Mt 6:6-7 — Mañakuspaykiqa, punkuta wichqaykuspa mañakuy

Kay p'anqapiqa tukuy qillqakuna qallariy qillqaypi hinam qillqasqa (textos en su ortografía original). Wachuchasqa (Tabla) ñisqapitaq "Urin Runasimi / Urin Qhichwa simi", "Shukyachishka Kichwa simi" ñisqapim qillqasqa (en la tabla: 3 vocales/vowels a/i/u, k/q/w, Quechua sureño, Kichwa unificado).

Subordinador ñisqakunaqa yanasapapim qellqasqa. (Subordinadores en negrita, © 2013 Jacobs/Runasimi.de.)

Liwru/T'ikraqSuyuK'iti rimayMatiyup qillqasqan iwanhilyu 6:6-7
Enrique Pélach, Demetrio Molloy 1974Quechua (sureño), PerúRunasimi (urin Piruw) 6 Qam, resaspaykiqa, wasikiman yaykuy, punkuta wichqay, hinaspayki orasyonpi parlay pakallapi kaq Taytaykiwan, chaymi Hanaqpacha Taytayki chinniyllapi rikuqniki premiuta qusunki. 7 Orasyonta ruwaspaykichikqa, ama palabrakunata mirachiychikchu mana Dyus riqsiqkuna hinaqa; paykunaqa pinsanku Dyuspa uyarinanta achka rimasqankuwan.
Chuya Qellqa 1987Ayacucho, PerúAyakuchu/Chanka 6 Mañakuspaykiqa kwartuykiman yaykuykuspayá punkuta wichqaykuspa mañakuy mana rikuy atina Taytaykiman hinaptinqa runapa mana rikusqan qawaq Taytaykim premyuykita qusunki. 7 Mañakuspaykiqa amam mana hudyu kaqkuna hinachu hina nisqallaykita kutirispa-kutirispa rimanki, paykunam pinsan llumpayta rimasqankurayku Dyus uyarisqanta.
Chuya Qellqa 2012Ayacucho, PerúAyakuchu/Chanka 6 Qamyá ichaqa, mañakunaykipaqqa kwartuykiman yaykuy hinaspa punkuta wichqaykuspa mana pipapas rikusqallanta Dyus Taytaykita mañakunki, chaynapim pakasqallapi ruwasqaykita rikuq Taytayki premyuykita qusunki. 7 Mañakuspaykichikqa amayá Dyusta mana riqsiqkuna hinaqa kuti-kutirispaqa rimaychikchu, paykunaqa chayna achkallataña rimasqankuraykum Dyuspa uyarisqanpaq pinsanku.
Apunchis Jesukristoq Mosoq Rimanakuynin 1947Cuzco, PerúQusqu (Qosqo) 6 Yallinraq qan, mañakuyta munaspa, wasiykiman haykuy, punku wisq'asqataq pakapi kaq Yayaykiman mañakuy; pakapi rikuq Yayaykitaq, runa qayllapi saminchasunki. 7 Mañakuchkaspataq, ama Hawarunakuna hina rimaysapa kaychikchu; imanaptin warararasqankurayku, uyarisqa kanankuta yuyanku.
Diospa Simin Qelqa 2004Cuzco, PerúQusqu (Qosqo) 6 Qan ichaqa, mañakunaykipaqqa wasiykiman haykuy, hinaspa punkuykita wisq'aykukuspa, mana rikuna Yayaykimanta mañakuy, hinan pakallapi ruwasqaykita rikuq Yayayki sut'ipi kutichipusunki. 7 Mañakuchkaspaqa ama mana iñiqkuna hina thawtiychikchu, paykunaqa warararasqankuwanmi Dyuspa uyarisqan kayta yuyanku.
Wycliffe Mosoq Testamento 2013Este de Apurímac, PerúApurimaq 6 Ichaqa Dyusmanta qan orakuspaykiqa, wasiyki ukhuman haykuy; punkuta wisq'ayukuspa, mana rikuna Dyus Taytaykiman orakuy. Chaynata sikritullapi orakusqaykita rikuspanmi, Dyus Taytaykiqa primyuykita qusunki llapallan runakunapa ñawpaqninpi. 7 Qankunaqa Dyusman orakuspaqa, amayá Dyusta mana riqsiq runakuna hinachu, kaq-kaqllata rimaspa kumunta orakuychik. Paykunaqa pinsankun, kaq-kaqllata unayllataña orakuptinku, Dyus uyarinanpaq.
Hilario Huanca, Hermann Wendling 2007Puno, PerúPunu (Qullaw) 6 Ichaqa qan, Dyusmanta mañakunki hinaqa, waykuykuy wasiykiman, wisq'ay punkuykita hinaspataq mañakuy pakapi kaq Taytaykiman; pakapi rikuq Taytaykitaq kutichipusunki. 7 Dyusmanta mañakunkichik hinaqa, ama thawtipaychikchu mana Dyus riqsiqkuna hina; imaraykuchus paykunaqa yuyaykunku ashkhata rimanaqaspa uyarichikunankuta.
Wycliffe Mosoj Testamento 1985Norte de BoliviaApulu (Buliwya) 6 Qankaqtaq, Dyusman orasyonta ruwanaykipaqqa, wasiykiman yaykuy; punkuykita wisq'aykuspa, sapayki qanwan kachkaq Tataykiman orasyonta ruway. Pakapi ruwasqayki orasyonta uyariq Tataykitaq sut'inta qusunki. 7 Dyusman orasyonta ruwaspaqa, ama achkha palabrata kutirispa kutirispa parlankichu wirdadiru Dyusta mana riqsiq runa jinaqa. Paykunaqa pinsanku achkha parlasqankuwan Dyuswan uyarichikuyta.
Dios Tatanchispaq Musuq Rimanayninkuna 2006Norte de BoliviaApulu (Buliwya) 6 Ajinaqa, Dyusmanta qan mañakunki chhikaqa, wasiyki ukhuman waykuy, punkuykita wisq'aykukumuy jinaspa sapallayki Tataykimanta mañarikuy. Tataykitaq sapayki ruwasqaykimanta yachaspam mañakusqaykita qusunki. 7 Dyusmanta mañakunkichik chhikaqa, ama payman qasi rimaykunawan, Dyusman mana riqsiq runakunajina amjaychikchu, imaraykuchus paykunaqa achkha rimaykunawan mañakusqankumanta ichapas Dyusqa uyarinman chaytam yuwanku.
Dios parlapawanchej 1976Centro/Sur de BoliviaQullasuyu (Buliwya) 6 Qanrí wasiykiman yaykuspa sapallayki Dyusmanta mañakuy. Punkuykita wisq'aspataq pakaypi kaq Dyus Tataykimanta mañakuy. Pakaypi rikuq Tataykitaq ruwasqaykimanjina qusunqa. 7 Dyusta mana riqsiqkunaqa ashkha kutista qhasi palabrasllawan Dyusmanta mañakunku. Qankunarí ama paykunajina mañakuychikchu. Paykuna ashkha parlasqankuwan uyarisqas kayta yuyanku.
Diosmanta Qhelqa 1993Centro/Sur de BoliviaQullasuyu (Buliwya) 6 Qanrí Dyusmanta mañakunaykipaqqa, kwartuykiman yaykuy; punkuykita wisq'aykamuspataq, pakaypi Tataykimanta mañakuy. Pakaypi mañakusqaykita rikusuq Tataykitaq t'inkaykita qusunqa. 7 Dyusmanta mañakuspaqa, ama kutipakuspa ashkhata parlaychikchu Dyusta mana riqsiqkuna jinaqa. Paykunaqa yuyanku uyarichikunankuta ashkhata parlasqankurayku.
Apunchic Jesucristopac Mushuc Testamento 1954Quichua del EcuadorKichwa shimi 6 Kanka mañakushpa, ukuman yaykuy, punkuta wichkashpa, pakallapi tiyakuk Yayaman mañay; pakallapi rikuk Yaya rikunapi kanta pagankami. 7 Kankuna mañakushpaka, chayllata ama kutin kutin niychik, Karurunakuna rurashka shina: ashka rimashkarayku uyashka kashun, yuyankuna ari.
Leonidas Proaño, Jesucristopaj Alli Huillai 1972Quichua del EcuadorKichwa shimi 6 Kan Dyusman mañasha nishpaka kampak wasi ukupi yaykuy, punkuta wishkay, chaypi pakalla tiyakuk Tayta Dyusman mañay; Dyuska pakalla kashkakunata rikushpa alli pagota kanman kunkami. 7 Kan Dyusman mañakushpaka ama awkakuna shina achka shimikunata rimanki; paykunaka: "achkata rimashpami Tayta Dyuska uyawanka", yuyankuna.
Pachacamacpac Quillcashca Shimi 1997Quichua del EcuadorKichwa shimi 6 Kan mañakrikushpaka, kanpak ukuman yaykushpa punkuta wichkashpa, chaypi karilla kanpak Yayata mañay. Shinami kanta rikuk Yayaka kanman japinata tikrachinkami. 7 Kankunaka yayata mañashpaka, Pachakamakta mana riksik runakuna shina ama yapata rimaychikchu, paykunaka achkata rimakpimi, yayaka uyanka.
Dios Rimashca Shimicunami 1989Chimborazo, EcuadorChimpurasu Kichwa 6 Ashtawanpish kan mañashpaka kampak wasiman yaykuy, punkuta wichkay. Chaypi kampak Yayata pakallapi mañanki. Kan chashna pakalla mañashkamantaka pakallatapish rikuk kampak Yayami tukuykunapak ñawpakpi kanmanka allita kunka. 7 Kankuna mañakushpaka, chayllatatak kutin kutin rimarishpa ama mañaychikchu. Dyusta mana kazukkunallami Dyus uyankami yuyashpa kutin kutin chayllatatak rimarishpa mañankuna.
Dios Rimashca Shimicunami 2004Chimborazo, EcuadorChimpurasu Kichwa 6 Ashtawanpish kan mañashpaka, wasiman yaykushpa, punkuta wichkariy. Chaypi kampak Yayataka pakallapi mañanki. Kan chashna mañashkamantaka pakallatapish rikuk kampak Yayaka, tukuykunapak ñawpakpimi kan japina kashkata kunka. 7 Mañakushpaka kutin kutin ama chayllatatak rimarishpa mañaychikchu. Tayta Dyusta mana riksikkunami paykunapak dyus uyankapishchari yuyashpa chashna mañankuna.
Mushuj Testamento Diospaj Shimi 2010Chimborazo, EcuadorChimpurasu Kichwa 6 Ashtawanpish kan mañashpaka, kampak wasiman yaykuy, punkuta wichkari. Chaypi kampak Yayataka, pakallapi mañay. Kan chashna pakallapi mañashkamantaka, pakallatapish rikuk kampak Yayami, tukuykunapak ñawpakpi kan mañashkataka kunka. 7 Kankuna mañakushpaka, ama chayllatatak kutin kutin rimarishpa mañaychikchu. Dyusta mana kasukkunallami, Chashna mañakpika Dyuska uyankami yuyashpa, kutin kutin chayllatatak rimarishpa mañankuna.
Diospaj Shimi 2010Imbabura, EcuadorImpapura Kichwa 6 Ashtawankarin ñawipi mana rikurik kampak Taytataka, wasi ukuman yaykushpa, punkutapash wicharishpa mañanki. Chashna pakalla mañakukta rikukuk kampak Taytami, tukuykuna rikukta kanman karanka. 7 Dyusta mañanakushpaka, ama chay shimikunatallata kutin kutin tigrashpa mañankichu. Dyusta na kazukkunallami, chashna mañakpimi uyanka yashpa, kutin kutin chaytallata tigrashpa mañanakun.
Dios Rimashcata Quillcashcami 2010Cañar, EcuadorKañari Kichwa 6 Kanta Dyusta mañashpaka, ukuman yaykushpa, punkuta wichkashpa kanta Mandak Dyusta pakalla mañay. Chashna mañakpika, pakallata rikuk Dyuska, kan japina kashkata kunkami. 7 Dyusta mañashpaka, ama chay Dyusta mana riksikkuna shina kutin kutin chayllatatak rimashpa mañaychikchu. Paykunaka "Chashna mañakpika Dyuska uyankami" yuyashpami, chashnaka mañankuna.
Jesucristo Imashna Causashcada Imada Yachachishcada 1973Salasaca, EcuadorSalasaka Kichwa 6 Shina kankipish ashtanpish kan mañashpaka kampak wasi ukuman wayki, punkutapish ichkari. Chaypimi kampak Taytata pakalla mañanki. Kan shina pakalla mañashkamantaka pakallatapish rikuk kampak Taytallami tukuykunapak ñawpaki kanmanka allita kunka. 7 Kankuna mañakushpaka kutin kutin chayllatatak nishpa ama mañankichikchu. Dyusta mana kazukkunallami Dyus uyankami yuyashpa kutin kutin chayllatatak nishpa mañankuna.
Diosbuj Shimi: Mushuj Testamento 2013Salasaca, EcuadorSalasaka Kichwa 6 Ashtawan kanka Dyusta mañashpaka kampak ukuman waykushpa punkuta ichkushpa pakalla kampak Taytata mañanki. Tayta Dyus pakalla rurashkata rikukka, alli kumbidanatami kanman kunka. 7 Dyusta mañashpaka Payta na riksikkuna mañashka layaytak ama chay shimikunallatatak ñalla ñalla mañankichichu. Paykunaka tawkallata shimikunata parlarishkamantaka, 'Uyashkami kashun,' nishpa yuyunkuna.
Colegio Don Bosco 1988Napo, EcuadorNapu Kichwa 6 Kan Dyuswan rimarishpa, wasi ukuman yaykunki: punkuta wichkashpa, pakallapi tiyak kanpak Yaya Dyuswan rimanki. Pakallapi rikuk kanpak Yaya Dyus kanta kuyankami. 7 Kan Dyuswan rimarishpa, ama achka shimikunata rimankichu; Dyusta mana riksikkuna achka yanka shimikunata rimanun "Dyus uyawankami" nishpa yuyarishpa.
Hermanos Libres del Ecuador 1982Tena, EcuadorTena Kichwa 6 Kan Dyusta mañasha, ama ishki shimiyukkuna kwinta aychichu. Payguna shayarisha mañanara gustanaun tantarina waisiunais, ñampi rayais, runauna paygunara rikunkak. Sirtu pacha kankunara nini, ña pagai tukunaushkami. 7 Astaun kan Dyusta mañausha, kampa ukui ikunki, punkura ishkasha, kampa pakallai tiyak Yayara mañanki. Kampa pakallai rikuk Yaya tukuy runauna ñawpakpi kanta pagankami.
Diospa Shimi 1992Pastaza, EcuadorPastasa Kichwa 6 Kankuna ranti Dyuswan kwintasha nisha kankuna wasi ukuma yaykusha punkuta tapasha runagunas illashkai Yaya Dyuswan sapalla kwintasha mañankichi. Chasna rasha kankunawa tukuyta rikuk Yaya Dyus pagllai premyota kushkashina kankunata balichinkami tukuy runaguna rikuushkai. 7 Kankuna Dyuswan kwintausha ama chillatata kuti, kuti yankalla rimankichichu Dyusta mana kirik runagunakwinta. Payguna ashkata rimasha mañakpi Dyus kuwankami nisha yuyarinaun.
Ñucanchi Señor Jesucristomanda Shimi 1992Oriente, EcuadorKichwa shimi 6 Kanka Dyusta mañasha nisha, kampa ukui ikunki, punkura ishkanki, kampa pakallai tiyak Yayara mañanki. Kampa pakallai rikuk Yaya tukuy runa rikushkai kanta pagankami. 7 Kankuna mañashaga, ama kali kali kuenta yanka rimasha mañankichi gentilguna kuenta. Payguna ashka kuti rimashkamanta uyashka anka iyanaun.
Wycliffe 1996Inga, ColombiaInka (Kulumbya) 6 Kam­kunaka, Taita Dyusta mañan­gapa ka­ura, ukuma iaikuspa, punku­kuna wichka­rispa, Taita Dyus kam­kunapa ñawi­wa mana kawa­rigta mañan­gi­chi. Pai Taita Dyus paka­lla­ta kawagmi kam­kunata imasa chaias­ka­sina karan­gapa ka. 7 Kam­kuna Taita Dyusta maña­na­ku­uraka, ikuti ikuti ianka rima­rispa mana mañan­gi­chi. Taita Dyusta mana rigsig­kuna­mi iuian­kuna, chasa ikuti ikuti rima­rispa maña­ura, Taita Dyus uian­gapa kagta.
Yaya Dyuspa Mushu Killkachishkan Shimi 1997Pastaza, PerúInka (Pastasa) 6 Yaya Dyusta mañanayashpaykika kwartuykipi yaykuy. Punkuta tapashpa sapallayki Yaya Dyusta mañay. Payka kanwa tantaylla kashpan tukuy rimashkaykita uyanmi. Chasna nima pi yachashkan mañashkaykita rikushpan alita mañashkaykimanta kanta kushichinka. 7 Ama chay mana israel runakunashina mañaychichu. Paykunaka yanka dyusninkunata mañanahun chay shimikunallata achka kuti rimashpa. Chasna mañashpankuna yuyarinahun dyusninkuna paykunata ashwan alita uyanankunata. (8a) Kankunaka Yaya Dyusta mañahushpaykichika ama paykunashina ruraychichu.
Tata Diospa Mushuk Rimanan 1992San Martín, PerúLamas Kichwa 6 Kankuna orashpaykichi wasiykichi ukupi yaykuychi. Punkuta wichkashpa sapallaykichilla Tata Dyusniykichiwan parlaychi. Pakallalla oraptiykichi payka uyarishpa premyuykichita kushunkichi. 7 Ama oraychichu chay mana judiyu runakunashina. Paykunaka amañansapa Tata Dyusta mañayta kuti kuti chayllata rimashpa. Yuyansapa kuti kuti chayllata mañashpa Tata Dyus ashwan allita uyarinankunata. (8a) Kankuna orashpaykichi ama paykunashina mañaychichu.
Mushuq Tistamintu 2004Cajamarca, PerúKashamarka 6 [Chayri qamkunaqa ama paykunashinaqa kayllapachu.] Ashwanri Dyusman munashpa mañakuytaqa, uku wasiykiman yaykushpa, punkuykita kirpashpa, sapalaykilla Dyusman mañakuy. Chayshina mañakuptiykiqam, Tayta Dyuslla uyashushpa, suq shumaq primyuta "yumpaypa ñawpampi" rin qushuqllapa. 7 Piru Dyusman mañakunaykillapaqa, ama kutin kutinqa rimayllapachu Dyuspi mana kriyiqkunashinaqa. Chaqa paykunaqam kutin kutin ancha mañakunllapa dyusninkunaman, yuyashpa: Achkata rimashpa mañakuptiymi, dyusniykuna rinllapa uyawaq, nishpa.
Mushuq Testamento 2004Lambayeque, PerúInkawasi-Kañaris 6 Piru qam mañakurqami wasiykiman yaykur, punkuykita kirpakur Taytayki Dyus chaypi qamlawan kaqman mañakunki. Chaynu ruratki chay qamlawan kaq Dyusniyki rikashurqami kusala shumaq imata qur yanapashunqa. 7 Chaynulla qamkuna Dyusninchikman mañakurqa amami kutir kutir chayllata rimarqa mañakuyllapachu, imanutaq Dyusninchikta mana riqsiq runakunamaqa tukun chaynuqa. Chaqa paykunaqami yarpunllapa chaynu kusalata rimapakutinqashi Dyusqa mas uyapayanqa nir.
Tayta Diosninchi isquirbichishan 2010Huallaga, PerúWallaqa Wanuku 6 Qamkuna ichanqa Tayta Dyusta mañakunaykipaq wasiykiman yaykurir punkuykita wichqarkunki. Chaychaw kikillayki mañakushaykita wiyarmi Tayta Dyus premyuta qushunkipaq. 7 Tayta Dyusta mañakurqa juk rimashallaykita yaparir-yaparirqa ama rimankichu. Tayta Dyusta mana rispitaqkunallami yarpan "yaparir-yaparir mañakuptirqämi Tayta Dyus wiyaman" nir.
Wycliffe Mushog testamento 2009Panao, PerúPanaw Wanuku 6 Tayta Dyusninchita mañakushaykita shunqullayki musyaranman. Wasi punkuykita wiçhqakurkur, mañakunki. Pakayllapa mañakushaykita rikar, Tayta Dyusninchi imatapis tarichishunkipaq. 7 Juk rimashallaykita kutiparir-kutiparir Tayta Dyusninchita ama mañakunkichu. Jäpa runakuna Tayta Dyusninchi pï kashantapis mana musyar, yarpan: Kutiparir-kutiparir mañakuptïräshi, Tayta Dyusninchi wiyamanqa nir.
Wycliffe Mushog testamento 2003Huamalíes, PerúWamali Wanuku 6 Qamkunaqa Tayta Dyusta manakur pipis mana rikayäshunaykipä wayiykiman yaykuykur Tayta Dyusta manakuyay. Tayta Dyusla wiyashunaykipä manakuyaptiykiqa paymi premyuta quyäshunkipä. 7 Wakin runakuna Tayta Dyusta manakurqa yaparir yaparir say palabralawanmi manakuyan. Saynaw manakuyan saynawparä Tayta Dyusninsi wiyananpä kashqanta yarparmi.
Wycliffe Mushog testamento 2003Margos-Yarovilca-Lauricocha, PerúMarqus-Yaruwillka-Lawriqucha 6 Qamkunaqa Tayta Dyusta manakur pipis mana rikashunaykipaq wayiykiman yaykuykur Tayta Dyusta manakäriy. Tayta Dyusla mayashunaykipaq manakuptiykiqa paymi premyuta qushunkipaq. 7 Wakin runakuna Tayta Dyusta manakurqa yaparir yaparir tsay palabralawanmi manakärin. Tsaynaw manakärin tsaynawparaq Tayta Dyusnintsi mayananpaq kashqanta yarparmi.
Wycliffe Mushü Limalikuy 2006Huaylla Huanca, PerúWaylla Wanka Hunin 6 Amkunaçhawñatakmi ichá, mañakul'a wasiykita wiçhakalkamul šhun'uykiçhaw lluy pakaläšhankunäta lisï Taytallaykita mañakunki. Chay pakaläšhankäta likä Tayta Dyusmi lluypa ñawkin allinpa likaykušhunki. 7 Ñatak Dyusta mañakul'a ama limaychu yan'al kutipalkul kutipalkul limašhallaykitá, Dyusta mana lisï nunakunanu'a. Chaykuna chaynu mañakulkan 'Achkakta limaptí Dyus uyaliman'am' nïkänuymi.
Wycliffe Guepacag Testamentu 1997Norte Junín, PerúTarma Hunin 6 Nätan qamqa Dyuswan rimayta munar wayiykiman yaykuy, jinaman punkuyta wiçhqapakarkamur, chayçhaw Tayta Dyuswan rimay. Chawra pakaylaçhaw mayashuqniyki Dyusmi lapan runakunata musyachinqa ali ruraq kanqayta. 7 Nätan Dyuswan rimarqa, amam rimankichu Dyusman mana yupachikuqkunanuyqa. Paykunaqa chay rimanqalantam yaparkur yaparkur ushay ushapäkun. Chaynuy manakurkan "Achkalata rimaptï Dyus mayamanqam" nipäkurmi.
Wycliffe Alli Willakuy 2002Norte Conchucos, PerúHanan Kunchuku Ankash 6 Dyus Yayallaman mañakuyta munarqa wajiykiman yaykuskir, punkuykita wichqaskirnin kikillayki mañakunki. Tsaynaw pakayllapa mañakunqaykita wiyarmi, mana rikanqayki Dyus Yaya alli premyuta qarashunki. 7 Dyus Yayata mañakurqa ama mana kriyikuqkunanawqa yapaykur yapaykur, juk parlanqaykillataqa parlayankitsu. Tsaynaw parlaqkunaqa yarpäyan: "Atska kuti resakuptin Dyus Yayä wiyanqantam."
Wycliffe Mushog testamento 2002Sur Conchucos, PerúUrin Kunchuku Ankash 6 Qamkunaqa Tayta Dyusman mañakurnin pipis mana rikayäshunaykipä wayiykikunaman wichqakurkur mañakuyanki. Tsay mañakuyanqaykita Tayta Dyus wiyarmi imaykachawpis yanapayäshunki. Y gloryachawnam premyuta quyäshunki. 7 Wakin runakuna Tayta Dyusman mañakur yaparir yaparir juk niyanqanllatam mañakuyan tsaynaw mañakuyaptin Tayta Dyus mas wiyananta yarpar.
Wycliffe Mushoq Testamentu 2007Huaylas, PerúWaylas Ankash 6 Peru qamkunaqa Dyus Yayaman mañakurnin, wayiykikunaman yaykurir punkuta wichqarkur mañakuyanki. Y pakallapa mañakunqaykita wiyaq Dyus Yayam premiykikuna quyäshunki. 7 Jina Dyusman mañakurqa, ama mañakuyankitsu Dyusta mana käsukuq nunakunanawqa. Paykunaqa mañakurnin, juk parlayashqanllatam kutïkuryan ushaypa ushar parlakuyan. Tsaynawqa rurayan "Atska kuti parlaptïqa, masllam Dyus wiyamanqa" nirmi.

