Runasimipi Yayayku (Taytayku) — Mt 6:9-13

Kay p'anqapiqa tukuy qillqakuna kimsantin hanllalli allin qillqaypim qillqasqa: "Urin Runasimi / Urin Qhichwa simi", "Shukyachishka Kichwa simi" ñisqapi ("standard": 3 vocales/vowels a/i/u, k/q/w, Quechua sureño, Kichwa unificado).

Runasimi Rimanakunapi Yayayku

Padrenuestro en varias traducciones en muchas variantes quechuas

Huk t'ikrasqamanta tukuy Yayayku Mañakuyta ñawinchayta munaspaykiqa, "Liwru/T'ikraq" wachu (columna) ñisqapi ñit'iy.
Para leer el Padrenuestro entero de una traducción específica, haga clic en la columna "Liwru/T'ikraq" (edición/traductor).

Liwru/T'ikraqSuyuK'iti rimayMatiyup qillqasqan iwanhilyu 6:9
Doctrina Christiana 1584Quechua clásico, PerúKlasiku Runasimi (Piruw)Yayayku, hanaqpachakunapi kaq, sutiyki muchasqa kachun.
Yayayku inlisya Jerusalem llaqtapi, wasichasqa 1874/75Quechua clásico, PerúKlasiku Runasimi (Piruw)Yayayku hanaqpachakunapi kaq, sutiyki muchasqa kachun.
L. Gassó, Doctrina y catecismo popular 1898Quichua clásico, EcuadorKlasiku Kichwa (Oriente)Yayayku, janakpachakunapi kak, shutiyki muchashka kachun.
L. Gassó, Doctrina y catecismo popular 1898Quichua clásico, EcuadorKlasiku Kichwa (Sierra)Yayanchik, janakpachakunapi kak, shutiyki muchashka kachun.
Florencio Coronado Romaní 2012Quechua (sureño), PerúRunasimi (urin Piruw)Yayayku, Hanaqpachakunapi kaq, sutiyki muchasqa kachun.
Enrique Pélach, Demetrio Molloy 1974Quechua (sureño), PerúRunasimi (urin Piruw)Yayayku, Hanaqpachakunapi kaq, sutiyki muchasqa kachun.
Kay Pacha Salvaq 1957Ayacucho, PerúAyakuchu/ChankaHanaq pachapi kaq Taytayku, sutiyki yupaychasqa kachun.
Señorninchik Jesucristopa Mosoq Testamenton 1981Ayacucho, PerúAyakuchu/ChankaHanaq pachapi Taytayku, sutiyki yupaychasqa kachun.
Chuya Qellqa 1987Ayacucho, PerúAyakuchu/ChankaHanaq pachapi Taytayku, sutiyki yupaychasqa kachun.
Chuya Qellqa 2012Ayacucho, PerúAyakuchu/ChankaHanaq pachapi kaq Taytayku, sutiyki hatunchasqa kachun.
Apunchis Jesukristoq Mosoq Rimanakuynin 1947Cuzco, PerúQusqu (Qosqo)Hanaqpachakunapi kaq Yayayku, sutiyki much'asqa kachun.
Señorninchis Jesucristoq Mosoq Rimanakuynin 1973Cuzco, PerúQusqu (Qosqo)Yayayku hanaq pachapi kaq, sutiyki yupaychasqa kachun.
Diospa Simin Qelqa 1988Cuzco, PerúQusqu (Qosqo)Yayayku hanaq pachapi kaq, sutiyki yupaychasqa kachun.
Diospa Simin Qelqa 2004Cuzco, PerúQusqu (Qosqo)Yayayku hanaq pachapi kaq, sutiyki yupaychasqa kachun.
Urupampa k'itipi EIB ñisqapi iskay simipi yachachiqkunamantaCuzco, PerúQusqu (Qosqo)Hanaq pachapi kaq yayayku, willkasqa kachun sutiyki.
Wycliffe Mosoq Testamento 2013Este de Apurímac, PerúApurimaqHanaq pachapi Dyus Taytayku, sutiyki yupaychasqa kachun.
Hilario Huanca, Hermann Wendling 2007Puno, PerúPunu (Qullaw)Taytayku hanaq pachapi kaq, sutiyki yupaychasqa kachun.
Wycliffe Mosoj Testamento 1985Norte de BoliviaApulu (Buliwya)Janaq pachapi kachkaq Tatayku, sutiyki yupaychasqa kachun.
Dios Tatanchispaq Musuq Rimanayninkuna 2006Norte de BoliviaApulu (Buliwya)Janaqpachapi kaq Tatayku, sutiyki jatunchasqa kachun.
Dios parlapawanchej 1976Centro/Sur de BoliviaQullasuyu (Buliwya)Janaq pachapi kaq Tatayku, tukuy runas sutiykita yupaychachunku chiqa Dyus kasqaykirayku.
Diosmanta Qhelqa 1993Centro/Sur de BoliviaQullasuyu (Buliwya)Janaq pachapi kachkaq Tatayku, sutiyki jatunchasqa kachun.
Boliviapi INIAM-mantaCentro/Sur de BoliviaQullasuyu (Buliwya)Yayayku janaqpachapi, kay sutiyki much'asqa kachun.
Remo Cardona AiquileCentro/Sur de BoliviaQullasuyu (Buliwya)Tatayku siylupi kanki. Sutiyki munasqa kachun.
Padre AlfaroSantiago del EsteroSantiagueño (Arhintina)Anaqpachapi tiyanki, Tatayku. Sutiyki santifikasqa kachun.
Apunchic Jesucristopac Mushuc Testamento 1954Quichua del EcuadorKichwa shimiÑukanchik Yaya jawa pachapi tiyakuk, shutiyki akllashka kachun.
Diosta rigsingapac 1967Quichua del EcuadorKichwa shimiÑukanchik Yaya, janak pachapi tiyakuk, Kanpak shuti alabashka kachun.
Leonidas Proaño, Jesucristopaj Alli Huillai 1972Quichua del EcuadorKichwa shimiÑukanchik Yaya, jawa pachapi tiyakuk, shutiyki muchashka kachun.
Pachacamacpac Quillcashca Shimi 1997Quichua del EcuadorKichwa shimiÑukanchik Yaya Sumak Achikpachapi tiyakuk, kanpak Shutika muchashka kachun.
Catecismo Inculturado Saraguro 2011Quichua del EcuadorKichwa shimiÑukanchik Yaya, jawa pachapi tiyakuk, kampak shutiyki muchashka kachun.
Dios Rimashca Shimicunami 1989Chimborazo, EcuadorChimpurasu KichwaJawa pachapi kak ñukanchik Yaya, kantaka tukuykuna alli nichun.
Dios Rimashca Shimicunami 2004Chimborazo, EcuadorChimpurasu KichwaJawa pachapi kak ñukanchik Yaya, kampak jucha illak shutitaka, alli nishka kachun.
Mushuj Testamento Diospaj Shimi 2010Chimborazo, EcuadorChimpurasu KichwaJawa pachapi kak ñukanchik Yaya, kantaka jucha illak kashkamanta tukuykuna alli nichun.
Mushuj Testamento 1976Imbabura, EcuadorImpapura KichwaJawa pachapi tiyakuk ñukanchik Taytalla, tukuykuna kantaka ninanta allikachikpi tiyakuchunmi mañanchik.
Diospaj Shimi 2010Imbabura, EcuadorImpapura KichwaJawa pachapi tiyakuk ñukanchik Taytalla, kampak jucha illak shutikuka, allikachi tukushka kachun.
Dios Rimashcata Quillcashcami 2010Cañar, EcuadorKañari KichwaJawa pacha ñukanchik Taytalla, kampak shutitaka, tukuylla alli nishka kachun.
Jesucristo Imashna Causashcada Imada Yachachishcada 1973Salasaca, EcuadorSalasaka KichwaJawa pachapi tiyak ñukanchik Taytawalla, kantaka tukuykuna allimi nishka kachun.
Diosbuj Shimi: Mushuj Testamento 2013Salasaca, EcuadorSalasaka KichwaJawa pachapi tiyak ñukanchik Tayta Dioslla, Kan jucha illak kashkamanta, 'Alli' nishka kachun.
Colegio Don Bosco 1988Napo, EcuadorNapu KichwaÑukanchik jawa pachapi tiyak Yaya, tukuykuna kanta riksinuchun.
Hermanos Libres del Ecuador 1982Tena, EcuadorTena KichwaÑukanchik jawa pachapi tiyak Yaya, kampa shutita jawayachishka kachun.
Diospa Shimi 1992Pastaza, EcuadorPastasa KichwaÑukanchik jawapachapi tiyak Yaya, kampa shuti balichishka kachun.
Ñucanchi Señor Jesucristomanda Shimi 1992Oriente, EcuadorKichwa shimiÑukanchik jawa pachapi tiyak Yaya, kampa shuti sumakyachishka kachun.
Wycliffe 1996Inga, ColombiaInka (Kulumbya)Nukanchipa Atun Taita, suma luarpi kangi. Kam tukuipi mas alli kagta tukuikuna nisunchi.
Yaya Dyuspa Mushu Killkachishkan Shimi 1997Pastaza, PerúInka (Pastasa)Yaya Dios, kanllami kanki yayanchikka. Silupi kawsak kashpayki yanapay tukuy runakuna kan yapa alli kanaykita yuyanankunapa.
Tata Diospa Mushuk Rimanan 1992San Martín, PerúLamas KichwaA Tata Dios, kanmi kanki altu sielupi kawsak Tataynikuna. Munanisapa tukuy runakuna rimanankunapa kan sukaman alli rurak kanaykita.
ARIQC 2013Cajamarca, PerúKashamarkaYayanchiq Pachakamaq anaqpachapi kaq, ancha allin shantu shutiyuqmi kanki.
Mushuq Tistamintu 2004Cajamarca, PerúKashamarkaTaytanchiq Dyusitu syilupi kaq, qamllam ancha santu, mana nima uchayuqchu kanki. Chaymi ancha balin, yumpay runa, warmi qamtalla alabashunanllapa.
Mushuq Testamento 2004Lambayeque, PerúInkawasi-KañarisUnaq syilupi Taytayllapa, qammi kusa allinpaq riqsikanki.
Apunchic Jesucristoc Chuscu Evangeliocuna 1923Huallaga, PerúWallaqa WanukuTaytanchik kaykanki hanaq pachachaw, hatun kachun hutiyki.
Tayta Diosninchi isquirbichishan 2010Huallaga, PerúWallaqa WanukuSyeeluchaw kaykaq Papaanay, qamtaqa pi maypis rispitaykullaashunki.
Wycliffe Mushog Testamento 2009Panao, PerúPanaw WanukuPapaaninchik, Hanaq pachaçhaw tiyaqmi kanki. Llapanpis manchapakuykullaashunki.
Wycliffe Mushog Testamento 2003Huamalíes, PerúWamali WanukuGloriachaw kaykaq Tayta Dios, pii-maytapis tantyaykatsilay respitaykuyaashunaykipaq.
Wycliffe Mushog Testamento 2003Margos-Yarovilca-Lauricocha, PerúMarqus-Yaruwillka-LawriquchaGloriachaw kaykaq Tayta Dios, pii-maytapis tantyaykatsilay respitaykushunaykipaq.
Wycliffe Mushü Limalikuy 2006Huaylla Huanca, PerúWaylla Wanka HuninHanay pachaçhaw kaq Tayta Diosniillá, qamllamá altuman hulqushqa kanki.
Wycliffe Guepacag Testamentu 1997Norte Junín, PerúTarma HuninHana pachaçhaw kayaq Tayta Diosniikuna, qamqa lapan huchapita karuçhawmi kayanki.
Wycliffe Alli Willakuy 2002Norte Conchucos, PerúHanan Kunchuku AnkashSieluchaw kaykaq Dios Yayallaakuna, respetashqa shutiyki kuyay katsun.
Wycliffe Mushog Testamento 2002Sur Conchucos, PerúUrin Kunchuku AnkashSieeluchaw kaykaq Tayta Diosllaakuna, llapan runakuna qamta adorayaallaashuy.
Wycliffe Mushoq Testamentu 2007Huaylas, PerúWaylas AnkashSieluchaw kaykaq Dios Yayallaakuna, hutillayki allapa respetuwan alabashqa katsun.
Ayuda católica felizAncash, PerúAnkash NunashimiSieluchaw kaykaq Dios Yayallaakuna, hutillayki allapa respetuwan alabashqa katsun.

