Saqra Jesusta watiqan waqt'a pampapi

Lukas (Lucas) 4:1-13 - ancha achka hina t'ikrasqakuna

Kay p'anqapiqa tukuy qillqakuna kimsantin hanllalli allin qillqaypim qillqasqa (mana wakinchasqa) - 3 vocales/vowels a/i/u, k/q/w (en las variantes regionales).

Liwru/T'ikraqSuyuK'iti rimayLukaspa qillqasqan iwanhilyu 4:3-4 (S: Saqra/Supay, J: Jesus)
Enrique Pélach, Demetrio Molloy 1974Quechua (sureño), PerúRunasimi (urin Piruw) Diablo: Qam Dyuspa Churin kaspaykiqa, kamachiy kay rumita tantaman tikramunanpaq.
J: Dyuspa Librumpi qillqasqa kachkan: Runaqa manam tantallawanchu kawsan.
Homer P. Emerson 1954Ayacucho, PerúAyakuchu/Chanka Supay: Dyuspa Churin kaspaykiqa, niy kay rumita tantaman tukukunanpaq.
J: Qillqasqam kachkan: Manam tantallawanchu runaqa kawsanqa.
Chuya Qellqa 1987Ayacucho, PerúAyakuchu/Chanka Diablo: Dyuspa Churin kaspaykiqa kay rumitayá kamachiy tantayarunanpaq.
J: Bibliyam nin: “Runaqa kawsanqa manam mikuyllawanchu”.
Chuya Qellqa 2012Ayacucho, PerúAyakuchu/Chanka Diablo: Dyuspa Churin kaspaykiqa kay rumitayá kamachiy tantayarunanpaq.
J: Qillqasqam kachkan: “Runaqa manam tantallawanchu kawsanqa”.
Clorinda Matto de Turner 1901Cuzco, PerúQusqu (Qosqo) Supay: Sichus Pachakamaqpa churin kanki, t'antaman tukuy, ñiy kay rumita.
J: Qillqasqam, manam qhari t'antallamantachu kawsanqa ña, tukuy Pachakamaqpa siminmanta.
Apunchis Jesukristoq Mosoq Rimanakuynin 1947Cuzco, PerúQusqu (Qosqo) Supay: Dyuspa Churinchus kanki chayqa, niy kay rumita t'antaman tukunanta.
J: Qillqasqa kachkan: Manam t'antallawanchu runaqa kawsanqa, yallinraq Dyuspa tukuy siminwanmi.
Diospa Simin Qelqa 2004Cuzco, PerúQusqu (Qosqo) Saqra: Dyuspa Churinchus kanki chayqa, niy kay rumita t'antaman tukunanpaq.
J: Dyuspa Simin Qillqam nin: “Manam runaqa t'antallawanchu kawsanqa”.
Wycliffe Mosoq Testamento 2013Este de Apurímac, PerúApurimaq Diablo: Chiqaptapuni Dyuspa Wawan kaspaykiqa, kay rumikunatayá niy t'antaman tukunanpaq.
J: Bibliyapim nichkan: “Runaqa manam t'antallawanchu kawsanqa, aswanqa Dyuspa palabranta kasukuspan kawsanqa”.
Hilario Huanca, Hermann Wendling 2007Puno, PerúPunu (Qullaw) Saqra: Sichus Dyuspaq churinpuni kanki chayqa, kamachiy kay rumita t'antaman kutinanpaq.
J: Qillqasqam kachkan: Manam t'antallawanchu kawsan runaqa.
Sumaj noticias Lucaspa escribiskanman jina 1951Centro/Sur de BoliviaQullasuyu (Buliwya) Supay: Sichus Dyuspa Churin kanki chayqa, niy kay rumita t'antaman tukunanta.
J: Iskribisqamin: Mana t'antallawanchu runaqa kawsanqa, antis tukuy Dyuspa palawrasninwan kawsanqa.
Dios parlapawanchej 1976Centro/Sur de BoliviaQullasuyu (Buliwya) Supay Satanás: Sichus Dyuspa Wawan kanki chayqa, kamachiy kay rumita t'antaman kutinanta.
J: Dyuspa palawranpi nin: “Runaqa mana mikhunallawanchu kawsanan. Manachayrí Dyuspa tukuy palawranwan kawsanan”.
Diosmanta Qhelqa 1993Centro/Sur de BoliviaQullasuyu (Buliwya) Kuraq Supay: Sichus Dyuspa Churin kanki chayqa, niy kay rumiqa t'antaman tukunanta.
J: Dyusmanta Qhillqasqapi nin: Mana t'antallawanchu runaqa kawsanqa.
Dios Tatanchispaq Musuq Rimanayninkuna 1985Norte de BoliviaApulu (Buliwya) Supay: Sichus Dyuspaq Churinpuni kanki chayqa, kay rumita t'antaman tukuchiy.
J: Iskrituraqa nin: ‘Mana mikhunallawanchu runaqa kawsanqa, manachayri Dyuspaq tukuy palabrankunawan.’
Dios Tatanchispaq Musuq Rimanayninkuna 2006Norte de BoliviaApulu (Buliwya) Supay: Chiqachus Dyuspaq Churin kanki chhikaqa, kay rumita t'antaman tukuchun niy.
J: Qilqasqakunapiqa ajinatam nin: ‘Runaqa manam t'ant'allawanchu kawsanman.’
Apunchic Jesucristopac Mushuc Testamento 1954Quichua del EcuadorKichwa shimi Diablo: Kan Dyuspak Churi kakpi, kay rumita tanta tukuchun kachay.
J: Killkashka tiyakun: Runaka mana tantallawanchu kawsanka, ashwan Dyuspak tukuy shimiwan.
Pachacamacpac Quillcashca Shimi 1997Quichua del EcuadorKichwa shimi Supay: Pachakamakpak Churi kashpaka, kay rumita tantaman tikrarichun kachay.
J: Killkashkami kan: Runaka, mana tantawanlla kawsanchu.
Dios Rimashca Shimicunami 1989Chimborazo, EcuadorChimpurasu Kichwa Diablo: Kanka Dyuspak Churi kashpaka kay rumita tanta tukuchun nillariy.
J: Dyus Killkachishkapika: “Runakunaka tantallawan mana kawsanchu. Tayta Dyus rimashka tukuy shimikunawanmi kawsan.
Dios Rimashca Shimicunami 2004Chimborazo, EcuadorChimpurasu Kichwa Diablo: Dyuspak Churitak kashpaka, kay rumita tanta tukuchun niyari.
J: Runaka mana tantallawan kawsankachu. Ashtawanpish Dyus rimashka tukuy shimikunawanmi kawsanka” ninmi.
Mushuj Testamento Diospaj Shimi 2010Chimborazo, EcuadorChimpurasu Kichwa Diablo: Kan Dyuspak Churitak kashpaka, kay rumitaka tanta tukuchun niyari.
J: Dyus Killkachishkapika: “Runakunaka mana tantallawanchu kawsan, ashtawanpish Tayta Dyus rimashka tukuy shimikunawanpishmi kawsan” ninmi.
Diospaj Shimi 2010Imbabura, EcuadorImpapura Kichwa Diablo: Tayta Dyuspak Churipacha kashpaka, kay rumita tantaman tikrachiy.
J: Eskribishkapika kashnami nikun: ‘Gentekunaka, na tantawanlla kawsankachu. Ashtawankarin Tayta Dyuspak tukuy Shimiwanmi kawsanka’ nikunmi.
Dios Rimashcata Quillcashcami 2010Cañar, EcuadorKañari Kichwa Satanás: Kan Dyuspak Churi kashpaka, kay rumita tanta tukuchun niyari.
J: Dyus killkachishkapika: “Runaka mana tantallawanchu kawsanka” ninmi.
Diosbuj Shimi: Mushuj Testamento 2013Salasaca, EcuadorSalasaka Kichwa Diablo: Kan Dyuspak churitak kashpaka, kay rumita, ‘Tanta tukuy,’ niriy.
J: Dyuspak shimipika ninmi, ‘Gentekunaka mana tantallanka kawsankachu. Ashtanpish tukuy Dyuspak shiminpishmi kawsan.’
Colegio Don Bosco 1988Napo, EcuadorNapu Kichwa Supay: Kan Dyuspak churi kashpa, kay rumita "tanta tukuy" nishpa rimay.
J: Killkara tiyan: "Runa mana tantallawanchu kawsan".
Hermanos Libres del Ecuador 1982Tena, EcuadorTena Kichwa Supay apu: Kan Dyuspak Churi kashpa, kay rumita rimay, tanta tukuchun.
J: Killkashka tiyanmi,” nirka, “mana tantallawan runa kawsankachu, astawan tukuy Dyus rimashka shimikunawan.
Diospa Shimi 1992Pastaza, EcuadorPastasa Kichwa Supay apu: Kan Dyuspak Churi kashpaka, kay rumita rimay tanta tukuchun.
J: Killkashka tiyanmi, nirka, Mana tantallawan runa kausankachu, astawan tukuy Dyus rimashka shimikunawan.
Ñucanchi Señor Jesucristomanda Shimi 1992Oriente, EcuadorKichwa shimi Supay: Kan Dyuspak churi kashpa kay rumita panta rurashpa mikuy.
J: Dyuspak shimi ninmi: Runa mana mikushpallachu kawsakchan, astawanpas Yaya Dyus tukuy rimashkata kasushpa kawsana kanchik.

Quechua sureño - Runasimipi (Enrique Pélach, Demetrio Molloy 1974)

Hatun Chinniq Pampapi Jesus Ayunan. Dimunyupa Tintasqan Kachkan.

