuspa kachamurqan ch'ulla churinta, llapan paypi iñiqkuna ama chinkanankupaq, ashwanpis wiñay kawsayta tarinankupaq.
 17. Imaraykuchus Diosqa mana kachamurqanchu Churita kay pachaman huchachananpaq, ashwanpis kay pacha qispikunanpaq paypi.
 18. Paypi iñiqqa manan huchachasqachu kanqa; ichaqa mana paypi iñiqqa ñan huchachasqaña, mana Diospaq ch'ulla Churinpaq sutinpi iñisqanmanta.
 19. Kaymi huchachakun: K'anchay kay pachaman chayamuqtin runakunaqa k'anchaymanta ashwanta munarqanku tutayaqta, ruwasqanku mana allin kaqtin.
 20. Imaraykuchus sapanka mana allin ruwaqqa chiqninmi k'anchayta, hinallataq mana k'anchayman hamunchu hina ruwasqan ama sut'inchakunanpaq.
 21. Ichaqa chiqaq ruwaqqa hamun k'anchayman ruwasqankuna rikukunanpaq imaynan Diospaq munasqanman hina.

Juanpaq Qelqasqan Evangelio. Griego simimanta runa simiman t'ikrasqa Puno hap'iypi tiyaq runamasikunapaq. T'ikraqninkuna: Hilario Huanca Mamani ss.cc., Hermann Wendling ss.cc., 2007, ad experimentum. Congregación de los Sagrados Corazones, Provincia del Perú.

Quechua de Bolivia - Qullasuyu runasimi (Sumaj notisias Juanpa eskribisqanman jina 1948)

 1. Karqataq uj runa Farisiyusmanta, Nikodemo sutiyuq, Judiyuspa kuraq runanku.
 2. Kaymin Jesusman tutapi jamurqa, nirqataq: Rabí, yachayku Diosmanta maistrupaq jamusqaykita, imaraykuchus ni pipis kay siñalkuna ruwasqaykita ruwasqaykita ruwayta atinchu, mana Dios paywan kanman chayqa,
 3. Jesustaq payman kutichispa nirqa: Chiqamanta, chiqamanta niyki, sichus pipis mana patamanta nasinmanchu chayqa, Diospa gubirnunta mana rikuyta atinchu.
 4. Nikodemo payta nin: ¿Imaynatataq runa biyjuña kaspa nasinmanrí? ¿Yaykuyta atillanmantaqchu mamanpa wiksanman, nasiytataq?
 5. Jesús kutichirqa: Chiqamanta, chiqamanta niyki, sichus pipus yakumanta Santu Ispiritumantawan mana nasinmanchu chayqa, Diospa gubirnunmanqa mana yaykuyta atinchu.
 6. Aychamanta nasiqqa, aychamin. Santu Ispiritumanta nasiqqa, ispiritumin.
 7. Ama t'ukuychu nisusqaymanta: Patamanta nasinayki tiyan, nispa.
 8. Wayraqa munasqan ladumanta wayramun, suinasqanta uyarinkitaq. Piru mana yachankichu maymantachus jamusqanta, nitaq maymanchus risqanta. Ajinallatataq Santu Ispiritumanta tukuy nasiqqa.
 9. Nikodemo kutichispa payta nirqa: ¿Imaynataq kay kanmanrí?
 10. Kutichispataq Jesús payta nirqa: ¿Qan Israelpa maistrun kaspa, manachu kayta yachanki?
 11. Chiqamanta, chiqamanta niyki, maychus yachasqaykuta parlayku. Rikusqaykuta tistigus jina willayku. Manataq willasqaykuta risibinkichikchu.
 12. Sichus jallp'a imasta willarqaykichik chayqa, manataq kriyinkichikchu, ¿imaynatataq kriyiwaqchik sichus janaqpacha kaqmanta willaykichikman chayqa?
 13. Janaqpachamanta uraykamurqa chaylla wicharirqa, runap Churin, janaqpachapi kashan, pay.
 14. Imaynatachus Muysés ch'in pampapi katarita uqharirqa, ajinallatataq runap Churinqa uqharisqa kanan tiyan,
 15. pillapis paypi kriyiqqa ama wiñaypaq pirdikunanpaq, antis wiñay kawsayniyuq kananpaq.
 16. Imaraykuchus Dios chay jinata puni munduta munakurqa, k'ata Churinta qurqa, pillapis paypi kriyiqqa, ama wiñaypaq pirdikunanpaq, antis wiñay kawsayniyuq kananpaq.
 17. Imaraykuchus Diosqa Churinta mana munduta juchachananpaqchu kachamurqa. Antis payniqta mundu salwasqa kananpaq payta kachamurqa.
 18. Paypi kriyiqqa mana juchachasqachu. Paypi mana kriyiqrí ñapis juchachasqaña, Diospa k'ata Churinpa sutinpi mana kriyisqanrayku.
 19. Kaytaq chay juchachayqa: K'anchay jamurqa munduman, runastaq laqhata astawan munakurqanku k'anchaymanta nisqaqa, ruwasqasninku saqra kasqankurayku.
 20. Imaraykuchus saqra kaqta tukuy ruwaqqa, k'anchayta chiqnin, manataq k'anchayman jamunchu, ama ruwasqasnin qhatarasqas kanankupaq.
 21. Piru wirdadta ruwaq punirí, k'anchayman jamun, ruwasqasnin rikuchisqas kanankupaq, Diospi ruwasqas kasqankurayku.

Sumaj notisias Juanpa eskribisqanman jina. Sociedades bíblicas unidas (United Bible Societies), Oruro 1948. Uyaychaq: Roger H. Brown.

Quechua de Bolivia - Qullasuyu runasimi (Dios parlapawanchej 1976).

Jesús Nikodemowan

 1. Pharisiyukunamanta uj runa karqa Nikudimu sutiyuq. Payqa israil kuraqkunamanta karqa.
 2. Kay runaqa tuta Jesusman jamuspa payta nirqa: — Yachachiqníy, yachayku Dyusmanta kachamusqa yachachiq kasqaykita. Mana Dyus paywan kaptinqa ni pipis ruwayta atinmanchu qanpa ruwasqaykijina rikuchinastaqa, — nispa.
 3. Jesusri payman nirqa: — Chiqatapuni niyki: Dyusta Kamachiqninpaq riqsinanpaq uj runa watiqmanta nasisqa kanan tiyan, — nispa.
 4. Nikudimu payta nirqa: — ¿Imaynatataq uj runa machuña kaspa watiqmanta nasikuyta atinman? ¿Imaynataq chayrí? Ni jayk'ap atinmanchu uj runa mamanpa wiksanman ujtawan yaykuyta nasikuytataqqa, — nispa.
 5. Jesusri kutichirqa: — Chiqatapuni niyki: Dyusta Kamachiqninpaq riqsinankupaq uj runaqa yakuniqta Santu Espirituniqtapis nasikunan tiyan. [Ajinapi juchamanta llimphuchasqa kaptin, Santu Espíritu musuq kawsayta qun.]
 6. Runamanta nasikuqqa runalla. Santu Espiritumanta nasikuqrí Dyuspa wawanmin.
 7. Ama t'ukuychu, “Watiqmanta nasikunaykichiq tiyan”, nisusqaymanta.
 8. Wayraqa maymanchá munan chayman wayrallan. Wayrasqanta uyarispataq wayra kasqanta riparanki. Maymanta jamusqanta mayman risqantataq mana yachankichu. Ajinamin Santu Espiritumanta nasikuqqa, — nirqa Jesus.
 9. Nikudimutaq payta tapurqa: — ¿Imaynataq kayqa kanmanrí?
 10. Jesustaq payman kutichirqa: — Chay israilkunap yachachiqnin kankiqa. ¿Manachu yachanki kay imasmanta?
 11. Chiqatapuni niyki: Yachasqayku chayta parlayku, rikusqayku chaytataq willayku. Willasqaykutari mana jap'inkichiqchu.
 12. Kay pacha imasmanta nirqaykichiq manataq kriirqankichiqchu. Chanta ¿imaynatataq kriiwaqchiq janaq pacha imasmanta willaykichiqman chayqa?
 13. ‘Ni pipis janaq pachaman wicharirqachu, manachayrí janaq pachamanta uraykamuqlla, Dyuspa kachasqa Runallan. Payqa Dyuswanpuni tiyakun.
 14. Muisispis unayña ch'in pampapi uj katarita k'aspipi warkhuspa uqharirqa unqusqa runas qhawanankupaq. Dyuspi jap'ikuspa, chay katarita qhawasqankurayku, Dyus paykunata thañichirqa. Ajinallataq Dyuspa kachasqa Runan uqharisqa kanan tiyan
 15. tukuy runa paypi jap'ikuqqa wiñay kawsayniyuq kananpaq.
 16. Dyusqa tukuy runasta maytapuni munakurqa. Chayraykumin k'ata Wawanta qurqa. Kay pachaman payta kachamurqa paypi tukuy jap'ikuqqa ama wiñaypaq wañupunanpaq astawanrí wiñay kawsayniyuq kananpaq.
 17. Dyusrí mana kay pacha runasta juchachananpaqchu Wawanta kachamurqa, manachayrí kay pacha runas payniqta juchamanta kacharisqas kanankupaq.
 18. Paypi jap'ikuqqa mana juchachasqachu. Paypi mana jap'ikuqrí juchachasqañamin, Dyuspa k'ata Wawanpi mana jap'ikusqanrayku.
 19. Chiqa k'anchay Kristuqa tukuy runasman jamurqa. Runastaq saqra laqhayayta astawan munakurqanku paymanta nisqaqa, ruwasqasninku saqra kasqanrayku. Chayrayku Dyusqa paykunata juchachan.
 20. Sapa uj manakaqta ruwaqqa chiqa k'anchayta chiqnin. Manataq Kristuman jamunchu ruwasqasnin saqra kasqan mana rikuchisqa kananpaq.
 21. Chiqa kaqta ruwaqrí Kristuman jamun sumaq ruwasqasnin sut'i rikuchisqa kananpaq, Dyuspa atiyninniqta ruwasqa kasqanrayku.

Dios parlapawanchej. El Nuevo testamento de Nuestro Señor Jesucristo en Quechua (Central de Bolivia), 1976, Liga Bíblica Internacional. 2a ed., 2011, Wycliffe Inc. (scriptureearth.org, pdf 6,3 MB).

Quechua de Bolivia - Qullasuyu runasimi (Diosmanta Qhelqa 1993).

 1. Farisiyusmanta uj runa karqa, Nikodemo sutiyuq. Paytaq judiyus ukhupi mintasqa karqa.
 2. Uj ch'isipi payqa Jesusta watukuq jamuspa, nirqa: Yachachiq Siñur, yachayku Diospa kachamusqan kasqaykita yachachinawaykupaq. Mana pipis atinmanchu, Qan ruwanki, chay jina milagrusta ruwaytaqa, Dios mana paywan kaptinqa, nispa.
 3. Jesustaqrí kutichispa, nirqa: Chiqatapuni niyki: Sichus pipis watiqmanta mana nasin chayqa, Diospa riynunta mana rikuyta atinchu, nispa.
 4. Nikodemotaq Payman nirqa: Imaynatataq nasikunman uj machu runaña kaspari? Ujtawanchu mamampa wiksanman kutiykunman, watiqmanta nasikunampaq? nispa.
 5. Jesús kutichillarqataq: Chiqatapuni niyki: Sichus pipis mana yakumanta, Ispiritumantawan nasin chayqa, Diospa riynunman mana yaykuyta atinchu.
 6. Aychamanta nasiqqa aychamin; Ispiritumanta nasiqrí ispiritumin.
 7. Ama t'ukuychu nisusqaymanta: Watiqmanta nasinayki tiyan, nispa.
 8. Wayraqa maymantachus munasqanmanta wayramun, sunasqantataq uyarinki, manataq yachankichu maymantachus jamusqanta, nillataq maymanchus risqantapis. Chay kikinmin Ispiritumanta nasisqa kaqqa.
 9. Chantá Nikodemo tapurqa: Imaynataq chay kanmanri? nispa.
 10. Jesustaq nirqa: Israelpa ujnin yachachiqnin kashaspa, manachu chayta yachanki?
 11. Chiqatapuni niyki: Yachasqaykuta niyku, rikusqaykutataq willayku, qankunataqrí willasqaykuta mana jap'ikunkichikchu.
 12. Sichus kay pachapi kaq imasmanta willaptiy mana kriyinkichiq chayqa, imaynatataq kriyiwaqchik janaq pacha imasmanta willaqtiyri?
 13. Mana pipis janaq pachaman wicharirqachu. Runap Churillan janaq pachamanta urayk'amurqa.
 14. Imaynatachus ch'in pampapi Moisisqa katarita warkhuspa, uqharirqa, ajinallatataq Runap Churintapis uqharinqanku,
 15. Paypi tukuy kriyiqkuna ama wañunankupaq, manachayqa wiñay kawsayniyuq kanankupaq.
 16. Diosqa chay jinatapuni kay pachapi kaq chhikata munakusqanrayku, uj k'ata Churinta qurqa. Ajinamanta pillapis Paypi kriyiqqa mana chinkayman rinqachu, astawanqa wiñay kawsayniyuq kanqa.
 17. Diosqa mana kay pacha runasta juchachanampaqchu Churinta kachamurqa, manachayqa Payniqta salwasqa kanankupaq.
 18. Pillapis Paypi kriyiqqa mana juchachasqachu; mana kriyiqrí ñapis juchachasqaña, Diospa k'ata Churimpa sutimpi mana kriyisqanrayku.
 19. Kaytaq chay juchachayqa: Kay pachaman k'anchay jamurqa, runastaq laqhata k'anchaymanta nisqaqa astawan munakurqanku, saqra ruwanaspi kawsasqankurayku.
 20. Saqrata tukuy ruwaqqa k'anchayta chiqnin, manataq k'anchayman jamunchu, saqra ruwasqasnin ama sut'inchasqa kanankupaq.
 21. Chiqan kaqta ruwayman yachasqa kaqtaqrí k'anchayman jamun, ruwasqasnimpi Dios paywan kasqan yachakunampaq.

Diosmanta Qhelqa: Juanpa Qhelqasqan. Sociedad bíblica boliviana, 1993. Bible.is ñisqapi ñawinchay, rimasqatapas uyariy.

Quechua de Bolivia del Norte - Apulu runasimi (Mosoj Testamento 1985).

Jesús Nikodemowan

 1. Uj farisiyu, Nikudimu sutiyuq, karqan, judiyukuna uqhupi impurtanti.
 2. Tutapi Jisusman jamuspa, nirqan: —Yachachiq, yachayku Dyus kachamusqasunkita yachachinawaykichispaq. Mana pipas chay milagrukunata ruwayta atinmanchu qan jina, Dyus paywan mana kaptinqa.
 3. Jisus payta nirqan: —Sigurayki, pipas mana musuqmanta nasiqqa Dyuspaq gubirnunta mana rikunmanchu.
 4. Nikudimu tapurqan: —¿Imaynatataq uj runa musuqmanta nasinman machuña kaspari? ¿Juktawan yaykunmanchu mamanpaq wiksanman, musuqmanta nasinanpaq?
 5. Jisus kuntistarqan: —Sigurayki, pipas mana unumanta Espiritumantawan nasinchu chayqa, mana Dyuspaq gubirnunman yaykuyta atinqachu.
 6. Runa tatakunamanta nasiqqa runa kawsayniyuqlla. Espiritumanta nasiqqa ispíritu kawsayniyuq.
 7. Ama musphaychu ‘Tukuy ujtawan nasinanku’ nisqaymanta.
 8. Wayraqa may munasqanta phukun, uyarinkitaq suinamuqta, nitaq yachankichu maymanta jamusqanta ni may purisqanta. Jinallataq kanku tukuy Espiritumanta nasiqkunaqa.
 9. Nikudimu ujtawan tapurqan: —¿Imaynataq kanman chayri?
 10. Jisus kuntistarqan: —Qan Israilpaq yachachiqnin kachkaspa, ¿manachu kayta yachanki?
 11. Sigurayki, yachasqaykuta nuqaykuqa parlayku. Rikusqaykumantataq tistigu kayku. Qankunataq nisqaykuta mana kriyinkichischu.
 12. Kay pachapi kaqkunamanta willaptiypas mana kriyiwaptiykichisri, ¿imaynatataq kriyiwankichisman, janaq pachapi kaqkunamanta willaykichisman chayri?
 13. “Mana pipas janaq pachaman purirqanchu, manachayri janaq pachamanta jamuqlla, chaytaq Tatap Churin.
 14. Imaynatachus ch'usaq pampapi Muisés brunsimanta pallita ruwaspa warkurqan, ajinallatataq Tatap Churinpas chakatasqa kanqa,
 15. tukuy paypi kriyiqkuna wiñay kawsayniyuq kanankupaq.
 16. “Dyusqa tukuy runakunata maytapuni munakun. Chayrayku ch'ulla Churinta kachamurqan, paypi kriyiq mana infirnupi wiñaypaq sufrinanpaq, manachayri wiñaypaq salvasqa kananpaq.
 17. Dyusqa kay pachaman Churinta kachamurqan, mana runakunata juchachananpaqchu, manachayri salvananpaq.
 18. “Dyuspaq Churinpi kriyiqqa mana juchachasqachu, mana kriyiqkunataq juchachasqaña kanku, Dyuspaq ch'ulla Churinpi mana kriyisqankurayku.
 19. Mana kriyiqkunaqa juchachasqaña kanku, imaraykuchus k'anchay kay pachaman jamuptin, paykuna k'anchaymanta niqtin tutayaqta munarqanku, mana allinkunata ruwasqankurayku.
 20. Tukuy mana allin ruwaqkunaqa k'anchayta chiqninku; mana k'anchayman jamunkuchu, mana allin ruwasqanku mana sut'inchakunanpaq.
 21. Chaywanpas wirdadman jina kawsaqkunakaqqa k'anchayman jamunku, Dyuspaq munasqanman jina tukuy ruwasqanku rikuchisqa kananpaq.

Mosoj Testamento: San Juan Sumaj Evangeliota Willan. Wycliffe, Wrisley, Liga Biblica Mundial del Hogar, 1993 (scriptureearth.org, pdf 3,7 MB). Bibles.org ñisqapi ñawiriy. Worldscriptures.org ñisqapi ñawiriy.

Quechua de Bolivia del Norte - Apulu runasimi (Dios Tatanchispaq Musuq Rimayninkuna 2006).

