Tarpuq runamanta

Lukas (Lucas) 8:4-15 - ancha achka hina t'ikrasqakuna

Kay p'anqapiqa tukuy qillqakuna kimsantin hanllalli allin qillqaypim qillqasqa (mana wakinchasqa) - 3 vocales/vowels a/i/u, k/q/w (en las variantes regionales).

Liwru/T'ikraqSuyuK'iti rimayLukaspa qillqasqan iwanhilyu 8:8 b
Enrique Pélach, Demetrio Molloy 1974Quechua (sureño), PerúRunasimi (urin Piruw) Pim uyariq ninriyuq kaqqa uyarichun.
Homer P. Emerson 1954Ayacucho, PerúAyakuchu/Chanka Uyarinanpaq rinriyuq kaqqa uyarikuchun.
Chuya Qellqa 1987Ayacucho, PerúAyakuchu/Chanka Uyariwaqniykunaqa kasukuychikyá.
Chuya Qellqa 2012Ayacucho, PerúAyakuchu/Chanka Haykam uyarikuqkunaqa, uyarichun.
Clorinda Matto de Turner 1901Cuzco, PerúQusqu (Qosqo) ¡Pi uyariypaq rinriyuq, uyarichun!
Apunchis Jesukristoq Mosoq Rimanakuynin 1947Cuzco, PerúQusqu (Qosqo) Pichus ninriyuq uyarinanpaq chayqa uyarichun.
Diospa Simin Qelqa 2004Cuzco, PerúQusqu (Qosqo) ¡Uyarinanpaq ninriyuqqa uyarichun!
Wycliffe Mosoq Testamento 2013Este de Apurímac, PerúApurimaq ¡Sichus chiqaptapuni ninriyuq kankichik chayqa, allintayá uyariychik kay nisqaykunata!
Hilario Huanca, Hermann Wendling 2007Puno, PerúPunu (Qullaw) Hayk'an uyariq ninriyuq uyarichun.
Sumaj noticias Lucaspa escribiskanman jina 1951Centro/Sur de BoliviaQullasuyu (Buliwya) Ninriyuq uyarinanpaq kaq, uyarichun.
Dios parlapawanchej 1976Centro/Sur de BoliviaQullasuyu (Buliwya) ¡Ninriyuq kaqqa sumaqta uyarichun!
Diosmanta Qhelqa 1993Centro/Sur de BoliviaQullasuyu (Buliwya) Pillapis ninriyuqqa uyarichun.
Dios Tatanchispaq Musuq Rimanayninkuna 1985Norte de BoliviaApulu (Buliwya) ¡Uyariqkunaqa, intindiychik!
Dios Tatanchispaq Musuq Rimanayninkuna 2006Norte de BoliviaApulu (Buliwya) ¡Pikunachus ninriyuq kankichik chaykunaqa, uyariychis!
Apunchic Jesucristopac Mushuc Testamento 1954Quichua del EcuadorKichwa shimi Uyana rinrinta charik, uyachun.
Leonidas Proaño, Jesucristopaj Alli Huillai 1972Quichua del EcuadorKichwa shimi Pi rinrinta uyankapak charishpaka uyachun.
Pachacamacpac Quillcashca Shimi 1997Quichua del EcuadorKichwa shimi Maykan rinrita charikka uyaychik.
Dios Rimashca Shimicunami 1989Chimborazo, EcuadorChimpurasu Kichwa Rinrinta charikka kay nishkakunata uyaychik.
Dios Rimashca Shimicunami 2004Chimborazo, EcuadorChimpurasu Kichwa Mayjanpish uyanapak rinrinta charikka, tukuy yuyaywan uyachun.
Mushuj Testamento Diospaj Shimi 2010Chimborazo, EcuadorChimpurasu Kichwa Uyankapak rinrinta charikka, uyaychikari.
Diospaj Shimi 2010Imbabura, EcuadorImpapura Kichwa Uyankapak rinrita charishpaka, allikuta uyaychi.
Dios Rimashcata Quillcashcami 2010Cañar, EcuadorKañari Kichwa Mayjanpish rinkrita charikkunaka, kay ñuka willashkata alli uyaychik.
Diosbuj Shimi: Mushuj Testamento 2013Salasaca, EcuadorSalasaka Kichwa ¡Mayjinpish rinrinta uyunku charikka uyaychik!
Colegio Don Bosco 1988Napo, EcuadorNapu Kichwa ¡Rinriyuk runa uyachun!
Hermanos Libres del Ecuador 1982Tena, EcuadorTena Kichwa Uyak rinriyuk uyachun.
Ñucanchi Señor Jesucristomanda Shimi 1992Oriente, EcuadorKichwa shimi Uyak rinriyuk uyachun.
Diosta rigsingapac 1967Oriente, EcuadorKichwa shimi Rinriyuk uyankak, ñuka nishkata alli intindichun.
Diospa Shimi 1992Pastaza, EcuadorPastasa Kichwa Rinriyuk runakuna kashpaka ñuka rimashkata allita yuyariychik.

Quechua sureño - Runasimipi (Enrique Pélach, Demetrio Molloy 1974)

Diosman Sunqu Warmikuna Taytanchis Jesusta Sirwispa Kumpañanku.

 1. Jesus llaqtan-llaqtan purirqa yachachispa Diospa Kayninmanta Ewangilyunta pridikastin.
 2. Puriysirqaku chunka iskayniyuq apustulninkuna; diyablukunamanta, unquykunamantapas Jesuspa sanuyachisqan warmikunapas Payta sirwispa kumpañarqaku: María Magdalina sutiwan sutichasqa, paymanta Jesus lluqsichirqa qanchis diyablukunata;
 3. Juana, Hirudispa mayurdumun Kusa sutiyuqpa warmin, Susana, huk warmikunapiwanpas Jesusta atindiqku paykunapa kapuqninkunawan.

Chakra Tarpuqmanta Ehempluta Taytanchis Jesusmi Yachachin

 1. Hinaptinmi rikchanachiykunawan utaq yachachiq ihimplukunata churaspa Jesus yachachirqa paykunata kaynata nispa:
 2. Huk tarpuqmi lluqsirqa muhu tarpuq; muhuta wisñiptinmi (tarpuptinmi), wakin muhu ñan pataman wichirqa, hinaptin puriqkuna sarutiyarqaku, altun pawaq pichinkukunañataq lliwta pallarurqaku.
 3. Wakin muhuñataq rumikuna hawaman wichirqa hinaptinmi tuqyaramuptin hina (lluqsiramuptin hina) chakirurqa allpa mana apiy kaptin.
 4. Wakin muhuñataq kichkakichka allpaman wichirqa. Chay kichkakunawan wiñarimuptinku kichkakuna lliwta taparapurqaku.
 5. Wakin muhuñataqmi wichirqa allin allpaman, chaymi wiñamuspan huk muhullamanta pachak-pachakta rururqa," nispa. Kayta willayta tukuruspanmi, Jesus qaparispa nirqa: "Pim uyariq ninriyuq kaqqa uyarichun," nispa.
 6. Disipulunkuna Jesusta tapurqaku chay ihimpluwan imata yachachiyta munasqanta.
 7. Jesus paykunata kuntistarqa: "Qamkunamanqa Tayta Diosmi riqsichisunkichis qapaq Kaynimpa pakasqa sikritunkunata; huk-kunam ichaqa yachachiq ihimplukunallawan riqsinqaku, qawachkaspanku mana rikunankupaq, uyarichkaspanku mana intindinankupaq.
 8. Willasqay tarpuqmanta ihimpluqa kay ninantam nin: Muhuqa Taytachapa Siminmi.
 9. Ñanpa patanman urmaq muhum kanku Taytachapa Simin uyariqkuna, piru dimunyu hamuruspan Taytachapa Siminta sunqunkumanta qichurparin, mana iñinankupaq nitaq salwakunankupaqpas.
 10. Rumikunapa hawanman wichikamuq muhum kanku Taytachapa Simin kusikuywan uyarispa chaskiqkuna, piru paykuna mana sapiyuqchu kanku. Kriyinku huk ratullapaq, hinaptin imapas sasa punchawkuna chayaramuptin qullupunku.
 11. Kichka-kichkaman wichikuq muhum kanku Taytachapa Siminta uyarispanku ñawpaq kawsayninkuta mana kachariqkuna; chayna kay mundu afanakuykuna, qullqi maskaykuna, kay wida kusikuykuna, (Diospa Siminta) sunqunkupi wañuchinku; chaykuna maskaywan mana allin ruruyta atinchu (mana imatapas ruruchkaspa).
 12. Allin allpaman wichikuq muhutaqmi kanku Taytachapa Simin ancha kuyakuq sunquwan uyariqkuna; paykuna Diospa Siminta allinta uyarispa, sunqunkupi takyachinku tukuy kawsayninkupi, sumaq rurukunata ruruchispanku," (Diosta sirwispanku wiñay wiñaypaq).

Santos Evangelios y Hechos de los Apóstoles: Primera versión católica en quechua y castellano. Editorial Andina, Lima 1974. 494 pp. Uyaychaqkuna: Enrique Pélach y Feliu, Demetrio Molloy MacDermott. Taytanchis Jesucristopa Santo Evangelion San Lucaspa Qellqasqan: Diospa Rimaynin (Palabran) Runaman Tukurqa, p. 301.

Quechua de Ayacucho, Perú - Ayakuchu / Chanka (Homer Emerson 1954).

Hisus sirbiq warmikuna

 1. Kaypa qipallanmanmi Hisus purirqa llaqtankunanta, llaqtachankunantawan, Dyuspa rriynunmanta ibangilyuta yachachispa, willastin; paywantaqmi rirqaku chunka iskayniyuqnintin,
 2. mana allin ispiritumanta, unquykunamantawan sanuyachisqa kaq warmikunapas. Kaykunam karqa: qanchis saqramanta librasqa, Magalinawan sutichasqa Marya:
 3. Irudispa mayurdumun Chusapa warmin Hwana; Susana, chaymanta huk achkaq kapuqninkunamanta sirbiq warmikunapiwan.

Tarpuymanta

 1. Nana-nanaq runakunaman huñunakurqa, wakin llaqtakunamanta Hisusman hamuqkunapiwan, chaymi pay rimarirqa huk rikchanachiywan:
 2. Huk tarpukuqmi lluqsirqa muhun tarpuq; tarpuptinñataqmi, ñanman wakin wichiptin, sarurqarirqaku, hinaptinmi syilupi pisqukuna pallarurqa.
 3. Wakinmi ranraman wichirqa; wiñarimuspanñataqmi, mana uqupi kasqanrayku, chakirurqa.
 4. Wakinmi kichkakuna ukuman wichirqa; hinaptinmi kichkakuna paywan kuska wiñarimuspan, hiqiparachirqa.
 5. Wakinñataqmi sumaq allpaman wichirqa; wiñariykuspantaqmi chullallamanta pachakta rururqa. Kaykunata nispanmi qaparirqa: Uyarinampaq rinriyuq kaqqa uyarikuchun, nispa.
 6. Hinaptinmi disipulunkuna imam kay rikchanachiy kasqanta tapuptinku,
 7. pay nirqa: Qamkunamanmi qusqa Dyuspa rriynunmanta pakasqakuna riqsiy, hukkunamanñataqmi rikchanachiykunallapi, rikuchkaspan mana rikunankupaq, uyarichkaspantaq mana yachanankupaq.
 8. Chay rikchanachiyqa kaymi: Muhum Dyuspa simin.
 9. Ñampi kaqkunaqa simi uyariykuqkunam, ichaqa supay hamuruspanmi sunqunkunamanta simita qichurun, salbasqa kayninkupaq mana iñinankurayku.
 10. Ranrapi kaqkunaqa simita uyariykuspa kusikuywan chaskiqkunam, ichaqa mana sapichakusqanraykum, huk tyimpulla iñispan, pruybasqa kaypiñataq kutirunku.
 11. Kichkakunapa ukunman wichiqqa uyariykuruspa ñannin riqkunam, ichaqa kaypi kawsaypa afanakuyninkunawan, quri qullqinkunawan, kusichikuyninkunawan hiqipasqa kaspankum, manaña ruruta qispirichinkuchu.
 12. Sumaq allpapi kaqmi ichaqa uyarisqan simi chiqap allin sunquwan waqaychaqkuna, hinaspa pasyinsyawan ruruq.

Lukaspa qillqasqan Ibangilyu. Sociedades bíblicas unidas (United Bible Societies), 1954. 138 pp. Uyaychaqnin: Homer P. Emerson.

Quechua de Ayacucho, Perú - Ayakuchu / Chanka (Chuya Qillqa 1987).