 1. Jesus Espíritu Santupa huntasqan, kutimurqa Jurdán mayu patamanta, chaymanta-pacha Espíritu Jesusta pusarqa chinniq kampuman;
 2. chaypim karqa tawa chunka punchaw chaypitaqmi millay dimunyupa tintasqan karqa. Tukuy chay punchawkunapim mana imatapas mikurqachu hinaspanmi qipallataña yarqachikurqa.
 3. Jesustam diyablu nirqa: "Qam Diospa Churin kaspaykiqqa, kamachiy kay rumita tantaman kambyakunampaq, (tikramunampaq)." nispa.
 4. Chayman Jesus kuntistarqa diyabluta: "Diospa Librumpi qillqasqa kachkan: Runaqa manam tantallawanchu kawsan," nispa.
 5. Chaymantam diyablu (supay) pusarqa Jesusta huk altullaña urqu puntaman; huk ñawi chillmiyllapi Jesusman qawarichirqa intiru munduntimpa qapaq kayninkunata llaqtankunatapas kaynata nispan:
 6. "Qanman qusqayki kay llaqtakunamanta kamachikuyta hinaspa intrigasqayki mayna allin qapaq kayninkuta, kaykuna ñuqaman intrigasqaña kaptinku, ñuqañataqmi quni pim munasqayman.
 7. Kay tukuymi qampa kanqa sichum ñawpaqniypi qunqurikuspa yupaychawaptikiqa," nispa.
 8. Piru Jesus diyabluta kuntistarqa: "Diospa Santu Librunpi qillqasqam kachkan: "Yupaychanki Dios Taytaykita, Pay sapallantataqmi qunqurikuspa yupaychanki," nispa.
 9. Kaypa qipallantan, Jesusta pusarqa diyablu Jirusalén llaqtaman, chaypim timplupa aswan mas altun kaqman siqarachispan nirqa:
 10. "Qam Diospa Churin kaspaykiqa, pawaykuy kaymanta pampaman imayna Diospa Librunpi kaynata nin:
 11. "Dios kamachinqa angilninkunata kuydasunaykipaq; paykunataqmi chaskisunki makinkupa plantampi chakiki mana ima rumipipas mitkanampaq," nispa.
 12. Jesusñataqmi diyabluta kuntistarqa: "Qillqasqam kachkan Santa Bibliyapi: "Ama Dios Taytaykita tintankichu," nispa.
 13. Mana imaynatapas urmachiyta atispanmi diyablu anchurikapurqa Jesusmanta, yapamanta huk ukasyunpi tintanampaq.

Santos Evangelios y Hechos de los Apóstoles: Primera versión católica en quechua y castellano. Editorial Andina, Lima 1974. 494 pp. Uyaychaqkuna: Enrique Pélach y Feliu, Demetrio Molloy MacDermott. Taytanchis Jesucristopa Santo Evangelion San Lucaspa Qellqasqan: Diospa Rimaynin (Palabran) Runaman Tukurqa, p. 301.

Quechua de Ayacucho, Perú - Ayakuchu / Chanka (Homer P. Emerson 1954).

 1. Hisusmi Chuya Ispirituwan huntasqa kutimurqa Hurdan mayumanta; chunniqman Ispiritupa pusasqan kaspañataqmi,
 2. tawa chunka punchaw supaypa tintasqan karqa. Hinaspam chay punchawkunapi mana imatapas mikuspa, chayraq yarqachikurqa.
 3. Chaymi supay nirqa: Dyuspa Churin kaspaykiqa, niy kay rumita tantaman tukukunampaq.
 4. Hisusñataqmi kuntistarqa: Qillqasqam kachkan: Manam tantallawanchu runaqa kawsanqa.
 5. Hatun urquman pusaruspa, huk ñawi chimqiylla kay pachapi llapan rriynukunata qawarichispañataqmi,
 6. supay nirqa: Qanmanmi qusqayki tukuy kaykunapi munaychakuyta, paykunapa qapaq kaynintawan, ñuqaman quwasqa kasqanrayku, ñuqataqmi quni pipas munasqayman;
 7. qayllaypi adurawaptikiqa, qampaqmi lliwchan kanqa.
 8. Hisusñataqmi kuntistarqa: Kamaq Dyusnikitam aduranki, payllatataqmi sirbinki, niqmi qillqasqa kachkan, nispa.
 9. Hinaptinmi Hirusalinman pusaspa, timplupa alampi sayaykachispa nirqa: Dyuspa Churin kaspaykiqa, kaymanta ukuman wischukuykuy,
 10. kayna qillqasqa kasqanrayku: Qanmantam angilninkunata kamachinqa waqaychasunaykipaq;
 11. hinaspa: Makinkunapa hawampitaqmi huqarisunki; mayqin rumipipas mana chakikiwan mitkanaykipaq.
 12. Hisusmi kuntistarqa: Nisqam kachkan: Amam pruybankichu Kamaq Dyusnikita.
 13. Tukuy tintaywan tukuspanñataqmi, paymanta supay anchurirqa huk tyimpukama.

Lukaspa qillqasqan Ibangilyu. Sociedades bíblicas unidas (United Bible Societies), 1954. 138 pp. Uyaychaqnin: Homer P. Emerson.

Quechua de Ayacucho, Perú - Ayakuchu / Chanka (Chuya Qillqa 1987).

 1. Chuya Espiritupa huntasqan Jurdan Mayumanta Jesus kutichkaptinmi payta Chuya Espiritu pusarurqa purunman.
 2. Chaypim tawa chunka punchawpuni diyablupa tintasqan karqa, chay punchawkuna mana imatapas mallisqanraykum chaymantañam yarqachikurqa.
 3. Chaymi diyablu nirqa: —Diospa Churin kaspaykiqa kay rumitayá kamachiy tantayarunanpaq —nispa.
 4. Hinaptinmi Jesus nirqa: —Bibliyam nin: “Runaqa kawsanqa manam mikuyllawanchu” nispa.
 5. Chaymi altu urquman diyablu pusaruspan ratuchalla qawariykachirqa kay pachapi llapallan nasyunkunata.
 6. Hinaspam nirqa: —Ñuqam qusqayki atiyta kay nasyunkunata gubirnanaykipaq chaynataq sumaqllaña kaynintapas. Ñuqam chaskirqani kay atiytaqa, munasqaymantaqmi pimanpas ñuqaqa quyman.
 7. Tukuy kaykunaqa qampam kanqa ñawpaqniypi qunqurakuptikiqa —nispa.
 8. Chaymi Jesusñataq nirqa: —Bibliyam nin: “Siñur Diosllaykitam aduranki, payllatataqmi sirwinkipas” nispa.
 9. Jirusalinman diyablu pusaruspanñataqmi timplupa hawanpi sayaykachispan nirqa: —Diospa Churin kaspaykiqa kaymanta pawaykuy.
 10. Bibliyam nin: “Qamraykum Dios kamachinqa angilninkunata waqaychaykusunaykipaq.
 11. Paykunam hapisunki rumiman chakikita mana takakunaykipaq” nispa.
 12. Jesusñataqmi nirqa: —Bibliyam nin: “Amam pruybaman churankichu Siñur Diosnikitaqa” nispa.
 13. Chaykunawan tintaruspanmi diyablu asurikurqa huk punchawkama.

Chuya Qellqa: Jesucristomanta Lucaspa Qellqasqan. Sociedades bíblicas unidas (United Bible Societies), 1987. T'ikraqninkuna: Homer Emerson, Rafael Yupanqui, Simon Izarra, Rómulo Sauñe Quicaña, Saturnino Gavilán, Fernando Quicaña. Bible.is ñisqapi ñawinchay, Romulop rimasqantapas uyariy. Gospelgo.com ñisqapi ñawinchay.

Quechua de Ayacucho, Perú - Ayakuchu / Chanka (Chuya Qillqa 2012).

 1. Jesusmi Jurdán mayumanta Chuya Espiritupa huntasqan kutimuchkarqa, hinaptinmi Chuya Espíritu purunman aparurqa.
 2. Chaypim tawa chunka punchaw kamurqa, hinaptinmi diyabluñataq tintarqa. Jesusqa manam chay punchawkunapiqa imatapas mikurqachu, chayraykum yarqarachikurqa.
 3. Chaymi diyabluñataq nirqa: Diospa Churin kaspaykiqa kay rumitayá kamachiy tantayarunanpaq, nispa.
 4. Hinaptinmi Jesus nirqa: Qillqasqam kachkan: “Runaqa manam tantallawanchu kawsanqa”, nispa.
 5. Chaymantam diyabluqa altu urquman pusaruspan, huk ñawi qimchiykuyllapi, kay pachapi llapallan nasyunkunata qawachispan
 6. nirqa: Kay pachapi munaychakuykunatawan suma-sumaq kaynintam qusqayki. Chaykunaqa ñuqaman qusqam karqa, chayraykum pimanpas munasqayman qusaq.
 7. Kaykunam qampaq kanqa sichum qunqurakuykuspa yupaychawaptikiqa, nispa.
 8. Chaymi Jesusñataq nirqa: Qillqasqam kachkan: “Siñur Diosllaykitam yupaychankiqa, payllatataqmi sirwinkipas” nispa.
 9. Chaymantam Jirusalinman pusaruspan timplupa hawanpi sayaykachispan nirqa: Diospa Churin kaspaykiqa kaymanta pawaykuy.
 10. Chuya Qillqam nin: “Diosmi angilninkunata waqaychasunaykipaq kamachimunqa,
 11. Paykunam makinkupi chaskiykusunki rumiman mana takakunaykipaq”, nispa.
 12. Jesusñataqmi nirqa: Qillqasqam kachkan: “Siñur Diosnikitaqa amam pruybaman churankichu”, nispa.
 13. Chaymi diyabluqa mañana imawanpas wichichiyta atispan huk punchawkama asurikurqa.