 1. Judiyukuna chawpimanta uj atiyniyuq ancha riqsisqa Nikodemo sutiyuq farisiyu runa karqan.
 2. Kaytaq uj tuta Jesús qayllata purirqan, jinaspataq ajinata nirqan: –Yachachiq, yachayku Diosqa qanman nuqaykuman yachachinapaq kachamusqasunkimantaqa, imaraykuchus manam pipas qampaq musphay ruwasqaykikuna ruwayta atinkumanchu, manachus Diosqa paywan kuska kachkanman chhikaqa –nispa.
 3. Jesustaq payman ajinata nirqan: –Sut'intapuni niyki, pichus musuqmanta mana paqarichkanqa chayqa, manam Diospaq qhapaq suyunta rikuchkanqachu –nispa.
 4. Nikodemotaq payman ajinata tapurirqan: –¿Imaynatataq uj runaqa machuña kapuspa wakmanta paqarinmanri? ¿Mamampaq wiksanmanchu wakmanta paqarimunapaq waykunmanri? –Nispa.
 5. Jesustaq payman ajinata jaynirqan: –Sut'intapuni niyki pichus unumanta jinataq Ajayumanta mana paqarichkanqa chayqa, manam Diospaq qhapaq suyunman waykuyta atichkanmanchu.
 6. Runamanta paqariqqa runallapunim; Ajayumanta paqariqtaq ajayullataqmi.
 7. Ama musphaychu, jayk'aqchus: ‘Tukuyninkum wakmanta paqarinanku’ –nispa nichkayki chhikaqa.
 8. Wayraqa munasqanmanjinam phukumun, khuyusqanta uyarinki chhikapas manam mayniqmanta jamusqanta jinataq mayniqman purisqantapas yachachkankichu. Tukuy pikunachus Ajayumanta paqarinku chaykunaqa, ajinallataqmi kanku –nispa.
 9. Nikodemoqa wakmanta tapurillarqantaqmi: –¿Imaynataq kay kanmanri? –Nispa.
 10. Jesustaq payman ajinata jaynirqan: –¿Israel llaqtapaq yachachiqnin kachkaspas, qanqa manachu kaykunata yachachkankiri?
 11. Sut'inta niyki, nuqaykuqa imatachus yachayku chaykunamantam rimayku, jinataq rikusqaykumanta willaqmi kayku; chaywampas qankunaqa manam imatachus nichkaykichis chaykunataqa iyaw nichkankichischu.
 12. Qankunachus kaypachapaq kaqninkunamanta rimapayaykichis chhika mana iyaw nichkawankichis chhikaqa, ¿imaynatataq janaqpachapi kaqninkunamanta rimapayaykichis chhika iyaw niwaqchisri?
 13. “Manam pipas janaqpachaman wicharirqanchu, manachayqa pichus janaqpachamanta uraqamuchkan chayllam; chaytaq Nuqa runapaq Churinmi kani.
 14. Imaynatachus Moisisqa ch'usaq qasi pampaniqpi pallita uqharichkarqan, ajinallataqmi Nuqa runapaq Churinqa uqharisqa kasaq,
 15. ajinamanta tukuy nuqapi iyaw niqkunaqa wiñay kawsayniyuq kanankupaq.
 16. “Imaraykuchus tukuy kaypachapi kawsakuqkunatam Diosqa anchata munakurqan, chayraykum sapa ch'ulla wawanta tukuy payman iyaw niqkuna ama chinkanankupaq, manachayqa wiñay kawsayniyuq kanankupaq kachamurqan.
 17. Imaraykuchus Diosqa manam kaypachaman juchanchaqtachu Churinta kaypachaman kachamuchkan, manachayqa payniqta qhispichisqa kanampaqmi kachamun.
 18. “Pichus Diospaq Churimpi iyaw nichkan chayqa, manam juchanchasqachu kachkan; chaywampas mana iyaw nichkan chayqa, Diospaq sapa ch'ulla Churimpi mana iyaw nisqanraykum juchanchasqaña kapun.
 19. Mana iyaw niqkunaqa juchanchasqañam kapunku, imaraykuchus mana allinkunallatam ruwachkarqanku, jayk'aqchus kaypachaman k'anchay jamuchkarqan chhikaqa k'anchaymanta niqtimpas, laqa ch'amakakaqtam ajllikurqanku.
 20. Tukuy mana allin ruwaqkunaqa k'anchaytaqa chhiqnikunkum, jinataq manam chayman qayllachakumuchkankuchu ruwasqankuna mana sut'inchasqa kanampaqqa.
 21. Chaywampas pikunachus chiqampijina kawsakunku chaykunakaqqa, k'anchaymanmi qayllachakumunku, ajinamanta tukuy ima ruwasqankunaqa Diospaq munasqanmanjina ruwakusqanmanta rikukunampaq.

Dios Tatanchispaq Musuq Rimayninkuna: San Juan Sumaq Evangeliota Willan. Sociedades Biblicas Unidas, 2006. Bible.is ñisqapi ñawinchay, rimasqatapas uyariy. Gospelgo.com ñisqapi ñawinchay.

Quichua del Ecuador - Kichwa shimi (Apunchic Jesucristopac Mushuc Testamento 1954).

Nikodemo

 1. Shuk Nikodemo shutiyuk Fariseo runa karka, Judiokunapak chawpipi kamachik apu.
 2. Payka tuta Jesusman chayarka, payman: Rabbi, nirka, kan Diosmanta yachachik shamushkata yachanchik; kambak rurashka riksinakunata pipish mana ruraypakchu, Dios mana paywan kakpi.
 3. Jesus kutichirka, payman nirka: Shuti, shuti kanman nini, pi mana kutin pakarimun, Diospak kapak suyuta mana rikungachu.
 4. Nikodemo payman nin: ¿Runaka imashinachu kutin pakarimunga ruku kashpa? ¿mamapak wiksapi kutin yaykungachu kutin pakarimungapak?
 5. Jesus kutichirka: Shuti, shuti kanman nini, pi mana kutin pakarimun, yakuwan Espirituwan, mana yaykuy tukunchu Diospak kapak suyupi.
 6. Aichamanta pakarimushkaka, aychami kan; Espiritumanta pakarimushka, espiritumi kan.
 7. Ñukaka kutin pakarimunami nishkarayku ama manchaychu.
 8. Wayraka maymantapish pukun, wakayta uyangi; maymanta shamun, mayman rin mana yachangichu: chasnalla Espiritumanta tukuy pakarimuk kan.
 9. Nikodemo kutichirka: ¿Imashinachu kay kanga?
 10. Jesus kutichirka, payman nirka: ¿Kanka Israelpak yachachik kangi, kaytaka mana yachangi?
 11. Shuti, shuti kanman nini, ñukanchik yachashkata rimanchik, rikushkata willanchik; willashkata mana chaskingichik.
 12. Ñuka kay pachapakta rimashkata mana kringichik, ¿imashi kringichikchu janak pachapakta rimashpa?
 13. Pipish janak pachaman mana wichayarkachu, runapak Churilla, paymi janak pachamanta urayarka, kunanka janak pachapi tiyakun.
 14. Moiseska purumpi kulebrata shayachishka shina, chasnalla runapak Churi shayachishka kanami;
 15. pipish paypi krishpa, amalla chingarichun, yallinrak wiñay kawsayta charichun.
 16. Dios ari kasnami kay pachata kuyarka, paypak sapalla Churita kurka, pillapish paypi krishpa ama chingarichun, yallinrak wiñay kawsayta charichun.
 17. Dioska kay pachaman paypak Churita mana taripakchu kacharka kay pachata, yallinrak kay pacha payrayku kishpirichun.
 18. Pipish paypi krin, mana taripashkachu nishka: pipish mana krinka, ñapish taripashkami nishka, Diospak sapalla Churipak shutipi mana krishkarayku.
 19. Tari- payka kaymi: luzka kay pachaman shamurka, runa- kunaka amsata luzta yalli munarkakuna; paykuna- pak ruraykuna mana alli kashkarayku.
 20. Tukuy runa mana allita rurashpa, luzta tsiknin, mana shamunchu luzman, paypak ruraykuna ama an- yashka kachun.
 21. Shutita rurakka, luzman shamunlla, ruraykuna rikushka kachun, Diospi rurashka kashkarayku.

Apunchic Jesucristopac Mushuc Testamento. El Nuevo Testamento en Quichua del Ecuador y Español. Sociedades Bíblicas Unidas, Quito 1954, 773 pp. Uyaychaq: Julia D. Woodward. Apunchic Jesucristopac Alli Huillay San Juan Quillcashca.

Quichua del Ecuador - Kichwa shimi (Leonidas Proaño, Jesucristopaj Alli Huillai 1972).

 1. Jesuska kutichirka: "¿kan Israelpaj yachachij kashpa kayta manachu yachangi?
 2. shutitaj kanman nini: ñukanchijka yachashkamanta rimanchij, rikushkatapish willanchij; kankunaka mana ñukanchij willashkata chaskingichijchu;
 3. kay pachapi tiyashkamanta ñuka kankunaman rimajpi, kankuna mana kringichijchu; jawa pachapi tiyashkakunamanta kankunaman ñuka rimajpi, ¿ima shinataj kriwangichij?
 4. Mana pi jawa pachaman wichiyashkachu, jawa pachamanta uriyashka runapaj Churillami (Jesukristo: chayman wichiyanga).
 5. Ima shina shitashka pambapi Moiseska shuj kulebrata warkurka, chasnallataj runapaj Churi (Jesukristo) warkushka kanga,
 6. paypi tukuy krijkuna mana tukuri kawsayta charichun;
 7. chayka Tayta Dioska kay pacha gentekunata achkata kuyashkamanta paypaj kikin sapalla Churita kurka, tukuy Paypi krijkuna ama chingarichun, ashumpish mana tukuri kawsayta charichun.
 8. Tayta Dioska paypaj kikin Churita kayman kacharka ama gentekunata uku pachaman kachachun, gentekunata kishpichichun nishpa kachawarka;
 9. Paypi krijka mana uku pachaman ringachu, mana krijka chayman ringapaj ña kondenashkami, Diospaj sapalla Churipaj shutipi mana krishkamanta.
 10. Imamanta kondenanga: Luzka (Jesukristo) kay pachaman shamurka; runakunaka ansata astawan kuyarkakuna, Luzta yalli, paykunapaj rurashkakuna mana alli kashkamanta;
 11. millayta rurajka punsha luzta mana munanchu, luzmanka mana kuchuyanchu, ama paykunapaj juchakunata rikuchunkuna.
 12. Shuti verdadta kuyajka achijyachij luzman kuchuyanmi, tukuykunaman rikuchishpa paypaj rurashkakakuna Diosmanta rurashka kashkata.

Jesucristopaj Alli Huillai Evangelio Nishca. Los Evangelios en Quichua. Uyaychaq: Leonidas E. Proaño. Editorial Don Bosco, Quito 1972. 437 pp.

Quichua del Ecuador - Kichwa shimi (Pachacamacpac Quillcashca Shimi 1997).

Jesuswan Nikodemowan rimanakuy: kutinpash wacharimunami

 1. Fariseokunapuramanta, shuk fariseo, Nikodemo shutiyuk tiyarka. Kay judioka tutapi Jesuspakman rishpa nirka:
 2. «Yachachik, Pachakamakmanta ñukanchikta yachachinkapak shamushkanki yachanchikmi, pipash Kan shina rurashka unanchikkunata mana ruray ushanchu, Pachakamakka mana paywan kakpika».
 3. Jesus kutichirkami nishpa: «Shuti shutillami Ñukaka nini, Jawa-Pachamanta mana wacharishpaka, Pachakamakpak Sumak Pachata mana rikuy ushankachu».
 4. Nikodemoka Jesusman nirka: «¿Imashinatak ña yuyak runaka kutin wachari ushanka? ¿Pitak mamapak wiksamanka kutin tikramunka?»
 5. Jesuska kutichirkami nishpa: «Shuti shutillami kanta nini: «Maykanpash yakumanta, Sumak Samaymantapash mana wacharishpaka Sumak-Pachaman mana yaykuyta ushankachu.
 6. Aichamanta wacharishpaka aychallatakmi kan; Sumak Samaymanta wacharishpaka samayllatakmi kan.
 7. Shinaka Ñuka nishkamanta amatak mancharinkichu: Jawa-pachamanta kutin wacharinata mutsunkunami.
 8. Wayraka maypipash pukunllami, kanka paypak wakayta uyankimi, shinapash, maymantatak shamukta, mayman riktapash mana yachankichu. Maykanpash Sumak Samaymanta wacharishkawanka chashnallatakmi yallin».
 9. Nikodemo kutinpash tapurka nishpa: «¿Imashinatak chayka tukunka?»
 10. Jesuska Nikodemoman kutichirka: «Kanka Israelpi yachachik kashpapash ¿kaykunataka manachu yachanki?
 11. Shuti shutilla kanta nini: Ñukanchikka imatami yachanchik chaytami rimanakunchik, imatami rikushkata chaytami, rikuchinchik, shinapash, kankunaka Ñukanchik rikuchishkataka mana chaskinkichikchu.
 12. Kay allpa-pachapak imakunamantapash nikpika mana iñishpaka, ¿imashinatak iñinkichik Jawa-Pachapak imakunamantapash nikpika?
 13. Shina kashpapash, pipash Jawa-Pachamanka mana witsayashkachu, Jawa-Pachamanta uriyakushka, Runapak Churi Payllami witsayashka.
 14. Yuyarichik, imashinami Moiseska purun-panpapi machakuyta jawayachirka: chashnallatakmi Runapak Churika jawayachishka kanka,
 15. chaymantami tukuy mashnalla Payta iñikkunaka Paymanta Wiñay wiñay Kawsayta charinkami.
 16. ¡Chashnami Pachakamakka allpa-pachata achka achkata kuyarka! Paypak Shuklla Churita kurkami, maykan Paypi iñikka ama chinkarichun, kaypak rantika Wiñay wiñay Kawsayta charichun.
 17. Pachakamakka paypak Churitaka kay allpa-pachata karkunkapak mana kachamushkachu, kaypak rantika, Paymanta allpa-pachata kishpichinkapak.
 18. Paypi iñikka mana taripashkachu kanka. Kaypak rantika, maykanpash mana iñikka, ña karkushkami kashka, Pachakamakpak Shuklla Churipak Shutipi mana iñishkamanta.
 19. Kayka taripanata charin: Achikka kay allpa-pachaman shamurka runakunaka Achikta mana kuyashpa, amsa tutata ashtawan kuyarka, paypak ruraykunaka millaykuna kashkamantami karka.
 20. Maykan millayta rurakka, Achikta millanayachin, Achikmanpash mana rinchu, paypak millay ruraykunaka ama rikurishka ama karkushkapash kachun.
 21. Shinapash, maykan shutintakta rurakka, Achikman rinmi, rinlla, paypak ruraykunaka Pachakamakpi rurashka kashka rikurichun».

Pachacamacpac Quillcashca Shimi. Edición bilingüe quichua-castellano. San Pablo, Madrid 1997. Tikrakkuna: Bernarda Ortiz, Antonio Brescuani. 901 pp. ISBN 8428520259.

Quichua Chimborazo, Ecuador - Chimpurasu Kichwa (Dios Rimashca Shimicunami 1989).

 1. Israelkunata mandajkunapuramanta Nikodemo shuti shuj runami tiyarka. Payka fariseo partemi karka.
 2. Chay runami Jesuspajman tuta shamushpa Jesustaka: —Yachachij, kantaka ñukanchijta yachachichun Tayta Dios kachashka kashkata yachanchijmi. Tayta Dios mana paywan kajpika, kan rurashka shinataka pi kashpapish mana ruray tukunchu— nirka.
 3. Shina nijpi Jesuska: — Pipish mana kutin wacharijka Tayta Dios ima shina mandakushkataka manataj yachay tukunchu. Chashnami kanga — nirka.
 4. Chashna nijpi Nikodemoka: —¿Ima shinataj yuyaj runaka kutin wacharingari? Kutin wacharingapajka, ¿ima shinataj paypaj mamapaj wijsamanka yaykungari? — nirka.
 5. Shina nijpi Jesuska nirka: —Pipish yakuwan, Diospaj Samay Espirituwan mana wacharijka Dios maypi mandakunmanka manataj yaykuy tukunchu. Chashnami kanga.
 6. Aichayujmanta wacharishkaka aychayujllamari. Diospaj Samay Espiritumanta wacharishkaka Samay Espiritumari.
 7. "Tukuykunamari kutin wacharina" nishkamanta ama mancharichu.
 8. Wayraka maymanta p'u-kusha nishpapish p'ukunllami. Wajiyajta uyashpapish maymanta shamujtaka, mayman rijtaka mana yachangichu. Chashnallatajmari Diospaj Samay Espiritumanta tukuy wacharijkunapish — nirka.
 9. Chashna nijpi Nikodemoka: —¿Ima shinataj chashnaka kanga? — nirka.
 10. Chashna nijpi Jesuska nirka: —¿kanka Israelkunata yachachij kashka jawachu kaytaka mana yachangi?
 11. Ñukanchijka ima yachashkatami willan-chij, ima rikushkatami parlanchij. Ñukanchij kankunaman willashkataka kankunaka mana uyashun ningichijchu nishpaka allillatajmi nini. Chashnallatajmari kangichij.
 12. Ñuka kankunaman kay pachapi tiyajkunamanta willajpipish kankunaka mana kringichijchu. ¿Ima shinataj jawa pachamanta wi-llajpikarin ñukataka kringichigari?
 13. Runa Aichayuj tukushka ñukallami jawa pachamanta shamurkani. Pi mana jawa pachamanka rirkachu. Ñukallami jawa pachapi kawsajka kani.
 14. Ima shinami Moiseska shitashka pambapi kulebra shinata rurashpa kaspipi churarka, chashnallatajmi Runa Aichayuj tukushka ñukapish kaspipi churashka kana kani.
 15. Ñukata tukuy krijkunaka mana chingarishpa wiñayta kawsachunmi chashna churashka kasha — nirka.
 16. Dioska kay pachapi kawsajkunataka achkata k'uyashpami, paypaj shujlla Churitaka pipish payta krijka ama chingarishpa, ashtawanpish wiñay kawsayta charichun kay pachamanka kacharka.
 17. Dioska paypaj Churitaka kay pachapi kawsajkunata jatun llakiman kachachunka mana kacharkachu, ashtawanpish kay pachapi kawsajkunataka kishpichichunmi kacharka.
 18. Tayta Dioska paypaj Churita krijtaka jatun llakimanka mana kachangachu. Paypaj shujlla Churita mana krishkamanta, chay mana krijtami jatun llakiman riña nishka.
 19. Mana krijkunaka paykuna rurashkakuna mana alli kajpimi, luz kay pachaman shamujpika, amsataka luzta yalli munarkakuna. Chashna munashpami paykunallataj jatun llakiman riña kashkata rikuchin.
 20. Mana allita rurajkunaka tukuykunami luztaka p'iñan. Paykuna rurashkakuna ama mana alli rikurichunmi luzmanka mana k'uchuyamushun ninkuna.
 21. Ashtawanpish allita rurajkunaka tukuy kawsaypi Dios munashka shina rurashka rikurichun luzmanka k'uchuyamunllakunami — nirka.

Dios Rimashca Shimicunami: San Juan. Sociedad bíblica ecuatoriana, Quito 1989.

Quichua Chimborazo, Ecuador - Chimpurasu Kichwa (Dios Rimashca Shimicunami 2004).