 1. Jesusmi disipulunkunapiwan llaqtakunapi chaynataq llaqtachakunapipas Diospa munaychakunanmanta willakustin purirqa.
 2. Dimunyukunamanta hinaspa unquykunamantawan sanuyachisqan warmikunapas paywantaqmi rirqa. Paykunamantam karqa qanchis dimunyukunamanta sanuyachisqan Magdala llaqtayuq Mariya,
 3. Hirudispa mayurdumun Chuzapa warmin Juana hinaspa Susana, paywantaqmi rirqa achkallaña sapaq warmikunapas. Paykunam Jesustawan disipulunkunata kapuqninkuwan yanaparqaku.
 4. Llaqtakunamanta achkallaña runakuna Jesuspa kasqanman huñunakuruptinmi rikchanachispan nirqa:
 5. —Huk runam rirqa tarpukuq. Muhu maqchisqan ñanman wichiqkunatam sarutyarurqaku, chaytam kullkukuna hamuruspan mikururqa.
 6. As allpayuq rumiman wichiqñataqmi wiñaruspanpas chaki allpapi kaspan chakirurqa.
 7. Wakin muhuñataqmi wichiykurqa kichka-kichka ukuman chaymi kichkakunawan kuska wiñamurqa, chayraykum iquyarurqa. Wakin muhuñataqmi wichiykurqa
 8. allin allpaman chaymi wiñamuspan sapa muhumanta pachakta rururqa. Chaynata nispanmi qapariq hina nirqa: —Uyariwaqniykunaqa kasukuychikyá —nispa.
 9. Disipulunkunam tapurqaku rikchanachisqanpa imam ninanmanta
 10. chaymi Jesusñataq nirqa: —Qamkunamanmi Diospa munaychakusqanmanta ñawpaq mana yachasqaykichikkunata yachachikichik. Wakin runakunatam ichaqa rimapayani rikchanachiykunallawan chaynapi qawakuspapas mana rikukunankupaq, uyarispapas mana intindinankupaq —nispa.
 11. —Rikchanachisqaypa imam ninanqa kaymi: Muhuqa Diospa palabranmi.
 12. Ñanman wichiq muhuñataqmi rikchakun Diospa palabran uyariq runakunaman. Paykunapa sunqunmantam diyablu hurqurun uyarisqankuta chaynapi mana kriyinankupaq hinaspa mana salwakunankupaq.
 13. As allpayuq rumiman wichiq muhuñataqmi rikchakun Diospa palabranta kusisqallaña uyarispa chaskiqkunamam, paykunaqa chay rumi hawanpi wiñaq muhu hinam mana ancha sapiyuq kachkanku. Pisi timpullapaq kriyiruspankum sasachakuy punchawkuna chayaramuptinqa urmarunku.
 14. Kichkakunapa kasqanman wichiq muhuñataqmi rikchakun uyariylla-uyariqkunaman, paykunaqa pasakuspankum qiqiparunku tukuy ima afanakusqankupi, quri-qullqinkupi hinaspa kay pachapi kaq kusikuykunapi, chaynapim paykunaqa mana ruruyuq planta hina kanku.
 15. Allin allpaman wichiq muhuñataqmi rikchakun, chiqap sunquwan Diospa palabranta uyarispa mana qunqaq runakunaman, paykunaqa allimanta sumaq ruruq planta hinam kanku.

Chuya Qellqa: Jesucristomanta Lucaspa Qellqasqan. Sociedades bíblicas unidas (United Bible Societies), 1987. T'ikraqninkuna: Homer Emerson, Rafael Yupanqui, Simon Izarra, Rómulo Sauñe Quicaña, Saturnino Gavilán, Fernando Quicaña. Bible.is ñisqapi ñawinchay, Romulop rimasqantapas uyariy. Gospelgo.com ñisqapi ñawinchay.

Quechua de Ayacucho, Perú - Ayakuchu / Chanka (Chuya Qillqa 2012).

Jesuspa yanapaqnin warmikunamanta

 1. Chaykunapa qipantam, Jesusqa achka llaqtakunapi hinaspa taksa llaqtakunapipas Diospa munaychakuyninmanta allin nutisyata willakustin purirqa. Chunka iskayniyuq disipulunkunapas paywanmi rirqaku.
 2. Rirqakutaqmi dimunyupa huntasqanmanta chaynataq tukuy rikchaq unquykunamanta sanuyachisqan warmikunapas. Paykunamantam karqa Magdala llaqtayuq María, paymantam qanchis dimunyukunata qarqururqa;
 3. Hirudispa mayurdumun Chuzapa warmin Juana hinaspa Susana; chaynallataq kapuqninkuwan yanapaqnin warmikunapas.

Tarpuqwan rikchanachiymanta

 1. Sapa llaqtakunamantam Jesusta qawaykunankupaq achkallaña runakuna huñunakaramurqaku, chaymi kay rikchanachiyta yachachirqa:
 2. Huk runam tarpukuq lluqsirqa. Muhuta maqchiptinmi ñanman wakin wichiykuptin sarutyarurqaku, chaymi urpikuna mikururqa.
 3. Wakinmi ranraman wichirqa, chaymi wiñaruspan mana yaku kasqanrayku chaylla chakirurqa.
 4. Wakinmi kichka-kichka ukuman wichirqa, chaymi kichkakunawan kuska wiñaramuptin kichkakuna iquyarachirqa.
 5. Wakinñataqmi allin allpaman wichirqa, chaymi wiñaruspan huk muhullamanta pachakta rururqa. Chaynata nispanmi qapariq hina nirqa: “Haykam uyarikuqkunaqa, uyarichun”, nispa.
 6. Disipulunkunam tapurqaku chay rikchanachiypa imam ninan kasqanmanta,
 7. chaymi Jesusñataq nirqa: Qamkunamanqa Diosmi munaychakuyninpi pakasqa kaqkunata yachachisunkichik. Wakin runakunatam ichaqa rikchanachiykunawan yachachini, chaynapi qawakuchkaspapas mana rikunankupaq, uyarichkaspapas mana intindinankupaq.
 8. Rikchanachisqaypa imam ninanqa kaymi: Muhuqa Diospa palabranmi.
 9. Ñanman wichiq muhum rikchakun Diospa palabranta uyariq runakunaman, ichaqa diyablum hamuruspan sunqunkumanta hurqurun, chaynapi mana kriyinankupaq hinaspa mana salwakunankupaq.
 10. Ranraman wichiqñataqmi Diospa palabranta uyariykuspa kusikuyllawanña chaskiqkuna, ichaqa manam sapichakunkuchu. Paykunaqa pisi timpullapaqmi iñinku, chaynapim sasachakuykuna hamuruptin chaylla kutikunku.
 11. Kichkakunaman wichiqñataqmi haykam uyariqkuna, paykunaqa allimantam kay pachapi afanakuykunawan, quri-qullqi maskaywan hinaspa aycha kusichiykunawan pamparachikunku, chaynapim mana rurunkuchu.
 12. Allin allpaman wichiqkunam ichaqa, Diospa palabranta uyariykuspa chiqap sunquwan chaskikuq runakuna, paykunaqa allinta takyaspankum achkanpi rurunku.

Chuya Qellqa: Jesucristomanta Lucaspa Qellqasqan. Sociedad bíblica peruana, 2012. Youversion.com ñisqapi ñawinchay.

Quechua de Cuzco, Perú - Qusqu / Qosqo Runasimipi (Clorinda Matto de Turner 1901).

 1. Ina karqan kaymanta sispalla, pay purirqan llapa llaqtakuna llapa ayllukunapi sirmukuspa unanchakuspa Pachakamakpa anakpachan allin willakuykunata; paywantaq chunkaiskayniyuqkuna rirqan,
 2. paykunawantaq chay warmikuna paypa ampisqan layqa ispiritumanta, unquykunamanta, chaywan Mariya, Magdalina sutiyuq pimantan qanchis saqrakuna lluqsirqan chay;
 3. paykunawantaq Juana, Hirudispa mayurdumun Chuza nisqaq warmin, Susana askhawan; pikunan kaqninkumanta qurqanku.
 4. Ina askha runakuna tantakuspa llapa llaqtakunamanta payman amuqkuna, paykunata pay rimarqan parabulapi ñispa:
 5. Lluqsirqanmi tarpukuq muhun tarpuq; tarpuqtintaq, wakin muhu ñan pataman urmarqan, chaypitaq sarusqa, pisqukunataq mikupurqanku,
 6. wakintaq urmarqan qaqa pataman; phutinpitaq, mana huquta tarispa chakipurqan;
 7. wakintaq urmarqan kiska ukuman; kiskataq kuskamanta paqarispa naq'ichirqan,
 8. wakintaq allin allpapi urmarqan wiñaspataq phuturqan pachakta uq rayku. Kaykunata nispataq qaparirqan: ¡Pi uyariypaq rinriyuq, uyarichun!
 9. Yachachisqankuna tapurqan mayqintaq kay parabulaq yachachiyñin.
 10. Paytaq nirqan: Kankunamanmi qusqa Pachakamaqpa anaqpachan yachaykunata riqsiy; wakinkunatataq parabulapi rimani, qhawaspa mana rikunankupaq, uyarispa mana unanchanankupaq.
 11. Kay yari parabulaqa: Muhuyá, Pachakamaqpa simin,
 12. ñan patapi kaq, saqay uyariqkuna, ña supay amuspa sunqunmanta simita chinkarichin, mana iñispa qispinankupaq.
 13. Qaqapatapi kaqkunan kanku saqay kusikuywan simi uyariq ñas mana saphiyuq kaqtin, chikalla iñispa watiqapi ayqirikunku iñisqanmanta,
 14. kiska ukuman urmaqtaqmi saqay kanku, uyarispa ñañninta puririq, ña kawsaypa quchukuyninwan, qapaq kaywan muchuchin mana puquypi phutunta,
 15. saqay allin allpapi urmaqtaqmi kanku llimpiq, allin sunquwan simita uyarispa waqaychanku phutuntataq qasilla apan.
 16. Manan pipas K'anchayta apichikuspa pakakunchu urpuwan nitaq kawitu sikipi churanchu; ñas qiwar awapis rawrachin yaykuqkuna rikunankupaq,
 17. manas imapas pakasqa kanchu mana rikhuriyniyuq; manas imapas pakapi kaq pakasqallachu, ñas riqsisqan kanqa, llapaman rikuchisqa.
 18. Qhawarikuychisyá imaynatan uyarinkichis chayta, ñas, kapuqniyuqmansi qusqa kanqa; mana kaqniyuqtaq, saqay paypaman richaqtapas qichusqa kanqa.

Apunchis Jesucristoc Evangelion San Lucaspa qquelkascan, Pananchis Clorinda Matto de Turnerpa castellanomanta runa simiman thicraskan. Sociedad Bíblica Americana (American Bible Society), Buenos Aires 1901.

Quechua de Cuzco, Perú - Qusqu / Qosqo Runasimipi (Apunchis Jesukristoq Mosoq Rimanakuynin 1947)

 1. Kay hinataq karqan chay qhipata, payqa llaqta llaqtantinta puriq, Diospa qhapaqsuyunmanta allinwillaykunata yachachispa willaspataq, chay chunkaiskaynintintaq paywan,
 2. Wakin warmikunapiwan pikuna supaychasqa kayninkumanta unquykunamantawan alliyachisqaña kasqanku: Magdalina sutichasqa Mariya, pimanta qanchis supaykuna lluqsisqaku,
 3. Hirudispa kuraq kamachin Chusaq warmin Juanapiwan, Susanapiwan, wak ashkha warmikunapiwan, pikuna payta haywakuq kanku kaqninkumanta.
 4. Ashkha runakuna huñukuqtinkutaq sapa llaqtapi kaqkunataq payman hamuqtinku, huk rikch'aysimita paykunaman nirqan:
 5. Huk tarpuq runa, muhutatarpuq lluqsirqan; tarpushaqtintaq, ñan pataman wakin urmarqan, sarusqataq karqan; pisqukunataq pallakapurqanku.
 6. Wakin taq rumi patapi urmarqan; lluqsimuspataq ch'akipurqan, mana huq'u kasqanrayku.
 7. Wakintaq kishka kishkapi urmarqan; kishkakunataq kushkamanta lluqsimuspa, p'ampaspa sipipurqan.
 8. Wakintaq allin hallp'api urmarqan, lluqsimuspataq hukmanta pachakman mirarqan. Kay imakunata nispataq qaparirqan: Pichus ninriyuq uyarinampaq chayqa uyarichun, nispa.
 9. Yachachisqankunataq tapurqanku payta imachus kay rikch'aysimi kasqanta.
 10. Paytaq nirqan: Qankunamanmi qusqa Diospa qhapaqsuyunmanta pakasqa yachaykunata riqsinaykichisqa; hukkunamantaq rikch'aysimipi, qhawaspa mana rikunankupaq, uyarispataq mana unanchanankupaq.
 11. Kaymi ari chay rikch'aysimiqa: Muhuqa Diospa siminmi.
 12. Ñan patapi kaqkunataq kaykunaqa uyariqkuna kanku; chaypachataq supay hamuspa simita sunqunkumanta qichun, ama qispikunankupaq iñispa.
 13. Rumi patapi kaqkunataq, kaykunaqa uyarispa, kusiywan simita hap'ikunku; yallinraq kaykunaqa mana saphichasqachu kanku: huk p'unchay iñinku, watiqay p'unchaypitaq ayqipunku.
 14. Kishka kishkapi urmarqan chaytaq, kaykunaqa uyarirqanku; ripuspataq, kay kawsaypa yuyaymanayninwan, qhapaqkayninwan, q'uchukuyninwantaq sipisqa kanku, manataq rurunkuchu.
 15. Yallinraq allin hallp'api kaqqa, kaykunan allin chiqa sunquwan uyarispa simita hap'ikunku, muchukuq-sunqu-kaywan rurunkutaq.
 16. Manan pipas k'anchayta hap'ichispa mankawan p'uqtiykunchu, manataq puñunapataq urampi churaykunchu; yallinraq k'anchanapatapin churan, haykuqkuna k'anchayta ríkunankupaq.
 17. Imarayku manan imapas pakasqaqa kanchu, mana rikuchisqa kananqa; manataq ima upallasqapas, mana yachakunanqa, k'anchaymantaq rikhurimunan.
 18. Qhawaychis ari imaynatan uyarinkichis; imarayku mayqimpas kapuqniyuqmanqa, qusqa kanqa; mana kapuqniyuqmantari, kapuqninman rikch'akuqpas qichusqa kanqa.

Apunchis Jesukristoq mosoq rimanakuynin. El Nuevo Testamento en quechua (Cuzco) con el Nuevo Testamento en español según la antigua versión de Cipriano de Valera rev. con arreglo al original griego. Uyaychaq: Len Herniman. Sociedades bíblicas unidas (United Bible Societies), 1947. 620 pp. Lucasman jina ajllasqa Allinwillaykuna, 1 raki.