Chuya Qellqa: Jesucristomanta Lucaspa Qellqasqan. Sociedad bíblica peruana, 2012. Youversion.com ñisqapi ñawinchay.

Quechua de Cuzco, Perú - Qusqu / Qosqo Runasimipi (Clorinda Matto de Turner 1901).

 1. Jesustaq Espiritu Santomanta hunt'asqa Jurdanmanta kutimuspa, chay ispirituq pusasqan purumpampata rirqan.
 2. Chaypi tawachunka p'unchay karqan supaypa watikasqan, mana imata mikhuspa; kay p'unchaykuna llalliktin yarqachikurqan.
 3. Supaytaq nirqan: Sichus Pachakamakpa churin kanki, t'antaman tukuy, ñiy kay rumita.
 4. Jisustaq kutichirqan: Qilqasqan, manan qary t'antallamantachu kausanqa ña, tukuy Pachakamakpa siminmanta.
 5. Supay huk urquman wichachispa tuqirqan rikuchispa tukuy huk ñawillapi, lliw llaqtakuna runaq tiyasqanta.
 6. Nirqar supay: Qanman qusqayki tukuy hatun kaykunaq kamachinta, ñuqaman qusqa kaqta pin munasqayman qunaypaq;
 7. sichus qunqurchaki muchawanki, lliw qampa kanqa.
 8. Jesús kutichispa ñirqan: Qilqasqan Apuyki Pachakamaqta muchakunki, pay sapallanta kamanki!
 9. Pusarqan, chaypacha, Jerusalemta, muchakuy wasiq pharpampi wichachispa nirqan: Pachakamaqpa churin kaspaqa wikchuykukuy kaymanta pacha urayman,
 10. qilqasqataq, angilninkuna kamachisqan qan waqaychanampaq
 11. makinkunapi apasunki mana chakiyki rumiwan mitk'anampaq.
 12. Jesustaq kutichispa nirqan Nisqañan: Apuyki Pachakamaqta ama watiqankichu.
 13. Ña imayna watiqaykunata ruraqtintaq Supay paymanta ayqirirqan p'unchaykunapaq.

Apunchis Jesucristoc Evangelion San Lucaspa qquelkascan, Pananchis Clorinda Matto de Turnerpa castellanomanta runa simiman thicraskan. Sociedad Bíblica Americana (American Bible Society), Buenos Aires 1901.

Quechua de Cuzco, Perú - Qusqu / Qosqo Runasimipi (Apunchis Jesukristoq Mosoq Rimanakuynin 1947)

Ch'in pampapi wateqay

 1. Jesustaq, Santu Espirituwan hunt'a, Hurdán mayumanta kutipurqan, ch'in pampaman Espirituq pusasqantaq karqan.
 2. Tawachunka p'unchaypaq, supaypa watiqasqantaq karqan. Manataq imatapas mikhurqanchu chay p'unchaykunapi; yarqachikurqantaq chay p'unchaykuna qhipataña.
 3. Chaypacha supayqa nirqan payta: Diospa Churinchus kanki chayqa, niy kay rumita t'antaman tukunanta.
 4. Jesustaq payman kutichispa nirqan: Qilqasqa kashan: Manan t'antallawanchu runaqa kawsanqa, yallinraq Diospa tukuy siminwanmi.
 5. Supaytaq urqu pataman payta pusarqan, huk qhawariypitaq kaypachaq tukuy qhapaqsuyunkunata payman rikuchirqan.
 6. Supayri nirqantaq payta: Qanmanmi qusqayki kay tukuy atiyta, paykunaq qhapaqkaynintawan; imarayku ñuqamanmi quwasqa karqan, pimantaqchá munani chayman quni;
 7. Ñuqaq ñawpaqiypichus qunqurchakimuch'anki chayqa, tukuynin qampaq kanqa.
 8. Jesustaq kutichispa payman nirqan: Anchhuriy qayllaymanta, Satanás, imarayku qilqasqa kashan: Apu Diosniykita qunqurchakimuch'anki, pay sapallampa munayninta ruankipas, nispa.
 9. Supaytaq payta Hirusalinman pusarqan, yupaychana wasipataman sayaykuchispataq, payta nirqan: Diospa Churinchus kanki chayqa, wikch'uykukuy urayman;
 10. Imarayku qilqasqa kashan: Kamachinqa anhilkunata waqaychasunaykita;
 11. Makinkupitaq hap'isunkiku ama chakiykita rumipi imanakunaykipaq.
 12. Jesustaq kutichispa, payman nirqan: Nisqa kashan: Aman Apu Diosniykita watiqankichu, nispa.
 13. Supaytaq watiqayta tukuspaña, qayllanmanta anchhurirqan huk kutinkama.

Apunchis Jesukristoq mosoq rimanakuynin. El Nuevo Testamento en quechua (Cuzco) con el Nuevo Testamento en español según la antigua versión de Cipriano de Valera rev. con arreglo al original griego. Uyaychaq: Len Herniman. Sociedades bíblicas unidas (United Bible Societies), 1947. 620 pp. Lucasman jina ajllasqa Allinwillaykuna, 1 raki.

Quechua de Cuzco, Perú - Qusqu / Qosqo (Diospa Simin Qelqa 2004).

 1. Jesusmi Santu Espirituwan hunt'a, Jurdán mayumanta kutimpurqan, hinan ch'inniqman Espirituqa pusarqan, chaypitaq tawa chunka p'unchay kamurqan saqraq watiqasqan.
 2. Chay p'unchaykunapiqa manan imatapas mikhurqanchu, chaymantañan yarqachikurqan.
 3. Hinaqtinmi saqraqa Jesusta nirqan: –Diospa Churinchus kanki chayqa, niy kay rumita t'antaman tukunanpaq, nispa.
 4. Jesustaq saqraman kutichirqan: –Diospa Simin Qilqan nin: “Manan runaqa t'antallawanchu kawsanqa”, nispa.
 5. Chaymantataq saqraqa huk altu urquman pusaspa, huk qhawariyllapi llapallan kay pacha suyukunata payman qhawarichirqan.
 6. Hinaspan saqraqa payta nirqan: –Qanmanmi qusqayki tukuy kay kamachikuyta kay suyukunaq hatun-atiynintawan. Ñuqan kay atiytaqa chaskirqani, chaymi pipas munasqayman qusaq.
 7. Qanchus qunquriykukuspa yupaychaykuwanki chayqa, llapallanmi qanpa kanqa, nispa.
 8. Jesustaq saqraman kutichirqan: –Diospa Simin Qilqan nin: “Siñur Diosniykitan yupaychanki, pay sapallantataqmi sirwinkipas”, nispa.
 9. Chaymantataq saqraqa Jirusalén llaqtaman Jesusta pusarqan, hinaspan Dios yupaychana wasi pataman sayaykachispa payta nirqan: –Diospa Churinchus kanki chayqa, kay ukhuman saltaykuy.
 10. Diospa Simin Qilqan nin: “Diosmi angilninkunata kamachinqa waqaychanasuykipaq”, nispa.
 11. Nillantaqmi: “Makinkupin qanta chaskisunkiku chakiykita rumipi ama k'irikunaykipaq”, nispa.
 12. Chaymi Jesusqa saqraman kutichirqan: –Diospa Simin Qilqan nin: “Aman Siñur Diosniykita watiqankichu”, nispa.
 13. Manapuni watiqayta atispataq saqraqa Jesusmanta anchhuripurqan huk kutikama.

Diospa Simin Qelqa: Jesucristomanta Allin Willakuykunata Lucaspa Qelqasqan. Sociedad bíblica peruana, 2004. Bible.is ñisqapi ñawinchay, rimasqatapas uyariy. Gospelgo.com ñisqapi ñawinchay.

Quechua del Este de Apurímac - Apurimaq runasimi (Wycliffe, Mosoq Testamento 2013).

 1. Jesusqa Diospa Santu Espiritunwanmi hunt'asqa kutipusharan Jurdán mayumanta. Hinaqtinmi Diospa Santu Espiritunqa ch'inñiq disiirtu lugarman Jesusta pusaran.
 2. Chaypin Jesusqa karan tawa chunka p'unchaw mana ni imatapas mikhuspa. Chay p'unchawkunapin diyabluqa Jesusta huchaman urmachiyta munaran. Chay tawa chunka p'unchaw pasaruqtinñataqmi Jesusqa yarqachikuran.
 3. Chaymi diyabluqa khaynata niran: —Chiqaqtapuni Diospa Wawan kaspaykiqa, kay rumikunatayá niy t'antaman tukunanpaq, nispa.
 4. Jesusñataqmi kuntistaran: —Bibliyapin nishan: “Runaqa manan t'antallawanchu kawsanqa, aswanqa Diospa palabranta kasukuspan kawsanqa”, nispa
 5. Chaymantan diyabluqa huk altu urquman Jesusta pusaran. Hinaspan huk ratullapi qawarichiran kay pachapi llapallan nasyun llaqtakunata.
 6. Hinaspan diyabluqa khaynata niran: —Qanmanmi qusqayki kay nasyunkunata kamachinaykipaq, hinallataq qapaq kaynintapas. Nuqamanmi quwaran; chaymi nuqaqa pi munasqaymanpas quyman.
 7. Sichus qan ñawpaqniypi qunqurikuspa adurawanki chayqa, llapallanmi qanpaq kanqa, nispa.
 8. Jesusñataqmi diyabluta niran: —Bibliyapin khaynata nishan: “Siñur Diosnillaykitan aduranki, pay sapallantataqmi sirwinkipas”, nispa
 9. Chaymantan diyabluqa Jirusalén llaqtaman Jesusta pusaran. Chaypin Dios yupaychana timplupa altun patapi sayaykachispa, khaynata niran: —Chiqaqtapuni Diospa Wawan kaspaykiqa kaymantayá saltaykuy.
 10. Bibliyapin nishan khaynata: “Diosmi angilninkunata kamachinqa kuydasunaykipaq.
 11. Paykunan makinkuwan hap'isunkiku, chakiykita rumiman ama takakunaykipaq”, nispa
 12. Chaymi Jesusqa diyabluta niran: —Bibliyapiqa nillashantaqmi: “Siñur Diosniykitaqa aman ni ima pruybamanpas yanqapuniqa churankichu”, nispa
 13. Diyabluqa Jesusta huchaman mana urmachiyta atispanmi, karunchakuran huk kutinkama.