Jesuswan Nikodemo parlagrishkami

 1. Judiokunata mandajkunapuramanta Nikodemo shuti shuj runami tiyarka. Payka fariseomi karka.
 2. Paymi Jesuspajman tuta shamushpaka: –Rabí, kanka ñukanchijta yachachichun Tayta Dios kachajpi shamushkatami yachanchij. Tayta Dios mana paywan kajpika, pi kashpapish kan rurashpa rikuchishka shinataka, mana ruray tukunchu– nirka.
 3. Chaymi Jesuska: –Pipish mana kutin wacharijka, Tayta Dios mandakujpika mana rikungakunachu. Chashnatajmi kanga– nirkami.
 4. Chaymi Nikodemoka: –¿Ima shinataj yuyaj runaka, kutin wacharingari? Kutin wacharingapajka ¿ima shinataj mamapaj wijsamanka yaykungari?– nirka.
 5. Chaymi Jesuska: –Pipish yakuwan, Tayta Diospaj Espirituwan mana wacharijka, Tayta Dios mandakujpika mana yaykuy tukungachu. Chashnatajmi kanga.
 6. Aichayujmanta wacharijka, aychayujmi. Pipish Espiritumanta wacharijka, espiritumi.
 7. “Kutin wacharinami kangi” nishkamantaka, ama mancharichu.
 8. Wayraka, maymantapish p'ukunllami. Wajiyajta uyashpapish maymanta shamukujta, mayman rikujta mana yachangichu. Espiritumanta mayjanpish wacharijka chay shinallatajmi– nirkami.
 9. Nikodemoka: –¿Ima shinataj chashnaka kanga?– nijpimi,
 10. Jesuska kashna nirka: –Kanka, israelkunata yachachij kashka jawachu ¿kaytaka mana yachangi?
 11. Ñukanchijka imata yachashkataka chaytatajmi willanchij. Imata rikushkatapish chaytatajmi parlanchij. Chashna kajpipish ñukanchij willashkataka, mana chaskingichijchu. Chashnatajmi kangichij.
 12. Kay pachapi tiyajkunamanta willajpipish, mana kringichu. Jawa pachapi tiyajkunamanta willajpikarin ¿ima shinataj kringiyari?
 13. Jawa pachamanka pi mana wichiyarkachu. Ashtawanpish Runa Aichayujmi jawa pachapi kashpa uriyamurka.
 14. Ima shinami shitashka pambapi Moiseska kulebratajllata rurashpa kaspipi jawaman warkurka. Chay shinallatajmi Runa Aichayujpish kaspipi warkushkataj kana kan.
 15. Pipish payta krijka ama chingarishpa, ashtawanpish wiñay kawsayta charichunmi chashnaka tukunga. Kay pachapi kawsajkunata Tayta Dios k'uyashkami
 16. Tayta Dioska, kay pachapi kawsajkunataka yallitaj k'uyashpami, paypaj shujlla Churita kacharka. Pipish payta krijka ama chingarishpa, ashtawanpish wiñay kawsayta charichunmi kacharka.
 17. Tayta Dioska paypaj Churitaka, kay pachapi kawsajkunata jatun llakiman kachachunka mana kacharkachu. Ashtawanpish kay pachapi kawsajkunaka, payllamanta kishpirichunmi kacharka.
 18. Tayta Diospaj Churita krijtaka, jatun llakiman rina nishkaka mana kangachu. Ashtawanpish paypaj shujlla Churita mana krijtami jatun llakiman rinatajmi kan nishka.
 19. Luzka kay pachamanmi shamurka. Kay pachapi kawsajkunaka paykunapaj rurashkakuna millay kashkamantami luztaka p'iñashpa amsata munarkakuna. Chashnami jatun llakiman rina kashkata rikuchirkakuna.
 20. Millayta rurajkunaka, tukuykunami luztaka p'iñankuna. Paykuna rurashkakuna ama rikurichunmi luzmanka mana k'uchuyashun ninkuna.
 21. Ashtawanpish mana llullapi kawsakujkunaka paykuna rurashkakuna Tayta Dios munashkata rurakushka tukuykunapaj ñawpajpi alli rikurichun luzman k'uchuyanllakunami– nirkami.

Dios Rimashca Shimicunami: San Juan. Sociedad bíblica ecuatoriana, Quito 2004. Youversion.com nishkapi killkakatina.

Quichua Chimborazo, Ecuador - Chimpurasu Kichwa (Mushuj Testamento Diospaj Shimi 2010).

Nikodemomi Jesuswan parlanakushka

 1. Judiokunata mandajkunapuramanta Nikodemo shuti shuj fariseomi tiyarka.
 2. Paymi Jesuspajman tuta shamushpaka, kashna nirka: -Rabí, Kanka ñukanchijta yachachichun Tayta Dios kachashkamari kangi. Tayta Diosllataj Pay Kanwan kajpi Kanka, kay señalkunata rurakushkataka yachanchijmi- nirkami.
 3. Shina nijpi Jesuska: -Pipish mana kutin wacharishpaka, Tayta Dios mandakuntaka manataj rikuy tukunchu, chayka chashnatajmi- nirkami.
 4. Chashna nijpimi, Nikodemoka: -¿Ima shinataj shuj yuyaj runaka, kutin wacharingari? ¿Ima shinataj mamapaj wijsamanka kutin yaykungari?- nishpami tapurka.
 5. Shina nijpi Jesuska, kashnami kutichirka: -Pipish yakumanta, Diospaj Espiritumanta mana wacharishpaka, Tayta Dios mandakunmanka manataj yaykuy tukunchu, chayka chashnatajmari.
 6. Aichamanta wacharishkaka, aychallamari. Espiritumanta wacharishkaka, espiritumari.
 7. “Kutin wacharinatajmi kangichij” nishkamantaka, ama mancharichu.
 8. Wayraka, maymanta p'ukusha nishpapish p'ukunllami. Wajyajta uyashpapish maymanta shamukujta, mayman rikujtaka mana yachangichu. Diospaj Espiritumanta wacharijpish, chashnallatajmi- nirkami.
 9. Chashna nijpimi, Nikodemoka: -¿Ima shinataj chashnaka tukungari?- nishpa tapurka.
 10. Chaymantami Jesuska, kashna nirka: -¿Kanka, israelkunata yachachij kashka jawachu, kaytaka mana yachangi?
 11. Ñukanchijka yachashkatami parlanchij, ñukanchij ñawiwan rikushkatami willanchij. Ashtawanpish kankunamari ñukanchij willashkataka mana chaskingichij. Chashnatajmari kangichij.
 12. Kay pachapi tiyajkunawan ch'imbapurashpa willajpipish, mana kringichijchu. Jawa pachamanta willajpikarin, ¿ima shinataj kringichigari?
 13. Jawa pachamanka, pi mana wichiyarkachu. Runa Aichayujmi, jawa pachapi kawsakushpa uriyamurkani.
 14. Ima shinami shitashka pambapi Moiseska, bronse kulebrata kaspipi warkurka, Runa Aichayujpish chay shinallataj kaspipi warkushka kangatajmi.
 15. Pipish Payta krijka ama chingarichun, ashtawanpish wiñay kawsayta charichunmi chashnaka tukunga.
 16. Tayta Dioska kay pachapi kawsajkunata yallitaj k'uyashpami, Paypaj shujlla Churita kurka. Pipish Payta krijka ama chingarichun, ashtawanpish wiñay kawsayta charichunmi Payta kurka.
 17. Tayta Dioska Paypaj Churitaka, kay pachapi kawsajkunata jatun llakiman kachachunka mana kacharkachu. Ashtawanpish kay pachapi kawsajkunaka, Payllamanta kishpirichunmi kacharka.
 18. Pipish Payta krijka, jatun llakimanka mana ringachu. Ashtawanpish Tayta Diospaj shujlla Churita mana krijmi, Payta mana krishkamantaka ña jatun llakiman rinapaj tiyakun.
 19. Luz kay pachaman shamujpika, gentekunaka, mana allita rurajkuna kashpami, Luzta munanapaj randika amsataraj munarkakuna. Chaymantami jatun llakiman rina tukunkuna.
 20. Mana allita rurajkunaka, Luztaka p'iñankunami. Paykuna rurashka mana allikuna ama rikurichunmi, Luzmanka mana k'uchuyankuna.
 21. Ashtawanpish rurana kashkata rurajkunaka, Tayta Dios munashka shina kawsakushka rikurichunmi, Luzmanka k'uchuyamunllakuna- nirkami.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi: San Juan. Biblica Inc., 2010. Youversion.com nishkapi killkakatina. Gospelgo.com nishkapi killkakatina.

Quichua Imbabura, Ecuador - Imbabura Kichwa (Diospaj Shimi, 1994)

 1. Moiseska, jirru kulebrata rurashpami, jichushka pambapi kaspipi warkurka. Shinallatami, Runa Aychayu tukushka ñukapash, kaspipi warkuy tukunapacha kani.
 2. Shina warkuy tukujpimi, pipash ñukata krishpaka, na chingayta chingagringa. Ashtawangarin kawsaytami kawsagringa.
 3. Tayta Dioska, kay pachapi kawsajkunata ninanda juyashpami, paypaj shujlla Churiguta karamurka. Pipash payta krishpaka, na chingayta chingagringachu, ashtawangarin kawsaytami kawsagringa.

Diospaj Shimi: San Juan. Sociedad bíblica ecuatoriana, Quito 1994.

Quichua Imbabura, Ecuador - Imbabura Kichwa (Diospaj Shimi, 2010)

Nikodemo shuti runawan, Jesuswanmi parlashka

 1. Fariseo puramanda Nikodemo shuti shuj runami tiyarka. Payka, judiokunata mandaj puramandami karka.
 2. Chay runami, Jesuspajman tuta shamushpa, kashna nijurka: — Rabí, kikin yachachijuchunga Tayta Dios kachamushkatami yachanchi. Tayta Dios kikinwan kajpillami, kashna imagutapash juyayllata rurashpa rikuchijungi. Shina ruranataka, pipash na ushanllu— nijurkami.
 3. Shina nijpimi Jesuska, kashna nishpa tigrachirka: — Napacha llullashpami, kikindaka kashna nijuni: Pipash kutin na wacharishpaka, Tayta Dios mandajujtaka napacha rikuyta ushangachu— nirkami.
 4. Shina nijpimi Nikodemoka, kashna nirka: — Shuj ruku runaka, ¿imashnata kutin wacharita ushanga? ¿Kutin wacharingapaka, mamapaj wijsamanllu kutin yaykuyta ushanga?— nirkami.
 5. Shina nijpimi Jesuska, kashna nishpa tigrachirka: — Napacha llullashpami, kikindaka kashna nijuni: Mayjambash yakumanda, Diospaj Espiritumanda na kutin wacharishpaka, Tayta Dios mandajujman napacha yaykuyta ushangachu.
 6. Aichamanda wacharishpaka, aychallatami kan. Ashtawangarin Diospaj Espiritumanda wacharishpaka, Diospaj Espiritutami charin.
 7. “Kutin wacharinapachami kangichi” nishkamandaka, na manllarinachu kangi.
 8. Wayra shamushpaka, mayta munashkata wayramunllami. Maymanda shamujujta, mayman yalijujtapash na yachangichu. Wayrataka, wakashpa yalijujtallami uyangi. Diospaj Espiritumanda tukuylla wacharijkunapash, shinallatami — nijurkami.
 9. Shina nijpimi, Nikodemoka: — ¿Imashnata chashnaka tukungayari?— nishpa tigrachirka.
 10. Shina nijpimi Jesuska, kashna nishpa tigrachirka: — Kikinga, Israel llaktapi jatun yachachij kashpapash, ¿kaytaka nachu yachangi?
 11. Napacha llullashpami, kikindaka kashna nijuni: Imatapash yachashkatami, ñukanchika willachinajunchi. Imatapash rikushkatami, chashnapachami nishpa willachinajunchi. Ashtawangarin ñukanchi willachishkataka, na uyangapaj munashpami kawsangichi.
 12. Kay pachapi imapash tiyajmandami kikingunaman willachijurkani. Chaytapash na kringapaj munashpaka, jawa pachapi imalla tiyajkunamanda willachijpikarin, ¿imashnata kringichiyari?
 13. Pipash na jawa pachaman rishkachu. Ashtawangarin Runa Aichayu tukushka ñukallami, jawa pachamanda shamurkani. Shina kashpami, jawa pachapi kawsajuni.
 14. Moiseska, jirru kulebrata rurashpami, jichushka pambapi kaspipi warkurka. Shinallatami, Runa Aichayu tukushka ñukapash, kaspipi warkuy tukunapacha kani.
 15. Shina warkuy tukujpimi, pipash ñukata krishpaka, na chingayta chingagringa. Ashtawangarin kawsaytami kawsagringa.
 16. Tayta Dioska, kay pachapi kawsajkunata ninanda juyashpami, paypaj shujlla Churiguta karamurka. Pipash payta krishpaka, na chingayta chingagringachu, ashtawangarin kawsaytami kawsagringa.
 17. Tayta Dioska, kay pachapi kawsajkunata ninan llakiman kachangapaka, na paypaj Churita kachamurkachu. Ashtawangarin kay pachapi kawsajkunaka, paymandalla kishpirichunmi kachamurka.
 18. Paypaj Churita krijtaka, na llakichi tukunapachami nishkachu kanga. Ashtawangarin na krijtaka, Tayta Diospaj shujlla Churita na krishkamandami, llakichi tukunapachami nishkami kanga.
 19. Michami, kay pachaman shamurka. Gentekunaka, paykunapaj ruraykuna nali kajpimi, michata juyangapaj randika, yana yana tutapishna kawsanatara ashtawan juyarka. Chashna kawsajuymandaka, llakichi tukunapachami nishkami kanga.
 20. Nalitalla rurashpa tukuylla kawsajkunaka, michataka na rikunayachishpami kawsanajun. Paykuna nalita ruranajujpi ama jarkashpa rimanajuchunmi, michaman na kimirinajun.
 21. Ashtawangarin na llullashpa willachijuj Shimita katishpa kawsajkunaka, michaman kimirinajunmi. Tayta Dios munashkata rurashpa kawsanajushka rikurichunmi, chashna kimirinajun — nijurkami.

Diospaj Shimi: San Juan. Sociedad bíblica ecuatoriana, Quito 2010. Youversion.com nishkapi killkakatina.

Quichua Cañar, Ecuador - Kañari Kichwa (Dios Rimashcata Quillcashcami 2010).

Nicodemo Jesus-huan parlashcamanta

 1. Fariseokunapuramanta Nikodemo shuti runami tiyarka. Payka israelkunapurapika mandakmi karka.
 2. Pay Jesuspakman tuta rishpaka: — Yachachik, kanka Dios kachashka yachanchikmi. Pipish kan ruwakuk shina, milagrokunataka mana Dioswan kashpaka, mana ruwanmanchu — nirka.
 3. Shina nikpimi Jesuska: — Mayjanpish mana kutin wacharikka, Dios mandakuktaka mana rikungachu. Chayka chashnatakmi kanga — nirka.
 4. Shina nikpimi Nikodemoka: — ¿Ima shinatak runaka kutin wacharingayari? ¿Maytatak kutin mamapak wiksapi yaykushpa wacharingayari? — nirka.
 5. Shina nikpimi Jesuska: — Mayjanpish yakumanta, Diospak Espiritumanta mana wacharikka, Dios mandakukmanka manatak yaykungachu. Chayka chashnatakmi kanga.
 6. Aichamanta wacharikka, aychami kan. Ashtawanpish Espiritumanta wacharikka, Espiritumi kan.
 7. Ama ñuka: “Kutin wacharinami kan” nishkamanta mancharichu.
 8. Wayraka maymanta kashpapish pukunllami. Shina pukukpi uyashpapish, maymanta shamuktapish, mayman riktapish mana yachangichu. Shinallatakmi Diospak Espiritumanta wacharikkunaka — nirka.
 9. Shina nikpimi Nikodemoka: — ¿Ima shinatak chashnaka tukunyari? — nirka.
 10. Shina nikpimi Jesuska: — Kanka israelkunata yachachikmi kangi. ¿Chashna kashka jawachu kayta mana yachangi?
 11. Ñukanchikka imatapish yachashkatami ninchik, imata rikushkatami willanchik. Ñukanchik willashkataka mana kringichikchu. Chayka chashnatakmi kan.
 12. Kay pachapi ima tiyashkamanta willakpi mana krishpaka, ¿ima shinatak jawa pachamanta willakpika kringichikyari?
 13. Jawa pachamanka pi mana rishkachu, ashtawanpish Runa Tukungapak shamushka ñukallami jawa pachamanta shamurkani. Ñukami jawa pachapi kawsakka kani.
 14. Ima shinami Moisés shitashka pambapi bronsemanta ruwashka kulebrata kaspipi warkushpa rikuchirka, shinallatakmi Runa Tukungapak shamushka ñukapish, kaspipi warkushka kana kani.
 15. Chayka, mayjanpish ñukata krikka wiñay kawsayta charichunmi, chashnaka kana kani.
 16. Dioska kay pachapi kawsakkunata yallita kuyashpami, paypak shuklla Churita kay pachaman kacharka. Pipish payta krikka ama chingarichun, ashtawanpish wiñay kawsayta charichunmi, chashnaka kacharka.
 17. Dioska mana kay pachapi kawsakkunata llakiman kachachunchu paypak churitaka kacharkachu, ashtawanpish kay pachapi kawsakkunata kishpichichunmi kacharka.
 18. Mayjanpish Diospak Churita krikka mana llaki pachaman ringachu, ashtawanpish paypak shuklla Churita mana krikmi, pay mana krishkamanta llaki pachaman ringa.
 19. Paykunapak mana alli ruwakushkakuna ama rikurichunmi Achikyachik shamukpika, mana munashpa amsapi kawsanallata ashtawan munarka. Chaymantami juchanchishka kanga.
 20. Tukuy mana allita ruwakkunaka, paykunapak mana allita ruwashkakuna ama achikman rikurichunmi, Achikyachiktaka piñankuna.
 21. Kashkata ruwashpa kawsakkunaka, Diosllatak ruwachikushkata yachachunmi, achikman kuchuyankunalla — nirka.

Dios Rimashcata Quillcashcami: San Juan. Sociedades bíblicas unidas, Quito 2010. Youversion.com nishkapi killkakatina.

Quichua Salasaca, Ecuador - Salasaka Kichwa (Jesucristo Imashna Causashcada Imada Yachachishcada Parlaj-Libromi 1973).