 

Yayayku: Quechua sureño - Runasimipi (Enrique Pélach, Demetrio Molloy 1974)

Mt 6:5-15

 1. Qamkuna oracionta ruwaspaykichisqa, ama iskay uya runa hinachu ruwaychis; paykuna gustanku oración ruwayta sayaspalla oración ruwana sinagoga wasikunapi otaq plaza esquinakunapi, runakunapa rikunanku-raykulla. Paykunaqa ñam premionkuta chaskirqakuña.
 2. Qam, rezaspaykiqa, wasikiman yaykuy, punkuta wichqay, hinaspayki oracionpi parlay pakallapi kaq Taytaykiwan, chaymi Hanaqpacha Taytayki chinniyllapi rikuqniki premiuta qosunki.
 3. Oracionta ruwaspaykichisqa, ama palabrakunata mirachiychischu mana Dios reqsiqkuna hinaqa; paykunaqa piensanku Diospa uyarinanta achka rimasqankuwan.
 4. Ama qamkuna chaynata oracionta ruwaychischu; ñam Hanaqpacha Taytaykichis yachanñam, manaraq mañakuchkaptikichis ima faltasusqaykichistapas.
 5. Chaymi, qamkuna oracionta ruwanaykichis kaynata:
  Yayayku, Hanaqpachakunapi kaq, sutiki muchasqa kachun,
 6. Qapaq kayniki ñoqaykuman hamuchun, Munayniki rurasqa kachun, imaynam Hanaqpachapi hinataq kay pachapipas.
 7. Punchawninkuna tantaykuta kunan qowayku.
 8. Huchaykutari pampachapuwayku. Imaynam ñoqaykupas ñoqaykuman huchallikuqkunata pampachaniku hina.
 9. Amataq kachariwaykuchu wateqayman urmanaykupaq, yallinraq mana allinmanta qespichiwayku.
  [...]
 10. Sichum qamkuna pampachankichis chayqa runamasikichiskunapa mana allin ruwasusqaykichismanta hinaptinqa Hanaqpachapi kaq Taytaykichis qamkunatapas pampachasunkichis.
 11. Ichaqa sichum qamkuna mana mana pampachankichischu chayqa runamasikichiskunapa mana allin ruwasusqaykichismanta hinaptinqa Hanaqpachapi kaq Taytaykichis manataqmi qamkunatapas pampachasunkichischu.

Santos Evangelios y Hechos de los Apóstoles: Primera versión católica en quechua y castellano. Editorial Andina, Lima 1974. 494 pp. Uyaychaqkuna: Enrique Pélach y Feliu, Demetrio Molloy MacDermott.

(rapip qallarinanman)

 

Taytayku: Quechua de Ayacucho - Ayakuchu Runasimipi (Chuya Qellqa 1987)

Mt 6:5-15

 1. Diosta mañakuspaykichikqa amam iskay uyakuna hinachu sayaykuspa manakunkichik huñunakuna wasikunapi hinaspa callepa esquinankunapi, chaynataqa ruranku runakuna qawanallanpaqmi. Cheqaptapunim nikichik: Chaywanqa ñam chaskirunkuña premionkuta.
 2. Mañakuspaykiqa cuartoykiman yaykuykuspayá punkuta wichqaykuspa mañakuy mana rikuy atina Taytaykiman hinaptinqa runapa mana rikusqan qawaq Taytaykim premioykita qosunki.
 3. Mañakuspaykiqa amam mana judio kaqkuna hinachu hina nisqallaykita kutirispa-kutirispa rimanki, paykunam piensan llumpayta rimasqankurayku Dios uyarisqanta.
 4. Amamá paykuna hinaqa kankichikchu, manaraqpas mañakuchkaptikichikmi Dios Taytaykichikqa yachanña imam necesitasqaykichikta.
 5. Qamkunaqa kaynatayá mañakuychik:
  Hanaq pachapi Taytayku, sutiki yupaychasqa kachun,
 6. munaychakusqayki hamuchun. Munasqaykiyá rurasqa kachun, kay pachapipas hanaq pachapi hina.
 7. Sapa punchaw mikunaykutayá kunan qowayku.
 8. Ñoqaykupa huchaykutayá pampachawayku, ñoqaykupas mana allin rurawaqniykuta pampachasqaykuman hina.
 9. Amayá kachaykuwaykuchu pruebamanqa, aswanqa librawaykuyá diablomanta.
  [Qamqa wiñaypaqmi munaychaku, hatun atiyniykimantam wiña-wiñaypaq alabasqa kanki.
  Amen.]
 10. Huchallikusuqnikichik runakunata pampachaptikichikqa qamkunatapas hanaq pachapi kaq Taytaykichikmi pampachasunkichik.
 11. Runamasikichikkunata mana pampachaptikichikqa Taytaykichikpas manam pampachasunkichikchu mana allin rurasqaykichikkunamanta.

Chuya Qellqa: Jesucristomanta Mateopa Qellqasqan. Sociedades bíblicas unidas (United Bible Societies), 1987. T'ikraqninkuna: Homer Emerson, Rafael Yupanqui, Simon Izarra, Rómulo Sauñe Quicaña, Saturnino Gavilán, Fernando Quicaña. Bible.is ñisqapi ñawinchay, Romulop rimasqantapas uyariy. Gospelgo.com ñisqapi ñawinchay.

(rapip qallarinanman)

 

Taytayku: Quechua de Ayacucho - Ayakuchu Runasimipi (Chuya Qellqa 2012)

Mt 6:5-15

 1. Mañakuspaykichikqa amayá iskay uyakuna hinachu kaychik, paykunaqa sinagogakunapi hinaspa callepa esquinankunapi sayaykuspa mañakuytam kuyanku, chaynataqa ruwanku runakuna qawananpaqmi. Cheqaptapunim nikichik: Paykunapaqqa ñam premionku kachkanña.
 2. Qamyá ichaqa, mañakunaykipaqqa cuartoykiman yaykuy hinaspa punkuta wichqaykuspa mana pipapas rikusqallanta Dios Taytaykita mañakunki, chaynapim pakasqallapi ruwasqaykita rikuq Taytayki premioykita qosunki.
 3. Mañakuspaykichikqa amayá Diosta mana reqsiqkuna hinaqa kuti-kutirispaqa rimaychikchu, paykunaqa chayna achkallataña rimasqankuraykum Diospa uyarisqanpaq piensanku.
 4. Amayá paykuna hinaqa kaychikchu, Taytaykichikqa manaraqpas mañakuchkaptikichikmi ima munasqaykichiktapas yachanña.
 5. Qamkunaqa kaynatayá mañakuychik:
  Hanaq pachapi kaq Taytayku, sutiki hatunchasqa kachun,
 6. munaychakuyniki hamuchun, munasqayki ruwasqa kachun kay pachapi, imaynam hanaq pachapi hina.
 7. Sapa punchawyá tantaykuta qowayku.
 8. Huchaykutayá pampachawayku, imaynam ñoqaykupas mana allin ruwawaqniykuta pampachasqaykuta hina.
 9. Amayá tentacionmanqa kachaykuwaykuchu, aswanqa mana allinmanta libraykuwayku.
  [Qampam munaychakuypas, atiypas, hatun kaypas wiña-wiñaypaq.
  Amén.]
 10. Runamasikichikpa pantasusqaykichikta pampachaptikichikqa hanaq pachapi Taytaykichikpas pampachasunkichikmi.
 11. Runamasikichikta mana pampachaptikichikqa Taytaykichikpas manam huchaykichiktaqa pampachasunkichikchu.

Chuya Qellqa: Jesucristomanta Mateopa Qellqasqan. Sociedad bíblica peruana, 2012. Youversion.com ñisqapi ñawinchay.