Mosoq Testamento: Lucaspa escribisqan. Wycliffe, Liga Bíblica 2013. Bible.is ñisqapi ñawinchay, rimasqatapas uyariy.

Quechua de Puno - Punu runasimi (Hilario Huanca, Hermann Wendling 2007).

Saqra Jesusta watiqan waqt'a pampapi

 1. Jesus kutimurqan Jurdan mayumanta Espiritu Santuq hunt'asqan. Espiritullataq pusarqan waqt'a pampata.
 2. Chaypi saqra watiqarqan tawa chunka p'unchay pacha. Llapan chay p'unchaykunapi, payqa manan mikhurqanchu imatapas, qhipañiqman yaraqachikurqan.
 3. Hina saqraqa payta nirqan: “Sichus Diospaq churinpuni kanki chayqa, kamachiy kay rumita t'antaman kutinanpaq”.
 4. Jesustaq saqrata kutichirqan: “Qilqasqan kashan: Manan t'antallawanchu kawsan runaqa”.
 5. Hinaspa saqraqa siqachirqan hatun urqu pataman , chaypitaq huk qhawarillaypi rikuchirqan llapan kay pacha qhapaq suyukunata.
 6. Hina saqra payta nirqan: “Qanmanmi qupusqayki kay suyukunaq tukuy atiyninta hinallataq gluryanta; imaraykuchus nuqamanmi qupuwarqanku kay atiyta hinallataq nuqa qupusaq pi munasqayman.
 7. Sichus qan qunqurikunki nuqaq ñawpaqiypi chayqa llapan kaykuna qanpaq kapunqa”.
 8. Jesustaq kutichirqan: “Qilqasqan kashan: Apu Diosnillaykimanmi qunqurikunki pay sapallantataq sirwinki”.
 9. Chaymanta, saqraqa pusarqan Jirusalin llaqtaman, chaypitaq sayaykuchirqan timpluq wichay kaq chiqas patanpi hinaspataq nirqan: “Sichus Diospaq churinpuni kanki chayqa kaymanta wikch'uykukuy urayman;
 10. imaraykuchus qilqasqan kashan: Angilninkunatan kamachinqa qanta waqaychanasuykipaq.
 11. Paykunan apasunkiku makinkupi mana chakiyki ima rumikunapipis takakunanpaq”
 12. Jesusqa kutichirqan nispa: “Nisqan kashan: Aman Apu Diosniykitaqa watiqankichu”.
 13. Llipin imaymana rikch'ay watiqaykunata tukuchaspa, saqraqa paymanta ayqiripurqan, hukpi kutimunankama.

Lucaspaq Qelqasqan Evangelio. Griego simimanta runa simiman t'ikrasqa Puno hap'iypi tiyaq runamasikunapaq. T'ikraqninkuna: Hilario Huanca Mamani ss.cc., Hermann Wendling ss.cc., 2007, ad experimentum. Congregación de los Sagrados Corazones, Provincia del Perú.

Quechua de Bolivia - Qullasuyu runasimi (Sumaj noticias Lucaspa escribiskanman jina 1951)

 1. Jisustaq Santu Espirituwan junt'a Jurdán mayumanta kutipurqa, Espiritutaq payta ch'in pampaman pusarqa.
 2. Tawa chunka p'unchayta Supay payta tintarqa. Manataq ni imatapis mikhurqachu chay p'unchaykunapi. Yarqachikurqataq chay p'unchaykuna qhipata.
 3. Chaypacha Supayqa nirqa payta: Sichus Diospa Churin kanki chayqa, niy kay rumita t'antaman tukunanta.
 4. Jisustaq payman kutichispa nirqa: Eskribisqamin: Mana t'antallawanchu runaqa kawsanqa, antis tukuy Diospa palabrasninwan kawsanqa.
 5. Supaytaq altu urquman payta pusarqa, uk ratupitaq munduq tukuy gubirnusninta rikuchirqa.
 6. Supayrí nirqataq: Qanmanmin qusqayki tukuy kay atiyta chaykunaq gluryantawan, imaraykuchus ñuqamanmin quwasqa karqa, pimantaqchus munani chayman quni.
 7. Ñuqaq ñawpaqiypichus aduranki chayqa, tukuynin qanpata kanqa.
 8. Jisustaq kutichispa payta nirqa: Anchhuriy ñuqamanta, Satanás, imaraykuchus iskribisqamin: Siñur Diosniykita aduranki, pay sapallantataq sirvinkipis.
 9. Supaytaq payta Jirusalimman pusarqa, yupaychana-wasi turri patapi payta sayachispataq nirqa: Sichus Diospa churin kanki chayqa, wikch'uykukuy kaymanta uraman.
 10. Imaraykuchus iskribisqamin: Kamachinqa angilisninta kuidasunankuta.
 11. Makinkupi jap'isunqanku, Ama chakiykita rumipi takakunaykipaq.
 12. Jisustaq kutichispa payta nirqa: Nisqamin: Ama Siñur Diosniykitaqa tintankichu.
 13. Supaytaq tintayta tukuspaña paymanta ripurqa uk timpupaq.

Sumaj noticias Lucaspa escribiskanman jina. Sociedades bíblicas unidas (United Bible Societies), Oruro 1951. Uyaychaq: Roger H. Brown, 105 pp.

Quechua de Bolivia - Qullasuyu runasimi (Dios parlapawanchej 1976).

Jesús supayta atipan

 1. Jesús Jurdán mayumanta ripuspa Santu Espirituwan junt'a karqa. Santu Espiritutaq ch'in pampapi pusaykachaspa paywan kasharqa.
 2. Chaypachataq tawa chunka p'unchaykunantinpi supay Satanás Jesusta juchallichiyta munasharqa. Jesustaq chay p'unchaykunapi mana ni imatapis mikhurqachu. Chay qhipata pay yarqhachikurqa.
 3. Ajinata supay Satanás Jesusman nirqa: —Sichus Diospa Wawan kanki chayqa, kamachiy kay rumita t'antaman kutinanta, —nispa.
 4. Jesustaq payman kutichirqa: —Diospa palabranpi nin: “Runaqa mana mikhunallawanchu kawsanan. Manachayrí Diospa tukuy palabranwan kawsanan”, —nispa.
 5. Chanta supay Satanás Jesusta pusarqa urqu pataman. Uj ratullapi kay pachapi kaq tukuy kamachisqa llaqtastataq payman rikuchirqa.
 6. Nirqataq: —Qanman qusqayki atiyta kamachinaykipaq tukuy kay llaqtasta qhapaq kapuyninkutawan. Nuqaman jaywasqa karqa. Chayrayku jaywani pimanchus munani.
 7. Sichus qan qunqurikuspa yupaychawankiman chayqa, tukuy qanpata kanqa, —nispa.
 8. Jesustaq payman kutichirqa: —Dios palabranpi nin: “Siñur Diosnillaykita yupaychanki. Pay sapallanman qunqurikuspa kasunki”, —nispa.
 9. Chanta supay Satanás Jesusta Jirusalinman pusarqa. Yupaychana-wasiq patanpi sayarichirqa. Jesusta nirqataq: —Sichus Diospa Wawan kanki chayqa, kay patamanta chay uraman phinkiykuy pampaman.
 10. Diospa palabranpi nin: Dios kamachinqa angilisninta qanta waqaychasunankupaq.
 11. Nintaq: Angilisninta kamachinqa qanta waqaychasunankupaq. Makisninkuwantaq qanta jap'isunqanku rumisman ama urmanaykipaq.
 12. Jesús payman kutichirqa: —Diosqa nin: “Ama Siñur Diosniykiq atiyninta manakaqpaq mañakuychu”, —nispa.
 13. Supay Satanás tukuy imaymana pantachinaswan munasharqa juchallichiyta Jesusta. Mana atispari payta saqirpaspa chinkapurqa uk p'unchaykama.

Dios parlapawanchej. El Nuevo testamento de Nuestro Señor Jesucristo en Quechua (Central de Bolivia), 1976, Liga Bíblica Internacional. 2a ed., 2011, Wycliffe Inc. (scriptureearth.org, pdf 6,3 MB).

Quechua de Bolivia - Qullasuyu runasimi (Diosmanta Qhelqa 1993).