Jesuswan Nikodemo parlashkamunda

 1. Israelgunada mandakunapuramunda Nikodemo shutiyuj shuj runami tiyarga. Paiga fariseo partemirga.
 2. Chi runami Jesusbujmun ruta shamusha Jesustaga: — Yachachij, kandaga ñukuchida yachachichun Tayta Dios kachashkadaga yachanimi. Tayta Dios mana payyun gakiga, kan rurashka shinadaga pi gashabish mana ruri pudinchu — nirga.
 3. Shina nikiga Jesuska: — Pibish mana kutin wacharishaga, Tayta Dios ima shina mandagushkadaga mana yachi pudinchu. Kay nishkaga shinalayaldijmi — nirga.
 4. Shina nikiga Nikodemoga
 5. Shina nikiga Jesuska nirga: — Pibish yakún, Diosbuj Sami Espiritún mana wacharishaga, Dios maybi mandagushkamun mana waygi pudinchu. Kay nishkaga shinalayaldijmi.
 6. Aichamunda wacharishkaga aychalladijmi. Diosbuj Sami Espiritumunda wacharishkaga sami espiritumi.
 7. Tukigunami kutin wacharina gan" nishkamunda ama mancharichu.
 8. Wayraga maymunda p'ukusha nishabish p'ukunllami. Juwas nikta uyashabish maymunda shamuktaga, maymun riktaga mana yachangichu. Shinalayaldijmi Diosbuj Sami Espiritumunda tuki wacharishkagunabish gan — nirga.
 9. Shina nikiga Nikodemoga: — ¿Imashtij shina gangari? — nirga.
 10. Shina nikiga Jesuska nirga: — Kanga, Israelgunada yachachij gashabish, kaydaga ¿manachu yachangi?
 11. Ñukuchiga ima yachashkadami parlanchi, ima rikushkadami shinamigan ninchi. Ñukuchij kangunamun parlashkadaga kangunaga mana uyasha ningichichu nishaga, shinalayaldijmi gangichi ninimi.
 12. Ñuka kangunamun kay pachabi tiyajkunamunda parlakibish, kangunaga mana kringichichu. ¿Ima shinadij jawa pachamunda parlakigarin, ñukadaga kringichiri?
 13. Runa Aichayuj tukushka ñukallami jawa pachamunda shamurgani. Jawa pachamunga pibish mana ñirgachu. Ñukallami jawa pachabi kawsaguni.
 14. Ima shinami Moiseska shitashka pambabi kulebrada shinalla rurasha kaspibi churarga, shinalayaldijmi Runa Aichayuj tukushka ñukabish kaspibi churashka gana gani.
 15. Ñukada tuki krijkunaga mana chingasha, ashtanbish mana tukurij kawsida charichunmi shina churashka gasha — nirga. Kay pachabi kawsakunada Tayta Dios k'uyashkamunda.
 16. Tayta Dioska kay pachabi kawsakunada achkadami k'uyasha paybuj shujlla Churidaga pibish payda krijka ama chingarisha, ashtanbish mana tukurij kawsida charichun kay pachamun kacharga.
 17. Tayta Dioska paybuj Churidaga kay pachabi kawsakunada jatun llakimun kachachun mana kachargachu, ashtanbish kay pachabi kawsakunada kishpichichunmi kacharga.
 18. Tayta Dioska paybuj Churida kriktaga jatun llakimunga mana kachangachu. Ashtanbish paybuj shujlla Churida mana krishkamunda chi mana krijmi jatun llakimun riña tukun.
 19. Mana krijkunaga payguna rurashkaguna mana alli gakimi, luz kay pachamun shamukiga ansadaga luzta yalli munargaguna.
 20. Mana allida rurakunaga tukigunami luztaga p'iñan. Payguna rurashkaguna ama mana alli rikurichunmi luzmunga mana kuchuyamusha ninguna.
 21. Ashtanbish allida rurakunaga tuki kawsibi Dios munashka shina rurashka rikurichunmi luzmunga kuchuyamun — nirga.

Jesucristo imashna causashcada imada yachachishcada parlaj libromi. Quichua del Ecuador dialecto de Salasaca Provincia de Tungurahua. Uyaychaq: Günter Schulze, Sociedades Bíblicas Unidas (United Bible Societies), 1973. 160 pp.

Quichua Salasaca, Ecuador - Salasaka Kichwa (Diosbuj Shimi: Mushuj Testamento 2013).

Jesuska Nikodemon parlanukushkamunda

 1. Israelgunapuramunda shuj pushaj Nikodemo shuti fariseo tiyaga.
 2. Payga Jesusta tuta rikungu rishaga, “Yachachij, ñukuchimu yachachichun Dios kanda kachushkadaga yachanchimi; mayjinbish, Dios paygun na igulda gakiga, pish na ruri pudishka rikuchinagunada kan ruragushka layaga, pish na ruri pudinmuchu,” niga.
 3. Shina niki Jesuska, “Kabishkadadimi nini: mayjin na kutinlladi wacharishaga, Dios ima laya mandashkadaga* rijsiidash na rijsi pudingachu,” niga.
 4. Chimunda Nikodemoga, “Shuj k'ari ña ruku gashaga, ¿ima layadi kutin wacharingari? ¿Mamaj iksa ukubi kutin waygusha wachari pudingacha?” niga.
 5. Shina tapuki Jesuska kashnami niga: “Kabishkadadimi nini: mayjinbish yakumunda shinaydi Diosbuj Espiritumunda na wacharijka, Diosbuj mandanamunga na waygi pudingachu.
 6. Gentemunda wacharijka, gentemi gan; Diosbuj Espiritumunda wacharijka espiritumi gan.
 7. Shinushaga, ‘Kutinmi wacharina gangichi,’ nisha Ñuka nishkadaga, ama mancharichu.
 8. Wayraga maymundash shitanllami; chi wayra shitashkada uyushash, maymunda shamushkada, maymu rigushkadash na yachungichu; Diosbuj Espiritumunda mayjin wacharishkaga shinami gan.”
 9. Shina niki Nikodemoga, “¿Kayga ima layadi ganga?” nisha tapuga.
 10. Chimunda Jesuska kashna niga: “Kan, Israelgunada yachachij gashash ¿kaygunada nachu yachugangiri?
 11. Kabishkadadimi nini: Ñukuchiga ima yachushkadami parlanchi, shinaydi ima rikushkadami yachi chayachinchi; shinash ñukuchi yachi chayachishkadaga kangunaga na kringichichu.
 12. Kay pachabi ima laya gashkada Ñuka parlakish na krishadijka, jawa pachabi ima laya gashkada parlukigarin, ¿ima layadi kringichiri?
 13. Jawa pachamunga pish na ichiyashkachu, ashtanbish jawa pachamunda uriyamuj, Aichayuj tukushka Churillami ichiyaj gani.
 14. Ima layami Moisés shitushka pushtubi kulebrada shuj kaspibi alzuga, shina layaydimi Ñuka Aichayuj tukushka Churish alzushka ganani,
 15. mashnalla Ñukabi krijkuna na tukurij kawsida charichun. Kay pachabi kawsujkunada Dios k'uyushkamunda
 16. Tayta Dios kay pachabi kawsujkunada manchanaydi k'uyushami, Paybuj shujlla Churida kachuga, mayjinsh Payda krijka ama chingarishalla, ashtangarin na tukurij kawsida charichun.
 17. Tayta Dioska Paybuj Churidaga kay pacha gentegunada juchachisha llakichingujka na kachugachu, ashtangarin paygunada llakichinamunda kishpichingajmi Paydaga kachuga.
 18. Mayjin Payda krijka, na juchachisha llakichishkachu gan. Ashtanbish mayjin na krijka, shujlla Diosbuj Churida na krishkamundaga ña juchachishkami gashka.
 19. Luz kay pachamu shamukish, gentegunaga na alligunada rurushkamundaga, Luzbuj randiga tutadami yalliga munugaguna; shinushaga ña juchachishkagunami gashka.
 20. Tuki na allida rurujkunaga, Luztaga na rikunachijkunami; chimunda payguna ima rurashkagunash ama yacharichunmi Luzmunga na kuchuyanguna.
 21. Ashtanbish mayjin kabishkada rurusha kawsujka, Dios munushka shina ruragushka rikurichunmi Luzmunga shamun.

Diosbuj Shimi: Mushuj Testamento. Caibi Mushuj Testamentomunda escribichishcagunada liyi pudingui. Jesusmunda escribichishcagunaga: San Juan.

Quichua del Napo, Ecuador - Napuruna Kichwa (Colegio Don Bosco 1988).

 1. Tiyarka shuk runa fariseo bulamanta, Nikodemo shutiyuk, judiokunapakpi jatun runa.
 2. Chay runa Jesuswan rimarinkapak tuta rishpa, payta nirka: —Yachachikkama, kanta Dios kachashkata ñukanchikta yachachinkapak yachanchik; manapipash kan rashkakunata rana ushanman, Dios mana paywan tiyashkapi.
 3. Jesus payta nirka: —Shuti pacha kanta nini: Maykanpash mana kuti pakarishpa, Diospak pachata mana rikuna ushankachu.
 4. Nikodemo payta tapurka: —¿Imashna shuk runa pakarina ushanka ruku kashpa? ¿Mamapak wiksapi yaykuna ushankachu kutillata pakarinkapak?
 5. Jesus kutiparka: —Shuti kanta nini: Shuk runa yakumanta Samaymantapash mana pakarishpa, Diospak pachapi mana yaykuna ushankachu.
 6. Aichamanta aychalla pakarin; Samaymanta samay pakarin.
 7. Ama mancharichu "kutillata pakarina kankichik" nishpa nuka nishkamanta.
 8. Wayra maypipash wayran; wayrashkata uyanki; ranti, wayra maymanta shamushkata, mayman rirashkata mana yachaypak kan. Chashnallata tukun Samaymanta pakarishkakunata.
 9. Chashha nikpi uyashpa; Nikodemo tapurka: —¿Imashnata kan rimashka tukunka?
 10. Jesus payta kutiparka: —Kan Israelpi yachachikkama kashpa, ¿manachu chaykunata yachanki?
 11. Shuti nini, ñukanchik yachashkata rimanchik, rikushkata willanchik chashnapash, ñukanchik willashkata mana ininkichik.
 12. ñuka kay pachamanta rimashkata kankuna mana inishpa, jawapachamanta rimakpi pishi iniwankichik.
 13. Manapi jawa pachaman sikarkachu; shuk runalla sikarka, jawa pachamanta uraykushka runa, paymi kay RUNA.
 14. Moises chunlla allpapi shuk machakuyta kaspipi shayachishka shina, kay RUNApash shayachishkami kanka,
 15. payta inikkuna wiñay kawsayta charinkapak.
 16. "Dios runakunata yapa llakishpa, paypak shuklla churita paykunaman kuyarka, payta inikkuna ama chinkarinuchun nishpa, ranti wiñay kawsayta charinuchun.
 17. Dios paypak Churita mana kachamurkachu kay pachata kawtsayachinkapak, kay pachata kishpichinkapak payta kachamurka.
 18. Diospak churita inik runa mana taripashkachu, kanka; ranti, mana inikkuna ña taripashka kanun, Diospak shuklla churita mana inishkamanta.
 19. Mana inikkuna kawtsayachishka kanun kayrayku: Puncha kay pachaman shamurka; runakunaka tutata punchamanta ashtawan munanurka, paykuna rashkakuna mana alli kashkarayku.
 20. Mana allita rurakkuna punchata chikninun, punchaman mana shamunun, ama paykuna rurashka rikurinkapak.
 21. Ranti, allita rurakkuna punchaman shamunun paykuna rashkakuna Dios munashka shina kashkata rikuchinkapak.

Colegio Don Bosco nishkapaq tikrashka (Diospak mushu kushka shimi). Colegio Don Bosco, 1988. Bible.is nishkapi killkakatina, rimashkatapash uyarina. Gospelgo.com nishkapi killkakatina.

Quichua del Tena, Ecuador - Tena Kichwa (Hermanos Libres del Ecuador 1982).

 1. Shu Nikodemo nishka fariseo runa tiyaka; judiuguna atun apu aka.
 2. Nikodemo Jesusma tuta shamuka: “Rabí, Yachachij,” nika, “kan Diosmanda shamuj yachachij ajta riksinchi. Manapiwas kan rashkasna munanayta rikurinaunara rangaj ushanma Dios mana paywa tiyajpi.”
 3. Jesús kutipasha payta nika: “Sirtu pacha kanda nini: maykambas mana kuti pagarisha, Dios mandana pachara rikunara mana ushangachu.”
 4. Nikodemo nika: “Shu runa, ¿imasna rasha kuti pagaringachu ruku ashkai? ¿Paywa mama iksay kuti ikunara ushangachu pagaringaj?”
 5. Jesús kutipaka: “Sirtu pacha kanda nini, maykans yakumandas Ispiritumandas mana pagarisha, Dios mandana pachai ikunara mana ushangachu.
 6. Aichamanda pagarij aychami; Ispiritumanda pagarij ispiritumi.
 7. Ama manzharichu ñuka kanda nishkamanda: ‘Kutillara pagarina angichi. ’
 8. Wayra maymandas wayramun, pay uyarishkara uyangi. Astaun wayra maymanda shamushkaras, mayma rishkaras mana yachangichu. Shinallarami tukui Ispiritumanda pagarishkauna.”
 9. Nikodemo payta kutipasha nika: “¿Imasna rasha kasna tukungai?”
 10. Jesús payta kutipaka: “¿Kan Israel Yachachij Apu ashallara, kayta mana yachangi?”
 11. Sirtu pacha kanda nini, ñukanchi yachashkara rimanchi, ñukanchi rikushkara rikuchinchi; kanguna ñukanchi rimashkaunara mana chaskingichi.
 12. Kanguna ñuka kay pachamanda kuintashkaunara mana kirisha, ¿imasna rashara ñuka awa pachamanda kuintashkaunara kiringichi?
 13. Piwas awa pachama mana sikakachu, astaun awa pachamanda irgumujlla; pay awa pachai tiyaj Runa Churimi.
 14. Imasna Moisés chakishka allpa partii machakuira atarichika kaspi awai, shinallarami Runa Churi atarichishka anga,
 15. maykambas paywajpi kirisha ama chingarichu, astaumbas wiñay kawsayra charichu.
 16. ”Kasnami Dios kay pachara llakika, paywa sapalla Churira kuka, maykans paywajpi kirisha ama chingarichu, astaumbas wiñay kawsayra charichu.
 17. Dios paywa Churira mana kachamukachu kay pachara kawçayachingaj, astaun paymanda kay pachara kishpichingaj.
 18. Maykans paywajpi kirijta mana kawçayachishkachu, astaun maykans mana kirijta ña kawçayachishkami, Diospa sapalla Churi shutii mana kirishkamanda.
 19. Kaymi kawçayana: punzha kay pachama shamuka, runauna punzhamanda yalira tutara llakinauka, payguna rashkauna manali ashkamanda.
 20. Tukui manalira rajkuna punzhara chijninaun, punzhama mana shamunaun, payguna rashkaunamanda ama piñay tukungaj.
 21. Alira rajka punzhama shamun pay rashkauna Diosmanda rashkaunami nisha rikuchingaj.”

Hermanos Libres del Ecuador nishkapa tikrashka (Diospa mushuk paktachina shimi). Hermanos Libres del Ecuador, 1982. Bible.is nishkapi killkakatina, rimashkatapash uyarina. Gospelgo.com nishkapi killkakatina.

Quichua del Oriente, Ecuador - Kichwa shimipi (Ñucanchi Señor Jesucristomanda Shimi 1992).

Nicodemo Jesusma shamun

 1. Shu Nikodemo nishka fariseo runa tiaka; judioguna atun apu maka.
 2. Nikodemo Jesusma tuta shamuka: Rabí, Yachachij, nika, kan Diosmanda shamushka yachachij ajta riksinchi. Manapiwas kan rashkasna munanaita rikurinaunara rangaj ushanma Dios mana paywa tiajpi.
 3. Jesús kutipasha payta nika: Sierto pacha kanda nini: Maykambas mana kuti pagarisha, Dios mandana pachara rikunara mana ushangachu.
 4. Nikodemo nika: Runaga ¿imasna rasha kuti pagaringachu ruku asha? ¿Payga mama iksay kuti ikunara ushangachu pagaringaj?
 5. Jesús kutipaka: Sierto pacha kanda nini, maykans yakumandas Espiritumandas mana pagarisha, Dios mandana pachai ikunara mana ushangachu.
 6. Aichamanda pagarij aychami; Espiritumandas pagarij espiritumi.
 7. Ama manzharichu ñuka kanda nisha: Kutillara pagarina angichi.
 8. Wayra maymandas wayramun, pay tulupushkara uyarin. Astaun wayra maymandas shamun, maymas rin, kan mana yachangichu. Shinallarami tukuy Espiritumanda pagarishkauna.
 9. Nikodemo payta kutipasha: ¿Imasna rasha kasna tukungai? nika.
 10. Jesús payta nika: ¿Kan Israel Yachachij Apu ashallarachu, kayta mana yachangi?
 11. Sierto pacha, kanda nini, ñukanchi yachashkara rimanchi, ñukanchi rikushkaras rikuchinchi; kangunaga ñukanchi rimashkaunara mana chaskingichi.
 12. Kanguna ñuka kay pachamanda kuentashkaunara mana kirisha, ¿imasna rashara ñuka awa pachamanda kuentashkaunara kiringichi?
 13. Piwas awa pachama mana sikakachu, astaun awa pachamanda irgumujlla; pay awa pachai tiaj Runa Churimi.
 14. Imasna Moisés chakishka allpa partii machakuyra atarichika kaspi awai, shinallara Runa Churi atarichishka anga,
 15. tukuy maykambas paywajpi kirisha ama chingarichu, astaumbas wiñay kausayra charichu.
 16. Kasnami Dios kay pachara llakika, paywa sapalla Churira kuka, maykans paywajpi kirisha ama chingarichu, astaumbas wiñay kausayra charichu.
 17. Diosga paywa Churira mana kachamukachu kay pachara kausayachingaj, astaun paymanda kay pachara kishpichingaj.
 18. Maykans paywajpi kirijga mana kausayachishkachu, astaun maykans mana kirijta ña kausayachishkami, Diospa sapalla Churi shutii mana kirishkamanda.
 19. Kaymi kausayana: Punzha kay pachama shamuka, runaunaga punzhamanda yali tutara llakinauka, payguna rashkauna manali ashkamanda.
 20. Tukuy manalira rajguna punzhara chijninaun, punzhama mana shamunaun, payguna rashkaunay ama piñay tukungaj.
 21. Alira rajga punzhama shamun pay rashkauna Dios rashkaunami rikuchingaj.

Nuevo Testamento Nishca. Ñucanchi Señor Jesucristomanda Shimi. Sociedades Bíblicas Unidas, Quito 1972. Gospelgo.com nishkapi killkakatina.

Quichua del Pastaza, Ecuador - Pastasa Kichwa (Diospa Shimi 1992).