 

Yayayku: Quechua clásico, Perú - Klasiku Runasimipi (Doctrina Christiana 1584)

Mt 6:9-13

 1. [...]
  Yayayku, hanaqpachakunapi kaq, sutiyki muchasqa kachun.
 2. Qapaq kayniyki ñuqaykuman hamuchun. Munayniyki rurasqa kachun: imanam hanaqpachapi hinataq kay pachapipas.
 3. Punchawninkuna tantaykukta kunan quwayku.
 4. Huchaykuktari pampachapuwayku, imanam ñuqaykupas, ñuqaykuman huchallikuqkunakta pampachayku hina.
 5. Amataq kachariwaykuchu, watiqayman urmanqaykupaq. Yallinraq, mana allimanta qispichiwayku.
  [...]
  Amen Iesus.

Pukyu: Doctrina Christiana y Catecismo para instrucción de los Indios, ya de las demás personas, que han de ser enseñadas en nuestra sancta Fé. Con un confessionario, y otras cosas necessarias para los que doctrinan, que se contienen en la pagina siguiente. compuesto por auctoridad del concilio provincial, que se celebró en la Ciudad de los Reyes, el año de 1583. Y por la misma traduzido en las dos lenguas generales, de este Reyno, Quichua, y Aymara. Impresso con licencia de la Real Audiencia, en la Ciudad de los Reyes, por Antonio Ricardo primero Impressor en estos Reynos del Piru. Año de MDLXXXIIII. 1584.

Hinallataqmi Johann Jakob von Tschudi 1853 watapi "Die Kechuasprache" qillqasqanpi qillqamurqan.

(rapip qallarinanman)

 

Yayayku: Quechua clásico, Perú - Klasiku Runasimipi (Yayayku inlisya Jerusalem llaqtapi)

Mt 6:9-13

 1. [...]
  Yayayku hanaqpachakunapi kaq, sutiyki muchasqa kachun;
 2. qapaq kayniyki ñuqaykuman hamuchun, munayniyki ruwasqa kachun, imaynan hanaqpachapi hinallataq kay pachapipas.
 3. Sapa punchaw tantaykuta kunan quwayku,
 4. huchaykutari pampachawayku, imaynan ñuqaykupas ñuqaykuman huchallikuqkunata pampachayku hina,
 5. amataq kachariwaykuchu watiqaman urmanaykupaq, yallinraq tukuy mana allinkunamanta qispichiwayku.
  [...]
  Hinataq kachun Jesus.

Yayayku inlisya Jerusalem llaqtapi, 1874, 1875 watakunapi wasichasqa. Pukyu: www.christusrex.org/www1/pater/JPN-quechua.html (rikch'ata qhaway)

(rapip qallarinanman)

 

Yayayku: Quichua clásico del Ecuador (Oriente) - Klasiku Kichwa (L. Gassó, Doctrina y catecismo popular 1898)

Mt 6:9-13

 1. [...]
  Yayayku, janakpachakunapi kak, shutiyki muchashka kachun,
 2. kapakkayniyki ñukaykuman shamuchun, munayniyki rurashka kachun, imashinami janakpachapi shinatak kay pachapipas.
 3. Punchankuna tantaykuta kunan kuwayku;
 4. juchaykutari pampachawayku, imashinam ñukaykupas ñukaykuman juchallikukkunata pampachayku shina,
 5. amatak kachariwaykuchu watikayman urmankaykupak, yallinrak mana allimanta kishpichiwayku.
  [...]
  Amen.

Leonardo Gassó: Doctrina y catecismo popular en castellano y quichua, refundido y adoptado a las presentes circunstancias. Imprenta de la Universidad Central, Quito 1898. Fórmula recogida por P. Leonardo Gassó en el Oriente del Ecuador.
Véase tambien: Gonzalo Ortíz Arellano: El quichua en el Ecuador - ensayo histórico-lingüístico. Ediciones Abya-Yala, Quito 2001. 87 pp.: p. 64.

(rapip qallarinanman)

 

Yayanchik: Quichua clásico del Ecuador (Sierra) - Klasiku Kichwa (L. Gassó, Doctrina y catecismo popular 1898)

Mt 6:9-13

 1. [...]
  Yayanchik, janakpachakunapi kak, shutiyki muchashka kachun,
 2. kapakkayniyki ñukanchikman shamuchun, munayniyki rurashka kachun, imashinami janakpachapi shinatak kay pachapipas.
 3. Punchankuna tantanchikta kunan kuwaychik;
 4. juchanchiktari pampachawaychik, imashinam ñukanchikpas ñukanchikman juchallikukkunata pampachanchik shina,
 5. amatak kachariwaychikchu watikayman urmankanchikpak, yallinrak mana allimanta kishpichiwaychik.
  [...]
  Amen.

Leonardo Gassó: Doctrina y catecismo popular en castellano y quichua, refundido y adoptado a las presentes circunstancias. Imprenta de la Universidad Central, Quito 1898. Fórmula recogida por P. Leonardo Gassó en la Sierra del Ecuador.
Véase tambien: Gonzalo Ortíz Arellano: El quichua en el Ecuador - ensayo histórico-lingüístico. Ediciones Abya-Yala, Quito 2001. 87 pp.: p. 64. [La] forma en aicu ... se olvidó del todo.

(rapip qallarinanman)

 

Yayayku: Quechua sureño - Runasimipi (Florencio Coronado Romaní 2012)

Mt 6:9-13

 1. [...]
  Yayayku, Hanaqpachakunapi kaq, sutiyki muchasqa kachun,
 2. qapaq kayniyki ñuqaykuman hamuchun, munayniyki rurasqa kachun, imaynam Hanaqpachapi hinataq kaypachapipas.
 3. Punchawninkuna tantaykuta kunan quwayku,
 4. huchaykutari pampachapuwayku, imaynam ñuqaykupas ñuqaykuman huchallikuqkunata pampachaniku hina,
 5. amataq kachariwaykuchu watiqayman urmanaykuta, llallinraq mana allinkunamanta qispichiwayku.
  [...]
  Hinataq kachun.

Pukyu: Monseñor Florencio Coronado Romaní C Ss.R.: Janacc Pacha Ñan. Padre Redentoristacunapa ccellcasccan. 15 kaq ed. Lima 2012, p. 25.

(rapip qallarinanman)

 

Yayayku: Quechua sureño - Runasimipi (Enrique Pélach, Demetrio Molloy 1974)

Mt 6:9-13

 1. Chaymi, qamkuna urasyunta ruwanaykichik kaynata:
  Yayayku, Hanaqpachakunapi kaq, sutiyki muchasqa kachun,
 2. Qapaq kayniyki ñuqaykuman hamuchun, Munayniyki rurasqa kachun, imaynam Hanaqpachapi hinataq kay pachapipas.
 3. Punchawninkuna tantaykuta kunan quwayku.
 4. Huchaykutari pampachapuwayku. Imaynam ñuqaykupas ñuqaykuman huchallikuqkunata pampachaniku hina.
 5. Amataq kachariwaykuchu watiqayman urmanaykupaq, yallinraq mana allinmanta qispichiwayku.
  [...]

Santos Evangelios y Hechos de los Apóstoles: Primera versión católica en quechua y castellano. Editorial Andina, Lima 1974. 494 pp. Uyaychaqkuna: Enrique Pélach y Feliu, Demetrio Molloy MacDermott.

(rapip qallarinanman)

 

Taytayku: Quechua de Ayacucho - Ayakuchu Runasimipi (Kay Pacha Salvaq 1957)

Mt 6:9-13

 1. Qamkunaqa kay hinata Dyuswan rimankichik:
  Hanaq pachapi kaq Taytayku, sutiyki yupaychasqa kachun;
 2. reinoyki hamuchun; munasqayki rurasqa kachun, kay pachapipas hanaq pachapi hina;
 3. sapa punchaw tantaykuta kunan quwayku,
 4. hinaspa pampachawayku huchaykuta, ñuqaykupas huchallikuqniykuta pampachasqaykupi hina;
 5. amataq apawaykuchu pruebasqa kaymanqa, aswan librawayku mana allinmanta.
  [...]

Kay Pacha Salvaq. Kay librochapi kaqkunam Chuya Bibliamanta, Killantimpi sapa punchaw leenapaq. Sociedad para la difusión de las Sagradas Escrituras, 1957. 64 pp., p. 18.

(rapip qallarinanman)

 

Taytayku: Quechua de Ayacucho - Ayakuchu Runasimipi (Señorninchik Jesucristopa Mosoq Testamenton 1981)

Mt 6:9-13

 1. Qamkunaqa kaynata mañakuychik:
  Hanaq pachapi Taytayku, sutiyki yupaychasqa kachun,
 2. gubirnuyki hamuchun. Munasqayki rurasqa kachun, kay pachapipas hanaq pachapi hina.
 3. Sapa punchaw mikunaykupaq kunan quwayku.
 4. Hinaspa pampachawayku huchaykuta, ñuqaykupas mana allin rurawaqniykuta pampachasqaykuman hina.
 5. Amataq pirmitiychu pruybasqa kanaykupaq, aswan librawayku diyablumanta.
  [Qamqa wiñaypaqmi gubirnanki, hatun atipayniykimantam wiña-wiñaypaq llapa ima alabasunki.]
  Amén.