 1. Jesusqa kutirqa Jurdán Mayumanta Espíritu Santuwan junt'asqa, chay Espiritutaq Payta pusarqa ch'in pampaman.
 2. Chaypiqa tawa chunka p'unchayninman Kuraq Supayqa Jesusta juchaman urmachiyta munarqa. Chay tawa chunka p'unchaypi mana imata mikhusqanraykutaq Jesusqa yarqhachikurqa.
 3. Chantá Kuraq Supayqa nirqa Jesusta: Sichus Diospa Churin kanki chayqa, niy kay rumiqa t'antaman tukunanta, nispa.
 4. Jesustaqrí kutichirqa: Diosmanta Qhilqasqapi nin: Mana t'antallawanchu runaqa kawsanqa, nispa.
 5. Chantá Kuraq Supayqa urqu pataman Jesusta pusaspa, uk ñawi ch'irmiypi rikuchirqa tukuy kay pachapi riynusta,
 6. nirqataq: Kay tukuy atiyta qusqayki, tukuy kapuynintawan, imaraykuchus nuqaman qusqa karqa; chayrayku pimanchus munani, chayman quyta atini.
 7. Sichus ñawpaqiypi qunquriykukuspa, yupaychawanki chayqa, kay tukuynin Qampata kanqa, nispa.
 8. Jesustaqrí kutichirqa: Diosmanta Qhilqasqapi nin: Siñur Diosniykita yupaychanki, Pay sapallantataq sirwinki, nispa.
 9. Chaymanta Kuraq Supayqa Jirusalén llaqtaman Jesusta pusarqa, Timplu patapi sayaykuchispataq, nirqa: Diospa Churinchus kanki chayqa, wikch'uykukuy pampaman.
 10. Diosmanta Qhilqasqapi nin: Angilisninta kachamunqa waqaychasunankupaq, nispa.
 11. Chantá nillantaq: Makisninkupi jap'isunqanku, ama chakiykita rumipi takakunaykipaq, nispa.
 12. Jesustaqrí kutichirqa: Diosmanta Qhilqasqapi nillantaq: Siñur Diosniykita ama pruybata ruwankichu, nispa.
 13. Chantá Kuraq Supayqa Jesusta chaypacha juchaman urmachiyta munaspa tukuytawan, pachampi saqispa, pisi timputa chinkarirqa.

Diosmanta Qhelqa: Lucaspa Qhelqasqan. Sociedad bíblica boliviana, 1993. Bible.is ñisqapi ñawinchay, rimasqatapas uyariy.

Quechua de Bolivia del Norte - Apulu runasimi (Mosoj Testamento 1985).

Jesús pruybaman churasqa

 1. Jesús Jurdán mayumanta puripurqan Santu Espirituwan junt'a. Santu Espiritutaq Jesusta ch'usaq lugarman pusarqan.
 2. Chaypitaq tawa chunka p'unchayta supay Jesusta pruybaman churarqan. Jesús chay p'unchaykuna ni imata mikhusqanrayku yariqachikapurqan.
 3. Supaytaq nirqan: —Sichus Diospaq Churinpuni kanki chayqa, kay rumita t'antaman tukuchiy.
 4. Jesustaq kuntistarqan: —Eskrituraqa nin: ‘Mana mikhunallawanchu runaqa kawsanqa, manachayri Diospaq tukuy palabrankunawan.’
 5. Chaymanta supay Jesusta athun luma pataman pusarqan. Uj ratupi tukuy kay pachapi kaq nasyunkunata rikuchispa,
 6. nirqan: —Qanman awturidadta qusqayki tukuy kay nasyunkunata mandanaykipaq, tukuy kay nasyunkunapaq qhapaq kaynintawan. Kaykunaqa nuqapaqta, chayrayku pimanchus munani chayman quyta atini.
 7. Ñawpaqiypi qunquriykukuspa adurawanki chayqa, kay tukuy ima qanpaqta kanqa.
 8. Jesustaq kuntistarqan: —Eskrituraqa nin: ‘Siñur Diosnillaykita aduranki. Pay sapallanta sirwinki.’
 9. Chaymanta supay Jesusta Jirusalinman pusarqan. Timplu patapi astawan altu kaqman lluqsichispa, nirqan: —Sichus Diospaq Churinpuni kanki chayqa, kaymanta pampaman wikch'uykukuy,
 10. imaraykuchus Eskrituraqa nin: ‘Dios angilninkunata kachamunqa kuydanasunkipaq mana nanachikunaykipaq.
 11. Makinkuwan jap'isunkichis rumikunaman mana takakunaykipaq.’
 12. Jesús kuntistarqan: —Eskrituraqa nillantaq: ‘Ama Siñur Diosniykita pruybaman churankichu’ nispa.
 13. Supay ni imaynamanta Jesusta juchallichiyta atispa, karunchakapurqan pisi tiimpupaq.

Mosoj Testamento: San Lucas Sumaj Evangeliota Willan. Wycliffe, Wrisley, Liga Biblica Mundial del Hogar, 1993 (scriptureearth.org, pdf 3,7 MB). Bibles.org ñisqapi ñawiriy. Worldscriptures.org ñisqapi ñawiriy.

Quechua de Bolivia del Norte - Apulu runasimi (Dios Tatanchispaq Musuq Rimayninkuna 2006).

 1. Jesusqa Ch'uwa Ajayu junt'am Jordán mayuniqmanta kutimpurqan, Ajayutaq ch'usaq qasi pampaniqman payta pusapurqan.
 2. Chaypitaq tawachunka p'unchay qaynachkaqtin Supayqa payman yanarirqan. Chay p'unchaykunapiqa manam imatapas mikhusqachu, chhikamantataq yariqachikupurqanmi.
 3. Chhikataq Supayqa payman ajinata nirqan: –Chiqachus Diospaq Churin kanki chhikaqa, kay rumita t'ant'aman tukuchun niy –nispa.
 4. Jesustaq payman ajinata jaynirqan: –Qilqasqakunapiqa ajinatam nin: ‘Runaqa manam t'ant'allawanchu kawsanman,’ nispa.
 5. Chhikamantataq, Supayqa uj athun pata chhikaman pusarqurqan, jinaspataq tukuy kaypacha qhapaq suyukunata rikuchispa,
 6. payman ajinata nirqan: –Nuqa tukuy atiyta jinataq kay suyukunapaq qhapaq kayninta qusqayki. Imaraykuchus chayqa nuqaman qusqam, jinataq nuqam pimanchus quyta munani chayman qupusaq.
 7. Nuqamanchus killpiykukuspa yupaychawankiman chhikaqa, tukuy kaykunaqa qampaqmi kanqa –nispa.
 8. Jesustaq payman ajinata jaynirqan: –Qilqasqakunapiqa ajinatam nin: ‘Tata Diosniykita yupaychay, jinataq pay sapallaman jayway,’ –nispa.
 9. Chay chhikamantataq, Supayqa Jerusalén llaqtaman pusarqan, chaypitaq Diospaq wasimpi janaqkaq pataman pusarqurqan, jinaspataq payman ajinata nirqan: –Chiqachu Diospaq Churin kanki chhikaqa, kay patamantapacha pampaniqman t'alaqakuy;
 10. imaraykuchus Qilqasqakunapiqa ajinatam nin: ‘Diosmi angelninkunata qan pakanapaq kachamunqa.
 11. Makinkunawan uqharisunkichis, chakiykikunata rumikunaman chayaspa ama nanjachikunaykipaq,’ –nispa.
 12. Jesustaq payman ajinata jaynirqan: –Qilqasqakunapiqa nillantaqmi: “Tata Diosniykitaqa ama yanariychu,” –nispa.
 13. Jayk'aqchus Supayqa manaña imaynamantapas Jesusman yanariyta atipurqan chhikaqa, paymantaqa uj chhika p'unchaykuna jithiqapurqan.

Dios Tatanchispaq Musuq Rimayninkuna: San Lucas Sumaq Evangeliota Willan. Sociedades Biblicas Unidas, 2006. Bible.is ñisqapi ñawinchay, rimasqatapas uyariy. Gospelgo.com ñisqapi ñawinchay.

Quichua del Ecuador - Kichwa shimi (Apunchic Jesucristopac Mushuc Testamento 1954).

Jesus tentashka

 1. Jesuska, Espiritu Santowan junda, Jordanmanta tigramurka, purunman Espiritupak pushashka karka.
 2. chusku chunga punlla, diyablomanta tentashka karka. Chay punllakunapi imata mana mikurkachu: chay kipa yarkacharka.
 3. Chaypi diyabloka payman nirka: Kan Diospak Churi kakpi, kay rumita tanda tukuchun kachay.
 4. Jesus kutichishpa, payman nirka: Killkashka tiyakun: Runaka mana tandallawanchu kawsanga, ashun Diospak tukuy shimiwan.
 5. Diyabloka payta shuk jawa urkuman pusharka, kay pachapak tukuy kapak suyuta utka payman rikuchirka.
 6. Diyabloka payman nirka: Kanman kaytukuy pudita kushami, paypak sumaytapish, ñukaman kushka kashka ari, ñukaka piman munashpa kunimi:
 7. Kan ari ñukapak ñawpakpi yupaychashpa, tukuymi kambak kanga.
 8. Jesus kutinishpa, payman: Ri, Satanas, nirka, ñukapak ñawpamanta, killkashka kashka ari: Kambak Apu Diosta yupaychangimi payllaman sirvingimi.
 9. Jerusalenman payta pusharka, yupaychana wasi jawapi payta churarka, nirka: Kan Diospak Churi kakpi, kaymanta uraman shitari:
 10. Killkashkami ari: Paypak angelkunata kanta rikukuchun kachanga;
 11. Paykunapak makipi kanta pushangakuna, Chakita rumipi ama chugringapak.
 12. Jesus payman kutinirka: Nishkami: Kambak Apu Diosta ama tentaychu:
 13. Tukuyta tentashka kashpa, diyablo ashakama payta sakirka.

Apunchic Jesucristopac Mushuc Testamento. El Nuevo Testamento en Quichua del Ecuador y Español. Sociedades Bíblicas Unidas, Quito 1954, 773 pp. Uyaychaq: Julia D. Woodward. Apunchic Jesucristopac Alli Huillay San Lucas Quillcashca.