 1. Chi uras Nikodemo nishka shuk fariseo runa tiyara, israel runagunawa amuguna mandak muntunmanda ara.
 2. Kay Nikodemo shuk tuta Jesushuan kuintanakungawa rira. Paktasha payta nira, Yaya Dios ñukanchita yachachingawa kanda kachashkataga yachanchimi señor. Kan rashkagunata pi runawas ranata mana ushanzhu Yaya Dios chi runawan mana aupiga.
 3. Nikpi Jesuska kasna nira, Sirtupacha kanda nini piwas mana llullukukuinta kutillata pagarishaga Diospa ali mandanama yaykunatas mana ushangachu.
 4. Kasna Jesus nikpi Nikodemo tapura, Imasata shuk runa ña ruku asha kutillata pagarinataga ushan. Ushanzhu kuti paywa mamawa wiksa ukuibi yaykunata kutillata pagaringawaka.
 5. Tapukpi Jesus kutipara, Sirtupacha kanda nini, piwas yakumandas, chasnallata Diospa Samaymandas mana pagarishaga Diospa ali mandanama yaykunataga mana ushangachu.
 6. Runa mamamanda pagarikka runallata man, randi Diospa Samaymanda pagarikka Diospa Samaytami charin.
 7. Tukuimi kutillata pagarina anaun ñuka chasna nikpi ama manzharingichu.
 8. Wayraga maykan partimawas wayranllami. Randi wayrashkata uyashawas maymanda shamuktas, mayta riutas mana yachaybakchan. Chasnallatami Diospa Samaymanda kuti pagarikkunataga mana asirtangichi nira.
 9. Chasna nikpi Nikodemo kutillata tapura, Imasata kasnaga angaya.
 10. Tapukpi Jesus kutipara, Kanga israelgunata Diospa shimita yachachik runa ashallata kaygunataga manachu yachangi.
 11. Sirtupacha kanda nini, ñukanchi yachashkatami rimanchi, chasnallata ñukanchi kikin rikushkatawas kuintanchi. Chasna akpiwas ñukanchi kuintashkata kirinatas mana munangichichu.
 12. Kay pachaibi tiyakkunamanda ñukanchi kangunata kuintakpi mana kirishkangichi. Chasna akpi ñuka jawapachamanda kuintakpiga imasata kiringichiya.
 13. Mana piwas jawapachamaga sikashkachu, randi ñuka Runa Tukuk nishkallami chimandallata uraykumuk ashami ushani.
 14. Ñáaupa uras wañuk Moiseska chi chakishka pambai shuk paelamanda palutashina rasha, shuk suni kaspi jawaibi warkushka. Chasnallatami ñuka Runa Tukuk ashami warkuitukuna ani.
 15. Chasna tukuna ani tukui ñukata kirik runaguna wiñay kawsayta charinauchun nisha.
 16. Yaya Dioska kay pachai kawsak runagunata yapa llakishkamandami paywa sapalla churita kayma kachamushka tukui payta kirik runaguna ama ukupachama chingarinauchun, astawanbas wiñay kawsayta charinauchun nisha.
 17. Yaya Dios mana runagunata kaudsayachingawachu paywa churita kachara, randi kishpichichun nishami kachara.
 18. Tukui Diospa churita kirik runaguna wañushkawashaga ña mana kaudsayachishka tukungauna, randi mana kirik runagunaga ña kaudsayuk manaun Diospa sapalla churita mana kirishkamanda.
 19. Kaymandami chi mana kirik runaguna kaudsayachishka aunguna, payguna mana ali rashkamanda. Diospagmanda shamusha ak punzha nishkaga kay pachama shamugllayta, runagunaga chi punzharandimanda tutai purishkashina juchaibi kawsanata mas yali munanaura. Chimandami kaudsayachishka aungunami.
 20. Tukui mana alita rasha kawsak runagunaga Diosmanda shamuk punzhataga mana llakinaunzhu, chasnallata chi punzhama mana kayllayanaunzhu payguna mana alita rashkaguna ama pagllai rikurichun nisha.
 21. Randi Dios sirtu rimashkata katikkunaga punzhayachigma kayllayanaunmi payguna Dios munashkatashina rashkagunaga pagllai alita rikuringawa.

Diospa Shimi (mushuk paktachina shimi.). Diospa Shimi. El nuevo testamento en el idioma Quichua de Pastaza en Ecuador. Primera edición, 1992. Segunda edición, 2009. Wycliffe Bible Translators, 2009. Bible.is nishkapi killkakatina, rimashkatapash uyarina. Gospelgo.com nishkapi killkakatina.

Inga rimaypi, Colombia (Kaipimi Taita Dius Rimaku 1996)

 1. Sug judíu taita fariseo runami karka, Nikodemo suti.
 2. Chi runaka, sug tuta Jesuspagma chaiagrispa, nirka: — Iachanchimi, kam iachachig taita, Taita Dius kachamuska iachachig kangapa kagta. Taita Dius mana kamwa kagpika, manachar pudintrangi, chi mana imaurapas kawaskasinata kam rurangapa.
 3. Jesuska ainirka: — Kasami nuka niiki: mana ikuti llullu wawasina tiagsamugpika, ñi maikanpas mana pudingapa kanchu, Taita Dius suma mandakuskapi kawarigringapa.
 4. Chiura, Nikodemo tapurka: — Ña ruku runa kaspa, ¿imasatak ikuti pudiringa tiagsamungapa? Nigpi, ¿ikutichu mamandipa wigsa ukuma iaikurispa, pudirí tiagsamungapa; chasachu pudirí?
 5. Chiura, Jesuska ainirka: — Kasami nuka niiki: mana iakuwa i Santu Ispiritumanda tiagsamugpika, ñi maikanpas mana pudingapa kanchu, Taita Dius suma mandakuskapi iaikugringapa.
 6. Mamapa wigsamanda tiagsamug, aichallami ka. Ikuti Santu Ispiritumanda tiagsamugka, alli ispiritumi ka.
 7. “Chaiakumi, kamkuna ikuti tiagsamungapa”; nuka kamta chasa niskata mana ujnarikui.
 8. Wairaka, maima munaskamami pukunlla. Waira pukukuskata uiaspaka, mana iachangichichu, mainigmanda pukumukugta ñi masama rikugta. Chasallatami Santu Ispiritumanda tukui tiagsamugkuna tukugsamunkuna.
 9. Chiura, Nikodemo tapurka: — ¿Imasatak chasa kanga?
 10. Jesuska nirka: — Kam, Israelmanda runakunata iachachig taitami kangi. Ikuti chasataka, ¿imawantak mana iachangi?
 11. Kasami nuka niiki: nukanchika, iachaspami rimanchi; kawaspami willanchi. Nukanchi chasa willaskata, kamkunaka mana munangichichu uiangapa.
 12. Nuka kai alpapi tiaskamanda willakuskata kamkuna mana uiawagpika, ¿imasatak suma luarpi tiaskamanda willakuskataka uiawankangichi?
 13. — Ñi pipas mana suma luarma sikaska kanchu. Kai Runa Tukuska suma luarmanda uraikumuska, paillami ikuti suma luarma sikangapa ka.
 14. Imasami Moisés, chusa sitaska alpapi sug kulibrasina rigchata atarichirka: chasallatami kai Runa Tukuskatapas chaiaku, atarichii tukungapa;
 15. chasaka, paimanda tukui suma iuiagkuna mana puchukaridiru kaugsaita iukangapa.
 16. Taita Dius, kai alpamanda tukui runakunata ña iapa kuiaspa, kikinpa suglla wambratami kachamurka; chasaka, paimanda tukui suma iuiagkuna, puchukaringataka, mana puchukaridiru kaugsaita iukangapakuna.
 17. Taita Dius, kikinpa wambrata kai alpama mana kachamurka, kaimanda runakunata justisiai rurangapa. Nukanchita kispichingapami paita kachamurka.
 18. Maikanpas Taita Diuspa wambrata suma iuiagkuna mana justisiai tukungapa kankunachu. Ikuti maikan paita mana uiagkunaka, Taita Diuspa suglla wambrata mana uiagmanda, timpumi justisiai tukuska kankuna.
 19. Kasami justisiai tukurkakuna: paikunapa iuiaikunata punchaiachig runa kai alpama samuura, paikuna, mana alli rurag runakuna kaspa, chi punchaiachigta mana munarkakuna. Munarkakunami, tutaiachiska iuiaikunallawa kaugsanakungapa.
 20. Maikan mana alli ruragkuna, punchaiachigta mana munankunachu. Chiwanka, chi punchaiachigpagma mana kaillaiai munankunachu. Kaillaiagpikunaka, mana allilla ruraskamandami piñai tukuntrakuna.
 21. Ikuti maikanpas sutipa alli ruragkunaka, punchaiachigpagmami samunkuna; chasaka, paikuna ima alli ruranakuskata Taita Dius imasa munaskasina kagta kawachingapa.

Pukyu: "Kaipimi Taita Dius Rimaku", Colombia Inga rimaipi. Wycliffe Bible Translators niskapa killkaska 1996 watapi. Bible.is nishkapi killkakatina, rimashkatapash uyarina.

Quechua de Pastaza, Perú - Inka shimi / Pastasa Kichwa, Yaya Dyuspa Mushu Killkachishkan Shimi 1997).

 1. Tiyarka shuk runa Nikodemo shutiyu. Payka karka fariseo. Fariseokuna atipashkankunata ruranahun Moisés wañupa killkashkan kamachishkakunata alita paktachinankunapa. Chaymantapas Nikodemoka karka ñukanchi israel runakunapa apunchikunawa pakta apullatata.
 2. Chay runaka shuk tuta pakalla Jesusta pasyak rirka. Chaypi paktashpan rimarka: Yachachik, yachanchi Yaya Diospa kachashkan ñukanchita yachachik kanaykita. Yaya Dios kanta yanapashpanllami atipanki tukuy chay nima ima uras rikushkanchita ruranata.
 3. Chaypi Jesuska aynirka: Alita uyaway. Maykanmi mana mushumanta wawayarinchu, chayka manami Yaya Diospa kamachishkan tukushpa paypa ali kamachihushkanpi kawsankachu.
 4. Chayta uyashpan Nikodemoka tapurka: ¿Imashnataya shuk ruku runaka atipama mushumanta wawayarinata? Manami atipanchu mamanpa wiksanpi kutikashka yaykunata wawayarinanpa.
 5. Jesuska aynirka: Alita uyaway. Maykanmi runamanta wawayarishpan mana chasnallatata Yaya Diospa Espiritunmanta mushu runa tukushpanka payka manami Yaya Diospa kamachishkan tukushpa paypa ali kamachihushkanpi kawsankachu.
 6. Maykanmi runamanta wawa tukushka chayka runallatatami kan. Chasnallatata maykanmi Yaya Diospa Espiritunmanta mushu runa tukushka, chayka Yaya Diospa Espiritunpa kushkan kawsayyumi kan.
 7. Tukuymi mushumanta wawayarinaykichi tiyan nishpa rimashkaynita uyashpayki ama yuyarishpalla kipariychu.
 8. Wayrata yuyariy. Kunkaymanta maymantapas wayran. Mana yachanchichu maypimi kallarishka chaymantapas maypimi pasarinka nishpa. Mana wayrata asirtashpanchipas wayrashkanta uyanchimi. Chasnashinami runakunaka mana asirtashpankunapas imashnami Yaya Diospa Espíritun shuk runata mushuyachishkanta, chay runa mushu tukushkantaka yachanahunmi.
 9. Chaypi Nikodemoka kutikashka tapurka: ¿Imashnataya chayka?
 10. Jesuska aynirka: ¿Kanka ñukanchi israel runakunata yachachik kashpaykitatachu mana yachanki imamantami rimahuni?
 11. Alita uyaway. Ñuka runaynikunawa pakta yachashkanchitami rikushkanchitami yachachinchi. Chasna shutipa kashkata yachachishpanchipas kankuna apunchikuna mana munankichichu kirinata.
 12. Ñuka kankunata kay allpapi pasahushkanmanta rimashpayni mana kiriwankichichu. ¿Imashnataya kiriwankichima silupi pasahushkanmanta yachachinimaka? Manami kirinkichimachu.
 13. Nima maykan runa siluma sikashkachu chaypi kawsashpan silupi pasahushkanmanta yachakunanpa. Ñuka Yaya Diospa Kachashkan Runallami silupi kawsashpayni kay allpama shamushkani. Ñukallami kankunata atipani tukuy chaykunamanta yachachinata.
 14. Ñawpa Moisés wañuka chunlla chakishka allpapi bronsemanta machakuyata kaspipi watashpan shayachirka. Yaya rukunchi wañukunaka chay warkurihushkata rikushpankuna wañunankuna kashkankunamanta kishpirkakuna. Chasnashinami ñuka Yaya Diospa Kachashkan Runatapas alsawankakuna.
 15. Runakunaka ñuka alsashkankuna runapi sinchikushpankunaka wiñayparayku chinkarinankuna kashkankunamanta kishpinkakuna wiñaypa Yaya Dioswa kawsanankunapa.
 16. Yaya Dioska ñukanchi runakunata yapa yuyashpan shuklla Wawanta payshina Yaya Diosllatata kay allpama kacharka uchanchikunarayku wañunanpa. Chasna Wawanta kachashpanmi tukuy paypi sinchikukkunaka manana anchurishka paymanta wiñaypa parisishunchichu, ashwan paywana wiñaypa kawsashunchi.
 17. Yaya Dioska manami Wawantaka kay allpama kacharkachu ñukanchi runakunata kastigananpa. Ashwan paytaka kacharkami uchanchikunarayku wiñaypa kastigarina kashkanchimanta kishpichinanpa.
 18. Maykan runami Yaya Diospa Wawanpi sinchikun payka manami kastigarinkachu. Maykan runami mana sinchikunchu paypa Wawanpi, payka ñami kastigarishka kan, shuklla Wawanpi payshina Yaya Diosllatata kashkapi mana sinchikushkanrayku.
 19. Kasna kan imashnami runakuna kastigarishka tukurkakuna: Chay punchashina ali ruranakunata riksichik runami kay allpama shamushpan payta mana kasunayashpankuna chiknirkakuna. Amsapishina kawsashpankuna uchata rurashpalla katirkakuna. Rurashkankunaka millaypa kashkanrayku chay mana ali kawsanata ashwan munarkakuna chay ali kawsanamanta.
 20. Tukuy millaypata rurak runakunaka mana munanahunchu uchankunata riksinata. Chayrayku chay punchashina ali ruranakunata riksichik Kristuta chikninahun. Mana munanahunchu paypi sinchikunata pay mana riksichinanpa imashna millaypami rurashkankunaka.
 21. Tukuy ñukanchi Yaya Diospa munashkanta rurak runakunaka mana manchanchichu runa masinchikuna rurahushkanchikunata rikunankunapa. Ñukanchika punchata munanchi runa masinchikuna Yaya Diosta kasushpa kawsahushkanchikunata riksinankunapa.

Yaya Dyuspa Mushu Killkachishkan Shimi. Kay killkapi riman inka shimipi Yaya Diospa Wawan Jesukristu runakunata kishpichinanmanta. El Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo en el idioma quechua de Pastaza. La Liga Bíblica. Primera edición, 1997. Segunda edición, 2008. Bible.is nishkapi ñawinchay, rimashkatapas uyariy. Gospelgo.com nishkapi ñawinchay.

Quechua de San Martín, Perú - Lamas Kichwa (Tata Diospa Mushuk Rimanan 1992).

 1. Jerusalen llaktapi tiyarkan suk runa Nikodemo. Payka judiyu awtoridar fariseo runa karkan.
 2. Suk tuta Nikodemoka Jesusta rirkan tarik. Chaypina willarkan: —Maestru, yachanisapa Tata Dios kanta kachamushushkanta ñukaykunata yachachiwanaykipasapa. Mana Tata Dios kachamushushka kaptinka mana atipankimanchu nima milagrukunata rurayta.
 3. Chashna Nikodemo willaptinna Jesuska willarkan: —Mash allita uyariway. Suk runa mana kashkan nasishpaka manami atipanchu Tata Diospa mandunpi kawsayta.
 4. Chaypina Nikodemoka sukaman almirashpa Jesustaka willarkan: —¿Imashnatí atun runa atipanman kashkan nasiyta? Manami ni pi atipanmanchu mamanpa wiksanpi yaykuyta kashkan nasinanpa.
 5. Chashna willaptinna Jesuska willarkan: —Allita willayki: Suk runa yakumanta Tata Diospa Espiritunmanta mana nasishpaka manami Tata Diospa mandunpi kawsankachu.
 6. Tukuy runakuna tatanmanta mamanmanta nasishpa paykuna layallami kawsansapa. Tata Diospa Espiritunmanta nasishpankunara atipansapa mushuk layata kawsayta Tata Diospa munananta rurashpa.
 7. Ama almiraychu kashkan nasinaykichipa willaptini.
 8. Wayra maymantapish kaptin shamun. Ruyduwan shamuptin uyarishpanchi mana yachanchichu maymantami shamun nishpa. Mana yachanchichu maypimi rinka sinchikuk nishpa. Chashnallami Tata Diospa Espiritunmanta nasishpayki mana payta kawashpaykipish yachanki yanapashunaykita.
 9. Chashna Jesus willaptinna Nikodemoka kashkan tapurkan: —¿Imashnatí Tata Diospa Espiritunmanta nasiyman?
 10. Chaypina Jesuska willarkan: —Israel runakunapa alli yachachikukninkuna kaykashpayki ¿manachu yachanki?
 11. Mash allita uyariway. Ñukaykuna yachanaynikunata kawashkaynikunata yachachiykichi. Chashna yachachiptinikunapish mana kreyiwankichichu.
 12. Kay allpallapi wayrata yakuta nasinata mana kreyiwashpaykichika ¿imashnatí kreyiwankichiman sielupi kawsanaykichita yachachiptini?
 13. Mana ni pi sieluman rishpa kashkan shamurkanchu yachachikuk ima layami sieluka nishpa. Ñukallami sielumanta shamushkani yachachiknikichi.
 14. Ñawpa tiempu chunlla chakidu pampapi Moises fierrumanta ruradu machakuyta suk kaspipi timbishpa atarichirkan. Ñuka sielumanta shamudu runa kaptini chay machakuytashina ñukatapish suk kaspipi chakatawashpa atarichiwankasapa.
 15. Chashna atarichiwaptinkuna tukuy ñukata kreyiwak runakuna sieluman rinkasapa Tata Dioswan mana tukuyniyukta kawsak. Chashna Jesuska Nikodemowan parlarkan.
 16. Tata Dioska tukuy runakunata sukaman kuyawashpanchikuna kay allpaman chaylla wambranta kachamurkan uchanchikunarayku wañunanpa. Chashna wañushpa tukuy payta kreyik runakunata wañunanchikunamanta salvawanchisapa Tata Dioswan mana tukuyniyukta kawsananchikunapa.
 17. Uchasapa kaptinchikuna Tata Dios kastigawananchikuna tiyan. Payka chaylla wambranta kay allpaman kachamurkan chay kastigunchikunamanta salvawananchikunapa. Mana paytaka kachamurkanchu kastigawananchikunapa.
 18. Tata Diospa chaylla wambranta kreyishpa kawsaptinchikuna manana kastigawashunchisapanachu. Mana payta kreyishpa kawsak runakunata Tata Dios kastigankasapa.
 19. Tata Dios tukuy paykunata kastiganankuna tiyan mana allikunata rurashpalla kawsaptinkuna. Jesukristu kay allpaman shamurkan Tata Diospa yuyayninta yachachiwananchikunapa. Chashna yachachikuk shamushpa lusshina karkan. Mana Jesukristuta kreyik runakuna uchankunata mana sakinayashpankuna mana munarkansapachu luspishina kawsayta. Munarkansapa tutapishina kawsayllata.
 20. Mana alli rurak runakuna mana munansapachu uchankunata riksiyta. Mana uchankunata sakinayashpankuna mana munansapachu luspishina kawsayta ama Jesukristu uchankunata kawachinankunapa.
 21. Ñukanchikuna Tata Diospa rimananta kasushpa kawsashpanchikuna luspishina kawsanchisapa tukuy runakuna yachanankunapa Tata Diospa munananta rurananchikunata.