Quechua de Cuzco, Perú - Qusqu / Qosqo (Diospa Simin Qelqa 2004).

 1. Chay qhipatataq Jesusqa purirqan llapa llaqtakunata huch'uy llaqtakunatawan, Diospa qhapaqsuyunmanta allin willakuykunata willaspa, paywantaq chunka iskayniyuq yachachisqankunapas rirqanku.
 2. Rillarqankutaqmi mana allin ispiritukunamanta unquykunamantawan qhaliyachisqa wakin warmikunapas, paykunan karqan Magdalá llaqtayuq María (paymantan qanchis supaykunata qarqurqan),
 3. Susana, Hirudispa mayurdumun Chuzaq warmin Juanapiwan. Hinallataq rirqanku askha warmikunapas, paykunan kaqninkuwan Jesusta yachachisqankunatawan yanapaspa sirwirqanku.
 4. Hinantin llaqtakunamanta hamuspa askhallaña runakuna Jesusman huñukamuqtinmi rikch'anachiy simipi paykunata Jesusqa yachachirqan:
 5. –Huk runan chakrata rirqan muhu t'akaq. T'akashaqtinmi wakin muhuqa ñan pataman chayarqan, hinan puriqkuna sarurqanku, phalaq animalkunataq pallarqapurqan.
 6. Wakin muhutaq rumi-rumiman chayarqan, wiñarimuspataq ch'akipurqan ch'akipi kasqanrayku.
 7. Wakin muhutaq khiska-khiskaman chayarqan, hinan khiskakunaqa chaywan kuska wiñamuspa p'amparqapurqan.
 8. Wakin muhutaq allin hallp'aman chayaspa wiñamurqan, hinaspa huklla pachakta rururqan, nispa. Chaykunata yachachispataq kunkayuqta nirqan: –¡Uyarinanpaq ninriyuqqa uyarichun! nispa.
 9. Chaymi yachachisqankunaqa Jesusta tapurqanku: –¿Ima ninantan nin kay rikch'anachiy simi? nispa.
 10. Hinan payqa nirqan: –Qankunamanmi Diospa qhapaqsuyun pakasqa yachaykunata sut'ita riqsichiykichis, wak runakunamantaq ichaqa rikch'anachiy simikunapi yachachini, qhawashaspa mana rikunankupaq, uyarishaspapas mana intindinankupaq, nispa.
 11. Kaymi chay rikch'anachiy simiq sut'inchayninqa: Muhuqa Diospa siminmi.
 12. Ñan pataman chayaqkunaqa Diospa siminta uyariqkunan kanku, saqrataq hamuspa sunqunkumanta simita aparqun, mana iñinankupaq, hinaspa mana qispichisqa kanankupaq.
 13. Rumi-rumiman chayaqkunaqa Diospa siminta uyarispa kusikuywan chaskiqkunan kanku, ichaqa kaykunaqa manan saphichasqachu kanku, chaymi pisi p'unchaykunallapaq iñinku, watiqay p'unchaykunapitaq t'aqarikapunku.
 14. Khiska-khiskaman chayaqkunaqa Diospa siminta uyariqkunan kanku, ichaqa, kay kawsaypi afanakuywan, qhapaq kaykunawan, mana allinpi kusikuykunawan atipachikuqtinku rurusqanku mana puqunchu.
 15. Allin hallp'aman chayaqkunataqmi uyarispa chiqaq allin sunquwan Diospa siminta waqaychaqkuna kanku, hinaspa pasinsyawan rurunku, nispa.

Diospa Simin Qelqa: Jesucristomanta Allin Willakuykunata Lucaspa Qelqasqan. Sociedad bíblica peruana, 2004. Bible.is ñisqapi ñawinchay, rimasqatapas uyariy. Gospelgo.com ñisqapi ñawinchay.

Quechua del Este de Apurímac - Apurimaq runasimi (Wycliffe, Mosoq Testamento 2013).

 1. Chaymantañataqmi Jesusqa chunka ishkayniyuq akllasqan disipulunkunapiwan riran ashka llaqtakunaman, hinallataq taksa llaqtachakunamanwan ima. Chaykunapin Jesusqa Diospa gubirnanan sumaq gluryanmanta willakuran.
 2. Jesuswanqa rillarankutaqmi warmikunapas. Chay warmikunamantan, Jesusqa wakinmanta dimunyukunata qarquran, wakin warmikunatataqmi unquyninkumanta sanuyachiran. Chay warmikunamanta hukninmi karan: María; paytan suticharanku Magdalinawan, Magdala llaqtamanta kasqanrayku. Paymantan Jesusqa qanchis dimunyukunata qarquran.
 3. Wakintaqmi karanku: Susana, Juana, hinallataq ashka warmikunapas. Juanaqa karan Chuza sutiyuq runapa warminmi; chay Chuza runaqa karan riy Hirudis Antipaspa kamachin ruwaq mayurdumu runan. Chay warmikunan Jesusta hinallataq disipulunkunatapas yanaparanku tukuy kaqninkuwan.
 4. Sapankama llaqtakunamantan ashka runakuna Jesuspa kasqanman huñunakamuranku. Hinaqtinmi Jesusqa paykunaman huk willakuyta willaran:
 5. —Huk runan chakranman trigu t'akaq riran. Chaypi t'akashaqtinmi wakin triguqa ñanman urmaran. Hinaqtinmi chay ñanninta puriq runakunaqa sarutamuranku; hinallataq pichinkukunapas pallakuranku.
 6. Wakin triguñataqmi ranra-ranraman urmaran. Chaylla wiñaramuspantaqmi chay triguqa mana allpa kasqanrayku ch'akipuran.
 7. Wakin triguñataqmi kishka-kishka ukhukunaman urmaran. Chaymi chay kishkakuna trigumanta masta wiñaspa taparuqtin, chay triguqa q'illuyaspa ch'akipuran.
 8. Wakin triguñataqmi ichaqa, allin wanu allpaman urmaran. Chaymi chay triguqa sumaqta wiñamuran; hinaspan sapankama mukhuqa pachaqta rururan, nispa. Chayta willaspanmi Jesusqa altumanta rimarispa niran: —¡Sichus chiqaqtapuni ninriyuq kankichis chayqa, allintayá uyariychis kay nisqaykunata! nispa.
 9. Jesus kaykunata willaqtinmi disipulunkunaqa tapuranku: —¿Ima ninantataq nin kay willakusqaykirí? nispanku.
 10. Chaymi Jesusqa kuntistaran khaynata: —Qankunallamanmi yachachishaykichis Diospa sumaq gubirnananmantaqa. Chaykunaqa pakasqa hinan karan. Chaymi mana ni pipas intindiytaqa atirankuchu (nuqapi mana kriyisqankurayku). Chayraykun nuqapi mana kriyiy munaq runakunamanqa yachachini ihimplukunallawan, saynapi rikushaspankupas mana rikunankupaq, hinallataq uyarishaspankupas mana intindinankupaq, nispa.
 11. Jesusmi disipulunkunaman yachachiran trigu t'akaq runamanta khaynata: —Trigu mukhuqa Diospa palabranmi.
 12. Ñanman urmaq mukhuqa Diospa palabranmi. Chay ñanpi allpañataqmi rikch'akun Diospa palabranta uyariq rumi sunqu runakunaman. Ichaqa diyablu hamuspanñataqmi Diospa palabran uyarisqankuta qunqachin, saynapi Diospi mana kriyinankupaq, hinallataq mana salwasqa kanankupaq ima.
 13. Ranra-ranraman urmaq mukhuqa Diospa palabranmi. Chay ranra-ranra ukhupi allpañataqmi rikch'akun Diospa palabranta kusikuywan chashkikuq runakunaman. Paykunan mana allinta intindispanku pisi timpullapaq Diospi kriyinku; hinaspa sasachakuy p'unchawkuna hamuqtintaq Diosmanta karunchakunku.
 14. Kishka-kishkaman urmaq mukhuqa Diospa palabranmi. Chay kishka-kishka ukhupi allpañataqmi rikch'akun Diospa palabranta uyariq runakunaman. Paykunaqa Diospa palabrata uyarishaspankupas manan kasukunkuchu. Aswanmi afanasqallaña qulqi mashkaypi purinku. Saynallataqmi kay pachapipas kusikuykunallapi kawsanku. Saynata kawsaspankun chay runakunaqa mana wiñaq kanku, nitaq rurunkupashchu.
 15. Mukhuq urmasqan allin allpaqa Diospa palabranta allinta uyariq runakunan kanku. Paykunan ichaqa Diospa palabranta chashkikunku tukuy sunqunkuwan. Kasukuspankutaqmi huchamanpas mana urmaspanku kusikuy sunqunkuwan Diosta qatikunku. Hinaspan paykunaqa allin trigu hina sumaqta rurunkupas, nispa.

Mosoq Testamento: Lucaspa escribisqan. Wycliffe, Liga Bíblica 2013. Bible.is ñisqapi ñawinchay, rimasqatapas uyariy.

Quechua de Puno - Punu runasimi (Hilario Huanca, Hermann Wendling 2007).

Jesusta sirwiq warmikuna

 1. Chay qhipamanta Jesusqa purirqan hina huch'uy hina hatun llaqtakunata, Diospaq kamachiyninta riqsichispa hinallataq allin willakuyta willaspa; paywantaq rirqanku chunka ishkayniyuq yachaqaqninkuna.
 2. Hinallataq wakin warmikuna, pikunatachus hampirqan mana allin ispiritukunamanta hinallataq unquykunamanta: Magdalina sutichasqa Mariya, pimantachus lluqsirqan qanchis saqrakuna;
 3. Hirudispaq mayurdumun Kuzaq warmin Juana, Susana hinallataq wak ashkha warmikuna, pikunachus sirwirqanku paykunata kaqninkunawan.

Muhu t'akaqmanta rikch'anachiy

 1. Ashkha runakuna kasharqanku huñusqa, sapanka llaqtakunamanta payman hamuqkuna, hina paykunata rimarqan huk rikch'anachiyta nispa:
 2. “Huk t'akaq lluqsirqan muhunta t'akaq; t'akashaqtintaq huk muhu halaykurqan ñan pataman hinataq sarukapurqan chaymantataq hanaqpachamanta pisqukuna hamuspa mikhupurqanku.
 3. Huk kaqtaq halaykurqan rumi rumi pataman, hinataq phuturimushaspa ch'akipurqan mana unuyuq kaspa.
 4. Huk kaqtaq halaykurqan khiskakuna ukhuman hinataq muhuwan kushka phuturimushaq khiskakuna p'amparqapurqan.
 5. Huk kaqtaq halaykurqan allin hallp'aman, hinataq wiñarispa allinta urirqan, hukllamanta pachaqta”. Chayta nispa qaparirqan: “Hayk'an uyariq ninriyuq uyarichun”.
 6. Chaymi yachaqaqninkunaqa Jesusta tapurqanku: “¿Ima ninantan nin kay rikch'anachiy?”
 7. Hinan payqa nirqan: “Qankunallamanmi qusunkichis atiyta riqsinaykichispaq Diospaq pakapi kaq kamachiyninta ichaqa wak runakunaqa riqsinqaku rikch'anachiy simillapi, hina qhawashaspa mana rikunankupaq, uyarishaspa mana hap'iqanankupaq.
 8. Kaytan nin chay rikch'anachiy: Muhuqa Diospaq siminmi.
 9. Ñan pataman halaykuq muhu hinaqa kanku uyariq runakuna, ichaqa saqra hamuspa qichurqapun sunqunkumanta rimayta hina manaña iñinankupaq hinallataq manaña qispichikunankupaq.
 10. Rumi rumiman halaykuq muhu hinaqa kanku rimayta uyarispa kusisqa chaskikuq runakuna, ichaqa mana saphin kaqtin iñinku huk ratulla, watiqay chayamuqtintaq saqirparipunku.
 11. Khiskaman halaykuq muhu hina kanku rimayta uyariq runakuna, ichaqa llakipakuywan, qhapaq kawsaykunawan hinallataq yanqa kusikuykunawan atipachikapunku hina mana rurupunkuchu.
 12. Allin hallp'aman halaykuq muhu hina kanku Diospaq rimayninta tukuy sunqu uyariq runakuna hinallataq siminta waqaychaspa rurunku mana thanispa.

Lucaspaq Qelqasqan Evangelio. Griego simimanta runa simiman t'ikrasqa Puno hap'iypi tiyaq runamasikunapaq. T'ikraqninkuna: Hilario Huanca Mamani ss.cc., Hermann Wendling ss.cc., 2007, ad experimentum. Congregación de los Sagrados Corazones, Provincia del Perú.