Señorninchik Jesucristopa Mosoq Testamenton. Uyaychaqninkuna: Conrad Phelps, Homer Emerson. Sociedad Bíblica Peruana, Lima 1981. Christusrex.org ñisqapi ñawinchay.

(rapip qallarinanman)

 

Taytayku: Quechua de Ayacucho - Ayakuchu Runasimipi (Chuya Qellqa 1987)

Mt 6:9-13

 1. Qamkunaqa kaynatayá mañakuychik:
  Hanaq pachapi Taytayku, sutiyki yupaychasqa kachun,
 2. munaychakusqayki hamuchun. Munasqaykiyá rurasqa kachun, kay pachapipas hanaq pachapi hina.
 3. Sapa punchaw mikunaykutayá kunan quwayku.
 4. Ñuqaykupa huchaykutayá pampachawayku, ñuqaykupas mana allin rurawaqniykuta pampachasqaykuman hina.
 5. Amayá kachaykuwaykuchu pruybamanqa, aswanqa librawaykuyá diyablumanta.
  [Qamqa wiñaypaqmi munaychaku, hatun atiyniykimantam wiña-wiñaypaq alabasqa kanki.
  Amen.]

Chuya Qellqa: Jesucristomanta Mateopa Qellqasqan. Sociedades bíblicas unidas (United Bible Societies), 1987. T'ikraqninkuna: Homer Emerson, Rafael Yupanqui, Simon Izarra, Rómulo Sauñe Quicaña, Saturnino Gavilán, Fernando Quicaña. Bible.is ñisqapi ñawinchay, Romulop rimasqantapas uyariy. Gospelgo.com ñisqapi ñawinchay.

(rapip qallarinanman)

 

Taytayku: Quechua de Ayacucho - Ayakuchu Runasimipi (Chuya Qellqa 2012)

Mt 6:9-13

 1. Qamkunaqa kaynatayá mañakuychik:
  Hanaq pachapi kaq Taytayku, sutiyki hatunchasqa kachun,
 2. munaychakuyniyki hamuchun, munasqayki ruwasqa kachun kay pachapi, imaynam hanaq pachapi hina.
 3. Sapa punchawyá tantaykuta quwayku.
 4. Huchaykutayá pampachawayku, imaynam ñuqaykupas mana allin ruwawaqniykuta pampachasqaykuta hina.
 5. Amayá tintasyunmanqa kachaykuwaykuchu, aswanqa mana allinmanta libraykuwayku.
  [Qampam munaychakuypas, atiypas, hatun kaypas wiña-wiñaypaq.
  Amén.]

Chuya Qellqa: Jesucristomanta Mateopa Qellqasqan. Sociedad bíblica peruana, 2012. Youversion.com ñisqapi ñawinchay.

(rapip qallarinanman)

 

Yayayku: Quechua de Cuzco, Perú - Qusqu / Qosqo Runasimipi (Apunchis Jesukristoq Mosoq Rimanakuynin 1947)

Mt 6:9-13

 1. Qankunayari, kay hinata mañakuychik:
  Hanaqpachakunapi kaq Yayayku, sutiyki much'asqa kachun.
 2. Qhapaqsuyuyki hamuchun. Munayniyki ruwasqa kachun, imaynan hanaqpachapi, hinataq kaypachapipas.
 3. Sapa p'unchaw t'antaykuta kunan quwayku.
 4. Manukayniykutari pampachapuwayku, imaynan ñuqaykupas manukuqniykuta pampachapuyku.
 5. Amataq watiqayman pusawaykuchu, yallinraq mana allinmanta qispichiwayku;
  [imanaptin qampan qhapaqsuyupas, atiypas, qhapaqkaypas, wiñay wiñaypaq.]
  Hinataq kachun.

Apunchis Jesukristoq Mosoq Rimanakuynin. El Nuevo Testamento en quechua (Cuzco) con el Nuevo Testamento en español según la antigua versión de Cipriano de Valera rev. con arreglo al original griego. Uyaychaq: Len Herniman. Sociedades bíblicas unidas (United Bible Societies), 1947. 620 pp.

(rapip qallarinanman)

 

Yayayku: Quechua de Cuzco, Perú - Qusqu / Qosqo Runasimipi (Mosoq Rimanakuy 1973)

Mt 6:9-13

 1. Chayrayku qamkunaqa, kay hinata mañakuychik:
  Yayayku hanaq pachapi kaq, sutiyki yupaychasqa kachun.
 2. Qhapaqsuyuyki hamuchun. Munayniyki ruwasqa kachun, imaynam hanaq pachapi, hinatallataq kay pachapipas.
 3. Sapa p'unchaw t'antaykuta kunan quwayku.
 4. Huchaykutari pampachawayku, imaynam ñuqaykupas huchallikuwaqniykuta pampachayku hinata.
 5. Amataq watiqaymanqa pusawaykuchu, aswanpas mana allinkaqmanta qispichiwayku;
  [qampam qhapaqsuyupas, atiypas, qhapaqchaypas, wiñay-wiñaypaq.]
  Amén.

Señorninchis Jesucristoq Mosoq Rimanakuynin. T'ikraqninkuna: Leslie Hoggarth, Aurelio Flores, Saturnino Valeriano. Sociedad bíblica peruana, Lima 1973. Christusrex.org ñisqapi ñawinchay.

(rapip qallarinanman)

 

Yayayku: Quechua de Cuzco, Perú - Qusqu / Qosqo Runasimipi (Diospa Simin Qelqa 1988)

Mt 6:9-13

 1. Qamkunaqa kay hinata mañakuychik:
  Yayayku hanaq pachapi kaq, sutiyki yupaychasqa kachun.
 2. Kamachikuq kayniyki takyachisqa kachun, munayniyki kay pachapi ruwakuchun, imaynam hanaq pachapipas ruwakun hinata.
 3. Sapa p'unchaw mikhunaykuta quwayku.
 4. Huchaykutapas pampachawayku, imaynam ñuqaykupas kuntraykupi huchallikuqniykuta pampachayku hinata.
 5. Amataq watiqasqa kanaykuta munaychu, aswanpas saqramanta qispichiwayku.
  [Qampam kamachikuq kaypas, atiypas, wiñaypaqmi yupaychasqa kanki.]
  Amén.

Diospa Simin Qelqa: Jesucristomanta Allin Willakuykunata Mateoq Qelqasqan. Sociedad bíblica peruana, 1988. Christusrex.org ñisqapi ñawinchay.

(rapip qallarinanman)

 

Yayayku: Quechua de Cuzco, Perú - Qusqu / Qosqo Runasimipi (Diospa Simin Qelqa 2004)

Mt 6:9-13

 1. Chayrayku qamkunaqa, kay hinata mañakuychik:
  Yayayku hanaq pachapi kaq, sutiyki yupaychasqa kachun.
 2. Qhapaqsuyuyki hamuchun. Munayniyki kay pachapi ruwakuchun, imaynam hanaq pachapipas ruwakun hinata.
 3. Sapa p'unchaw t'antaykuta quwayku.
 4. Huchaykutapas pampachawayku, imaynam ñuqaykupas kuntraykupi huchallikuqta pampachayku hinata.
 5. Amataq watiqaymanqa urmanaykuta munaychu, aswanpas mana allinkaqmanta qispichiwayku.
  [Qampam qhapaqsuyupas, atiypas, qhapaqchaypas, wiñay-wiñaypaq.]
  Amén.

Diospa Simin Qelqa: Jesucristomanta Allin Willakuykunata Mateoq Qelqasqan. Sociedad bíblica peruana, 2004. Bible.is ñisqapi ñawinchay, rimasqatapas uyariy. Gospelgo.com ñisqapi ñawinchay.

(rapip qallarinanman)

 

Yayayku (Qosqo Runasimipi)

Mt 6:9-13

 1. [...]
  Hanaq pachapi kaq yayayku, willkasqa kachun sutiyki,
 2. Qhapaq kayniyki ñuqaykuman hamuchun. Munayniyki ruwasqa kachun, imaynam hanaqpachapi, hinallataq kay pachapipas.
 3. Sapa p'unchaw t'antaykuta kunan quwayku.
 4. Huchaykunata pampachawayku, imaynam ñuqaykupas ñuqaykuman huchallikuqkunata pampachayku hina.
 5. Amataq kachariwaykuchu watiqayman urmaykunaykupaq, aswantaq tukuy mana allinmanta qispichiwayku.
  [...]
  Hinataq kachun. Jesús.

Pukyu: T'ikraqninqa manam riqsisqaychu. Kay qillqamantam hap'isqa: Nila Vigil: Pueblos indígenes y escritura. Construyendo nuestra interculturalidad, abril 2006. Mama Nilaqa ñin: Texto producido por una institución capacitadora en EBI en la zona del Urubamba (Cuzco-Perú), ñispa. Urupampa k'itipi EIB ñisqapi iskay simipi yachachiqkunap rurasqansi.

(rapip qallarinanman)

 

Taytayku: Quechua del Apurímac - Apurimaq Runasimipi (Wycliffe, Mosoq Testamento 2013).

Mt 6:9-13

 1. Qamkunaqa Dyusmanta urakuspaykichisqa khaynatayá urakuychik:
  Hanaq pachapi Dyus Taytayku, sutiyki yupaychasqa kachun.
 2. Hamuy ñuqaykuman sumaqta gubirnawanaykikupaq. Munayniyki ruwasqa kachun, imaynam hanaq pachapipas hinallataq kay pachapipas.
 3. Sapa p'unchawtaq t'antaykuta quwayku.
 4. Tukuy huchaykutapas pirdunawayku, imaynam ñuqaykupas pirdunayku mana allin ruwawaqniykutapas.
 5. Amataq dihawaykuchu tintasqa kanaykuta, aswan mana allinmanta waqaychawayku.
  [Ichaqa qampam, kay pachapi, hanaq pachapi gubirnasqaykipas, atiyniykipas, hinallataq sumaq k'anchariq kayniykipas wiña-wiñaypaq.
  Amén,] nispa.

Mosoq Testamento: Mateopa escribisqan. Wycliffe, Liga Bíblica 2013. Bible.is ñisqapi ñawinchay, rimasqatapas uyariy.

(rapip qallarinanman)

 

Taytayku: Quechua de Puno - Punu runasimi (Hilario Huanca, Hermann Wendling 2007)

Mt 6:9-13

 1. Qamkuna ahinata Dyusmanta mañakuychik:
  Taytayku hanaq pachapi kaq, sutiyki yupaychasqa kachun,
 2. kamachiyniyki hamuchun, munayniyki ruwakuchun kay pachapi imayna hanaq pachapi hina.
 3. Kunan quwayku ñuqaykupaq kaq t'antaykuta.
 4. Hinallataq huchaykutari pampachawayku, imaynam ñuqaykupas ñuqaykuman huchallikuqkunata pampachayku hina.
 5. Amataq kachariwaykuchu watiqayman, ashwanpis qispichiwayku mana allinmanta.
  [...]