Tata Diospa Mushuk Rimanan. Señorninchi Jesukristu salvawananchikunapa alli rimanan San Martin kechwapi killkadu. La Liga Bíblica. Primera edición, 1992. Segunda edición, 2008. Bible.is nishkapi ñawinchay, rimashkatapas uyariy.

Quechua de Cajamarca, Perú - Kashamarka Kichwa (Mushuq tistamintu 2004).

 1. Karqanmi suq farisiyu duktrinayuq runa Nikudimu shutiq. Payqam isrraylinukunapa kamachikuqnin karqan.
 2. Chay Nikudimuqam suq tuta Jisusta rishpa watukuq, kayshina nirqan: —Yach'achikuq Taytitu, yach'anillapam qambaq: Tayta Dyusmi kach'amushushqa, noqaykunata yach'achiwanayki, nishpa. Chaqa Taytanchiq Dyus kach'amushushqa kaptinqam, atingi chay achka milagrukunata rurayta. Manaqa manam atingimanchu, nishpa.
 3. Chayshina Nikudimu niptinmi, Jisusqa nirqan: —Alliptam niyki, suq runa mushuqmanda nasishpam, atin Tayta Dyuswan syilupi kawsaytaqa. Manaqa manam atinchu, nishpa.
 4. Chaymi Nikudimuqa Jisusta kayshina tapurqan: —¿Imashinataq suq runaqa atinman mushuqmanda nasiriytaqa? Manam ni pipis atinmanchu mamamba pach'anman yaykuriyta, mushuqmanda nasinambaqqa, nishpa.
 5. Nikudimu chayshina niptinmi, Jisusqa nirqan: —Alliptam niyki, Tayta Dyuswan tukuy tyimpu pullan kawsanayki, puntata munan yakumanda, ispiritumanda nasinayki.
 6. Chaqa yumbay runakuna mamanmanda nasishpaqam, kwirpunda ch'askinllapa. Piru Dyuspa Santu Ispiritunmi wakingunata yanapan, mushuqmanda nasirinambaq, chay Santu Ispirituta kasushpa kawsananllapa.
 7. Chayri ama ispantaychu: “Mushuqmanda nasiriy”, nishuptiyqa.
 8. Chaqa wayraqam tukuy ladumanda wayran. Piru qamkuna uyashpaqam, mana yach'angillapachu: ¿Maymandam shamun? ni ¿maymanmi rin? nishpaqa. Chayshinallam Dyuspa Santu Ispiritunmanda nasiqkunapis. (Chay Santu Ispirituta mana rikashpapis, yach'anllapa: Paymi yanapawaykan, nishpa.)
 9. Chayshina Jisus niptinmi, Nikudimuqa mushuqmanda tapurirqan: —¿Imashinaraq kanqa chay layakunaqa? nishpa.
 10. Chaymi Jisusqa nirqan: —Isrraylinukunapa yach'achikuqnin kashpapischu, ¿mana yach'angi chaykunata?
 11. Alliptam niyki, noqaqam yach'ashqayta, rikashqayta yach'achiykillapa. Piru qamkunaqam mana kriyiwangichu.
 12. Chayshina kay pachapi rikashqaypaq parlachishuptiy, mana kriyiwashpaqa, ¿imashinataq kriyiwangiman, syilupi rikashqaypaq parlachishuptiyqa?
 13. Manam ni pipis syiluman rishpaqa, kutimushqachu. Noqallam Dyusmanda Shamuq Runa kashpa, syilumandaqa shamushqa kani.
 14. Unay tyimpupim chuncha lugarpi Muysisqa suq kulibrata jirrumanda rurashpa, suq qerupi alsarqan. Chayshinallam noqatapis suq kruspi rinllapa alsawaq,
 15. noqapi yumbay yuyakuqkuna ama chinganambaq, ashwan syiluman rishpa, tukuy tyimpu kawsanambaqllapa, nishpa.
 16. Chaqa Tayta Dyusqam kay mundupi yumbay tiyaqkunata ancha kuyashpa, sapalan Churinda kach'amurqan wañunambaq, paypi yumbay kriyiqkuna ama chingananllapa; ashwan tukuy tyimpu kawsananllapa.
 17. Chaymi Tayta Dyus kay munduman Churinda kach'amurqan, yumbayta chay kastigumanda washanambaq. Manam kach'amurqanchu, kay mundupi tiyaqkunata jusgashpa kastigananqa.
 18. Chaymi Dyuspa Churimbi yuyakuqkunataqa Taytanchiq Dyusqa mana rinchu chingachiq. Piru paypi mana yuyakuqkunataqam rin chingachiq, sapalan Churimbi mana kriyishqanllaparayku.
 19. Chaqa payqam kay mundumanqa shamushqa, Tayta Dyuspaq yach'achikunambaq. Chaymi suq michashina kashqa. Piru paypi mana kriyiqkunaqam mana munanllapachu michapishina kawsaytaqa. Chaqa uchangunata mana munashpa dijaytaqa, tutayaqpishina munanllapa kawsayta. Chaymi Taytanchiq Dyusqa paykunata rin kastigaq.
 20. Chay mana allita ruraqkunaqam mana munanllapachu ni pipis yach'anambaq chay mana alli rurashqambaqqa. Chaymi chay michashina kaqta ch'iqnishpaqa, mana qemikanchu, ama ni pipis rikashpa yach'anambaq: “Ancha malutam ruraykan”, nishpa.
 21. Piru suqkunaqam allip kaqta kasushpa, michapishina purinllapa. Chaymi tukuy runakuna rikashpa yach'anllapa: Taytanchiq Dyus munashqandam ruraykanllapa, nishpa.

Mushuq tistamintu. El Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo en el quechua de Cajamarca. La Liga Bíblica. Primera edición, 2004. Segunda edición, 2008. Bible.is nishqapi ñawinchay, rimashqatapas uyariy. Gospelgo.com nishqapi ñawinchay.

Quechua de Lambayeque, Perú - Inkawasi-Kañaris Kichwa (Mushuq Testamento 2004).

Jesuswan Nicodemo

 1. Jerusalenpimi taq uk fariseo runa Nicodemo shutiq. Payqami Israelmanta karguyjun runakunapa masin karan.
 2. Kay runami uk tuta, Jesusta watukuq rir, kaynu niran: —Yaçhachikuq Taytituy, yaçhanillapami Tayta Dyus kaçhamushusha yaçhachimanaykillapapaq nir. Chaqa, qamlami chay milagrukunata rurashaykitaqa rurayta puytinki. Dyus mana qamwan katinqa, mana rurayankimanchu chay milagrukunataqa nir.
 3. Chaynu Nicodemo nitinmi, Jesusqa niran: —Piru chiqaptami nishayki: Mayqanpis mana mushuqmanta nasiqqa, Dyus mantakushanpi mana kayta puytinqachu nir.
 4. Chaynu Jesús nitinmi, Nicodemuqa, kaynu nir tapuran: —Chayqa, ¿imanutaq uk runa rukuna karqa qashan nasiyanqaqa? ¿Ima mamanpa shunqunman yaykurchu, qashan mushuqmanta nasimuyanqa?
 5. Chaynu taputinmi, Jesusqa niran: —Chiqaptami nishayki: Uk runa yakumanta chaynulla Dyuspa Santu Ispiritunmanta manaraq nasiyarqa, Dyus mantakuyashanmanqa mana yaykuyta puytinqachu nir.
 6. Chaqa mayqanpis taytanllapakunalamanta nasiqqami paykuna munashanlata rurar kawsanllapa. Nataq Tayta Dyuspa Santu Ispiritunmanta nasiqkuna-shuypaqami Tayta Dyus munashanlata rurar kawsanllapa.
 7. Piru ‘Tukuymi mushuqmantaraq nasiyta ministin’ nishutiyqa, amami kusalata chaypaqqa yarpupakunkichu.
 8. Chaqa imanutaq wayramaqa pay munashannulla maymantapis shamun. Chaynu shamutin waqaqta uyaparmapis manami yaçhankichu maymanta shamun chaynulla mayman rin nirmapis. Chaynumi pasan Dyuspa Santu Ispiritunwan yarpuyninpi nasiqkunawanpis.
 9. Chaynu nitinqa, qashan Nicodemuqa tapuran: —¿Imanutaq kayqa kanqa? nir.
 10. Jesusqa niran: —¿Qam Israel runakunapa yaçhachiqnin karmapis, manachu kaytaqa yaçhanki?
 11. Chiqaptami nishayki: Nuqakunaqami allita yaçhaq kar chaynulla rikashayllapata ima willashunillapa. Piru qamkunaqa mana kriyinkillapachu.
 12. Chaynu kay pachapi rikaypaqkunapaq willashutiyllapa mana kriyirqa, ¿imanuna kriyinkillapa unaq syilupi mana rikaypaqkunapaq willashutiyllapamaqa?
 13. “Chaqa manami mayqanpis unaq syilumanqa iqashachu. Ashwanmi tukuy chaykunapaqqa yaçhan Dyusmanta Shamuq Runala.
 14. “Unaymi chunllaq lugarpi runakunata largu kuru kanisha katin, Dyuspa rimaqnin Moisés, jyirrumanta largu kuruta rurar unaqman qirupi alsatin, kanikasha kaqkunaqa rikarla, alliyaranllapa. Chaynullami Dyusmanta Shamuq Runatapis qirupi klabar alsanqallapa unaqman.
 15. Chaynami tukuyla paypi kriyiqkunaqa washakar tukuy tyimpupaqna kawsanqallapa.
 16. “Tayta Dyusqami tukuy runakunata kusalata munashanrayku uklayla Wamranmatapis kaçhamuran. Chayna tukuyla paypi kriyiqkunaqa amana wanurchu tukuy tyimpupaqna washakar kawsananllapapaq.
 17. Chaqa Tayta Dyusqa Wamrantaqa manami mayqanta uchachar kastigananpaqchu kaçhamuran, ashwanmi tukuyta washananpaqna.
 18. “Chaymi mayqanpis, Tayta Dyuspa uklayla Wamranpi kriyiqqa, mana imapaqpis uchachakar kastigakanqanachu. Piru chay mana kriyiq-shuypaqa may tyimpu uchachakashana. Chaymi tukuy tyimpupaqna kastigakanqa.
 19. Chay mana kriyiqkunaqami uchachakashana. Chaqa mana allinkunata rurar tutaparaqlapi kayta munar, Dyuspa Wamran achkirachikuq shamutinqa, mana yaçhayta munaranllapachu paywanqa.
 20. Tukuy mana allinta ruraqkunaqa, chay achkirachikuqtaqa çhiqnin. Chaymi paypa naypanmanqa mana qimikayta munanllapachu, tukuy saqra rurayninllapakunaqa shutiman mana rikarinanta munar.
 21. Piru chay allinta ruraqkuna-shuypaqa chay achkirachikuqpa naypanman mas qimikanllapa. Chayna tukuyta intrachinanpaq Tayta Dyus munashannulla rurar kawsanllapa nir”.

Mushuq testamento. El Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo en el idioma Quechua de Lambayeque, Inkawasi—Kañaris, Perú. La Liga Bíblica. Primera edición, 2004. Segunda edición, 2008. Bible.is nishqapi ñawinchay, rimashqatapas uyariy. Gospelgo.com nishqapi ñawinchay.

Quechua del Huallaga, Perú - Wallaqa rimay (Apunchic Jesucristoc Chuscu Evangeliocuna 1923)

 1. Rimayninta kutichirqan Jesús y niparqan: Cheqaypa, cheqaypa, qamta ní, taqay mana yapay yurinmanchu, mana atipanchu rikayta Diospa reinunta.
 2. Nipaykun Nikodemo: Imanawparaq runa atipanman yapay yurita awkis kaykar? Atipanmanchu yaykuyta yapay mamampa pachanman?
 3. Rimayninta kutichirqan Jesús: Cheqaypa, cheqaypa, qamta ní, pipis mana yurinmanchu yakupita y Espíritupita, manam atipanchu yaykuyta Diosninchikpa reinunman.
 4. Aychapita yurishqa kaq aycham, y Espíritupita yurishqa kaq Espíritum.
 5. Ama muspapakuychu nishqápita: qamta yapay yurinaykipaq kaykan.
 6. Wayra munashqanman pukamun, y wiyanki qapareqta; astaw mana musyankichu maypita shamushqanta ni mayman haywashqanta: chaynu taqay llapan Espíritupita yurikoq.
 7. Rimayninta kutichirqan Nikodemo, y niparqan: Imanuta atipashun kayta rurayta?
 8. Rimayninta kutichirqan Jesús y niparqan: Qam kaykanki Israelpa yachacheqnin y mana musyankichu kaykunata?
 9. Cheqaypa, cheqaypa, qamta ní, musyashqanchikta rimanchik, y rikaykashqanchikta willaykanchik rimaywan, y mana chaskinkichu willakuyninchikta.
 10. Sichush qamta nikurqá kay pachakunapita, y mana kreinkichu, imanawparaq kreinki sichu nikúman hanaqpachapita?
 11. Pipis wicharqanchu hanaqpachaman, manachu hanaqpachapita uramushqa, runapa churillan, hanaqpachachu kaykaq.
 12. Y Moises hatarachishqannu waska kuruta chunyaqchu, chaynumi kanqa runapa churinta hatarishqa kananta.
 13. Llapan taqay yarakunman paychu mana chinkanampaq, manachay mana ushyaq kawayta charanampaq.
 14. Jina kaynupam kuyarqan Diosninchik pachata (runakunata), huknaylla churinta qoykurqan llapan taqaychu yarakuqkunata mana chinkanampaq, astaw mana ushyay kawayta charanampaq.

Apunchic Jesucristoc Chuscu Evangeliocuna (Apunchik Jesu Christopa Chusku Evangelionkuna) o sea los cuatro Evangelios traducidos al Quechua de los departamentos de Huanuco-Ancash, junto con el correspondiente Castellano. London and New York, 1923. T'ikraqninkuna: Rev. T. Webster Smith, Lazaro Chocano, Evangelical Union of South America.

Quechua del Huallaga, Perú - Wallaqa rimay (Tayta Diosninchi isquirbichishan 2010).

 1. Juk fariseo runami karan Nikodemo jutiyoj. Payqa Israelkunacho mandajmi karan.
 2. Chay runami juk chakay aywaran Jesús kajman. Chayaykur niran: «Maestru, noqakunaqa musyämi yachachimänaykipaj Tayta Dios kachamushushaykita. Qam rurashayki milagrukunataqa manami pipis ruranmanchu. Chaykunataqa ruranman kikin Tayta Dios yanapaptillanmi.»
 3. Chaura Jesús niran: «Rasunpami në: Tayta Diospa makincho kawananpäqa runa yapayrämi yurinan.»
 4. Chayno niptin Nikodemo tapuran: «¿Imanöpataj juk runa rukuna kaykarqa yapay yurinman? ¿Mamanpa pachanman kutinmanchuraj yapay yurinanpaj?»
 5. Chaura Jesús niran «Rasunpami në: Juk runa yakupitawan Espíritu Santupa munayninwan yurir-rämi Tayta Diospa makincho qoyayta tarenqa.
 6. Runapita yurej käqa runallami. Espíritu Santupa munayninwan yurej kajmi ichanqa espiritulla kar Tayta Dios munashanno kawan.
 7. ¿Imanirtaj yarpachakunki ‹yapayrämi yurinan› niptë?
 8. Espíritu Santu Tayta Diospa makincho runata imano purichishantapis pipis manami musyanchu. Imanömi wayra wayrämojta mayarpis runakuna mana musyanchu maypita wayra shamushanta ni maypa aywaykashantapis, chaynömi mana musyanchu.»
 9. Chayno niptin Nikodemo tapuran: «Tayta, nimashaykeqa umäman manami yaykunchu.»
 10. Chayno niptinmi Jesús niran: «Israelkunapa yachachejnin kaykar ¿manachu chayta tantiyanki?
 11. Rasunpami në: Qamtaqa willapaykä musyashätami. Rasunpa kajta rikashätami niykä. Chaypis qamkunaqa manami riqinkichu.
 12. Kay pachacho kajkunallapaj willapaykaptëpis mana riqiykarqa ¿imanöparäshi riqinkiman syëlucho kajkunapaj willapaptëqa?
 13. «Kay pachapitaqa manami pipis syëluman wichashachu. Destinädu Runami ichanqa janaj pachapita kay pachaman urämusha.
 14. Unayqa chunyajcho Moisés runsipita kulebrata rurariykur qeruman waqeran pipis rikärej käqa mana wañunanpaj. Chaynömi Destinädu Runatapis ruranqa
 15. pipis payman yärakoj käqa mana ushakaj kawayta tarinanpaj.
 16. «Tayta Diosqa runakunata fiyupa kuyarmi japallan kuyay wamranta kachamuran Payman pipis yärakoj käqa mana wañunanpaj chaypa rukenqa imaykamapis kawananpaj.
 17. Diosninchëqa kay pachaman wamranta kachamusha payman yärakojkunata salbananpämi, manami kastiqasha kananpächu.
 18. «Chaymi Tayta Diospa wamranman yärakoj-käqa mana kastiqakanqachu. Mana yärakoj kajmi ichanqa Diospa japallan wamranman mana yärakushanpita kastiqakänanpaj distinashana kaykan.
 19. Juchasapa käqa kastiqashami kanqa. Paykunaqa achki chayamusha kaykaptinpis juchallancho kawayta munaywan chakajllacho kakuyta munasha.
 20. Pipis juchata ruräqa achkino shamojta chikinmi chakajchöno juchayoj kashan mana musyakänanpaj.
 21. Allita rurajkunami ichanqa achkino shamojman yärakun Tayta Dios munashanno kawananpaj.»

Mushoj Testamento. Tayta Diosninchi isquirbichishan. Quechua del Huallaga, Huánuco (Pillcu Quechua), Perú. Sociedad Bíblica Peruana, A.C. Casa de la Biblia, 2010. Bible.is nishqapi ñawinchay, rimashqatapas uyariy. Gospelgo.com nishqapi ñawinchay.

Quechua de Panao, Perú - Panaw rimay (Mushog testamento 2009).