Quechua de Bolivia - Qullasuyu runasimi (Sumaj noticias Lucaspa escribiskanman jina 1951)

 1. Jinataq karqa, chay qhipata payqa llaqtasta ranchustapis puriq, Diospa gubirnunmanta sumaq nutisyasta yachachispa willaraspataq. Chay chunka iskayniyuq paywan karqanku.
 2. Wakin warmispis supaykunamanta unquykunamantawan thañichisqas karqanku chaykunapis paywan karqanku. María, Magdalina nisqa, paymanta qanchis supaykuna lluqsisqanku, chay,
 3. Hirudispa mayurdumun Chusaq warmin Juanapiwan, Susanapiwan, waq ashkha warmispiwan paywan karqanku. Paykuna payta atindiq kanku kapuyninkumanta.
 4. Ashkha runas tantakuktinkutaq, sapa llaqtapi kaqkunataq payman jamuktinku, kumparana kuintuta paykunaman willarqa:
 5. Uj tarpuqqa mujuta t'akaq lluqsirqa. Takashaqtintaq wakin muju ñan pataman t'akakurqa, sarusqataq karqa. P'isqustaq pallakapurqanku.
 6. Wakin mujutaq rumi pataman t'akakurqa. Lluqsimuspataq ch'akikapurqa, mana juq'u kasqanrayku.
 7. Wakin mujutaq khishkas ukhuman t'akakurqa. Khishkastaq kuska lluqsimuspa sipipurqanku.
 8. Wakin mujutaq sumaq jallp'aman t'akakurqa, lluqsimuspataq ukmanta pachaqman mirarqa. Kay imasta nispataq qhaparirqa: Ningriyuq uyarinanpaq kaq, uyarichun, nispa.
 9. Yachachisqasnintaq payta tapurqanku imachus kay kumparana kuintu kasqanta, chayta.
 10. Paytaq nirqa: Qankunamanmin qusqa kashan Diospa gubirnunmanta pakasqa yachaykunata yachanay kichiqqa. Ujkunamanrí kumparana kuintuspi willakun, qhawaspa mana rikunankupaq uyarispataq mana intindinankupaq.
 11. Kaymin ari, chay kumparana kuintu: Mujuqa Diospa palabranmin.
 12. Ñanpi kaqkunataq, kaykunaqa uyariqkuna kanku. Chaypachataq Supay jamuspa palabrata sunqunkumanta qhichun, ama kriyispa salvakunankupaq.
 13. Rumi patapi kaqkunataq, kaykunaqa uyarispa kusiywan palabrata jap'ikunku. Piru kaykunaqa mana saphichasqachu kanku. Uj ratuta kriyinku, tintasqas kaqtinkutaq t'aqakapunku.
 14. Khishkas ukhuman urmarqa chaytaq, kaykunaqa uyarirqanku, ripuspataq kay kawsaypa afanninwan sipikunku. Qhapaq-kayninwan, kusiykawsayninwantaq sipikunku, manataq puqunkuchu.
 15. Piru allin jallp'api kaqqa, kaykuna allin chiqa sunquwan uyarispa palabrata sumaqta jap'ikunku, pasinsyawantaq puqunku.

Sumaj noticias Lucaspa escribiskanman jina. Sociedades bíblicas unidas (United Bible Societies), Oruro 1951. Uyaychaq: Roger H. Brown, 105 pp.

Quechua de Bolivia - Qullasuyu runasimi (Dios parlapawanchej 1976).

Warmis Jesusta yanapanku

 1. Chanta Jesusqa puriq llaqtamanta llaqta, ranchumanta ranchu. Purirqa sumaq willanasta willaraspa: “Dios kaypiña munakuywan kamachinanpaq”, nispa. Chay chunka iskayniyuq kachasnintaq paywan purirqanku.
 2. Wakin warmistaq paykunawan rirqanku yanapanankupaq. Kay warmista unquyninkumanta Jesús unayña thañichirqa. Wakinmanta supaykunata qharqurqa. Ujpis Magdala llaqtayuq María karqa. Paymanta Jesús qanchis saqra supaykunata qharqusqa.
 3. Ujtaq Juana karqa, Chuza sutiyuqpa warmin. Chuzaqa Hirudispa uk qhawapuqnin karqa. Chay warmismanta uknintaq Susana karqa. Waq ashkha warmispiwan Jesusta yachakuqkunantawan yanapaspa churapurqanku kapuyninkumanta.

Uj kikinchana tarpuqmanta

 1. Runas ashkha llaqtasmanta Jesusman jamurqanku. Ashkha runas tantakuqtinkutaq Jesús kayjinata kikincharqa:
 2. —Uj runa mujuta t'akaq lluqsirqa. T'akashaqtin wakin mujuqa ñan pataman urmarqa. Chay muju sarusqa karqa. P'isqustaq pallakapurqanku.
 3. Wakin mujutaq pisi jallp'ayuq rumi pataman urmarqa. Lluqsispataq ch'akikapurqa mana juq'u kasqanrayku.
 4. Wakin mujuqa khishkas chawpiman urmarqa. Kuska lluqsimuspa khishkasqa triguta sipiykapurqa.
 5. Wakin mujutaq sumaq jallp'aman urmarqa. Chay mujuri wachaspa sapa ukmanta pachaqman puqurqa, —nispa. Chayta niytawan Jesús sinch'ita nirqa: —¡Ningriyuq kaqqa sumaqta uyarichun! —nispa. Yachakuqkunan kay kikinchanamanta tapunku
 6. Jesuspa yachakuqkunan payta tapurqanku: —¿Ima ninayantaq kay kikinchanarí?
 7. Jesustaq nirqa: —Imaynatachus Dios runasta kamachin, chay yachachinasqa pakasqa karqa. Kunanrí qankunallaman Dios chay imasta sut'inchashasunkichiq. Waq runasmantaq kikinchanaswan yachachisqa kashan. Chayrayku rikunku manataq rikusqankuta intindinkuchu. Uyarinku manataq uyarisqankuta riparankuchu. Jesús kikinchanata sut'inchan
 8. Chay kikinchana kayta ninayan: Mujuqa Diospa nisqanmin.
 9. Wakin mujus ñan qayllaman urmarqanku. Ajinallatataq runas Diospa nisqanta uyarinku. Chay kikinpachataq supay Satanás jamuspa Diospa nisqanta sunqunkumanta urqhupun. Manataq saqinchu runas Diospa nisqanta jap'ikunankuta kacharisqas kanankupaq.
 10. Wakin mujustaq pisi jallp'ayuq rumi pataman urmarqanku. Ajinallatataq wakinpis Diospa nisqanta uyarispa kusiywan kriyillanku. Sunqunkumanrí mana sumaqta yaykunchu. Pisi saphiyuqjina kanku. Chayrayku pisi ratullapaq Diospa nisqanta jap'ikunku. Llakiykuna jamuqtinrí chay runas sumaq ñanmanta pantapunku.
 11. Wakin mujustaq khishka chawpiman urmarqanku. Ajinallatataq wakinpis Diospa nisqanta uyarinku. Chay runasrí anchataraq yuyashanku kay pacha imasmanta. Munashanku ancha qhapaq kapuyta kawsayninkupi yanqha kusiytawan. Tukuy kay imas Diospa nisqanta sipiykapuspa kawsayninkupi mana saqinkuchu wiñananta. Nitaq puquyninqa kanchu.
 12. Wakin mujustaq allin jallp'aman urmarqanku. Ajinallatataq wakin runaspis k'acha sunqunkuwan Diospa nisqanta sumaqta kasullankupuni. Paykunaqa puquyniyuq kanku Diosta kusichinkutaq, —nispa.

Dios parlapawanchej. El Nuevo testamento de Nuestro Señor Jesucristo en Quechua (Central de Bolivia), 1976, Liga Bíblica Internacional. 2a ed., 2011, Wycliffe Inc. (scriptureearth.org, pdf 6,3 MB).

Quechua de Bolivia - Qullasuyu runasimi (Diosmanta Qhelqa 1993).

 1. Chaymanta, Jesús rirqa tukuy llaqtasman, ranchusman ima, willaraspa, yachachispataq Diospa riynun iwangilyumanta. Chunka iskayniyuq apustulisnintaq,
 2. wakin warmiswan ima Paywan khuska karqanku. Kay warmisqa saqra ispiritusmanta kacharichisqa kasqanku, unquykunamanta ima sanuyachisqa: María Magdalina, pimantachus qanchis saqra ispíritus lluqsisqanku, chay;
 3. Juana, Cuzaq warmin. Chay Cuza sutiyuqqa Hirudispa mayurdumun karqa. Chantá Susana, ashkha warmis ima, pikunachus kapuyninkuwan Jesusta yanapaq kanku, chaykuna.
 4. Ashkha runas Jesusman jamurqanku sapa llaqtamanta; tantakuqtinkutaq, Jesús uk rikch'anachinata yachachirqa.
 5. Pay nirqa: Uj tarpuq runa mujuta tarpuq lluqsisqa. Tarpushaqtintaq, wakin muju ñanniqman urmasqa, chaypitaq puriqkuna sarurasqanku; p'isqus jamuspataq, mikhukapusqanku.
 6. Wakin mujuqa urmasqa rumiraraman, p'utumuspataq, ch'akipusqa jallp'a ch'aki kasqanrayku.
 7. Wakin mujuqa khishkas chawpiman urmasqa, khishkastaq chaqrawan khuska wiñaspa, p'ampaykusqanku.
 8. Wakin mujutaqrí urmasqa sumaq jallp'aman, p'utumuspataq, puqusqa pachaqta sapa mujumanta, nispa. Jesús chayta niytawantaq, aswan jatunmanta nirqa: Pillapis ninriyuqqa uyarichun, nispa.
 9. Chantá yachachisqasnin Jesusta tapurqanku: Ima niytataq munan chay rikch'anachinari? nispa.
 10. Paytaq nirqa: Qankunamanqa Dios riqsichisunkichiq riynumpa pakasqa yachayninta; waqkunamanrí rikch'anachinaswan parlan, qhawashaspa ama rikunankupaq, uyarishaspapis ama intindinankupaq.
 11. Chay rikch'anachinaqa kayta niyta munan: Mujuqa Diospa Simi Nisqanwan ninakun.
 12. Wakin runasqa kanku ñan pata jina, maymanchus muju t'akakurqa, chay jina. Paykunaqa Diospa Simi Nisqanta uyarinku; chantá Kuraq Supayqa jamuspa, sunqunkumanta Diospa Simi Nisqanta urqhun ama kriyinankupaq, nitaq salwasqa kanankupaq.
 13. Rumirara jallp'aqa uyariqkunawan ninakun, chaykunataq Diospa Simi Nisqanta kusiywan jap'inku. Chaywampis paykuna mana allin saphichasqa kasqankurayku, pisi timpullata kriyinku; phutiy jamuqtintaq, urmapunku.
 14. Khishkarara jallp'aqa Diospa Simi Nisqanta uyariqkunawan ninakun; paykunaqa kay pacha imaswan, qhapaq kaykunawan, aychankuq munayninwan ima atipachikunku, chayraykutaq Diospa Simi Nisqampi mana wiñankuchu.
 15. Sumaq jallp'arí ninakun pikunachus sumaq sunquwan, chiqan yuyaywantaq Diospa Simi Nisqanta uyarinku, chaykunawan. Sunqunkupi Diospa Simi Nisqanta jap'ikuspataq, pasinsyawan kawsayninkupi sumaq puquyta rikuchinku.

Diosmanta Qhelqa: Lucaspa Qhelqasqan. Sociedad bíblica boliviana, 1993. Bible.is ñisqapi ñawinchay, rimasqatapas uyariy.

Quechua de Bolivia del Norte - Apulu runasimi (Mosoj Testamento 1985).

Jesusta yanapaq warmikuna

 1. Chaymanta Jesús chunka iskayniyuq apustulninkunawan Diospaq gubirnunmanta iwangilyuta willaspa, achkha llaqtaman istansyakunamanpiwan purirqan.
 2. Paywan kuska purillarqankutaq saqra ispiritukunamanta unquykunamanta alliyachisqa warmikuna: María Magdalina, paymanta Jesús qanchis saqra ispirituta qatirqusqa;
 3. Juana, Kuzapaq warmin, (chay Kuzataq Hirudispaq mayurdumun karqan); Susanapiwan. Chaykuna achkha warmikunapiwan Jesusta yanaparqanku kaqninkuwan.

Tarpuqmanta ijimplu

 1. Llaqtakunamanta Jesusman achkhayuq jamurqanku. Achkha runa tantaykukuqtinku, Jesús kay ijimpluwan parlaspa nirqan:
 2. “Uj runa tarpuq lluqsirqan. Tarpuchkaqtintaq, wakin muju ñan pataman t'akakurqan. Saruwasisqa karqan, pisqitukunataq pallakapurqanku.
 3. Wakintaq rumi ukhuman t'akakurqan. Wiñarimuspataq, wañupurqan ch'aki jallp'a kasqanrayku.
 4. Wakintaq khichka ukhuman t'akakurqan. Khichkakunataq wiñarispa sipiykurqanku.
 5. Wakintaq sumaq jallp'aman t'akakurqan. Wiñarqan, sumaqtataq urirqan, pachaqkama uk mujumanta.” Tukuchaspataq, altu buswan nirqan: “¡Uyariqkunaqa, intindiychis!” nispa. ¿Imaraykutaq ijimpluwan parlasqari?
 6. Jesuspaq disipulunkuna tapurqanku: “¿Ima niytataq munan kay ijimpluri?”
 7. Jesustaq nirqan: “Qankunamanqa Dios gubirnunmanta mana yachasqakunata sut'inchasunkichis. Waqkunamantaq tukuy imata ijimplukunallawan parlachkani, qhawachkaspa mana rikunankupaq, uyarichkaspapas mana intindinankupaq.” Jesús sut'inchan tarpuq ijimplumanta
 8. “Chay ijimpluqa kayta niyta munan: Mujuqa Diospaq palabran.
 9. Ñan patapi t'akasqa mujutaq Diospaq palabranta uyariq runakuna. Chaypacha supay jamuspa, sunqunkumanta uyarisqankuta urqhukapun, mana kriyinankupaq nitaq salwasqa kanankupaq.
 10. Rumi pampapi t'akasqa mujutaq Diospaq palabranta uyarispa kusikuywan jap'iqaqkuna. Chaywanpas mana saphiyuq kasqankurayku, pisi ratullapaq Diospaq palabranta kriyinku. Pruybakuna jamuqtintaq, urmapunku.
 11. Khichka ukhupi t'akasqa mujutaq Diospaq palabranta uyariqkuna. Kay pachapi kaq imaymanakunamanta llakisqa kaspa, qhapaqyayta munaspa, mundupaq kusikuyninpi purispa, juch'uymanta juch'uy atipachikunku, nitaq sumaqta urinkuchu.
 12. Sumaq jallp'api t'akasqa mujutaq Diospaq palabranta uyarispa sumaqta jap'iqaqkuna, kasukuqkunataq. Kriyisqankupi firmi kidakuspataq, sumaq kawsayta apanku, sumaq urita jina.”