Mateoq Qelqasqan Evangelio. Griego simimanta runa simiman t'ikrasqa Puno hap'iypi tiyaq runamasikunapaq. T'ikraqninkuna: Hilario Huanca Mamani ss.cc., Hermann Wendling ss.cc., 2007, ad experimentum. Congregación de los Sagrados Corazones, Provincia del Perú.

(rapip qallarinanman)

 

Tatayku: Quechua norteboliviano / Apulu runasimi (Wycliffe Mosoj Testamento 1985).

Mt 6:9-13

 1. Qamkunaqa kay jinata urasyunta ruwaychik:
  Janaq pachapi kachkaq Tatayku, sutiyki yupaychasqa kachun.
 2. Gubirnuyki jamuchun; munayniyki ruwasqa kachun, imaynatachus janaq pachapi, ajinallatataq kay pachapipas.
 3. Sapa p'unchawpaq t'antaykuta kunan quwayku.
 4. Juchaykuta pirdunawayku, imaynatachus ñuqayku kuntra juchallikuqtapas pirdunayku jinata.
 5. Ama tintasyunman urmachiwaykuchu, astawanpas tukuy mana allinkunamanta librawayku.
  [Qampaqta gubirnuyki, tukuy atiyniyki, tukuy gluryaykipas wiñaypaq wiñayninpaq.]
  Ajina kachun.

Mosoj Testamento: San Mateo Sumaj Evangeliota Willan. Wycliffe, Wrisley, Liga Bíblica Mundial del Hogar, 1985 (scriptureearth.org, pdf 3,7 MB). Bibles.org ñisqapi ñawiriy.

(rapip qallarinanman)

 

Tatayku: Quechua norteboliviano / Apulu runasimi (Dios Tatanchispaq Musuq Rimayninkuna 2006)

Mt 6:9-13

 1. Chayrayku qamkunaqa ajinata mañakunaykichik:
  Janaqpachapi kaq Tatayku, sutiyki jatunchasqa kachun.
 2. Qhapaq suyuyki ñuqaykuman jamuchun, munayniykitaq kaypachapi, imaynatachus janaqpachapi junt'akun, ajinata junt'akuchun.
 3. Sapa p'unchawpaq t'antaykuta kunan p'unchaw qumuwaychik.
 4. Mana allin ruwasqaykumanta pampachariwaychik, imaynatachus ñuqaykuman mana allin ruwaqkunata pampachallaykutaq, ajinata.
 5. Ama juchaman urmaykuqta saqiwaychikchu, manachayqa supaymanta qispichiwaychik.
  [Imaraykuchus Qhapaq suyupas, tukuy atiypas, jinataq sumaq k'anchaypi jatunchasqa kaypas qampaqmi, tukuy wiñaypaq wiñaynintinpaq.]
  Ajina kachun.

Dios Tatanchispaq Musuq Rimayninkuna: San Mateo Sumaq Evangeliota Willan. Sociedades Biblicas Unidas, 2006. Bible.is ñisqapi ñawinchay, rimasqatapas uyariy. Gospelgo.com ñisqapi ñawinchay.

(rapip qallarinanman)

 

Tatayku: Quechua sudboliviano / Qullasuyu runasimi (Dios parlapawanchej 1976).

Mt 6:9-13

 1. Chayrayku qamkunaqa kayjinallata mañakunaykichik tiyan:
  Janaq pachapi kaq Tatayku, Tukuy runas sutiykita yupaychachunku chiqa Dyus kasqaykirayku.
 2. Mayta munayku tukuyta kamachinaykita. Janaq pachapi munayniyki ruwakuchkan, ajinallataq kay pachapipis ruwakuchun.
 3. Kawsanaykupaq mikhunaykuta quwayku kunan p'unchaw.
 4. Juchasniykuta qhichuspa pirdunawayku. Ñuqaykumanpis juchata ruwaqkunata pirdunayku, ajinallatataq.
 5. Kallpachawayku jatun llakiykunapi ama juchallikunaykupaq. Astawanpis waqaychawayku juchallichiyta munaqpa atiyninmanta.
  [Qanqa wiñaypaq kamachinki. Tukuy atiyniyuq, may kuraqpaq, jatunchasqapis kanki.]
  Ajina kachun.

Dios parlapawanchej. El Nuevo testamento de Nuestro Señor Jesucristo en Quechua (Central de Bolivia), 1976, Liga Bíblica Internacional. 2a ed., 2011, Wycliffe Inc. (scriptureearth.org, pdf 6,3 MB).

(rapip qallarinanman)

 

Tatayku: Quechua sudboliviano / Qullasuyu runasimi (Diosmanta Qhelqa 1993)

Mt 6:9-13

 1. Chayrayku qamkunaqa kay jinata mañakunkichik:
  Janaq pachapi kachkaq Tatayku, sutiyki jatunchasqa kachun.
 2. Riynuyki jamuchun, munayniykitaq ruwasqa kachun, imaynachus janaq pachapi, ajinallataq kay pachapipis.
 3. Sapa p'unchaw t'antaykuta kunan quwayku.
 4. Juchasniykuta pampachapuwayku, imaynatachus ñuqaykupis kuntraykupi juchallikuqkunata pirdunapuyku, ajinata.
 5. Amataq saqiychu juchaman tanqasqa kanaykuta, astawanpis, jark'awayku saqramanta.
  [Imaraykuchus Qampatamin riynu, atiy, jatunchasqa kay ima, wiñaypa wiñayninkama.]
  Ajina kachun.

Diosmanta Qhelqa: Mateoj Qhelqasqan. Sociedad bíblica boliviana, 1993. Bible.is ñisqapi ñawinchay, rimasqatapas uyariy.

(rapip qallarinanman)

 

Yayayku (Sarakaya / Qollasuyu / Bolivia Runasimipi)

Mt 6:9-13

 1. [...]
  Yayayku janaqpachapi, kay sutiyki much'asqa kachun.
 2. Qhapaq kayniyki ñuqaykuman jamuchun, munayniyki ruwasqa kachun, imaynachus janaqpachapipis kay pachapipis jinallataqnin.
 3. Sapa p'unchaw t'antaykuta kunan qupuwayku.
 4. Juchaykuta pampachawayku (imaynatachus ñuqaykupis ñuqaykuman juchallikuqkunata pampachayku ajinata [runasimi.de]).
 5. Amataq kachariwaykuchu watiqayman urmayta, llallinraq llaphantinpi mana allinmanta qhispichiwayku.
  [...]
  Amén.

Pukyu: Los 12 rezos de la comunidad de Sarakaya. INIAM - Museo arqueológico. Ideografías andinas. Boletin-INIAM-Nº8 (PDF 5,5 MB), enero-febrero 2000.

(rapip qallarinanman)

 

Tatayku: Buliwya / Qollasuyu / Bolivia Runasimipi (Remo Cardona Aiquile 2003)

Mt 6:9-13

 1. [...]
  Tatayku siylupi kanki. Sutiyki munasqa kachun.
 2. Riynuyki ñuqaykuman jamuchun. Munayniyki ruwasqa kachun, imaytachus siylupi, jinallatataq kay mundupipis.
 3. Sapa diya t'antaykuta kunan quwayku.
 4. Juchasniykuta pirdunawayku, imaynatachus ñuqaykupis kuntraykupi juchallikuqkunata pirdunayku jina.
 5. Ama juchaman urmaqta saqiwaykuchu. Mana allin kaqmantataq jark'awayku.
  [...]
  Amén.

Pukyu: REMO CARDONA Aiquile Cochabamba Bolivia, 12 Jul 2003, http://www.quechuanetwork.org/view_opinion.cfm?post_id=1070&lang=f . Buliwya llaqtamanta. Tataykup tikraqninqa manam riqsisqayku.

(rapip qallarinanman)

 

Tatayku: Quichua Santiagueño / Argentina (Padre Alfaro)

Mt 6:9-13

 1. [...]
  Anaqpachapi tiyanki, Tatayku. Sutiykita santifikasqa kachun.
 2. Reynoyki nuqaykuman amuchun; munayniyki allpapi ruwakuchun, anaqpachapi ruwakun chayna.
 3. Sapa punchawpa tantaykuta kunan punchawpi quwayku.
 4. Uchasniykuta perdonawayku, imayna nuqaykupas uchalliwaqkunata perdonakuyku chayna.
 5. Tentasyonpi urmayta ama saqiwaykuchu, mana alli imamantapas liberawayku.
  [...]
  Amén.

Pukyu: Alero Quichua Santiagueño, Argentina, 18 May 2009, http://www.aleroquichua.org.ar/sitio/opinion.php?id=25. "Padre Nuestro traducido por el Padre Alfaro".

ashpa → allpa, aa → awa, -ia → -iwa.

(rapip qallarinanman)

 

Ñukanchik Yaya: Quichua del Ecuador - Kichwa shimipi (Apunchic Jesucristopac Mushuc Testamento 1954).

Mt 6:9-13

 1. Kay shinata mañaychik ari:
  Ñukanchik Yaya jawa pachapi tiyakuk, shutiyki akllashka kachun.
 2. Kampak kapak suyu shamuchun, kampak munay rurashka kachun kay pachapi, janak pachapi shina.
 3. Kunan punllapak mikunata kunampak ñukanchikman kuy.
 4. Dibishkata ñukanchikman kishpichi, ñukanchikpish dibiwakkunata kishpichishka shina.
 5. Juchanayaypi ama pushawaychu, millaymanta wakaychiway;
  [kampakmi ari kapak suyu, pudipish, sumaypish kanmi, wiñaykama.
  Amen.]

Apunchic Jesucristopac Mushuc Testamento. El Nuevo Testamento en Quichua del Ecuador y Español. Sociedades Bíblicas Unidas, Quito 1954, 773 pp. Uyaychaq: Julia D. Woodward. Apunchic Jesucristopac Alli Huillay San Mateo Quillcashca, p. 17.

(rapip qallarinanman)

 

Ñukanchik Yaya: Quichua del Ecuador - Kichwa shimipi (Diosta rigsingapac 1967).

Mt 6:9-13

 1. [...]
  Ñukanchik Yaya, janak pachapi tiyakuk, Kanpak shuti alabashka kachun.
 2. Kanpak kawsana ñukanchikman shamuchun, Kanpak munay tukuchun mundupi imashina janak pachapi paktarin.
 3. Ñukanchik karan puncha mikuna tantata kunan ñukanchikman kuwapay.
 4. Ñukanchik juchakunata perdonapay imashina ñukanchik llakikkunata perdonanchik.
 5. Tentacionpi urmanata ama sakipankichu. Ashtawan juchamanta ñukanchikta kishpichipay.
  [...]
  Amén.