Quichua del Ecuador - Kichwa shimi (Pachacamacpac Quillcashca Shimi 1997).

Supayka purun-panpapi Jesusta juchapi urmachisha nin

 1. Jesuska Sumak-Samaywan juntarishpa Jordan-mayumanta tikrarka, Sumak-Samayka purun-panpaman pusharka,
 2. chaypika chusku-chunka punchata tiyarka, supayka juchapi urmachisha nirka. Jesuska chay punchakunapi mana imatapash mikurkachu, chay puncha kipaka yarikachirka.
 3. Chaymantami supayka Jesusta nirka: «Pachakamakpak Churi kashpaka, kay rumita tantaman tikrarichun kachay».
 4. Jesuska kashna kutichirka: «Killkashkami kan: Runaka, mana tantawanlla kawsanchu».
 5. Supayka urku-jawaman pushashpa allpa-pachapak tukuy kamachinakunata Jesusman rikuchishpa,
 6. Supayka Payta nirka: «Kay kamachikunapak ushayta, kushikuytapash kanman kusha; ñukaman kuwashkamanta, ñuka munashpaka maykamanpash kusha.
 7. Kan kunkurishpa ñukata mañakpika, tukuymi kanpak kanka».
 8. Jesuska kashna kutichirka: «Killkashkami kan: Kanpak Apunchik Pachakamakta muchanki, Paytalla yupaychanki».
 9. Supayka Jesusta Jerusalenman pushashpa Pachakamakpak-Wasi jawapi churashpaka nirka: «Kanka, Pachakamakpak Churi kashpaka kaymanta urayman shitari,
 10. Sumaymana Killkayka ninmi: «Pachakamakka paypak chaskikunata kachanka Kanta waykanakushpa wakaychichun;
 11. Kantaka paykunapak makipi apankakuna, kanpak chakika ima rumipipash ama nitkarichun».
 12. Jesuska kashna kutichirkami: «Sumaymana-Killkayka ninmi: kanpak Apunchik Pachakamakta ama juchanayaypi urmachinkichu».
 13. Supayka tukuy juchanayay urmachinakunapi tukurishkata rikushpaka, Jesusmanta karuyashpa shuk pachapi tikramunkapak karuyarkami.

Pachacamacpac Quillcashca Shimi. Edición bilingüe quichua-castellano. San Pablo, Madrid 1997. Tikrakkuna: Bernarda Ortiz, Antonio Brescuani. 901 pp. ISBN 8428520259.

Quichua Chimborazo, Ecuador - Chimpurasu Kichwa (Dios Rimashca Shimicunami 1989).

Kayta chayta ruray nishpa Jesusta diyablo pandachisha nishkamanta

 1. Jesuska Jordán yakumantaka Diospaj Samay Espiritu japishkarni tigrarka. Paytaka Diospaj Samay Espiritumi shitashka parnbaman pusharka.
 2. Chaypimi chusku chunga punllakunata karka. Chaypimi diyabloka payta kayta chayta ruray nishpa pandachisha nirka. Chay shitashka pambapika chay tukuy punllakunatami mana mikurka. Chay k'ipaka yarikachirkami.
 3. Chashna yarikaíwan kajpimi diyabloka Jesustaka: -Kanka Diospaj Churi kashpaka kay rumita tanda tukuchun nillari- nirka.
 4. Chashna nijpi Jesuska: -Dios Killkachishkapika: “Runakunaka tandallawan mana kawsanchu. Tayta Dios rimashka tukuy shimikunawanmi kawsan”- ninmi nirka.
 5. Chashna nishka k'ipami kutin diyabloka jatun urku jawaman Jesusta pushashpaka kay pachapi tiyaj tukuy llajtakunata shuj rikuìllapi tukuyta rikuchirka.
 6. Chashna rikuchishpa diyabloka: “Kay tukuy sumaj llajtakunata mandanataka kanman kusha. Kay tukuytaka ñukamanmari kushka. Chaymanta ñuka piman kusha nishpaka kushallami.
 7. Kan ñukata kungurishpa mañajpika kay tukuytaka kanmanmi kusha- nirka.
 8. Chashna nijpi Jesuska: -Anchuy kaymanta Satanas. Dios Killkachishkapika: “Kanta mandaj Diosllata kungurishpa mañangi. Paypajllata rurangi” ninmi- nirka.
 9. Chashna nishka k'ipaka kutin diyabloka Jesusta Jerusalenman pushashpaka Diosta adorana wasi jawa puntapi churarka. Chaypi churashpaka: -Kanka Diospaj Churi kashpaka kaymanta ukuman washikuyyari.
 10. Dios Killkachishkapika: Dioska paypaj angelkunata kanta rikuchun kachangami.
 11. Kambaj chakikuna rumipi ama chugririchun paykunapaj makikunawan charirangallami ninmi- nirka.
 12. Shina nijpi Jesuska: -Dios Killkachishkapika: “Kanta mandaj Diosta ama yangamanta kayta chayta ruray nichu” ninmi- nirka.
 13. Kayta chayta ruray nishpapish mana pandachi tukushpaka diyabloka shujtaj punllakama sakishpa rirkallami.

Dios Rimashca Shimicunami: San Lucas. Sociedad bíblica ecuatoriana, Quito 1989.

Quichua Chimborazo, Ecuador - Chimpurasu Kichwa (Dios Rimashca Shimicunami 2004).

Jesusta diyablo pandachisha nishkami

 1. Jesuska jucha illaj Espirituwan jundami Jordán yakumantaka tigrarka. Diospaj Espirituka shitashka pambamanmi pusharka.
 2. Chaypika chusku chunga punllakunatami karka. Chay punllakunapimi, diyabloka pandachisha nirka. Chusku chunga punllakunata imata mana mikushka kashpami Jesuska yarikachirka.
 3. Yarikaywan kajpimi diyabloka: –Diospaj Churitaj kashpaka, kay rumita tanda tukuchun niyari– nirka.
 4. Chaymi Jesuska: –Killkachishkapika: “Runaka mana tandallawan kawsangachu. Ashtawanpish Dios rimashka tukuy shimikunawanmi kawsanga” ninmi– nirka.
 5. Chay k'ipami diyabloka, jatun urku jawaman Jesusta pushashpa ñawi kimllay shinallapi kay pachapi tiyaj mandana tukuy llajtakunata rikuchirka.
 6. Chayta rikuchishpami diyabloka: –Kay pachapi tiyaj tukuy llajtakunata mandaj kanata, chaypi imalla tiyaj sumajkunatapish kanmanmi kusha. Tukuy kaykunataka ñukamanmi kurka. Piman kusha nishkaman kuy tukunimi.
 7. Kan ñukata kungurishpa adorajpika, tukuy kaykunaka kambajmi kanga– nirka.
 8. Chaymi Jesuska: –Anchuy kaymanta Satanás. Killkachishkapika: “Mandaj kambaj Tayta Diosta adorangi, paypajllata rurangi” ninmi– nirka.
 9. Chaymanta diyabloka Jerusalenman pushashpa Diospaj wasi jawa puntapi Jesusta churashpaka: –Diospaj Churitaj kashpaka, kaymanta ukuman washikuy.
 10. Killkachishkapika: “Kanta kuydachun Dioska paypaj angelkunata kachangami.
 11. Rumipi kambaj chaki ama chugririchun, paykunapaj makipi kantaka charirangami” ninmi– nirkami.
 12. Chaymi Jesuska: –Killkachishkapika: “Mandaj kambaj Tayta Diostaka ama pandachinata yuyangi” ninmi– nirka.
 13. Diyabloka ima shinapish pandachisha nishpa, mana pandachi tukushpaka, asha punllakama sakishpa rirkallami.

Dios Rimashca Shimicunami: San Lucas. Sociedad bíblica ecuatoriana, Quito 2004. Youversion.com nishkapi killkakatina.

Quichua Chimborazo, Ecuador - Chimpurasu Kichwa (Mushuj Testamento Diospaj Shimi 2010).

Jesustaka diyablomi pandachisha nishka

 1. Jesuska Jordán yakumantaka, jucha illaj Espirituwan jundami tigrarka. Paytaka, Diospaj Espiritumi shitashka pambaman pusharka.
 2. Chusku chunga punllakunata imata mana mikushpa chaypi kashkamantami, yarikaywan karka. Chaymantami diyabloka, pandachingapaj shamurka.
 3. Diyabloka, Jesustaka: -Kan Diospaj Churitaj kashpaka, kay rumitaka tanda tukuchun niyari- nirkami.
 4. Chashna nijpi Jesuska: -Dios Killkachishkapika: “Runakunaka mana tandallawanchu kawsan, ashtawanpish Tayta Dios rimashka tukuy shimikunawanpishmi kawsan” ninmi- nirkami.
 5. Chay washaka diyabloka, jatun urku jawamanmi Jesusta pusharka. Chay jawamantami kay pacha tukuy llajtakunata, shuj rikuyllapi tukuyta rikuchirka.
 6. Chay washaka, kashnami nirka: -Kay tukuy sumaj, jatun llajtakunata mandanataka, Kanmanmi kusha. Tukuy kaykunataka ñukamanmi kurka. Ñukapaj kashkamantaka, ñuka piman kusha nishpaka kushallami.
 7. Kambaj kachun nishpaka, pambakama kumurishpa ñukata adorajpika, tukuyta Kanman kushallami- nirkami.
 8. Chashna nijpimi, Jesuska: -Satanás, kaymanta anchuy. Dios Killkachishkapika: “Kanta Mandaj Diosllata adorangi, Pay munashkallata rurangi” ninmi- nirkami.
 9. Chaymantaka diyabloka, Jesusta Jerusalenman pushashpami, Diospaj wasi torre jawa puntapi churarka. Chaypika kashnami nirka: -Kan Diospaj Churitaj kashpaka, kaymanta ukuman washikuy.
 10. Illu Dios Killkachishkapika: “Dioska Kanta japichun, Paypaj angelkunata kachangallami. Kambaj chakikuna rumipi ama chugririchunka, paykunapaj makiwan japingallami” ninmi- nirkami.
 11. Shina nijpi, Jesuska: -Dios Killkachishkapika, kashnapishmi nikun: “Kanta Mandaj Diostaka, ama kan munashkata rurachisha nishpa p'iñachingichu” nikunmi- nirkami.
 12. Chashna tukuyta rurashpapish, manataj urmachi tukushpaka, diyabloka shujtaj punllakama sakirkallami.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi: San Lucas. Biblica Inc., 2010. Youversion.com nishkapi killkakatina. Gospelgo.com nishkapi killkakatina.