(rapip qallarinanman)

 

Yayayku: Quechua de Cuzco, Perú - Qusqu / Qosqo Runasimipi (Apunchis Jesukristoq Mosoq Rimanakuynin 1947)

Mt 6:5-15

 1. Mañakushaqtiykitaq ama iskay uyakuna jina kaychu; imanasqan paykunaqa sinagogakunapi qhatuy k'uchukunantim- pitaq sayasqa mañakuyta munanku, runakunaq rikusqan kanankupaq; cheqaqta niykichis, saminchayoqñan kanku.
 2. Yallinraq qan, mañakuyta munaspa, wasiykiman jaykuy, punku wisq'asqataq pakapi kaq Yayaykiman mañakuy; pakapi rikuq Yayaykitaq, runa qayllapi saminchasunki.
 3. Mañakushaspataq, ama Jawarunakuna jina rimaysapa kaychischu; imanaqtin warararasqankurayku, uyarisqa kanankuta yuyanku.
 4. Amayari paykunaman rijch'akuychischu; imarayku Yayaykichisqa ima munasqaykichista manaraq paymanta mañakushaqtiykichis yachanñan.
 5. Qankunayari, kay jinata mañakuychis:
  Janaqpachakunapi kaq Yayayku, sutiyki much'asqa kachun.
 6. Qhapaqsuyuyki jamuchun. Munayniyki ruasqa kachun, imaynan janaqpachapi, jinataq kaypachapipas.
 7. Sapa p'unchay t'antaykuta kunan qowayku.
 8. Manukayniykutari pampachapuayku, imaynan ñoqaykupas manukuqniykuta pampachapuyku.
 9. Amataq wateqayman pusawaykuchu, yallinraq mana allinmanta qespichiwayku;
  [imanaqtin qampan qhapaqsuyupas, atiypas, qhapaqkaypas, wiñay wiñaypaq.]
  Jinataq kachun.
 10. Imarayku runakunamanchus qesachayninkuta pampachapuaqchis chayqa, qankunamampas janaqpacha Yayaykichis pampachapusunkichis.
 11. Yallinraq manachus runakunaman qesachayninkuta pampachapuaqchis chayqa, manan qankunaman Yayaykichispas qesachayniykichista pampachasunkichischu.

Apunchis Jesukristoq mosoq rimanakuynin. El Nuevo Testamento en quechua (Cuzco) con el Nuevo Testamento en español según la antigua versión de Cipriano de Valera rev. con arreglo al original griego. Uyaychaq: Len Herniman. Sociedades bíblicas unidas (United Bible Societies), 1947. 620 pp.

(rapip qallarinanman)

 

Yayayku: Quechua de Cuzco, Perú - Qusqu / Qosqo Runasimipi (Diospa Simin Qelqa 2004)

Mt 6:5-15

 1. Jesusqa nillarqantaqmi: –Diosmanta mañakushaspaykichisqa, aman iskay uyakuna hinachu kankichis, paykunaqa sinagogakunapipas, calle esquinakunapipas sayaykuspan mañakunku, runakunaq rikusqan kanankupaq. Cheqaqtan niykichis, paykunaqa premioyoqñan kanku.
 2. Qan ichaqa, mañakunaykipaqqa wasiykiman haykuy, hinaspa punkuykita wisq'aykukuspa, mana rikuna Yayaykimanta mañakuy, hinan pakallapi ruwasqaykita rikuq Yayayki sut'ipi kutichipusunki.
 3. Mañakushaspaqa ama mana iñiqkuna hina thawtiychischu, paykunaqa warararasqankuwanmi Diospa uyarisqan kayta yuyanku.
 4. Amayá qankunaqa paykuna hinachu kaychis. Yayaykichisqa manaraq mañakushaqtiykichismi yachanña imakunatachus necesitasqaykichista.
 5. Chayrayku qankunaqa, kay hinata mañakuychis:
  Yayayku hanaq pachapi kaq, sutiyki yupaychasqa kachun.
 6. Qhapaqsuyuyki hamuchun. Munayniyki kay pachapi ruwakuchun, imaynan hanaq pachapipas ruwakun hinata.
 7. Sapa p'unchay t'antaykuta qowayku.
 8. Huchaykutapas pampachawayku, imaynan ñoqaykupas contraykupi huchallikuqta pampachayku hinata.
 9. Amataq wateqaymanqa urmanaykuta munaychu, aswanpas mana allinkaqmanta qespichiwayku.
  [Qanpan qhapaqsuyupas, atiypas, qhapaqchaypas, wiñay-wiñaypaq.]
  Amén.
 10. Runakunatachus contraykichispi huchallikusqankuta pampachankichis chayqa, qankunatapas hanaq pachapi kaq Yayaykichisqa pampachallasunkichistaqmi.
 11. Ichaqa contraykichispi runakunaq huchallikusqankuta mana pampachankichischu chayqa, manallataqmi Yayaykichispas huchallikusqaykichiskunata pampachasunkichischu, nispa.

Diospa Simin Qelqa: Jesucristomanta Allin Willakuykunata Mateoq Qelqasqan. Sociedad bíblica peruana, 2004. Bible.is ñisqapi ñawinchay, rimasqatapas uyariy. Gospelgo.com ñisqapi ñawinchay.

(rapip qallarinanman)

 

Taytayku: Quechua del Apurímac - Apurimaq Runasimipi (Wycliffe, Mosoq Testamento 2013).

Mt 6:5-15

 1. Jesusqa nillarantaqmi khaynata: Qankunaqa Diosman orakuspaykichisqa amayá ishkay uya runakuna hinachu orakuychis. Paykunaqa runakuna rikunallanpaqmi orakunku, Diosmanta yachachina sinagoga wasikunapi, hinallataq calle esquinakunapipas sayaykuspa. Noqan ichaqa cheqaqtapuni niykichis: saynata orakuspaqa ñan paykunaqa premionkuta chashkirunkuña; chay premionkuqa runakunapa alabasqanmi. Chaymi paykunaqa Diosmanta manaña ni ima premiotapas chashkinqakuñachu.
 2. Ichaqa Diosmanta qan orakuspaykiqa, wasiyki ukhuman haykuy; punkuta wisq'ayukuspa, mana rikuna Dios Taytaykiman orakuy. Saynata secretollapi orakusqaykita rikuspanmi, Dios Taytaykiqa premioykita qosunki llapallan runakunapa ñawpaqninpi.
 3. Qankunaqa Diosman orakuspaqa, amayá Diosta mana reqsiq runakuna hinachu, kaq-kaqllata rimaspa comunta orakuychis. Paykunaqa piensankun, kaq-kaqllata unayllataña orakuqtinku, Dios uyarinanpaq.
 4. Qankunaqa amayá paykuna hinachu orakuychis. Dios Taytaykichisqa manaraq orakushaqtiykichismi, ña yachanña imakuna necesitasqaykichistapas.
 5. Qankunaqa Diosmanta orakuspaykichisqa khaynatayá orakuychis:
  Hanaq pachapi Dios Taytayku, sutiyki yupaychasqa kachun.
 6. Hamuy noqaykuman sumaqta gobiernawanaykikupaq. Munayniyki ruwasqa kachun, imaynan hanaq pachapipas hinallataq kay pachapipas.
 7. Sapa p'unchawtaq t'antaykuta qowayku.
 8. Tukuy huchaykutapas perdonawayku, imaynan noqaykupas perdonayku mana allin ruwawaqniykutapas.
 9. Amataq dejawaykuchu tentasqa kanaykuta, aswan mana allinmanta waqaychawayku.
  [Ichaqa qanpan, kay pachapi, hanaq pachapi gobiernasqaykipas, atiyniykipas, hinallataq sumaq k'anchariq kayniykipas wiña-wiñaypaq.
  Amén,] nispa.
 10. Contraykichispi mana allin ruwaq runakunata qankuna perdonankichis chayqa, hanaq pachapi Dios Taytaykichispas perdonasunkichismi.
 11. Sichus mana perdonankichishchu contraykichispi mana allin ruwaq runakunata chayqa, hanaq pachapi Dios Taytaykichispas manan qankunataqa huchaykichismanta perdonasunkichishchu, nispa.

Mosoq Testamento: Mateopa escribisqan. Wycliffe, Liga Bíblica 2013. Bible.is ñisqapi ñawinchay, rimasqatapas uyariy.

(rapip qallarinanman)

 

Taytayku: Quechua de Puno - Punu runasimi (Hilario Huanca, Hermann Wendling 2007)

Mt 6:5-15

 1. Mañakunkichis Diosmanta hinaqa ama kaychischu ishkay uya runakuna hina; imaraykuchus paykunaqa munanku mañakuyta sayaykuspa sinagogakunapi hinallataq hatun k'ikllukunaq esquinankunapi, runakunawan rikuchikunankupaq. Cheqaqtan niykichis: Kutichipuyninkuta chaskinkuñan.
 2. Ichaqa qan, Diosmanta mañakunki hinaqa, waykuykuy wasiykiman, wisq'ay punkuykita hinaspataq mañakuy pakapi kaq Taytaykiman; pakapi rikuq Taytaykitaq kutichipusunki.
 3. Diosmanta mañakunkichis hinaqa, ama thawtipaychischu mana Dios reqsiqkuna hina; imaraykuchus paykunaqa yuyaykunku ashkhata rimanaqaspa uyarichikunankuta.
 4. Ama paykunaman rikch'akuychischu imaraykuchus manaraq qankuna mañakushaqtiykichismi Taytaykichisqa ñan yachanña imapi pisiqasqaykichista.
 5. Qankuna ahinata Diosmanta mañakuychis:
  Taytayku hanaq pachapi kaq, sutiyki yupaychasqa kachun,
 6. kamachiyniyki hamuchun, munayniyki ruwakuchun kay pachapi imayna hanaq pachapi hina.
 7. Kunan qowayku noqaykupaq kaq t'antaykuta.
 8. Hinallataq huchaykutari pampachawayku, imaynan noqaykupas noqaykuman huchallikuqkunata pampachayku hina.
 9. Amataq kachariwaykuchu wateqayman, ashwanpis qespichiwayku mana allinmanta.
  [...]
 10. Imaraykuchus qankuna pampachankichis runakunaq huchanta hinaqa, hanaq pachapi kaq Taytaykichis qankunatapis pampachallasunkichistaq.
 11. Ichaqa sichus mana runakunata pampachankichischu hinaqa, Taytaykichispas manan huchaykichiskunata pampachallanqataqchu.

Mateoq Qelqasqan Evangelio. Griego simimanta runa simiman t'ikrasqa Puno hap'iypi tiyaq runamasikunapaq. T'ikraqninkuna: Hilario Huanca Mamani ss.cc., Hermann Wendling ss.cc., 2007, ad experimentum. Congregación de los Sagrados Corazones, Provincia del Perú.

(rapip qallarinanman)

 

Tatayku: Quechua norteboliviano / Apulu runasimi (Wycliffe Mosoj Testamento 1985).

Mt 6:5-15

 1. Oracionta ruwaspaka ama iscay uya runacuna jinallaka ruwanquichischu. Paycunaka sinagoga wasicunapi plaza esquinacunapi sayaycuspa, oracionta ruwancu runa ricunallanpaj. Segurayquichis, Diosmanta mana imatapas jap'ekankacuchu.
 2. Kancajtaj, Diosman oracionta ruwanayquipajka, wasiyquiman yaycuy; puncuyquita wisk'aycuspa, sapayqui kanwan cachcaj Tatayquiman oracionta ruway. Pacapi ruwaskayqui oracionta uyarej Tatayquitaj sut'inta kosunqui.
 3. Diosman oracionta ruwaspaka, ama achqha palabrata cutirispa cutirispa parlanquichu verdadero Diosta mana rejsej runa jinaka. Paycunaka pensancu achqha parlaskancuwan Dioswan uyarichicuyta.
 4. Kancunaka ama paycuna jina ruwanquichischu, imaraycuchus Dios Tatayquichiska necesitaskayquichiscunata yachanña, manaraj mañachcajtiyquichis.
 5. Kancunaka cay jinata oracionta ruwaychis:
  Janaj pachapi cachcaj Tataycu, sutiyqui yupaychaska cachun.
 6. Gobiernoyqui jamuchun; munayniyqui ruwaska cachun, imaynatachus janaj pachapi, ajinallatataj cay pachapipas.
 7. Sapa p'unchaypaj t'antaycuta cunan kowaycu.
 8. Juchaycuta perdonawaycu, imaynatachus nokaycu contra juchallicojtapas perdonaycu jinata.
 9. Ama tentacionman urmachiwaycuchu, astawanpas tucuy mana allincunamanta librawaycu.
  [Kanpajta gobiernoyqui, tucuy atiyniyqui, tucuy gloriayquipas wiñaypaj wiñayninpaj.]
  Ajina cachun.
 10. Kancuna contra juchallicojcunata perdonanquichis chayka, janaj pachapi caj Tatayquichis kancunatapas perdonallasunquichistaj.
 11. Mana perdonanquichis chayka, Dios Tatayquichis manallataj juchayquichiscunata perdonasunquichischu.

Diospa Simin Qelqa ñisqapi qillqa kamaypi hina qillqasqa:

 1. Orasyonta ruwaspaqa ama iskay uya runakuna jinallaqa ruwankichischu. Paykunaqa sinagoga wasikunapi plaza eskinakunapi sayaykuspa, orasyonta ruwanku runa rikunallanpaq. Seguraykichis, Diosmanta mana imatapas jap'eqanqakuchu.
 2. Qankaqtaq, Diosman orasyonta ruwanaykipaqqa, wasiykiman yaykuy; punkuykita wisq'aykuspa, sapayki qanwan kachkaq Tataykiman orasyonta ruway. Pakapi ruwasqayki orasyonta uyariq Tataykitaq sut'inta qosunki.
 3. Diosman orasyonta ruwaspaqa, ama achqha palabrata kutirispa kutirispa parlankichu verdadero Diosta mana reqsiq runa jinaqa. Paykunaqa pensanku achqha parlasqankuwan Dioswan uyarichikuyta.
 4. Kankunaqa ama paykuna jina ruwankichischu, imaraykuchus Dios Tataykichisqa nesesitasqaykichiskunata yachanña, manaraq mañachkajtiykichis.
 5. Qankunaqa kay jinata orasyonta ruwaychis:
  Janaqpachapi kachkaq Tatayku, sutiyki yupaychasqa kachun.
 6. Gobiernoyki jamuchun; munayniyki ruwasqa kachun, imaynatachus janaq pachapi, ajinallatataq kay pachapipas.
 7. Sapa p'unchaypaq t'antaykuta kunan qowayku.
 8. Juchaykuta perdonawayku, imaynatachus noqayku contra juchallikuqtapas perdonayku jinata.
 9. Ama tentasyonman urmachiwaykuchu, astawanpas tukuy mana allinkunamanta librawayku.
  [Qanpaqta gobiernoyki, tukuy atiyniyki, tukuy gloriaykipas wiñaypaq wiñayninpaq.]
  Ajina kachun.
 10. Qankuna contra juchallikuqkunata perdonankichis chayqa, janaq pachapi kaq Tataykichis qankunatapas perdonallasunkichistaq.
 11. Mana perdonankichis chayqa, Dios Tataykichis manallataq juchaykichiskunata perdonasunkichischu.

Mosoj Testamento: San Mateo Sumaj Evangeliota Willan. Wycliffe, Wrisley, Liga Biblica Mundial del Hogar, 1993 (scriptureearth.org, pdf 3,7 MB). Bibles.org ñisqapi ñawiriy.

(rapip qallarinanman)

 

Tatayku: Quechua norteboliviano / Apulu runasimi (Dios Tatanchispaq Musuq Rimayninkuna 2006)

Mt 6:5-15

 1. Diosmanta mañakunkichis chhikaqa, ama puraj uya runakunajina kaychischu, imaraykuchus paykunaqa sayanamanta judiokunapaq tantakunan wasikunapi, llaqta ñanjawakunapi jinataq llaqtakanchakunapi runapaq rikusqankuta mañakuyta jap'ichinku. Sut'inta niykichis, chayjinata ruwaspa mañakusqankumantaqa jap'iqapunkuñam.
 2. Ajinaqa, Diosmanta qan mañakunki chhikaqa, wasiyki ukhuman waykuy, punkuykita wisq'aykukumuy jinaspa sapallayki Tataykimanta mañarikuy. Tataykitaq sapayki ruwasqaykimanta yachaspam mañakusqaykita qusunki.
 3. Diosmanta mañakunkichis chhikaqa, ama payman qasi rimaykunawan, Diosman mana riqsiq runakunajina amjaychischu, imaraykuchus paykunaqa achkha rimaykunawan mañakusqankumanta ichapas Diosqa uyarinman chaytam yuwanku.
 4. Qankunaqa ama paykunajina kaychischu, imaraykuchus Tatanchisqa manaraq mañachkaqtinchis imatachus munachkanchis chaytaqa yachapunñam.
 5. Chayrayku qankunaqa ajinata mañakunaykichis:
  Janaqpachapi kaq Tatayku, sutiyki athunchasqa kachun.
 6. Qhapaq suyuyki nuqaykuman jamuchun, munayniykitaq kaypachapi, imaynatachus janaqpachapi junt'akun, ajinata junt'akuchun.
 7. Sapa p'unchaypaq t'antaykuta kunan p'unchay qumuwaychis.
 8. Mana allin ruwasqaykumanta pampachariwaychis, imaynatachus nuqaykuman mana allin ruwaqkunata pampachallaykutaq, ajinata.
 9. Ama juchaman urmaykuqta saqiwaychischu, manachayqa supaymanta qispichiwaychis.
  [Imaraykuchus Qhapaq suyupas, tukuy atiypas, jinataq sumaq k'anchaypi athunchasqa kaypas qampaqmi, tukuy wiñaypaq wiñaynintimpaq.]
  Ajina kachun.
 10. Qankunachus wajkunapaq mana allin ruwasqasunkichismanta pampachankichis chhikaqa, janaqpachapi kaq Tataykichis qankunapaq juchaykichista pampachallasunkichistaqmi;
 11. Chaywampas qankunachus runamasiykichiswan mana pampachakumunkichis chhikaqa,
 12. janaqpachapi kaq Tataykichisqa manallataqmi qankunaman juchaykichismanta pampachasunkichischu.