 1. Chay markaçhu Nikodemo jutiyuj runa tiyaran. Mayur fariseu runa kaykaptin, Israel-masinkuna alli ñawinpa rikaran.
 2. Juk chakay Jesúsman aywaran. Çhayar, niran: Yaçhaj tayta, Tayta Diosninchipa kaçhan kar, shiminta willapäkuykanki. Kamakächiyninpa tukuy-jinanpa runakunatapis yanapaykanki. Rurashaykikunata runa mana ruranmanchu. Chaymi kaçhamushushaykita nuwakuna musyä.
 3. Jesúsna niran: Sumaj tantiyakunkiman. Tayta Diosninchipa makinçhu imaypis kawanaykipaj yapayraj yurinayki.
 4. Nikodemuna tapuran: Aukis runa kaykar, ¿imanaypataj yapay yurïman? ¿Yapay yurinäpaj mamäpa paçhanman kutïmanchuraj? nir.
 5. Chaura Jesús niran: Sumaj tantiyakunkiman. Pipis Tayta Diosninchipa makinçhu kawayta munar, yakupitapis, Espíritu Santupitapis yurinman.
 6. Maman-taytanpita yurijkuna wañukujlla. Espíritu Santupita yurijkunam ichanqa Tayta Diosninchipa makinçhu kawan.
 7. Ama yarpaçhakuychu: Yapayraj yuriy niptï.
 8. Wayrata mayarsi, maypita shamushantapis, maypa aywashantapis runakuna mana musyanchu. Chay-jina Espíritu Santu pï-pïta kawachishantapis runakuna mana musyanchu.
 9. Chaura Nikodemo niran: Tayta, shimiki umäman mana yaykunchu.
 10. Jesúsna niran: Moiséspa shiminta Israel-masikikunata willapaykarsi, ¿manaçhi tantiyakunkichu?
 11. Sumaj tantiyakunkiman. Musyashäta, rikashäta nuwakuna willakü. ¿Imanirtaj jamkuna shimïta mana çhaskikunkichu?
 12. Rikashallaykita willapaykaptïsi mana çhaskikur, ¿imanuyparaj çhaskikunkiman janaj pachapita willapaptï?
 13. Janaj pachaman jiqarkur, pipis mana willakuj kutimunmanchu. Nuwam ichanqa Tayta Diosninchipa kaçhan kar, janaj pachapita yarpamushkä.
 14. Unayqa chaki pachaçhu brunsipita kuruta rurarkur, Moisés juqarächiran. Chay-jina nuwatapis Tayta Diosninchipa kaçhan kaykaptïsi, juqarachimanqa.
 15. Pipis nuwaman yupachikamaptin, mana ushyakaj kawayta tarinqa.
 16. Tayta Diosninchi llapan runata llakipashpan kay pachaman japallan Wawanta kaçhamuran. Pipis Wawanman yupachikur, ushyakayman mana çhayanqapächu. Manchäqa imaykamanpis kawanqa.
 17. Tayta Diosninchi Wawanta kaçhamuran mana ñakayman runakunata çhayachinanpächu; manchäqa llapanta jishpichinanpaj. Paylla jishpichimäshun.
 18. Chaymi Wawan Jesúsman yupachikuptinchi, Tayta Diosninchipis alli ñawinwan rikamanchi. Mana yupachikuptinmi ichanqa, pitapis juyu ñawinwan rikan. Ñakaymanpis mayna çhayachisha japallan Wawanman mana yupachikushanpita.
 19. Runakunapa shunqunta musyapänanpaj Tayta Diosninchi Jesústa kaçhamuran. Paymi achki-jina Tayta Diosninchipa shunqunta musyachikuran. Juchaçhu arujkunam ichanqa chakajçhu-jina kawayllata munaran. Achkiçhu kawayta mana munashan-jina, Tayta Diosninchitapis mana wiyakuranchu. Chaymi Jesústapis wasqiparan.
 20. Llapan juchallaçhu arujkuna achkita chikin. Rikaytapis mana munanchu jucha aparikushanta mana taripunanpaj.
 21. Tayta Diosninchipa shunqun munashannuy kawajkunam ichanqa achkiman witipushan-jina Jesúsman witipun. Paykuna allita rurar kawaptin, Tayta Diosninchipa makinçhu kawaykashantapis runakuna musyanqa.

Mushuj Testamento. El Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo en el idioma Quechua de Panao Huánuco, Perú. La Liga Bíblica. Primera edición, 2009. Bible.is nishqapi ñawinchay, rimashqatapas uyariy. Gospelgo.com nishqapi ñawinchay.

Quechua de Huamalíes, Perú - Wamali rimay (Mushog testamento 2003).

 1. Juk fariseo runami karqan Nikodemo jutiyoq. Payqa Israel runakunapa autoridäninmi karqan.
 2. Paymi sakaylapa Jesús kaqman aywarqan parlananpä. Chaykurmi nerqan: “Milagrukunata rurashqaykita musyarmi tantyayä Tayta Dios yanapaykäshushqaykita, taytay. Saymi musyayä noqakunata yachasiyämänaykipä kachamushushqaykita.”
 3. Saymi Jesús nerqan: “Runakuna Tayta Diospa naupanman chäyänanpäqa yapayrämi yurinman. Yapay mana yurerqa manami pipis gloriaman chanqapäsu.”
 4. Sayno niptinmi Nikodemo taporqan: “¿Imanöpatä runakuna yapay yuriyanman yurishqana kaykarqa? ¿Kutiyanmansurä mamanpa pachanman yapay yuriyänanpä?”
 5. Saymi Jesús nerqan: “Manami runakuna mamanpa pachanman kutiyänanpäsu nikä, sinöqa Santu Espiritupa munayninwan yapay yuriyänanpämi. Pipis yakuwan y Santu Espiritupa munayninwan yapay mana yurerqa manami Tayta Diospa naupanman chanqapäsu.
 6. Manami pipis mamanpita yurishqalanpitasu salvash kanqa, sinöqa Santu Espiritupa munayninwan yurishqanpitarämi.
 7. Gloriaman chänanpä lapan runakuna yapayrämi yuriyänan niptë ama mansakaysu.
 8. Vientumushqanta wiyarpis runakuna manami musyayansu maypita vientu shamushqanta ni maypa aywashqantapis. Saynölami runakuna tantyayansu yapay yurishno kananpä Santu Espíritu imata rurashqantapis.”
 9. Sayno niptinmi Nikodemo nerqan: “Noqaläpis saytaqa manami tantyäsu, taytay.”
 10. Sayno niptinmi Jesús nerqan: “Israel runakunapa yachaseqnin kaykarpis ¿manaku sayta tantyanki?
 11. Say nishqäkunata mana tantyaptikipis noqaqa qamta wilapaykä musyashqätami. Sayno kaptinpis qamkuna manami kriyiyankisu nishqäta.
 12. Runakuna yapay yurishno kayänanpä nishqäta mana kriyiykarqa ¿imanöpatä kriyiyankiman masta niptëpis?
 13. “Manami pipis gloriaman aywarkur kutimushqasu saycho imano kashqantapis runakunata wilananpä. NOQAM I isanqa gloriapita kay pasaman shamushkä. Saymi rasun kaqta runakunata wilapä.
 14. Pipis noqata chaskikamaqkunaqa gloriacho kushishmi imayyaqpis kawanqapä. Sayno kawayänanpäqa puntata NOQA wanushärämi. Sunyaq saki jirkacho kulebra pikashqanpita runakuna aliyäyänanpä bronsipita fundish kulebrata Moisés shawashqannömi noqapis kruzcho wanushä
 15. chaskikamaq runakuna salvakuyänanpä.”
 16. Runakunata kuyashpanmi Tayta Dios kachamorqan kuyay surinta. Saynöpami pipis Tayta Diospa surinta chaskikur payman yärakoq käqa in ernuman qaykushqanasu kayanqa, sinöqa gloriamanmi chäyanqa imayyaqpis saycho kawayänanpä.
 17. Tayta Diosninseqa surinta kachamorqan payman yärakoqkunata salvananpämi. Saymi Tayta Diospa surinman yärakoq käqa gloriaman chanqapä.
 18. Mana yärakoq kaqmi isanqa in ernuman qaykush kanqapä.
 19. Paykunaqa sakäpakushno kawar jusalikuyashqankunata kachariyta manami munayansu.
 20. Saymi Tayta Diospa surin kay pasaman shamush kaptinpis payta chaskikuyansu.
 21. Tayta Diospa surinta chaskikoq kaqmi isanqa jusalikuykunata kacharin. Sayno kacharinanpäqa Tayta Diosninsimi payta yanapan.

Mushog testamento. El Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo en el idioma Quechua de Huamalíes-Dos de Mayo Huánuco, Perú. La Liga Bíblica. Primera edición, 2003. Segunda edición, 2008. Bible.is nishqapi ñawinchay, rimashqatapas uyariy. Gospelgo.com nishqapi ñawinchay.

Quechua de Margos-Yarowilca-Lauricocha, Perú - Marqus-Yaruwillka-Lawriqucha rimay (Mushog Testamento 2003).

 1. Juk fariseo runami karqan Nikodemo jutiyoq. Payqa Israel runakunapa autoridäninmi karqan.
 2. Paymi tsakaylapa Jesús kaqman aywarqan parlananpaq. Chayaykurmi kaynoq nerqan: “Milagrukunata rurashqaykita musyarmi tantyapäkö Tayta Dios yanapaykäshushqaykita, tayta. Tsaymi musyapäkö noqakunata yachatsimänaykipaq kachamushushqaykita.”
 3. Tsauraqa Jesús kaynoq nerqan: “Runakuna Tayta Diospa naupanman chayananpäqa yapayraqmi yurinman. Yapay mana yurerqa manami pipis gloriaman chayanqapaqtsu.”
 4. Tsauraqa Nikodemo kaynoq taporqan: “¿Imanoqpataq runakuna yapay yurinman yurishqana kaykarqa? ¿Kutinmantsuraq mamanpa pachanman yapay yurinanpaq?”
 5. Tsauraqa Jesús kaynoq nerqan: “Manami runakuna mamanpa pachanman kutinanpaqtsu niykä, sinöqa Santu Espiritupa munayninwan yapay yurinanpaqmi. Pipis yakuwan y Santu Espiritupa munayninwan yapay mana yurerqa manami Tayta Diospa naupanman chayanqapaqtsu.
 6. Manami pipis mamanpita yurishqalanpitatsu salvashqa kanqa, sinöqa Santu Espiritupa munayninwan yurishqanpitaraqmi.
 7. Gloriaman chayananpaq lapan runa yapayraqmi yurinman niptë ama mantsakaytsu.
 8. Wayrämoqta mayarpis runakuna manami musyantsu maypita wayra shamushqanta ni maypa aywashqantapis. Tsaynoqlami runakuna mana tantyapäkuntsu yapay yurishqanoq kananpaq Santu Espíritu imata rurashqantapis.”
 9. Tsaynoq niptinmi Nikodemo nerqan: “Noqaläpis tsaytaqa manami tantyätsu, tayta.”
 10. Tsaynoq niptinmi Jesús kaynoq nerqan: “Israel runakunapa yachatseqnin kaykar ¿manaku tsayta tantyanki?
 11. Tsay nishqäkunata mana tantyaptikipis noqaqa qamta wilapaykä musyashqätami. Tsaynoq kaptinpis qamkuna manami kriyipäkunkitsu nishqäta.
 12. Runakuna yapay yurishqanoq kananpaq nishqäta mana kriyiykarqa ¿imanoqpataq kriyipäkunkiman masta niptëpis?
 13. “Manami pipis gloriaman aywarkur kutimushqatsu tsaycho imanoq kashqantapis runakunata wilananpaq. Noqami itsanqa gloriapita kay patsaman shamushkä. Tsaymi rasun kaqta runakunata wilapä.
 14. Pipis noqata chaskikamaqkunaqa gloriacho kushishqami imayyaqpis kawanqapaq. Tsaynoq kawananpäqa puntata noqa wanushaqraqmi. Chunyaq tsaki jirkacho kulebra pikashqanpita runakuna aliyänanpaq bronsipita rurashqa kulebrata Moisés shawashqannoqmi noqapis kruzcho wanushaq
 15. chaskikamaq runakuna salvakärinanpaq.”
 16. Runakunata kuyashpanmi Tayta Dios kachamorqan kuyay tsurinta. Tsaynoqpami pipis Tayta Diospa tsurinta chaskikur payman yärakoq käqa infiernuman manana qaykushqatsu kanqa, sinöqa gloriamanmi chayanqa imayyaqpis tsaycho kawananpaq.
 17. Tayta Diosnintseqa tsurinta kachamorqan payman yärakoqkunata salvananpaqmi. Tsaymi Tayta Diospa tsurinman yärakoq käqa gloriaman chayanqapaq.
 18. Mana yärakoq kaqmi itsanqa infiernuman qaykushqa kanqapaq.
 19. Paykunaqa jutsa rurashqankunata kachariyta manami munantsu.
 20. Tsaymi Tayta Diospa tsurin kay patsaman shamushqa kaptinpis payta mana chaskikärintsu.
 21. Tayta Diospa tsurinta chaskikoq kaqmi itsanqa jutsa ruraykunata kacharin. Tsaynoq kacharinanpäqa Tayta Diosnintsimi payta yanapan.

Mushog testamento. El Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo en el idioma Quechua de Margos-Yarowilca-Lauricocha, Perú. La Liga Bíblica. Primera edición, 2003. Segunda edición, 2008. Bible.is nishqapi ñawinchay, rimashqatapas uyariy. Gospelgo.com nishqapi ñawinchay.

Quechua de Huaylla Huanca, Perú - Waylla Wanka rimay (Mushü Limalicuy 2006).

 1. Ñatak Nikodemo šhutiyu nuna fariseokunap juknin puydïninmi Israelkunäçhu kala.
 2. Paymi tutallanpa Jesusman šhamul nin: “Yaçhachikü taytay, tantiapäkümi yaçhachipämänaykipä Dios kaçhamušhušhaykita. Paywan mana kayal'a kay sumä jatun lulašhaykitanu'a manaçh pipis lulaykunmanchu” nil.
 3. Niptinmi Jesus: “Rasunpa mayanpis mušhüpi mana näsimüká, manam Diospa gubirnunçhu kawsanmanchu” nin.
 4. Niptinmi: “¿Imanuypatan kašhan näsichwan awkishña kayal'a? ¿Icha mamanchikpa patanman yapalächun kutilkuchwan?” nin.
 5. Niptinmi: “Rasu-rasunpa yakupïtawan Chuya Ispiritupïta mana näsïká, Diospa gubirnunman manam mayanpis yaykunmanchu.
 6. Imapis käninman-kamallam näsichimun: nunapis kašhanmannüllam; Ispiritupis kašhanmannüllatakmi.
 7. Ama likapayllaman kamaychu ‘Mušhüpïmi näsinayki’ nishäkällawan'a.
 8. Chuya Ispiritup lulaynin waywa-yupaymi: waywaká may munašhanpapis linmi. Suynayninta uyaliptinchikpis, maypi šhamušhanta nï mayman lishantapis manam likanchikchu. Chaynümi Chuya Ispiritupis lulan mušhü kawsayta uykušhan nunakunäwan'a” nin.
 9. Niptinmi: “¿Chay'a imanuytá?” nin.
 10. Niptïmi: “Israelkunäpa puydï yaçhachikünin kayal-lächun mana tantiankimanpischu.
 11. Rasunpa yaçhašhäta likašhäta willaptïpis, amkuná manam pasapämankichu.
 12. Ñatak kay pachäçhu käkunällapïta niyaptïpis mana tantiayalchun, janay pachäçhu käkunäpïta willaptïlä kirimankiman ampá.
 13. Kaykunapi yaçhaykunanpä manam mayanpis janay pachäman ishpilachu, sinu'a ya'a Rasun Nunap Chulinkällam.
 14. Ñatak maynümi Moises chunyäninçhu brunsipi kulibrayta šhalkachila, chaynümi Rasun Nunap Chulinka šhalkachisha kašhä,
 15. ya'aman chalapakamäkunäta wiñay simpri kawsayta uykunäpä.
 16. “Tayta Diosñatakmari jinantin pachäçhu lluy nunakta sumä-sumä kuyal, japallan kuyay chulinta kaçhamula payman chalapakükunaka juchançhu manaña wañunanpä, ašhwanpa wiña-wiñaypä allin kawsaykäçhüña kawsananpämá.
 17. Tayta Dios kay pachäman chulinta kaçhamula manam nunakunäta käraykunanpächu, sinu'a chay mana allinkäpa makinpi julunanpämi.
 18. Chaymi payman chalapakükunaka juchanpi manaña käraykušhañachu kan'a. Mana chalapakükunämi ichá kärayküšhaña kayan, Diospa japallan chulinman mana chalapakušhanpa.
 19. Kay rasunkäpamá: juk akchinuypis kay pachäman pay šhamula. Jinaptinpis nunakunaka chay mana allin anla lulayninkunaçhu kayalkäšhanpam tutawyäkallakta ama-pacha nipäkula.
 20. Mayanpis mana allinta luläkunaká chay akchïta çhïnipalmi chayman mana ašhuykunchu lulayninkuna mana kamalaykunanpä.
 21. Ñatak rasunkämannuy kawsäkämi ichá, akchïman ašhuykamun, lluy lulayninkuna Diospa munašhanmannuy kašhan kamalaykunanpä” nin.

Mushog testamento. El Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo en el idioma Quechua Wanca, Perú. La Liga Bíblica. Primera edición, 2006. Segunda edición, 2010. Bible.is nishqapi ñawinchay, rimashqatapas uyariy. Gospelgo.com nishqapi ñawinchay.

Quechua de Junín del Norte, Perú - Tarma rimay (Tayta Diospa Guepacag Testamentun 1997).

 1. Chauraqa kara fariseo nipäkunqan kasta runam. Payqa kara Israel kastäkunapita, aliska alinninpaq rikasha runam aliskannin yachraq runam, Nikodemo jutiyoq.
 2. Paymi Jesusman paqaspa chrarur kay nin: “Yachrachiq, musyarkayämi yachrachinaypaq kayman Dios kachramushunqayta, manam pisi ima-ayqatas ruranmanchu qam rurayanqaynuyqa. Kaykunataqa ruranman pisi Dios yanapaptilanmi”.
 3. Niptin Jesusqa nirun: “Mayamay shumaq: Pisi mana yapay näsiqqa manam Dioswan kawanqachu imaysi”.
 4. Niptin Nikodemoqa nisha: “¿Imanaypataq runaqa nä chacha kayar yapay näsimunqa? Manam pisi mamanpa pachranman yaykunmanchu yapay näsimunanpaq”.
 5. Niptin Jesusqa kay nin: “Mayamay shumaq: Mana yakupitawan Espiritupita näsiqqa, manam Diospa munayninman yaykunqachu imaysi.
 6. Pi maysi runapita näsimuqqa runalam. Nätan Espiritupita näsimuqqa nä Diospa kastanmi.
 7. Ama kay ninqaqpita mayakasha niraq kaychu. Pi maysi näsipäkunqaqa yapayran.
 8. Tantiachishay kaynuypa: Maypitas chaypitas walyamuptin, waqariqlatam mayanchi. Nätan manam musyayanchichu maypita aywamunqantas ni mayta aywayanqantas. Chaynuymi mana rikapunchichu imanuypa runata chay Espíritu Diospa runanman muyuchinqantas”.
 9. Niptin Nikodemoqa kay ninmi: “¿Imanaypataq chaura chayqa rurakan?”
 10. Niptin Jesusqa nin: “Qamqa kayanki Israelchrüqa aliskannin yachrachiqtaq. Nätan ¿manachu kay ninqaqta tantianki?
 11. Mayamay shumaq: Noqakunaqa rimapäkü musyapäkunqätam, ñawikunawan rikapäkunqätam, nätan qamkunaqa manam chraskikurkankichu nipäkunqaqta.
 12. Chaura kay pachachru kaqkunapita rimayaptïsi, ‘Mana razonchri’ nirkayarqa manam qamkunaqa razonchri nipäkunkichu jana pachachru kaqkunapita rimapaptïsi.
 13. Nätan manam pisi jeqashachu jana pachaman, chaychru kaqkunapita willapäkushunaypaq, antis aywarayämü chaypitaqa, noqa jana pachapita shamusha runalam.
 14. Moiseschu unay wak jäpaq pampachru kulebra rurashata qeruman chrurayur shayachira, chaynuyran noqa jana pachapita shamusha runasi qeruman chrurasha kashaq.
 15. Chaynuypa pi maysi razonpa chraskimaqkuna, Dioswan imaykamas ali kawapäkunanpaq”.
 16. Chaura Tayta Diosqa aliska kuyakuqla karmi, kuyasha kay pachachru lapan runata. Chaymi kachramusha chay japalaylan Dios-mayinta lapan pi maysi “Payqa razonpa Diospitam shamusha” nir, yupachikuqkuna mana juchalanchru wanupäkunanpaq, antis Dioswan imaykamas kawapäkunanpaq.
 17. Diosqa kay pachaman kachramusha Dios-mayinta manam “Kay runakuna juchanpita kunchuchun” ninanpaqchu, antis lapan runata pay salvananpaqmi.
 18. “Payqa razonpa Diospitam” nir, pisi chraskikuqqa, “Manam nä kunchunkichu” nisham kayan. Nätan pisi mana chraskikuqqa kunchunanpaq nä nisham kayan, Diospa chay japalan-mayinta, mana chraskikunqanpita.
 19. Imaykamas kunchunanpaq nä nichikarärin juk achkinuysi Tayta Diospita shamushata mana chraskikurkarmi. Antis juchäkuyälar kawakuylata munar ima-ayqatas lutanlata kushisha rurapäkunqanpitam.
 20. Pi maysi lutanlata ruraqqa chreqninmi chay achkinuysi shamushata. Nätan manam ni ashuyärimunpishchu paymanqa chay lutan rurarkayanqanta ninanpita.
 21. Nätan pi maysi Dios ninqannuy kawaqqa ashuyapäkun chay achkinuysi shamushamanmi Diospa yanapayninwan ima rurarkayanqantas musyapäkunanpaq.