Mosoj Testamento: San Lucas Sumaj Evangeliota Willan. Wycliffe, Wrisley, Liga Biblica Mundial del Hogar, 1993 (scriptureearth.org, pdf 3,7 MB). Bibles.org ñisqapi ñawiriy. Worldscriptures.org ñisqapi ñawiriy.

Quechua de Bolivia del Norte - Apulu runasimi (Dios Tatanchispaq Musuq Rimayninkuna 2006).

 1. Jesusqa, tukuyniq llaqtakunapi jinataq ayllukunapi Diospaq qhapaq suyumpaq sumaq willayninkunata willaspa puriykacharqan.
 2. Chunka iskayniyuq kachasqankuna, jinallataq pikunachus paywan unquyninkunamanta, millay saqra supayninkunamanta jampichikurqanku chay warmikuna ima paywan kuska puriykurqanku. Chay warmikuna chawpipitaq Magdalena nispa sutiyarqanku chay María ima puriykuchkarqan, pimantachus qanchis supaykuna lluqsisqaku;
 3. Pichus Herodespaq yanapaqnin kachkarqan, chay Kuza sutiyuq runapaq warmin Juana; Susana; jinallataq achkha wakin warmikuna, imachus kaqninkunawan yanaparqanku chaykuna ima.
 4. Achkhayuq runakuna llaqtakunamanta Jesusman rikunapaq lluqsimuspa tantaykukumurqanku. Chhikataq kay rijch'anachiyta paykunaman willarirqan:
 5. “Uj chajra ruwaq runa mujukuna tarpuq lluqsirqan. Tarpuchkaspataq wakin mujukunaqa ñanjawaman t'akaqakurqanku, chaytataq runakuna sarurqupurqanku, jinataq pisqukunapas pallarqupullarqankutaqmi.
 6. Wakinkunataq rumi chawpiman t'akaykukurqan; jayk'aqchus chay mujukuna ch'ijch'irimpurqan chhikataq, mana unuyuq jallp'a kasqanraykuqa ch'akirqupurqankum.
 7. Wakin mujukunataq khichkha chawpiman jalaykusqaku; chaykunawan kuska lluqsiramuchkarqanku chhikataq chay khichkhakunaqa mikirqupurqankum.
 8. Chaywampas wakinkaq mujukunaqa sumaq jallp'amanmi chayarqanku; wiñatataspataq ujmanta pachajkama may sumaqta urirqanku.” Kayta nispataq Jesusqa athun kunkanwan wajmanta ajinata nirqan: “¡Pikunachus ninriyuq kankichis chaykunaqa, uyariychis! –Nispa.”
 9. Yachaqaq qatiqninkunataq ¿Chay rijch'anachiy imaniytataq munanri? –Nispam Jesusman tapurirqanku.
 10. Paytaq paykunaman ajinata nirqan: “Qankunaman Diosqa imachus janaqpacha qhapaq suyupi pakasqa kachkan chaytam riqsichisunkichis; chaywampas wakinkunamanqa, rijch'anachiykunata churaspam yachachini, qhawachkaqtinkupas mana rikunankupaq, uyarichkaspas ama yuwaywan yachaqanankupaq.”
 11. Chay rijch'anachiyqa kaytam niyta munan: Mujukunaqa Diospaq willayninkunam;
 12. runa ñanman t'akaqakuq mujukunaqa, pikunachus Diospaq willayninkunata sumaqta uyarinku, chaywampas Supay jamuspa sunqunkumanta qichuqapun, ajinamanta mana iyaw ninankupaq jinataq mana qhispisqa kanankupaq, chay runakunamanmi rijch'akunku.
 13. Rumi chawpiman t'akaykukuq mujukunataq, pikunachus Diospaq willayninta uyarinku jinaspataq sumaq kusikuywan jap'iqanku, chaywampas manam sumaq saphiykusqachu kanku; uj chhika pachallata iyaw nirinku chhikamantataq ima yanariykunapas kan chhikaqa usqhayllatam pantakupunku, chay runakunamanmi rijch'akunku.
 14. Khichkha ukhupi t'akaykukuq mujukunataq, pikunachus uyarinku, chaywampas juch'uymanta juch'uy kaypacha llakikuykunawan, qhapaqkaywan, jinataq imaymana yanjakuspa kawsaywan, ajinamanta mana uriyuq kanankama mikirqukupunku, chay runakunamanmi rijch'akunku.
 15. Chaywampas sumaq jallp'api tarpusqa mujukunakaqqa, pikunachus Diospaq willayninkunata sumaq sunquwan jinataq usqhayllata uyarinku jinaspa chay willaykunamanjina uyart'akunku, jinaspataq thuruta sayarikuspa sumaq urikunata qunku, chay runakunamanmi rijch'akunku.

Dios Tatanchispaq Musuq Rimayninkuna: San Lucas Sumaq Evangeliota Willan. Sociedades Biblicas Unidas, 2006. Bible.is ñisqapi ñawinchay, rimasqatapas uyariy. Gospelgo.com ñisqapi ñawinchay.

Quichua del Ecuador - Kichwa shimi (Apunchic Jesucristopac Mushuc Testamento 1954).

Uma Mayjan warmikuna Aputa sirviyu

 1. Karkami chaypak kipa, Jesus tukuy llaktata muyurka, kunashpa, Dios kapak suyupak alli willayta willashpa, chunga ishkaykuna paywan karka,
 2. mayjan millay espiritumanta, unguymanta, alliyachishka warmikunapish: María, Magdalena shutishka, paymanta kanchis supay llukshishka karka,
 3. Herodespak jatun kipu Chuzapak warmi Juwanapish, Susanapish, tawka shuktakkunapish, paykuna payta sirvishka karka paykunapak charishkawan.

Tarpuk runa jawa

 1. Tawka runa tandanakushpa, tukuy llaktamanta payman shamushpa, shuk rikuchina shimita paykunaman rimarka:
 2. Shuk tarpuk runa, tarpungapak llukshirka, nishpa, tarpushpaka, asha muyu ñan kuchu urmarka, sarushka karka; pishkukuna payta mikurka.
 3. Shukka rumipi urmarka; wiñarishpa, chakirirka, nuyu illashpa.
 4. Shukka kashapi urmarka; kashakuna muyuwan wiñashpa, payta sipirkakuna.
 5. Shukka alli allpapi urmarka, wiñashpa muyurka, shukmanta patsakta. Kaykunata nishpa kaparirka: Uyana rinrinta charik, uyachun.
 6. Paypak yachakukkuna payta tapurkakuna, ¿imami kay rikuchina shimi? nishpa.
 7. Pay nirka: Kankunaman kushka kashka Dios kapak suyupak mana riksinata riksina; chayshukkunamanka rikuchina shimipi, rikushpa ama rikuchunkuna, uyashpa ama uyachunkuna.
 8. Rikuchina shimika kaymi: Muyuka Diospak shimimi.
 9. Ñan kuchukuna, kaykuna uyan; ñapish diyablo shamun, shungumanta chay shimita anchuchin, paykuna amalla krichun, kishpirichun.
 10. Rumipi urmashkakunaka, uyashka kakpi, kushikuywan shimita chaskinkuna; kaykunaka sapi illakmi; utka krinkuna, tentashka kashpa anchurinkuna.
 11. Kashapi urmakkunaka uyarkakuna; rishpa, kay kawsaypak ruraykunawan, kullkiwan, kushikunawan, sipirishka kankuna, muyu mana pukunchu.
 12. Alli allpapika, kaykuna alli, kushka shunguwan uyashka shimita charinkuna, shuyashpapish muyuta apankunami.

Apunchic Jesucristopac Mushuc Testamento. El Nuevo Testamento en Quichua del Ecuador y Español. Sociedades Bíblicas Unidas, Quito 1954, 773 pp. Uyaychaq: Julia D. Woodward. Apunchic Jesucristopac Alli Huillay San Lucas Quillcashca.

Quichua del Ecuador - Kichwa shimi (Leonidas Proaño, Jesucristopaj Alli Huillai 1972).

Tawka alli warmikuna Jesusta sirvishpa purin.

 1. Chay kati Jesuska villakunapi, anejokunapipish (Diospaj shimita) yachachishpa, Diospaj Reinomanta alli willayta kushpa purikurka, chunga ishki Apostolkunata katichishpa;
 2. tawka warmikuna Jesuspaj makiwan unguykunamanta jambishka, millay supaykunamanta kishpichishka Jesusta sirvishpa purirkakuna:
 3. Chayka María Magdalena, paymantaka kanchis supaykuna llujshirkakuna; Kusapaj warmi Juwana; chay Kuzaka Rei Herodespaj mayordomomi karka; Susana, shujtaj tanka warmikunapish paykunapaj kullkiwan Jesusta sirvirkakuna.

Tarpuj runapaj intindinalla parlu

 1. Achka tandanakushka gentekunaman, tukuy villakunamanta paypajman shamushkakunamampish, Jesuska kay intindinalla parluta nirka:
 2. "tarpujka paypaj muyuta tarpunaman rirka; pay muyuta jichakujpi, asha muyu ñan kuchupi urmaka; kay muyuka sarushka karka, kipaka urpikuna mikurkakuna.
 3. Shuj asha muyuka rumilla allpa jawapi urmarka; kunanlla wiñarishkaka chakirirka mana jukushka allpa tiyashkamanta.
 4. shujtaj asha muyu kasha chawpipi urmarka; muyu wiñarikujpi, kashapish wiñarishpa chay muyu wiñarishkata wañuchirka.
 5. shujtaj asha muyuka alli allpapi urmaka; wiñarishka kipa shuj kintal tarpushkamanta patzaj kintal muyuta shitarka". Kayta nishka kipa Jesuska kaparishpa nirka: "pi rinrinta uyangapaj charishpaka uyachun".
 6. Paypaj yachakujkuna: kay parluwan imatataj nisha ningi Jesusman tapujpi,
 7. payka kutichirka: Diospaj Reinopaj pakallakunata kankunaman rikuchisha, chayshujkunamanka intindinalla parlukunawan rimani, paykuna rikushpapish mana rikunkunachu, uyashpapish mana intindinkunachu.
 8. Kay parluka kaytami nisha nin: muyuka Diospaj yachachishka shimimi;
 9. ñan kuchupi urmashkaka (Diospaj shimita) uyajkunami; kipaka supay shamushpa paykunapaj shungumanta Diospaj shimita kichushpa rin, ama krichun, ama kishpirichumpish.
 10. Rumilla pambapi urmashkaka: kushilla uyashpa Diospaj shimita chaskijkunami; kaykunaka mana sapita charinkunachu; shuj asha punshakuna kama krinkuna, ima llaki shamushka ratupika karuyankunami.
 11. Kasha chawpipi urmashkaka (Diospaj shimita) uyajkunami; kaykuna achka ruranakunamanta, kullki munaymanta, kushiyarishpalla kawsana munaymanta, (Diospaj shimita) wañuchinkuna, mana ima frutata kuna tukushpa.
 12. Alli allpapi urmashkaka alli kuyaj shunguwan Diospaj shimita chaskijkunami; paykunaka Diospaj shimita alli yuyarishpa, mana shaykushpa Diosta sirvishpa achka muyuta kunkunami.

Jesucristopaj Alli Huillai Evangelio Nishca. Los Evangelios en Quichua. Uyaychaq: Leonidas E. Proaño. Editorial Don Bosco, Quito 1972. 437 pp.

Quichua del Ecuador - Kichwa shimi (Pachacamacpac Quillcashca Shimi 1997).

Jesusta yanapak warmikuna

 1. Chaypak katika Jesuska jatun llaktakunata, uchilla llaktakunatapash purikurka, Pachakamakpak Sumak-Pachata willashpa kaparirka. Chunka-lshkay runakunaka pakta purinakurka.
 2. Wakin warmikunapash millay supaymanta, unkuymantapash janpishkakuna, Mariya, Magdalena nishpa shutichishka, paymantaka kanchis supayta kallpachishkapash Paywan pakta purinakurka.
 3. Juwana, Kuzapak warmi, kayka, Herodespak jipu karka; Susanapash, shuk warmikunapash, paykunapak charishkakunawan Jesusta yanaparkakuna.