Dios Tatanchispaq Musuq Rimayninkuna: San Mateo Sumaq Evangeliota Willan. Sociedades Biblicas Unidas, 2006. Bible.is ñisqapi ñawinchay, rimasqatapas uyariy. Gospelgo.com ñisqapi ñawinchay.

(rapip qallarinanman)

 

Tatayku: Quechua sudboliviano / Qullasuyu runasimi (Dios parlapawanchej 1976).

Mt 6:5-15

 1. Diosmanta mañacuspa ama puraj uyajina caychejchu. Paycunaka tantacuna-wasispi jatun plazaspiwan sayaricuspa Diosmanta mañacuyta munancu runas ricunallancupaj. Niyquichej chekatapuni paycunaka ruwaskancumanta tucuyta jap'iskancutaña.
 2. Kanrí wasiyquiman yaycuspa sapallayqui Diosmanta mañacuy. Puncuyquita wisk'aspataj pacaypi caj Dios Tatayquimanta mañacuy. Pacaypi ricoj Tatayquitaj ruwaskayquimanjina kosonka.
 3. Diosta mana rejsejcunaka ashqha cutista khasi palabrasllawan Diosmanta mañacuncu. Kancunarí ama paycunajina mañacuychejchu. Paycuna ashqha parlaskancuwan uyariskas cayta yuyancu.
 4. Chayraycu ama paycunajinaka caychejchu. Dios Tatayquichejka pisichicuskayquichejta yachanña manaraj paymanta mañacushajtiyquichej.
 5. Chayraycu kancunaka cayjinallata mañacunayquichej tiyan:
  Janaj pachapi caj Tataycu, Tucuy runas sutiyquita yupaychachuncu cheka Dios caskayquiraycu.
 6. Mayta munaycu tucuyta camachinayquita. Janaj pachapi munayniyqui ruwacushan, ajinallataj cay pachapipis ruwacuchun.
 7. Causanaycupaj miqhunaycuta kowaycu cunan p'unchay.
 8. Juchasniycuta khechuspa perdonawaycu. Nokaycumanpis juchata ruwajcunata perdonaycu, ajinallatataj.
 9. Callpachawaycu jatun llaquiycunapi ama juchallicunaycupaj. Astawanpis wakaychawaycu juchallichiyta munajpa atiyninmanta.
  [Kanka wiñaypaj camachinqui. Tucuy atiyniyoj, may curajpaj, jatunchaskapis canqui.]
  Ajina cachun.
 10. Kancunaman juchata ruwasojcunata perdonaspa konkapuwajchej chayka, janaj pacha Dios Tatayquichejpis juchasniyquichejta perdonaspa khechusonkachej.
 11. Kancunaman juchata ruwasuskancuta mana konkapuwajchejchu chayrí, Dios Tatayquichejpis nillataj juchasniyquichejta perdonaspa khechupusonkachejchu.

Dios Tatanchispaq Musuq Rimayninkuna ñisqapi qillqa kamaypi hina qillqasqa:

 1. Dyusmanta mañakuspa ama puraq uyajina kaychikchu. Paykunaqa tantakuna-wasispi jatun plasaspiwan sayarikuspa Dyusmanta mañakuyta munanku runas rikunallankupaq. Niykichik chiqatapuni paykunaqa ruwasqankumanta tukuyta jap'isqankutaña.
 2. Qanrí wasiykiman yaykuspa sapallayki Dyusmanta mañakuy. Punkuykita wisq'aspataq pakaypi kaq Dyus Tataykimanta mañakuy. Pakaypi rikuq Tataykitaq ruwasqaykimanjina qusunqa.
 3. Dyusta mana riqsiqkunaqa ashkha kutista qhasi palabrasllawan Dyusmanta mañakunku. Qankunarí ama paykunajina mañakuychikchu. Paykuna ashkha parlasqankuwan uyarisqas kayta yuyanku.
 4. Chayrayku ama paykunajinaqa kaychikchu. Dyus Tataykichikqa pisichikusqaykichikta yachanña manaraq paymanta mañakushaptiykichik.
 5. Chayrayku qankunaqa kayjinallata mañakunaykichik tiyan:
  Janaq pachapi kaq Tatayku, Tukuy runas sutiykita yupaychachunku chiqa Dyus kasqaykirayku.
 6. Mayta munayku tukuyta kamachinaykita. Janaq pachapi munayniyki ruwakushan, ajinallataq kay pachapipis ruwakuchun.
 7. Kawsanaykupaq mikhunaykuta quwayku kunan p'unchay.
 8. Juchasniykuta qhichuspa pirdunawayku. Nuqaykumanpis juchata ruwaqkunata pirdunayku, ajinallatataq.
 9. Kallpachawayku jatun llakiykunapi ama juchallikunaykupaq. Astawanpis waqaychawayku juchallichiyta munaqpa atiyninmanta.
  [Qanqa wiñaypaq kamachinki. Tukuy atiyniyuq, may kuraqpaq, jatunchasqapis kanki.]
  Ajina kachun.
 10. Qankunaman juchata ruwasuqkunata pirdunaspa qunqapuwaqchik chayqa, janaq pacha Dyus Tataykichikpis juchasniykichikta pirdunaspa qhichusunqachik.
 11. Qankunaman juchata ruwasusqankuta mana qunqapuwaqchikchu chayrí, Dyus Tataykichikpis nillataq juchasniykichikta pirdunaspa qhichupusunqachikchu.

Dios parlapawanchej. El Nuevo testamento de Nuestro Señor Jesucristo en Quechua (Central de Bolivia), 1976, Liga Bíblica Internacional. 2a ed., 2011, Wycliffe Inc. (scriptureearth.org, pdf 6,3 MB).

(rapip qallarinanman)

 

Tatayku: Quechua sudboliviano / Qullasuyu runasimi (Diosmanta Qhelqa 1993)

Mt 6:5-15

 1. Diosmanta mañakuspaqa, ama puraj uyas jina kaychejchu. Paykunaqa sayaykukuspa, Diosmanta mañakunku sinagogaspi, plaza esquinaspi ima, runaswan rikuchikunankupaj. Cheqatapuni niykichej: Ñapis paykunaqa t'inkayojña kanku.
 2. Qanrí Diosmanta mañakunaykipajqa, cuartoykiman yaykuy; punkuykita wisq'aykamuspataj, pakaypi Tataykimanta mañakuy. Pakaypi mañakusqaykita rikusoj Tataykitaj t'inkaykita qosonqa.
 3. Diosmanta mañakuspaqa, ama kutipakuspa ashkhata parlaychejchu Diosta mana rejsejkuna jinaqa. Paykunaqa yuyanku uyarichikunankuta ashkhata parlasqankurayku.
 4. Ama qankunaqa paykuna jina kaychejchu. Tataykichejqa yachanña imaykichejchus pisisqanta, manaraj paymanta mañakushajtiykichej.
 5. Chayrayku qankunaqa kay jinata mañakunkichej:
  Janaq pachapi kashaq Tatayku, sutiyki jatunchasqa kachun.
 6. Reinoyki jamuchun, munayniykitaj ruwasqa kachun, imaynachus janaj pachapi, ajinallataq kay pachapipis.
 7. Sapa p'unchay t'antaykuta kunan qowayku.
 8. Juchasniykuta pampachapuwayku, imaynatachus noqaykupis contraykupi juchallikojkunata perdonapuyku, ajinata.
 9. Amataj saqeychu juchaman tanqasqa kanaykuta, astawampis, jark'awayku sajramanta.
  [Imaraykuchus Qampatamin reino, atiy, jatunchasqa kay ima, wiñaypa wiñayninkama.]
  Ajina kachun.
 10. Sichus contraykichejta juchallikojkunata perdonankichej chayrí, ajinallatataj janaj pachapi kashaj Tataykichejpis juchasniykichejta pampachanqa.
 11. Runas contraykichejta juchallisqankutachus mana perdonankichej chayqa, Dios Tataykichejpis manallataj juchasniykichejta pampachanqachu.

Diosmanta Qhelqa: Mateoj Qhelqasqan. Sociedad bíblica boliviana, 1993. Bible.is ñisqapi ñawinchay, rimasqatapas uyariy.

(rapip qallarinanman)

 

Ñukanchik Yaya: Quichua del Ecuador - Kichwa shimipi (Apunchic Jesucristopac Mushuc Testamento 1954).

Mt 6:5-15

 1. Mañacushpaca, ishcay shungucuna shina ama caichu; paicuna ari tandana huasipi ñan patacunapi shayarishca Diosman mañanata munancuna, runapac ricushca cangapac; shuti nini, ña pagota charincuna.
 2. Canca mañacushpa, ucuman yaicuy, punguta huichcashpa, pacallapi tiyacuc Yayaman mañay; pacallapi ricuc Yaya ricunapi canta pagangami.
 3. Cancuna mañacushpaca, chaillata ama cutin cutin nichic, Carurunacuna rurashca shina: ashca rimashcaraicu uyashca cashun, yuyancuna ari.
 4. Cancuna ari ama paicuna shina caichic; Yayaca yachan ari, cancuna imallata charina cashca, cancuna manarac mañashpa.
 5. Cay shinata mañaichic ari:
  Ñucanchic Yaya jahua pachapi tiyacuc, shutiiqui acllashca cachun.
 6. Cambac capac suyu shamuchun, cambac munay rurashca cachun cay pachapi, janac pachapi shina.
 7. Cunan punllapac micunata cunampac ñucanchicman cuy.
 8. Dibishcata ñucanchicman quishpichi, ñucanchicpish dibihuaccunata quishpichishca shina.
 9. Juchanayaipi ama pushahuaichu, millaimanta huacaichihuay;
  [cambacmi ari capac suyu, pudipish, sumaipish canmi, huiñaicama.
  Amen.]
 10. Cancuna ari runacunaman juchallishcata quishpichicpi, jahua pacha Yayapish cancunata quishpichinga.
 11. Runacunaman juchallishcata mana quishpichicpica, Yayapish cancunapac juchallishcata mana quishpichingachu.

Apunchic Jesucristopac Mushuc testamento. El Nuevo Testamento en Quichua del Ecuador y Español. Sociedades Bíblicas Unidas, Quito 1954, 773 pp. Uyaychaq: Julia D. Woodward. Apunchic Jesucristopac Alli Huillay San Mateo Quillcashca, p. 17.

(rapip qallarinanman)

 

Ñukanchik Yaya: Quichua del Ecuador - Kichwa shimipi (Leonidas Proaño, Jesucristopaj Alli Huillai 1972).

Mt 6:5-15

 1. Diosman mañacushpa ama ishqui ñahui runacuna shina caichij, paicunaca Sinagoga nishca crijcunapaj tandanacuipi, plazacuna cuchucunapi shayarishpa Diosman mañancuna, gentecuna paicuna Diosman mañacujta ricuchun munashpa. Cancunaman verdadta nini: paicuna ñami pagota chasquishcacuna.
 2. Can Diosman mañasha nishpaca cambaj huasi ucupi yaicui, punguta huishcai, chaipi pacalla tiyacuj Taita Diosman mañai; Diosca pacalla cashcacunata ricushpa alli pagota canman cungami.
 3. Can Diosman mañacushpaca ama aucacuna shina achca shimicunata rimangui; paicunaca: achcata rimashpami Taita Diosca uyahuanga", yuyancuna.
 4. Ama paicuna shina tucuichij; Taita Diosca allimi yachan cancuna imalla ministishata, cancuna manaraj mañajpipish.
 5. Cancunaca chasnami Diosman mañanguichij:
  Ñucanchij Yaya, jahua pachapi tiyacuj, shutiqui muchasca cachun;
 6. cambaj jatun pudi ñucanchijman shamuchun, munaiquilla rurarichun cai pachapi, jahua pachapi shina.
 7. Ñucanchij punshapi micuna tandata cunan punshapipish carahuai,
 8. ñucanchij juchacunata quishpichi, ima shina ñucanchijman dibijcunata quishpichinchij;
 9. ama juchanayaipi urmachun saquichu, tucui llaquimanta ñucanchijta huacaichi.
  [...]
 10. Piñachij runacunata cancuna quishpichijpi, jahua pacha Taita Dispish cancunata quishpichinga;
 11. piñachij runacunata cancuna mana quishpichijpi, cancunapaj Taita Dispish cancunapaj juchacunata mana quishpichingachu.

Jesucristopaj Alli Huillai Evangelio Nishca. Los Evangelios en Quichua. Uyaychaq: Leonidas E. Proaño. Editorial Don Bosco, Quito 1972. 437 pp.

(rapip qallarinanman)

 

Ñukanchik Yaya: Quichua del Ecuador - Kichwa shimipi (Pachacamacpac Quillcashca Shimi 1997).

Mt 6:5-15

 1. Cancuna mañashpaca, ama ishcaisiqui-shuncu runacuna shina caichicchu, runacuna paicunata ricuchun munashpa paicunaca sinagogacunapi, catuc-rantic-panpacunapac cuchupi alli shayarishpa mañanata yachan. Ñucaca shutintacmari nini: paicunapac japinata ña chasquishcacunami.
 2. Caipac ranti, can mañacricushpaca, canpac ucuman yaicushpa puncuta huichcashpa, chaipi carilla canpac Yayata mañai. Shinami canta ricuc Yayaca canman japinata ticrachincami.
 3. Cancunaca yayata mañashpaca, Pachacamacta mana ricsic runacuna shina ama yapata rimaichicchu, paicunaca achcata rimacpimi, yayaca uyanca.
 4. Cancunaca ama paicuna shina caichicchu, cancunapac Yayaca manarac mañaillapitac cancunapac mutsucunata yachanmi.
 5. Cancuna mañashpaca cashna mañaichic:
  Ñucanchic Yaya Sumac Achicpachapi tiyacuc, canpac Shutica muchashca cachun,
 6. quiquinpac Sumac Pacha ñucanchicman shamuchun, allpa-pachapi Jahua pachapi shina canpac munai pactarichun.
 7. Ñucanchic tantata cunan punchanpi carahuai;
 8. ñucanchic juchacunata quishpichihuai, imashinami ñucanchic phiñachihuaccunata quishpichinchic;
 9. ama juchanayaipi urmachun saquichu, millaicunamanta ñucanchicta quishpichi.
  [...]
 10. Cancunaca runacunaman paicunapac phiñachinata quishpichicpica, cancunapac Sumac-pacha Yayaca cancunatapash quishpichincami;
 11. Shinapash, cancuna runacunata mana quishpichicpica, cancunapac Yayapash cancunapac juchacunata mana quishpichincachu.

Pachacamacpac Quillcashca Shimi. Edición bilingüe quichua-castellano. San Pablo, Madrid 1997. Ticraccuna: Bernarda Ortiz, Antonio Brescuani. 901 pp. ISBN 8428520259.

(rapip qallarinanman)

 

Ñukanchik Yaya: Quichua Chimborazo, Ecuador - Chimpurasu Kichwa (Dios Rimashca Shimicunami 1989).