Quichua Imbabura, Ecuador - Imbabura Kichwa (Diospaj Shimi, 2010)

Jesusmanmi, diyabloka nali yuyayta kujushka

 1. Jesuska, Diospaj jucha illaj Espíritu jundami, Jordán yakumandaka tigrajurka. Shina tigrajujpika, Diospaj Espiritumi jichushka pambaman pusharka.
 2. Chusku chunga punllakaman chaypi kajpimi diyabloka, Jesusman nali yuyayta kujurka. Chay punllakunapika, imatapash na mikushpami purijurkachu. Chay punllakuna yalishka jipami, ninanda yarjachirka.
 3. Shina yarjachijpimi diyabloka, kashna nirka: —Tayta Diospaj Churipacha kashpaka, kay rumita tandaman tigrachi— nirkami.
 4. Shina nijpimi Jesuska, kashna nirka: —Eskribishkapika kashnami nijun: ‘Gentekunaka, na tandawanlla kawsangachu. Ashtawangarin Tayta Diospaj tukuy Shimiwanmi kawsanga’ nijunmi— nirkami.
 5. Chay jipami diyabloka, shuj jatun urkuman, Jesustaka pusharka. Chay urkumandaka, kay pachapi tiyaj tukuy llaktakunatami, ñapash rikuchirka.
 6. Shina rikuchishpami diyabloka, Jesusta kashna nirka: —Kay llaktakunata mandana ushaytapash, chay juyaylla llaktakunatapash, ñukami kanman kusha. Chaykunata mandajuchunga, ñukamanmi sakirka. Chaytaka, piman kungapaj munashpapash kushallami.
 7. Ñukata kan kungurishpa mañajpika, tukuyllatami kanmanlla kusha— nirkami.
 8. Shina nijpimi Jesuska, kashna nishpa tigrachirka: —Satanás, ñuka ñawpajmanda anchuri. Eskribishkapika kashnami nijun: ‘Kanda Mandaj Tayta Diostalla kungurishpa mañangi. Paytalla servishpa kawsangi’ nijunmi— nirkami.
 9. Chay jipami diyabloka, Jerusalenman Jesustaka pusharka. Chaypika, Diospaj wasi jawaman vitsiyachishpami, diyabloka kashna nirka: —Tayta Diospaj Churipacha kashpaka, kaymanda ukuman urmay.
 10. Kashna nishpami eskribichishka tiyajun: ‘Kanda aliguta kuydachunga Tayta Dioska, paypaj angelkunatami kachamunga.
 11. Paykunami, rumipi kan ama nitijachunga, kandaka makipi charinajunga’ nijunmi— nirkami.
 12. Shina nijpimi Jesuska, diyablotaka kashna nishpa tigrachirka: —Kashnatapashmi nijun: ‘Kanda Mandaj Tayta Diostaka, ama kan munashkata rurachun mandangichu’ nijunmi— nirkami.
 13. Chashna nali yuyayta kungapaj munajushka jipami diyabloka, asha punllakunata Jesusta sakishpa rirka.

Diospaj Shimi: San Lucas. Sociedad bíblica ecuatoriana, Quito 2010. Youversion.com nishkapi killkakatina.

na → mana, -nchi → -nchik.

Quichua Cañar, Ecuador - Kañari Kichwa (Dios Rimashcata Quillcashcami 2010).

Jesusta diyablo pandachisha nishkamanta

 1. Jesuska Jordán yakumantaka Diospak Espíritu jundami kutirka. Diospak Espiritumi shitashka pambaman pusharka.
 2. Chaypi chusku chunga punzhata kakpimi, Satanaska pandachisha nirka. Chay punzhakunata mana mikushka kashpami, Jesuska yarkachirka.
 3. Chaypimi Satanaska Jesustaka: —Kan Diospak Churi kashpaka, kay rumita tanda tukuchun niyari— nirka.
 4. Chashna nikpimi Jesuska: —Dios killkachishkapika: “Runaka mana tandallawanchu kawsanga” ninmi— nirka.
 5. Chaymanta Satanaska jatun urku jawaman Jesusta pushashpami, shuk ñawi kimllayllapi kay pacha tukuy llaktakunata rikuchirka.
 6. Chashna rikuchishpaka: —Kay tukuy sumak llaktakunata mandanataka ñukamanmi kushka. Chaymanta ñukaka piman kusha nishpaka kushallami.
 7. Kan ñukata kungurishpa adorakpika, tukuy kaykunata kanmanmi kusha— nirka.
 8. Chashna nikpimi Jesuska: —Dios killkachishkapika: “Kanta Mandak Diosllata adorangi, payllata servingi” ninmi— nirka.
 9. Chaymantaka Satanaska Jesusta Jerusalén puebloman pushashpa, Diosta mañana wasi jawapi churashpaka: —Kan Diospak Churi kashpaka, kaymanta shitari.
 10. Dios killkachishkapika: “Ama waktarichunka, Dioska paypak angelkunatami jarkachun kachanga.
 11. Kan ama chakillatapish rumipi chugririchunka, paykunami makipi chaskinga” ninmi— nirka.
 12. Shina nikpimi Jesuska: —Dios killkachishkapika: “Mandak Diosta, ama pandachisha nichun” ninmi— nirka.
 13. Satanaska Jesusta pandachisha nikushpapish mana pudishpaka, asha punzhakunakaman sakishpa rirkami.

Dios Rimashcata Quillcashcami: San Lucas. Sociedades bíblicas unidas, Quito 2010. Youversion.com nishkapi killkakatina.

Quichua Salasaca, Ecuador - Salasaka Kichwa (Diosbuj Shimi: Mushuj Testamento 2013).

 1. Jesuska Diosbuj Espíritu jundashka gashami, Jordán yakumunda vueltamuki paydaga Espíritu shitashka pushtumu pushaga.
 2. Chibi chusku chunga p'unllada puriki diyablo pandachingu munaga. Chi p'unllaguna na mikushkamunda Jesuska yarijachigami.
 3. Shina puriguki, diyabloga Jesusta kashna niga, “Kan Diosbuj churidij gashaga, kay rumida, ‘Tanda tuki,’ niri.”
 4. Shina nikimi, Jesuska, “Diosbuj shimibiga ninmi, ‘Gentegunaga na tandallanga kawsangachu. Ashtanbish tuki Diosbuj shiminbishmi kawsan,’ ” niga.
 5. Shina nishka k'ipa, diyabloga urku jawamu Jesusta pushasha riga. Chimunda kay pachabi tuki imalla tiyashkada ñash rikuchisha
 6. kashna niga, “Tuki llaktagunada mandachun imalla tiyashkadash kushami. Kaygunadaga ñukami japishkani, ‘Ñuka kusha,’ nishkamunmi kusha.
 7. Kan ñukada kungurisha ‘Allimi gangi,’ nikiga, tuki kambujmi ganga.”
 8. Shina nikiga Jesuska niga, “Anchi kaymunda, Satanás. Diosbuj shimibiga kashnami nin, ‘Kambuj Manduj Diosllada, ‘K'uylladimi gangi,’ nisha pay nishkallada rurangi.’ ”
 9. Chi k'ipa diyabloga, Jesusta Jerusalén pueblomu pushusha, israelgunaj Diosbuj wasi jawamu shayachisha, kashna niga, “Kan Diosbuj churidij gashaga, kaymunda pambamu urmi.
 10. Diosbuj shimibiga kashnami nin, ‘Dios paybuj angelgunada kanda chapachun kachungami.
 11. Kambuj chaki rumibi ama takarichun, paygunaj makin chariringami.’ ”
 12. Shina niki Jesuska, “ ‘Kambuj Manduj Diostaga kan munashkada rurachun t'anguj shina ama mandangichu,’ ninmi,” niga.
 13. Ña diyabloga ima shina na juchada rurachingu pudishaga, shuj p'unllagunaj sakisha rigallami.

Diosbuj Shimi: Mushuj Testamento. Caibi Mushuj Testamentomunda escribichishcagunada liyi pudingui. Jesusmunda escribichishcagunaga: San Lucas.

Quichua del Napo, Ecuador - Napuruna Kichwa (Colegio Don Bosco 1988).