Tarpuk-runapak chinpapuray

 1. Shuk punchapi achka runakuna tantanakushkarka, tukuy llaktakunamanta, Jesuska chinpapuraykunawan yachachinkapak kallarirka:
 2. «Shuk tarpuk-runaka muyuta tarpunkapak llukshirka. Tarpushpa rikukpi wakin muyukunaka ñanman urmarka, sarurirkakuna, jawamanta urpikuna mikurkami.
 3. Shuk muyukunaka rumi-panpapimi urmarka; ñawiyashka kipa, yaku illashkamanta chakirirkami.
 4. Shuk muyukunapash kashakunapi urmarka, kashakunantin wiñarka, kashakunaka killpashpa muyukunata chinkachirkami.
 5. Kutin shuk muyukunaka alli allpapi urmarka, allita wiñarishpa shuk murumanta patsak murukunami pukurka». Kay rimayta tukuchishpa, Jesuska kaparirka: «maykan rinrita charikka uyaychik».
 6. Yachakukkunaka Jesusta tapurka, chay chinpapurayka imatak nisha nin.
 7. Jesuska paykunaman nirka: «Kankunamanka Pachakamakpak-Sumak-Pachapak-shunku-yachayta riksichishkami kashka, shukkunamanka chinpapurayllawan riksichishka kashka. Chaymanta, rikushpa mana rikunkuna, uyashpapash ama uyankunachu.
 8. Kay chinpapurayka kaytami nisha nin: Muyuka Pachakamakpak Shimimi kan.
 9. Ñanpi urmashka muyukunaka Pachakamakpak Shimita uyak runakunami kan, shina kipaka supay shamushpa Pachakamakpak Shimita shunkupi tarpushkata pitishpa saquín ama iñichun, ama kishpirichun.
 10. Rumi-panpapi urmashka muyuka, kaykunami kan, maykanpash Shimita uyashpa kushikuywan chaskin, shinapash, kaykunaka sapi illashkamanta wakin punchakunapaklla iñinmi, llaki shamukpi ña mana katinchu.
 11. Kashakunapi urmashka muyuka, kaykunami kan, Shimitaka uyashkakunami, shinapash ñanta purishpa llankaymanta kullkimanta, kawsaypak juchanayaymantapash killpaytukushpa sipishka shina tukun, chaymantami muyuka mana pukun.
 12. Alli allpapi urmashka muyuka, kaykunami kan, maykan Pachakamakpak Shimita uyashka kipa, paykunapak alli kuyak shunkupi wakaychishpa kawsakukpika wiñaypak alli murukunata kunka.
 13. Pipash michata mana japichinchu manka-ukupi, kawitu-ukupi churankapakka, kaypak rantika jawapimi warkun maykan yaykukkuna michata rikuchun.
 14. Mana imapash pakallaka tiyanchu, tukuymi rikurinka, mana imapash pakalla shunku-yachaypilla tiyankachu, tukuyman riksichishka achikyachishkapash kanka.
 15. Chaymantami, uyaychik, imashinami uyankichik. Maykan charikmanmi kunka, ashtawankarin mana charikmanka charishka yuyashkatapash kichunkami».

Pachacamacpac Quillcashca Shimi. Edición bilingüe quichua-castellano. San Pablo, Madrid 1997. Tikrakkuna: Bernarda Ortiz, Antonio Brescuani. 901 pp. ISBN 8428520259.

Quichua Chimborazo, Ecuador - Chimpurasu Kichwa (Dios Rimashca Shimicunami 1989).

Warmikuna Jesusman imalla charishkakunata kushkamanta

 1. Chay k'ipami Jesuska Dios mandakun alli willayta willashpa tukuy pueblokunapipish, mana pueblokunapipish paypaj chunga ishki yachakujkunandij purikurka.
 2. Millay supay japishkakunata Shujtaj unguywan kajkunatapish alliyachishka warmikunapishmi Jesuswanka purikurka. Chay warmikunapuraka Magdalena nishka Mariyapishmi karka. Chay Mariyamantami kanchis supaykunata Jesuska llujshichishka karka.
 3. Mandaj Herodespaj wasipi mandaj Chuza Shuti runapaj Juwana Shuti warmipish, Susana Shuti warmipish, Shujtaj achka warmikunapish imalla charishkakunata kurkakunami.

Tarpuj runata Jesús parlashkamanta

 1. May pueblokunamantapish achkakuna Jesuspajman tandanakujpimi Jesuska yuyayta japina kay parlota parlashpa nirka:
 2. – Shuj runa tarpunaman rishpa muyuta shitajpi, mayjan muyuka ñanpi urmajpi sarurkakunami. Mayjankunataka paja' rokuna Shamushpa pallarkakunami.
 3. Kutin mayjankunaka rumikunapi urmashpa wiñashpapish mana achka allpa kajpi chakirirkallami.
 4. Kutin mayjan muyukunaka kasha chawpipi urmashpa wiñajpi kashaka mana wiñajta rurashpa chingachirkallami.
 5. Kutin mayjan muyuka alli allpapi urmashpaka wiñashpa alli p'ukushpa, Shuj muyumanta wakin kaspaka patsajkamami aparirkaenirka. Jesús kashna nishpaka kaparishpami: – Rinrinta charijka kay nishkakunata uyaychij – nirka.
 6. Jesús chashna nishka k'ipami paypaj yachakujkunaka: ¿Imatataj kashna parlashpaka nisha ningiyari? – nishpa tapurkakuna.
 7. Chashna tapujpi: – Kankunamanka Tayta Diosmari pay ima shina mandakun pi mana yachashkataka yachana yuyayta kushka. Kutin Shujtajkunamanka yuyayta japina parlokunallawanmi willani. Paykunaka rikushpapish mana rikushka shina sakirichun, uyashpapish ama alli yuyayta japichun- nirka.
 8. Kay ñuka parlashkaka kashnami nisha nin: Muyu shinaka Diospaj shimimi.
 9. Ñanpi urmaj muyu shinaka uyajkunami. Paykuna uyashkata ama krichun ama kishpirichun diyablo shamushpa paykunata kungachin.
 10. Rumikunapi urmaj muyu shinaka Diospaj Shimita willajpi alli kushijlla uyashpapish mana ukujta sapiyashka shina kashpa ashakarnalla krijkunami. Llaki shamujpika ña mana katishun nishpa Sakirijkunarni.
 11. Kasha chawpipi urmaj muyu shinaka willashkata uyashpapish ñawpa kawsaj kashka Shinallataj achkata charij tukuna yuyaykuna, aychata kushichina yuyaykunapish kungachijpimi ima allita mana rikuchinkuna.
 12. Alli allpapi urmaj muyukuna shinaka tukuy shunguwan alli uyashpa willashkata mana kungarijkunami. Paykunaka willashkata alli katishpa allita rikuchijkunami nirka.

Dios Rimashca Shimicunami: San Lucas. Sociedad bíblica ecuatoriana, Quito 1989.

Quichua Chimborazo, Ecuador - Chimpurasu Kichwa (Dios Rimashca Shimicunami 2004).

Jesuspajta ruraj warmikunami

 1. Chay k'ipami Jesuska tukuy pueblokunapi, muyundij llajtakunapipish, Dios mandagrin alli willayta willashpa purirka. Chunga ishki yachakujkunapish,
 2. millay espiritukuna japishkakunata, ima unguywan kajkunatapish alliyachishka mayjan warmikunapishmi Jesuswanka rirka. Chay warmikunapurapika, kanchis supaykunata llujshichishka Magdalamanta Mariyapish,
 3. Mandaj Herodespaj mayordomo Chuza runapaj warmi Juwanapish, Susanapish, shujtaj achka warmikunapishmi paykuna imalla charishkakunawan ayudarkakuna.

Tarpujmanta yuyachij parlomi

 1. May pueblokunamantapish achkakuna Jesuspajman tandanakumujpimi, yuyachij parlota parlashpa kashna nirka:
 2. “Tarpuj runa muyuta tarpunaman llujshishpa muyuta shitakujpika, asha muyuka ñanpi urmajpi sarurkakunami, pajarokunapish shamushpa mikurkakunami.
 3. Asha muyuka rumipimi urmarka. Wiñashka k'ipaka nuyu illashkamanta chakirirkallami.
 4. Asha muyuka kasha chawpipimi urmarka. Kashakunandij wiñashpa kashakuna llapijpimi mana granorka.
 5. Asha muyuka alli allpapimi urmarka. Chaypika alli wiñashpami, shuj muyullamanta patsajta p'ukurka” nishpaka: “Mayjanpish uyanapaj rinrinta charijka, tukuy yuyaywan uyachun” nishpami sinchita rimarka.
 6. Chaymi Jesuspaj yachakujkunaka: –Kay yuyachij parloka ¿imatataj nisha nin?– nishpa tapujpi,
 7. Jesuska kashna nirka: –Tayta Dios mandagrin pi mana yachashka pakalla kajtaka, payllatajmari kankunamanka yachachishka. Ashtawanpish shujtajkunamanka yuyachij parlokunallawanmi imatapish yachachikuni. Paykunaka rikushpapish mana rikushka shinami tukun. Uyashpapish mana uyashka shinallatajmi tukun.
 8. Yuyachij parloka kaytami nisha nin: Muyuka Tayta Diospaj Shimimi.
 9. Lluchu ñan shinaka willashka Shimita uyajkunami. Paykuna uyashka shimita ama krishpa, ama kishpirichunmi diyablo shamushpa paykunapaj shungumanta anchuchin.
 10. Rumi shinaka willashka Shimita uyashkawan kushikushpa chaskijkunami. Shina kashpapish sapi mana ukujta kashkamanta paykuna krishkataka ashakamallami katin. Krij kashkamanta llakikuna shamujpika sakirinllakunami.
 11. Kashalla allpa shinaka willashka Shimita uyajkunami. Ashtawanpish uyashpa rishka k'ipaka, kay pachapaj munaykuna, charijyana munaykuna, aychata kushichina munaykuna tapajpimi, paykunapaj kawsaypika imata mana granon.
 12. Ashtawanpish alli allpa shinaka, tukuy shunguwan, tukuy munaywan willashka Shimita uyashpa, mana kungarishpa chaytataj rurashpa granoshkata rikuchijkunami.

Dios Rimashca Shimicunami: San Lucas. Sociedad bíblica ecuatoriana, Quito 2004. Youversion.com nishkapi killkakatina.

Quichua Chimborazo, Ecuador - Chimpurasu Kichwa (Mushuj Testamento Diospaj Shimi 2010).

Tarpuj runawan ch'imbapurashpa yuyachishka parlomi

 1. Chay k'ipami, Jesuska Paypaj chunga ishki yachakujkunandij tukuy pueblokunatapish, muyundij llajtakunatapish, Dios mandakun alli willayta willashpa purikurka.
 2. Shinallataj millay espiritukunata Jesús llujshichishka warmikunapish, unguykunamanta alliyachishka warmikunapish kaykunami Paywan purikurkakuna: Kanchis supaykunata llujshichishka, Magdalamanta María,
 3. Herodespaj wasipi mandaj Chuzapaj warmi Juwana, Susana, shujtaj achka warmikunapishmi, imalla charishkakunawan Jesusta servirkakuna.
 4. Jesuska, tukuy pueblokunamanta Paypajman shamushpa tandanakuj achka gentekunamanmi, yuyachij kay parlokunawan kashna yachachirka:
 5. Tarpuj runami muyuta tarpunaman llujshirka. Muyuta pay shitakujpika, wakin muyuka ñanpimi urmarka. Ñanpi urmashka muyukunaka mayjanka sarurirkami, mayjantaka jawata purij pajarokunami pallarka.
 6. Kutin mayjan muyuka, rumilla allpapi urmashpami, utka wiñarka. Utka wiñashpapish, nuyushka allpa illajpi chakirirkallami.
 7. Kutin mayjan muyuka, kasha chawpipimi urmarka. Chay muyu wiñajpika, kashapish tandalla wiñashpa llapishpa wañuchirkallami.
 8. Kutin mayjan muyuka, alli allpapimi urmarka. Chayka alli wiñashpami, kada muyumanta patsajta p'ukurka nirkami. Chaykunata nishka k'ipaka, Jesuska kaparishpami: Uyangapaj rinrinta charijka, uyaychigari nirka.
 9. Chashna niipika, Jesuspaj yachakujkunami: -Yuyachij kay parloka, ¿imatataj nisha nin?- nishpa tapurkakuna.
 10. Chaymantami kashna nirka: Kankunamanka jawa pacha Diosmi, Pay mandakun ima shina kashkata rikuchishka. Ashtawanpish kayshujkunamanka rikushpapish mana rikushka shinallataj sakirichun, mashnata uyashpapish ama yuyayta japichunmi yuyachij parlokunallawan willani.
 11. Kay yuyachij parloka, kaytami nisha nin: Muyuka Diospaj Shimimi.
 12. Ñanpi urmaj muyuka, uyajkunami. Paykuna uyashka washa ama kishpirichunmi, diyablo shamushpaka, uyashkata ama krichun kungachin.
 13. Rumilla allpapi urmaj muyuka, Diospaj Shimita kushijlla chaskijkunami. Chashna chaskishpapish uchilla sapiyuj yura shina kashpami, ashakama katikushpapish, llakikuna shamujpika sakirinllakuna.
 14. Kasha chawpipi urmaj muyuka, alli willayta uyajkunami. Uyashpa rishka washaka, imata pajtana yuyaykuna, achkata charijyana munaykunapish, kay kawsayllapi aychata kushichinapish atijpika, ima granota mana p'ukuj shinallatajmi sakirinkuna.
 15. Ashtawanpish alli allpapi urmaj muyukunaka, Diospaj Shimita alli shunguwan, ka?usha nishpataj uyashpa wakichijkunami. Paykunaka ima shamujpipish manataj sakirishpami, alli granota p'ukunkuna.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi: San Lucas. Biblica Inc., 2010. Youversion.com nishkapi killkakatina. Gospelgo.com nishkapi killkakatina.

Quichua Imbabura, Ecuador - Imbabura Kichwa (Diospaj Shimi, 2010)

Jesusta servij warmikunamandami villajun

 1. Chay jipami, Tayta Dios mandajujmanda ali villayta villashpa, tukuy pueblokunapipash, uchilla llaktakunapipash Jesuska purijurka. Paytaka, paypaj chunga ishkay yachajujkunapash, kumbashpami purinajurka.
 2. Shinallata nali ayakunata Jesús llujchishka warmikuna, shuj nanaykunamandapash alichi tukushka warmikunapashmi kumbanajurka. Magdalena ni tukushka Mariyapashmi purijurka. Jesuska, chay Mariyamandami, kanchis ayakunata llujchishka karka.
 3. Shinallata mandaj Herodespaj wasipi tukuyta rikushpa tiyajuj, Chuza shuti runapaj warmi Juwanapashmi purijurka. Shinallata Susana shuti warmipash, ashtawan shuj ashtaka warmikunapashmi, Jesustaka imaguwanllapash servishpa purinajurka.