Mt 6:5-15

 1. Canca Taita Diosta mañacushpaca, ama chai alli ricurisha nijcuna shina mañangui. Paicunaca shujtajcuna ricuchun nishpallami Israelcuna tandanacuna huasicunapi, ñan muyurincunapipish shayarishpa Taita Diosta mañancuna. Paicuna chashna rurashcamantaca caillapitajmi allitaca japin. Chashnami tucun.
 2. Ashtahuanpish can mañashpaca cambaj huasiman yaicui, punguta huichcai. Chaipi cambaj Yayata pacallapi mañangui. Can chashna pacalla mañashcamantaca pacallatapish ricuj cambaj Yayami tucuicunapaj ñaupajpi canmanca allita cunga.
 3. Cancuna mañacushpaca, chaillatataj cutin cutin rimarishpa ama mañaichijchu. Diosta mana cazujcunallami Dios uyangami yuyashpa cutin cutin chaillatataj rimarishpa mañancuna.
 4. Cancunaca ama paicuna shina rimarishpalla Taita Diosta mañaichijchu. Cancuna manaraj mañajpimi, cancunapaj Yayaca imalla illashcata ña yachan.
 5. Chaimanta cancunaca cashna mañaichij:
  Jahua pachapi caj ñucanchij Yaya, cantaca tucuicuna alli nichun.
 6. Can mandana punlla shamuchun. Ima shinami jahua pachapi can munashcata ruracun, shinallataj cai pachapipish can munashcata rurachun.
 7. Ñucanchij micunata cunan punllapish cuhuai.
 8. Ima shinami shujtajcuna ñucanchijta ima mana allita rurashcacunata perdonashcanchij, shinallataj ñucanchij juchacunatapish perdonapai.
 9. Shinallataj mana allita rurana yuyaita jarcapangui, tucui millaimantapish huaquichihuangui.
  [Huiñaicama canca jatun mandaj, tucuita rurai tucuj, alli sumajmi cangui.]
  Chashna cachun.
 10. Shujtajcuna ima mana allita rurashcacunata cancuna perdonajpica, jahua pacha cancunapaj Yayapish cancunapaj juchacunataca perdonangami.
 11. Shinallataj cancunaca shujtajcuna ima mana allita rurashcacunata mana perdonajpica, cancunapaj Yayapish cancunapaj juchacunataca mana perdonangachu, nirca.

Dios Rimashca Shimicunami: San Mateo 6:9-13. Sociedad bíblica ecuatoriana, Quito 1989.

(rapip qallarinanman)

 

Ñukanchik Yaya: Quichua Chimborazo, Ecuador - Chimpurasu Kichwa (Dios Rimashca Shimicunami 2004).

Mt 6:5-15

 1. Taita Diosta mañacushpaca, mishqui shimi jayaj shungucuna rurashca shinaca ama ruranguichij. Paicunaca runacunapi alli ricuringa raiculla mañacushcamanta sinagogacunapi, ñan muyurincunapi shayarishpa mañanatami munancuna. Chashna rurashcamantaca runacuna alli nishcallatami paicuna japina cashcataca ña japincuna. Chaica chashnatajmi.
 2. Ashtahuanpish can mañashpaca, huasiman yaicushpa, punguta huichcari. Chaipi cambaj Yayataca pacallapi mañangui. Can chashna mañashcamantaca pacallatapish ricuj cambaj Yayaca, tucuicunapaj ñaupajpimi can japina cashcata cunga.
 3. Mañacushpaca cutin cutin ama chaillatataj rimarishpa mañaichijchu. Taita Diosta mana rijsijcunami paicunapaj dios uyangapishchari yuyashpa chashna mañancuna.
 4. Cancunaca ama paicuna shina mañaichijchu. Cancunapaj Yayaca, imalla illashcataca ñami ñaupaman yachan.
 5. Chaimanta cancunaca cashna mañanguichij:
  Jahua pachapi caj ñucanchij Yaya, cambaj jucha illaj shutitaca, alli nishca cachun.
 6. Can mandana punlla ña chayamuchun. Ima shinami jahua pachapi can munashcata ruracun, shinallataj cai pachapipish can munashcata rurachun.
 7. Cunan punlla micunata ñucanchijman cuhuai.
 8. Ima shinami shujtajcuna ñucanchijta ima mana allita rurashcacunata perdonanchij, shinallataj quiquinpish ñucanchij juchacunata perdonapai.
 9. Ima mana allipi urmachun ama saquihuangui. Tucui millaimanta huaquichihuangui.
  [Mandanapish, tucuita rurai tucuj canapish, jatun nishca canapish cambajmi. Chaica huiñai huiñaita chashna nishca cachun.]
  Chashna cachun.
 10. Shujtajcuna cancunata ima mana allita rurajpi cancuna paicunata perdonajpica, jahua pachapi caj cancunapaj Yayapish cancunapaj juchacunata perdonangami.
 11. Shujtajcuna cancunata ima mana allita rurajpi cancuna mana perdonajpica, cancunapaj Yayapish cancunapaj juchacunata mana perdonangachu.

Dios Rimashca Shimicunami: San Mateo. Sociedad bíblica ecuatoriana, Quito 2004. Youversion.com nishkapi killkakatina.

(rapip qallarinanman)

 

Ñukanchik Yaya: Quichua Chimborazo, Ecuador - Chimpurasu Kichwa (Mushuj Testamento Diospaj Shimi 2010).

Mt 6:5-15

 1. Canca, Diosta mañacushpaca, ama chai mishqui shimi, jayaj shungucuna shina mañangui. Paicunaca, shujtajcuna ricuchun nishpallami, tandanacuna huasicunapi, ñan muyurincunapi shayarishpa Diosta mañancuna. Chashna rurashpaca, caillapitajmi japisha nishcata japincuna. Chashnatajmi tucun.
 2. Ashtahuanpish can mañashpaca, cambaj huasiman yaicui, punguta huichcari. Chaipi cambaj Yayataca, pacallapi mañai. Can chashna pacallapi mañashcamantaca, pacallatapish ricuj cambaj Yayami, tucuicunapaj ñaupajpi can mañashcataca cunga.
 3. Cancuna mañacushpaca, ama chaillatataj cutin cutin rimarishpa mañaichijchu. Diosta mana ca?ujcunallami, Chashna mañajpica Diosca uyangami yuyashpa, cutin cutin chaillatataj rimarishpa mañancuna.
 4. Ama paicuna shina mañaichijchu. Cancunapaj Yayaca, cancunapaj imalla illashcataca, cancuna manaraj mañajllapitaj ña yachanmi.
 5. Chaimanta, cashna mañaichij:
  Jahua pachapi caj ñucanchij Yaya, cantaca jucha illaj cashcamanta tucuicuna alli nichun.
 6. Can mandana punlla shamuchun. Jahua pachapi shinallataj, cai pachapipish Can munashca rurarichun.
 7. Punllanta caraj shinallataj, cunapish micunata carahuai.
 8. Ñucanchijta llaquichijcunata ñucanchij perdonashca shinallataj, ñucanchij juchacunatapish perdonapai.
 9. Imapi mana alli munaicuna shamujpipish, ama urmachun saquihuanguichu. Millaipaj maquimanta huaquichihuangui.
  [Canca, huiñaita Jatun Mandaj, tucuita rurai tucuj, alli, sumajmi cangui.]
  Chashna cachun nishpa mañanguichij.
 10. Cancunata llaquichijcunata perdonajpica, jahua pacha cancunapaj Yayapish cancunapaj juchacunataca perdonangami.
 11. Cancunata pi llaquichijpi mana perdonajpica, cancunapaj Yayapish cancunapaj juchacunataca mana perdonangachu.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi: San Mateo. Biblica Inc., 2010. Youversion.com nishkapi killkakatina. Gospelgo.com nishkapi killkakatina.

(rapip qallarinanman)

 

Ñukanchik Taytalla: Quichua Imbabura, Ecuador - Imbabura Kichwa (Diospaj Shimi, 2010)

Mt 6:5-15

 1. Diosta mañajushpaca, ama mishqui shimi jayaj shungucuna mañanshnaca mañanguichu. Gentecuna ricuchun yashpallami, tandanajuna huasicunapi, ñan tigranacunapi shayarishpa mañanajun. Na llullashpami, cangunataca cashna nini: Chashnacunaca, caipillatami paicuna japinataca ña japinajun.
 2. Ashtahuangarin ñavipi na ricurij cambaj Taitataca, huasi ucuman yaicushpa, pungutapash vicharishpa mañangui. Chashna pacalla mañajujta ricujuj cambaj Taitami, tucuicuna ricujta canman caranga.
 3. Diosta mañanajushpaca, ama chai shimicunatallata cutin cutin tigrashpa mañanguichu. Diosta na cazujcunallami, chashna mañajpimi uyanga yashpa, cutin cutin chaitallata tigrashpa mañanajun.
 4. Cangunaca, na paicunashna ruranachu canguichi. Ashtahuangarin canguna nara mañajpillatami, cangunapaj Taitaca canguna imaguta minishtijtapash ña yachan.
 5. Chaimandami, cashna nishpa mañana canguichi:
  Jahua pachapi tiajuj ñucanchi Taitalla, cambaj jucha illaj shutiguca, alicachi tucushca cachun.
 6. Can mandanaca, ucha chayamuchunmi munanchi. Imashnami jahua pachapica can munashcashna ruranajun, chashnallata cai pachapipash, can munashcashna ruranajushpami ali canman.
 7. Punllandi ñucanchi micunagutaca, cunan punllapash carahuailla.
 8. Ñucanchita ima nalita rurashcacunata ñucanchi cungashcashnallata, ñucanchi ima juchata rurashcatapash cungapailla.
 9. Juchata rurana munaicunamandapash jarcahuangui. Ashtahuangarin ima nalimandapash huacaichihuangui.
  [Tucuita mandanapash, ninan ushaipash, ninan punchapambagu canapash, causaita causaicaman cambajmi.]
  Shina cachun nishpami, mañana canguichi.
 10. Cangunata shujcuna ima nalita rurashcata cungajpica, jahua pachapi tiajuj cangunapaj Taitami, cangunapaj juchacunatapash anchuchinga.
 11. Ashtahuangarin cangunata imatapash nalita rurajcunata na perdonajpica, cangunapaj Taitapash, canguna rurashca juchacunataca na anchuchingachu.

Diospaj Shimi: San Mateo. Sociedad bíblica ecuatoriana, Quito 2010. Youversion.com nishkapi killkakatina.

(rapip qallarinanman)

 

Ñukanchik Taytalla: Quichua Cañar, Ecuador - Kañari Kichwa (Dios Rimashcata Quillcashcami 2010).

Mt 6:5-15

 1. Cancuna Diosta mañashpaca, ama chai mishqui shimi jayac shungucuna shina mañaichicchu. Paicunaca gentecuna ricuchunmi, plaza esquinacunapi, tandanacuna huasicunapi shayarishpa mañancuna. Chashna ruhuashpaca, cai pachapacllami alli nishca cancuna. Chaica chashnatacmi can.
 2. Canta Diosta mañashpaca, ucuman yaicushpa, punguta huichcashpa canta Mandac Diosta pacalla mañai. Chashna mañacpica, pacallata ricuc Diosca, can japina cashcata cungami.
 3. Diosta mañashpaca, ama chai Diosta mana ricsiccuna shina cutin cutin chaillatatac rimashpa mañaichicchu. Paicunaca "Chashna mañacpica Diosca uyangami" yuyashpami, chashnaca mañancuna.
 4. Ama cancunaca paicuna shina mañaichicchu. Cancunapac Diosca imalla illashcataca cancuna manarac mañacpimi, ña yachan.
 5. Cancuna mañashpaca:
  Jahua pacha ñucanchic Taitalla, cambac shutitaca, tucuilla alli nishca cachun.
 6. Can mandana punzha shamuchun. Ima shinami jahua pachapi can munashca ruhuaricun, chai shinallatac cai pachapipish ruhuarichun.
 7. Punzhanta micuna tandataca, cunan punzhapish carai.
 8. Ima shinami ñucanchic mana allita ruhuaccunata perdonanchic, shinallatac ñucanchic juchacunatapish perdonai.
 9. Ama ima millaipi urmachun saquinguichu, tucui mana allimanta huacaichingui.
  [Canmi huiñai huiñaita tucuita mandacpish, tucuita ruhuacpish, sumaimana cushicuipish cangui.
  Chashna cachun] nishpa mañanguichic.
 10. Shuccuna ima mana allita ruhuashcata perdonacpica, jahua pachapi tiyac cancunapac Diospish cancunata perdonangami.
 11. Ashtahuanpish cancuna ima mana allita ruhuashcata mana perdonacpica, Diosca cancunapac juchacunataca mana perdonangachu.

Dios Rimashcata Quillcashcami: San Mateo. Sociedades bíblicas unidas, Quito 2010. Youversion.com nishkapi killkakatina.

(rapip qallarinanman)

 

Ñukanchik Taytalla: Quichua de Salasaca, Ecuador - Salasaka Kichwa (Jesucristo Imashna Causashcada Imada Yachachishcada Parlaj-Libromi 1973).

Mt 6:5-15

 1. Taita Diosta can mañagushaga, ama chi allibi ricurisha nijcuna shina mañangui. Paigunaga shujcuna ricuchun yuyashallami Israelguna tandanucuna huasigunabi, ñan quingugunabibish shayarisha mañanguna. Paiguna shina rurashcamundami caillabidij allida japin. Shinaldijmi gan.
 2. Shina gaquibish ashtanbish can mañashaga cambuj huasi ucumun huaigui, pungudabish ichcari. Chibimi cambuj Taitada pacalla mañangui. Can shina pacalla mañashcamundaga pacalladabish ricuj cambuj Taitallami tuquigunabuj ñaubuqui canmunga allida cunga.
 3. Canguna mañagushaga cutin cutin chilladadij nisha ama mañanguichichu. Diosta mana cazujcunallami Dios uyangami yuyasha cutin cutin chilladadij nisha mañanguna.
 4. Cangunaga ama paiguna shina chilladadij nisha mañanguichichu. Canguna manarij mañajllabidij, cangunabuj Taitaga ima illashcadabish ñami yachan.
 5. Chimunda cangunaga cashna mañana ganguichi:
  Jahua pachabi tiyaj ñucuchij Taitahualla, candaga tuquiguna allimi nishca gachun.
 6. Can mandana punlla shamuchun. Imashnami jahua pachabi cambuj munida ruranguna, shinalayaldij cai pachabibish cambuj munida rurashca gachun.
 7. Ñucuchij micuna tandada cunun punllabish carabangui.
 8. Imashnami shujcuna ñucuchida ima mana allida rurashcagunada perdonarganchi, shinalayaldij ñucuchij juchagunadabish perdonabai.
 9. Shinaldij mana allida rurana yuyigunada jarcabangui, tuqui mana allimundabish huaquichibangui.
  [Tuqui tempo canga jatun Mandaj, tuquida ruri pudij, alli cuillami gangui.]
  Shina gashca ganmun.
 10. Shujcuna ima mana allida rurashcagunada canguna perdonaquiga, jahua pachabi tiyaj cangunabuj Taitabish cangunabuj juchagunadaga perdonangami.
 11. Shinaldij cangunaga shujcuna ima mana allida rurashcagunada mana perdonaquiga, cangunabuj Taitabish cangunabuj juchagunadaga mana perdonangachu — nirga.

Jesucristo imashna causashcada imada yachachishcada parlaj libromi. Quichua del Ecuador dialecto de Salasaca Provincia de Tungurahua. Uyaychaq: Günter Schulze, Sociedades Bíblicas Unidas (United Bible Societies), 1973. 160 pp.

(rapip qallarinanman)

 

Ñukanchik Tayta: Quichua de Salasaca, Ecuador - Salasaka Kichwa (Diosbuj Shimi: Mushuj Testamento 2013).

Mt 6:5-15

 1. Canguna Diosta mañushaga ama imadash nij tucushalla ishqui siquiguna laya gaichichu. Paigunami manchanaidi Diosta mañungu munujcunashca genteguna ricuchun nishalla, shinushami Diosmunda yachana huasigunabi shinaidi genteguna purina ñan manyagunabish shayarisha mañunguna. Shinushaga cabishcadami nini, paigunaga ‘Alligunamigun,’ nisha genteguna parlushcaidami japingaguna.
 2. Ashtan canga Diosta mañushaga cambuj ucumu huaigusha punguda ichcusha pacalla cambuj Taitada mañungui. Taita Dios pacalla rurushcada ricujca, alli cumbidanadami canmu cunga.
 3. Diosta mañushaga Paida na rijsijcuna mañushca layaidi ama chi shimigunalladadij ñalla ñalla mañunguichichu. Paigunaga taugalladi shimigunada parlarishcamundaga, 'Uyushcami gashun,' nisha yuyunguna.
 4. Shinushaga ama paiguna laya gaichichu. Imada ministishcadash canguna nariquish mañujllabidimi cambuj Taitaga ña yachun.
 5. Cangunaga cashna laya mañunguichi,
  Jahua pachabi tiyuj ñucuchij Taita Dioslla, Can jucha illuj gashcamunda, 'Alli' nishca gachun.
 6. Cambuj mandana shamuchun. Ima layami Can munashcada jahua pachabi rurushca gan, shinaidi cai pachabish rurushca gachun.
 7. Ñucuchimu p'unllandi ministishca micunada cunun carabai.
 8. Ñucuchida na alli rurujcunada perdonaganchimi, shinaidi ñucuchij juchagunada perdonabai.
 9. Jucha ruranagunabi urmachunga amalladi saquibaichu, ashtangarin na alligunamunda huaquichibai.
  [Canga jatun mandujma, tuquida ruri pudijma, tuquiguna canda jatunyachishcabish uni unidami gangui.
  Shina gachun.]
 10. Jesús yachachish catishaga, Shujcuna cangunada na alligunada rurusha p'iñachijcunada perdonaquiga, cangunaj jahua pachabi tiyuj Taita cangunadash perdonangami.
 11. Ashtangarin shujcunada na perdonaquiga, cangunaj juchagunadash cangunaj Taita na perdonangachu, niga.

