© runasimi.de
Acllashca: Callari quillcacunapi shina quillcai Acllancapac: Shukyachishka Alli Killkay - Urin Runasimi, Shukyachishka Kichwa
Acllancapac: k+q+w+a/i/u - kiti rimaykunapi shina

Shimicuna / Callari

Ņuca Yaya (Mt 6:9-13)

Cushicui (Mt 5:1-13)

Urmachi (Lc 4:1-13)

Rimashca (Jn 1:1-14)

Nicodemo (Jn 3:1-21)

Cuyai (1Cor 13)

Camachi (Ex 20:1-17)

Ņuca Michic (Ps 23)

Maņaicuna

Doctrina 1584

Apunchicpac Shimi

Deutsch English
Español Français
Italiano Runasimi

© runasimi.de