Tayta Diospa Guepacag Testamentun. El Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo en el idioma quechua del norte de Junín y del sur de Pasco, Perú. La Liga Bíblica. Primera edición, 1997. Segunda edición, 2008. Bible.is nishqapi ñawinchay, rimashqatapas uyariy. Gospelgo.com nishqapi ñawinchay.

Quechua de Ancash, Perú - Ankash nunashimi (Juanpa alli willakininkuna 1946).

 1. Tseelaayapam muunduta Dios kuyarqan, japallan Tsurintam qomushqa, taqee llapan peeman kreyikoq kaq, mana oqrakananpaq, sinoqa wiñee kaweeyoq kananpaq.

Juanpa alli willakininkuna. Biblia Ellukashqa Sociedadkuna. Lima, New York, Callao, London 1946. Uyaychaq: Howard Whittemore Cragin. 62 pp.

Quechua de Conchucos del Norte, Perú - Hanan Kunchuku rimay (Señor Jesucristopa Alli Willacuynin 2002).

 1. Juk fariseo Nikodemo shutiyoq runam, Israel runakunapa autoridäninkunawan mandakuq karqan.
 2. Paymi Señor Jesukristoman paqasllapa aywaykur nirqan: “Maestru, musyayämi yachatsiyämänaykipaq Dios Yaya kachamushunqaykita. Dios Yaya mana yanapaptinqa manam ni pipis qamnöqa milagrukunata ruranmantsu.”
 3. Señor Jesukristonam nirqan: “Rasunkaqtam niq: Pipis mamanpita yurinqannö mana yapay yurirqa, manam Dios Yayapa Mandakuy Reynonmanqa yaykuyanqatsu.”
 4. Nikodemonam nirqan: “Pero yashqanaqa ¿imanötaqshi yapayqa yurinman? ¡Akäsu pipis mamanpa pachanman kutiyta puedinmanku yapay yurinanpaq!”
 5. Señor Jesukristonam kontestarqan: “Rasunkaqtam niq: Manam mamaykipa pachanman kutinaykipaqtsu nikaq, sinöqa Espïritu Santopa poderninwan imayka yapay yuriqnö yakuwan bautizakunanpaqmi. Tsaynö mana yapay yurirqa manam ni imaypis Dios Yayapa Mandakuy Reynonmanqa yaykuyanqatsu.
 6. Pipis kay patsachö mamanpita yurishqa runaqa, kay patsachökaqkunallatam ruran Dios Yayapa mana wamran kar. Pero Espïritu Santopa poderniwan yuriqkaqmi sïqa, Dios Yayapa rasumpa wamranna kar, Espïritu Santo mandanqallanta ruran.
 7. ¿Kaynö niykuptiqku mantsakanki? Imanö kaptinpis yapayraqmi yuriyänan salvakuyta munaqkaqqa.
 8. “Wayra qayarar wayrämuqta wiyarpis manam rikäyankitsu maypita shamunqanta ni maypa aywanqantapis. Tsaynöllam rikäyantsu, Espïritu Santo poderöso kayninwan juk mushoq kawayman pitapis tikratsiptin.”
 9. Tsaynö Señor Jesukristo niptinmi Nikodemo yapay tapurqan: “Señor, manam musyallätsu. ¿Imanöraq tsaynöqa yapay yuriyanqa?”
 10. Señor Jesukristonam nirqan: “Israel runakunapa yachatsikuqnin kaykarpis ¿manaku kay ninqaqkunata tantiyar entendinki?
 11. Rasumpa musyanqätawan sieluchö rikanqätam, imayka juk testïqunö willakur parlä. Pero tsaynö willayanqaqta wiyaykarpis, qamkunaqa manam kriyiyämankitsu.
 12. Si kay patsachö kaykaqkunapaq willayanqaqta mana kriyiykarqa, ¿imanöraq sieluchö kaykaqkunapaq willayaptiqpis kriyiyämankiman?
 13. “Manam ni pipis sieluman aywaskir kutimushqatsu imanö kanqantapis willayäshunaykipaq. Mas bienmi Dios Yaya kachamuptin kay patsaman willakunanpaq shamushqa runalla, sielutaqa rasumpa reqen.
 14. Unay Moisés tsunya jirkachö bronsipita rurashqa kulebrata tukrupa puntanman watarkur jawinqannöllam, Dios Yaya Kachamunqan Runatapis kruzman klävaykur jawiyanqa.
 15. Tsaynö wañutsiyanqan runaman kriyikuqkunaqa llapanpis mana ushakaq kawaytam tariyanqa. Tsaynöllam Espïritu Santopa poderninwan yurishqa karqa sieluchö imayyaqpis shumaq kawakuyanqa.
 16. “Dios Yaya llapan runakunata alläpa kuyarmi, kay patsaman japallan kuyay Tsurinta kachamurqan. Tsaymi payman llapan kriyikuqkunaqa, infiernuman manana aywayanqanatsu, sinöqa mana ushakaq kawaytam tariyanqa, sieluchö imayyaqpis shumaq kawakuyänanpaq.
 17. Manam Dios Yayaqa runakunata infiernuman qarpunanpaqtsu japallan kuyay Tsurinta kachamurqan. Sinöqa llapan jutsasapa runakunapa jutsankunata perdonar salvananpaqmi.
 18. “Tsaymi pipis Dios Yayapa japallan Tsurinman rasumpa kriyikurqa, kondenakar infiernuman aywanqatsu. Pero Dios Yayapa japallan Tsurinman mana kriyikuqkunam sïqa, kondenakarnin infiernuchö imayyaqpis sufrinanpa aywanqa.
 19. Rasumpa kanqantam niyaq: Imayka mana alli ruraykunallachö kawayta munarmi, Dios Yayapa Tsurin kay patsaman imayka aktsinö salvamänapaq shamuptinpis chaskiyarqantsu. Tsaynö mana allikunata rurar tutapaychönö kawayanqanpitam kondenashqa kayanqa.
 20. Tsaymi llutan mana alli ruraq runakunaqa Señor Jesukristo imayka aktsinö kar, llapan jutsankunata musyakätsinanta mantsakurnin chikiyan.
 21. Pero Dios Yayapa Tsurinta chaskiqkaqmi sïqa, alli rurayninkuna musyakänanpaq Dios Yaya yanapaptin allish kawakuyan.”

Señor Jesucristopa Alli Willacuynin. El Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo en el idioma Quechua del Norte de Conchucos, Perú. La Liga Bíblica. Primera edición, 2002. Segunda edición, 2008. Bible.is nishqapi ñawinchay, rimashqatapas uyariy. Gospelgo.com nishqapi ñawinchay.

Quechua de Conchucos del Sur, Perú - Urin Kunchuku rimay (Mushog testamento 2002).

Tsaynömi Nikodemuwan Jesus parlayarqan.

 1. Juk fariseo runam karqan Nikodemo jutiyoq. Payqa Israel runakunapa autoridäninmi karqan.
 2. Paymi juk tsakay Jesusman aywaykur kaynö nirqan: “Taytay, noqakuna musyayämi Tayta Dios yachatsiyämänaykipä kachamushunqaykita. Tayta Dios mana yanapaptinqa manam pipis milagrukunata ruranmantsu qamnöqa” nir.
 3. Tsaynö niptinnam Jesus nirqan: “Jau, kananmi tantiyatsishayki. Qampis yapay mana yurikurqa imaypis manam siëluman chankitsu” nir.
 4. Tsaynam Nikodemo espantashqa nirqan: “Ruku runana kaykarqa ¿imanöpatä yapay yurïman? ¿Pipis mamanpa pachanman yapay kutinmantsurä?” nir.
 5. Tsaynam Jesus nirqan: “Manam mamaykipa pachanman kutinaykipätsu nikä, sinöqa yakuwan y Espiritu Santupa munayninwan yakupita yapay yurinaykipämi. Tsaynö mana yurikurninqa jutsaykikunapita limpiashqana mana karqa imaypis manam siëluman chankitsu.
 6. Manam pipis mamanpita yurinqanpitatsu Diospa wamrankuna kayan. Espiritu Santupa munayninwan yurikunqanllapitam Diospa wamrankunaqa kayan.
 7. ¿Kay niykunqätaku yarpachakunki? Ni imanö kaptinpis llapan runakunapis yapayran yuriyänan salvakuyänanpäqa”.
 8. “Vientoqa maypitapis tsaypapis vientumun munanqanpam. Wallwallyaqta mayarninpis runakuna manam tantiyayantsu maypita shamunqanta ni maypa aywanqanta. Tsay kuentanöllam runakuna tantiyayantsu Espiritu Santo munayninwan yurikatsir mushoq kawayman tikratsiptinpis”.
 9. Tsaynam Nikodemo nirqan: “¿Imanörä kanman ari? Manam tantiyallätsu, taytay”.
 10. Tsaynö niptinnam Jesus nirqan: “Israel runakunapa yachatseqnin kaykarpis ¿kay ninqäta manachi tantiyaykunkitsu?
 11. Noqam musyanqäkunata y siëluchö rikanqäkunata willapaykä. Tsay ninqäkunata tantiyaytaqa tantiyankim, peru itsanqa manam kriyimankitsu.
 12. Espiritu Santupa munayninwan yurikuypä kaqta mana kriyikamarqa ¿imanöparä kriyimankiman siëluchö kaqkunapita willapaptïnäqa?”
 13. “Manam pipis siëluman aywar kutimushqatsu tsaychö imanö kanqantapis willamänantsikpä. Noqallam siëluchö kaykanqäpita Tayta Dios kachamaptin kay patsaman shamurqö willakunäpä.
 14. Tsaypitanam Tayta Dios munanqanta kumplir wanushä. Musyanqaykinöpis tsunyaqta aywarmi unay Moises bronsipita kulebratanö ruraykur tukrupa puntanman warkurkur sharkatsirqan. Tsaynöllam noqatapis kruzman klavarkurnin sharkatsiyämanqa.
 15. Tsaynö wanuptï noqaman yärakamoq kaqkunaqa siëluman chäyanqam imayyaqpis kawayänanpä”.
 16. Kuyakoq Tayta Diosllantsik runakunata alläpa kuyaparninmi kay patsaman kachamurqan kuyay japallan tsurinta. Pipis payman yärakoq kaqkuna infiernuman manam aywayanqanatsu, sinöqa gloriamanmi aywayanqa imayyaqpis tsaychö kawayänanpä.
 17. Tsurinta Tayta Dios kachamurqan runakunata jutsankunapita perdonar salvananpämi, manam infiernuman qaykunanpätsu.
 18. Tsaymi pipis tsurin Jesukristuman yärakurninqa mana infiernuman aywanqanatsu. Peru wakinkunaqa mana yärakuyanqanpitam infiernuman aywayanqa.
 19. Jesukristo kay patsaman shamur runakunata tantiyatsirqan jutsasapa kayanqantam y rasunpa Tayta Diospa perdonninta miñishtiyanqantam.
 20. Tsaynö tantiyaykätsiptinpis tsakaychönö kawar jutsankuna musyakänanta mana munarmi Jesukristuta mana chaskikuyantsu.
 21. Jesukristuta chaskikoq kaqkunam itsanqa jutsankunata jaqiriyan. Tsaynö jaqiriyaptinmi allina kawayänanpä Tayta Dios yanapaykanqan musyakan.

Mushog testamento. El Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo en el idioma Quechua del Sur de Conchucos, Perú. La Liga Bíblica. Primera edición, 2002. Segunda edición, 2008. Bible.is nishqapi ñawinchay, rimashqatapas uyariy. Gospelgo.com nishqapi ñawinchay.

Quechua de Huaylas, Perú - Waylas rimay (Teyta Diospa Mushoq Testamentun 2007).

 1. Fariseukunapitam karqan juk reqishqa nuna Nikodemu jutiyoq. Pemi karqan israel nunakunapa autoridanin.
 2. Tse nunam paqasllapa Jesusman ewarnin, keno nerqan: —Mayestru, noqakunam musyayä Dios yachatsiyämänekipaq kachamushonqekita, porki manam pipis qamnoqa milagrukunata ruranmantsu, Dios mana pewan kaptenqa —nir.
 3. Tsenam Jesus nerqan: —Rasontam rasontam neq: Pipis yape mana yurikorqa, Diospa mandakininman manam yekonqatsu —nir.
 4. Nikodemunam nerqan: —Juk aukis nunaqa ¿imanopataq jukpita yurikonqa? ¡Akasu mamanpa pachanman kutikur yapeku yurikonqa! —nir.
 5. Tsenam Jesus keno nerqan: —Rasontam rasontam neq: Yakupita y Santu Espiritupita mana yurikorqa, manam meqan nunapis Diospa mandakininman yekonqatsu.
 6. Mamanpita yurikoqkunaqa nunakunanollam kayan. Peru Santu Espiritupita yurikoqkunaqa, juklaya kaweyoqnam kayan.
 7. Ama mantsaquëtsu: ‘Presisanmi yape yurikuyänan’ nenqaqta.
 8. Bientoqa mepeqpis jepeqpis shamunmi, y wiyantsikmi shiushiuyaqta, peru manam musyantsiktsu mepita shamonqanta ni meta ewanqanta. Tse kuentanollam Santu Espiritupita yurikoqkunaqa kayan —nir.
 9. Tsenam Nikodemu nerqan: —Tëte, ¡Tsetaqa käyilläpistsu! —nir.
 10. Jesusnam nerqan: —Israel nunakunapa yachatseqnin mayestru kekarninpis, ¿manaku kekunata käyinki?
 11. Rasontam rasontam neq. Noqakunam rikayashqäkunata y musyayashqäkunata willayaq. Tseta nipteqpis, qam manam kreyimankitsu.
 12. Ke fasillla kaqkunata yachatsipteqpis, manataq kreyimankitsu; ¿tsetsuraq rara sielucho kaqkunapaq yachatsipteqnäqa kreyimankiman?
 13. “Manam pipis sieluman ewashqatsu, sinoqa sielupita shamushqallam: tseqa Diospita Shamushqa Nunam.
 14. Imanomi kulebrapa imajinninta shukshupa puntanman warkurkur, tsunyaqcho Moises sharkatserqan. Tsenollam Diospita Shamushqa Nunatapis krusman klabarkurnin, sharkaratsiyanqa.
 15. Tsemi pipis peman markäkoqqa wiñe kaweyoq kayanqa.
 16. “Porki ke patsacho nunakunata allapa kuyarninmi, Dios jukllella tsurinta kachamorqan, peman markäkoqkuna mana kondenashqa kayänanpaq sinoqa wiñepa kawayänanpaq.
 17. Teyta Diosqa tsurin Jesukristuta ke patsaman kachamorqan manam nunakunata kondenananpaqtsu, sinoqa salbananpaqmi.
 18. Pipis peman kreyikurnenqa, manam kondenadutsu. Peru mana kreyikoqkunaqa kondenadunam kekayan, Diospa jukllella tsurin Jesukristuman mana markäkuyanqanrekur.
 19. Pëqa imeka aktsi kuentam ke patsaman shamorqan. Peru nunakunanam paqaschono mana alli rurakillacho kakita munar, peta chaskiyarqantsu, porki mana alli ruretam mas qustayarqan. Tsemi kondenadu kayan.
 20. Porki mana alli ruraqkunaqa paqaschono mana allita rurarninmi aktsita qustayantsu, tsemi aktsiman shayämuntsu, mana alli rureninkuna mana musyakashqa kananpaq.
 21. Peru alli kawakoqkunaqa, imeka alli ruraqkuna aktsita qustaqnomi, Jesusman shayämun, y Dios yanapayashqanta musyayänanrekurmi alli rureninkunata rikatsikuyan.

Teyta Diospa Mushoq Testamentun. El Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo en el idioma Quechua del Callejón de Huaylas y Vertientes, Perú. La Liga Bíblica. Primera edición, 2007. Segunda edición, 2008. Bible.is nishqapi ñawinchay, rimashqatapas uyariy. Gospelgo.com nishqapi ñawinchay.


Ch'uya Qillqamanta rakikuna, achka t'ikrasqakuna, achka k'iti rimaykunapi

Mañaykuna, takikuna, hukkunapas

Kay t'ikrasqakunamantaqa huk Huwan 3:16 wirsukunata kaypipas tarinkim:
“The” gospel in many tongues: specimens of 875 languages in which the British and Foreign Bible Society has published or circulated some portion of the Bible. British and Foreign Bible Society, 1965. 209 pp., p. 131.


Kay p'anqapiqa tukuy qillqakuna kimsantin hanllalli allin qillqaypim qillqasqa (mana wakinchasqa) - 3 vocales/vowels a/i/u, k/q/w (en las variantes regionales).


Last update: 5 Jan 2017. © runasimi.de.  The contents of this page may be distributed for non-commercial purposes, especially for spreading knowledge of the Runasimi language in the world and strengthening its position in its home lands. Please quote the original author (if not mentioned by name, write runasimi.de), and set a link to this page (write down URL, if texts or images of this page are used in printed version).