José Leonardi F.: Diosta rigsingapac. Auxiliar del Catequista. Tall. de Ed. Fénix, Quito 1967. Pater noster, Evangelio de S. Mateo, p. 258.

(rapip qallarinanman)

 

Ñukanchik Yaya: Quichua del Ecuador - Kichwa shimipi (Leonidas Proaño, Jesucristopaj Alli Huillai 1972).

Mt 6:9-13

 1. Kankunaka chasnami Diosman mañankichik:
  Ñukanchik Yaya, jawa pachapi tiyakuk, shutiyki muchashka kachun;
 2. kampak jatun pudi ñukanchikman shamuchun, munaykilla rurarichun kay pachapi, jawa pachapi shina.
 3. Ñukanchik punllapi mikuna tantata kunan punllapipish karaway,
 4. ñukanchik juchakunata kishpichi, ima shina ñukanchikman dibikkunata kishpichinchik;
 5. ama juchanayaypi urmachun sakiychu, tukuy llakimanta ñukanchikta wakaychiy.
  [...]

Jesucristopaj Alli Huillai Evangelio Nishca. Los Evangelios en Quichua. Uyaychaq: Leonidas E. Proaño. Editorial Don Bosco, Quito 1972. 437 pp.

(rapip qallarinanman)

 

Ñukanchik Yaya: Quichua del Ecuador - Kichwa shimipi (Pachacamacpac Quillcashca Shimi 1997).

Mt 6:9-13

 1. Kankuna mañashpaka kashna mañaychik:
  Ñukanchik Yaya Sumak Achikpachapi tiyakuk, kanpak Shutika muchashka kachun,
 2. kikinpak Sumak Pacha ñukanchikman shamuchun, allpa pachapi Jawa pachapi shina kanpak munay paktarichun.
 3. Ñukanchik tantata kunan punchanpi karaway;
 4. ñukanchik juchakunata kishpichiway, imashinami ñukanchik piñachiwakkunata kishpichinchik;
 5. ama juchanayaypi urmachun sakiychu, millaykunamanta ñukanchikta kishpichiy.
  [...]

Pachacamacpac Quillcashca Shimi. Edición bilingüe quichua-castellano. San Pablo, Madrid 1997. Tikrakkuna: Bernarda Ortiz, Antonio Brescuani. 901 pp. ISBN 8428520259.

(rapip qallarinanman)

 

Ñukanchik Yaya: Quichua del Ecuador - Kichwa shimipi (Catecismo Inculturado Saraguro 2011).

Mt 6:9-13

 1. [...]
  Ñukanchik Yaya, jawa pachapi tiyakuk, kampak shutiyki muchashka kachun;
 2. kampak Sumak Pachaka ñukanchikman shamuchun, munaykilla rurarichun kay pachapi, jawa pachapi shina.
 3. Ñukanchik punchapi mikuna tantata, kunan punchapish karaway,
 4. ñukanchik juchakunata kishpichi, imashinami ñukanchikta llakichikkunata kishpichinchik;
 5. Chashnallatak ama juchanayaypi urmachun sakichun; tukuy llakimanta ñukanchikta wakaychikway.
  [...]
  Chashna kachun.

Vicariato Apostólico de Zamora: Catecismo Inculturado en la Cultura Saraguro. Parroquia San Lucas (Loja), Yacuambi 2011. (94 niki patarapi "164 Ñukanchik yaya jawa" nishka takipipish rikuy: kanchisniki patarapika "Ñukanchik Yaya" rakiripika "kampak shutiki muchashka kachun" nishkata kunkarkakunami.)

(rapip qallarinanman)

 

Ñukanchik Yaya: Quichua Chimborazo, Ecuador - Chimpurasu Kichwa (Dios Rimashca Shimicunami 1989).

Mt 6:9-13

 1. Chaymanta kankunaka kashna mañaychik:
  Jawa pachapi kak ñukanchik Yaya, kantaka tukuykuna alli nichun.
 2. Kan mandana punlla shamuchun. Ima shinami jawa pachapi kan munashkata rurakun, shinallatak kay pachapipish kan munashkata rurachun.
 3. Ñukanchik mikunata kunan punllapish kuway.
 4. Ima shinami shuktakkuna ñukanchikta ima mana allita rurashkakunata perdonashkanchik, shinallatak ñukanchik juchakunatapish perdonapay.
 5. Shinallatak mana allita rurana yuyayta jarkapanki, tukuy millaymantapish wakichiwanki.
  [Wiñaykama kanka jatun mandak, tukuyta ruray tukuk, alli sumakmi kanki.]
  Chashna kachun.

Dios Rimashca Shimicunami: San Mateo 6:9-13. Sociedad bíblica ecuatoriana, Quito 1989.

(rapip qallarinanman)

 

Ñukanchik Yaya: Quichua Chimborazo, Ecuador - Chimpurasu Kichwa (Dios Rimashca Shimicunami 2004).

Mt 6:9-13

 1. Chaymanta kankunaka kashna mañankichik:
  Jawa pachapi kak ñukanchik Yaya, kampak jucha illak shutitaka, alli nishka kachun.
 2. Kan mandana puncha ña chayamuchun. Ima shinami jawa pachapi kan munashkata rurakun, shinallatak kay pachapipish kan munashkata rurachun.
 3. Kunan puncha mikunata ñukanchikman kuway.
 4. Ima shinami shuktakkuna ñukanchikta ima mana allita rurashkakunata perdonanchik, shinallatak kikinpish ñukanchik juchakunata perdonapay.
 5. Ima mana allipi urmachun ama sakiwanki. Tukuy millaymanta wakichiwanki.
  [Mandanapish, tukuyta ruray tukuk kanapish, jatun nishka kanapish kampakmi. Chayka wiñay wiñayta chashna nishka kachun.]
  Chashna kachun.

Dios Rimashca Shimicunami: San Mateo. Sociedad bíblica ecuatoriana, Quito 2004. Youversion.com nishkapi killkakatina.

(rapip qallarinanman)

 

Ñukanchik Yaya: Quichua Chimborazo, Ecuador - Chimpurasu Kichwa (Mushuj Testamento Diospaj Shimi 2010).

Mt 6:9-13

 1. Chaymanta, kashna mañaychik:
  Jawa pachapi kak ñukanchik Yaya, kantaka jucha illak kashkamanta tukuykuna alli nichun.
 2. Kan mandana punlla shamuchun. Jawa pachapi shinallatak, kay pachapipish Kan munashka rurarichun.
 3. Punllanta karak shinallatak, kunapish mikunata karaway.
 4. Ñukanchikta llakichikkunata ñukanchik perdonashka shinallatak, ñukanchik juchakunatapish perdonapay.
 5. Imapi mana alli munaykuna shamukpipish, ama urmachun sakiwankichu. Millaypak makimanta wakichiwanki.
  [Kanka, wiñayta Jatun Mandak, tukuyta ruray tukuk, alli, sumakmi kanki.]
  Chashna kachun nishpa mañankichik.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi: San Mateo. Biblica Inc., 2010. Youversion.com nishkapi killkakatina. Gospelgo.com nishkapi killkakatina.

(rapip qallarinanman)

 

Ñukanchik Taytalla: Quichua Imbabura, Ecuador - Imbabura Kichwa (Apunchi Jesucristomanda Villajuj Shimicunami 1976)

Mt 6:9-13

 1. Shinamantami kashna nishpa mañana kankichik:
  Jawa pachapi tiyakuk ñukanchik Taytalla, tukuykuna kantaka ninanta allikachikpi tiyakuchunmi mañanchik.
 2. Kan mandakuna punchakuna utka chayamuchunmi munanchik. Imashnami kan munashkashna jawa pachapi paktachinakun, shinallatami kay pachapipash kan munashkata rurachun munanchik.
 3. Ñukanchik mikushpa kawsachunka, kunan punchakupash karaway.
 4. Ñukanchikta imatapash mana allita rurakkunataka ñami perdonarkanchik. Shinallata ñukanchik ima juchata rurashkatapash perdonaway.
 5. Juchata rurachun yarichimukpika, utka jarkawanki. Ima mana allimantapash allichiwanki.
  [Kanmi kawsayta kawsaykaman mandashpa tiyakunki, ninan ushaytapash charikmi kanki, ninantami allikachiy tukukunki.]
  Amén.

Mushuj Testamento: Apunchi Jesucristomanda Villajuj Shimicunami. Sociedades Bíblicas Unidas, Quito 1976. Uyaychaqkuna: Günter Schulze, Dorothea Schulze. 725 pp. Christusrex.org nishkapi killkakatina.

na → mana, -nchi → -nchik.

(rapip qallarinanman)

 

Ñukanchik Taytalla: Quichua Imbabura, Ecuador - Imbabura Kichwa (Diospaj Shimi, 2010)

Mt 6:9-13

 1. Chaymantami, kashna nishpa mañana kankichik:
  Jawa pachapi tiyakuk ñukanchik Taytalla, kampak jucha illak shutikuka, allikachi tukushka kachun.
 2. Kan mandanaka, ucha chayamuchunmi munanchik. Imashnami jawa pachapika kan munashkashna ruranakun, chashnallata kay pachapipash, kan munashkashna ruranakushpami alli kanman.
 3. Punllanti ñukanchik mikunakutaka, kunan punllapash karawaylla.
 4. Ñukanchikta ima mana allita rurashkakunata ñukanchik kunkashkashnallata, ñukanchik ima juchata rurashkatapash kunkapaylla.
 5. Juchata rurana munaykunamantapash jarkawanki. Ashtawankarin ima mana allimantapash wakaychiwanki.
  [Tukuyta mandanapash, ninan ushaypash, ninan punchapampaku kanapash, kawsayta kawsaykaman kampakmi.]
  Shina kachun nishpami, mañana kankichik.

Diospaj Shimi: San Mateo. Sociedad bíblica ecuatoriana, Quito 2010. Youversion.com nishkapi killkakatina.

na → mana, -nchi → -nchik.

(rapip qallarinanman)

 

Ñukanchik Taytalla: Quichua Cañar, Ecuador - Kañari Kichwa (Dios Rimashcata Quillcashcami 2010).

Mt 6:9-13

 1. Kankuna mañashpaka:
  Jawa pacha ñukanchik Taytalla, kampak shutitaka, tukuylla alli nishka kachun.
 2. Kan mandana punlla shamuchun. Ima shinami jawa pachapi kan munashka ruwarikun, chay shinallatak kay pachapipish ruwarichun.
 3. Punllanta mikuna tantataka, kunan punllapish karay.
 4. Ima shinami ñukanchik mana allita ruwakkunata perdonanchik, shinallatak ñukanchik juchakunatapish perdonay.
 5. Ama ima millaypi urmachun sakinkichu, tukuy mana allimanta wakaychinki.
  [Kanmi wiñay wiñayta tukuyta mandakpish, tukuyta ruwakpish, sumaymana kushikuypish kanki.
  Chashna kachun] nishpa mañankichik.