Diosbuj Shimi: Mushuj Testamento. Caibi Mushuj Testamentomunda escribichishcagunada liyi pudingui. Jesusmunda escribichishcagunaga: San Mateo.

(rapip qallarinanman)

 

Ñukanchik Yaya: Quichua del Napo, Ecuador - Napuruna Kichwa (Colegio Don Bosco 1988).

Mt 6:5-15

 1. Cancuna Dios—huan rimarishpa, ama llullacamacuna shina raichichu. Paicuna shayarishpa, tucuicunapac ñaupacpi, tantarina huasicunapi, callecunapi Dios-huan rimac canacun, runacuna paicunata ricuncapac. Shuti cancunata nini: Cuyanata ña chasquinurca.
 2. Can Dios-huan rimarishpa, huasi ucuman yaicunqui: puncuta huichcashpa, pacallapi tiyac canpac Yaya Dios—huan rimanqui. Pacallapi ricuc canpac Yaya Dios canta cuyancami.
 3. Can Dios—huan rimarishpa, ama achca shimicunata rimanquichu; Diosta mana ricsiccuna achca yanca shimicunata rimanun "Dios uyahuancami" nishpa yuyarishpa.
 4. Ama paicuna shina ruraichichu; Dios cancuna mutsushcata yachanmi, cancuna chaira mana mañacpi.
 5. Chairaicu cashna rimanquichic:
  Ñucanchic jahua pachapi tiyac Yaya, tucuicuna canta ricsinuchun.
 6. Can Apu tucuncapac shamui. Canpac munai rurarichun cai allpapi jahua pachapi rurarishca shina.
 7. Ñucanchic mutsushca tantata cunan puncha ñucanchicman cui.
 8. Ñucanchic manalli rashcata perdonapai, ñucanchicpash shuccuna ñucanchicman manalli rashcata perdonanchic.
 9. Juchanayaipi urmancapac ñucanchicta ama saquichu; manallimanta ñucanchicta quishpichi.
  [...]
 10. Cancuna perdonacpi shuccuna cancunaman manalli rashcata, jahua pachapi tiyac Yayapash cancunata perdonanca;
 11. ranti, cancuna shuccunata mana perdonacpi, cancunapac Yaya mana perdonancachu cancunapac juchacunata.

Colegio Don Bosco nishkapaq tikrashka (Diospak mushu kushka shimi). Colegio Don Bosco, 1988. Bible.is nishkapi killkakatina, rimashkatapash uyarina.

(rapip qallarinanman)

 

Ñukanchik Yaya: Quichua del Tena, Ecuador - Tena Kichwa (Hermanos Libres del Ecuador 1982).

Mt 6:5-15

 1. Camba Yaya Dios pacallai ricuj, canda pagangami tucui runauna ñaupajpi.
 2. Can Diosta mañasha, ama ishqui shimiyujcuna cuinta aichichu. Paiguna shayarisha mañanara gustanaun tandarina huaisiunais, ñambi rayais, runauna paigunara ricungaj. Sirtu pacha cangunara nini, ña pagai tucunaushcami.
 3. Astaun can Diosta mañausha, camba ucui icungui, pungura ishcasha, camba pacallai tiaj Yayara mañangui. Camba pacallai ricuj Yaya tucui runauna ñaupajpi canda pagangami.
 4. Canguna mañausha, ama chillarara chillarara rimasha mañaichichu, gentilguna rashcasna. Paiguna ashca cuti rimashcamanda "Uyai tucuni," nisha iyanaun.
 5. Paiguna rashcasna ama raichichu. Canguna Yaya canguna ministishcara ña yachan, canguna manara mañajllaira.
 6. Cangunaga casna mañaichi:
  Ñucanchi ahua pachai tiaj Yaya, camba shutira ahuayachishca achu,
 7. Shamuchu camba mandana. Can munashcara rashca achu, imasna ahua pachais, shinallara cai pachais.
 8. Ñucanchi caran punzha micunara cuna punzha cuhuai.
 9. Ñucanchi manali rashcaunara perdonahuai, imasna shinallara ñucanchira manalira rajcunara perdonaunchi.
 10. Tintarinai urmangaj ama lugarda cuhuaichu ñucanchira, astaun manalimanda quishpichihuai.
  [Cambajmi mandanas, ushanas, sumajpas, huiñai huiñaigama.]
  Amen.
 11. Canguna runaunara manali rashcaunara perdonajpi, shinallara canguna ahua pachai tiaj Yaya cangunara perdonangami;
 12. astaun canguna runaunara manali rashcaunara mana perdonajpi, shinallara canguna Yaya canguna manali rashcaunara mana perdonangachu.

Hermanos Libres del Ecuador nishkapa tikrashka (Diospa mushuk paktachina shimi). Hermanos Libres del Ecuador, 1982. Bible.is nishkapi killkakatina, rimashkatapash uyarina.

(rapip qallarinanman)

 

Ñukanchik Yaya: Quichua del Pastaza, Ecuador - Pastasa Kichwa (Diospa Shimi 1992).

Mt 6:5-15

 1. Diosta mañanamanda Jesus yachachira casna nisha, Canguna Yaya Diosta cuintana uras chi yanga llullasha raccunashina ama raichichu. Paiguna tucuiguna ñaupacpi, israel tandarina huasigunais ñambigunaibihuas shayarisha Diosta rimanaun runaguna ricuhuanauchun nishalla. Sirtutami cangunata nini, paiguna chasna rasha premiota japishcashina cai pachai alabashca tucunaun.
 2. Canguna randi Dioshuan cuintasha nisha canguna huasi ucuma yaicusha punguta tapasha runagunas illashcai Yaya Dioshuan sapalla cuintasha mañanguichi. Chasna rasha cangunahua tucuita ricuc Yaya Dios pagllai premiota cushcashina cangunata balichingami tucui runaguna ricuushcai.
 3. Canguna Dioshuan cuintausha ama chillatata cuti, cuti yangalla rimanguichichu Diosta mana quiric runagunacuinta. Paiguna ashcata rimasha mañacpi Dios cuhuangami nisha yuyarinaun.
 4. Ama paigunashina ranguichichu. Dios cangunaraicu pishishcata ña yachanmi canguna chara mana tapugllaita.
 5. Astahuanbas canguna Yaya Dioshuan cuintausha casna yuyarina manguichi:
  Ñáucanchi jahuapachaibi tiyac Yaya, camba shuti balichishca achun.
 6. Camba ali mandanaga tucuibi mirarishca tucuchun. Jahuapachaibi can munashcata rashcacuinta cai pachaibihuas chasnallata rashca achun.
 7. Cunan punzha ñucanchi minishtishca micunataga cuhuai.
 8. Ñáucanchita mana alita raccunata perdunashcacuinta ñucanchitas mana alita rashcagunatas perdunai.
 9. Supai ñucanchita pandachisha nisha camacpi cuirahuai ñucanchi canda ama saquingahua.
  [Huiñaigama canmi tucuigunata mandac angui, canmi ushaita charic angui, yapa sumac angui.]
  Chasna achun. Casna nisha Yaya Dioshuan cuintana manguichi nira.
 10. Shuccuna mana alita cangunata rashcata canguna perdunacpiga jahuapachaibi tiyac Yayahuas cangunata perdunangami.
 11. Randi canguna chigunata mana perdunacpiga canguna Yaya mana perdunangachu canguna juchagunata, nira.

Diospa Shimi (mushuk paktachina shimi.). Diospa Shimi. El nuevo testamento en el idioma Quichua de Pastaza en Ecuador. Primera edición, 1992. Segunda edición, 2009. Wycliffe Bible Translators, 2009. Bible.is nishkapi killkakatina, rimashkatapash uyarina. Gospelgo.com nishkapi killkakatina.

(rapip qallarinanman)

 

Ñukanchik Yaya: Quichua del Oriente, Ecuador - Kichwa shimipi (Ñucanchi Señor Jesucristomanda Shimi 1992).

Mt 6:5-15

 1. Can Diosta mañasha, ama ishqui shimiyujguna cuenta aichi. Paiguna shayarisha mañanara gustanaun tandarina huasiunais ñambi turcarishcais, runauna paigunara ricungaj. Cierto pacha cangunara nini, ña pagai tucunaushcami.
 2. Canga Diosta mañasha nisha, camba ucui icungui, pungura ishcangui, camba pacallai tiaj Yayara mañangui. Camba pacallai ricuj Yaya tucui runa ricushcai canda pagangami.
 3. Canguna mañashaga, ama cali cali cuenta yanga rimasha mañanguichi gentilguna cuenta. Paiguna ashca cuti rimashcamanda uyashca anga iyanaun.
 4. Paiguna rashcasna ama raichichu. Camba Yaya canguna ministishcara ña yachan, canguna manara mañajllaira.
 5. Casna mañaichi:
  Ñucanchi ahua pachai tiaj Yaya, camba shuti sumacyachishca achu.
 6. Shamuchu camba mandana pacha. Can munashca rashca achu, imasna ahua pachai, shinallara cai pachais.
 7. Ñucanchi caran punzha micunara cuhuai cuna punzha.
 8. Ñucanchi manali rashcaunara perdonahuai, imasna shinallara ñucanchira manalira rajgunara perdonaunchi.
 9. Ama tentacionma pushahuaichu ñucanchira, astaun manalimanda quishpichihuai.
  [Cambajmi mandana, ushanas, sumajpas, huiñai huiñaigama.]
  Amen.
 10. Canguna runaunara paiguna manali rashcaunara perdonajpi, shinallarami camba ahua pachai tiaj Yaya cangunara perdonanga.
 11. Astaun canguna runaunara paiguna manali rashcaunara mana perdonajpi, shinallarami canguna Yaya canguna rashca manaliunara mana perdonangachu.

Nuevo Testamento Nishca. Ñucanchi Señor Jesucristomanda Shimi. Sociedades Bíblicas Unidas, Quito 1972. Gospelgo.com nishkapi killkakatina.

(rapip qallarinanman)

 

Nukanchipa Atun Taita: Inga rimaypi, Colombia (Kaipimi Taita Dius Rimaku 1996)

Mt 6:5-15

 1. Chasa­lla­ta, kam­kuna Taita Diusta mañan­gapa chaia­ura, kawa­chi­ringa­paglla mana mañan­gi­chi. Chasa rimag­kuna, tanda­ri­diru wasi­kunapi i ñambi­kuna­nigta saia­rispa­mi Taita Diusta mañan­kuna, "Sug­kuna kawa­wa­chu­kuna" iuiaspa­lla. Kasa­mi nuka nii­ki­chita: chasa rurag­kuna, ñami kaipi munas­ka­sina chaskir­ka­kuna.
 2. Kam­kunaka, Taita Diusta mañan­gapa ka­ura, ukuma iaikuspa, pungu­kuna wichka­rispa, Taita Dius kam­kunapa ñawi­wa mana kawa­rigta mañan­gi­chi. Pai Taita Dius paka­lla­ta kawagmi kam­kunata imasa chaias­ka­sina karan­gapa ka.
 3. Kam­kuna Taita Diusta maña­na­ku­uraka, ikuti ikuti ianga rima­rispa mana mañan­gi­chi. Taita Diusta mana rigsig­kuna­mi iuian­kuna, chasa ikuti ikuti rima­rispa maña­ura, Taita Dius uian­gapa kagta.
 4. Kam­kunaka, mana pai­kuna­sina mañan­gi­chi. Kam­kuna manara mañagpi, kam­kunapa Taita Diuska ima minis­tis­ka­kunata ñami iachá.
 5. Chimanda kamkuna, Taita Diusta mañanakuura, kasa ningichi:
  Nukanchipa Atun Taita, suma luarpi kangi. Kam tukuipi mas alli kagta tukuikuna nisunchi.
 6. Nukanchiwa samui, iaia kangapa. Imasami suma luarpi kam munaskata rurankuna: chasallata kai alpapipas rurasunchi.
 7. Kuna puncha, tanda ministiska nukanchita karamui.
 8. Nukanchi ima pandariskakunata pasinsiai. Chasallata nukanchipas, sugkuna ima llakichiskakunata pasinsianchimi.
 9. Mana sakii, nukanchi mana alli iuiaikunata iuianakungapa. Tukui mana allikunatapas nukanchita kispichii.
  [...]
 10. Kasapas. Sug­kuna ima llaki­chis­ka­kunata kam­kuna pasin­siagpika, kam­kunapa Taita Dius suma luarpi kag­pas­mi kam­kunata pasin­sianga.
 11. Ikuti kam­kuna sug­kunata mana pasin­siagpika, Taita Diuspas kam­kuna panda­ris­ka­kunata manami pasin­sianga.

Pukyu: "Kaipimi Taita Dius Rimaku", Colombia Inga rimaipi. Wycliffe Bible Translators niskapa killkaska 1996 watapi. Bible.is nishkapi killkakatina, rimashkatapash uyarina.

(rapip qallarinanman)

 

Yayanchik: Quechua de Pastaza, Perú - Inka shimi / Pastasa Kichwa, Yaya Dyuspa Mushu Killkachishkan Shimi 1997).

Mt 6:5-15

 1. Kankuna Yaya Diosta mañahushpaykichika ama ruraychichu chay yanka nishpa rimak runakunashina, maykankunami kirichinayanahun alita kasukmi kani nishpa. Paykunaka tantarina wasikunapi, ñampikunapipas tukuy runakuna rikuhushkankunapi shayarishpankuna Yaya Diosta mañanahun. Chasna ruranahun runa masinkuna paykunata rikushpankuna rimanankunapa, chay Yaya Diosta mañak runa alita kasukmi nishpa. Alita uyawaychi. Chasna rurak runakunataka Yaya Dioska mananami kushichinkachu. Runakuna paykunata kushichishkankunallawa kiparinkakuna.
 2. Yaya Diosta mañanayashpaykika kwartuykipi yaykuy. Punkuta tapashpa sapallayki Yaya Diosta mañay. Payka kanwa tantaylla kashpan tukuy rimashkaykita uyanmi. Chasna nima pi yachashkan mañashkaykita rikushpan alita mañashkaykimanta kanta kushichinka.
 3. Ama chay mana israel runakunashina mañaychichu. Paykunaka yanka diosninkunata mañanahun chay shimikunallata achka kuti rimashpa. Chasna mañashpankuna yuyarinahun diosninkuna paykunata ashwan alita uyanankunata.
 4. Kankunaka Yaya Diosta mañahushpaykichika ama paykunashina ruraychichu. Manarapas Yaya Diosta mañahushpaykichira paymi yachan tukuy munahushkaykichita.
 5. Chayrayku kasna rimashpa mañaychi:
  Yaya Dios, kanllami kanki yayanchika. Silupi kawsak kashpayki yanapay tukuy runakuna kan yapa ali kanaykita yuyanankunapa.
 6. Kay allpata ali kamachinaykita ruray. Imashnami silupi munashkaykita ruranahun, yanapay chasnallatata kay allpapipas runakuna munashkaykita rurashpa kawsanankunapa.
 7. Karan puncha ñukanchita kuy mikunanchita.
 8. Llakichiy ñukanchita mana alita rurashkanchikunamanta. Imashnami ñukanchikuna runa masinchikunata llakichinchi mana alita ñukanchita rurashkankunamanta, chasnallatata ñukanchitapas llakichiy.
 9. Anchuchiy ñukanchita supaymanta. Ama sakiychu pantachichisha nishpa pay ñukanchita sinchita kamashpan mana alikunata rurananchipa. Ashwan kishpichiy ñukanchita tukuy mana alikunamanta.
  [...]
  Chasna kachun.
 10. Kankuna runa masikichikunata llakichishpaykichika kankunata mana alita rurashkankunamanta, silupi kawsak Yayanchimi kankunatapas tukuy millaypata rurashkaykichimanta llakichinka.
 11. Kankuna runa masikichita mana llakichishpaykichika Yayanchika manami kankunataka llakichinkachu uchaykichikunamanta.

Yaya Dyuspa Mushu Killkachishkan Shimi. Kay killkapi riman inka shimipi Yaya Diospa Wawan Jesukristu runakunata kishpichinanmanta. El Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo en el idioma quechua de Pastaza. La Liga Bíblica. Primera edición, 1997. Segunda edición, 2008. Bible.is nishkapi ñawinchay, rimashkatapas uyariy. Gospelgo.com nishkapi ñawinchay.

(rapip qallarinanman)

 

Tataynikuna: Quechua de San Martín, Perú - Lamas Kichwa (Tata Diospa Mushuk Rimanan 1992).