Tarpuj runawan chimbapurashpami, Jesuska yachachishka

 1. Tukuy pueblokunamanda shamushpami, ashtaka gentekuna Jesuspajman tandanajumurka. Chaykunamanmi Jesuska, kashna chimbapurashpa parlajurka:
 2. “Shuj tarpuj runami, muyuta tarpungapaj llujshirka. Shina tarpujpimi, wakin muyuka ñambi urmarka. Chay muyutaka, gentekunapashmi sarurka, alasyu animalkunapash mikurkami.
 3. Shinallata wakin muyukunaka, rumilla alpapimi urmarka. Chakishka alpa kajpimi, viñashpapash ñapash chakirka.
 4. Shinallata wakin muyukunaka, kasha viñana chawpipimi urmarka. Kashakunaka, muyuta yalishpa viñashpami, llapishpa ismuchirka.
 5. Shinallata wakin muyukunaka, ali alpapi urmashpami, juyaylla viñarka. Shina viñashpami, shujmandalla patsaj patsaj granushpa fukurka” nijurkami. Shina nishpallami, kashna nirka: “Uyangapaj rinrita charishpaka, aliguta uyaychi” nishpa Jesuska, shinllitapacha rimarka.
 6. Chay jipami paypaj yachajujkunaka, Jesusta kashna tapunajurka: “Chimbapurashpa kay parlashkakunaka, ¿imatata nijupan?” ninajurkami.
 7. Shina tapujpimi Jesuska, kashna nirka: “Tayta Dios mandajuj llaktagumandaka, pundakunaka pipash na yachay ushashkatami kangunamanlla yachachishka. Ashtawangarin kayshuj gentekunataka, rikushpapash ama rikuchun, uyashpapash ama yuyayta japichunmi, chimbapurashpalla parlajuni.
 8. Chimbapurashpa parlashpaka, kashna yachachijuni: Muyugutaka, Tayta Diospaj Shimigumi.
 9. Ñambi urmashka muyukunaka, kaykunami: Wakingunaka, Diospaj Shimita uyanmi. Shina uyajpipash, paykuna krishpa ama kishpirichunmi, diyablo shamushpaka, Diospaj Shimita uyashkatapash shungupi kungachin.
 10. Rumilla alpapi urmashka muyukunaka, kaykunami: Wakingunaka, Diospaj Shimita villajpi kushijushpami chaskin. Shina chaskishpapash paykunaka, sapita na charij yurashna kashpami, wakin watakamanlla krishpa katinajun. Shina kashpami, ali krij kajta rikungapaj llakikuna japijpika, washaman tigranlla.
 11. Kasha chawpipi urmashka muyukunaka, kaykunami: Paykunaka, Diospaj Shimita uyashpapash, kay kawsaypilla charijyangapaj munashpami, imatapash rurashpa musparinajun. Shina kawsanajushpallatami, kay kawsaypajtalla imatapash rurashpa ninanda kushijushpa, paykunaka na fukuj granoshna tukunajun.
 12. Ashtawangarin ali alpapi tarpushka muyukunaka, kaykunami: Paykunaka, Diospaj Shimita uyashkataka, tukuy shunguwan aliguta katishpami, juyaylla fukuj granoshna kawsanajun.

Diospaj Shimi: San Lucas. Sociedad bíblica ecuatoriana, Quito 2010. Youversion.com nishkapi killkakatina.

na → mana, -nchi → -nchik.

Quichua Cañar, Ecuador - Kañari Kichwa (Dios Rimashcata Quillcashcami 2010).

Jesusta servik warmikunamanta

 1. Chay kipami Jesuska paypak chunga ishkay yachakukkunawan pueblokunapipish, uchilla llaktakunapipish Dios mandakukmanta alli willayta willashpa purikurka.
 2. Mayjan warmikunapish katikurkami. Mayjan paykunamantami Jesuska supaykunata llukchishka karka. Mayjankunataka unguykunamantami alliyachishka karka. Chay warmikunapurapika, Magdala pueblomanta Mariyapishmi karka. Paymantami Jesuska kanchis supaykunata llukchishka karka.
 3. Herodespak mayordomo Chuzapak warmi Juwanapishmi karka. Shinallatak Susanapish, shuktak warmikunapishmi karka. Paykunami imalla charishkakunawan Jesusta ayudakkunami karka.

Jesús tarpuk runawan chimbapurashpa parlashkamanta

 1. Chikan pueblokunamanmi achka gentekuna Jesuspakman shamurka. Paykunata Jesús chimbapurashka parlowan yachachishpaka:
 2. «Shuk tarpuk runami tarpungapak llukshirka. Pay tarpukukpika, asha muyuka ñanpimi urmarka. Chaypi sarurishpa sirikukpimi, zhutakuna shamushpa mururka.
 3. Kutin mayjan muyuka rumi allpapimi urmarka. Chay muyu wiñashpapish, mana achka allpa tiyashkamantami chakirka.
 4. Kutin mayjan muyuka kasha chawpipimi urmarka. Shina kashpami, kasha wiñashpa ñitikpika aguwarirka.
 5. Kutin mayjan muyuka alli allpapimi urmarka. Chay muyuka sumakta wiñashpami, shuk muyumanta patsak granota pukurka» nirka. Chaykunata yachachishpami Jesuska: «Mayjanpish ringrita charikkunaka, kay ñuka willashkata alli uyaychik» nishpa, sinchita nirka.
 6. Yachakukkuna Jesusta tapushpaka: —¿Kay chimbapurashka parloka, imatatak nisha nin?— nishpa tapurka.
 7. Chashna tapukpika: —Kankunamanka pimanpish mana yachachishka Dios mandakukmantami yachachini. Ashtawanpish shuktak runakunamanka paykuna rikushpapish, ama rikuchun, uyashpapish, ama uyachun, shinallatak ama entendichunmi, chimbapurashka parlokunawan yachachini.
 8. Kay chimbapurashka parloka kaytami nisha nin: Muyuka, Dios rimashkami.
 9. Ñanpi urmashka muyuka uyakkunami. Shina uyakpipish, paykuna krishpa ama kishpirichunmi, Satanás shamushpa kungachin.
 10. Rumi allpapi urmashka muyuka Dios rimashkata uyashpa kushilla chaskikkunami. Shina kashpapish mana ukuta sapiyashka kashpami, ashakamanlla krinkuna. Chayka llakikuna japikpika, mana katisha nishpa sakirinkunami.
 11. Kasha chawpipi urmashka muyuka Dios rimashkata uyakkunami. Chashna uyashpapish ima kay pacha munaykuna, chayukyana yuyaykuna, kay kawsayllapi kushikuna yuyaykuna shamukpimi, mana pukuk muyu shina tukunkuna.
 12. Ashtawanpish alli allpapi urmashka muyuka Dios rimashkata tukuy shunguwan uyashpa, alli kazushpa mana kungarikkunami. Chashnami, alli pukuk shina kankuna.

Dios Rimashcata Quillcashcami: San Lucas. Sociedades bíblicas unidas, Quito 2010. Youversion.com nishkapi killkakatina.

Quichua Salasaca, Ecuador - Salasaka Kichwa (Diosbuj Shimi: Mushuj Testamento 2013).

Jesusta ayudaj warmigunamunda

 1. Chi k'ipami Jesuska Diosbuj mandanamunda Alli Shimigunada parlasha jatun pueblogunabish uchilla pueblogunabish chunga ishki agllashkagunandij yana katishkamundash ungimundash alliyachishka warmigunanbish riguga.
 2. Chi warmigunapurabiga kanchis yanagunada llujshichishka Magdalamunda Mariyash katisha puriga.
 3. Herodesbuj wasibi mandaj Chuzaj warmi Juwanash, Susanash, ashtan shuj warmigunash imalla charishkagunan Jesusta ayudasha puriga.

Tarbujmunda yuyachisha parlashkamunda

 1. Pueblogunamunda llujshisha Jesusta rikungu tawgalladi tandanukukimi payga yuyachisha parlungu kallariga,
 2. “Shuj tarbujmi tarbungu llujshiga. Ña tarbuguki parti muyuga ñanbi urmuki sarugaguna. Pishkugunash mikugaguna.
 3. Parti muyuga rumi ukubi urmaga. Iñushash húmedo ishkamunda chakigallami.
 4. Shuj muyugunaga kasha ukubi urmasha iñaga. Kashaguna makukiga chingagallami.
 5. Parti muyuga alli achpabi urmuga. Iñushaga alli granudami kuga. Shuj muyullamunda patsuj granudami kuga.” Chida parlashka k'ipaga Jesuska jinchida kashna niga, “¡Mayjinsh rinrinda uyungu charijka uyichi!”
 6. Jesusbuj yachagujkuna kashna tapuga, “¿Imada nishadi kay yuyachinaga nin?”
 7. Chimunda Jesús kashna niga, “Kangunamunga pi na rijsishka Diosbuj mandanadaga paylladimi rijsichin. Shujkunamunga rikushash na rikushka shina, uyushash na intindishka shina tukuchunmi yuyachinagunallanga parlani.”
 8. “Kay yuyachisha parlushka muyuga Diosbuj shimidami rikuchin.
 9. Ñanbi urmuj muyu shinaga Diosbuj shimida uyasha na krisha ama kishpirichun diyablo shamushaga shungumunda uyashkada kungachinllami.
 10. Rumi ukubi urmuj muyuga Diosbuj shimida parlaki uyasha kushilla japijkunadami rikuchin. Asha angugunada charishkamunda asha p'unlla k'ipa llakiguna rikurikiga sakirijllagunami.
 11. Kasha ukubi urmuj muyuga Diosbuj shimida uyashka jawa, asha asha kungarijllagunadami rikuchin. Paygunaj llakigunan, ashtan charina yuyin, kikin munida rurashkamunda, llapishka shina tukusha granudash na kunchu.
 12. Alli achpabi urmuj muyuga Diosbuj shimida uyusha ashtan tuki shungun alli kazusha na sakijkunadami rikuchin. Shina kawsashami alli granugunada p'ukuj laya gashkada rikuchin.”

Diosbuj Shimi: Mushuj Testamento. Caibi Mushuj Testamentomunda escribichishcagunada liyi pudingui. Jesusmunda escribichishcagunaga: San Lucas.

Quichua del Napo, Ecuador - Napuruna Kichwa (Colegio Don Bosco 1988).

 1. Chaymanta rishpa, Jesus achka llaktakunata purirka, kamachishpa, Diospak pachamanta yachachishpa. Chunka ishkay apostolkuna paywan rinurka.
 2. Shuk warmikunapash payta katinurka; Jesus paykunata supaymanta unkuymantapash kishpichishka karka. Shuk Mariya Magdalena karka; paymanta kanchis supaykunata jichushka karka.
 3. Shuk Juwana shutiyuk karka, Chuzapak warmi; pay Herodespak imakunata rikukkama karka; shuk Susana shutiyuk karka; achka shukkunapash Jesus-wan purikkuna karka, kullkiwan payta yanapashpa.
 4. Kamachishpa Jesus purirakpi, achka runa payta rikunkapak llaktakunamanta shamunurka; chay runakunata rikushpa, Jesus yachachishpa nirka: —
 5. Shuk runa chakraman rirka tarpunkapak. Tarpukpi, wakin muyukuna ñahpipi urmanurka; ñanpita purikkuna chayta jaytanurka, pishkukuna mikunurka.
 6. Wakin muyukuna rumiyuk allpapi urmanurka; wiñashpalla chakirinurka, yaku illakpi.
 7. Wakin muyukuna wita ukupi urmanurka; witaka alli muyukunata mana wiñachirka.
 8. Wakin muyukuna alli allpapi urmanurka; sumak wiñanurka, achkata aparinurka, karan muyu shuk patsak muyuta aparirka. Chashna rimarka Jesus; washa, sinchi shimiwan nirka: ¡"Rinriyuk runa uyachun"!
 9. Yachachishkakuna, Jesus rimashkata uyashpa, tapunurka: —¿Kan rimashka imata yachachin?
 10. Jesus nirka: —Dios paypak pachamanta pakashka shimikunata kandunaman riksichin; ranti, shukkunaman yachaehina shimikunawan yachachini; paykuna rikushpallata, mana rikushka shina sakirinun; uyashpallata, mana atipanun.
 11. Tarpukmanta rimashka kayta yachachin: "Tarpushka muyu Dios rimashka shimi kan.
 12. Ñanpipi urmashka muyukuna runata rikuchinun, Diospak shimita uyak runata; supay chay runapak yuyaymanta chay Diospak shimita kichun, ama inishpa kishpichi tukuchun nishpa.
 13. "Rumiyuk allpapi urmashka muyukuna, shimita uyak runata, chayta kushiwan chaskik runata rikuchin; chaykuna mana unaychu ininun; mana sinchi inishkawan inishpa, juchanayay shamukpi, juchapi urmanun.
 14. "Wita ukupi urmashka muyukuna, Diospak shimita uyak runata rikuchin; chay laya runakuna kullkita, kushikunallata yuyanun; chayrayku mana aparinun.
 15. "Alli aylpapi urmashka muyukuna, munaywan, alli yuyaywan Diospak shimita chaskik runata rikuchin; wiñay inishpa katinun, achkata aparinun.

Colegio Don Bosco nishkapaq tikrashka (Diospak mushu kushka shimi). Colegio Don Bosco, 1988. Bible.is nishkapi killkakatina, rimashkatapash uyarina. Gospelgo.com nishkapi killkakatina.

Quichua del Tena, Ecuador - Tena Kichwa (Hermanos Libres del Ecuador 1982).