Dios Rimashcata Quillcashcami: San Mateo. Sociedades bíblicas unidas, Quito 2010. Youversion.com nishkapi killkakatina.

(rapip qallarinanman)

 

Ñukanchik Taytalla: Quichua de Salasaca, Ecuador - Salasaka Kichwa (Jesucristo Imashna Causashcada Imada Yachachishcada Parlaj-Libromi 1973).

Mt 6:9-13

 1. Chaymanta kankunaka kashna mañana kankichik:
  Jawa pachapi tiyak ñukanchik Taytawalla, kantaka tukuykuna allimi nishka kachun.
 2. Kan mandana punlla shamuchun. Imashnami jawa pachapi kampak munayta rurankuna, shinalayallatak kay pachapipish kampak munayta rurashka kachun.
 3. Ñukanchik mikuna tantata kunan punllapish karawanki.
 4. Imashnami shukkuna ñukanchikta ima mana allita rurashkakunata perdonarkanchik, shinalayallatak ñukanchik juchakunatapish perdonaway.
 5. Shinallatak mana allita rurana yuyaykunata jarkawanki, tukuy mana allimantapish wakaychiwanki.
  [Tukuy timpu kanka jatun Mandak, tukuyta ruray pudik, alli kuyllami kanki.]
  Shina kashka kanman.

Jesucristo imashna causashcada imada yachachishcada parlaj libromi. Quichua del Ecuador dialecto de Salasaca Provincia de Tungurahua. Uyaychaq: Günter Schulze, Sociedades Bíblicas Unidas (United Bible Societies), 1973. 160 pp.

(rapip qallarinanman)

 

Ñukanchik Tayta: Quichua de Salasaca, Ecuador - Salasaka Kichwa (Diosbuj Shimi: Mushuj Testamento 2013).

Mt 6:9-13

 1. Kankunaka kashna laya mañankichi,
  Jawa pachapi tiyak ñukanchik Tayta Dyuslla, Kan jucha illak kashkamanta, 'Alli' nishka kachun.
 2. Kampak mandana shamuchun. Ima layami Kan munashkata jawa pachapi rurashka kan, shinallatak kay pachapish rurashka kachun.
 3. Ñukanchikman p'unllantin ministishka mikunata kunan karaway.
 4. Ñukanchikta na alli rurakkunata perdonakanchimi, shinallatak ñukanchik juchakunata perdonaway.
 5. Jucha ruranakunapi urmachunka amallatak sakiwaychu, ashtawankarin na allikunamanta wakichiway.
  [Kanka jatun mandukma, tukuyta ruray pudikma, tukuykuna kanta jatunyachishkapish unay unaytami kanki.
  Shina kachun.]

Diosbuj Shimi: Mushuj Testamento. Caibi Mushuj Testamentomunda escribichishcagunada liyi pudingui. Jesusmunda escribichishcagunaga: San Mateo.

(rapip qallarinanman)

 

Ñukanchik Yaya: Quichua del Napo, Ecuador - Napuruna Kichwa (Colegio Don Bosco 1988).

Mt 6:9-13

 1. Chayrayku kashna rimankichik:
  Ñukanchik jawa pachapi tiyak Yaya, tukuykuna kanta riksinuchun.
 2. Kan Apu tukunkapak shamuy. Kanpak munay rurarichun kay allpapi jawa pachapi rurarishka shina.
 3. Ñukanchik mutsushka tantata kunan puncha ñukanchikman kuy.
 4. Ñukanchik mana alli rurashkata perdonapay, ñukanchikpash shukkuna ñukanchikman mana alli rurashkata perdonanchik.
 5. Juchanayaypi urmankapak ñukanchikta ama sakiychu; mana allimanta ñukanchikta kishpichiy.
  [...]

Colegio Don Bosco nishkapaq tikrashka (Diospak mushu kushka shimi). Colegio Don Bosco, 1988. Bible.is nishkapi killkakatina, rimashkatapash uyarina.

(rapip qallarinanman)

 

Ñukanchik Yaya: Quichua del Tena, Ecuador - Tena Kichwa (Hermanos Libres del Ecuador 1982).

Mt 6:9-13

 1. Kankunaka kasna mañaychik:
  Ñukanchik jawa pachapi tiyak Yaya, kampa shutita jawayachishka kachun,
 2. Shamuchun kampa mandana. Kan munashkata rurashka kachun, imasna jawa pachapis, shinallata kay pachapis.
 3. Ñukanchik karan punlla mikunata kuna punlla kuway.
 4. Ñukanchik mana alli rurashkakunata perdonaway, imasna shinallata ñukanchikta mana allita rurakkunata perdonakunchik.
 5. Tintarinapi urmankak ama lugarta kuwaychu ñukanchikta, astawan mana allimanta kishpichiway.
  [Kampakmi mantanas, ushanas, sumakpas, wiñay wiñaykama.]
  Amen.

Hermanos Libres del Ecuador nishkapa tikrashka (Diospa mushuk paktachina shimi). Hermanos Libres del Ecuador, 1982. Bible.is nishkapi killkakatina, rimashkatapash uyarina.

-aka → -arka; aka → karka; ak → kak; -una → -kuna; rashka → rurashka; -ra → -ta; -wa(k) → -pa(k).

(rapip qallarinanman)

 

Ñukanchik Yaya: Quichua del Pastaza, Ecuador - Pastasa Kichwa (Diospa Shimi 1992).

Mt 6:9-13

 1. Astawanpas kankuna Yaya Dyuswan kwintakushpa kasna yuyarina mankichi:
  Ñukanchik jawapachapi tiyak Yaya, kampa shuti balichishka kachun.
 2. Kampa alli mandanaka tukuypi mirarishka tukuchun. Jawapachapi kan munashkata rurashka kwinta kay pachapiwas chasnallata rurashka kachun.
 3. Kunan punlla ñukanchik minishtishka mikunataka kuway.
 4. Ñukanchikta mana allita rurakkunata perdunashka kwinta ñukanchiktas mana allita rurashkakunatas perdunay.
 5. Supay ñukanchikta pantachikha nishpa kamakpi kuyraway ñukanchik kanta ama sakinkapak.
  [Wiñaykama kanmi tukuykunata mandak kanki, kanmi ushayta charik kanki, yapa sumak kanki.]
  Chasna kachun. Kasna nishpa Yaya Dyuswan kwintana mankichi nira.

Diospa Shimi (mushuk paktachina shimi.). Diospa Shimi. El nuevo testamento en el idioma Quichua de Pastaza en Ecuador. Primera edición, 1992. Segunda edición, 2009. Wycliffe Bible Translators, 2009. Bible.is nishkapi killkakatina, rimashkatapash uyarina. Gospelgo.com nishkapi killkakatina.

-ara → -arka; ara → karka; aura → kakurka; ak → kak; -una → -kuna; rashka → rurashka; -wa(k) → -pa(k); sha → shpa.

(rapip qallarinanman)

 

Ñukanchik Yaya: Quichua del Oriente, Ecuador - Kichwa shimipi (Ñucanchi Señor Jesucristomanda Shimi 1992).

Mt 6:9-13

 1. Kasna mañaychik:
  Ñukanchik jawa pachapi tiyak Yaya, kampa shuti sumakyachishka kachun.
 2. Shamuchun kampa mandana pacha. Kan munashka rurashka kachun, imasna jawa pachapi, shinallata kay pachapis.
 3. Ñukanchik karan punlla mikunata kuway kuna punlla.
 4. Ñukanchik mana alli rurashkakunata perdonaway, imasna shinallata ñukanchikta mana allita rurakkunata perdonakunchik.
 5. Ama tentasyonman pushawaychu ñukanchikta, astawan mana allimanta kishpichiway.
  [Kampakmi mandana, ushanas, sumakpas, wiñay wiñaykama.]
  Amen.

Nuevo Testamento Nishca. Ñucanchi Señor Jesucristomanda Shimi. Sociedades Bíblicas Unidas, Quito 1972. Gospelgo.com nishkapi killkakatina.

-aka → -arka; aka → karka; ak → kak; -una → -kuna; rashka → rurashka; -ra → -ta; -wa(k) → -pa(k).

(rapip qallarinanman)

 

Nukanchipa Atun Taita: Inga rimaypi, Colombia (Kaipimi Taita Dius Rimaku 1996)

Mt 6:9-13

 1. Chimanda kamkuna, Taita Diusta mañanakuura, kasa ningichi:
  Nukanchipa Atun Taita, suma luarpi kangi. Kam tukuipi mas alli kagta tukuikuna nisunchi.
 2. Nukanchiwa samui, iaia kangapa. Imasami suma luarpi kam munaskata rurankuna: chasallata kai alpapipas rurasunchi.
 3. Kuna puncha, tanda ministiska nukanchita karamui.
 4. Nukanchi ima pandariskakunata pasinsiai. Chasallata nukanchipas, sugkuna ima llakichiskakunata pasinsianchimi.
 5. Mana sakii, nukanchi mana alli iuiaikunata iuianakungapa. Tukui mana allikunatapas nukanchita kispichii.
  [...]

Pukyu: "Kaipimi Taita Dius Rimaku", Colombia Inga rimaipi. Wycliffe Bible Translators niskapa killkaska 1996 watapi. Bible.is nishkapi killkakatina, rimashkatapash uyarina.

(rapip qallarinanman)

 

Yayanchik: Quechua de Pastaza, Perú - Inka shimi / Pastasa Kichwa, Yaya Dyuspa Mushu Killkachishkan Shimi 1997).

Mt 6:9-13

 1. Chayrayku kasna rimashpa mañaychik:
  Yaya Dios, kanllami kanki yayanchikka. Silupi kawsak kashpayki yanapay tukuy runakuna kan yapa alli kanaykita yuyanankunapa.
 2. Kay allpata alli kamachinaykita ruray. Imashnami silupi munashkaykita ruranahun, yanapay chasnallatata kay allpapipas runakuna munashkaykita rurashpa kawsanankunapak.
 3. Karan puncha ñukanchikta kuy mikunanchikta.
 4. Llakichiy ñukanchikta mana allita rurashkanchikkunamanta. Imashnami ñukanchikkuna runa masinchikkunata llakichinchik mana allita ñukanchikta rurashkankunamanta, chasnallatata ñukanchiktapas llakichiy.
 5. Anchuchiy ñukanchikta supaymanta. Ama sakiychu pantachichisha nishpa pay ñukanchikta sinchikta kamashpan mana allikunata rurananchikpak. Ashwan kishpichiy ñukanchikta tukuy mana allikunamanta.
  [...]
  Chasna kachun.

Yaya Dyuspa Mushu Killkachishkan Shimi. Kay killkapi riman inka shimipi Yaya Diospa Wawan Jesukristu runakunata kishpichinanmanta. El Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo en el idioma quechua de Pastaza. La Liga Bíblica. Primera edición, 1997. Segunda edición, 2008. Bible.is nishkapi ñawinchay, rimashkatapas uyariy. Gospelgo.com nishkapi ñawinchay.