Mt 6:5-15

 1. Chaymanta Jesuska willarkansapa: Allipi tukushpa llullachikuk runakuna tantanakunankuna wasikunapi plasakunapi shayarinsapa oranankunapa. Chayta ruransapa runamasinkuna kawashpa rimanankunapa alli rurak kanankunata. Chashna runamasinkuna alabashpankuna premyuntashina kunsapa. Tata Dios mana nimata kunkasapachu. Kankuna ama paykunashina ruraychichu.
 2. Kankuna orashpaykichi wasikichi ukupi yaykuychi. Punkuta wichkashpa sapallaykichilla Tata Diosnikichiwan parlaychi. Pakallalla oraptikichi payka uyarishpa premyuykichita kushunkichi.
 3. Ama oraychichu chay mana judiyu runakunashina. Paykunaka amañansapa Tata Diosta mañayta kuti kuti chayllata rimashpa. Yuyansapa kuti kuti chayllata mañashpa Tata Dios ashwan allita uyarinankunata.
 4. Kankuna orashpaykichi ama paykunashina mañaychichu. Manara mañaptikichira Tataykichi Dios tukuy munanaykichita yachan.
 5. Chayrayku kashna oraychi:
  A Tata Dios, kanmi kanki altu sielupi kawsak Tataynikuna. Munanisapa tukuy runakuna rimanankunapa kan sukaman alli rurak kanaykita.
 6. Munanisapa tukuy runakunata kamachinaykipa. Roygaykisapa sielupi kawsakkuna munanaykita ruranankunashina, kay allpapipish tukuy runakuna munanaykita ruranankunapa.
 7. Tukuy diya mikunaynikunata ruranankunapa.
 8. Runamasinikuna mana allita rurawaptinkuna ñukaykuna perdonanisapa. Chashna perdonashkaynikunashina kanpish uchaynikunamanta perdonawaysapa.
 9. Supaymanta amachawaysapa. Yanapawaysapa ama supay llullachiwashpankuna mana allita rurachiwanankunapa.
  [Kanmi mana tukuyniyukta tukuy laya atipak alli kamachikuk kuyakuk kanki.]
  Chashna kachun.
 10. Chaymanta willaykichi: Runamasikichi mana allita rurashuptikichika perdonanaykichi tiyan. Kankuna perdonaptikichika sielupi kawsak Tata Dios kankunatapish mana alli rurashkaykichimanta perdonashunkichi.
 11. Mana alli rurashuknikichita mana perdonaptikichika Tata Diospish manami kankunataka perdonashunkichichu.

Tata Diospa Mushuk Rimanan. Señorninchi Jesukristu salvawananchikunapa alli rimanan San Martin kechwapi killkadu. La Liga Bíblica. Primera edición, 1992. Segunda edición, 2008. Bible.is nishkapi ñawinchay, rimashkatapas uyariy.

(rapip qallarinanman)

 

Taytanchiq: Quechua de Cajamarca, Perú - Kashamarka Kichwa (Mushuq tistamintu 2004).

Mt 6:5-15

 1. Jisusqam nirqambis: Amar chay shiminwanlla kasukuqshinaqa Tayta Dyusmanqa mañakuyllapachu. Chaqa paykunaqam ancha gustanllapa shayashpa sinaguga wasikunapi, kallikunapa iskinangunapi Dyusman mañakuyta, suqkuna rikanambaq. Piru alliptam niykillapa, paykunaqam chayshina kay bidapi alabashqakuna kashpaqa, Dyusmandaqa mana nima primyuta rinllapachu ch'askiq.
 2. Chayri qamkunaqa ama paykunashinaqa kayllapachu. Ashwanri Dyusman munashpa mañakuytaqa, uku wasikiman yaykushpa, punguykita kirpashpa, sapalaykilla Dyusman mañakuy. Chayshina mañakuptikiqam, Tayta Dyuslla uyashushpa, suq shumaq primyuta "yumbaypa ñawpambi" rin qoshuqllapa.
 3. Piru Dyusman mañakunaykillapaqa, ama kutin kutinqa rimayllapachu Dyuspi mana kriyiqkunashinaqa. Chaqa paykunaqam kutin kutin ancha mañakunllapa dyusningunaman, yuyashpa: Achkata rimashpa mañakuptiymi, dyusniykuna rinllapa uyawaq, nishpa.
 4. Amar paykunashinaqa kayllapachu. Chaqa Taytanchiq Dyusqam manaraq ni mañakuptiki, yach'anna imam faltashungi, nishpa.
 5. Chayri kayshina Tayta Dyusman mañakuyllapa:
  Taytanchiq Dyusitu syilupi kaq, qamllam ancha santu, mana nima uchayuqchu kangi. Chaymi ancha balin, yumbay runa, warmi qamtalla alabashunanllapa.
 6. Shamuyri, qamna yumbayta shumaqta kamachinayki. Qam munashqaykitar yumbay runa warmi kay pachapi ruranqallapa, anaq syilupi ruraqkunashina.
 7. Taytitu, tukuy diyapaqri mikunitayta qowayllapa.
 8. Mana allita rurashqaytapisri pirdunawayllapa, noqaykuna waq mana alli rurawaqkunata pirdunashqayshina.
 9. Dyablu munaptin tyintawaytapisri, ama dijaychu uchata rurachiwananqa. Ashwanri tukuy chay mana allikunamanda washawayllapa.
  [Tukuy imar qamtalla kasushunqa. Chaqa qamllam ancha pudirniyuqqa kangi. Qamllam ancha shumaqtaqa llipyangi.]
  Chayshinallar tukuy tyimpu kanqa, nishpa.
 10. Chayri yumbay dañachishuqkunata pirdunayllapa. Chaqa mayqan runa ichu warmi mana allita rurashuptin, qamkuna pirdunaptikiqam, syilupi kaq Tayta Dyuspis uchaykimanda rin pirdunashuq.
 11. Piru paykunata mana pirdunaptikiqam, Taytanchiq Dyuspis mana rinchu pirdunashuqllapa.

Mushuq tistamintu. El Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo en el quechua de Cajamarca. La Liga Bíblica. Primera edición, 2004. Segunda edición, 2008. Bible.is nishqapi ñawinchay, rimashqatapas uyariy. Gospelgo.com nishqapi ñawinchay.

(rapip qallarinanman)

 

Taytayllapa: Quechua de Lambayeque, Perú - Inkawasi-Kañaris Kichwa (Mushuq Testamento 2004).

Mt 6:5-15

 1. Qamkuna Dyusman mañakurqa, amami Dyusta yanqa kasuq tukuq runakuna yupayqa kayllapachu. Chaqa, paykunaqami chay tantakananllapa wasikunapi, chay may iskinakunapi ima sharla Dyusman mañakuyta kusalata munanllapa. Chaynuqami paykunaqa ruranllapa runakuna rikar alabananllapalapaq. Chaymi nishunillapa: Paykunaqami chay runa masinkuna alabashanlawanna kidanqallapa nir.
 2. Piru qam mañakurqami wasikiman yaykur, punkuykita kirpakur Taytayki Dyus chaypi qamlawan kaqman mañakunki. Chaynu ruratki chay qamlawan kaq Dyusniki rikashurqami kusala shumaq imata qur yanapashunqa.
 3. Chaynulla qamkuna Dyusninchikman mañakurqa amami kutir kutir chayllata rimarqa mañakuyllapachu, imanutaq Dyusninchikta mana riqsiq runakunamaqa tukun chaynuqa. Chaqa paykunaqami yarpunllapa chaynu kusalata rimapakutinqashi Dyusqa mas uyapayanqa nir.
 4. Chaymi qamkunaqa ama chay runakuna yupayqa kayllapachu. Chaqa Taytaykillapa Dyusqami ima ministiyashaykillapatapis yaçhayanllana manapis mañakuyatkillapa.
 5. Chaymi ashwan qamkunaqa kaynu mañakunkimanllapa:
  Unaq syilupi Taytayllapa, qammi kusa allinpaq riqsikanki.
 6. Shamuy-ari qamla kay pachapiqa mantamanaykillapapaq. Qam munashaykinullami kay pachapi rurakanqa imanuçhi unaq unaq syilupi ruranki chaynulla.
 7. Kananllami chay ministiyashayllapa mikuytaqa qumayllapa.
 8. Mana allinta rurashayllapamantapis pirdunamayllapa, imanuçhi nuqakunapis mana allinta ruramatinllapapis pirdunanillapa chaynulla.
 9. Amami uchakunayllapapaqqa dijamankillapachu. Ashwanmi chay riqchaq mana allinkunamantaqa washamayllapa.
  [Chaqa qammi tukuy imata puytinki; kusala shumaqpaq riqsikanki; chaynulla tukuy tyimpupaq mantakunki ima] nir.
  ¡Chaynumi kanqa!
 10. Chaqa qamkunata ukkuna ima mana allinta rurashutinllapa pirdunatkillapaqami, unaq syilupi Taytaykillapa Dyuspis pirdunashunqallapa.
 11. Piru qamkuna mana ukkunata pirdunatkillapaqa manami Taytaykillapa Dyuspis uchakushaykillapamantaqa pirdunashunqallapachu.

Mushuq testamento. El Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo en el idioma Quechua de Lambayeque, Inkawasi—Kañaris, Perú. La Liga Bíblica. Primera edición, 2004. Segunda edición, 2008. Bible.is nishqapi ñawinchay, rimashqatapas uyariy. Gospelgo.com nishqapi ñawinchay.

(rapip qallarinanman)

 

Quechua del Huallaga, Perú - Wallaqa rimay (Tayta Diosninchi isquirbichishan 2010).

Mt 6:5-15

 1. Tayta Diosta mañacushpayqui gamga ama janan shongu runacunanöga ruranquichu. Paycunaga runacuna ricanallanpämi Tayta Diosta mañacun. Mañacun sinagogacunacho ichiycur, cälli isquïnacunachöpis ichiycur llapan runa ricananpaj. Paycunapäga runacuna ‹alli› nishallannami premyun canga.
 2. Gamcuna ichanga Tayta Diosta mañacunayquipaj wasiquiman yaycurir puncuyquita wichgarcunqui. Chaycho quiquillayqui mañacushayquita wiyarmi Tayta Dios premyuta goshunquipaj.
 3. Tayta Diosta mañacorga juc rimashallayquita yaparir-yaparerga ama rimanquichu. Tayta Diosta mana rispitajcunallami yarpan "yaparir-yaparir mañacuptërämi Tayta Dios wiyaman" nir.
 4. Gamcuna ichanga ama paycunano ruraychu. Tayta Diosga imata mañacunanchïpaj cashantapis maynami musyaycan. Manaraj rimaptiquipis musyaycannami.
 5. Gamcunaga Tayta Diosta cayno mañacunqui:
  Syëlucho caycaj Papänë, gamtaga pï-maypis rispitayculläshunqui.
 6. Cay pachachöga llapan runacuna gam munashayquino cawaycullächun. Syëlucho munashayquita rurashanno cay pachachöpis gam munashayquino caycullächun.
 7. Canan junajpäpis micuyta tariycachillämay ari.
 8. Chiquimajcunata nogacuna perdunashäno jucha rurashäcunapita perdunaycallämay.
 9. Jucha rurayman Satanás chayachimänanpitapis chapaycallämay ari. Masbin nogacunata yanapaycallämay juchaman mana chayayllapa cawanäcunapaj.
  [Gampa maquiquichömi ima-aycapis caycan. Chaymi imaycamapis alabasha caycullay Tayta.
  Amén.]
 10. Runa-masiquita gamcuna perdunaptiquega gamcunatapis Tayta Dios perdunashunquipämi.
 11. Runa-masiquita mana perdunaptiquega Tayta Dios manami gamcunatapis juchata rurashayquipita perdunashunquipächu.

Mushoj Testamento. Tayta Diosninchi isquirbichishan. Quechua del Huallaga, Huánuco (Pillcu Quechua), Perú. Sociedad Bíblica Peruana, A.C. Casa de la Biblia, 2010. Bible.is nishqapi ñawinchay, rimashqatapas uyariy.

(rapip qallarinanman)

 

Quechua de Panao, Perú - Panaw rimay (Mushog testamento 2009).

Mt 6:5-15

 1. Tayta Diosninchita mañacur, janan shungu runacuna-jina ama ruranquichu. Paycunaga runa ricanallanpaj shuntacäna wasicunaçhüpis, cällicunaçhüpis içhicaycärir Tayta Diosninchita mañacun. Chay-niraj cashanpita runa-masin alli ricaptin, ashishanta mayna tarisha. Chaymi Tayta Diosninchi imatapis mana tarichinganachu. Chayta sumaj tantiyacunquiman.
 2. Tayta Diosninchita mañacushayquita shungullayqui musyaranman. Wasi puncuyquita wiçhgacurcur, mañacunqui. Pacayllapa mañacushayquita ricar, Tayta Diosninchi imatapis tarichishunquipaj.
 3. Juc rimashallayquita cutiparir-cutiparir Tayta Diosninchita ama mañacunquichu. Jäpa runacuna Tayta Diosninchi pï cashantapis mana musyar, yarpan: Cutiparir-cutiparir mañacuptïräshi, Tayta Diosninchi wiyamanga nir.
 4. Chay-niraj runacuna yarpashanta ama jatinquichu. Ima-imata mañacunanchipaj cashantapis mayna Tayta Diosninchi musyaycan. Shiminchi mana pashtapacuptillanraj, musyaycanna.
 5. Chaymi Tayta Diosninchita mañacur ninqui:
  Papäninchi, Janaj pachaçhu tiyajmi canqui. Llapanpis manchapacuyculläshunqui.
 6. Maquiquiçhu cawaycachillämay. Janaj pachaçhu wiyacushushayqui-jina cay pachaçhüpis llapanmi wiyayculläshunqui.
 7. Waran-waran cawanäpäpis tariycachillämay, ari.
 8. Juchäcunatapis ama yarparaynachu. Manchäga chiquimajcunata alli ricashä-jina alli ricaycallämay.
 9. Juchaman çhayanätapis ama camacaycachillaychu. Manchäga Supaypa maquinpita washaycallämay.
  [...]
 10. Runa-masiquiwan imatapis alli shimillayquipa ushyacächiptiqui, Tayta Diosninchipis llapan juchayquita junganga.
 11. Quiquiqui-pura mana ushyacächiptiquim ichanga, Tayta Diosninchipis juchayquita mana jungangachu.

Mushuj Testamento. El Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo en el idioma Quechua de Panao Huánuco, Perú. La Liga Bíblica. Primera edición, 2009. Bible.is nishqapi ñawinchay, rimashqatapas uyariy.

(rapip qallarinanman)

 

Quechua de Huamalíes, Perú - Wamali rimay (Mushog testamento 2003).

Mt 6:5-15

 1. Runacuna ricayänalanpämi waquin runacunaga yachag-tucuyashpan may höra Tayta Diosta manacuyan sinagogacunacho y cälli esquïnacunachöpis. Gamcunaga ama paycunano cayaysu. Paycunapäga runacuna alabayashgalannami premiun canga.
 2. Gamcunaga Tayta Diosta manacur pipis mana ricayäshunayquipä wayiquiman yaycuycur Tayta Diosta manacuyay. Tayta Diosla wiyashunayquipä manacuyaptiquega paymi premiuta goyäshunquipä.
 3. Waquin runacuna Tayta Diosta manacorga yaparir yaparir say palabralawanmi manacuyan. Sayno manacuyan saynöparä Tayta Diosninsi wiyananpä cashganta yarparmi.
 4. Gamcunaga ama sayno manacuyaysu. Manarä manacuyaptiquipis Tayta Diosninsega imata nistaycäyashgayquitapis maynami musyaycan.
 5. Gamcunaga Tayta Diosta cayno manacuyanqui:
  Gloriacho caycag Tayta Dios, pï-maytapis tantyaycasilay respitaycuyäshunayquipä.
 6. Lapan runacuna gam munashgayquino cawaycuyäläsun. Gloriacho munashgayquita rurayashganno cay pasachöpis munashgayquita ruracaycuyäläsun.
 7. Micuyänäpä micuynë ama pishiyculäsunsu, Taytay.
 8. Chiquimagnëcunata nogacuna perdonayashgäno jusalicuyashgäcunatapis perdonaycayälämay.
 9. Jusalicasiyämayta Satanás munaptinpis sapaycayälämay, Taytay. Saynöpis yanapaycayälämay mana jusalicuypa imaypis cawayänäpä.
  [Lapanpäpis munayyog captiquimi gampa maquiquicho imaycapis caycan, Taytay. Saymi imayyagpis alabash canquipä.]
  Amén.
 10. Runa mayiquita perdonayaptiquega Tayta Diosninsi gamcunatapis perdonayäshunquipämi.
 11. Runa mayiquita mana perdonayaptiquega Tayta Diosninsi manami gamcunatapis jusalicuyashgayquita perdonayäshunquipäsu.