 1. Chi washa, Jesús puriuka tukui llaktaunama, tukui ichilla llaktaunamas, Dios mandana pacha evangelio ali shimira rimasha. Paiwa chunga ishki runauna paiwa pariju anauka.
 2. Shinallara paiwa pariju tianauka wakin warmiuna, irus supaigunamanda ungüigunamandas Jesús ñaupa huras alichishkauna. Magdalena nishka Marías, paimanda kanzhis supaigunara llukchishkas, chiwi tiauka,
 3. shinallara Juana, Chuza warmi, kai Chuza Herodespa wasikama aka, shinallara Susana, ashka shu warmiunandi. Kaiguna Jesusta yanapanauka paiguna kullkiwa.
 4. Ashka runauna karan llaktamanda Jesusma shamunauka, Jesús shu yachachina kwintanara kwintasha, nika:
 5. Shu tarpuj runa llukshika paiwa muyura tarpungaj. Tarpujllaira, wakin muyuuna ñambi rayai urmanauka, aitai tukunauka, pishkuuna muyuunara mikunauka.
 6. Wakin muyuuna rumi awai urmanauka. Iñasha chakirinauka, yaku illashkamanda.
 7. Wakin muyuuna kasha ukui urmanauka; kashauna pariju iñasha, itayasha wañuchinauka.
 8. Shu muyuuna ali allpai urmanauka. Iñasha, karan muyu shu patsaj muyura aparika. ” Jesús kai shimira kwintasha, kaparisha rimaka: “Uyaj rinriyuj uyachu.”
 9. Jesús yachachishka runauna paita tapunauka: “¿Imara nin kai kwintashka shimi?”
 10. Jesús paigunara nika: “Kangunama kushkami Dios mandana pacha pakashka shimira intindingaj, astaun shujkunama yachachina kwintanawa rimashka aka, rikusha ama riksingaj, uyasha ama intindingaj.
 11. Kaimi chi yachachina kwintana: Tarpushka muyu Diospa shimimi.
 12. Ñambi rayai urmajkuna uyanauka, astaumbas supai apu shamusha, shimira kichun paiguna shungumanda, paiguna ama kirinauchu kishpingaj.
 13. Rumi awai urmajkuna uyashka washa kushiwa shimira chaskinaun, astaumbas sapi illajkuna asha shu ratulla kirinaun, tintashka ratui anzhurinaun.
 14. Kasha ukui urmajkuna, uyashallara kai kausana turmindachishkaunawa, charishkaunawas, kai kausana gustashkaunawas itayasha mana aparinaun.
 15. Astaun, ali allpai urmajkuna ali dirichu shunguwa uyashka shimira wakachinaun, aparisha katinaun.”

Hermanos Libres del Ecuador nishkapa tikrashka (Diospa mushuk paktachina shimi). Hermanos Libres del Ecuador, 1982. Bible.is nishkapi killkakatina, rimashkatapash uyarina. Gospelgo.com nishkapi killkakatina.

-aka → -arka; aka → karka; ak → kak; -una → -kuna; rashka → rurashka; -wa(k) → -pa(k).

Quichua del Oriente, Ecuador - Kichwa shimipi (Ñucanchi Señor Jesucristomanda Shimi 1992).

Jesusta sirvij warmiuna

 1. Ansalla washa, Jesús puriuka tukui llaktaunama, tukui ichilla llaktaunamas, Dios mandana pacha evangelio ali shimira rimasha. Paiwa chunga ishki runauna paiwa pariju tianauka.
 2. Shinallara paiwa pariju tianauka wakin warmiuna, irus supaigunamanda ungüigunamandas Jesús ñaupa horas alichishkauna, Magdalena nishka Marías, paimanda kanzhis supaiguna llukchishkas chiwi aka,
 3. shinallara Juana nishka Chuza warmi, kai Chuza Herodespa mayordomo aka, shinallara Susana, ashka shu warmiunandi. Kaiguna Jesusta yanapanauka paiguna kullkiwa.

Tarpuj runa

 1. Ashka runauna karan llaktamanda Jesusma shamunauka, Jesús yachachingaj kwintanara kwintasha, nika:
 2. Shu tarpuj runa llukshika paiwa muyura tarpungaj. Tarpushallara, wakin muyuuna ñambi rayai urmaka, aitai tukuka, pishkuuna muyura mikunauka.
 3. Wakin muyuuna rumi awai urmanauka. Iñasha chakirika, yaku illajpi.
 4. Wakin muyuuna kasha ukui urmanauka; kashauna pariju iñasha, itayasha wañuchika.
 5. Shu muyuunaga ali allpai urmanauka. Iñasha, karan muyumanda shu patsaj muyura aparika. Jesús kai shimira kwintasha, kaparisha: Uyaj rinriyuj uyachu, nika.
 6. Jesús yachachishka runauna paita tapunauka: ¿Imara nin kai kwintashka shimi? nisha.
 7. Jesús paigunara nika: Kangunama kushkami Dios mandana pacha pakashka shimira intindingaj, astaun shujgunama yachachingaj kwintanawa rimashka aka, rikusha ama riksingaj, uyasha ama intindingaj.
 8. Kaimi chi yachachingaj kwintana: Tarpushka muyu Diospa shimimi.
 9. Ñambi rayai urmajguna uyanauka, astaumbas uktalla supai apu shamun, shimira kichun paiguna shungumanda, ama kirisha kishpingaj.
 10. Rumi awai urmajguna, uyajgunami, kushiwa shimira chaskinaun, astaumbas sapi illajguna asha, shu ratolla kirinaun, shu rato washa tentashkawa anzhurinaun.
 11. Kasha ukui urmajguna, uyashallara, kai kausana tormendachishkaunawa, charishkaunawa, kai kausana gustashkaunawa, itayai tukunaun, mana aparinaun.
 12. Astaun, ali allpai urmajguna, kaiguna ali dirichu shunguwa uyashka shimira wakachinaun, aparisha katinaun.

Nuevo Testamento Nishca. Ñucanchi Señor Jesucristomanda Shimi. Sociedades Bíblicas Unidas, Quito 1972. Gospelgo.com nishkapi killkakatina.

-aka → -arka; aka → karka; ak → kak; -una → -kuna; rashka → rurashka; -ra → -ta; -wa(k) → -pa(k).

Quichua del Oriente, Ecuador - Kichwa shimipi (Diosta rigsingapac 1967).

 1. Ashka runakuna tandariyushkami, jatun llaktamanta payman kalpasha shamugkunaman kay shimira rimarka:
 2. Papipak muyura tarpungak shuk tarpuk runa llukshirka: shitakpi, chawpi ñambipi urmarka, chayvi jaytak tukurkami, awamanta pishkukuna payta mikunaurka.
 3. Shuk parte, rumi awai urmarka, pay llukshisha, yaku illakmanta, chakirirka.
 4. Shuk partega kasha awai urmarka, parejo kashakuna paindin iñasha wañuchinaurka.
 5. Shuk parte kutin alli partéi urmarka; iñasha shuk muyumanta patzak muyura aparirka. Kayta nisha sinchi kaparirka: rinriyuk uyangak, ñuka nishkata alli intindichun.
 6. Paypak yachachishka runakuna payta tapunaurka: imara nisha nin kay shimira.
 7. Paykunata kasna kutiparka: kankunaman kushkami, Diospak reinomanta pakashkakunata intindingak, shukkunamanga randi, paykuna juchamanta, kasna yanga kwintashka shimiyunái, rimái tukunaún: rikusha ama rikunauchun, uyashas ama intindinauchun.
 8. Shinapi, kay yanga kwintashka shimi kasnami nin: muyuga, Diospag shimi kan.
 9. ñambi tarpushka muyukunaga, chay shimira uyak runakwinta anmi, supáy chay washa shamún, korazonmanta llugchín, ama krinauchun, ama kishpinauchun.
 10. Rumi awai tarpushkaga, shimira uyakkunami, shuti kushiwan, payta chaskinaún; shinashas paykunapi sapi mana iñán; shuk horasta krinaún, tentasión horaspi, washaman tigranaún.
 11. Kasha ukúpi urmashka muyuga payta uyakkunami; sinashas tarabashkakunawan, kullkira munáiwan, kushi kawsaywan, washa payta sipisha wañuchinaún, ima horas muyuga mana aparinchu.
 12. Alli allpapi urmak randiga, alli mana juchayuk shunguwan, Dios shimita uyanaún, sumakta payta wakachinaún kasi shunguwan ashka, pukushka muyuta aprín.

José Leonardi F.: Diosta rigsingapac. Auxiliar del Catequista. Tall. de Ed. Fénix, Quito 1967. Prologo del Evangelio de S. Lucas, p. 118.

Quichua del Pastaza, Ecuador - Pastasa Kichwa (Diospa Shimi 1992).

 1. Chiwashalla Jesus tukuita purisha yachachiura jatun llaktagunaibis, ichilla llaktagunaibiwas. Diospa ali mandanamanda kwintasha yachachisha purira. Pai japishka chunga ishkai runaguna paiwan puriunaura.
 2. Chasnallata aunaura ungüigunamanda alichishka warmigunas, supaita llukshichishka warmigunawas. Shukka, Magdalena nishka llaktamanda Mariata kanzhis supaita llukshichishka mara.
 3. Chasnallata Juana, Susana, mas shuk warmigunawas aunaura. Juanawa kari Chuza nishkaga mandak amu Herodespakpi tarabak runagunata mandak mara. Tukui chi warmiguna paiguna kullkitas mikunatas kusha Jesustas paiwan puriu runagunatas kuiranaura.
 4. Chasna purikpi ashka runaguna karan llaktamanda shamusha tandarimukpi Jesus kai yachachina shimita paigunata kwintara kasna nisha,
 5. Shuk tarpuk runa paiwa muyuta tarpungawa rira. Jichaupi maikan muyugunaga ñambibi urmanaura. Chasna urmakpi runa chibi purisha jaitakpi allpa ukuma taparinaura. Chasnallata maikan muyugunata pishku mikunaura nira.
 6. Shuk muyugunaga ashka rumi aushkai urmanaura. Allpa illashkamanda chakirisha wañunaura.
 7. Shuk muyugunaga wita ukui urmanaura. Chasna tukukpi sacha kiwaguna wiñasha chi muyugunata tapara.
 8. Shuk muyugunaga ali allpai urmanaura. Chibi urmasha wiñasha yapa alita aparinaura. Karan shuk muyumanda patsak muyuta aparirami nira. Jesus chi yachachina shimita tukuchishkawasha mas sinzhita rimara, Rinriyuk runaguna ashaga ñuka rimashkata alita yuyarichi nira.
 9. kwintashkawasha paiwan purikkuna paita tapunaura, Kan rimashka shimiga imamandata yachachin.
 10. Tapunaupi Jesus nira, Diospa ali mandanamanda ñaupa mana pagllai yachachishkachara. Randi kunanga kanguna yachanauchun nisha kangunata yachachini. Chi shuk runagunaga ñuka rimashkata uyasha mana munaiwanzhu uyaunguna. Ñáuka rashkata rikushawas mana yachashachu rikunaun, ñuka yachachishkata uyashawas mana yuyarinaunzhu. Chiraiku kwintana shimigunallawan paigunata rimani nira.
 11. Kai yachachina shimiga kasna nin, chi muyuga Diospa shimikwinta man. Allpagunaga pai kishpina shimita uyak runagunakwinta manaun.
 12. Maikan runaguna Diospa shimita uyashallata chi ñambibi urmakta pishku mikushka muyugunakwinta manaun. Uyagllaita supai shamusha paiguna uyashkata shungumanda kichun paiguna ama kirisha kishpinauchun nisha.
 13. Shukkunaga ashka rumi tiyaushkai urmak muyukwinta manaun. Munaiwan Diospa kishpina shimita uyasha kushiwan uyanaun, kiringawa kallarinaun. Chasna agllaita kamana llakiguna shamukpi angu illak ruya urmashkakwinta kirinata sakinaun nira.
 14. Shukkunaga wita ukui urmak muyukwinta manaun nira. Diospa kishpina shimita uyasha kirinaun, randi paiguna kikin kausaita yuyarisha imatas rasha nisha turbarinaun. Chasnallata mas charik tukungawa paiguna kikin kausaita kushiyachingawa yuyarisha kausanaun. Chasna kausasha Diospa munaita mana rashaga Dios munashkakwinta tukunata mana ushanaunzhu.
 15. Randi shuk runagunaga ali allpai urmasha wiñak muyukwinta manaun. Diospa kishpina shimita tukui shunguwan uyasha kadsushami mana ansas sakingachu. Chasna asha chi ashka aparik muyugunakwinta Dios munashkashina ashka aligunata ranaun nira.

Diospa Shimi (mushuk paktachina shimi.). Diospa Shimi. El nuevo testamento en el idioma Quichua de Pastaza en Ecuador. Primera edición, 1992. Segunda edición, 2009. Wycliffe Bible Translators, 2009. Bible.is nishkapi killkakatina, rimashkatapash uyarina. Gospelgo.com nishkapi killkakatina.

-ara → -arka; ara → karka; aura → kakurka; ak → kak; -una → -kuna; rashka → rurashka; -wa(k) → -pa(k); sha → shpa.


Kay p'anqapiqa tukuy qillqakuna kimsantin hanllalli allin qillqaypim qillqasqa (mana wakinchasqa) - 3 vocales/vowels a/i/u, k/q/w (en las variantes regionales).


Ch'uya Qillqamanta rakikuna, achka t'ikrasqakuna, achka k'iti rimaykunapi

Mañaykuna, takikuna, hukkunapas


Last update: 5 Jan 2017. © runasimi.de.  The contents of this page may be distributed for non-commercial purposes, especially for spreading knowledge of the Runasimi language in the world and strengthening its position in its home lands. Please quote the original author (if not mentioned by name, write runasimi.de), and set a link to this page (write down URL, if texts or images of this page are used in printed version).