-wa → -wan; -na(...)pa → -na(...)pak, -nchi → -nchik.

(rapip qallarinanman)

 

Tataynikuna: Quechua de San Martín, Perú - Lamas Kichwa (Tata Diospa Mushuk Rimanan 1992).

Mt 6:9-13

 1. Chayrayku kashna oraychi:
  A Tata Dios, kanmi kanki altu sielupi kawsak Tataynikuna. Munanisapa tukuy runakuna rimanankunapa kan sukaman alli rurak kanaykita.
 2. Munanisapa tukuy runakunata kamachinaykipa. Roygaykisapa sielupi kawsakkuna munanaykita ruranankunashina, kay allpapipish tukuy runakuna munanaykita ruranankunapa.
 3. Tukuy diya mikunaynikunata ruranankunapa.
 4. Runamasinikuna mana allita rurawaptinkuna ñukaykuna perdonanisapa. Chashna perdonashkaynikunashina kanpish uchaynikunamanta perdonawaysapa.
 5. Supaymanta amachawaysapa. Yanapawaysapa ama supay llullachiwashpankuna mana allita rurachiwanankunapa.
  [Kanmi mana tukuyniyukta tukuy laya atipak alli kamachikuk kuyakuk kanki.]
  Chashna kachun.

Tata Diospa Mushuk Rimanan. Señorninchi Jesukristu salvawananchikunapa alli rimanan San Martin kechwapi killkadu. La Liga Bíblica. Primera edición, 1992. Segunda edición, 2008. Bible.is nishkapi ñawinchay, rimashkatapas uyariy.

(rapip qallarinanman)

 

Yayanchiq Pachakamaq: Quechua de Cajamarca, Perú - Kashamarka Kichwa (ARIQC 2013).

Mt 6:9-13

 1. [...]
  Yayanchiq Pachakamaq anaqpachapi kaq, ancha allin shantu shutiyuqmi kanki,
 2. shamuyri runakunata shumaqta kamachinayki; qam munashqaykitar rurakanqa kay pachapi anaqpachapishina,
 3. tukuy punchawpaqri mikunayta quwayllapa;
 4. mana allikunata rurashqaytapisri panpachay, nuqaykunam mana alli rurawaqkunata panpachashqallapana kani;
 5. amar wichukuwayllapachu awqakuna, uchata rurachiwananpaqllapa ashwanri tukuy mana allikunamanta atiqnikiwan washawayllapa kuyashqay yayituy.
  [...]
  Chayshinam kanqa.

Dolores Ayay Chilón: Kashamarkapa shumaq mishki shiminmi. Atun Yach'aywasi Kichwarimay Kashamarka (Academia Regional del Idioma Quechua de Cajamarca), Kashamarka 2013. Yayanchiq Pachakamaq (San Matiyu 6: 9manta 13kaman).

(rapip qallarinanman)

 

Taytanchiq: Quechua de Cajamarca, Perú - Kashamarka Kichwa (Mushuq Tistamintu 2004).

Mt 6:9-13

 1. Chayri kayshina Tayta Dyusman mañakuyllapa:
  Taytanchiq Dyusitu syilupi kaq, qamllam ancha santu, mana nima uchayuqchu kanki. Chaymi ancha balin, yumpay runa, warmi qamtalla alabashunanllapa.
 2. Shamuyri, qamna yumpayta shumaqta kamachinayki. Qam munashqaykitar yumpay runa warmi kay pachapi ruranqallapa, anaq syilupi ruraqkunashina.
 3. Taytitu, tukuy diyapaqri mikunitayta quwayllapa.
 4. Mana allita rurashqaytapisri pirdunawayllapa, nuqaykuna waq mana alli rurawaqkunata pirdunashqayshina.
 5. Dyablu munaptin tyintawaytapisri, ama dijaychu uchata rurachiwananqa. Ashwanri tukuy chay mana allikunamanta washawayllapa.
  [Tukuy imar qamtalla kasushunqa. Chaqa qamllam ancha pudirniyuqqa kanki. Qamllam ancha shumaqtaqa llipyanki.]
  Chayshinallar tukuy tyimpu kanqa, nishpa.

Mushuq Tistamintu. El Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo en el quechua de Cajamarca. La Liga Bíblica. Primera edición, 2004. Segunda edición, 2008. Bible.is nishqapi ñawinchay, rimashqatapas uyariy. Gospelgo.com nishqapi ñawinchay.

(rapip qallarinanman)

 

Taytayllapa: Quechua de Lambayeque, Perú - Inkawasi-Kañaris Kichwa (Mushuq Testamento 2004).

Mt 6:9-13

 1. Chaymi ashwan qamkunaqa kaynu mañakunkimanllapa:
  Unaq syilupi Taytayllapa, qammi kusa allinpaq riqsikanki.
 2. Shamuy-ari qamla kay pachapiqa mantamanaykillapapaq. Qam munashqaykinullami kay pachapi rurakanqa imanuçhi unaq unaq syilupi ruranki chaynulla.
 3. Kananllami chay ministiyashqayllapa mikuytaqa qumayllapa.
 4. Mana allinta rurashqayllapamantapis pirdunamayllapa, imanuçhi nuqakunapis mana allinta ruramaptinllapapis pirdunanillapa chaynulla.
 5. Amami uchakunayllapapaqqa dijamankillapachu. Ashwanmi chay riqchaq mana allinkunamantaqa washqamayllapa.
  [Chaqa qammi tukuy imata puytinki; kusala shumaqpaq riqsikanki; chaynulla tukuy tyimpupaq mantakunki ima] nir.
  ¡Chaynumi kanqa!

Mushuq Testamento. El Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo en el idioma Quechua de Lambayeque, Inkawasi—Kañaris, Perú. La Liga Bíblica. Primera edición, 2004. Segunda edición, 2008. Bible.is nishqapi ñawinchay, rimashqatapas uyariy. Gospelgo.com nishqapi ñawinchay.

(rapip qallarinanman)

 

Taytanchik: Wallaqa Wanuku runashimichaw (Apunchic Jesucristoc Chuscu Evangeliocuna 1923)

Mt 6:9-13

 1. [...]
  Taytanchik kaykanki hanaq pachachaw, hatun kachun hutiyki.
 2. Shamuchun reynuyki. Munayniykita rurakachun hanaq pachachawnaw chaynawlla kay pachachawpis.
 3. Kay hunaq qumay kay hunaqpa tantanchikta.
 4. Y qunqaykuy haqa kayninchikta, imanawpami nuqanchik qunqanchik llapan haqanchikkunata.
 5. Y ama kachaykamaychu chikikuyman, astaw qishpichimay mana allipita.
  [Hina qampam reynu, kallpayki, y llapan allikaq, llapan siglokunapi.]
  Chaynaw kachun.

Apunchic Jesucristoc Chuscu Evangeliocuna (Apunchik Jesu Christopa Chusku Evangelionkuna) o sea los cuatro Evangelios traducidos al Quechua de los departamentos de Huanuco-Ancash, junto con el correspondiente Castellano. London and New York, 1923. T'ikraqninkuna: Rev. T. Webster Smith, Lazaro Chocano, Evangelical Union of South America.

(rapip qallarinanman)

 

Quechua del Huallaga, Perú - Wallaqa rimay (Tayta Diosninchi isquirbichishan 2010).

Mt 6:9-13

 1. Qamkunaqa Tayta Diosta kaynaw mañakunki:
  Syeeluchaw kaykaq Papaanay, qamtaqa pi maypis rispitaykullaashunki.
 2. Kay pachachawqa llapan runakuna qam munashqaykinaw kawaykullaachun. Syeeluchaw munashqaykita rurashqannaw kay pachachawpis qam munashqaykinaw kaykullaachun.
 3. Kanan hunaqpaapis mikuyta tariykachillaamay ari.
 4. Chikimaqkunata nuqakuna perdunashqaanaw hucha rurashqaakunapita perdunaykallaamay.
 5. Hucha rurayman Satanás chayachimananpitapis chapaykallaamay ari. Masbin nuqakunata yanapaykallaamay huchaman mana chayayllapa kawanaakunapaq.
  [Qampa makiykichawmi ima-haykapis kaykan. Chaymi imaykamapis alabashqa kaykullay Tayta.
  Amén.]

Mushoj Testamento. Tayta Diosninchi isquirbichishan. Quechua del Huallaga, Huánuco (Pillcu Quechua), Perú. Sociedad Bíblica Peruana, A.C. Casa de la Biblia, 2010. Bible.is nishqapi ñawinchay, rimashqatapas uyariy.

(rapip qallarinanman)

 

Quechua de Panao, Perú - Panaw rimay (Mushog Testamento 2009).

Mt 6:9-13

 1. Chaymi Tayta Diosninchita mañakur ninki:
  Papaaninchik, Hanaq pachaçhaw tiyaqmi kanki. Llapanpis manchapakuykullaashunki.
 2. Makiykiçhaw kawaykachillaamay. Hanaq pachaçhaw wiyakushushayki hina kay pachaçhawpis llapanmi wiyaykullaashunki.
 3. Waran-waran kawanaapaapis tariykachillaamay, ari.
 4. Huchaakunatapis ama yarparaynachu. Manchaaqa chikimaqkunata alli rikashqaa hina alli rikaykallamay.
 5. Huchaman çhayanaatapis ama kamakaykachillaychu. Manchaaqa Supaypa makinpita washaykallamay.
  [...]

Mushuj Testamento. El Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo en el idioma Quechua de Panao Huánuco, Perú. La Liga Bíblica. Primera edición, 2009. Bible.is nishqapi ñawinchay, rimashqatapas uyariy.

(rapip qallarinanman)

 

Quechua de Huamalíes, Perú - Wamali rimay (Mushog Testamento 2003).

Mt 6:9-13

 1. Qamkunaqa Tayta Diosta kaynaw manakuyanki:
  Gloriachaw kaykaq Tayta Dios, pii-maytapis tantyaykatsilay respitaykuyaashunaykipaq.
 2. Lapan runakuna qam munashqaykinaw kawaykuyaalaatsun. Gloriachaw munashqaykita rurayashqannaw kay patsachawpis munashqaykita rurakaykuyaalaatsun.
 3. Mikuyaanaapaq mikuynii ama pishiykulaatsuntsu, Taytay.
 4. Chikimaqniikunata nuqakuna perdonayashqaanaw hutsalikuyashqaakunatapis perdonaykayaalaamay.
 5. Hutsalikatsiyaamayta Satanas munaptinpis tsapaykayaalaamay, Taytay. Tsaynawpis yanapaykayaalaamay mana hutsalikuypa imaypis kawayaanaapaq.
  [Lapanpaqpis munayyuq kaptiykimi qampa makiykichaw imaykapis kaykan, Taytay. Tsaymi imayyaqpis alabash kankipaq.]
  Amén.