Mushog testamento. El Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo en el idioma Quechua de Huamalíes-Dos de Mayo Huánuco, Perú. La Liga Bíblica. Primera edición, 2003. Segunda edición, 2008. Bible.is nishqapi ñawinchay, rimashqatapas uyariy.

(rapip qallarinanman)

 

Quechua de Margos-Yarowilca-Lauricocha, Perú - Marqus-Yaruwillka-Lawriqucha rimay (Mushog Testamento 2003).

Mt 6:5-15

 1. Runacuna ricanalanpagmi waquin runacunaga yachag-tucushpan may höra Tayta Diosta manacärin sinagogacunacho y cälli esquïnacunachöpis. Gamcunaga ama paycunanog capäcuytsu. Paycunapäga runacuna alabashgalannami premiun canga.
 2. Gamcunaga Tayta Diosta manacur pipis mana ricashunayquipag wayiquiman yaycuycur Tayta Diosta manacäriy. Tayta Diosla mayashunayquipag manacuptiquega paymi premiuta goshunquipag.
 3. Waquin runacuna Tayta Diosta manacorga yaparir yaparir tsay palabralawanmi manacärin. Tsaynog manacärin tsaynogparag Tayta Diosnintsi mayananpag cashganta yarparmi.
 4. Gamcunaga ama tsaynog manacäriytsu. Manarag manacuptiquipis Tayta Diosnintsega imata nistaycashgayquitapis maynami musyaycan.
 5. Gamcunaga Tayta Diosta caynog manacärinqui:
  Gloriacho caycag Tayta Dios, pï-maytapis tantyaycatsilay respitaycushunayquipag.
 6. Lapan runacuna gam munashgayquinog cawayculätsun. Gloriacho munashgayquita rurapäcushgannog cay patsachöpis munashgayquita ruracayculätsun.
 7. Micunäpag micuynë ama pishiyculätsuntsu, Tayta.
 8. Chiquimagnëcunata noga perdonashgänog jutsa rurashgäcunatapis perdonaycalämay.
 9. Jutsaman Satanás tunitsimayta munaptinpis tsapaycalämay, Tayta. Tsaynogpis yanapaycalämay jutsata mana ruraypa imaypis cawanäpag.
  [Lapanpagpis munayniyog captiquimi gampa maquiquicho imaycapis caycan, Tayta. Tsaymi imayyagpis alabashga canquipag.]
  Amén.
 10. Runa mayiquita perdonaptiquega Tayta Diosnintsi gamcunatapis perdonashunquipagmi.
 11. Runa mayiquita mana perdonaptiquega Tayta Diosnintsi manami gamcunatapis jutsa rurashgayquita perdonashunquipagtsu.

Mushog testamento. El Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo en el idioma Quechua de Margos-Yarowilca-Lauricocha, Perú. La Liga Bíblica. Primera edición, 2003. Segunda edición, 2008. Bible.is nishqapi ñawinchay, rimashqatapas uyariy.

(rapip qallarinanman)

 

Quechua de Huaylla Huanca, Perú - Waylla Wanka rimay (Mušhü Limalicuy 2006).

Mt 6:5-15

 1. Ñatac Dioswan amam aläjapa limanquichu chay ishcay cära nunacunänu'a. Maynümi nunacunäwan allinpa licachicuyninwan juntunaculcänan wasicunaçhüpis läsacunaçhüpis šhaycapacuycul mañacuypi wañupaculcan. Rasunpa, chay lulašhanwan'a lluy alawaycušha cananta çhasquiycunñam.
 2. Amcunaçhüñatacmi ichá, mañacul'a wasiquita wiçhacalcamul šhun'uyquiçhu lluy pacaläšhancunäta lisï Taytallayquita mañacunqui. Chay pacaläšhancäta licä Tayta Diosmi lluypa ñawquin allinpa licaycušhunqui.
 3. Ñatac Diosta mañacul'a ama limaychu yan'al cutipalcul cutipalcul limašhallayquitá, Diosta mana lisï nunacunanu'a. Chaycuna chaynu mañaculcan ‘Achcacta limaptí Dios uyaliman'am’ nïcänuymi.
 4. Amam paycunanu'a lulapäcunquichu. Manaläpis mañacuptiquim Dios'a yaçhanña ima pishipaculcäšhayquitapis.
 5. Chayurá mañaculcanquiman caynümi:
  Janay pachäçhu cä Tayta Diosnillá, amllamá altuman julušha canqui.
 6. Gubirnuyqui çhaycamuchun. Janay pachäçhu lulašhayquinu, cay pachäçhüpis munayniqui lulašha cachun.
 7. Canan muyunpä micuyta uycälillämay. Ama-ari pishiycachillämaychu.
 8. Mana allin lulamänïcunäta pampachäšhämannu juchäcunacta pampachaycälillämay.
 9. Mana allin lulaycunaman palpapäcunäpä ama-ari caçhaycälillämaychu. Ašhwanpa chaypi licaycälillämay.
  [Ñatac jinantin pachäpis maquillayquiçhümi cayan. Amllam cayanqui sumä munayniyücäpis. Amllatacmi wiñay simpripä altuman juluycušhapis cayanqui.
  Chaynu callächun,] nil.
 10. Chayurá mana allin lulašhüniquicunacta pampachaycäliptiquim janay pachäçhu cä Taytayqui Diospis pampachaycälishunqui.
 11. Mana pampachapäcuptiquim ichá mana pampachapäcušhunquitacchu.

Mušhü Limalicuy. El Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo en el idioma Quechua Wanca, Perú. La Liga Bíblica. Primera edición, 2006. Segunda edición, 2010. Bible.is nišhaçhu ñawinchay, limašhaktapis uyaliy.

(rapip qallarinanman)

 

Quechua de Junín del Norte, Perú - Tarma rimay (Tayta Diospa Guepacag Testamentun 1997).

Mt 6:5-15

 1. Nätan gamcuna Dioswan rimar amam capäcunquichu chay alitucugcunanuyga. Paycunaga aliscam munapäcun gotucarcänan wayicunachrüsi jinaman cällipa esquinancunachrüsi shayucuyur Dioswan rimayta, runacunawan alipag ricachicurcänan raygo. Chaymi noga cay nipäcug: Chay runacunaga nämi alipag ricachicarärin runacunawan, Diospita alipag ricasha capäcunan truca.
 2. Nätan gamga Dioswan rimayta munar wayiquiman yaycuy, jinaman puncuyta wichrgapacarcamur, chaychru Tayta Dioswan rimay. Chaura pacaylachru mayashugniqui Diosmi lapan runacunata musyachinga ali rurag cangayta.
 3. Nätan Dioswan rimarga, amam rimanquichu Diosman mana yupachicugcunanuyga. Paycunaga chay rimangalantam yaparcur yaparcur ushay ushapäcun. Chaynuy manacurcan "Achcalata rimaptï Dios mayamangam" nipäcurmi.
 4. Chaura ama paycunanuyga capäcuychu. Diosga manaragsi manacurcaptilaymi nä musyayan imata manacurcänaytas.
 5. Chaymi gamcuna manacurcanqui caynuypa:
  Jana pachachru cayag Tayta Diosnïcuna, gamga lapan juchapita caruchrümi cayanqui.
 6. Reguechicuynar runacunawan munayniyog cangayta. Shamuynar mandag canaypag. Chaynuylar mandarcayämay imaysi. Gam munangaytachu jana pachachrüsi rurarcayan chaynuy cay pachachrüsi rurapäcushag.
 7. Canan junagpag micunäcunata gopäcamay.
 8. Jucha rurapäcungäta perdonayärimay, lutan ruramagnïcunata nogacunas perdonapäcungänuy.
 9. Juchäcachiyta Asyag munapäcamaptin amar cachraripäcamaychu. Antis washayärimay lutan ruraycunapita [...] nirmi manacurcanqui.
 10. Chaura lutan rurashugniquicunata perdonapäcuptiquiga jana pachachru cayag Tayta Diossi perdonapäcushunquim.
 11. Nätan mana perdonapäcuptiquiga paysi manam perdonapäcushunquichu juchaycunata.

Tayta Diospa Guepacag Testamentun. El Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo en el idioma quechua del norte de Junín y del sur de Pasco, Perú. La Liga Bíblica. Primera edición, 1997. Segunda edición, 2008. Bible.is nishqapi ñawinchay, rimashqatapas uyariy.

(rapip qallarinanman)

 

Quechua de Conchucos del Norte, Perú - Hanan Kunchuku rimay (Señor Jesucristopa Alli Willacuynin 2002).

Mt 6:5-15

 1. Dios Yayata mañacurga, ama allitucurnin janan shongolla imatapis mañacunquitsu. Fariseocunawan mandacug runacunagam mañacuyan, goricäyänan wajicunachöwan cällicunachö y esquïnacunachöpis ichiycur ichiycur, llapan runacuna ricarnin aläbayänallanpag. Rasuntam niyag: Tsaynöta ricarnin runacuna aläbayangan premiullatam paycunaga chasquiyashga. Si tsaynö janan shongolla mañacurga, Dios Yayapita manam ni ima mañacuyangayquitapis chasquiyanquitsu.
 2. Dios Yayallaman mañacuyta munarga wajiquiman yaycusquir, puncuyquita wichgasquirnin quiquillayqui mañacunqui. Tsaynö pacayllapa mañacungayquita wiyarmi, mana ricangayqui Dios Yaya alli premiuta garashunqui.
 3. Dios Yayata mañacurga ama mana criyicugcunanöga yapaycur yapaycur, juc parlangayquillataga parlayanquitsu. Tsaynö parlagcunaga yarpäyan: "Atsca cuti resacuptin Dios Yayä wiyangantam."
 4. Ama tsay runacunanöga cayaytsu. Dios Yayaga manarag mañacuptiquim, ima wanangayquitapis musyaycanna.
 5. Dios Yayaman mañacur niyanqui:
  Cieluchö caycag, Dios Yayalläcuna, Respetashga shutiqui cuyay catsun.
 6. Mandacuy Reynoyqui nogacunaman shamutsun. Munangayqui ruracätsun cay patsachö janag patsachönö.
 7. Micuylläcuna llapan junagpag garaycayämay.
 8. Jutsalläcunata gongaycuy, nogacunapis runamajïcunapa jutsanta gongayangänö.
 9. Tentacioncunaman mana ishquiycuyänäpag tsapaycäyämay. Llapan imayca mana allicunapitapis geshpiycatsiyämay.
  [...]
  Tsaynö catsun.
 10. Si pipis mana allicunata rurashuptiqui perdonaptiquiga, cieluchö caycag Tayta Diospis perdonashunquim.
 11. Pero si gam mana perdonaptiquiga, Tayta Diospis manam perdonashunquitsu.

Señor Jesucristopa Alli Willacuynin. El Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo en el idioma Quechua del Norte de Conchucos, Perú. La Liga Bíblica. Primera edición, 2002. Segunda edición, 2008. Bible.is nishqapi ñawinchay, rimashqatapas uyariy.

(rapip qallarinanman)

 

Quechua de Conchucos del Sur, Perú - Urin Kunchuku rimay (Mushog testamento 2002).

Mt 6:5-15

 1. Runacuna ricayänallanpämi waquin yachag tucogcunaga Tayta Diosman mañacuyan goricäcuyänan wayicunachöpis y cällicunachöpis. Gamcunaga paycunanö ama yachag tucuyanquitsu. Tsaynö yachag tucuyanganpitam paycunaga runacuna alabayangan premiullawanna cayanga.
 2. Gamcunaga Tayta Diosman mañacurnin pipis mana ricayäshunayquipä wayiquicunaman wichgacurcur mañacuyanqui. Tsay mañacuyangayquita Tayta Dios wiyarmi imaycachöpis yanapayäshunqui. Y gloriachönam premiuta goyäshunqui.
 3. Waquin runacuna Tayta Diosman mañacur yaparir yaparir juc niyanganllatam mañacuyan tsaynö mañacuyaptin Tayta Dios mas wiyananta yarpar.
 4. Gamcuna ama tsaynöga mañacuyanquitsu. [Tsaypa rantinga mañacuyay mana llaquicuypa.] Tayta Diosga manarä mañacuyaptiquim imata miñishtiyangayquitapis musyaycanna.
 5. Gamcunaga Tayta Diosman mañacuyay caynö:
  Ciëluchö caycag Tayta Dioslläcuna, llapan runacuna gamta adorayälläshuy.
 6. Munangayquinö llapan runacunapis gamllaman yäracamur cawaycuyätsun. Ciëluchö munangayquinölla cay patsachöpis camacaycullätsun.
 7. Cada junagpä micuylläcuna ama faltaycatsillaytsu ari.
 8. Runa mayï mana alli ricamaptinpis noga perdonangänölla jutsäcunapita perdonaycayämay.
 9. Jutsaman Satanas ishquitsiyämayta munaptinpis tsapaycayällämay, y yanapaycayällämay llutancunata imaypis mana rurayänäpä.
  [...]
  Tsaynö caycullätsun.
 10. Gamcuna runa mayiquicunata perdonayaptiquega Tayta Dios gamcunatapis perdonayäshunquim.
 11. Si gamcuna runa mayiquicunata mana perdonayaptiquega jutsata rurayangayquicunata Tayta Dios manam perdonayäshunquitsu.

Mushog testamento. El Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo en el idioma Quechua del Sur de Conchucos, Perú. La Liga Bíblica. Primera edición, 2002. Segunda edición, 2008. Bible.is nishqapi ñawinchay, rimashqatapas uyariy.

(rapip qallarinanman)

 

Quechua de Huaylas, Perú - Waylas rimay (Teyta Diospa Mushoq Testamentun 2007).

Mt 6:5-15

 1. Diosta mañacur, ama alli tucoq nunacunanoqa mañacuyanquitsu. Pecunaqa gustayan ellucayänan wayicunacho, y plasa isquinacunacho sharcur, nunacuna ricayänanpaq mañaquitam. Rasontam niyaq: Tsellanam pecunapa premiuncuna.
 2. Peru qamcunaqa Dios Yayaman mañacurnin, wayiquicunaman yecurir puncuta wichqarcur mañacuyanqui. Y pacallapa mañaconqequita wiyaq Dios Yayam premiquicuna qoyäshunqui.
 3. Jina Diosman mañacorqa, ama mañacuyanquitsu Diosta mana cäsucoq nunacunanoqa. Pecunaqa mañacurnin, juc parlayashqanllatam cutïcuryan ushepa ushar parlacuyan. Tsenoqa rurayan "Atsca cuti parlaptïqa, masllam Dios wiyamanqa" nirmi.
 4. Ama pecunanoqa rurayanquitsu. Porqui manaraq mañacuyaptiquim, Dios Yayaqa musyanna imata wanayanqequitapis.
 5. Tsemi qamcunaqa queno mañacuyänequi:
  Sielucho quecaq Dios Yayalläcuna, jutillequi allapa respetuwan alabashqa catsun.
 6. Llapan nunacuna mandadiquicho catsun. ¡Sielucho caqcuna qam mandaconqequita rurayanqannolla, que patsachopis nunacuna rurayätsun!
 7. Miquilläcuna cada junaq qoycalläyämë.
 8. Noqacuna mana alli rurayämaqnïcunata perdonayanqänollä, jutsalläcunapita perdonecalläyämë.
 9. Jutsa rureman diablu ishquitsiyämeta munaptin ama jaqiralläyämëtsu; antis yanapecalläyämë jutsaman mana ishquilläyänäpaq.
  [¡Mandacoq queniqui, puedeq queniqui y shumaq queniqui wiñepa wiñenin catsun!]
  Tseno catsun, nir, mañacuyanqui.
 10. Sitsun mana allita rurayäshoqniquicunata perdonecuyanqui, sielucho quecaq Dios Yayapis qamcunata perdonecuyäshunquim.
 11. Peru sitsun qamcunapis nuna mayiquicunata perdonayanquitsu, Dios Yayapis manam jutsequicunapita perdonayäshunquitsu.

Teyta Diospa Mushoq Testamentun. El Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo en el idioma Quechua del Callejón de Huaylas y Vertientes, Perú. La Liga Bíblica. Primera edición, 2007. Segunda edición, 2008. Bible.is nishqapi ñawinchay, rimashqatapas uyariy.

(rapip qallarinanman)

 


Kay p'anqapiqa tukuy qillqakuna qallariy qillqaypi hinam qillqasqa (ortografía como en los textos originales).


Ch'uya Qillqamanta rakikuna, achka t'ikrasqakuna, achka k'iti rimaykunapi

Mañaykuna, takikuna, hukkunapas


Last update: 5 Jan 2017. © runasimi.de.  The contents of this page may be distributed for non-commercial purposes, especially for spreading knowledge of the Runasimi language in the world and strengthening its position in its home lands. Please quote the original author (if not mentioned by name, write runasimi.de), and set a link to this page (write down URL, if texts or images of this page are used in printed version).