 1. Jesus, Diospak Samaywan juntashka, Jordan yakumanta tikrarka; Samay payta pushakpi, chunlla allpapi kawsarka chusku chunka puncha.
 2. Chaypi supay payta kamarka, Mikuna illakpi, mana imata mikushpa kawsarka, chayrayku yarkachirka;
 3. Yarkakpi, supay payta nirka: Kan Diospak churi kashpa, kay rumita "tanta tukuy" nishpa rimay.
 4. Jesus kutiparka: —Killkara tiyan: "Runa mana tantallawanchu kawsan".
 5. Washa, supay shuk jatun urkuman payta pusharka; payman tukuy llaktakunata ñawipilla rikuchishpa,
 6. nirka: —Kay llaktakunapi apu kanata kushkanki; ñukapak mari kanun; ñuka munashkaman chaykunata kusha.
 7. Kan ñukata yapaychakpi, kay tukuy kanpakmi kanka.
 8. Rimakpi uyashpa, Jesus nirka: —Killkara tiyan: "Kanpak Apu Diosta yupaychanki, payllatata uyanki.
 9. Chay washa, supay Jerusalen llaktaman payta pusharka; Diospak wasi jawapi payta shayachishpa nirka: —Kan Diospak churi kashpa, kaymanta uraman shitari;
 10. killkara mari tiyan: "Paypak angelkunata kachanka kanta rikunkapak.
 11. Angelkuna kanta makipi japinunka, ama rumipi susurinkapak"
 12. Jesus kutipashpa nirka: —Killkarapash tiyan: "Kanpak Apu Diosta ama kamaychu".
 13. Supay Jesusta kamashka washa, "shuk punchakama" nishpa chinkarirka.

Colegio Don Bosco nishkapaq tikrashka (Diospak mushu kushka shimi). Colegio Don Bosco, 1988. Bible.is nishkapi killkakatina, rimashkatapash uyarina. Gospelgo.com nishkapi killkakatina.

Quichua del Tena, Ecuador - Tena Kichwa (Hermanos Libres del Ecuador 1982).

 1. Jesús, Santu Ispirituwa undashka, Jordanmanda tigraka. Ispíritu pushashka aka runa illashka partima.
 2. Chiwi chusku chunga punzha tupu tiaka. Supai apu paita tintaka. Imaras mana mikukachu chi punzhaunai, chiwasha yarkachika.
 3. Shinajpi supai apu paita nika: “Kan Diospa Churi asha, kai rumira rimai, tanda tukuchu.”
 4. Jesús paita kutipasha: “Killkashka tianmi,” nika, “mana tandallawa runa kausangachu, astaun tukui Dios rimashka shimiunawa.”
 5. Supai apu paita shu atun urku pundama pushaka, tukui mundui tiaj llaktaunara dsaslla rikuchika.
 6. Supai apu Jesusta nika: “Kai tukui ushaira kanda kusha, tukui kai llaktauna sumajta. Ñukama kushka aka, ñuka munashkama kuni.
 7. Kan tuama urmasha ñukara alabajpi, adurajpi, kai tukuira kushkangi.”
 8. Jesús kutipasha paita nika: “Anzhuri ñukajmanda, Satanás; killkashka tian: ‘Kamba Señor Diosta aduranami angi, paillara sirvinami angi,’ ”
 9. Paita pushaka Jerusalenma, templo wasi awa pundai paita churaka. Paita nika: “Kan Diospa Churi asha, allpama saltai.
 10. Killkashka tian: ‘Paiwa angelgunara mandangami kanda kuirangaj,’ supai apu nika.
 11. Shinallara: ‘Paiguna maki awai kanda apinaungami kamba chaki rumii ama takaringaj. ’ ”
 12. Jesús kutipasha nika: “Rimashka tian, ‘Kamba Señor Diosta ama tintangichu. ’ ”
 13. Tukui tintana tukurijpi, supai apu paimanda rika ansa unaigama.

Hermanos Libres del Ecuador nishkapa tikrashka (Diospa mushuk paktachina shimi). Hermanos Libres del Ecuador, 1982. Bible.is nishkapi killkakatina, rimashkatapash uyarina. Gospelgo.com nishkapi killkakatina.

-aka → -arka; aka → karka; ak → kak; -una → -kuna; rashka → rurashka; -wa(k) → -pa(k).

Quichua del Oriente, Ecuador - Kichwa shimipi (Ñucanchi Señor Jesucristomanda Shimi 1992).

Jesusta tentana

 1. Jesús, Santo Espirituwa undarishka asha, Jordanmanda tigraka. Espíritu pushashka aka runa illashka partima.
 2. Chiwi chusku chunga punzha tupu tiaka. Supai apu paita tentaka. Imaras mana mikukachu chi punzhaunai, chiwasha yarkachika.
 3. Shinajpi supai apu paita nika: Kan Diospa Churi ashaga, kai rumira rimai tanda tukuchu.
 4. Jesús paita kutipasha: Killkashka tianmi, nika, Mana tandallawa runa kausangachu, astaun tukui Dios rimashka shimiunawa.
 5. Supai apu paita shu atun urkuma pushaka, tukui mundui tiaj llaktaunara dsaslla rikuchika.
 6. Supai apu Jesusta nika: Kaijtukui ushaira kanda kusha, tukui kai llaktauna sumajwa. Ñukama kushka ashka, ñuka munashkama kuni.
 7. Kan tuama urmasha ñukara alabajpi, adorajpi, kushkangi tukuira.
 8. Jesús kutipasha paita nika: Anzhuri ñukajmanda, Satanás, killkashka tian: Kamba Señor Diosta adorana mangi, paulara sirvina angi.
 9. Paita pushaka Jerusalenma, templo wasi awa pundai paita churaka. Paita nika: Kan Diospa Churi asha, allpama saltai.
 10. Killkashka tian: Paiwa angelgunara mandangami kanda kuirangaj, supai apu nika.
 11. Shinallara, Paiguna makiunai kanda apinaungami kamba chakira rumii ama nijtaringaj.
 12. Jesús kutipasha nika: Rimashka tian, Kamba Señor Diosta ama tentangichu.
 13. Tukui tentasión nishka tukuríjpi, supai apu paimanda rika shu ratogama.

Nuevo Testamento Nishca. Ñucanchi Señor Jesucristomanda Shimi. Sociedades Bíblicas Unidas, Quito 1972. Gospelgo.com nishkapi killkakatina.

-aka → -arka; aka → karka; ak → kak; -una → -kuna; rashka → rurashka; -ra → -ta; -wa(k) → -pa(k).

Quichua del Pastaza, Ecuador - Pastasa Kichwa (Diospa Shimi 1992).

 1. Jesus bautisarishkawasha Diospa Samai jundarikpi Jordan yakumanda llukshira. Llukshikpi Diospa Samai paita pushara chakishka partima.
 2. Chusku chunga punzhata chibi tiyaura. Chibi tiyaushkai supai paita pandachinata munara. Tukui chi punzhagunaibi Jesus imatawas mana mikushachu tiyaura. Chasna ausha yapa raikashka mara.
 3. Chasna raikakpi supai paita kasna nisha kamara, Kan Diospa churi asha kai rumita panda rasha mikui nira.
 4. Chasna supai nikpi Jesus rimara, Diospa shimi ninmi: Runa mana mikushallachu kausakchan, astawanbas Yaya Dios tukui rimashkata kadsusha kausana manchi.
 5. Chiwasha supai paita urkuma apasha chimanda tukui llaktagunata chi ratuwallai rikuchira.
 6. Rikuchisha, Kai tukui gustu llaktagunaga ñukawagmi nira. Ñáuka pitas kunata ushanimi. Chasna asha kan mandak tukuchun nisha tukui kai gustu rikurik llaktagunata kanda kusha nini kan chigunata mandangawa.
 7. Diostakwinta ñukata kungurisha alabasha balichikpiga kanda kushkangimi.
 8. Jesus randi rimara, Diospa shimibi killkashka tiyaunmi: Kanda mandak Diosta alabana angi, paillata kadsusha kausana mangi nira.
 9. Chiwashaga supai paita Jerusalenma apasha Diosta alabana wasi jawaibi shayachisha rimara, Kan Diospa churi asha kaimanda allpama saltai nira.
 10. Supaiwas Diospa shimita japisha rimara, Diospa shimibi killkashka tiyanmi nisha Dios paiwa angelgunata kachangami kanda japisha kuirangawa.
 11. Chasnallata killkashkami, paiguna makigunawan kanda markangaunami kamba chaki ama rumibi takarichun nisha.
 12. Jesus randi paita rimara, Chasnallatami Diospa shimi nin: Kan munashkata rachun nisha kanda mandak Diostaga ama mandasha kamangichu nira.
 13. Supai tukui ima tunuis kamasha juchai urmachinata mana ushashami Jesusmanda anchurisha rira, washa ima uraspas tupasha urmachishami nisha yuyarira.

Diospa Shimi (mushuk paktachina shimi.). Diospa Shimi. El nuevo testamento en el idioma Quichua de Pastaza en Ecuador. Primera edición, 1992. Segunda edición, 2009. Wycliffe Bible Translators, 2009. Bible.is nishkapi killkakatina, rimashkatapash uyarina. Gospelgo.com nishkapi killkakatina.

-ara → -arka; ara → karka; aura → kakurka; ak → kak; -una → -kuna; rashka → rurashka; -wa(k) → -pa(k); sha → shpa.


Kay p'anqapiqa tukuy qillqakuna kimsantin hanllalli allin qillqaypim qillqasqa (mana wakinchasqa) - 3 vocales/vowels a/i/u, k/q/w (en las variantes regionales).


Ch'uya Qillqamanta rakikuna, achka t'ikrasqakuna, achka k'iti rimaykunapi

Mañaykuna, takikuna, hukkunapas


Last update: 5 Jan 2017. © runasimi.de.  The contents of this page may be distributed for non-commercial purposes, especially for spreading knowledge of the Runasimi language in the world and strengthening its position in its home lands. Please quote the original author (if not mentioned by name, write runasimi.de), and set a link to this page (write down URL, if texts or images of this page are used in printed version).