Mushog Testamento. El Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo en el idioma Quechua de Huamalíes-Dos de Mayo Huánuco, Perú. La Liga Bíblica. Primera edición, 2003. Segunda edición, 2008. Bible.is nishqapi ñawinchay, rimashqatapas uyariy.

(/ts/ [s] - /paq/ [paa] - /aw/ [oo])

(rapip qallarinanman)

 

Quechua de Margos-Yarowilca-Lauricocha, Perú - Marqus-Yaruwillka-Lawriqucha rimay (Mushog Testamento 2003).

Mt 6:9-13

 1. Qamkunaqa Tayta Diosta kaynaw manakaarinki:
  Gloriachaw kaykaq Tayta Dios, pii-maytapis tantyaykatsilay respitaykushunaykipaq.
 2. Lapan runakuna qam munashqaykinaw kawaykulaatsun. Gloriachaw munashqaykita rurapaakushqannaw kay patsachawpis munashqaykita rurakaykulaatsun.
 3. Mikunaapaq mikuynii ama pishiykulaatsuntsu, Tayta.
 4. Chikimaqniikunata nuqa perdonashqaanaw hutsa rurashqaakunatapis perdonaykalaamay.
 5. Hutsaman Satanas tunitsimayta munaptinpis tsapaykalaamay, Tayta. Tsaynawpis yanapaykalaamay hutsata mana ruraypa imaypis kawanaapaq.
  [Lapanpaqpis munayniyuq kaptiykimi qampa makiykichaw imaykapis kaykan, Tayta. Tsaymi imayyaqpis alabashqa kankipaq.]
  Amén.

Mushog Testamento. El Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo en el idioma Quechua de Margos-Yarowilca-Lauricocha, Perú. La Liga Bíblica. Primera edición, 2003. Segunda edición, 2008. Bible.is nishqapi ñawinchay, rimashqatapas uyariy.

(/naw/ [noq] - /aw/ [oo])

(rapip qallarinanman)

 

Quechua de Huaylla Huanca, Perú - Waylla Wanka rimay (Mušhü Limalicuy 2006).

Mt 6:9-13

 1. Chay ora mañakulqankiman kaynawmi:
  Hanay pachaçhaw kaq Tayta Diosniillá, qamllamá altuman hulqushqa kanki.
 2. Gobiernoyki çhaaykamuchun. Hanay pachaçhaw lulashqaykinaw, kay pachaçhawpis munayniyki lulashqa kachun.
 3. Kanan muyunpa mikuyta quykaalillaamay. Amari pishiykachillaamaychu.
 4. Mana allin lulamaaniikunata pampachashqaamannaw, huchaakunakta pampachaykaalillaamay.
 5. Mana allin lulaykunaman palpapaakunaapaq amari kaçhaykaalillaamaychu, ashwanpa chaypiq likaykaalillaamay.
  [Ñataq hinantin pachapis makillaykiçhawmi kaykan. Qamllam kaykanki sumaq munayniyuq kaqpis. Qamllataqmi wiñay simpripaq altuman hulquykushqapis kanki.]
  Chaynaw kallaachun,] nil.

Mušhü Limalicuy. El Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo en el idioma Quechua Wanca, Perú. La Liga Bíblica. Primera edición, 2006. Segunda edición, 2010. Bible.is nishqaçhaw ñawinchay, limasqhaktapis uyaliy.

Waylla Wanka rimaypiqa /q/ kunkata manam t'uqyanchikchu. Kaypiqa qillqamunchik astawan hap'iqanapaq, Rodolfo Cerrón Palomino-p qillqasqankunapi hina.

(/q/ [-] - /q/ ['] - /aq/ [aa] - /çhaw/ [çhu] - /naw/ [nu])

(rapip qallarinanman)

 

Quechua de Junín del Norte, Perú - Tarma rimay (Tayta Diospa Guepacag Testamentun 1997).

Mt 6:9-13

 1. Chaymi qamkuna manakurkanki kaynuypa:
  Hana pachaçhaw kayaq Tayta Diosniikuna, qamqa lapan huchapita karuçhawmi kayanki.
 2. Riqichikuynar runakunawan munayniyuq kanqayta. Shamuynar mandaq kanaypaq. Chaynuylar mandarkayaamay imaysi. Qam munanqaytachu hana pachaçhawsi rurarkayan chaynuy kay pachaçhawsi rurapaakushaq.
 3. Kanan hunaqpaq mikunaakunata qupaakamay.
 4. Hucha rurapaakunqaata perdonayaarimay, lutan ruramaqniikunata nuqakunas perdonapaakunqaanuy.
 5. Hutsaakachiyta Asyaq munapaakamaptin amar kaçharipaakamaychu. Antis washayaarimay lutan ruraykunapita
  [...]
  nirmi manakurkanki.

Tayta Diospa Guepacag Testamentun. El Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo en el idioma quechua del norte de Junín y del sur de Pasco, Perú. La Liga Bíblica. Primera edición, 1997. Segunda edición, 2008. Bible.is nishqapi ñawinchay, rimashqatapas uyariy.

(rapip qallarinanman)

 

Quechua de Conchucos del Norte, Perú - Hanan Kunchuku rimay (Señor Jesucristopa Alli Willacuynin 2002).

Mt 6:9-13

 1. Dios Yayaman mañakur niyanki:
  Sieluchaw kaykaq Dios Yayallaakuna, respetashqa shutiyki kuyay katsun,
 2. Mandakuy Reinoyki nuqakunaman shamutsun, Munanqayki rurakaatsun kay patsachaw hanaq patsachawnaw.
 3. Mikuyllaakuna llapan hunaqpaq qaraykayaamay.
 4. Hutsallaakunata qunqaykuy, nuqakunapis runamahiikunapa hutsanta qunqayanqaanaw.
 5. Tentasionkunaman mana ishkiykuyaanaapaq tsapaykaayaamay. Llapan imayka mana allikunapitapis qishpiykatsiyaamay.
  [...]
  Tsaynaw katsun.

Señor Jesucristopa Alli Willacuynin. El Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo en el idioma Quechua del Norte de Conchucos, Perú. La Liga Bíblica. Primera edición, 2002. Segunda edición, 2008. Bible.is nishqapi ñawinchay, rimashqatapas uyariy.

(rapip qallarinanman)

 

Quechua de Conchucos del Sur, Perú - Urin Kunchuku rimay (Mushog Testamento 2002).

Mt 6:9-13

 1. Qamkunaqa Tayta Diosman mañakuyay kaynaw:
  Sieeluchaw kaykaq Tayta Diosllaakuna, llapan runakuna qamta adorayaallaashuy,
 2. Munanqaykinaw llapan runakunapis qamllaman yaarakamur kawaykuyaatsun. Sieeluchaw munanqaykinawlla kay patsachawpis kamakaykullaatsun.
 3. Kada hunaqpaa mikuyllaakuna ama faltaykatsillaytsu ari.
 4. Runa mayii mana alli rikamaptinpis nuqa perdonanqaanawlla, hutsaakunapita perdonaykayaamay.
 5. Hutsaman Satanas ishkitsiyaamayta munaptinpis tsapaykayaallaamay, y yanapaykayaallaamay llutankunata imaypis mana rurayaanaapaa.
  [...]
  Tsaynaw kaykullaatsun.

Mushog Testamento. El Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo en el idioma Quechua del Sur de Conchucos, Perú. La Liga Bíblica. Primera edición, 2002. Segunda edición, 2008. Bible.is nishqapi ñawinchay, rimashqatapas uyariy.

(rapip qallarinanman)

 

Quechua de Huaylas, Perú - Waylas rimay (Teyta Diospa Mushoq Testamentun 2007).

Mt 6:9-13

 1. Tsaymi qamkunaqa kaynaw mañakuyaanayki:
  Sieluchaw kaykaq Dios Yayallaakuna, hutillayki allapa respetuwan alabashqa katsun,
 2. Llapan nunakuna mandaduykichaw katsun, ¡Sieluchaw kaqkuna qam mandakunqaykita rurayanqannawlla, kay patsachawpis nunakuna rurayaatsun!
 3. Mikuyllaakuna kada hunaq quykallaayaamay.
 4. Nuqakuna mana alli rurayaamaqniikunata perdonayanqaanawlla, hutsallaakunapita perdonaykallaayaamay,
 5. Hutsa rurayman diablu ishkitsiyaamayta munaptin ama haqirallaayaamaytsu, antis yanapaykallaayaamay hutsaman mana ishkillaayaanaapaq.
  [¡Mandakuq kayniyki, puedeq kayniyki y shumaq kayniyki wiñaypa wiñaynin katsun!]
  Tsaynaw katsun, nir, mañakuyanki.

Teyta Diospa Mushoq Testamentun. El Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo en el idioma Quechua del Callejón de Huaylas y Vertientes, Perú. La Liga Bíblica. Primera edición, 2007. Segunda edición, 2008. Bible.is nishqapi ñawinchay, rimashqatapas uyariy.

(rapip qallarinanman)

 

Yayallaakuna: Ankash Nunashimichaw (Ayuda católica feliz)

Mt 6:9-13

 1. [...]
  Hanaq patsachaw kaykaq, Yayallaakuna, hutiyki mutsashqa katsun,
 2. qapaq kayniyki nuqakunaman shamutsun, munayniyki rurashqa katsun, kay patsachaw hanaq patsachawnaw.
 3. Tantallaakunata kanan quykallamay,
 4. hutsallaakunata pampatsayki, imanaw nuqakunapis chikiqniikunapa hutsanta pampatsaykuyaa,
 5. Diablo tentayaamaptin Qam tsaraykayamay, i-mayka mana allipitapis qeshpikatsiyamay.
  [...]
  Amén.

Pukyu: Ayuda católica feliz. Capítulo XV. Rezamos en varios idiomas (http://www.consamu.com/Libros/Devocionario%20Cap%C3%ADtulo%20XV.htm - manañam kanchu).

(rapip qallarinanman)

 


Kay p'anqapiqa tukuy qillqakuna kimsantin hanllalli allin qillqaypim qillqasqa: "Urin Runasimi / Urin Qhichwa simi", "Shukyachishka Kichwa simi" ñisqapi ("standard": 3 vocales/vowels a/i/u, k/q/w, Quechua sureño, Kichwa unificado).


Ch'uya Qillqamanta rakikuna, achka t'ikrasqakuna, achka k'iti rimaykunapi

Mañaykuna, takikuna, hukkunapas


Last update: 5 Jan 2017. © runasimi.de.  The contents of this page may be distributed for non-commercial purposes, especially for spreading knowledge of the Runasimi language in the world and strengthening its position in its home lands. Please quote the original author (if not mentioned by name, write runasimi.de), and set a link to this page (write down URL, if texts or images of this page are used in printed version).